Elecciones / Hauteskundeak

Irekia - EJGV
Irekia - EJGVIrekia - EJGV

Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto / Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena

Batzar Nagusietarako
eta hiriburuetako
Udal Hauteskundeak:
Boto aurreikuspena
Elecciones a Juntas
Generales y Elecciones
Municipales en capitales:
Previsión de voto
(2023ko maiatza / Mayo 2023)
Prospekzio
Soziologikoen
Kabinetea
www.euskadi.eus/ikerketa-soziologikoak
Gabinete de
Prospección
Sociológica
www.euskadi.eus/estudios-sociologicos
Elecciones / Hauteskundeak
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
Aurkibidea / Índice
1 – Batzar Nagusietarako Hauteskundeak / Elecciones a Juntas Generales ...................2
2 – Hiriburuetako Udal Hauteskundeak / Elecciones Municipales en capitales...............5
3 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica...........................................................................8
Elecciones / Hauteskundeak
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
1
Jarraian aurreikuspen eremu geografiko bakoitzerako
taula bat aurkezten da ondoko informazio zutabeekin:
“Zuzeneko boto asmoa” inkestako datu gordinei
dagokie, inolako doikuntzarik egin gabe. Bertan azaltzen
dira bai abstentzioa, baita “ez daki” eta “ez du
erantzuten” ere. Ehunekoak erroldarekiko kalkulatuta
daude.
Zuzeneko boto asmoa lagin osoaren gaineko
ehunekoetan eskaintzen da, dezimal batekin.
Horregatik, kasu batzuetan, ehunekoen batura ez da
zehatz-mehatz 100, dezimal hurbilenera biribiltzeak
desdoikuntza txikiak sor ditzake eta.
PSKren boto “estimazioa” Prospekzio Soziologikoen
Kabineteko talde teknikoak landutakoa da eta
barneratzen ditu, alde batetik, aurreikusten den
erroldaren gaineko abstentzioaren ehunekoa eta, beste
alde batetik, alderdi politiko bakoitzarentzat
aurreikusitako boto baliodunen ehunekoa
(“besteak+zuriak” kategorian daude, boto zuriak ez ezik,
eserlekuen banaketan sartu ahal izateko legeak
ezartzen duen gutxieneko ehunekora iristen ez diren
boto-estimazioa duten alderdietako batzuk ere).
Gainera, Udal Hauteskundeei buruzko tauletan, D’Hondt
Legea aplikatuz egindako estimazioari dagokion
eserlekuen banaketa ere eskaintzen da.
A continuación se presenta una tabla para cada ámbito
geográfico de previsión con las siguientes columnas de
información:
La “intención directa” de voto, corresponde a los datos
brutos de la encuesta, sin ningún tipo de ajuste. En ella
aparece tanto la abstención como el “no sabe” y el “no
contesta”. Los porcentajes están calculados sobre el total
del censo.
La intención directa se ofrece como porcentajes sobre el
total de la muestra, con un solo decimal. Por ello, en
algunos casos, la suma de los porcentajes puede no ser
exactamente 100, ya que el redondeo al decimal más
cercano puede generar pequeños desajustes.
La “estimación” de voto del GPS es una elaboración del
equipo técnico del Gabinete de Prospección Sociológica
e incluye, por un lado, el porcentaje sobre censo previsto
de abstención y, por otro lado, los porcentajes sobre votos
válidos previstos para cada partido político (la categoría
“otros+blancos” alberga a algunas de las formaciones
políticas con un voto estimado inferior al límite legal
mínimo para optar a la atribución de escaños, además de
a los votos en blanco).
En las tablas correspondientes a las Elecciones
Municipales se ofrece, además, el reparto de escaños
que corresponde a la estimación de voto realizada,
aplicando la Ley D’Hondt.
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
2
1 – Batzar Nagusietarako Hauteskundeak / Elecciones a Juntas Generales
ARABA
Inkestan zuzeneko
boto asmoa
(%)
Intención directa de
voto en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
PNV / EAJ 16,8 31,0
EH BILDU 11,7 22,2
PSE-EE 6,0 18,2
ELKARREKIN PODEMOS 3,6 7,1
PP 4,0 15,4
VOX 0,5 3,0
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,8 3,1
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,7
Abstentzioa / Abstención 14,4
Ez daki / No sabe 27,1
Ez du erantzuten /
No contesta
13,5
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
Abstención
(% sobre censo):
39,5 %
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
3
BIZKAIA
Inkestan zuzeneko
boto asmoa
(%)
Intención directa de
voto en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
PNV / EAJ 26,2 44,2
EH BILDU 11,8 22,0
PSE-EE 5,2 15,4
ELKARREKIN PODEMOS 3,1 7,0
PP 1,3 6,8
VOX 0,7 1,7
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,9 2,9
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,4
Abstentzioa / Abstención 12,8
Ez daki / No sabe 20,9
Ez du erantzuten /
No contesta
15,8
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
Abstención
(% sobre censo):
37,5 %
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
4
GIPUZKOA
Inkestan zuzeneko
boto asmoa
(%)
Intención directa de
voto en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
PNV / EAJ 17,4 35,9
EH BILDU 15,7 33,1
PSE-EE 6,3 16,4
ELKARREKIN PODEMOS 3,1 7,1
PP 1,9 4,9
VOX * 0,6 ─
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,8 2,6
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,5
Abstentzioa / Abstención 17,6
Ez daki / No sabe 20,6
Ez du erantzuten /
No contesta
14,6
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
Abstención
(% sobre censo):
37,0 %
* Voxek Gipuzkoan hautagaitzarik aurkeztu ez badu ere, inkestatu batzuek esan dute alderdi horri emango
diotela botoa. Horregatik, zuzeneko boto-asmoa ez da 0, baina alderdi horrek ez dauka boto estimaziorik. /
A pesar de que Vox no ha presentado candidaturas en Gipuzkoa, algunas per-sonas encuestadas han
afirmado que van a votar a ese partido. Por ello, la intención de voto no es 0, pero no hay estimación de
