Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Normativa PAU 2013
Normativa PAU 2013
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada

Descargar para leer sin conexión

Presentació per als pares i mares de l'alumnat de 2n de Batxillerat del curs 2013-2014. Informació sobre les PAU, la preinscripció i matriculació universitària i el calendari final de curs.

Presentació per als pares i mares de l'alumnat de 2n de Batxillerat del curs 2013-2014. Informació sobre les PAU, la preinscripció i matriculació universitària i el calendari final de curs.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

Anuncio

Similares a Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada

 1. 1. Reunió de pares i mares 2n Batxillerat 19 de març 2014 Informació relativa a les PAU Preinscripció i matriculació universitària Accés a CFGS Calendari final de curs 2n de Batxillerat Precs i suggeriments
 2. 2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA BATXILLERAT SÍ CFG MITJÀ UNIVERSITAT Prova M Ó N L A B O R A L CFG SUPERIOR Prova NO PQPI Prova
 3. 3. ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ
 4. 4. Visita a la UAB Visita a la UPC Xerrades (sessions tutorials) Divendres 14 de març 10.00 a 14.30 hores
 5. 5. 1 PAU 2014
 6. 6. Fase general (40%) + Nota expedient Batxillerat (60%) = NOTA D’ACCÉS Nota d’accés + 2 matèries de modalitat (per 0.1 o 0.2) = NOTA ADMISSIÓ Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció 2014 les poden consultar al següent enllaç: Taules de ponderació 2014 Batxillerat LOE PAU Fase general (Obligatòria) Fas específica (Optativa) ARTS Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 1. Llengua catalana i literatura 2. Llengua castellana i literatura 3. Llengua estrangera 4. Història o Història de la Filosofia 5. Una matèria de modalitat a triar * Un màxim de tres matèries de modalitat a triar *
 7. 7.  La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.  Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.  És condició indispensable tenir una qualificació igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés. +EXPEDIENT ACADÈMIC (60%) = NOTA D’ACCÉS (entre 5 i 10) AQUESTA NOTA TÉ VALIDESA INDEFINIDA FASE GENERAL (40%)
 8. 8. Exemple de càlcul Nota d’accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG •QMB: qualificació mitjana batxillerat •QFG: Qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
 9. 9.  Aquesta fase és voluntària. Recomanem que en aquesta fase l’alumne/a esculli matèries que porti més fortes.  Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 5 a 10 punts.  L’alumne/a pot examinar-se de fins a 3 matèries de modalitat.  Només es tindran en compte les 2 notes més altes (M1 i M2).  La nota de cada exercici es multiplicarà per 0.2 o 0.1 (Ponderació “p”) en funció de la facultat i el grau a què l’alumne/a es vulgui matricular. NOTA D’ADMISSIÓ = Nota d’accés + pM1 + pM2 AQUESTA NOTA TÉ UNA VALIDESA DE 2 ANYS DES DE LA DATA DE L’EXAMEN FASE ESPECÍFICA
 10. 10. Aquest/a estudiant vol estudiar Medicina; de les tres matèries que s'ha examinat a la fase específica, dues - Química i Biologia - són les que la universitat ha considerat més adients per cursar els estudis de grau en Medicina i, per això, tenen un coeficient de ponderació de 0,2.
 11. 11. Aquest/a estudiant vol estudiar Biotecnologia; de les tres matèries que s'ha examinat a la fase específica, dues - Química i Física - són les que la universitat ha considerat més adients per cursar els estudis de grau en Biomedicina i, per això, tenen un coeficient de ponderació de 0,2. En aquest cas, atès que l'estudiant no ha obtingut una nota mínima de 5,00 en Física, se li ponderarà per 0,1 la nota de Tecnologia industrial. El resultat de la suma de la seva nota d'accés més la ponderació de les dues matèries, li assigna una nota d'admissió a la universitat de 9,240.
 12. 12. 1. És recomanable que les matèries escollides ponderin 0,2 per al grau que es vol cursar. 2. És convenient tenir un bon rendiment en aquestes matèries. 3. S’ha de tenir en compte la mitjana de les matèries escollides en les convocatòries anteriors de les PAU. Criteris per a escollir les matèries de la fase específica
 13. 13. Preinscripció i matrícula PAU 2014
 14. 14. Tràmit Termini Com es pot realitzar? Qui pot o ha de fer el tràmit? Prematricula Del 19 de febrer al 3 de març Per internet Estudiants que l’any 2014 acaben 2n BAT Matricula Del 22 de maig al 2 de juny Per internet Proves PAU 11, 12 i 13 de juny Documentació que cal portar: - Full de pagament de matrícula. - DNI actualitzat. RECORDATORI de les principals dates
