Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
EUSKO JAURLARITZAREN ETA FLANDRIAKO GOBERNUAREN
ARTEKO
ASMO ADIERAZPENA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK, Eusko Jaurlaritzaren ...
2. Elkarrekiko lankidetza sendotuko dute eta gizarte kulturanitza eta tolerantea
bultzatuko dute. Zehazki, bake-eraikuntza...
DECLARACIÓN DE INTENCIONES
ENTRE
EL GOBIERNO VASCO Y EL GOBIERNO DE FLANDES
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, representada...
4. Reforzarán la cooperación mutua e impulsarán una sociedad multicultural y
tolerante. En particular, fomentarán iniciati...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Eusko Jaurlaritzaren eta Flandriako Gobernuaren arteko asmo adierazpena

219 visualizaciones

Publicado el

Declaración de intenciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Flandes

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Eusko Jaurlaritzaren eta Flandriako Gobernuaren arteko asmo adierazpena

  1. 1. EUSKO JAURLARITZAREN ETA FLANDRIAKO GOBERNUAREN ARTEKO ASMO ADIERAZPENA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari den Iñigo Urkullu Renteria jaunak ordezkatuta, FLANDRIAKO ERKIDEGOAK eta ESKUALDEAK, Flandriako Gobernuko ministro- presidentea den Geert Bourgeois jaunak ordezkatuta, Hemendik aurrera, «parte-hartzaileek», Elkarrenganako konfiantza eta partekatzen dituzten askatasunaren, demokraziaren, justiziaren eta elkartasunaren balioak oinarri hartutako adiskidetasun- eta lankidetza- harremanak sendotu nahian, HAU ADIERAZTEN DUTE Alde biko harremanak sendotzeko eta areagotzeko asmoa, parte-hartzaileen artean ahalik eta lankidetzarik handiena izatearren, eta hori guztia erdiesteko: 1. Dauden harremanak sendotu eta handituko dituzte, jardunbide egokien politikak trukatuko dituzte, lankidetza-aukera berriak aztertuko dituzte eta baterako proiektuak garatu eta bultzatuko dituzte honelako esparruetan, besteak beste: -­‐ Berrikuntza: Ikerketa, garapena eta berrikuntza, eta arreta berezia jarriko dute honako hauetan: industria eta teknologian, osasunaren zaintzan, gizarte- politiketan eta genero-berdintasuneko politiketan, sektore publikoaren kudeaketan, azpiegituretan eta garraioan (portuak, trafikoa eta mugikortasuna). -­‐ Lan-merkatua eta politika ekonomikoa: lanbide-heziketa, produktibitate- eta lehiakortasun-politikak. -­‐ Ingurumena: bi parte-hartzaileek proiektuak eta jarduerak elkarrekin garatu ahal izango dituzte, bereziki ingurumenaren eta klimaren arloko politika eta legeriari buruzkoak, uren, materialen eta hondakinen tratamenduari buruzkoak zein ingurumenarekin eta energia berriztagarriekin bateragarriak diren teknologiei buruzkoak. -­‐ Osasuna: luzaroko zainketen arloko jardunbide onak trukatuko dituzte. -­‐ Kultura- eta sormen-sektoreak, funtsezko balio ekonomiko eta kultural gisa.
  2. 2. 2. Elkarrekiko lankidetza sendotuko dute eta gizarte kulturanitza eta tolerantea bultzatuko dute. Zehazki, bake-eraikuntzaren eta zientziak eraikuntza horretan duen eginkizunaren arloko ekimenak sustatuko eta esperientziak trukatuko dituzte, eta indarrak batuko dituzte bake- eta bizikidetza-programetan elkarlana sustatzeko, betiere giza eskubideak errespetatzea eta bultzatzea oinarri hartuta. 3. Eskualdeek Europan betetzen duten eginkizuna sustatzeko ekimenen eta aliantzen esparruan –«Abangoardiako eskualdeen ekimena» esaterako– lankidetza aztertu eta bultzatuko dute. ETA HONAKO XEDAPEN INSTITUZIONAL HAUEK ERABAKITZEN DITUZTE I. Parte-hartzaileek onartzen dute agiri hau ez dagoela nazioarteko zuzenbidearen mende. II. Parte-hartzaileek jarraipen-batzorde bat sortzea erabakitzen dute, bi gobernuen kanpoko gaietarako zerbitzuek zuzenduta, eta batzorde horrek adierazpen honetan ezarritako ekintzak aldian behin ebaluatuko ditu. Batzordeak adierazpen honetan aipatu gabeko esparruetan elkarlanean jarduteko aukerak ere aztertuko ditu, orobat. III. Adierazpen honek idatziz eta bereizita onartu dituzten konpromiso finantzarioetara baino ez ditu parte-hartzaileak behartzen. Edozelan ere, parte-hartzaileek izan ditzaketen gastuak urteko aurrekontuaren mende egongo dira, betiere indarrean dagoen legeria beteta. IV. Adierazpenak bost urteko aplikazio-epea izango du hasieran, eta epe hori tazituki berrituko da iraupen bereko aldietarako, betiere parte-hartzaile batek adierazpenaren aplikazioa eten nahi duela adierazi ezean; hori, dena den, aldia amaitu baino hiru hilabete lehenago adierazi beharko du. V. Asmoen adierazpen hau amaitzeak ez die eragingo bidean dauden ekimenei, ezta jada hitzartuta daudenei ere ez. Hiru kopia sinatuko dituzte gaztelaniaz, euskaraz eta nederlanderaz, hirurek balio bera dutela, Bruselan, 2015eko ekainaren 1ean. Eusko Jaurlaritzaren izenean Flandriako Gobernuaren izenean IÑIGO URKULLU GEERT BOURGEOIS