voto para ese partido.
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
5
2 – Hiriburuetako Udal Hauteskundeak / Elecciones Municipales en capitales
VITORIA-
GASTEIZ
Inkestan zuzeneko
boto asmoa
(%)
Intención directa de
voto en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
ZINEGOTZIEN
BANAKETA
REPARTO DE EDILES
PNV / EAJ 12,6 23,8 7
EH BILDU 13,0 22,7 7
PSE-EE 7,1 21,2 6
ELKARREKIN PODEMOS 2,9 7,3 2
PP 5,7 18,5 5
VOX 0,5 3,2 ─
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
2,6 3,3
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,5
Abstentzioa / Abstención 15,9
Ez daki / No sabe 27,6
Ez du erantzuten /
No contesta
11,7
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
% 40,0
Abstención
(% sobre censo)
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
6
BILBAO
Inkestan zuzeneko
boto asmoa
(%)
Intención directa de
voto en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PSK
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
ZINEGOTZIEN
BANAKETA
REPARTO DE EDILES
PNV / EAJ 26,3 44,3 14
EH BILDU 12,2 16,0 5
PSE-EE 4,0 15,5 5
ELKARREKIN PODEMOS 2,5 8,0 2
PP 1,0 8,9 3
VOX 1,0 2,9 ─
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,2 4,4
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
1,0
Abstentzioa / Abstención 11,4
Ez daki / No sabe 23,6
Ez du erantzuten /
No contesta
15,9
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
% 40,5
Abstención
(% sobre censo)
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
7
DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN
Inkestan zuzeneko
boto asmoa
(%)
Intención directa de
voto en la encuesta
(%)
BOTO ESTIMAZIOA
PKS
(Boto baliodunen gaineko %)
ESTIMACIÓN DE VOTO
GPS
(% sobre votos válidos)
ZINEGOTZIEN
BANAKETA
REPARTO DE EDILES
PNV / EAJ 14,0 33,9 10
EH BILDU 14,8 25,2 7
PSE-EE 6,5 16,5 5
ELKARREKIN PODEMOS 3,5 8,4 2
PP 3,5 9,5 3
VOX 0,8 2,5 ─
Besteak + Zuriak /
Otros+Blancos
1,5 4,0
Baliogabeko botoa /
Voto nulo
0,5
Abstentzioa / Abstención 16,8
Ez daki / No sabe 24,5
Ez du erantzuten /
No contesta
13,8
Abstentzioa
(erroldarekiko %)
% 39,0
Abstención
(% sobre censo)
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) /
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
8
3 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica
Informazio bilketa 2023ko maiatzaren 2 eta 5a bitartean
egin zen -biak barne- ordenagailuz lagundutako banakako
telefonozko elkarrizketen bidez (CATI). Galdesorta
egituratu eta itxia erabili zen, Euskal Autonomia Erkidegoko
(EAEko) lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati
elkarrizketa egiteko.
Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena
burutzearen ardura Eusko Jaurlaritzaren Lehendakari-
tzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteari dagozkio
soilik. Informazio bilketa Campo Volantín kalea 21, 48007,
Bilbo helbidean dagoen Ikerfel enpresak egin zuen.
Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua,
honela banatu zen: 728 pertsona Araban, 1.318 Bizkaian
eta 984 Gipuzkoan, beraz, 3.030 pertsona elkarrizketatu
ziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedura
polietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen,
udalerriaren tamainaren araberako estratu proportzionalak
erabiliz. Ondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan
egoeraren araberako kuoten bidez aukeratu ziren.
Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren
laginketei egozgarria, +%3,7koa da Arabarako, +%2,8koa
Bizkairako, +%3,2koa Gipuzkoarako, +%4,3koa Vitoria-
Gasteizerako, +%5,0koa Bilborako eta +%5,0koa
Donostiarako, %95,5eko konfiantza mailarako p=q=0,5
izanik.
Lagina herrialde mailan bakarrik da adierazgarria, ez
Batzar Nagusietako hauteskunde-barruti mailan, beraz ez
dira hauteskunde horietarako eserlekuak kalkulatu. Aldiz,
Udal Hauteskundeetarako aurreikuspenean, zinegotzi
kopurua kalkulatu egin da, hiriburuetarako datuak
badirelako adierazgarriak.
La recogida de información se realizó entre el 2 y el 5
de mayo de 2023 a través de entrevista telefónica
individual asistida por ordenador (CATI), mediante
cuestionario estructurado y cerrado, realizada a una
muestra representativa de la población de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
El diseño de la investigación, el análisis de los resultados
y la elaboración del informe es responsabilidad exclusiva
del Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia
del Gobierno Vasco. La recogida de información fue
realizada por la empresa Ikerfel, sita en la calle Campo
Volantín 21, 48007, Bilbao.
La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se
distribuyó del siguiente modo: 728 personas en Araba,
1.318 en Bizkaia y 984 en Gipuzkoa, lo que supone un total
de 3.030 personas entrevistadas. La selección de las
personas a entrevistar se realizó por procedimiento
polietápico y estratificado proporcionalmente por tamaño
de municipio, con selección posterior de las personas
según cuotas de sexo, edad y situación laboral.
La estimación del error muestral, atribuible en el caso
teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente
aleatoria, es de +3,7% para Araba, +2,8% para Bizkaia,
+3,2% para Gipuzkoa, +4,3% para Vitoria-Gasteiz, +5,0%
para Bilbao y +5,0% para Donostia-San Sebastián, para un
nivel de confianza del 95,5% y siendo p=q=0,5.
Dado que la muestra sólo es representativa a nivel
territorial, pero no a nivel de cada circunscripción electoral
de las Juntas Generales, no se han calculado los escaños
para esa elección. En cambio, en la previsión para las
Elecciones Municipales sí se ha calculado el número de
concejales, porque los datos sí son representativos a nivel
de cada capital.
Elecciones / Hauteskundeak

