Página 1 de 4Gobernu Kontseiluaren erakunde-adierazpena,Ingurumenaren Nazioarteko Eguna dela eta2013ko ekainaren 4aBihar, ...
Página 2 de 4eta honako hauek saihesteko: energia- eta material-baliabideak xahutzea,biodibertsitatea galtzea, kutsatzaile...
Página 3 de 4Declaración Institucional con ocasión del Consejode Gobierno para el Día Mundial del Medio Ambiente4 de junio...
Página 4 de 4energéticos y materiales, la pérdida de biodiversidad, la emisión de contaminantes ala atmósfera, la mala ges...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Adierazpen instituzionala - Ingurumenaren Nazioarteko Eguna 2013ko ekainaren 4a

182 visualizaciones

Publicado el

Declaración institucional - Día Mundial del Medio Ambiente 4 de junio de 2013

Publicado en: Noticias y política
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
182
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Adierazpen instituzionala - Ingurumenaren Nazioarteko Eguna 2013ko ekainaren 4a

  1. 1. Página 1 de 4Gobernu Kontseiluaren erakunde-adierazpena,Ingurumenaren Nazioarteko Eguna dela eta2013ko ekainaren 4aBihar, Ingurumenaren Nazioarteko Eguna ospatuko dugu. Eusko Jaurlaritzaingurumenarekin konprometituta dago, urteko egun guztietan eta herrialdeko txokoguztietan. Izan ere, ingurumenarekin lotutako konpromiso eta helburu argiak dituguzehaztuta Gobernu Programan.Lehenik eta behin, gure ekosistemak kontserbatzea sustatzen ari gara, eta, horriesker, gure natura-kapitala babesten eta berreskuratzen ari gara. Horretarako,honako hauek egiten ari gara: Biodibertsitate eta Geodibertsitate Estrategiaonartzeko lan egin, BGLen mugak ezarri, Natura 2000 Sarea kudeatzeko tresnakgaratu, korridore ekologikoen sarea amaitu, gure espazioen arteko lotura hobetu,espezie inbaditzaileen garapena geldiarazi, espezie mehatxatuak kontserbatzekokudeaketa-planetan aktiboki lan egin eta Euskadiko bertako espezieentzakojarduketa-plan bat izan.Horren adibide, gaur Madariaga Dorrean egin den Gobernu Kontseiluak habitat,espezie eta hegaztiak Kontserbatzeko 10 Eremu Berezi kudeatzeko adierazpena etatresnak onartu ditu. Hona hemen eremuak: Aiako Harriak, Txingudi-Bidasoa (etahegaztiak Babesteko Eremu Berezia Txingudin), Ulia, Jaizkibel, Urdaibai etaGaztelugatxeko Donieneko eremuko Batasunaren Garrantzizko 4 Lekuak etahegaztiak Babesteko Eremu Bereziak Txingudin eta Urdaibain.Bigarrenik, gure ingurumen-kalitatea areagotzea sustatzen dugu. Horretarako, ibaienibilguak hobetzen ditugu, uren kalitatearen eta tratamenduaren alde lan egiten dugu,uren saneamendu- eta arazketa-sareetan inbertitzen dugu eta uholde-arriskuamurrizteko proiektuak eta ekimenak lantzen ditugu. Gainera, soinu-kutsaduramurrizteko ahaleginak egiten ari gara, eta, hori lortzeko, zarata murrizteko ekintza-planak babesten ditugu eta arau-neurriak hartzen ditugu. Horrez gain, airea gero etahobea izateko lanean dihardugu eta atmosferara egiten diren isurpenen eta klima-aldaketaren kontra borrokatzeko neurriak ezartzen ditugu.Hirugarrenik, natura-ingurunearen jasangarritasuna eta kontserbazioa bultzatzenditugu, eta Europako araudiak Euskadiko eremurako zehaztutako aurreikuspenaktxertatzen ditugu. Ildo horretatik, Agenda 21en eta berariazko programen bidezkoingurumen arloko heziketa ezinbesteko tresna da gizarte-ereduan aldaketa lortzeko,