  3. 3. DECLARACIÓN DE INTENCIONES ENTRE EL GOBIERNO VASCO Y EL GOBIERNO DE FLANDES LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, representada por D. Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari del Gobierno Vasco, LA COMUNIDAD y REGIÓN DE FLANDES, representadas por D. Geert Bourgeois, Ministro-Presidente del Gobierno de Flandes, En adelante, “los Participantes”, En su deseo de reforzar sus lazos de amistad y cooperación, basados en su mutua confianza y en sus valores compartidos de libertad, democracia, justicia y solidaridad, DECLARAN Sus intenciones de consolidar e incrementar sus relaciones bilaterales en orden a establecer la más amplia cooperación posible entre los Participantes, los cuales, en orden a conseguir todo ello: 2. Consolidarán y ampliarán los contactos existentes, intercambiarán políticas de buenas prácticas, explorarán nuevas posibilidades de cooperación, desarrollarán e impulsarán proyectos conjuntos, en ámbitos tales como: -­‐ Innovación: Investigación y Desarrollo e Innovación, con especial atención a la industria y la tecnología, al cuidado de la salud, las políticas sociales y de igualdad de género, la gestión del sector público, las infraestructuras y el transporte (puertos, tráfico y movilidad); -­‐ Mercado laboral y política económica: formación profesional, políticas de productividad y competitividad; -­‐ Medio Ambiente: ambos Participantes podrán acometer proyectos conjuntos y actividades dirigidas especialmente a la política y legislación medioambiental y de cambio climático; tratamiento de aguas, materiales y residuos, así como tecnologías compatibles con el medio ambiente y de energías renovables; -­‐ Salud: intercambio de buenas prácticas en materia de cuidados crónicos; -­‐ Sectores cultural y creativo, como valor fundamental económico y cultural.
  4. 4. 4. Reforzarán la cooperación mutua e impulsarán una sociedad multicultural y tolerante. En particular, fomentarán iniciativas e intercambiarán experiencias en materia de construcción de paz y en el papel de la ciencia en dicha construcción, y aunarán esfuerzos para promover la cooperación en programas de paz y coexistencia, en el respeto y con la vista puesta en el fomento de los derechos humanos. 5. Explorarán e impulsarán la colaboración en el ámbito de las iniciativas y alianzas que fomenten el papel de las regiones en Europa, tales como la “Iniciativa de las Regiones de Vanguardia”. Y ACUERDAN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES INSTITUCIONALES VI. Los Participantes aceptan que este documento no está sometido a Derecho internacional. VII.Los Participantes acuerdan la creación de una comisión de seguimiento liderada por los servicios de asuntos exteriores de ambos gobiernos, que evaluará regularmente las acciones establecidas en la presente Declaración. La comisión explorará asimismo posibilidades de colaboración en ámbitos no mencionados en esta Declaración. VIII. Esta Declaración no compromete a ninguno de los Participantes a ningún compromiso financiero distinto de aquellos que, en su caso, sean aceptados por escrito de manera separada. En todo caso, los gastos en los que pudiesen incurrir los participantes estarán condicionados a la existencia de disponibilidad presupuestaria anual ordinaria, respetando la legislación vigente. IX. Esta Declaración tendrá un período de aplicación inicial de cinco años, renovable tácitamente por períodos de igual duración, salvo que alguno de los Participantes manifieste su intención de poner fin a la aplicación de la Declaración, al menos tres meses antes de la finalización de un período. X. La finalización de esta Declaración de Intenciones no afectará a aquellas iniciativas en curso y a las que estén ya acordadas. Firmado por triplicado en castellano, euskera y neerlandés, siendo los tres textos igualmente auténticos, en la ciudad de Bruselas, a 1 de junio de 2015. Por el Gobierno Vasco Por el Gobierno de Flandes IÑIGO URKULLU GEERT BOURGEOIS

×