Recomendados

Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre... por
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales 2019: Pre...Irekia - EJGV
86 vistas12 diapositivas
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena... por
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...
Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena...Irekia - EJGV
9 vistas13 diapositivas
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió... por
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Irekia - EJGV
15 vistas13 diapositivas
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió... por
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Irekia - EJGV
432 vistas11 diapositivas
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or... por
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...
Previsiones de voto para Elecciones Generales y Autonómicas // Hauteskunde Or...Irekia - EJGV
165 vistas17 diapositivas
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015) por
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)
Boto aurreikuspena (2015eko maiatza) / Previsión de voto (Mayo 2015)Irekia - EJGV
379 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Elecciones / Hauteskundeak

Elecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak por
Elecciones Generales / Hauteskunde OrokorrakElecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak
Elecciones Generales / Hauteskunde OrokorrakIrekia - EJGV
8 vistas11 diapositivas
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs... por
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...Irekia - EJGV
36 vistas11 diapositivas
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi... por
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...Irekia - EJGV
87 vistas9 diapositivas
Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza) por
Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza)Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza)Irekia - EJGV
37 vistas11 diapositivas
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak... por
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Irekia - EJGV
34 vistas11 diapositivas
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs... por
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...Irekia - EJGV
49 vistas11 diapositivas

Similar a Elecciones / Hauteskundeak(20)

Elecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak por Irekia - EJGV
Elecciones Generales / Hauteskunde OrokorrakElecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak
Elecciones Generales / Hauteskunde Orokorrak
Irekia - EJGV8 vistas
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs... por Irekia - EJGV
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...
Irekia - EJGV36 vistas
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi... por Irekia - EJGV
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Euskadiko Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena // Elecciones Autonómi...
Irekia - EJGV87 vistas
Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza) por Irekia - EJGV
Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza)Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoak boto aurreikuspena (2021eko maiatza)
Irekia - EJGV37 vistas
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak... por Irekia - EJGV
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Irekia - EJGV34 vistas
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs... por Irekia - EJGV
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...
Hauteskunde Autonomikoak: boto aurreikuspena / Elecciones Autonómicas: previs...
Irekia - EJGV49 vistas
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc... por Irekia - EJGV
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
Hauteskunde Orokorretarako boto aurreikuspena - Previsión de voto para Elecc...
Irekia - EJGV58 vistas
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak... por Irekia - EJGV
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas // Hauteskunde Autonomikoetarak...
Irekia - EJGV30 vistas
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena por Irekia - EJGV
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
2015eko abenduak 20ko Hauteskunde Orokorrak: Boto aurreikuspena
Irekia - EJGV259 vistas
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018) por Irekia - EJGV
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
Previsión de voto para Elecciones Autonómicas (8-15/05/2018)
Irekia - EJGV56 vistas
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el... por Irekia - EJGV
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para el...
Irekia - EJGV61 vistas
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El... por Irekia - EJGV
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena // Previsión de voto para El...
Irekia - EJGV70 vistas
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion... por Irekia - EJGV
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
2020ko Hauteskunde Autonomikoen ondko inkesta / Sondeo postelectoral Eleccion...
Irekia - EJGV203 vistas
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc... por Irekia - EJGV
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas. Gabinete de Prospección Soc...
Irekia - EJGV105 vistas
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza) por Irekia - EJGV
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
Hauteskunde Autonomikoetarako boto aurreikuspena (2013ko maiatza)
Irekia - EJGV141 vistas
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió... por Irekia - EJGV
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsió...
Irekia - EJGV253 vistas
Hauteskunde portaera // Comportamiento electoral por Irekia - EJGV
Hauteskunde portaera // Comportamiento electoralHauteskunde portaera // Comportamiento electoral
Hauteskunde portaera // Comportamiento electoral
Irekia - EJGV284 vistas
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013) por Irekia - EJGV
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
Previsiones de voto para Elecciones Autonómicas (Noviembre 2013)
Irekia - EJGV281 vistas
2016ko Hauteskunde Orokorren ondoko inkesta por Irekia - EJGV
2016ko Hauteskunde Orokorren ondoko inkesta2016ko Hauteskunde Orokorren ondoko inkesta
2016ko Hauteskunde Orokorren ondoko inkesta
Irekia - EJGV104 vistas
Nota de prensa estudio postelectoral de las elecciones.pdf por Irekia - EJGV
Nota de prensa estudio postelectoral de las elecciones.pdfNota de prensa estudio postelectoral de las elecciones.pdf
Nota de prensa estudio postelectoral de las elecciones.pdf
Irekia - EJGV176 vistas

Más de Irekia - EJGV

Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ... por
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Irekia - EJGV
6 vistas48 diapositivas
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf por
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfGizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfIrekia - EJGV
4 vistas179 diapositivas
II Plan Estratégico de Servicios Sociales por
II Plan Estratégico de Servicios SocialesII Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios SocialesIrekia - EJGV
12 vistas170 diapositivas
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero por
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroPercepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroIrekia - EJGV
7 vistas171 diapositivas
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak por
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakAtzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakIrekia - EJGV
3 vistas171 diapositivas
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023 por
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Irekia - EJGV
7 vistas22 diapositivas

Más de Irekia - EJGV(20)

Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ... por Irekia - EJGV
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Economia circular y gestión de residuos / Ekonomia zirkularra eta hondakinen ...
Irekia - EJGV6 vistas
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf por Irekia - EJGV
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdfGizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoaeu.pdf
Irekia - EJGV4 vistas
II Plan Estratégico de Servicios Sociales por Irekia - EJGV
II Plan Estratégico de Servicios SocialesII Plan Estratégico de Servicios Sociales
II Plan Estratégico de Servicios Sociales
Irekia - EJGV12 vistas
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero por Irekia - EJGV
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjeroPercepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero
Irekia - EJGV7 vistas
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak por Irekia - EJGV
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerakAtzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Atzerriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak
Irekia - EJGV3 vistas
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023 por Irekia - EJGV
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Espetxekudeaketaren balantzea Euskadin 2021-2023
Irekia - EJGV7 vistas
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023 por Irekia - EJGV
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Balance gestión penitenciaria en Euskadi 2021-2023
Irekia - EJGV23 vistas
Consumo de medios de comunicación / Hedabideen erabilera por Irekia - EJGV
Consumo de medios de comunicación / Hedabideen erabileraConsumo de medios de comunicación / Hedabideen erabilera
Consumo de medios de comunicación / Hedabideen erabilera
Irekia - EJGV4 vistas
Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v... por Irekia - EJGV
 Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v... Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v...
Turismoari buruzko euskal herritarren iritziak / Percepción de la sociedad v...
Irekia - EJGV7 vistas
Atzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-n por Irekia - EJGV
Atzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-nAtzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-n
Atzerritar jatorriko biztanleria eta lan-eremua EAE-n
Irekia - EJGV13 vistas
Población de origen extranjero y ámbito laboral en la CAE por Irekia - EJGV
Población de origen extranjero y ámbito laboral en la CAEPoblación de origen extranjero y ámbito laboral en la CAE
Población de origen extranjero y ámbito laboral en la CAE
Irekia - EJGV4 vistas
EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022 por Irekia - EJGV
EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022
EAE-n nazioartekobabesa eskatu duten pertsonak, 2022
Irekia - EJGV2 vistas
Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022 por Irekia - EJGV
Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022
Solicitantes de protección internacional en la CAE, 2022
Irekia - EJGV7 vistas
2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S... por Irekia - EJGV
2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S...2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S...
2023ko Udaletarako eta Batzar Nagusietarako Hauteskundeen ondoko inkesta / S...
Irekia - EJGV8 vistas
2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana por Irekia - EJGV
2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana
2023-2026 Unibertsitate Sistemaren Plana
Irekia - EJGV14 vistas
Plan del Sistema Universitario 2023-2026 por Irekia - EJGV
Plan del Sistema Universitario 2023-2026Plan del Sistema Universitario 2023-2026
Plan del Sistema Universitario 2023-2026
Irekia - EJGV41 vistas
2023-2027 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Plan Estrategikoa por Irekia - EJGV
2023-2027 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Plan Estrategikoa2023-2027 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Plan Estrategikoa
2023-2027 aldirako Euskadiko Zainketa Aringarrien Plan Estrategikoa
Irekia - EJGV8 vistas
Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de Euskadi 2023-2027 por Irekia - EJGV
Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de Euskadi 2023-2027Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de Euskadi 2023-2027
Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de Euskadi 2023-2027
Irekia - EJGV29 vistas

Último

Trabajo anggi villalobos por
Trabajo anggi villalobos Trabajo anggi villalobos
Trabajo anggi villalobos AnggiVillalobod
8 vistas5 diapositivas
Santo Grial (2).pptx por
Santo Grial (2).pptxSanto Grial (2).pptx
Santo Grial (2).pptxVictorCarreteroMoren
22 vistas14 diapositivas
Manual Slideshare.pdf por
Manual Slideshare.pdfManual Slideshare.pdf
Manual Slideshare.pdfAlejandroRodrguezRui4
7 vistas10 diapositivas
Trabajo-1.docx por
Trabajo-1.docxTrabajo-1.docx
Trabajo-1.docxAnaSofaRosmaya
10 vistas3 diapositivas
REPORTE 3T 2023 - IRAPUATO.pdf por
REPORTE 3T 2023 - IRAPUATO.pdfREPORTE 3T 2023 - IRAPUATO.pdf
REPORTE 3T 2023 - IRAPUATO.pdfIrapuatoCmovamos
134 vistas55 diapositivas
Tecnología e informática .pdf por
Tecnología e informática .pdfTecnología e informática .pdf
Tecnología e informática .pdfAnaSofaRosmaya
8 vistas10 diapositivas

Último(20)

