Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
LANKIDETZA PROTOKOLOA, EUSKO 
JAURLARITZAKO SEGURTASUN 
SAILAREN ETA KIROL ARL...
LAUGARRENA.- Beren estadioetan egiten diren 
partidetan ikusleen segurtasuna bermatze 
aldera, beren gain hartzen dute aha...
Hori guztia indarreko ordenamendu juridikoak 
alderdi sinatzaileei ematen dizkien gainerako 
betebeharren nahitaezko betet...
A n t o l a k e t a - k o n t r o l e k o u n i t a t e a r e n 
bitartez –baldin badago– zuzeneko agintea 
izango du segu...
kirol-ekitaldiaren antolatzaileak solaskide bat 
izendatuko du, lehen aipatutako 
koordinatzailearen jarraibideak jakinara...
a) Sarbideak kontrolatuko dituzte eta sartzeko 
txartelak baliodunak diren egiaztatuko dute. 
Alde horretatik, ez diete sa...
ke-eragileak edo korrosiboak eta gailu 
piroteknikoak. Era berean, ezin dira sartu edari 
alkoholdunak, droga toxikoak, so...
ZORTZIGARRENA.- Erakunde sinatzaileen 
beste konpromiso batzuk 
Kirol-entitate sinatzaileek konpromiso hauek 
hartuko ditu...
d) Kluben barne-arautegietan edo diziplina-batzordeetan 
zehapenak proposatuko dituzte 
kirol-ikuskizunetan egon daitezkee...
istilu arrazista, xenofobo edo intoleranteetan 
eta, orokorrean, kirol-ikuskizunetako 
indarkeriaren prebentzioari buruzko...
d) Egon daitezkeen arau-hauste edo zehapen 
administratiboak zehaztu edo mailakatzerakoan 
kirol-entitateek hartutako segu...
HAMABIGARRENA.- Araudia eta jurisdikizio 
eskuduna 
Protokolo hau bere klausulen arabera arautuko 
da eta interpretatzeko,...
SEGURTASUN SAILA 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
SEGURTASUN SAILA 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Lankidetza protokoloa; kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako borrokaren eremuan

311 visualizaciones

Publicado el

Protocolo de colaboración en materia de lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Lankidetza protokoloa; kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako borrokaren eremuan

 1. 1. SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LANKIDETZA PROTOKOLOA, EUSKO JAURLARITZAKO SEGURTASUN SAILAREN ETA KIROL ARLOKO KLUBEN, SOZIETATE ANONIMOEN ETA FEDERAZIOEN ARTEKOA; KIROLEKO INDARKERIA, ARRAZAKERIA, XENOFOBIA ETA INTOLERANTZIAREN AURKAKO BORROKAREN EREMUAN Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 17a Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-arloko klubek, sozietate anonimoek eta federazioek, behean sinatzen baitute, honen bidez ADIERAZTEN DUTE LEHENENGOA.- Jabetuta daude kirolak gaur egun bereganatu duen garrantziaz eta gure gizartean pisu handia hartu duela eta; ildo horri jarraituz, beste edozein gizarte-eremutan bezala, gertatzen ari direla indarkeriari, intolerantziari, arrazakeriari edo xenofobiari loturiko kasuak. BIGARRENA.- Arrazakeria, xenofobia eta, oro har, intolerantzia gure gizartean lekurik izan behar ez duen indarkeria-mota dira. Kirolak, eskola-kirola eta kirol profesionala barne sartuta –eta azken hau, bereziki, gizartean duen garrantziagatik– zenbait balio sustatzeko eginkizuna du, hala nola: elkarrekiko errespetua, tolerantzia, kiroltasuna eta pertsonak ez diskriminatzea. Dena den, hori bete-betean doa kirol-esparruetan batzuetan jazo ohi diren indarkeria-ekintzen kontra. HIRUGARRENA.- Gaur egun kiroleko indarkeria kirol-eremu bera gainditzen duen fenomeno konplexua da eta horrek, hain zuzen ere,erakunde publikoak eta kirol-ekitaldien antolatzaileak behartzen ditu kirol-ekitaldietan zehar gerta daitezkeen indarkeriazko portaera guztien prebentzioa eta kontrola sustatzen dituzten neurriak hartzera. PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO Y LOS CLUBES, SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS Y FEDERACIONES DEPORTIVAS, EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. En Vitoria-Gasteiz, a 17 de septiembre de 2014 El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los clubes, sociedades anónimas deportivas y federaciones deportivas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi abajo firmantes, por la presente EXPONEN PRIMERO.- Que son conscientes de la trascendencia que ha adquirido el deporte en la actualidad, llegando a ser parte integrante de nuestra sociedad, y en ese sentido expuesto, a la existencia de episodios de índole violento, intolerante, racista o xenófobo, como en cualquier otro ámbito social. SEGUNDO.- Que el racismo, la xenofobia y, en general, la intolerancia, son una forma de violencia que no debe tener cabida en la sociedad. El deporte, empezando en el deporte escolar y acabando en el profesional, y especialmente éste, por su trascendencia social, tiene una función de promoción de valores como el respeto mutuo, la tolerancia, la deportividad y la no discriminación de las personas, que choca de frente con los episodios violentos que en ocasiones se producen en los recintos deportivos. TERCERO.- Que en la actualidad la violencia en el deporte es un complejo fenómeno que supera el ámbito propiamente deportivo y obliga a las instituciones públicas y a las o los organizadores de eventos deportivos a adoptar medidas que fomenten la prevención y el control de todos aquellos comportamientos violentos que puedan surgir en el devenir de los acontecimientos deportivos.