  2. 2. Página 2 de 4eta honako hauek saihesteko: energia- eta material-baliabideak xahutzea,biodibertsitatea galtzea, kutsatzaileak atmosferara isurtzea, natura-baliabideak gaizkikudeatzea eta zoriontasuna kontsumoarekin identifikatzen duen garapen-ereduaindartzea. Ingurumen-arloko boluntariotzarekin konprometituta gaude; izan ere,ingurumen-babesarekin eta -hobekuntzarekin sentsibilizatuta dauden pertsonakbehar ditugu.Beste ikuspuntu batetik, ingurumenean eragiten duten politika publikoenkoordinazioa handitzen dugu, bai sailen artean, bai erakunde artean, eta sektorepribatuen integrazioa eta herritarren partaidetza sustatzen ditugu. Betiere,administrazio bakoitzaren eskumenak eta pertsonekiko konpromisoa errespetatuta.Hortaz, Eusko Jaurlaritzak jasangarritasunaren ikuspegia txertatzen du Euskadiridagozkion politiketan, eta IV. Ingurumen Esparru Programa egin du hori oinarrihartuta, Garapen Jasangarriari buruzko Euskal Ingurumen Estrategian (2002-2020)aurreikusitako konpromisoak garatzeko.Azkenik, Eusko Jaularitzak bat egin du Nazio Batuen Erakundearen ekainaren5erako proposamenarekin; hots, janaria barra-barra gastatzeari eta janaria ekoiztekobeharrezkoak diren energiari eta natura-baliabideei buruz hausnartuko du.Kanpaina horrek («Pentsatu. Elikatu. Aurreztu») jardutera deitzen gaitu, etagogorarazten digu elikagaien ekoizpen globalak bizitzeko egokia den azaleraren %25 hartzen duela, ur-kontsumoaren % 70 behar duela, baso-soiltzea % 80 eragitenduela eta gasen % 30 isurtzen duela. Jarduera horrek biodibertsitatea galtzea etalurzoruko erabilerak aldatzea eragiten du.Euskadiko sukaldaritza kalitatezkoa da, gure arrantza-, nekazaritza- eta abere-produktuak bikainak dira, eta kultura gastronomikoa are hobea. Egia da. Baina,hemen ere badugu beharrik, eta, askotan, Europa aurreratueneko beste herrialdebatzuetan bezala, elikagaiak xahutzen ditugu. Gure ohituren zentzu etikoa etakritikoa berreskuratu behar dugu, eta kontsumo arduratsua bermatu.Ingurumenarekiko konpromisoak, bai pertsona gisa, bai gizarte gisa, anbiziohandikoa izan behar du. Euskadik ingurumenarekiko, hau da, gure inguruarenbiodibertsitateari eta kalitateari eustearekiko konpromiso berritua eta handituaospatuko du ekainaren 5ean, indarrez eta ilusioz ospatu ere.Eusko Jaurlaritzaren partez, eskerrik asko egunero horren alde lan egiten duzuenoi.Busturia, Urdaibai, 2013ko ekainak 4
  3. 3. Página 3 de 4Declaración Institucional con ocasión del Consejode Gobierno para el Día Mundial del Medio Ambiente4 de junio de 2013Celebramos mañana el Día Mundial del Medio Ambiente. El Gobierno Vasco estácomprometido con el medio ambiente a lo largo de todos los días del año y en cadauno de los rincones de nuestro país. Y lo está porque en nuestro Programa deGobierno tenemos unos claros compromisos y objetivos con ello relacionados.En primer lugar, impulsamos la conservación de nuestros ecosistemas, lo quesignifica proteger y recuperar nuestro capital natural, trabajando para aprobar laEstrategia de Biodiversidad y Geodiversidad, implementando las delimitaciones delos LICs, desarrollando los instrumentos de gestión de la RED NATURA 2000,culminando la red de corredores ecológicos, mejorando la conectividad de nuestrosespacios, frenando el desarrollo de las especies invasoras, trabajando activamenteen planes de gestión para la conservación de especies amenazadas y manteniendoun plan de actuación para las especies autóctonas de Euskadi.Un buen ejemplo de ello es que el Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoyen Torre Madariaga, ha aprobado la declaración y los instrumentos de gestión de 10nuevas Zonas de Especial Conservación para hábitats, especies y aves, estas sonlas áreas de Aiako harriak, Txingudi-Bidasoa, (y las de la Zona de EspecialProtección para las Aves en Txingudi), Ulia, Jaizkibel, los cuatro lugares deimportancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y