BOLETIN AGΩRA CONSULTORIAS DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL EN COLOMBIA ... por Orlando Hernandez
BOLETIN AGΩRA CONSULTORIAS DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL EN COLOMBIA ...BOLETIN AGΩRA CONSULTORIAS DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL EN COLOMBIA ...
BOLETIN AGΩRA CONSULTORIAS DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL EN COLOMBIA ...
Orlando Hernandez14 vistas
FUTBOL-CLUB-BARCELONA-CLUB-DE-FORMACION-.pdf por juliagili
FUTBOL-CLUB-BARCELONA-CLUB-DE-FORMACION-.pdfFUTBOL-CLUB-BARCELONA-CLUB-DE-FORMACION-.pdf
FUTBOL-CLUB-BARCELONA-CLUB-DE-FORMACION-.pdf
juliagili7 vistas
BOLETIN AGORA CONSULTORIAS COMPARATIVO DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL E... por Orlando Hernandez
BOLETIN AGORA CONSULTORIAS COMPARATIVO DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL E...BOLETIN AGORA CONSULTORIAS COMPARATIVO DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL E...
BOLETIN AGORA CONSULTORIAS COMPARATIVO DELITOS DE MAYOR IMPACTO SOCIAL E...
Orlando Hernandez301 vistas
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento tecnologia.docx por Saritaxuvu
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento tecnologia.docxDesarrollo de Habilidades de Pensamiento tecnologia.docx
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento tecnologia.docx
Saritaxuvu10 vistas
Proyecto Tercer Periodo Informática - 9-2 -1.pdf56 por DanielDavila95
Proyecto Tercer Periodo Informática - 9-2 -1.pdf56Proyecto Tercer Periodo Informática - 9-2 -1.pdf56
Proyecto Tercer Periodo Informática - 9-2 -1.pdf56
DanielDavila9520 vistas
Portafolio acción psicosocial y trabajo.pdf por adela928205
Portafolio acción psicosocial y trabajo.pdfPortafolio acción psicosocial y trabajo.pdf
Portafolio acción psicosocial y trabajo.pdf
adela92820512 vistas
Taller Fundamentos de Electricidad y Electrónica..pdf por angelica gutierrez
Taller Fundamentos de Electricidad y Electrónica..pdfTaller Fundamentos de Electricidad y Electrónica..pdf
Taller Fundamentos de Electricidad y Electrónica..pdf
Análisis de preguntas Grafotécnicas por ShuduSnuff
Análisis de preguntas GrafotécnicasAnálisis de preguntas Grafotécnicas
Análisis de preguntas Grafotécnicas
ShuduSnuff5 vistas