 2. 2. LAUGARRENA.- Beren estadioetan egiten diren partidetan ikusleen segurtasuna bermatze aldera, beren gain hartzen dute ahalegin, baliabide material eta giza baliabide guztiak koordinatzeko betebeharra. Hori guztia kontuan izanda, lankidetza-Protokolo hau sinatzea ERABAKI DUTE, kiroleko indarkeriaren eta intolerantziaren arloan indarreko araudiak xedatutakoa jasoko baitu. KLAUSULAK LEHENENGOA.- Protokoloaren xedea Protokolo honek Segurtasun Sailaren eta kirol-arloko kluben, sozietate anonimoen eta federazioen arteko lankidetza-esparrua ezartzen du kirol-ekitaldien antolaketari dagokionez; hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoan egingo diren lehiaketa guztietarako, eta kirol-ikuskizunetan egon daitezkeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legearen aplikazio-eremuaren barruan. BIGARRENA.- Aplikazio-eremua Protokolo hau Euskal Autonomia Erkidegoan egingo diren kirol-ekitaldi guztietan aplikatuko da, baldin berorietan eta 1. eta 2. –A eta B– mailetako taldeek parte hartzen badute, baita ACB saskibaloi-ligan dauden taldeen kirol-ekitaldietan ere. Halaber, Protokolo honen aurreikuspenak aplikatuko dira Estatu- ,autonomia- edo lurralde-esparruko edozein federaziok antolatutako edo baimendutako kirol-ekitaldietan; betiere, Segurtasun Sailaren iritziz, herritarren segurtasunaren arloko prebentzio-arrazoiak ikusita beharrezkoa bada. Horrenbestez, klub, sozietate anonimo edo federazio antolatzaileek Ertzaintzari emango diote egingo den edozein kirol-ekitaldiren berri; baldin eta, beren ustez, segurtasun-neurri gehigarriak hartzea beharrezkoa bada. Dena den, Protokoloaren sinatzaileek kasu guztietan aplikatuko dute zortzigarren klausula. CUARTO.- Que asumen la necesidad de coordinar todos los esfuerzos, medios materiales y personales para garantizar la seguridad de las y los espectadores en los partidos que se desarrollen en sus estadios. En consideración a todo ello, ACUERDAN suscribir el presente Protocolo de colaboración, que tendrá en cuenta lo dispuesto por la normativa vigente en materia de prevención de la violencia y la intolerancia en el deporte. CLÁUSULAS PRIMERA.- Objeto del Protocolo El presente Protocolo establece el marco de colaboración entre el Departamento de Seguridad y los clubes y S.A. deportivas, así como las federaciones deportivas cuando organicen eventos deportivos, en todas las competiciones que se celebren en la Comunidad Autónoma de Euskadi, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 19/2007 de 11 de Julio, Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la intolerancia en el deporte. SEGUNDA.- Ámbito de aplicación El presente Protocolo se aplicará a todas aquellos encuentros deportivos que se celebren en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el que participen los equipos de fútbol que militan en las categorías de 1ª y 2ª división A y B, así como aquellos equipos que militen en la liga ACB de baloncesto. Se aplicarán las previsiones de este protocolo igualmente a aquellos encuentros deportivos organizados o autorizados por cualquier Federación de ámbito estatal, autonómico o territorial, siempre que a juicio del Departamento de Seguridad así lo exijan razones de prevención de la seguridad ciudadana. A tal efecto, el club, S.A. o federación organizadora, comunicará a la Ertzaintza la celebración de cualquier encuentro deportivo, en el que a su juicio, pudiera ser necesaria la disposición de medidas de seguridad adicionales. No obstante, la cláusula octava será aplicable por los firmantes del Protocolo en todo caso.
 3. 3. Hori guztia indarreko ordenamendu juridikoak alderdi sinatzaileei ematen dizkien gainerako betebeharren nahitaezko betetzea alde batera utzi gabe. HIRUGARRENA.- Segurtasunaren koordinazio orokorra Segurtasun Sailak bere gain hartuko ditu segurtasun-zerbitzuak planifikatu, zuzendu, antolatu, orokorrean koordinatu eta kontrolatzeko zereginak Protokolo honen xede diren kirol-ikuskizunak direla-eta. Horretarako, helburuak eta jarraibideak ezarriko ditu ikuskizun horiek segurtasunez eta normaltasunez egiten direla bermatze aldera, poliziaren zein kirol-entitate sinatzaileen ekintzen inguruan eta; aldi berean, bereziki indarkeriazko gertaeren prebentzioa egingo du. Asmo horrekin, segurtasun-antolamenduaren jardun-eremu orokorra prestatuko du eta polizia-zerbitzuek eta kirol-entitate sinatzaileek eremu horretara mugatu beharko dute; hain zuzen, kirol-ekitaldia hasi aurretik, egiten ari den bitartean eta amaitu ondoren, esparruaren barrualdean zein kanpoaldean. Hartarako, beharrezko informazio- eta lankidetza-harremanak egongo dira Estatuko eta autonomia-erkidegoko kirol-arloko agintariekin; baita federazioetako eta liga profesionaletako arduradunekin eta eremu guztietako sinatzaileekin edo kirol-ekitaldiak antolatzen dituen beste edozein pertsonarekin edo entitaterekin ere. Kasuaren inguruabarrek edo premiak hala eskatzen dutenean, beharrezko bileretarako deiak egingo dira. LAUGARRENA.- Segurtasuna koordinatzeko arduraduna Segurtasun Sailak segurtasuna koordinatzeko arduradun bat izendatuko du Protokolo honen xede diren kirol-ekitaldietako bakoitzerako, eta indarrean dagoen araudian emandako eginkizunak izango ditu. Haren irizpidea nagusitu egingo da izan litezkeen indarkeriazko gertaerak ebazterakoan eta; horretarako, une oro ekitaldiaren edo lehiaketaren arduradunek eta antolatzaileen menpeko langileek lagunduta egongo da. Todo ello sin perjuicio del necesario cumplimiento del resto de obligaciones que imponga a las partes firmantes el ordenamiento jurídico vigente. TERCERA.