E T X E B I Z I T Z A (2013ko otsaila)ETXEBIZITZAREN EGUNGO EGOERABiztanleen %67 bizi diren etxebizitzaren jabe dira hipot...
Gauzak horrela, etxe-gabetzeen arazoa konpontzeko guztiok parte hartu behardugula uste dute inkestatuek eta arazoaren gain...
V I V I E N D A (Febrero de 2013)SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDAEl 67% de la población vive en una vivienda en propiedad n...
En ese contexto, todos debemos responsabilizarnos de solucionar el problema ytodas las iniciativas propuestas en esa direc...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Etxebizitza prentsa - Vivienda prensa

268 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
268
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Etxebizitza prentsa - Vivienda prensa

  1. 1. E T X E B I Z I T Z A (2013ko otsaila)ETXEBIZITZAREN EGUNGO EGOERABiztanleen %67 bizi diren etxebizitzaren jabe dira hipotekarik gabe (eurak edo gurasoak) eta %25 jabedira baina hipoteka bat ordaintzen ari dira. Biztanleen %5 baino ez dira alokairuan bizi.%19k etxebizitza aldatzeko beharra edo nahia erakutsi dute. Horietatik, %30ek“bizitza berri” bat hasteko, baina %64k nahi hori betetzeko aukera gutxi izangodituztela uste dute.Bost pertsonatatik batek bizi den etxebizitza aldatu nahiko lukeela edo aldatu beharko lukeela adierazi du(%19). Etxebizitza aldatzeko arrazoi nagusiena egungo etxebizitza euren beharretara ez egokitzearenada (tamainagatik, igogailu falta…) (%45), eta bigarren arrazoia “bizitza berri” bat hasteko nahia da(%30), independizatzeko edo bikotekidearekin bizitzera joateko nahia.Etxebizitza aldatzeko beharra edo gogoa duten horietatik, %64k uste dute aukera gutxi edo batereaukerarik ez dutela izango behar hori gauzatzeko, eta soilik laurdenak uste du gauzagarria izandaitekeela (%24).Etxebizitza berria jabetzan hartu nahi dute hiru laurdenek (%77), eta bostetik batekalokairuan (%20).Etxea aldatu nahi edo behar dutenen hiru laurdenek etxebizitza berria jabetzan hartu nahi dute (%77),eta bostetik batek alokairuan hartu nahi du (%20). Jabetzan nahiago dutenen artean arrazoi nagusiaetxebizitza erostea aurrezteko modu bat bezala ikusten dutela da (%30), eta bigarrena erosi ezkerobehintzat dirua ez dela botatzen (%23).Alokairua nahiago dutenen artean, berriz, arrazoi nagusia etxebizitza bat erosteko adina diru-sarrerarikez izatea edo diru-sarrera egonkorrik ez izatea da (%55), eta bigarrena, hipoteka batean sartu nahi ezizatea (%25).Hamar pertsonatatik batek arazoak ditu gaur egun bizi den etxebizitzako gastueiaurre egiteko (alokairua, hipoteka, komunitate gastuak…) (%12)Biztanleen %88k ez dute arazorik egun etxebizitzaren gastuei aurre egiteko, aldiz, %12k arazoakdituztela adierazi dute. Urtebete barru, berriz, %68k aurreikusten dute arazorik ez dutela izango, eta%19k arazoak izango dituztela uste dute.ETXE-GABETZEAKGehienek, etxe-gabetua izan den edo izateko puntuan dagoen inor ezagutu gabe(%88) eta norbera arriskuan egon gabe (%91), etxe-gabetzeen auzia “arazo sozial”larritzat jotzen dute.Herritarren %88k ez dute inor ezagutzen etxe-gabetua izan dena edo izateko arriskuan dagoena eta%91k ez du bere burua etxe-gabetua izateko arriskuan ikusten, hala ere, etxe-gabetzeen arazoarenlarritasun maila 8,9an kokatzen dute inkestatuek (0tik 10erako eskalan).Zentzu berean, hamarretik zazpik uste dute etxe-gabetzeen gaia “arazo soziala” dela (denoi eragitendiguna) (%71), eta hamarretik bik uste dute arazo pribatua dela (zorra duten pertsonen eta bankuenartekoa) (%19).Konkretuki, ehun pertsonatatik 6 datozen bost urteetan kaleratua izateko arriskuanegon liteke%3 datozen bost urteetan kaleratua izateko arriskuan egon liteke eta beste %3 agian arriskuan egongoda. Biztanleen %91k, berriz, ez du bere burua kaleratua izateko arriskuan ikusten.Norberaz aparte, elkarrizketatuen %11k norbait ezagutzen dute kaleratua izan dena edo kaleratuaizateko puntuan dagoena, eta %88k berriz ez dute inor ezagutzen egoera horretan.