Elecciones / Hauteskundeak

 • 1. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (2023ko maiatza / Mayo 2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.eus/ikerketa-soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.eus/estudios-sociologicos
 • 3. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco Aurkibidea / Índice 1 – Batzar Nagusietarako Hauteskundeak / Elecciones a Juntas Generales ...................2 2 – Hiriburuetako Udal Hauteskundeak / Elecciones Municipales en capitales...............5 3 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica...........................................................................8
 • 5. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 1 Jarraian aurreikuspen eremu geografiko bakoitzerako taula bat aurkezten da ondoko informazio zutabeekin: “Zuzeneko boto asmoa” inkestako datu gordinei dagokie, inolako doikuntzarik egin gabe. Bertan azaltzen dira bai abstentzioa, baita “ez daki” eta “ez du erantzuten” ere. Ehunekoak erroldarekiko kalkulatuta daude. Zuzeneko boto asmoa lagin osoaren gaineko ehunekoetan eskaintzen da, dezimal batekin. Horregatik, kasu batzuetan, ehunekoen batura ez da zehatz-mehatz 100, dezimal hurbilenera biribiltzeak desdoikuntza txikiak sor ditzake eta. PSKren boto “estimazioa” Prospekzio Soziologikoen Kabineteko talde teknikoak landutakoa da eta barneratzen ditu, alde batetik, aurreikusten den erroldaren gaineko abstentzioaren ehunekoa eta, beste alde batetik, alderdi politiko bakoitzarentzat aurreikusitako boto baliodunen ehunekoa (“besteak+zuriak” kategorian daude, boto zuriak ez ezik, eserlekuen banaketan sartu ahal izateko legeak ezartzen duen gutxieneko ehunekora iristen ez diren boto-estimazioa duten alderdietako batzuk ere). Gainera, Udal Hauteskundeei buruzko tauletan, D’Hondt Legea aplikatuz egindako estimazioari dagokion eserlekuen banaketa ere eskaintzen da. A continuación se presenta una tabla para cada ámbito geográfico de previsión con las siguientes columnas de información: La “intención directa” de voto, corresponde a los datos brutos de la encuesta, sin ningún tipo de ajuste. En ella aparece tanto la abstención como el “no sabe” y el “no contesta”. Los porcentajes están calculados sobre el total del censo. La intención directa se ofrece como porcentajes sobre el total de la muestra, con un solo decimal. Por ello, en algunos casos, la suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100, ya que el redondeo al decimal más cercano puede generar pequeños desajustes. La “estimación” de voto del GPS es una elaboración del equipo técnico del Gabinete de Prospección Sociológica e incluye, por un lado, el porcentaje sobre censo previsto de abstención y, por otro lado, los porcentajes sobre votos válidos previstos para cada partido político (la categoría “otros+blancos” alberga a algunas de las formaciones políticas con un voto estimado inferior al límite legal mínimo para optar a la atribución de escaños, además de a los votos en blanco). En las tablas correspondientes a las Elecciones Municipales se ofrece, además, el reparto de escaños que corresponde a la estimación de voto realizada, aplicando la Ley D’Hondt.
 • 6. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 2 1 – Batzar Nagusietarako Hauteskundeak / Elecciones a Juntas Generales ARABA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) PNV / EAJ 16,8 31,0 EH BILDU 11,7 22,2 PSE-EE 6,0 18,2 ELKARREKIN PODEMOS 3,6 7,1 PP 4,0 15,4 VOX 0,5 3,0 Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,8 3,1 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,7 Abstentzioa / Abstención 14,4 Ez daki / No sabe 27,1 Ez du erantzuten / No contesta 13,5 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 39,5 %
 • 7. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 3 BIZKAIA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) PNV / EAJ 26,2 44,2 EH BILDU 11,8 22,0 PSE-EE 5,2 15,4 ELKARREKIN PODEMOS 3,1 7,0 PP 1,3 6,8 VOX 0,7 1,7 Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,9 2,9 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,4 Abstentzioa / Abstención 12,8 Ez daki / No sabe 20,9 Ez du erantzuten / No contesta 15,8 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 37,5 %
 • 8. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 4 GIPUZKOA Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) PNV / EAJ 17,4 35,9 EH BILDU 15,7 33,1 PSE-EE 6,3 16,4 ELKARREKIN PODEMOS 3,1 7,1 PP 1,9 4,9 VOX * 0,6 ─ Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,8 2,6 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,5 Abstentzioa / Abstención 17,6 Ez daki / No sabe 20,6 Ez du erantzuten / No contesta 14,6 Abstentzioa (erroldarekiko %) Abstención (% sobre censo): 37,0 % * Voxek Gipuzkoan hautagaitzarik aurkeztu ez badu ere, inkestatu batzuek esan dute alderdi horri emango diotela botoa. Horregatik, zuzeneko boto-asmoa ez da 0, baina alderdi horrek ez dauka boto estimaziorik. / A pesar de que Vox no ha presentado candidaturas en Gipuzkoa, algunas per-sonas encuestadas han afirmado que van a votar a ese partido. Por ello, la intención de voto no es 0, pero no hay estimación de voto para ese partido.
