Avaluar per aprendre_v6

AVALUAR PER APRENDRE
      Neus Sanmartí


   „L'avaluació per millorar els
 aprenentatges de l'alumnat en el marc
  del currículum per competències.“

      Joana Subirats Alvarez
Introducció

La visió competencial de l'aprenentatge
comporta:
   Redefinir els objectius.
   Escollir els continguts.
   Seleccionar les metodologies.
   Reflexionar sobre què, com, quan i per
   què s'avalua.
L'avaluació en el currículum per competències:

       Funció integradora
     de tot el procés d'aprenentatge:

 Ha de permetre decidir i adaptar estratègies
 pedagògiques a les característiques de
 l'alumnat.
 Ha de constatar el progrés de l'alumnat.
 Ha de contrastar el grau d'assoliment per part
 de l'alumnat dels objectius i de les CB.
 Ha d'ajustar, si escau, els processos
 didàctics.
Per a l'alumnat:
Constatar el seu progrés.
Aprendre a regular-se per
   avançar en els aprenentatges i
   seguir aprenent.
Cal cercar estratègies per
   compartir amb l'alumnat el procés
    avaluador
   fer-lo partícep i protagonista del seu
    procés d'aprenentatge.
Per al professorat:


Atendre la diversitat de l'alumnat.
Concretar els canvis curriculars
importants en canvis en l'avaluació.
Una visió competencial de
l'aprenentatge comporta canviar...
QUÈ
QUAN  S’AVALUA  COM
    PER QUÈ
Finalitats de l'avaluació:


regular els        comprovar què
aprenentatges:       s'ha après:
identificar dificultats.
      dificultats  quantificar o
              qualificar els
trobar camins per
              resultats del
superar-les.
              procés.
Avaluar per aprendre_v6
1. Avaluació
                   reguladora
Tota activitat desenvolupada va acompanyada
de la seva avaluació:
   judici sobre la qualitat de la tasca realitzada i
   decisió sobre els aspectes a millorar,
   si ho fa el propi alumnat aplica les següents CB:
      APRENDRE A APRENDRE i
      AUTONOMIA PERSONAL
   que són la base de qualsevol altre tipus de
   coneixement.
2. Avaluació
           acreditativa

considerant la definició de CB
cal dissenyar activitats d'avaluació
diferents a les tradicionals:
   orientades a comprovar si l'alumnat és
    capaç de reproduir els coneixement
    transmès.
L'avaluació vista des
     de la seva funció
        reguladora.

Aprendre a avaluar:

→ condició bàsica per
 aprendre a aprendre, i

→ per ser més autònom aprenent
Nou concepte
           d'aprenentatge:

      com el resultat de:

identificar què no és capaç de fer prou bé.

entendre'n les causes dels errors.

prendre decisions orientades a la millora.
disseny d'una activitat
         d'aprenentatge

planificar com es promou que l'alumnat
   „entengui que no ha entès“
 dedicar tant o més temps a l'avaluació-
regulació de l'activitat que a la realització.
 NO s'avalua l'alumnat, sinó les dificultats
detectades.
Instruments per a una
     avaluació reguladora

diaris de classe:
   l'alumnat expressa el que creu que ha
     après i també les seves dificultats.
l'anàlisi del que diu permet al
professorat:
   identificar si reconeix l'objectiu del
    treball realitzat i
   quins són els obstacles a superar.
„corregir“ treballs

●  Sovint és poc útil, sobre tot
    –  si es qualifiquen amb una nota,
    –  si no llegeixen o no entenen els
       comentaris.

●  Només pot „corregir“ → autoregular els
  errors qui els ha comès,
    –  amb l'ajuda dels qui ensenyen,
       professors/es i/o companys/es.
Exemple 1
d'autoregulació:
Exemple 2
d'autoregulació.
Efectes de l'autoavaluació
          en l'alumnat

●  Augmenta la motivació i l'autoestima.
●  Ajuda a entendre millor les pròpies
  dificultats.
●  Estimula a cercar opcions per millorar.
●  Implicació de l'aprenent en el seu
  procés d'aprenentatge.
Procés per adquirir
        l'autoregulació:

no és un procés fàcil ni ràpid:
l'alumnat tarda més d'un any a
reconèixer què comporta l'autoregulació
→ importància del treball conjunt entre
el professorat d'un centre.
com més petits comencen millor, a partir
dels 14 anys requereix més esforç.
Desenvolupar la
 capacitat d'autoregular-
   se comporta:

1. Identificar els objectius de l'activitat.
2. Anticipar i planificar l'acció per realitzar
 la tasca.
3. Compartir els criteris d'avalució.
1. Identificar els
       objectius de l'activitat.