  2. 2. Gauzak horrela, etxe-gabetzeen arazoa konpontzeko guztiok parte hartu behardugula uste dute inkestatuek eta arazoaren gainean egin daitekeen guztia ongiikusia da.Etxe-gabetzeen auzia konpontzeko ardura eragile ezberdinen artean banatzen da: Gobernu Zentrala(%39), bankuak (%20), Eusko Jaurlaritza (%17), Diputatuen Kongresua (%6), Eusko Legebiltzarra(%3), zorrak dituzten familiak (%2) eta beste batzuk (%4).Era berean, auziari irtenbidea emateko hainbat eragile sozialek proposatutako neurriek gehiengoarenbabesa jaso dute. • Etxe-gabetzeen ondorioz bankuek jaso dituzten etxebizitzak alokairu sozialean jartzea euren etxeetatik kaleratuak izan direnentzat (%91 guztiz edo nahikoa ados). • Ohiko etxebizitzei eragiten dieten etxe-gabetzeak geldiaraztea (%88). • Zorraren ordainean etxea ematearekin nahikoa izatea (%73).Bestalde, 0tik 10erako eskalan, 8,8ko lehentasun maila ematen zaio gaur egun dagoen hipoteka-legearenerreforma egiteari.ETXEBIZITZA POLITIKAKBabes handia jaso du Eusko Jaurlaritzak, jabetzaren ordez, alokairu sozialak sustatubeharko lituzkeenaren gaineko ideiakIngurumari honetan, Eusko Jaurlaritzak etxebizitzak alokairuan eskaintzea, jabetzaren ordez, ongi ikusikoluke hamarretik bederatzik (%90 ados edo guztiz ados).Etxebizitzaren auzia konpontzeko proposatutako neurrietatik, berriz, alokairua errenta merkeagoekinsustatzearenak jaso du babes handiena (0tik 10erako eskalan, 8,6), eta bigarrenik, etxebizitzahutsen jabeek hauek alokatzea sustatzeak (7,7).Ikerketa honen fitxa teknikoa zabaldu den txostenean kontsultatu daiteke. Lagina 18 urtez gorako herritarrei zuzendua,EAE osorako 940 lagunek osatua da. Elkarrizketak telefono bidez egin dira. Lagin honi dagokion lagin errorearenestimazioa ±%3,26koa da EAE osorako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik. Informazio bilketa 2013kootsailaren 6a eta 7a bitartean egin zen.OHARRA: Txosten osoa Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen webgunean aurki daiteke:http://www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Vitoria-Gasteiz, 2013ko otsailaren 22a
  3. 3. V I V I E N D A (Febrero de 2013)SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIVIENDAEl 67% de la población vive en una vivienda en propiedad no hipotecada (propia o de sus padres) y el25% en una vivienda en propiedad pero con una hipoteca. Tan sólo el 5% de la población vive enalquiler.El 19% han afirmado que necesitarían o querrían cambiar de vivienda. De ellos, el30% para comenzar una “nueva vida”, pero el 64% afirma tener pocas opciones paraconseguirlo.Una de cada cinco personas querría o necesitaría cambiar de vivienda (19%). El motivo principal paraquerer cambiar de vivienda es que la vivienda actual no se adecua a las necesidades de la familia (portamaño, falta de ascensor…) (45%), y el segundo motivo es la necesidad de comenzar una “nueva vida”(30%), es decir, querer independizarse o irse a vivir con la pareja.Entre los que necesitarían o querrían cambiar de vivienda, el 64% afirma que cree tener pocas o ningunaposibilidad para conseguirlo, mientras que tan sólo uno de cada cuatro cree poder conseguirlo (24%).Tres de cada cuatro querría esa nueva vivienda en propiedad (77%), y una de cadacinco en alquiler (20%)Entre las personas que quieren o necesitan cambiar de vivienda, tres de cada cuatro preferiría una nuevavivienda en propiedad (77%), mientras que una de cada cinco la prefieren en alquiler (20%). Entre laspersonas que prefieren una vivienda en propiedad la razón principal es que lo ven como un método paraahorrar y les da seguridad para la vejez (30%), y la segunda razón es que con la compra por lo menosno tiras el dinero (23%).Entre las personas que preferirían una vivienda en alquiler, la razón principal es que no tienen ingresossuficientes o estables para poder comprarse una vivienda (55%), y la segunda razón más importante esque no quieren tener que hipotecarse en un crédito (25%).Una de cada diez personas tiene problemas actualmente para hacer