 15. 15. Matrícula ordinària Dret a examen 32,65 € Fase general 54,45 € TOTAL 87,10 € Fase específica 10,95 € per cada matèria  Bonificació 50%: família monoparental o nombrosa règim general  Bonificació 100%: discapacitat alumne/a, família nombrosa de règim especial TAXES a pagar PAU 2014
 16. 16. Cada examen té una durada d'una hora i mitja. Hi haurà 30 minuts mínim de descans entre exàmens. CALENDARI i HORARI de les PAU
 17. 17. Cercador de graus: http://www.unportal.cat Admissió PAU: taula de ponderacions: www.google.com: ponderacions 2014 Preinscripció universitària https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJ ava/html/index.html ADREÇES a recordar
 18. 18. On es fan les PAU Els tribunals de les PAU estan integrats per un president o presidenta i vocals especialistes de les disntintes matèries d’examen. Els membres dels tribunals vetllen pel correcte funcionament de les proves, en vigilen la realització i fan, posteriorment, la correcció dels exàmens. L’assignació dels estudiants als tribunals és comunicada als centres amb anterioritat al primer dia de les proves i també es pot consultar al portal https://accesnet.gencat.cat Els estudiants han de portar sempre el seu full de matrícula i el seu DNI, NIE o passaport per tal d’identificar-se en qualsevol moment de les proves, a requeriment de qualsevol membre del seu tribunal Si algun estudiant necessita acreditar l’assistència a les proves, pot sol·licitar el corresponent justificant al president o presidenta del tribunal Documentació que cal portar
 19. 19.  No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.  Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.  Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. En començar les proves es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L'estudiant ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la portada i l'altra en la contraportada. NORMES GENERALS per a fer les proves
 20. 20.  Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada estudiant un sol quadern d'examen.  L'accés a l'aula implica sempre el lliurament obligatori del quadern d'examen degudament etiquetat, encara que s'hagi deixat en blanc.  No lliurar algun quadern d'examen en la fase general comporta l'anul·lació del conjunt de la prova d'accés.  Els exàmens de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Literatura catalana, Literatura castellana i Llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.  Els exàmens no es poden respondre amb llapis (excepte el Dibuix artístic i el Dibuix tècnic), ni amb tinta vermella o verda. NORMES GENERALS per a fer les proves
 21. 21. RECOMANACIONS (I) En la redacció de la resolució de les proves cal mostrar el saber i el saber fer. Per això, és aconsellable tenir en compte sempre les recomanacions següents: a) El vocabulari adient, una bona puntuació, una bona ortografia i una expressió sintàctica correcta són sempre requisits indispensables en totes les proves, demostratius de riquesa de llenguatge, de domini gramatical i de competència lingüística. b) La presentació pulcra i clara és un valor afegit. c) La claredat conceptual, l’ordre lògic i el rigor expositiu són components bàsics de totes les proves.
 22. 22. RECOMANACIONS (II) d) És necessari justificar les respostes donades, argumentar correctament i mostrar la capacitat de reflexió, de comprensió i de comunicació dels coneixements assolits, llevat del cas que es desprengui de l’enunciat que no cal fer-ho. e) Cal tenir cura tant de les estratègies o plantejaments fets com dels desenvolupaments: les correccions i puntuacions avaluen i valoren tots els aspectes de les respostes o resolucions. f) Es valora l’ús adequat de les terminologies específiques de les assignatures i dels llenguatges usats. Tots els exàmens són avaluats d’acord amb allò que es deixa escrit.
 23. 23. REVISIÓ de les qualificacions a) Sol·licitar al president o presidenta del tribunal la doble correcció d’un examen. Els exercicis sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de doble correcció són corregits per un professor especialista diferent del qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions són el resultat de la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Aquestes qualificacions substitueixen les inicials i, per tant, poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment. b) Presentar una reclamació davant la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya sobre aspectes formals o errades administratives. Les resolucions de la Comissió Coordinadora de les PAU de Catalunya exhaureixen la via administrativa, però els afectats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol). En cas de disconformitat amb alguna qualificació de les PAU, hi ha dos processos alternatius: En aquests casos excepcionals, els estudiants han de seguir estrictament la informació especificada al web de les PAU i ajustar-se a les dates fixades per sol·licitar revisió de les qualificacions, als llocs de lliurament de les sol·licituds i a altres tràmits administratius que se’n derivin.