- Coordinación General de Seguridad El Departamento de Seguridad asumirá las tareas de planificación, dirección, organización, coordinación general y control de los servicios de seguridad con ocasión de los espectáculos deportivos objeto de este Protocolo, fijando para ello objetivos y directrices, tanto de la acción policial como de la acción propia de las entidades deportivas firmantes destinada a garantizar la seguridad y el normal desenvolvimiento del mismo, previniendo especialmente la producción de sucesos violentos. Para ello diseñará el marco de actuación general del dispositivo de seguridad al que deberán atenerse los servicios policiales y las entidades deportivas firmantes, antes, durante y después del acontecimiento deportivo, dentro y fuera del recinto. A tal fin se mantendrán las necesarias relaciones de información y colaboración con las autoridades deportivas, centrales y autonómicas, así como con las y los responsables federativos, ligas profesionales y firmantes de todos los ámbitos o con cualquier otra persona o entidad organizadora de acontecimientos deportivos. Se convocarán las oportunas reuniones cuando las circunstancias o la urgencia del caso así lo requieran. CUARTA.- Persona responsable de la Coordinación de Seguridad El Departamento de Seguridad designará una persona responsable de la Coordinación de Seguridad para cada uno de los eventos deportivos objeto del presente Protocolo, con las funciones atribuidas en la normativa vigente. Su criterio prevalecerá en la resolución de incidentes violentos que pudieran suceder, y para ello contará, en todo momento, con la colaboración de las y los responsables y el personal dependiente de los organizadores del
 4. 4. A n t o l a k e t a - k o n t r o l e k o u n i t a t e a r e n bitartez –baldin badago– zuzeneko agintea izango du segurtasuneko antolamenduan. Ekitaldia amaituta, segurtasuna koordinatzeko arduradunak akta egingo du klubeko arduradun baten edo klubeko segurtasuneko arduradunaren partaidetzarekin. Aktan s e g u r t a s u n e k o a n t o l a m e n d u a planifikatutakoaren arabera garatu eta aplikatu den jasoko du, baita gertatutako gorabeherak ere. Antolatzaileei kopia emango zaie eta, hala egokituz gero, akta kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako Estatuko Batzordera bidaliko da, betiere partida egin ondorengo 48 orduko epearen barruan. Proposatu ahalko du arau-haustetzat tipifikatutako egitateengatik zehapen-espedienteak irekitzea; kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako Estatuko Batzordeari dagozkion eskumenak eragotzi gabe. BOSGARRENA.- Segurtasunaren arloko solaskidetza Indarrean dagoen araudiak hala xedatzen duen kasuetan, entitate sinatzaileek segurtasuna zuzentzeko arduradun bat izendatuko dute eta hori izango da segurtasunaren arloko solaskidea eta arduradun gorena eta, une oro, komunikazio estua izango du segurtasuna koordinatzeko arduradunarekin. Kirol-ekitaldi bakoitzaren aurretik segurtasuna zuzentzeko arduradunak arriskuen ebaluazioa egin eta esparrua aztertuko du indarrean dagoen araudirako egokitzapena ebaluatzeko eta segurtasuna koordinatzeko arduradunari horren guztiaren berri emango dio. Gainera, kiroleko indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantzia prebenitzeko araudian jasotako gainerako ardurak beteko ditu. Beste alde batetik, segurtasuna zuzentzeko arduraduna izendatzea nahitaezkoa ez denean, evento o competición, ejerciendo el mando directo a través de la Unidad de Control Organizativo, en el caso de que exista, sobre el dispositivo de seguridad. Finalizado el encuentro la personada responsable de la Coordinación de Seguridad levantará acta con la participación de una o un responsable del club o de la persona responsable de seguridad del mismo, haciendo constar si el dispositivo de seguridad se ha desarrollado y aplicado según lo planificado y los incidentes que se hayan podido producir. Se entregará copia para las o los organizadores y se remitirá, en su caso, el acta a la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dentro de las 48 horas siguientes a la celebración del partido. Podrá proponer las aperturas de expedientes sancionadores por hechos que fuesen tipificados como infracciones, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. QUINTA.- Interlocución en materia de seguridad En los casos en que la normativa vigente lo determine, las entidades firmantes designarán una persona encargada de la Dirección de Seguridad que será la interlocutora y máxima responsable del firmante en materia de seguridad y que mantendrá, en todo momento, una estrecha comunicación con la persona responsable de la Coordinación de Seguridad. Antes de cada acontecimiento deportivo la persona encargada de la Dirección de Seguridad realizará una evaluación de riesgos y practicará un reconocimiento del recinto para evaluar la adecuación a la normativa vigente, informando de ello a la persona responsable de la Coordinación de Seguridad, además del resto de las responsabilidades recogidas en el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Asimismo, cuando no sea obligatoria la designación de una persona responsable de