frente a losgastos de la vivienda en la que vive (alquiler, hipoteca, gastos de comunidad…)(12%)El 88% de la población no tiene problemas para hacer frente a los gastos de su vivienda, mientras que el12% sí que los tiene. En los siguientes doce meses el 68% de la población no cree que vaya a tenerproblemas para afrontar los gastos de la vivienda, mientras que el 19% piensa que puede que sí lostenga.DESAHUCIOSAunque la mayoría no conoce a nadie que haya sido desahuciado o esté a punto deserlo (88%), ni perciba riesgo personal de ser desahuciado (91%), el tema de losdesahucios se considera un “problema social” grave.El 88% de la población no conoce a nadie que haya sido desahuciado o que este a punto de serlo y el91% no piensa que esté en riesgo de ser desahuciado personalmente, pero aún así, el problema de losdesahucios se percibe con un nivel de gravedad de 8,9 (en una escala de 0 a 10).En el mismo sentido, siete de cada diez piensan que los desahucios son un “problema social” (que nosatañen a todos y todas) (71%), mientras que tan sólo dos de cada diez opinan que es un problemaprivado (entre la persona que no puede afrontar la deuda y el banco) (19%).Concretamente, seis de cada cien personas creen que podrían estar en situación deser desahuciadas en los próximos cinco añosEl 3% de las personas afirman que podrían estar en riesgo de ser desahuciadas en los próximos cincoaños, y otro 3% afirman que quizás se encuentren en esa situación. El 91% de las personas en cambiono creen correr ese riesgo.En el entorno más cercano, el 11% de las personas entrevistadas conocen a alguien que ha sidodesahuciado o que esté a punto de serlo, mientras que el 88% de la población no conocen a nadie en esasituación.
  4. 4. En ese contexto, todos debemos responsabilizarnos de solucionar el problema ytodas las iniciativas propuestas en esa dirección son bien recibidasLa responsabilidad principal de solucionar el tema de los desahucios se reparte entre diferentes agentessociales: el Gobierno Central (39%), los bancos (20%), el Gobierno Vasco (17%), el Congreso de losDiputados (6%), el Parlamento Vasco (3%), las familias o personas endeudadas (2%) y otros agentes(4%).De la misma forma, las posibles soluciones propuestas por diversos colectivos sociales son en generalbien recibidas por la ciudadanía: • Que las viviendas que se queden los bancos por desahucios se utilicen para acoger a familias desahuciadas a cambio de un alquiler social (el 91% totalmente o bastante de acuerdo). • Paralización de los desahucios que afecten a la vivienda habitual (88%). • La dación en pago, estos es la entrega de la propia vivienda para pagar toda la deuda (73%).Además, en una escala de 0 a 10, el nivel de prioridad otorgado a la reforma de la ley hipotecaría es del8,8.POLITICAS DE VIVIENDALa mayoría se muestran de acuerdo con que el Gobierno Vasco ofrezca viviendasprotegidas en alquiler en lugar de ofrecerlas en propiedadNueve de cada diez personas entrevistadas se muestran de acuerdo con que el Gobierno Vasco ofrezcaviviendas protegidas en alquiler en lugar de en propiedad (90% totalmente o bastante de acuerdo).En el mismo sentido, de las medidas propuestas para solucionar el tema de la vivienda en general, lasdos que más apoyo han recabado son las que se refieren al alquiler: en concreto, que se fomente desdelas instituciones el alquiler con rentas más baratas (8,6 en una escala de 0 a 10) y que se fomenteque los dueños de viviendas vacías las pongan en alquiler (7,7).La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población mayorde 18 años y supone un total de 940 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV. El error muestral se cifra enun +/- 3,26% para el conjunto de la CAPV con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información serealizó entre los días 6 y 7 de febrero de 2013.NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica:http://www.euskadi.net/estudios_sociologicos Vitoria-Gasteiz, 22 de febrero de 2013

×