●  Quan el professorat ensenya uns
  determinats continguts prèviament s'ha
  formulat uns objectius:
  → l'alumnat els ha d'endevinar
●  no sap per què fa una activitat
●  ni per a què li serveix
  → aprenentatge pot rendible, tot s'oblida
  ràpidament.
En tot procés didàctic cal:
●  planificar com es compartiran els
  objectius amb l'alumnat.
●  com se l'ajudarà a avaluar/regular les
  percepcions no idònies.
●  els objectius es van reelaborant mentre
  s'ensenya i s'aprén.
●  compartir els objectius no és simplement
  comunicar-los.
●  és el propi aprenent qui se'ls ha de
  formular.
Instruments útils per a
      compartir objectius:

informe personal,
qüestionaris per recollir els coneixements
previs... i posterior reflexió sobre què
necessitem aprendre per respondre'ls,
visualització dels conceptes-clau a través de
mapes conceptuals,
converses en gran grup...
en general, promoure que l'alumnat plantege
objectius/preguntes productives que
comportin:
relacionar, deduir, comprovar, analitzar
críticament, actuar,...
en lloc de imitar o reproduir mecànicament.
2. Anticipar i planificar
      l'acció i autoregular-la.
Diferència entre bons aprenents i els que no
ho són tant → capacitat de pensar abans
de fer.
Sovint el professorat tendeix a transmetre
un coneixement ja elaborat.
→ conseqüentment no es tendeix a avaluar
si l'alumnat és capaç de preveure tots els
aspectes necessaris del procés.
És habitual centrar-se només en la
comprovació dels resultats.
competències
             bàsiques!
l'objectiu de tot procés d'ensenyament
és que
   davant d'un nou problema, l'alumnat
   sigui capaç...
   d'aplicar el coneixements apresos,
    d'anticipar i planificar les operacions
    necessàries per resoldre'l.
cal avaluar si els estudiants anticipen i
planifiquem adequadament.
Instruments útils per
   avaluar i regular la capacitat
      d'anticipar i planificar:

bases d'orientació,
esquemes,
mapes conceptuals,
diaris de classe,
resums a partir de respondre a la pregunta
„Què he après?“
diari de classe:
Cal assegurar-se que els teus diaris sempre
 DIARI      donin una resposta intel·ligent, clara i completa
 DE       i, si pot ser original, a aquestes tres qüestions:
CLASSE          a) Què hem fet avui a classe?;
             b) Que hi he après, o en què m’ha fet
             pensar?;
             c) Què ha estat el millor?   El diari de classe es individual i original. S’haurà de fer a casa (si
   algun dia quedés temps, es podria deixar un estoneta a classe).
   Ha de recollir què s’hi ha fet a classe, què hi ha après o
   pensat cadascú i què ha estat el millor. Si l’alumne vol, pot
   prendre algunes anotacions per recordar-se’n millor. Cada classe
   començarà amb la lectura pública d’un o dos diaris de la sessió
   anterior, dels quals ressaltarem allò més original.     Recorda... tres idees mínimes: a) Què hem fet avui a classe?; b)
     Que hi he après, o en què m’ha fet pensar?; c) Què ha estat el
     millor?
       El primer dia de classe se’ns ha explicat que...
       A la classe d’avui...
Es tracta d'identificar on estan els errors o les
dificultats: → Buscar maneres de superar-los.
Les dificultats es reflecteixen:
   en les operacions incloses a la base d'orientació
   en el connector entre dos conceptes del mapa
    concentual...
Objectiu:
   La producció final s'expliciti per escrit sense
    errors.
Estratègies per detectar
      errors i dificultats

Aprenentage cooperatiu i entre
iguals.
Treballs en „racons“.
Material d'ampliació.
Organitzar una „hora de consulta“
Pactar contractes de treball...
3. Compartir els
         criteris d'avaluació.

●  Per reconèixer si s'està fent bé o no una
  activitat cal identificar els criteris
  d'avaluació.
●  Cal conèixer bé el contingut a avaluar i
  les principals dificultats sorgeixen en fer
  la tasca.
●  Fins que hagin realitzat les activitats no
  poden reconèixer de manera
  significativa els C.A.
Cal distingir entre:

Criteris de realització: aspectes o
operacions que s'espera que s'aplique.
Criteris de resultats:
   qualitat amb que s'apliquen els
   aspectes definits en el criteris de
   realització,
   Fixen el seu gran d'acceptabilitat a
    partir de valorar:
   → la pertinència, completesa, volum de
   coneixements, originalitat...
Estratègies per definir els dos
       tipus de criteris.
Formular preguntes del tipus:
   de quina manera es pot comprovar si s'ha
   construït un coneixement adequat dels
   coneixements corresponents i en quin
   grau?
Evitar ambigüitats:
→ impedeixen que l'aprenent reconegui els
seus encerts i les seves dificultats.
→ no concreten els motius pels quals la
tasca està ben resolta o és incompleta.
L'avaluació vista
           com activitat
          per comprovar
          què s'ha après.
●  comprovar si s'han assolit els objectius
●  identificar el que encara falta per
  aprendre.
●  acreditar els resultats.
●  identificar els aspectes a millorar.
avaluació de les
                  competències:
●  resolució de problemes oberts, reals, complexos i
  productius.
●  NO te sentit avaluar coneixements d'una banda i
  competències de l'altra.
●  l'avaluació es fa en finalitzar l'aprenentatge entorn a una
  temàtica específica que ha de ser de tipus
  competencial.
●  cal identificar el progressos en components expecífics
  de cada CB, són idonis:
     Treball de síntesi i projecte de recerca (ESO)
la normativa estableix:
●  informe de nivell d'adquisició de les CB i
  dels aprenentatges en finalitzar E.P.
●  Títol de Graduat en ESO:
    –  qui hagi assolit les CB i
    –  els objectius d'etapa.
●  Per tant, les A.A. han permetre valorar el
  nivell assolit en l'aprenentatge des del
  punt de vista competencial.
Avaluar per aprendre_v6
3.1 Tipus de tasques i
         activitats per a
      l'avaluació final dels
         aprenentatges.


