Rekrytointi murroksessa

JobiJobi!
JobiJobi!SoME en JobiJobi!
Tervetuloa!

Webinaariohjelma alkaa klo 14.15.

Nyt on hyvä aika tarkistaa kuuletko webinaari-
tilasta tulevat äänet. Jos et kuule mitään, valitse
Adobe Connect -ikkunan vasemmasta
ylälaidasta Meeting-valikko ja sieltä Audio
Setup Wizard. Seuraa sen jälkeen ruudulle
tulevia ohjeita.

Jos ei ääni vieläkään kuulu, tarkista:
- Onko mykistys päällä
- Ovatko kaiuttimet päällä
- Ovatko kuulokkeet/kaiuttimet kytketty
koneeseen oikein
- Voiko joku muu koneessa päällä oleva
ohjelma häiritä Adobe Connectia
- Käyttöjärjestelmän ääniasetukset

Äänenlaatuun saattaa vaikuttaa käyttämäsi
internetyhteys.
REKRYTOINTI MURROKSESSA
- SOSIAALINEN MEDIA OSANA YRITYKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIAA
JA REKRYTOINTIVIESTINTÄÄ
TYÖTÄ MEILLE NYT JA HETI!-HANKE
• JobiJobi! on Työtä Meille Nyt ja Heti! -hankkeen
 palvelu.
• Hanke on Satakunnan ELY-keskuksen rahoittama ESR-
 hanke, jota koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu.
• Hankkeen tavoitteina ovat lisätä nuorten
 työnhakuvalmiuksia ja työnhakuosaamista verkossa ja
 verkostoissa, tuottaa työvoimaviranomaisille hyviä
 sosiaalisen median käytänteitä työpaikkojen ja
 työnhakijoiden kohtauttamiseen sekä kehittää
 yrityksille työkaluja rekrytointiin sosiaalisessa
 mediassa.
• Hankkeen toimi-aika on 1.9.2010−31.12.2012.
PÄIVÄN AGENDA
• Johdanto
• Henkilöstrategia ja sosiaalinen media
• Miten sosiaalinen media muuttaa
 rekrytointiviestintää?
• Facebook-kyselyn purku
• Loppuyhteenveto
JOHDANTO:
REKRYTOINTI MURROKSESSA
• Viimeisen vuosien teknologinen kehitys on
 muuttanut pysyvästi ihmisten ajattelu- ja
 lähestymistapoja
• Miten työnhakijat käyttäytyvät,
 kommunikoivat ja löytävät tietoa ei ole sama
 kuin viisi vuotta sitten
• 83 % työnhakijoista etsii töitä hakukoneilla
 (Googlen osuus 75%)


(Lähde: Tom Bell: Applicant behaviour has changed… Have you?)
• Yritykset eivät enää löydä parasta työvoimaa
 perinteisin keinoin
• Kilpailu osaajista on kovaa
• Vaikea erottautua kilpailijoista
  – > imagokilpailu
• Johtopäätökset:
  1. Jos halutaan parhaat työntekijät, mentävä
   sinne missä he ovat
  2. Rekrytointi = viestintä
HENKILÖSTÖSTRATEGIA
JA SOSIAALINEN MEDIA
Henkilöstöstrategian keskeisimmät
alueet