 5. 5. kirol-ekitaldiaren antolatzaileak solaskide bat izendatuko du, lehen aipatutako koordinatzailearen jarraibideak jakinaraziko dituena. SEIGARRENA.- Segurtasunaren arloko arduradunen bilerak Kirol-ekitaldia izango dela eta, aldez aurreko bilera baterako deia egingo da eta; arrisku bereziko partiden kasuan, segurtasuna koordinatzeko arduradunak, polizia-antolamenduaren gainerako arduradunek edo –hala egokituz gero– segurtasuna zuzentzeko arduradunak beharrezkotzat jotzen dituzten bilera guztiak egingo dira. Segurtasuneko koordinatzaileari premiazkoa dela iruditzen bazaio, ekitaldian zehar bileretarako deiak egingo dira. Bilera horretara edo horietara hauek joango dira: segurtasuna koordinatzeko arduraduna, segurtasuna zuzentzeko arduraduna –egonez gero–, kirol-arloko klubaren, sozietate anonimoaren edo federazioaren ordezkari bat eta kasu zehatz bakoitzean zehaztuko den beste edozein pertsona. Bilera horien xedea izango da ekitaldiari buruzko informazioa biltzea segurtasun-antolamendua egiteko; zeinak barnean hartuko baititu biolentotzat jotako taldeen gainean adostuko diren prebentzio- eta kautela-neurriak eta sarbideetan eta kanpoko eta barneko zaintza egiteko laguntza-zerbitzuak. ZAZPIGARRENA.- Segurtasun-, prebentzio-eta kontrol-neurriak 1.- Entitate sinatzaileek segurtasun-neurri egokiak hartuko dituzte indarrean dagoen araudiaren arabera. Halaber, horren gaineko segurtasun-, prebentzio- eta kontrol-protokoloa ezarriko dute, baita seigarren klausulan aurreikusitako aldez aurreko bileretan zehaztuko diren neurriak ere. Bestetik, konpromisoa hartuko dute kirol-esparruko barne-erregelamendua, banakako arrisku-plana eta jarraitzaileen jardueren erregistro-liburua eguneratuta izateko. 2.- Entitate sinatzaileek baliabideak eta trebakuntza, prestakuntza eta gaitasun egokien jabe diren langileak izango dituzte jarduera hauek burutzeko: la Dirección de Seguridad, el organizador del evento deportivo nombrará una o un interlocutor que transmitirá las instrucciones de la o del citado Coordinador. SEXTA.- Reuniones de las o los responsables de seguridad Con motivo de la celebración de un encuentro deportivo se convocará una reunión previa, y en caso de partidos de riesgo especial, cuantas se estimen necesarias por la persona responsable de la Coordinación de Seguridad, por los demás responsables de la organización policial o, en su caso, por la persona encargada de la Dirección de Seguridad. Cuando se estime necesario por parte del coordinador de seguridad, se convocarán reuniones a lo largo del evento. A esta reunión o reuniones asistirán la persona responsable de la Coordinación de Seguridad, la persona encargada de la Dirección de Seguridad si lo hubiera, una o un representante del Club o S.A. deportiva o federación deportiva y cualquier otra persona que se determine en cada caso concreto. El objeto de estas reuniones será recabar información sobre el encuentro a los efectos de establecer un dispositivo de seguridad, que comprenderá medidas preventivas y cautelares sobre los grupos identificados como violentos, así como los servicios de apoyo en los accesos y de vigilancia exterior o interior que se acuerden. SEPTIMA.- Medidas de seguridad, prevención y control 1.- Las entidades firmantes adoptarán las medidas de seguridad adecuadas de acuerdo a la normativa vigente, estableciendo un Protocolo de seguridad, prevención y control, al respecto; así como aquéllas que se determinen en las reuniones previas previstas en la cláusula sexta. Además, se comprometerán a tener actualizado el reglamento interno del recinto deportivo, el plan individual de riesgo y el libro registro de actividades de seguidores. 2.- Las entidades firmantes dispondrán de medios y personal con la formación, preparación y habilitación adecuada para:
 6. 6. a) Sarbideak kontrolatuko dituzte eta sartzeko txartelak baliodunak diren egiaztatuko dute. Alde horretatik, ez diete sartzen utziko txartelik ez dutenei eta alkoholdun edarien, droga toxikoen, sorgorgarrien eta substantzia psikotropikoen eraginpean daudelako sintoma argiak dituztenei, baita modu nabarmenean jarrera edo portaera agresiboak, indarkeriazkoak, arrazistak edo intoleranteak erakusten dituztenei ere. Premiazkoa izanez gero, Ertzaintzari bertaratzeko eskatuko zaio pertsona horiei esparrura sartzea galarazteko, betiere inguruabarrak egiaztatu ondoren. b) Poltsak, fardelak, pankartak, etab. miatu eta ekitaldiaren garapen egokia oztopa dezaketenak kendu egingo dituzte. Era berean, debekatuta dauden objektuak eta ontziak, edariak eta baimenduta ez dauden gainerako objektu eta substantziak sartzea galaraziko dute. Zaleekin arazorik izanez gero, segurtasun pribatuko kideei eta Ertzaintzako agenteei bertaratzeko eskatuko zaie. c) Zaleak beren sarrera-txartelei dagokien mailako eserlekuetan kokatu eta komunikazio-bideak eta sarrerak libre utziko dituzte eta, horrez gain, zaleei eserlekuz aldatzea eragotziko diete. Beharrezko neurriak hartuko dira zale lehiakideen bereizketa egiteko indarreko araudiak xedatzen duenaren eta segurtasuna koordinatzeko arduradunak adierazten dituen irizpideen arabera. d) Beren segurtasun-zerbitzuen bitartez neurri egokiak hartuko dituzte ikusleak jokalekura sar ez daitezen. Jokalekua indarkeriaz inbaditzeko arriskua egonez gero edo inbasioa gertatu denean, Ertzaintzak beharrezko neurriak hartuko ditu ordena zaintzeko eta/edo berrezartzeko eta; bestetik, zaleak beren eserlekuetan daudela kontrolatuko du edo, behar denean, jokalekutik irtenaraziko ditu, betiere bere jarduna segurtasun-bermerik handienetara egokituz. 3.