 Si s'avalua a través dels tradicionals
exàmens amb preguntes fonamentalment
 reproductives, no haurà canviat res!
●  de entre totes les activitats, cal escollir
  aquelles que puguin avaluar/qualificar el
  nivell de desenvolupament d'algun
  component de les diferents CB.
●  cal avaluar en moments diferents.
●  a partir d'activitats ben diverses.
               diverses
Instruments útils per
          l'avaluació (competencial)
           final dels aprenentatges:
●  carpeta d'aprenentatge: portafoli.
●  activitats per comprovar què s'ha après.
Si l'aprenentatge és memorístic, una prova
d'avaluació realitzada en acabar l'estudi del
tema pot donar bons resultats immediats,
●  però cal trencar en la idea que l'avaluació
  només es refereix als sabers del moment
  present.
tasques d'avaluació
     competencialcontextualitzades
productives
complexes
contextualitzades:
●  plantegen un problema o situació que té a veure
  amb la realitat
●  demanen aprofundir en com actuar i per què.
     anàlisi d'un cas
     una notícia
●  convé que el destinatari de la tasca no sigui el o
  la docent:
     apreciar que els aprenentatges serveixen més
     enllà de l'escola.
     cal que l'alumnat s'esforci en comunicar les
      seves idees.
productiva:

●  no reprodueix literalment les activitats
  realitzades per aprendre:
     aplicar els sabers apresos a la
     interpretació de nous fets i a
     l'actuació en noves situacions.
complexa:
●  tasca d'avaluació que per a donar-hi
  resposta obliga l'alumnat a mobilitzar
  saber diversos i a interrelacionar-los:
     no es tracta de fer moltes preguntes per
     comprovar si sap aplicar diferents
     coneixements.
     sinó comprovar si sap fer-ho de manera
      integrada.
avaluacions internes o externes
  tipo PISA,
proves de CB,
proves diagnòstiques
proves de final de etapa.
3.2 Relació entre els
        objectius d'aprenentatge
      competencials i els criteris i
       (instruments) d'avaluació.

●  cal compartir-los amb l'alumnat
●  cal que siguen coherents
●cal que els intruments d'avaluació en
donen dades per valorar-ne el grau
d'assoliment.
●  Criteri d'Avaluació:    ●  Objectius
  „enunciat que expressa     Competencials:
  el tipus i grau        reuneixen molts
  d'aprenentatge que       tipus de sabers en
  s'espera que els        relació amb alguna
  alumnes hagin assolit
                  actuació.
  en un moment
  determinat i en relació
  amb els objectius
  d'etapa, àrea, matèria o
  UD.“
redacció-tipus d'objectiu competencial:

    „Utilitzar el coneixement sobre (…) i
     les dades o informació obtingudes
     a partir de (l'experimentació,
     d'Internet, d'una consulta
     bibliogràfica...) en relació amb (tal
     actuació)“
indicadors
               d'avaluació:

●  els criteris d'avaluació expliciten en què
  ens fixarem per comprovar la qualitat:
●  idees-clau, estratègies per obtenir dades
  criteris de realització
●  pertinença, completesa, precisió,
  coherència: criteris de resultats
●  cal compartir-los amb l'alumnat
     aplicar-los a la seva autoavaluació
3.3 Qualificació del grau de
                  competència.
1.cal identificar els principals components de
 cada competència
   –  en quines unitats didàctiques o de programació
      es treballen i
   –  en quines s'avaluen de forma específica.
2.cal definir els criteris d'avaluació, tant els
 criteris de realització com els de resultats:
   •  identificant els diferents nivells d'assoliment:
      concretar els indicadors (allò en què ens
      fixem per a quantificar).
matriu d'avaluació:
                   rúbrica
●  per avaluar el grau de desenvolupament
  d'una competència (o dels components
  que la defineixen)
    –  explicitar criteris i indicadors referits a
       diferents nivells de realització d'una
       tasca o tasques d'avaluació.
●  La rúbrica explicita i relaciona els
  criteris de realització relacionats amb
  l'avaluació d'una competència i els
  criteris de resultats concretats en
  indicadors relacionats específicament
  amb la tasca.
3.4 Atenció a la diversitat que evidencia l'avaluació.
 ●  propostes per ajudar l'alumnat a superar dificultats:
 ●  organitzar espais (temps i llocs) per a la consulta al
   professorat.
 ●  facilitar l'ajuda entre iguals.
 ●  donar importància a l'establiment de rutines, un cop
   interioritzades ja poden fer-les de forma creativa.
 ●  dissenyar, recollir i utilitzar materials didàctics diversos.
 ●  establir contractes de treball a mitjà termini.
 ●  per alumnes amb dificultats importants, coordinació amb el
   professorat de suport: pla individualitzat.
 ●  programes flexibles de diversificació curricular.
 ●  caldrà inventar constantment noves maneres d'atendre a tot
   tipus d'alumnat.
3.5 Compartició dels resultats de
   l'avaluació amb les famílies de l'alumnat.
●  l'avaluació ha de ser transparent
    –  no pot ser que els resultats siguin una
      sorpresa per als qui aprenen.
●  el pares, mares o representants legals
  han de ser informats del procés
  d'aprenentatge de l'alumnat.
●  cal compartir el màxim d'informació
  possible.
●  un informe ben fet posa de manifest
  els aspectes assolits i els que
  s'haurien de millorar.
●  Compartir amb amb els
  familiars què s'entèn per
                   Estratègies útils:
  competència i per què
  actualment a tot arreu es     informe amb els
  proposa avaluar des d'aquest   criteris d'avaluació de
  punt de vista.          final d'etapa
●  Cal compartir les         reunions de curs
  característiques de les      revista o butlletí
  activitats i les raons que les  informatiu
  justifiquen.
●  Cal compartir els criteris
  d'avaluació i les propostes per
  regular els problemes
  detectats.
„...cal que l'avaluació possibilite reconèixer que
mai s'acaba d'aprendre del tot i que la
competència exigeix ser capaç d'actualitzar-se
constantment i d'estar ben obert al canvi per
aconseguir sortir-se'n en noves situacions.“
1 de 56