 • 9. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 5 2 – Hiriburuetako Udal Hauteskundeak / Elecciones Municipales en capitales VITORIA- GASTEIZ Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) ZINEGOTZIEN BANAKETA REPARTO DE EDILES PNV / EAJ 12,6 23,8 7 EH BILDU 13,0 22,7 7 PSE-EE 7,1 21,2 6 ELKARREKIN PODEMOS 2,9 7,3 2 PP 5,7 18,5 5 VOX 0,5 3,2 ─ Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 2,6 3,3 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,5 Abstentzioa / Abstención 15,9 Ez daki / No sabe 27,6 Ez du erantzuten / No contesta 11,7 Abstentzioa (erroldarekiko %) % 40,0 Abstención (% sobre censo)
 • 10. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 6 BILBAO Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PSK (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) ZINEGOTZIEN BANAKETA REPARTO DE EDILES PNV / EAJ 26,3 44,3 14 EH BILDU 12,2 16,0 5 PSE-EE 4,0 15,5 5 ELKARREKIN PODEMOS 2,5 8,0 2 PP 1,0 8,9 3 VOX 1,0 2,9 ─ Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,2 4,4 Baliogabeko botoa / Voto nulo 1,0 Abstentzioa / Abstención 11,4 Ez daki / No sabe 23,6 Ez du erantzuten / No contesta 15,9 Abstentzioa (erroldarekiko %) % 40,5 Abstención (% sobre censo)
 • 11. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 7 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN Inkestan zuzeneko boto asmoa (%) Intención directa de voto en la encuesta (%) BOTO ESTIMAZIOA PKS (Boto baliodunen gaineko %) ESTIMACIÓN DE VOTO GPS (% sobre votos válidos) ZINEGOTZIEN BANAKETA REPARTO DE EDILES PNV / EAJ 14,0 33,9 10 EH BILDU 14,8 25,2 7 PSE-EE 6,5 16,5 5 ELKARREKIN PODEMOS 3,5 8,4 2 PP 3,5 9,5 3 VOX 0,8 2,5 ─ Besteak + Zuriak / Otros+Blancos 1,5 4,0 Baliogabeko botoa / Voto nulo 0,5 Abstentzioa / Abstención 16,8 Ez daki / No sabe 24,5 Ez du erantzuten / No contesta 13,8 Abstentzioa (erroldarekiko %) % 39,0 Abstención (% sobre censo)
 • 12. Batzar Nagusietarako eta hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (Landa lana: 2023/05/02-05) / Elecciones a Juntas Generales y Elecciones Municipales en capitales: Previsión de voto (Trabajo de campo: 02-05/05/2023) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco 8 3 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica Informazio bilketa 2023ko maiatzaren 2 eta 5a bitartean egin zen -biak barne- ordenagailuz lagundutako banakako telefonozko elkarrizketen bidez (CATI). Galdesorta egituratu eta itxia erabili zen, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko) lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati elkarrizketa egiteko. Ikerketaren diseinua, emaitzen azterketa eta txostena burutzearen ardura Eusko Jaurlaritzaren Lehendakari- tzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteari dagozkio soilik. Informazio bilketa Campo Volantín kalea 21, 48007, Bilbo helbidean dagoen Ikerfel enpresak egin zuen. Lagina, 18 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua, honela banatu zen: 728 pertsona Araban, 1.318 Bizkaian eta 984 Gipuzkoan, beraz, 3.030 pertsona elkarrizketatu ziren guztira. Gizabanakoen hautaketa prozedura polietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen, udalerriaren tamainaren araberako estratu proportzionalak erabiliz. Ondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoeraren araberako kuoten bidez aukeratu ziren. Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren laginketei egozgarria, +%3,7koa da Arabarako, +%2,8koa Bizkairako, +%3,2koa Gipuzkoarako, +%4,3koa Vitoria- Gasteizerako, +%5,0koa Bilborako eta +%5,0koa Donostiarako, %95,5eko konfiantza mailarako p=q=0,5 izanik. Lagina herrialde mailan bakarrik da adierazgarria, ez Batzar Nagusietako hauteskunde-barruti mailan, beraz ez dira hauteskunde horietarako eserlekuak kalkulatu. Aldiz, Udal Hauteskundeetarako aurreikuspenean, zinegotzi kopurua kalkulatu egin da, hiriburuetarako datuak badirelako adierazgarriak. La recogida de información se realizó entre el 2 y el 5 de mayo de 2023 a través de entrevista telefónica individual asistida por ordenador (CATI), mediante cuestionario estructurado y cerrado, realizada a una muestra representativa de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El diseño de la investigación, el análisis de los resultados y la elaboración del informe es responsabilidad exclusiva del Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco. La recogida de información fue realizada por la empresa Ikerfel, sita en la calle Campo Volantín 21, 48007, Bilbao. La muestra, dirigida a una población de 18 y más años, se distribuyó del siguiente modo: 728 personas en Araba, 1.318 en Bizkaia y 984 en Gipuzkoa, lo que supone un total de 3.030 personas entrevistadas. La selección de las personas a entrevistar se realizó por procedimiento polietápico y estratificado proporcionalmente por tamaño de municipio, con selección posterior de las personas según cuotas de sexo, edad y situación laboral. La estimación del error muestral, atribuible en el caso teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, es de +3,7% para Araba, +2,8% para Bizkaia, +3,2% para Gipuzkoa, +4,3% para Vitoria-Gasteiz, +5,0% para Bilbao y +5,0% para Donostia-San Sebastián, para un nivel de confianza del 95,5% y siendo p=q=0,5. Dado que la muestra sólo es representativa a nivel territorial, pero no a nivel de cada circunscripción electoral de las Juntas Generales, no se han calculado los escaños para esa elección. En cambio, en la previsión para las Elecciones Municipales sí se ha calculado el número de concejales, porque los datos sí son representativos a nivel de cada capital.