,. ,
. 
,7 ‘ z
Z‘
. 
1 N
V
, -

A *, 

‘t , .

m ¡‘A s —< ‘ ‘L

“
“ 
n‘ . * _ ‘
. 
1
. 
.. A: - A
‘y v‘ ¡.1 . 

 

 

 ...
W ‘ ‘ ZER DA AURRERA BEGIRA? Euskadiko gazteek etorkízuna, epe labur edo ertainean, nola
ikusten duten jakitea da Au...
ZEHAZTASUN TEKNIKOAK

K

IKERKETAREN DISEINUA ETA EMAITZEN ANALISIA
Gazteen Euskal Behatokia. 

METODOLOGIA
Kuantitatiboa,...
' GAZTEEN AURREIKUSPENEI BURUZKO
« 10 ADIERAZLE

“ ‘ Egungo egoeraren balorazio indizea

3‘ A Norberaren poztasun indizea
...
EGUNGO EGOERAREN BALORAZIO
INDIZEA

 
 

Norberaren egoera pertsonalari, gazteen egoera orokorran’ eta Euskadíren egoera...
u NORBERAREN POZTASUN INDIZEA

Ilüléhï
Norberaren lan, prestakuntza, etxebizítza, familia, astialdi, lagun, harreman...
‘al BIZITZAREN ALDERDIEN BALANTZEA

q‘: 

P _ r n i. 9 n). 

Bizitzaren hamar alderdirekiko poztasun pertsonalaren eta ho...
¡Á LANA GALTZEKO EDO BALDINTZAK OKERTZEKO
 . ARRISKUA

Langileen portzentajezko banaketa, urtebeteko epean enplegua galt...
ig LANA AU RKlTZEA AU RREIKUSTEA

Í»); 1.4 ilïülam: 

Urtebeteko epean enplegua aurkitzea espero duten langabeen ehunekoa...
PRESTAKUNTZARI LOTUTAKO LANA IZATEA
AURREIKUSTEA

DEFINIZIOA: 
Ikasketak bukatutakoan, prestakuntzarí lotutako enplegua a...
4/ DERRIGORREZ EMIGRATU BEHARRA AURREIKUSTEA

  

Etorkizunean, joan nahí ez badute ere, atzerríra lan egitera emigrat...
EMANTZIPAZIOA ZAPUZTUKO DELA AU RREIKUSTEA

  

fu; mu Kany
Urtebeteko epean emantzipazío-proíektuak burutu ezín ízango ...
n) GAZTEEN GAITASUNEKIKO KONFIANTZA INDIZEA

  

Zailtasunei aurre egíteko beharrezkotzat jotzen diren gaitasun batzuk ai...
J apra aihfliwalm agarran iIclÍ-iáudko» kulliíhliïitgqu ¡nm-titan ¿hu ¡hunmr puniiniialko» Laciana {ÁIIFMIJ mui-italian» ja...
I
ONDORIOAK Y

ORAINA ONDO BALORATZEN DA
Egungo egoerari buruzko i rítzia positíboa da eta gazteak pozik daude euren egoer...
J/ 

 

USKO JAURLARITZA a

J ’ OBIERNO vasco ‘

 

L

¡sumamos nawam causen
rannunamvuvauun Euskal Echrokm
m u www üb>ufid...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Aurrera Begira 2014. Laburpena

218 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Aurrera Begira 2014. Laburpena