Recomendados

Avaluar per aprendre 2 por
Avaluar per aprendre 2Avaluar per aprendre 2
Avaluar per aprendre 2Francesc Segura
1.5K vistas22 diapositivas
Presentació als professors avaluar x aprendre por
Presentació als professors avaluar x aprendrePresentació als professors avaluar x aprendre
Presentació als professors avaluar x aprendrerdonaire
766 vistas27 diapositivas
Factors emocionals de l'alumne por
Factors emocionals de l'alumneFactors emocionals de l'alumne
Factors emocionals de l'alumneelicari14
1.2K vistas24 diapositivas
Avaluacio competencial 2010 por
Avaluacio competencial 2010Avaluacio competencial 2010
Avaluacio competencial 2010Nuria Alart
11.5K vistas54 diapositivas
Avaluacio Competencial por
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialNuria Alart
2.3K vistas35 diapositivas
Avaluació rúbriques por
Avaluació rúbriquesAvaluació rúbriques
Avaluació rúbriquestpietx
3.5K vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rúbriques por
RúbriquesRúbriques
RúbriquesAREA PQPI
14.7K vistas17 diapositivas
Quatre Consells Per Fer Una Programació De Centre por
Quatre Consells Per Fer Una Programació De CentreQuatre Consells Per Fer Una Programació De Centre
Quatre Consells Per Fer Una Programació De Centrexavier suñé
5.6K vistas37 diapositivas
Avaluació per aprendre a catalunya por
Avaluació per aprendre a catalunyaAvaluació per aprendre a catalunya
Avaluació per aprendre a catalunyamartatlgr
408 vistas4 diapositivas
Avaluacio per competencies primaria por
Avaluacio per competencies primariaAvaluacio per competencies primaria
Avaluacio per competencies primariaCarmina Hernandez
1.8K vistas49 diapositivas
Carpeta aprenentatge por
Carpeta aprenentatgeCarpeta aprenentatge
Carpeta aprenentatgejcorbala
882 vistas4 diapositivas
Metodologia de la Mediació por
Metodologia de la MediacióMetodologia de la Mediació
Metodologia de la Mediacióguestd495f77
734 vistas76 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Rúbriques por AREA PQPI
RúbriquesRúbriques
Rúbriques
AREA PQPI14.7K vistas
Quatre Consells Per Fer Una Programació De Centre por xavier suñé
Quatre Consells Per Fer Una Programació De CentreQuatre Consells Per Fer Una Programació De Centre
Quatre Consells Per Fer Una Programació De Centre
xavier suñé5.6K vistas
Avaluació per aprendre a catalunya por martatlgr
Avaluació per aprendre a catalunyaAvaluació per aprendre a catalunya
Avaluació per aprendre a catalunya
martatlgr408 vistas
Carpeta aprenentatge por jcorbala
Carpeta aprenentatgeCarpeta aprenentatge
Carpeta aprenentatge
jcorbala882 vistas
Metodologia de la Mediació por guestd495f77
Metodologia de la MediacióMetodologia de la Mediació
Metodologia de la Mediació
guestd495f77734 vistas
Avaluar per aprendre. Neus Sanmartí por crp.valltenes
Avaluar per aprendre. Neus SanmartíAvaluar per aprendre. Neus Sanmartí
Avaluar per aprendre. Neus Sanmartí
crp.valltenes4.2K vistas
L'avaluació por phidalg2
L'avaluacióL'avaluació
L'avaluació
phidalg29.8K vistas
Estratègies didàctiques por jjcobmkars
Estratègies didàctiquesEstratègies didàctiques
Estratègies didàctiques
jjcobmkars3.5K vistas
Avaluació competències global menorca por mb6415
Avaluació competències global menorcaAvaluació competències global menorca
Avaluació competències global menorca
mb64152.8K vistas
119 2015 b.07 matemàtiques orientacions metd i aval por mbadia6
119 2015 b.07 matemàtiques orientacions metd i aval119 2015 b.07 matemàtiques orientacions metd i aval
119 2015 b.07 matemàtiques orientacions metd i aval
mbadia6282 vistas
Els objectius de la formació por jjcobmkars
Els objectius de la formacióEls objectius de la formació
Els objectius de la formació
jjcobmkars2.9K vistas
Avaluar per aprendre por Carlos Galvez
Avaluar per aprendreAvaluar per aprendre
Avaluar per aprendre
Carlos Galvez2.8K vistas
Eines d\'avaluació i exemple por AREA PQPI
Eines d\'avaluació i exempleEines d\'avaluació i exemple
Eines d\'avaluació i exemple
AREA PQPI7.9K vistas
Avaluació i Diversitat por Nuria Alart
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
Nuria Alart1.9K vistas
Avaluar per competències por jesteveg
Avaluar per competènciesAvaluar per competències
Avaluar per competències
jesteveg6.7K vistas
Avaluar per Aprendre 3 por mojuel
Avaluar per Aprendre 3Avaluar per Aprendre 3
Avaluar per Aprendre 3
mojuel771 vistas