- Estadioan sartu ezin diren objektu debekatuen artean ditugu, edozein eratakoak direla, armak edo armen eragin bera izan dezaketen objektuak, bengalak, petardoak, lehergailuak edo; orokorrean, produktu sukoiak, a) Controlar los accesos y verificar la acreditación de los títulos válidos para el acceso, impidiendo la entrada de personas que que no dispongan de título habilitante y de las que presenten claros síntomas de estar bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como de aquellas que presenten actitudes o comportamientos claramente agresivos, violentos, racistas o intolerantes. En caso necesario, se solicitará la presencia de la Ertzaintza, con objeto de no permitir la entrada al recinto de dichas personas, previa verificación de las circunstancias. b) Revisar bolsas, bultos, pancartas, etcétera, retirando aquellas que consideren puedan ser susceptibles de interferir en el correcto desarrollo del evento e impedir la entrada de objetos prohibidos, así como recipientes, bebidas y demás objetos y sustancias no permitidas. En caso de problemas con las y los aficionados, se solicitará tanto la presencia de la seguridad privada como de agentes de la Ertzaintza. c) Situar a las y los aficionados en las localidades de la clase que se corresponda con los billetes de entrada que portan, manteniendo libres las vías de comunicación y accesos, evitando por parte de los aficionados el cambio de sus localidades. Se adoptarán las medidas precisas para materializar la separación de aficiones rivales de conformidad con lo que se disponga en la normativa vigente y a los criterios que marque la persona responsable de la Coordinación de Seguridad. d) Adoptar a través de su servicio de seguridad las medidas oportunas para que las y los espectadores no accedan al terreno de juego. En caso de riesgo de invasión del terreno de juego en actitud violenta, o cuando la misma se haya producido, la Ertzaintza tomará las medidas necesarias para mantener y/o restablecer el orden, controlando a las y los aficionados en sus localidades o en su caso desalojando el terreno de juego, adecuando su actuación a las máximas garantías de seguridad. 3.- Entre los objetos prohibidos que no se pueden introducir en el estadio se encuentran cualquier clase de arma u objeto que pudiera producir los mismos efectos, de bengalas, de petardos, de explosivos o en general productos
 7. 7. ke-eragileak edo korrosiboak eta gailu piroteknikoak. Era berean, ezin dira sartu edari alkoholdunak, droga toxikoak, sorgorgarriak eta substantzia psikotropikoak edo antzekoak; zurruntasunari, edukierari eta pisuari dagokienez, arauz ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten ontziak, 500 gramo baino gehiagokoak diren edo 500 mililitroko bolumena gainditzen duten eta jaurti daitezkeen produktuak eta –beren pisua, forma eta ezaugarriak kontuan hartuta– bota daitezkeen eta parte-hartzaile eta ikusleei kalte egin diezaieketen objektuak. Era berean, debekatuta dago pankartak, banderak, ikurrak edo beste seinale batzuk sartzea edo erakustea, baldin eta indarkeria eragin dezaketen mezuak badituzte edo; haien bidez, pertsona bat edo talde bat mehatxatu, iraindu edo laidoztatu ahal badute ideia politikoengatik, arrazagatik edo jatorri etnikoagatik, erlijioagatik edo haren uste sendoengatik, desgaitasunagatik, adinagatik, sexuagatik edo joera sexualagatik. Pankarta, bandera, ikur edo seinale horiek kenduko dira segurtasuna koordinatzeko arduradunak berariaz aginduta eta, halaber, berorrek baloratuko du bitarteko erabilgarriek esku hartu behar duten. Aipatutakoa antzematen denean, Ertzaintzari jakinaraziko zaio kasu bakoitzari dagokion administrazio- edo zigor-jarduketari begira. 4.- Ekitaldia hasi baino lehen, ekitaldian zehar eta amaitu ondoren sarbideetan egongo dira segurtasuneko arduradunen aldez aurreko bileran zehaztuko diren onarpen-kontroleko langileak eta, beharrezkoa izanez gero, segurtasuneko langileak. Segurtasuna koordinatzeko arduradunak, aipatutako langileei laguntze aldera, sarrera-kontrolean ertzainak izan ahalko ditu. 5.- Antolaketa-kontroleko unitatea izanez gero, kirol-instalazioetan antolatuko diren kirol-ekitaldi guztietan unitate hori aktibatuko da eta haren zuzendaritza Segurtasun Sailak segurtasuna koordinatzeko izendatuko duen arduradunaren esku egongo da. inflamables, fumíferos o corrosivos y dispositivos pirotécnicos; la introducción de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas o análogas; la introducción de envases que no cumplan las condiciones de rigidez y capacidad y peso reglamentariamente establecido, de productos que superen los 500 gramos o 500 mililitros de volumen y puedan ser arrojados, y objetos que por su peso, configuración y características puedan ser lanzados y ocasionar daños a participantes y espectadores. Asimismo, queda prohibido introducir o exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia, o que en virtud de las mismas una persona o grupo de ellas pueda ser amenazada, insultada o vejada por razón de su ideología política, origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual. La retirada de dichas pancartas, banderas, símbolos o señales, será realizada por orden explícita de la persona responsable de la Coordinación de Seguridad, quien valorará la intervención de los diferentes recursos disponibles. Cuando se observen las citadas circunstancias, se comunicará a la Ertzaintza para la actuación administrativa o penal que corresponda en cada caso. 4.- Con anterioridad al comienzo del encuentro, durante su transcurso y a su finalización, se dispondrá en los accesos del personal de control de admisión y, en su caso, del personal de seguridad, que se determine en la reunión previa de las y los responsables de seguridad. La persona responsable de la Coordinación de Seguridad podrá disponer la presencia de ertzainas en la zona de control de accesos cuando resulte conveniente en apoyo de los antedichos. 5.- En todos los encuentros deportivos que se organicen en instalaciones deportivas que dispongan de una Unidad de Control Organizativo se activará la misma, ejerciendo su dirección la persona responsable de la Coordinación de Seguridad que designe el Departamento de Seguridad.
