Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Globalisasyon.pptx

  1. • Globalisasyon - pag-aasahan sa ekonomiya ng mundo kung saan ang mga tao ay may kalayaang makipagkalakalan at makamit ang mga pangunahing pangangailangan at kagustuhan nang mas madali dahil sa malayang kalakalan
  2. Mga Panahon ng Globalisasyon (Thomas Friedman) • Globalisasyon 1.0 - European exploration pinangunahan ng Portugal at Espanya - explorasyon ng Bagong Mundo (New World) na sinimulan ni Christopher Columbus • Globalisasyon 2.0 - kompanyang multinasyonal (multinational companies o MNCs) - umusbong ang pandaigdigang pamilihan (global market) - steam engine, telegraph • Globalisasyon 3.0 - digital technology - fiber-optic network
  3. Mga Kaakibat o Dimensyon ng Globalisasyon • Ekonomiko - pandaigdigang kalakalan at malayang ekonomiya - kasunduan --- pandaigdigang kapaligirang pangnegosyo (global business environment) • Moral - paglawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap - mga isyu sa manggagawa, problema sa kapaligiran
  4. Mga Kaakibat o Dimensyon ng Globalisasyon • Kultural - pagkakaisa at multiculturalism • Politikal - papaunting pakikialam ng estado sa mga gawaing pang- ekonomiya - nagiging aktibo ang mga MNCs sa ekonomiya at lipunan ng bansa sa halip na sa mga regulasyon ng gobyerno
  5. Mga Pandaigdigang Organisasyon World Trade Organization (WTO) • Enero 1, 1995 sa Geneva, Switzerland • nangangasiwa ng mga kasunduang pangkalakalan ng WTO • nagsasagawa ng pulong para sa negosasyong pangkalakalan • namamahala ng mga alitang pangkalakalan • nagsusuri ng mga polisiyang pangkalakalan • nagbibigay ng tulong teknikal at pagsasanay sa mga umuunlad na bansa • nakikipagtulungan sa iba pang pandaigdigang organisasyon
  6. International Labor Organization (ILO) • 1919, Geneva, Switzerland • nagtatakda ng mga panuntunan, polisiya, at programang ukol sa lipunan at paggawa • tumutulong sa mga kasping bansa sa paglutas ng mga problemang panlipunan at paggawa • tinitiyak ang proteksyon ng mga karapatang pantao na may kinalaman sa paggawa • gumagawa ng pananaliksik at naglalathala ng sulatin ukol sa mga isyung panlipunan at paggawa
  7. International Monetary Fund (IMF) • ahensya ng UN na nabuo noong 1945 • nagsusulong ng pag-unlad at katatagan ng ekonomiya sa mundo • tumutulong sa mga kasping bansa sa aspektong pinansiyal • pagsulong sa katatagan ng palitan ng salapi • tumutulong sa balance of payment adjustment • tumutulong sa mga bansang may krisis sa ekonomiya
  8. The World Bank/ World Bank Group(WBG) • Hulyo 1944 • International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) • pagsulong sa pag-unlad ng mga kasaping bansa, dagdagan ang mga pribadong puhunan, at isulong ang pangmatagalang balanseng pag-unlad sa pandaigdigang kalakalan • tulong teknikal • nagpapautang sa mga kasaping bansa • nagtatalaga ng utang, interes, haba ng panahon, at mga kondisyon
Publicidad