 1. Yrityksen visio
 2. Johtaminen
 3. Henkilöstön pysyvyys
 4. Uuden henkilöstön rekrytointi
 5. Osaaminen ja ammattitaito
 6. Kannustava palkitseminen
 7. Henkilöstön työssä kokeman hyvinvoinnin
  edistäminen
 8. Johtamis- ja arviointijärjestelmien kehittäminen
Yleisimmät ongelmat
• Henkilöstö ei ole tietoinen henkilöstöstrategiasta
• Henkilöstöä ei oteta mukaan suunnitteluun
• Esimiehet eivät ole tietoisia henkilöstöstrategian
 tavoitteista ja painopisteistä rekrytoinnin osalta
• Esimiehet eivät ole perillä olemassa olevan
 henkilöstön potentiaalista ja tulevan työvoiman
 tarpeista
• Rekrytointia ei suunnitella tulevaisuuden tarpeiden
 mukaisesti ->Visio puuttuu
• Tavoitteet puuttuvat
• Ei jälkiseurantaa tai työkaluja arviointiin
Yrityksen visio
- Henkilöstöstrategian lähtökohtana on
 yrityksen visio
- Se kertoo minkälaista henkilöstöpolitiikkaa
 yritys noudattaa pyrkiessään saavuttamaan
 tavoitteensa
- Määritellään tämän hetkinen tila ja millaisia
 muutoksia vaaditaan henkilöstössä
 - Palkataanko enemmän/vähemmän
 - Riittääkö uudelleenkoulutus?
- Jos vaaditaan rekrytointia, miten
 houkutellaan oikeat osaajat
Osaajia houkutellaan…
• Yritysmielikuvalla
• Rekrytointiviestinnällä
  –  Kekseliäisyys ja innovaativuus
  –  Some edullinen ja nopea
  –  Parhaassa tapauksessa viesti leviää viraalisesti laajalle
  –  Somen käyttö rekrytoinnissa vaatii kuitenkin, että
    yrityksellä verkossa jo jonkinlainen presenssi ja verkostot
    kunnossa
• Työeduilla
  – Työnhakijoilla aikaisempaa enemmän odotuksia työn ja
   työnantajan suhteen
    • Joustavat työajat- ja tavat, työn sisältö,
     kehittymismahdollisuudet, palkka, työtoverit ja ilmapiiri,
     uramahdollisuudet…
TAVOITEMIELIKUVAN MUODOSTUMINEN             Vetovoimatekijä
                 ja            Yritysprofiili
             viestintäkanava
                      YRITYSBRANDI
               Työyhteisö          Yrityskulttuuri
Frank Communications, Pekka Putkinen: Yhteisöstä
myyntivaltti rekrytointimarkkinointiin
Henkilöstösykli
                  Plus:
                  -Kesätyöntekijät
                  -Harjoittelijat
         Tuleva
        henkilöstö    Nykyinen    Lähtevä
    henkilöstö  henkilöstö
Pelisäännöt
• Missä ja mitä saa kertoa yrityksen toiminnasta
• Saako sosiaalista mediaa käyttää työajalla ja missä
 roolissa siellä ollaan läsnä (esim. YLE, YLE ja
 yleläiset sosiaalisessa mediassa)
• Miten toimitaan esim. kriisitilanteissa
• Some-ohjeistus konkretisoi
  – Löytyy jo esim. Yleltä, Helsingin Sanomilta, Liikenne-
   ja viestintäministeriöltä ja monilta kunnilta
• Jos ei katsota tarpeelliseksi varsinaisen some-
 ohjeistuksen tekemistä, niin nykyisille ja uusille
 työntekijöille pitäisi tehdä selväksi yrityksen kanta
 sosiaalisesta mediasta
Lähtökohtaisesti henkilökunta tulee
ottaa osaksi henkilöstöstrategian
luomista. Se luo me-henkeä ja
sitoutumista yritykseen. Samalla
yrityksen periaatteet ja tavat tulevat
koko henkilöstölle tutuksi.
Henkilöstölle työvälineet
- Sähköposti, intranet ja työpaikan
 ilmoitustaulut riittämättömiä
- Työnantajan pitää tarjota alaisilleen