 1. 1. ,. , . ,7 ‘ z Z‘ . 1 N V , - A *, ‘t , . m ¡‘A s —< ‘ ‘L “ “ n‘ . * _ ‘ . 1 . .. A: - A ‘y v‘ ¡.1 . usxo MURLARIÏZA Asco l / / “mmm” “. ... '”“"' "M" mm"°'“"". .mm """‘°"’°. a.m. ‘ ¿WM Ü"'"“"‘"" "“‘“"J"""’ ÉIKÁMBFHJIBMJ “ü”- W“ Bmw» Vasm un u Juuwhxd
 2. 2. W ‘ ‘ ZER DA AURRERA BEGIRA? Euskadiko gazteek etorkízuna, epe labur edo ertainean, nola ikusten duten jakitea da Aurrera Begira ikerketaren helburu nagusia. Horretarako, gazteen aurreikuspenak aztertu dira, enplegua edo emantzipazioa bezalako funtsezko gaíetan arreta jarrita, eta etorkizunarekiko konfiantza indizea sortu da. Bigarren edizio honekin azter daiteke aurreikuspenek azken urtean izandako bilakaera.
 3. 3. ZEHAZTASUN TEKNIKOAK K IKERKETAREN DISEINUA ETA EMAITZEN ANALISIA Gazteen Euskal Behatokia. METODOLOGIA Kuantitatiboa, inkesta telefonikoen bidez egindakoa. INKESTA KOPU RUA 1512 inkesta 15 eta 29 urte bitarteko gazteeí. INKESTAK EGITEKO EPEA 2014ko azaroaren 1Ztik 21era.
 4. 4. ' GAZTEEN AURREIKUSPENEI BURUZKO « 10 ADIERAZLE “ ‘ Egungo egoeraren balorazio indizea 3‘ A Norberaren poztasun indizea 3* A Bizitzaren alderdien balantzea 4 . Lana galtzeko edo baldintzak okertzeko arriskua "‘ . Lana aurkitzea aurreikustea ‘* . Prestakuntzari lotutako lana izatea aurreikustea A Derrigorrez emigratu beharra aurreikustea "" . Emantzipazioa zapuztuko dela aurreikustea ” _ Gazteen gaítasunekíko konfiantza indizea Etorkizunarekiko konfiantza indizea
 5. 5. EGUNGO EGOERAREN BALORAZIO INDIZEA Norberaren egoera pertsonalari, gazteen egoera orokorran’ eta Euskadíren egoerari emandako balorazioen batez besteko puntuazíoa, Otik 100era doan eskalan. I‘ 1 60 |62 . J J . J J . J o 1o 2o 3o 4o 5o 60 7o ao 9o 10o I 2013 I 2014 L _l Gazteak zertxobaít baikorragoak ageri dira 2014an, 2013an baíno, Euskadiko egoera orokorra bai eta gazteria osoarena ere íaz baíno hobeto baloratzen dutelako. Dena den, norberaren egoerak lortzen du kalífikaziorík onena.
 6. 6. u NORBERAREN POZTASUN INDIZEA Ilüléhï Norberaren lan, prestakuntza, etxebizítza, familia, astialdi, lagun, harreman sentimental edota sexual, osasun, díru-eskuragarritasun eta independentzía pertsonalarekíko poztasunari emandako balorazioen batez besteko puntuazíoa, Otik 100era doan eskalan. 313:‘ I’ ‘l 78' 80 l I l l J J o 1o 2o 3o 4o 5o eo 7o ao 9o 10o 2013 T 2014 L . I Norberaren poztasun indizea positíboa da, baína 2013an baíno baxuxeagoa. Gazteengan poztasun handien eragiten duten bízitzaren arloak familia, Osasuna, lagunak eta bizi diren etxebizítza dira.
 7. 7. ‘al BIZITZAREN ALDERDIEN BALANTZEA q‘: P _ r n i. 9 n). Bizitzaren hamar alderdirekiko poztasun pertsonalaren eta horietako bakoitzari emandako garrantziaren arteko aldea, bi kasuetan Otik 100era doan eskala erabilita. Aintzat hartu diren hamar alderdiak honako hauek dira: lana, prestakuntza, etxebizítza, familia, astíaldia, lagunak, harreman sentimentalak edota sexualak, osasuna, diru- eskuragarrítasuna eta norberaren independentzia. 2013 y! » ¡ ' '| O IO 1D 3C’ 40 5C’ 60 70 ED 90 10D 0 IO Z0 JO 40 50 50 7D lO 9D 10D Garrantzian‘ dagokion puntuaren eta poztasun-mailan‘ dagokionaren arteko aldeak edo azalerak arlo horretan dagoen “m” ' ' °"““"‘ ' ' defizit-malla adierazten du. FW", . . amm. . . Distantzia zenbat eta handíagoa . . Lana ' ' Lana ' ' Izan, orduan eta handlagoa da defizíta. Adískideak " Adlskídeak " Erxeblzilza l Etxehlzltza N Lana eta dirua dira emandako Fommkumu , _ Fomakumza _ _ garrantziaren eta sentítutako _ lndependenuia pensonala a o lndependenlzia pertsonala a n poztasun-mailaren arteko distantzia handiena duten ÏÉÁÍÍÏÏuÏ-Ïïiimntalak ’ ' Ïlïïïuïïfiimentilflk ' ’ arloak. 2013an ere horiek Astlaldia . . ¿mamas . . ziren defizit handiena zuten Dlrua U í Dima | I bízitzaren esparruak. L C Garranuia C Poztasuna _|