Destacado

L'avaluació competencial Olga Esteve por
L'avaluació competencial Olga EsteveL'avaluació competencial Olga Esteve
L'avaluació competencial Olga EsteveServei de Llengües Estrangeres
1K vistas20 diapositivas
Mataró 03 11 11 final por
Mataró 03 11 11 finalMataró 03 11 11 final
Mataró 03 11 11 finaljescarra
319 vistas53 diapositivas
20160120 gestió compartida por
20160120 gestió compartida20160120 gestió compartida
20160120 gestió compartidajescarra
747 vistas32 diapositivas
Nou protocol maneig ait por
Nou protocol maneig aitNou protocol maneig ait
Nou protocol maneig aitAntoni Rodríguez López
523 vistas20 diapositivas
Malat cronic malalt_terminal_i_postmortem por
Malat cronic malalt_terminal_i_postmortemMalat cronic malalt_terminal_i_postmortem
Malat cronic malalt_terminal_i_postmortembertachico
690 vistas13 diapositivas
Presentació PCC-MACA por
Presentació PCC-MACAPresentació PCC-MACA
Presentació PCC-MACAInstitut Català de la Salut
2.5K vistas13 diapositivas

Similar a Avaluar per aprendre_v6

Avaluació competencial maig 2012 por
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012Nuria Alart
16.5K vistas52 diapositivas
temari-generals_2.pdf por
temari-generals_2.pdftemari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdfMariaRguezFlorido
84 vistas40 diapositivas
Avaluar per aprendre 1 por
Avaluar per aprendre 1Avaluar per aprendre 1
Avaluar per aprendre 1montserrat.sala
873 vistas11 diapositivas
Portafolis digital aula 2014 por
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Nuria Alart
10.4K vistas29 diapositivas
Treball avaluació por
Treball avaluacióTreball avaluació
Treball avaluacióMireia Rodríguez
254 vistas15 diapositivas
Abp sessió 7 por
Abp sessió 7Abp sessió 7
Abp sessió 7eesther_chups
193 vistas15 diapositivas

Similar a Avaluar per aprendre_v6(20)

Avaluació competencial maig 2012 por Nuria Alart
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart16.5K vistas
Portafolis digital aula 2014 por Nuria Alart
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart10.4K vistas
Avaluació en ea d por jjcobmkars
Avaluació en ea dAvaluació en ea d
Avaluació en ea d
jjcobmkars311 vistas
Quatre consells per fer una programació de centre por Beatriz Comella
Quatre consells per fer una programació de centreQuatre consells per fer una programació de centre
Quatre consells per fer una programació de centre
Beatriz Comella848 vistas
Quatre consells per fer una programació de centre por Beatriz Comella
Quatre consells per fer una programació de centreQuatre consells per fer una programació de centre
Quatre consells per fer una programació de centre
Beatriz Comella480 vistas
Avaluació i Diversitat por Nuria Alart
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
Nuria Alart1K vistas
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan por crp-cornella
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan
111117 neus sanmarti avaluació cornellastjoan
crp-cornella1.4K vistas
Ppt programacions didàctiques por tpietx
Ppt programacions didàctiquesPpt programacions didàctiques
Ppt programacions didàctiques
tpietx1K vistas
Sessió 9 pile 2n any 13 14 ceb por albertingles
Sessió 9 pile 2n any 13 14 cebSessió 9 pile 2n any 13 14 ceb
Sessió 9 pile 2n any 13 14 ceb
albertingles207 vistas
Avaluacio Eso I Activitats por Carles Ferrer
Avaluacio Eso I ActivitatsAvaluacio Eso I Activitats
Avaluacio Eso I Activitats
Carles Ferrer1K vistas
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9 por aliciaaguilarsanz
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9 Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
Seminari PILE 2n any Baix Llobregat sessió 9
aliciaaguilarsanz261 vistas
Avaluació per aprendre a catalunya neus sanmartí SAP 105 por Ivan Figuerola Rambla
Avaluació per aprendre a catalunya  neus sanmartí SAP 105Avaluació per aprendre a catalunya  neus sanmartí SAP 105
Avaluació per aprendre a catalunya neus sanmartí SAP 105
Avaluacio x competencies primaria por anna Torner
Avaluacio x competencies primariaAvaluacio x competencies primaria
Avaluacio x competencies primaria
anna Torner1K vistas

Más de Joana Subirats Alvarez

Seleccionats fotofilosofia ESO 22-23.pptx por
Seleccionats fotofilosofia ESO 22-23.pptxSeleccionats fotofilosofia ESO 22-23.pptx
Seleccionats fotofilosofia ESO 22-23.pptxJoana Subirats Alvarez
120 vistas3 diapositivas
Seleccionats fotofilosofia Batxillerat 22-23.pptx por
Seleccionats fotofilosofia Batxillerat 22-23.pptxSeleccionats fotofilosofia Batxillerat 22-23.pptx
Seleccionats fotofilosofia Batxillerat 22-23.pptxJoana Subirats Alvarez
123 vistas8 diapositivas
Seleccionats Fotofilosofia ESO institut Roquetes 2021 por
Seleccionats Fotofilosofia ESO institut Roquetes 2021Seleccionats Fotofilosofia ESO institut Roquetes 2021
Seleccionats Fotofilosofia ESO institut Roquetes 2021Joana Subirats Alvarez
235 vistas5 diapositivas
Seleccionats batxillerat Mostra de fotofilosofia 2021 por
Seleccionats batxillerat Mostra de fotofilosofia 2021Seleccionats batxillerat Mostra de fotofilosofia 2021
Seleccionats batxillerat Mostra de fotofilosofia 2021Joana Subirats Alvarez
192 vistas6 diapositivas
Seleccionats institut roquetes por
Seleccionats institut roquetesSeleccionats institut roquetes
Seleccionats institut roquetesJoana Subirats Alvarez
257 vistas10 diapositivas
Seleccionats fotofilosofia 2019 institut Roquetes por
Seleccionats fotofilosofia 2019 institut RoquetesSeleccionats fotofilosofia 2019 institut Roquetes
Seleccionats fotofilosofia 2019 institut RoquetesJoana Subirats Alvarez
208 vistas11 diapositivas