 24. 24. Convocatòria de juny: Des de principis de juny fins a la primera setmana de juliol (pendent de programació). Convocatòria de setembre: Finals de setembre (pendent de programació). 2 Preinscripció universitària 2014 Terminis de preinscripció universitària
 25. 25. La notificació de l'assignació de plaça de totes les convocatòries es fa a través d'Internet: https://accesnet.gencat.cat Es recomana als estudiants que s'informin del resultat de les successives assignacions per aquest mitjà, sense esperar la recepció de cap altra notificació.  Convocatòria de juny Assignació: pendent de programació.  Convocatòria de setembre Assignació: pendent de programació. Assignació de places universitàries
 26. 26. Model full preinscripció universitària
 27. 27. El resultat de les assignacions i reassignacions de places universitàries pot ser objecte de reclamació posterior davant l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat o les seves seus en el termini de 5 dies hàbils a partir de la seva notificació. TERMINIS de reclamació assignació
 28. 28. Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s'han de matricular en el centre on hagin d'iniciar els seus estudis. Dates: per determinar. Cal recordar que els estudiants que no es matriculin en les dates que els corresponen perdran la plaça. 2 Matriculació universitària 2014
 29. 29.  Presentació de sol·licituds: 27 de maig al 6 de juny.  Llistes amb el barem: 11 de juny.  Reclamacions: 12 al 16 de juny.  Introducció de notes: Fins el 17 de juny.  Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 19 de juny. 3 Accés a CFGS 2014 Calendari preinscripció a CFGS
 30. 30.  Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny.  Introducció de notes (convocatòria extraordinària de Batxillerat): 25 i 26 de juny.  Llistes definitives: 30 de juny.  Període de matriculació: 1 al 9 de juliol.  Confirmació de matrícula: 10 al 25 de juliol. Calendari preinscripció a CFGS
 31. 31.  El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i NO tenen el batxillerat.  Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2014.  Taxa d'inscripció a la prova: 35,10 euros (31,60 euros si la inscripció es fa per Internet). Proves d’accés a CFGS  Taxa amb bonificació del 50% de l’import per a les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o de família monoparental: 17,55 euros
 32. 32.  Inscripció: a partir de les 9 hores de l'10 de març fins al 19 de març de 2014.  Últim dia de pagament de la taxa: 20 de març de 2014 abans de les 20 hores.  Presentació de la documentació a l'institut: del 2 al 10 d'abril de 2014, fins a les 18 hores.  Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 22 d'abril de 2014.  Presentació de la documentació complementària a l'institut: del 23 al 25 d'abril de 2014, dins l'horari de registre de documentació del centre. Calendari proves accés a CFGS
 33. 33.  Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 29 d'abril de 2014.  Prova: 14 de maig de 2014, a les 15.30 hores (part comuna) i 15 de maig, a les 15.30 hores (part específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.  Qualificacions provisionals: a partir del 27 de maig de 2014.  Termini per presentar consultes i reclamacions: del 28 de maig al 30 de maig de 2014, fins a les 18 hores.  Qualificacions definitives: a partir del 3 de juny de 2014. Calendari proves accés a CFGS
 34. 34.  9, 12, 13, 14 i 15 de maig: Proves sumatives del 3r trimestre.  16 de maig: Costellada 2n BAT  21 de maig: Sessió d’avaluació (3r trimestre).  23 de maig: Sessió d’avaluació final Ordinària.  28 de maig: Revisió d’expedients i lliurament de matrícules.  29 de maig: Lliurament de butlletins 2n BAT (3r trimestre i avaluació final ordinària). 4 Calendari final 2n de Batxillerat
 35. 35.  19 de maig fins el 6 de juny: Classes de preparació de les PAU.  11-12-13 de juny: PAU.  19 de maig al 12 de juny: Classes de preparació de les proves extraordinàries.  16, 17 i 18 de juny: Proves extraordinàries.  20 de juny: Sessió d’avaluació final extraordinària.  20 de juny: Lliurament de butlletins de qualificacions finals 2n BAT (extraordinària) 4 Calendari final 2n de Batxillerat

×