 8. 8. ZORTZIGARRENA.- Erakunde sinatzaileen beste konpromiso batzuk Kirol-entitate sinatzaileek konpromiso hauek hartuko dituzte: a) Kiroltasuna eta joko gabiaren eta integrazioaren ideiak bultzatze aldera, Segurtasun Sailak kaleratuko dituen publizitate-kanpainak garatuko dituzte eta berorietan lagunduko dute, horrela ikusleen artean eta kirolarien artean elkarrenganako errespetua sustatzeko. Era berean, ikusleek eta kirol-lehiaketetara doazenek izan behar duten jokabidea gogoraraziko dute estadioaren sarreretan kartelak jarriz eta komunikazio-bideak erabiliz, esate baterako: web-orri ofiziala, argitalpen ofizialak edo egokitzat jotzen direnak. b) Estadioko megafoniaren eta ikus-entzunezko sistemen bidez Segurtasun Sailak proposatuko dituen mezuak zabaldu eta azalduko dituzte, eta mezu horietan argi eta garbi: - Bortitzak, arrazistak, xenofoboak edo intoleranteak diren ekintza edo jokabide oro gaitzetsiko dira; - Bortitzak, arrazistak, xenofoboak edo intoleranteak diren ekintzen biktimak eta beren senideak duinduko dituzte eta beroriei laguntza eta babesa emango dizkiete; - Informazio egokia eskainiko dute bortitz, arrazista, xenofobo edo intolerante gisa identifikatutako pertsonen aurrean hartuko diren diziplinako neurriei buruz; - Antolatzailearen aurka diziplina-neurriak e z a r t z e a s a i h e s t e k o e d o h a r e n erantzukizuna arintzeko aukera gogoraraziko da; hain zuzen, zaleen edo ekitaldietara bertaratu direnen parte-hartzearen bitartez ekintza bortitz, arrazista, xenofobo edo intoleranteen egileak identifikatu ahal direnean. c) Kirol-arloko klub edo sozietate anonimoen kasuan, bazkide edo abonatu guztiei idazkia bidaliko diete zelaian portaera egokiak gomendatzeko eta, egoerak hala eskatzen duenean, hori ez betetzeak berekin dakartzan ondorioez ohartarazteko. OCTAVA.- Otros compromisos de las entidades firmantes Las entidades deportivas firmantes se comprometen a: a) Desarrollar y colaborar con las campañas publicitarias que se lancen desde el Departamento de Seguridad que promuevan la deportividad y el ideal del juego limpio y la integración, para favorecer el respeto mutuo entre las y los espectadores y entre deportistas, y a recordar el comportamiento que deben mantener las y los espectadores y asistentes a las competiciones deportivas, utilizando para ello, carteles en los accesos al estadio, canales de comunicación, tales como página web oficial, publicaciones oficiales, o los que se consideren oportunos. b) Difundir y explicitar, a través de la megafonía y de los sistemas audiovisuales del estadio, mensajes que proponga el Departamento de Seguridad en los que claramente: - Se condene y repruebe todo tipo de acto o conducta violenta, racista, xenófoba o intolerante; - Se dignifique, apoye y respalde a las víctimas de actos violentos, racistas xenófobos o intolerantes, así como a sus familiares; - Se informe adecuadamente de las medidas disciplinarias que se adoptarán frente a las personas que sean identificadas como autoras de conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes; - Se recuerde la posibilidad de eludir la imposición de medidas disciplinarias contra el organizador o atenuar su responsabilidad, cuando la participación de los aficionados o asistentes a los encuentros permita localizar e identificar a las o los autores de actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes. c) En caso de clubes deportivos o sociedades anónimas deportivas dirigir escrito a todas y todos los socios o abonados recomendando comportamientos adecuados en el campo y advirtiendo de las consecuencias de su incumplimiento, cuando las circunstancias lo requieran.