Más de Joana Subirats Alvarez(20)

Último

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vistas1 diapositiva
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 vistas22 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vistas37 diapositivas
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 vistas48 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas

Avaluar per aprendre_v6

 • 1. AVALUAR PER APRENDRE Neus Sanmartí „L'avaluació per millorar els aprenentatges de l'alumnat en el marc del currículum per competències.“ Joana Subirats Alvarez
 • 2. Introducció La visió competencial de l'aprenentatge comporta: Redefinir els objectius. Escollir els continguts. Seleccionar les metodologies. Reflexionar sobre què, com, quan i per què s'avalua.
 • 3. L'avaluació en el currículum per competències: Funció integradora de tot el procés d'aprenentatge: Ha de permetre decidir i adaptar estratègies pedagògiques a les característiques de l'alumnat. Ha de constatar el progrés de l'alumnat. Ha de contrastar el grau d'assoliment per part de l'alumnat dels objectius i de les CB. Ha d'ajustar, si escau, els processos didàctics.
 • 4. Per a l'alumnat: Constatar el seu progrés. Aprendre a regular-se per avançar en els aprenentatges i seguir aprenent. Cal cercar estratègies per compartir amb l'alumnat el procés avaluador fer-lo partícep i protagonista del seu procés d'aprenentatge.
 • 5. Per al professorat: Atendre la diversitat de l'alumnat. Concretar els canvis curriculars importants en canvis en l'avaluació. Una visió competencial de l'aprenentatge comporta canviar...
 • 6. QUÈ QUAN S’AVALUA COM PER QUÈ
 • 7. Finalitats de l'avaluació: regular els comprovar què aprenentatges: s'ha après: identificar dificultats. dificultats quantificar o qualificar els trobar camins per resultats del superar-les. procés.
 • 9. 1. Avaluació reguladora Tota activitat desenvolupada va acompanyada de la seva avaluació: judici sobre la qualitat de la tasca realitzada i decisió sobre els aspectes a millorar, si ho fa el propi alumnat aplica les següents CB: APRENDRE A APRENDRE i AUTONOMIA PERSONAL que són la base de qualsevol altre tipus de coneixement.
 • 10. 2. Avaluació acreditativa considerant la definició de CB cal dissenyar activitats d'avaluació diferents a les tradicionals: orientades a comprovar si l'alumnat és capaç de reproduir els coneixement transmès.
 • 11. L'avaluació vista des de la seva funció reguladora. Aprendre a avaluar: → condició bàsica per aprendre a aprendre, i → per ser més autònom aprenent
 • 12. Nou concepte d'aprenentatge: com el resultat de: identificar què no és capaç de fer prou bé. entendre'n les causes dels errors. prendre decisions orientades a la millora.
 • 13. disseny d'una activitat d'aprenentatge planificar com es promou que l'alumnat „entengui que no ha entès“ dedicar tant o més temps a l'avaluació- regulació de l'activitat que a la realització. NO s'avalua l'alumnat, sinó les dificultats detectades.
 • 14. Instruments per a una avaluació reguladora diaris de classe: l'alumnat expressa el que creu que ha après i també les seves dificultats. l'anàlisi del que diu permet al professorat: identificar si reconeix l'objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar.
 • 15. „corregir“ treballs ● Sovint és poc útil, sobre tot – si es qualifiquen amb una nota, – si no llegeixen o no entenen els comentaris. ● Només pot „corregir“ → autoregular els errors qui els ha comès, – amb l'ajuda dels qui ensenyen, professors/es i/o companys/es.
 • 18. Efectes de l'autoavaluació en l'alumnat ● Augmenta la motivació i l'autoestima. ● Ajuda a entendre millor les pròpies dificultats. ● Estimula a cercar opcions per millorar. ● Implicació de l'aprenent en el seu procés d'aprenentatge.
 • 19. Procés per adquirir l'autoregulació: no és un procés fàcil ni ràpid: l'alumnat tarda més d'un any a reconèixer què comporta l'autoregulació → importància del treball conjunt entre el professorat d'un centre. com més petits comencen millor, a partir dels 14 anys requereix més esforç.
 • 20. Desenvolupar la capacitat d'autoregular- se comporta: 1. Identificar els objectius de l'activitat. 2. Anticipar i planificar l'acció per realitzar la tasca. 3. Compartir els criteris d'avalució.
 • 21. 1. Identificar els objectius de l'activitat. ● Quan el professorat ensenya uns determinats continguts prèviament s'ha formulat uns objectius: → l'alumnat els ha d'endevinar ● no sap per què fa una activitat ● ni per a què li serveix → aprenentatge pot rendible, tot s'oblida ràpidament.
 • 22. En tot procés didàctic cal: ● planificar com es compartiran els objectius amb l'alumnat. ● com se l'ajudarà a avaluar/regular les percepcions no idònies. ● els objectius es van reelaborant mentre s'ensenya i s'aprén. ● compartir els objectius no és simplement comunicar-los. ● és el propi aprenent qui se'ls ha de formular.
 • 23. Instruments útils per a compartir objectius: informe personal, qüestionaris per recollir els coneixements previs... i posterior reflexió sobre què necessitem aprendre per respondre'ls, visualització dels conceptes-clau a través de mapes conceptuals, converses en gran grup...