 8. 8. ¡Á LANA GALTZEKO EDO BALDINTZAK OKERTZEKO . ARRISKUA Langileen portzentajezko banaketa, urtebeteko epean enplegua galtzeko edo norberaren lan-baldintzek okerrera egiteko arriskuaren pertzepzíoaren arabera. r Barruko zirkuluu: 2013 Kanpoko zirkulua: 2014 1 3*" ' Arrisku-maila altua Enplegua galtzeko aukera asko edo nahikoa L, Arrisku-maila ertaína s “a, 9539 Lan baldintzak okertzeko aukera asko edo nahikoa J J J%43 a ‘ Arrisku-maila baxua t ‘ Horrelakorik gertatzeko aukera gutxi edo bat ere ez 9618 L _I Enpleguarekíko aurreikuspenak hobetu dira. Arrisku-maila baxua hautematen dutenen ehunekoa hamar puntutan handitu da, hau da, gehiago dira urtebeteko epean enplegua ez dutela galduko eta lan baldintzak ez zaizkiela okertuko uste dutenak.
 9. 9. ig LANA AU RKlTZEA AU RREIKUSTEA Í»); 1.4 ilïülam: Urtebeteko epean enplegua aurkitzea espero duten langabeen ehunekoa. I’ 1 2014 m. %o 5650 J J mod 2013 54 L J 2013tik 2014ra nabarmen handitu da urtebeteko epean enplegua aurkitzeko ítxaropena eta orain langabezian dauden hamar gaztetík seik itxaropen hori dute.
 10. 10. PRESTAKUNTZARI LOTUTAKO LANA IZATEA AURREIKUSTEA DEFINIZIOA: Ikasketak bukatutakoan, prestakuntzarí lotutako enplegua aurkitzea espero duten íkasleen ehunekoa. I‘ "I 2°“ %0 %5O 96100 2m _ L Ikasleak baikorragoak ageri dira 2014an, 2013an baíno; beren prestakuntzarí lotutako lana aurkituko dutela uste dutenen ehunekoa hamar puntutan igo da.
 11. 11. 4/ DERRIGORREZ EMIGRATU BEHARRA AURREIKUSTEA Etorkizunean, joan nahí ez badute ere, atzerríra lan egitera emigratu beharko dutela uste duten gazteen ehunekoa. I‘ 1 2014 14 %o J J %5O J 94.100 2013 16 L _I Pixka bat jaítsí da etorkízunean, nahí ez badute ere, atzerrira lan egitera joan beharko dutela uste duten gazteen ehunekoa. Jaitsíera horren azalpena hau da: gazteek aurreko urtean baíno prestasun handíagoa erakutsí dutela atzerrira lan egitera joateko, eta ez gutxiago antzematen dutelako emigratu beharra.
 12. 12. EMANTZIPAZIOA ZAPUZTUKO DELA AU RREIKUSTEA fu; mu Kany Urtebeteko epean emantzipazío-proíektuak burutu ezín ízango dítuztela uste duten gazteen ehunekoa, gurasoen etxetik ezín ízango dírelako írten edo bertara ítzulí beharko dutelako. I‘ "I 2014 J ¿,3 %o J %5O J J J 93100 2013 45 L _I Emantzipazioa zapuztuko dela aurreikusten dute ia gazteen erdiek eta uste hori aurreko urtean baino píxka bat zabalduago dago.
 13. 13. n) GAZTEEN GAITASUNEKIKO KONFIANTZA INDIZEA Zailtasunei aurre egíteko beharrezkotzat jotzen diren gaitasun batzuk aintzat hartuta (langilea, arduratsua, kualifikatua, parte-hartzailea, ekintzailea, idealista eta autonomoa izatea), Euskadiko gazteek gaitasunok zein mailatan dituzten iritziaren batez besteko puntuazioa Otik 100era doan eskalan. I’ '| 66 |69 o 1o zJo 3o 4o 5Jo so 7o sJo 9Jo 1oo 2013 T 2014 L _I Gazteen gaítasunekíko konfiantza pixka bat handitu da 2013tik hona. Gaztería baloratzean gazteek beraiek gehien nabarmentzen dituzten ezaugarriak prestakuntza-maila eta lanerako gaitasuna dira.
 14. 14. J apra aihfliwalm agarran iIclÍ-iáudko» kulliíhliïitgqu ¡nm-titan ¿hu ¡hunmr puniiniialko» Laciana {ÁIIFMIJ mui-italian» jazmin J alli! hi1{üaglácnbnflïolltïflirïlï azcalmmn-ïlni iran nlolíixarelüjl-¡Lstoldiïliï-ihullmmlm Xáïlnzíteláiïlíhhokíirïlfillhi¡ï-dheulïflllllïs Í-munum ï-x-nuaiuï-xask-a illáïral-jiíkonïwxatïwoli-lïxoulalíï ihuolïíl-lllmllu-
 15. 15. I ONDORIOAK Y ORAINA ONDO BALORATZEN DA Egungo egoerari buruzko i rítzia positíboa da eta gazteak pozik daude euren egoera pertsonalarekin. Osasuna eta familia dira gazteen ustez garrantzirik handiena duten bizitzako arloak, bai eta poztasun handiena eragiten dutenak ere. ENPLEGUAREKIKO AURREIKUSPENAK HOBETU DIRA, BAINA EZ EMANTZIPAZIOARI BURUZKOAK Epe laburrean enpleguareriko aurreikuspenak lehen bai no pixka bat positiboagoak dira, bai lana aurkitzeko, ikasitakoarekin lotuta egoteko, zein ez galtzeko. Bestalde, emantzipazioari erreparatzen badiogu, 2013an bezain zaila hautematen da gogoko emantzipazio-proiektuak aurrera eramatea. ETORKIZUNAREKIKO KONFIANTZA HANDITU DA Gazteek aurreko urtean baino konfiantza handíagoa dute etorkizunean bai eta gazteen gaitasunetan ere egungo egoerari aurre egiteko.
 16. 16. J/ USKO JAURLARITZA a J ’ OBIERNO vasco ‘ L ¡sumamos nawam causen rannunamvuvauun Euskal Echrokm m u www üb>ufidllilifl Vasm ' W” üelaJuvwviud

×