 työkalut yhteistyöhön ja kommunikointiin
- Sosiaalinen media on nopea ja
 demokraattinen
- Yrityksille tarjolla omia Facebook-tyylisiä
 some-sovelluksia
Yritysten some-alustoja
• Yammer yleisin
  –  Ilmainen
  –  Voi liittyä ainoastaan yrityksen sähköpostilla
  –  Käyttäjinä yli 100 000 yritystä
  –  Pystyy käyttämään monilla eri alustoilla
• Vastaavia palveluita:
  –  SocialText
  –  Socialcast
  –  Teambuzz
  –  Socialwork
  –  Jive
Yhteisen foorumin edut
• Yhteinen media kaataa
 yrityksen sisäiset raja-aidat
• Paikka, jossa voi vapaasti
 keskustella yrityksen
 sisäisesti asioista
• Yrityksen sisäisen mielialan
 mittari
• Oppimisväline
• Luo yhteishenkeä
• Oiva tiedotuskanava
  – Asianomainen voi tehdä
   itse, ei tule yrityksen
   viestintäkanavan kautta
Some + henkilökunta +
henkilöstöstrategia =
• Yrityksen vision luominen kommuunisti
• Sisäinen rekrytointi
• Koulutukset
• Mielipidekyselyt
• Uusien työntekijöiden sopeutumisen
 seuraaminen
• Henkilöstöstragiasta tiedottaminen
• Palkitseminen
• Viestinnän läpinäkyvyys
Muut plussat
• Esimies saa paljon eväitä johtamiseen ja
 tietoa henkilöstöstään
• Kaikki saavat tasapuolisesti äänensä
 kuuluville
• Lisää yhteneväisyyden tunnetta
 – Edistää työnhyvinvointia ja sitä kautta henkilöstön
  pysyvyyttä
 – Henkilöstön pysyvyys
• Vahvistaa yrityskulttuuria ja sitä kautta
 yrityksen tavoitemielikuvaa
Muita ideoita sosiaalisen median
käytöstä henkilöstöstrategiaa tehdessä
• Voisiko henkilöstöstrategian lisäksi julkaista esim.
 SlideSharessa muussa visuaalisessa muodossa?
• Voitaisiinko henkilöstö valjastaa kertomaan
 yrityksestä ja sen visiosta esim. videon muodossa
 YouTubessa?
• Voisiko GoogleDocsia tai EtherPadia käyttää
 joidenkin henkilöstrategian osien luomiseen?
  – Kaikilla yhtäläiset oikeudet muokkaamiseen
• Voisivatko työntekijät tuoda äänensä julki yrityksen
 sosiaalisen median kanavilla esim. Facebookissa tai
 blogissa?
Mitä mieltä, tulivatko kaikki
kohdat katettua?
 1. Yrityksen visio
 2. Johtaminen
 3. Henkilöstön pysyvyys
 4. Uuden henkilöstön rekrytointi
 5. Osaaminen ja ammattitaito
 6. Kannustava palkitseminen
 7. Henkilöstön työssä kokeman hyvinvoinnin
   edistäminen
 8. Johtamis- ja arviointijärjestelmien kehittäminen
Vielä arvelluttaa…
• Sosiaalisen median      • Muutoksen ei tarvitse
 mahdollisuudet ovat      tapahtua nyt ja heti
 suuremmat kuin uhat       – Asteittainen muutos parempi
• Somea käyttävät lähes       juurruttamisen kannalta
 kaikki joka tapauksessa     – Muutoksen aloittaminen
 halusit tai et          kannattaa kuitenkin tehdä
                  pikimmiten
• Yritykselle
 vahingollisempaa, jos ei
 minkäänlaista suhdetta
 someen
• Jos ei itseltä löydä
 osaamista, niin joltakulta
 muulta varmasti yrityksen
 sisällä löytyy
MITEN SOSIAALINEN MEDIA
MUUTTAA REKRYTOINTIVIESTINTÄÄ?
Tutkija: Rekrytointihuumori on
riskialtista
 ”Vitsailu työpaikkailmoituksissa ei ole asiallista, sillä
 työ on suomalaisille vakava asia. Näin toteaa tutkija
 Eeva-Leena Vaahtio. Hänen mukaansa huumorin
 kanssa on vaikea onnistua, sillä se voi myös loukata. ”