 • 24. en general, promoure que l'alumnat plantege objectius/preguntes productives que comportin: relacionar, deduir, comprovar, analitzar críticament, actuar,... en lloc de imitar o reproduir mecànicament.
 • 25. 2. Anticipar i planificar l'acció i autoregular-la. Diferència entre bons aprenents i els que no ho són tant → capacitat de pensar abans de fer. Sovint el professorat tendeix a transmetre un coneixement ja elaborat. → conseqüentment no es tendeix a avaluar si l'alumnat és capaç de preveure tots els aspectes necessaris del procés. És habitual centrar-se només en la comprovació dels resultats.
 • 26. competències bàsiques! l'objectiu de tot procés d'ensenyament és que davant d'un nou problema, l'alumnat sigui capaç... d'aplicar el coneixements apresos, d'anticipar i planificar les operacions necessàries per resoldre'l. cal avaluar si els estudiants anticipen i planifiquem adequadament.
 • 27. Instruments útils per avaluar i regular la capacitat d'anticipar i planificar: bases d'orientació, esquemes, mapes conceptuals, diaris de classe, resums a partir de respondre a la pregunta „Què he après?“
 • 29. Cal assegurar-se que els teus diaris sempre DIARI donin una resposta intel·ligent, clara i completa DE i, si pot ser original, a aquestes tres qüestions: CLASSE a) Què hem fet avui a classe?; b) Que hi he après, o en què m’ha fet pensar?; c) Què ha estat el millor? El diari de classe es individual i original. S’haurà de fer a casa (si algun dia quedés temps, es podria deixar un estoneta a classe). Ha de recollir què s’hi ha fet a classe, què hi ha après o pensat cadascú i què ha estat el millor. Si l’alumne vol, pot prendre algunes anotacions per recordar-se’n millor. Cada classe començarà amb la lectura pública d’un o dos diaris de la sessió anterior, dels quals ressaltarem allò més original. Recorda... tres idees mínimes: a) Què hem fet avui a classe?; b) Que hi he après, o en què m’ha fet pensar?; c) Què ha estat el millor? El primer dia de classe se’ns ha explicat que... A la classe d’avui...
 • 30. Es tracta d'identificar on estan els errors o les dificultats: → Buscar maneres de superar-los. Les dificultats es reflecteixen: en les operacions incloses a la base d'orientació en el connector entre dos conceptes del mapa concentual... Objectiu: La producció final s'expliciti per escrit sense errors.
 • 31. Estratègies per detectar errors i dificultats Aprenentage cooperatiu i entre iguals. Treballs en „racons“. Material d'ampliació. Organitzar una „hora de consulta“ Pactar contractes de treball...
 • 32. 3. Compartir els criteris d'avaluació. ● Per reconèixer si s'està fent bé o no una activitat cal identificar els criteris d'avaluació. ● Cal conèixer bé el contingut a avaluar i les principals dificultats sorgeixen en fer la tasca. ● Fins que hagin realitzat les activitats no poden reconèixer de manera significativa els C.A.
 • 33. Cal distingir entre: Criteris de realització: aspectes o operacions que s'espera que s'aplique. Criteris de resultats: qualitat amb que s'apliquen els aspectes definits en el criteris de realització, Fixen el seu gran d'acceptabilitat a partir de valorar: → la pertinència, completesa, volum de coneixements, originalitat...
 • 34. Estratègies per definir els dos tipus de criteris. Formular preguntes del tipus: de quina manera es pot comprovar si s'ha construït un coneixement adequat dels coneixements corresponents i en quin grau? Evitar ambigüitats: → impedeixen que l'aprenent reconegui els seus encerts i les seves dificultats. → no concreten els motius pels quals la tasca està ben resolta o és incompleta.
 • 35. L'avaluació vista com activitat per comprovar què s'ha après. ● comprovar si s'han assolit els objectius ● identificar el que encara falta per aprendre. ● acreditar els resultats. ● identificar els aspectes a millorar.
 • 36. avaluació de les competències: ● resolució de problemes oberts, reals, complexos i productius. ● NO te sentit avaluar coneixements d'una banda i competències de l'altra. ● l'avaluació es fa en finalitzar l'aprenentatge entorn a una temàtica específica que ha de ser de tipus competencial. ● cal identificar el progressos en components expecífics de cada CB, són idonis: Treball de síntesi i projecte de recerca (ESO)
 • 37. la normativa estableix: ● informe de nivell d'adquisició de les CB i dels aprenentatges en finalitzar E.P. ● Títol de Graduat en ESO: – qui hagi assolit les CB i – els objectius d'etapa. ● Per tant, les A.A. han permetre valorar el nivell assolit en l'aprenentatge des del punt de vista competencial.
 • 39. 3.1 Tipus de tasques i activitats per a l'avaluació final dels aprenentatges. Si s'avalua a través dels tradicionals exàmens amb preguntes fonamentalment reproductives, no haurà canviat res!
 • 40. de entre totes les activitats, cal escollir aquelles que puguin avaluar/qualificar el nivell de desenvolupament d'algun component de les diferents CB. ● cal avaluar en moments diferents. ● a partir d'activitats ben diverses. diverses