las dela Zona de Especial Protección para las Aves en Txingudi e Urdaibai.En segundo lugar, promovemos un incremento de nuestra calidad ambiental,mejorando los cauces de ríos, trabajando por la calidad y tratamiento de las aguas,invirtiendo en redes de saneamiento y depuración de aguas y abordando proyectose iniciativas para combatir los riesgos de inundaciones. Además, nuestro impulsopara reducir la contaminación acústica, apoyando planes de acción para combatir elruido y adoptando medidas normativas, y trabajando por una cada vez mejor calidaddel aire, a la par que estableciendo medidas de lucha contra las emisionesatmosféricas y el cambio climático.En tercer lugar, impulsamos la sostenibilidad y la conservación del medio naturalincorporando las previsiones establecidas por la normativa europea para el ámbitode Euskadi. En este sentido, la educación sobre medio ambiente a través de Agenda21 Escolar y programas específicos, aparece como una herramienta indispensablepara conseguir el cambio de modelo social en relación al despilfarro de recursos
  4. 4. Página 4 de 4energéticos y materiales, la pérdida de biodiversidad, la emisión de contaminantes ala atmósfera, la mala gestión de los recursos naturales o la fuerza del modelo dedesarrollo que identifica felicidad con consumo. Estamos comprometidos con elvoluntariado ambiental porque necesitamos personas sensibilizadas con la protección ymejora del medio ambiente.Desde otra perspectiva, aumentamos la coordinación de las políticas públicas conincidencia ambiental, tanto en el nivel interdepartamental como interinstitucional,propiciando la integración de los sectores privados y la participación de laciudadanía. Todo ello con el máximo respecto institucional hacia las competenciasde cada administración y el compromiso con las personas.Por tanto, como Gobierno Vasco, nos responsabilizamos de integrar la perspectivade sostenibilidad en las políticas que corresponden a Euskadi, elaborando en base aello el IV Programa Marco Ambiental que desarrolle los compromisos previstos en laEstrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020).Por último, el Gobierno Vasco se suma a la propuesta de la Organización deNaciones Unidas para esta fecha del 5 de junio, en el sentido de reflexionar sobre elderroche y desperdicio de comida, además de la energía y recursos naturalesnecesarios para su producción.Dicha campaña, “Piensa. Aliméntate. Ahorra” nos llama a actuar y nos recuerda quela producción global de alimentos ocupa un 25% de la superficie habitable, requiereun 70% de consumo de agua, provoca un 80% de deforestación y emite un 30% degases. Se trata de una de las actividades que más afectan a la pérdida debiodiversidad y a los cambios en el uso del suelo.En Euskadi gozamos de gran reconocimiento por la calidad de nuestras buenascocinas, excelentes productos pesqueros, agrarios y ganaderos y por una mejorcultura gastronómica. Es cierto. Pero aquí también hay necesidad y, en muchasocasiones, como en otros países de la Europa más avanzada, se derrochanalimentos. Debemos recuperar un sentido ético y crítico en nuestros hábitosgarantizando un consumo responsable.Nuestro compromiso como personas y como sociedad para con el Medio Ambienteha de ser ambicioso. Euskadi celebra este 5 de junio con la fuerza e ilusión de unrenovado y ampliado compromiso con el Medio Ambiente, manteniendo labiodiversidad y la calidad de nuestro entorno.Desde el Gobierno Vasco trasladamos nuestro agradecimiento a todas las personasque día a día trabajan por ello.Busturia, Urdaibai, 4 de junio de 2013

×