 9. 9. d) Kluben barne-arautegietan edo diziplina-batzordeetan zehapenak proposatuko dituzte kirol-ikuskizunetan egon daitezkeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legea urratzen duten eta, aldi berean, arrazoi horrengatik administrazio-zehapen irmoa duten bazkide, abonatu eta/edo bezeroentzat. e) Kirol-esparruko sarrera eta leihatila guztietan Segurtasun Sailak proposatutako iragarki edo kartel bat –berbera sinatzaile guztientzat– jarriko dute, non kirol-esparrura sartzeko eta bertan egoteko baldintzak zehaztuko diren, baita objektuak aldean eramatearen eta aurreko paragrafoan adierazitako jarrerak erakustearen ondorioak ere. f) 19/2007 Legea aplikatze aldera, kirol-esparruetan sartzeko debekuak betetzen lagunduko dute, bazkideak izan zein ez izan. Horretarako, segurtasuna koordinatzeko arduradunarekin elkarlanean arituko dira pertsona horiek aurkitzeko berorrek erabakiko duen guztian. g) Esparruen barruan arrazistak diren panfletoen, kartelen, fanzineen, eranskailuen edo edozein argitalpenen salmenta edo banaketa debekatuko dute. Halaber, konpromisoa hartzen dute beren kirol-instalazioetan egindako pintada arrazistak, xenofoboak edo antzeko edukia dutenak ahalik eta lasterren ezabatzeko. h) Arauak proposatuko dituzte beren barne-erregimeneko araudirako edo beren bazkideen, abonatuen eta/edo bezeroen eskubideak eta betebeharrak arautzen dituzten dokumentu edo titulu juridikoetarako; hain zuzen, ekitaldiaren antolatzaileak ahalmen hauen jabe direla jasoko dutenak: - Istilu arrazista, xenofobo edo intoleranteetan eta, orokorrean, kirol-ikuskizunetako indarkeriaren prebentzioari buruzko arautegia hausten duten ekitaldietan parte hartzen duten edo parte hartu duten pertsonei sartzen ez uztea edo beroriek esparrutik botatzea. - Denboraldiko abonamenduak edo estadioetara sartzeko beste txartel batzuk deuseztatzea beren titularrak edo jabeak d) Proponer en los Reglamentos de Régimen Interno o los Comités de Disciplina de cada club, sanciones a las personas asociadas, abonadas y/o clientes que contravengan la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y tengan sanción firme administrativa por dicha causa. e) Colocar en todas las entradas y taquillas del recinto deportivo de un anuncio o cartel común para todos los firmantes, que será propuesto por el Departamento de Seguridad, especificando las condiciones de acceso y permanencia en el interior del recinto deportivo y de las consecuencias de portar objetos o mostrar las actitudes señaladas en el apartado anterior. f) Facilitar el cumplimiento de las sanciones de prohibición de acceso a los recintos deportivos que se hayan impuesto en aplicación de la Ley 19/2007, ya sean personas socias o no. A estos efectos colaborarán con la persona responsable de la Coordinación de Seguridad en lo que éste disponga para la posible localización de las mismas. g) Prohibir la venta o distribución de panfletos, carteles, fanzines, pegatinas o cualquier publicación racista, dentro de los recintos. Igualmente se comprometen a borrar a la mayor brevedad todas las pintadas racistas, xenófobas o de contenido similar que sean realizadas en sus instalaciones deportivas h) Proponer en sus normas de régimen interior, o en los documentos o títulos jurídicos que regulen los derechos y deberes de su personal asociado, abonado y/o clientes, normas que contemplen la facultad de las organizaciones del evento para: - Impedir el acceso y/o expulsar del recinto a quienes inciten, participen o hayan participado en incidentes de tipo racista, xenófobo o intolerante y, en general, en actos que vulneren la normativa sobre prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. - Cancelar los abonos de temporada u otros títulos que permitan el acceso regular a los estadios cuando sus titulares o poseedores
 10. 10. istilu arrazista, xenofobo edo intoleranteetan eta, orokorrean, kirol-ikuskizunetako indarkeriaren prebentzioari buruzko arautegia hausten duten ekitaldietan parte hartzeagatik zigortu dituztenean. i) Sinatzaileen ikur edo elementu bereizgarriak mezu bortitz, arrazista, xenofobo edo totalitarioekin edo era horretako sinbologiarekin batera leku publikoetan edozein modutan erabili edo erakusten dituzten pertsonen aurkako legezko egintzak baliatu edo sustatuko dituzte, betiere 19/2007 Legean ezarritakoaren arabera administrazio-zehapena jaso ahal badute. j) Istilu arrazista, xenofobo edo intoleranteetan tartean izandako jarraitzaileei edozein eratako abantailak, onurak edo pribilegioak kenduko dizkiete edo ez dizkiete emango. Neurri hau ere aplikatuko zaie eduki arrazista, xenofobo edo intolerantea duten mezuak, ikurrak eta/edo kontsignen zabalkundean –edozein bide edo bitarteko erabiliz– parte hartzen duten pertsonei; beren kontura zein beste batzuekin koordinatuta eta/edo batera eginez, bakarka zein taldean jardunez eta erregularizatuta egonda zein erregularizatu gabe. BEDERATZIGARRENA.- Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzaren konpromisoak Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak konpromiso hauek hartzen ditu: a) Sinatzaileekin lankidetzan aritzea eta portaera bortitz, arrazista, xenofobo eta intoleranteen edo arauz kanpoko portaeren aurkako mezuak dituzten kanpainak sustatzea. b) Zelaian edo estadioan dagoen Joko eta Ikuskizun Unitatearen gainerako segurtasun-arduradunekiko lankidetza bultzatzea, unitate horretako kideei esleitutako berariazko eginkizunak alde batera utzi gabe. c) Kirol-ikuskizunetan egon daitezkeen indarkeria, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren aurkako uztailaren 11ko 19/2007 Legea urratzen duten ekintza eta portaerengatik aurreikusitako debekuak eta zehapenak komunikabideetan zabaltzea. sean sancionados por participar en incidentes de tipo racista, xenófobo o intolerante y, en general, en actos que vulneren la normativa sobre prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. i) Ejercitar o promover el ejercicio de acciones legales contra quienes, de cualquier forma, utilicen o exhiban en lugares públicos signos o elementos distintivos de los firmantes en combinación con mensajes y/o simbología violenta, racista, xenófoba o totalitaria, que puedan ser merecedores de sanción administrativa de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2007. j) Privar o no otorgar ventajas, beneficios o privilegios de cualquier índole a las y los hinchas implicados en incidentes racistas, xenófobos o intolerantes. Esta medida se hará extensible a quienes participen en la difusión -por cualquier vía o medio- de mensajes, símbolos y/o consignas de contenido racista, xenófobo o intolerante; bien actúen de forma aislada, o bien lo hagan en coordinación y/o conjuntamente con otros, formen o no unidad de acción, agrupación o grupo, y se hallen regularizados o no. NOVENA.- Compromisos de la Dirección de Juego y Espectáculos La Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco adquiere los siguientes compromisos: a) Colaborar con los firmantes y promover campañas con mensajes en contra de comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes o no reglamentarios. b) Facilitar la cooperación de la Unidad de Juego y Espectáculos presente en el campo o estadio con el resto de responsables de seguridad, sin perjuicio de las funciones específicas asignadas a las o los miembros de dicha Unidad. c) Difundir en medios de comunicación las prohibiciones y sanciones previstas por acciones y comportamientos contrarios a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
 11. 11. d) Egon daitezkeen arau-hauste edo zehapen administratiboak zehaztu edo mailakatzerakoan kirol-entitateek hartutako segurtasun-neurriak kontuan hartzea. e) Zaleentzako zehapenak egintzen larritasunaren arabera mailakatzea antzeko portaerak eraginkortasunez prebenitzeko moduan. f) Entitate sinatzaileekin lankidetzan aritzea Protokolo hau sinatzean bere egin dituzten eginbeharrak betetzen laguntzeko. g) Urtero dokumentu honen betetzeari buruzko txostena egitea alderdi sinatzaileei emateko. HAMARGARRENA.- Jarraipen-batzordea Sinatzaileek eta Segurtasun Sailak solaskideak izendatuko dituzte. Solaskide horiek alderdietako batek nahi duenean bilduko dira lankidetza- Protokolo honetan aurreikusitako jardueren jarraipena egiteko eta, behar denean, eguneratu edo aldatzeko. HAMAIKAGARRENA.- Indarraldia eta amaiera. Protokolo hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean alderdietako bakoitzarentzat eta indarraldia 2015eko ekainaren 30ean bukatuko da, eta automatikoki urte naturaletan luzatuko da. Alderdietako edozeinek Protokoloean parte hartzeari berariaz uko egin ahalko dio indarraldia amaitu baino bi hilabete lehenago, baina gainerako sinatzaileentzat indarrean jarraituko du. Horretaz gain, hasiera batean ezarri den amaiera-eguna baino lehenago edo luzapenaren amaiera baino lehenago, Protokolo hau amaitutzat jo ahal izango da sinatzaile guztiek adosten badute. d) Atender a las medidas de seguridad adoptadas por las entidades deportivas a la hora de determinar o graduar las posibles infracciones o sanciones administrativas. e) Graduar las sanciones a las y los aficionados atendiendo a la gravedad de los hechos, de forma que se prevenga eficazmente comportamientos similares. f) Colaborar con las entidades firmantes para facilitarles el cumplimiento de las obligacionesadquiridas con la firma del presente protocolo. g) Realizar un informe anual sobre el cumplimiento de este documento para su traslado a las partes firmantes. DECIMA.- Comisión de seguimiento Los firmantes y el Departamento de Seguridad nombrarán interlocutores, que se reunirán cuando alguna de las partes lo requiera, para realizar el seguimiento de las actuaciones previstas en el presente Protocolo de colaboración y para actualizarlo o modificarlo en su caso. DECIMOPRIMERA.- Vigencia y extinción Este Protocolo entrará en vigor para cada una de las partes a partir del día de su firma y finalizará su vigencia el 30 de junio de 2015, prorrogándose de forma automática por años naturales Cualquiera de las partes podrá renunciar a su participación en el Protocolo expresamente, con una antelación de dos meses a la fecha de la finalización de su vigencia, continuando en vigor para el resto de firmantes. Al margen de lo anterior, el Protocolo podrá quedar extinguido por común acuerdo de todos los firmantes con anterioridad a la inicial fecha de extinción o a la de su prórroga.
 12. 12. HAMABIGARRENA.- Araudia eta jurisdikizio eskuduna Protokolo hau bere klausulen arabera arautuko da eta interpretatzeko, hutsuneak betetzeko eta garatzeko ordenamendu juridiko-administratiboko printzipioei jarraiki. Sor litezkeen auzigaiak administrazioarekiko auzien jurisdikzioan ebatziko dira. Eta Protokolo honekin ados daudela eta klausulak oso-osorik onartzeko borondatea erakusteko, dokumentu hau alderdietako bakoitzak berariaz adierazitako egunetan sinatu dute. DECIMASEGUNDA.- Regulación y Jurisdicción competente El presente Protocolo se regirá por sus cláusulas y su interpretación e integración de lagunas y desarrollo, conforme a los principios del ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir se someterán al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Y en prueba de conformidad con este Protocolo, así como de la voluntad de asumir su clausulado en toda su extensión, firman el presente documento en las fechas indicadas expresamente por cada uno de ellos,
 13. 13. SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
 14. 14. SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

×