 • 41. Instruments útils per l'avaluació (competencial) final dels aprenentatges: ● carpeta d'aprenentatge: portafoli. ● activitats per comprovar què s'ha après. Si l'aprenentatge és memorístic, una prova d'avaluació realitzada en acabar l'estudi del tema pot donar bons resultats immediats, ● però cal trencar en la idea que l'avaluació només es refereix als sabers del moment present.
 • 42. tasques d'avaluació competencial contextualitzades productives complexes
 • 43. contextualitzades: ● plantegen un problema o situació que té a veure amb la realitat ● demanen aprofundir en com actuar i per què. anàlisi d'un cas una notícia ● convé que el destinatari de la tasca no sigui el o la docent: apreciar que els aprenentatges serveixen més enllà de l'escola. cal que l'alumnat s'esforci en comunicar les seves idees.
 • 44. productiva: ● no reprodueix literalment les activitats realitzades per aprendre: aplicar els sabers apresos a la interpretació de nous fets i a l'actuació en noves situacions.
 • 45. complexa: ● tasca d'avaluació que per a donar-hi resposta obliga l'alumnat a mobilitzar saber diversos i a interrelacionar-los: no es tracta de fer moltes preguntes per comprovar si sap aplicar diferents coneixements. sinó comprovar si sap fer-ho de manera integrada.
 • 46. avaluacions internes o externes tipo PISA, proves de CB, proves diagnòstiques proves de final de etapa.
 • 47. 3.2 Relació entre els objectius d'aprenentatge competencials i els criteris i (instruments) d'avaluació. ● cal compartir-los amb l'alumnat ● cal que siguen coherents ●cal que els intruments d'avaluació en donen dades per valorar-ne el grau d'assoliment.
 • 48. Criteri d'Avaluació: ● Objectius „enunciat que expressa Competencials: el tipus i grau reuneixen molts d'aprenentatge que tipus de sabers en s'espera que els relació amb alguna alumnes hagin assolit actuació. en un moment determinat i en relació amb els objectius d'etapa, àrea, matèria o UD.“
 • 49. redacció-tipus d'objectiu competencial: „Utilitzar el coneixement sobre (…) i les dades o informació obtingudes a partir de (l'experimentació, d'Internet, d'una consulta bibliogràfica...) en relació amb (tal actuació)“
 • 50. indicadors d'avaluació: ● els criteris d'avaluació expliciten en què ens fixarem per comprovar la qualitat: ● idees-clau, estratègies per obtenir dades criteris de realització ● pertinença, completesa, precisió, coherència: criteris de resultats ● cal compartir-los amb l'alumnat aplicar-los a la seva autoavaluació
 • 51. 3.3 Qualificació del grau de competència. 1.cal identificar els principals components de cada competència – en quines unitats didàctiques o de programació es treballen i – en quines s'avaluen de forma específica. 2.cal definir els criteris d'avaluació, tant els criteris de realització com els de resultats: • identificant els diferents nivells d'assoliment: concretar els indicadors (allò en què ens fixem per a quantificar).
 • 52. matriu d'avaluació: rúbrica ● per avaluar el grau de desenvolupament d'una competència (o dels components que la defineixen) – explicitar criteris i indicadors referits a diferents nivells de realització d'una tasca o tasques d'avaluació. ● La rúbrica explicita i relaciona els criteris de realització relacionats amb l'avaluació d'una competència i els criteris de resultats concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca.
 • 53. 3.4 Atenció a la diversitat que evidencia l'avaluació. ● propostes per ajudar l'alumnat a superar dificultats: ● organitzar espais (temps i llocs) per a la consulta al professorat. ● facilitar l'ajuda entre iguals. ● donar importància a l'establiment de rutines, un cop interioritzades ja poden fer-les de forma creativa. ● dissenyar, recollir i utilitzar materials didàctics diversos. ● establir contractes de treball a mitjà termini. ● per alumnes amb dificultats importants, coordinació amb el professorat de suport: pla individualitzat. ● programes flexibles de diversificació curricular. ● caldrà inventar constantment noves maneres d'atendre a tot tipus d'alumnat.
 • 54. 3.5 Compartició dels resultats de l'avaluació amb les famílies de l'alumnat. ● l'avaluació ha de ser transparent – no pot ser que els resultats siguin una sorpresa per als qui aprenen. ● el pares, mares o representants legals han de ser informats del procés d'aprenentatge de l'alumnat. ● cal compartir el màxim d'informació possible. ● un informe ben fet posa de manifest els aspectes assolits i els que s'haurien de millorar.
 • 55. Compartir amb amb els familiars què s'entèn per Estratègies útils: competència i per què actualment a tot arreu es informe amb els proposa avaluar des d'aquest criteris d'avaluació de punt de vista. final d'etapa ● Cal compartir les reunions de curs característiques de les revista o butlletí activitats i les raons que les informatiu justifiquen. ● Cal compartir els criteris d'avaluació i les propostes per regular els problemes detectats.
 • 56. „...cal que l'avaluació possibilite reconèixer que mai s'acaba d'aprendre del tot i que la competència exigeix ser capaç d'actualitzar-se constantment i d'estar ben obert al canvi per aconseguir sortir-se'n en noves situacions.“