 ”Yrityksen maine on Vaahtion mukaan parhaimpia
 kilpailuvaltteja rekrytoinnissa. Kun yritys itsessään on
 kiinnostava, saa työpaikkailmoitus olla asiallinen ja
 jopa vähän kuivakin, rekrytoinnista väitöskirjansa
 tehnyt Vaahtio toteaa.”

                 Lähde: Yle Satakunta
Rekrytointiviestintä somessa
• Rekryviestintä somessa on suurimmaksi
 osaksi perinteisten rekrytointi-ilmoitusten
 sisällön siirtämistä uuteen ympäristöön.
• Some toimintaympäristönä vaatii
 toisenlaisen lähestymistavan
 – Somen lyhyessä historiassa on jo nähty, ettei
  perinteinen markkinointiviestintä toimi
  somessa sellaisenaan
Vastuu hyvistä rekrytoinneista on
koko organisaatiolla
”Asiantuntijat, jotka esiintyvät somessa omalla
nimellään, viestivät tehokkaammin
työnantajastaan kuin vaikkapa firman omat
Facebook-sivut. Hyvä esimerkki on
tietoturvaguru Mikko Hyppönen, joka twiittaa
aktiivisesti. Hänen näkyvä roolinsa on varmasti
yksi syy siihen, että niin moni haluaa F-
Securelle töihin.”, Juha Frey, NetProfile
              Lähde: Tietoviikko
Archon Oy:n ilmoitus mol.fi-
sivustolla
Haetaan kolmea epäpätevää, kokematonta ja raha-
 asiansa pahasti ryssinyttä henkilöä.
 Hyväksymme sinut apaattiseen porukkaamme myös
 mikäli olet jo aikaisemmin menettänyt uskosi
 puhelinmyyntiin ja ihmiskuntaan. Tarjoamme sinullekin
 työn, jolla ei ole mitään merkitystä ja jossa kukaan ei
 koskaan kiitä, koska ketään ei vain jaksa vähempää
 kiinnostaa." Nuorekkaista ja draivikkaista myyjistä
 muille tulee vain entistä pahempi olo, kun kaikki
 haaveilevat muutenkin pääsystä Malibuun tai muualle
 pois. Siihen ei kuitenkaan puhelinmyyjän palkoilla ole
 varaa. "Mieti hyvä ihminen ennen kuin soitat! Älä
 meilaa. Kone ei toimi."
CASE: Archon Oy
• Linkki ilmoitukseen levisi nopeasti Facebookissa
• Archon Oy:n toimitusjohtajan Marko Karlssonin
 mukaan hakemuksia hänen laatimaansa
 työnhakuilmoitukseen on tuli valtavasti.
• Karlssonin mukaan tyypilliseen ilmoitukseen vastaa
 2-3 kiinnostunutta viikossa, nyt puhelinsoittoja oli
 tullut kymmeniä päivässä ja jopa viikonloppuna,
 mikä on todella epätavallista.
• Karlsson uskoo, että työnhakijoihin puri sarkasmi.
                   Lähde: mtv3.fi
Palvelukseen halutaan: Maailman
paras masokistinen web-kehittäjä
•  Sinulla on parta, kuten useimmilla lahjakkailla kehittäjillä. Parran
  epäsiisteys on plussaa. Parrasta pitää olla kuvatodiste hakemuksen
  liitteenä. Jos olet parraton, käsittele kuvasi Photoshopilla tai vaikka
  tussilla.
•  Tarjoamme:
   – Palkkaa!
   – Suojellun 70-lukuisen sci-fi-arkkitehtuurin
   – Legopalikoita
   – Näkymät koko maailmaan
   – Käsittämättömän pitkät lomat
   – Ilmaisen hammashuollon
   – Mahdollisuuden hengata aitojen, erittäin hyvin hammashoidettujen julkkisten kanssa
   – Empatiaa
   – Mahdollisuuden työskennellä Suomen suurimman ruotsinkielisen web-palvelun
    parissa
   – Ilmaisen pysäköinnin
   – Tornin varjossa hehkuvan Mordorin silmän
     Koko ilmoitus luettavissa Ylen sivuilla: http://bit.ly/ndumbQ
CASE: Svenska Yle
• Ilmoituksen on nähnyt jo lähes 80 000
 verkon käyttäjää
• ”Ilmoitus kannatti laittaa. Sen saama
 huomio on ylittänyt kaikki odotukset,
 palaute on ollut poikkeuksetta positiivista
 ja varteenotettavia hakijoitakin on
 toistakymmentä”, sanoo
 svenska.yle.fin Kristoffer Söderlund.
• Ylen työnantajakuva parani.
Finnairin Quality Hunters-kampanja
• Suunniteltu toimimaan somessa – Huom! Ei
 perinteisen rekrytointiviestinnän siirtämistä uuteen
 ympäristöön
  – Rekryilmoitus julkaistiin qualityhunters.comissa, jonne
   jätettiin avoin hakuprofiili
  – Omaa hakumusta sai helposti jaettua sosiaalisessa
   mediassa
  – Viimeiseen vaiheeseen hakijat valittiin pitkälti sen
   perusteella, kuinka paljon hakemuksesta oli tykätty
   Facebookissa.
  – Lisäksi rekrymainontaa LinkedInissä, lennoilla (video) ja
   lentoasemalla

                       Lähde: Finnair
Rekrytointi murroksessa
QH-kampanjan tuloksia
• Hakemuksia yli 2000
• Finnairilla ollaan todella tyytyväisiä some-
 keskustelun sekä määrään että laatuun
 – blogipostauksiin on tullut tuhansia kommentteja
  ja twitterissä koko ajan joku puhuu
  kampanjastamme – reachia mitataan jo
  miljoonissa)
 – Keskustelu on avointa, rakentavaa, positiivista ja
  kyseenalaistavaa
 – Lisäksi Finnairilla uskotaan aidosti, että toimintaa
  kehittää tällä kampanjalla (somella iso merkitys).
             Lähde: Finnair
Roschier-opiskelijarekry
   Video YouTubessa
CASE: Roschier
• Selkeää yritystä tehdä kuivakkaaksi
 mielletystä alasta hieman ”vauhdikkaampi”
• Huumoria mukana tässäkin
• Asianajotoimistot eivät perinteisesti ole
 niitä ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat
 uudenlaisia viestintätapoja tai -kanavia
 haltuun
• Julkaistu YouTubessa 3.11.2011. Tänään
 videota on ladattu 530 kertaa
Sosiaalinen media muuttaa
rekrytointiviestintää…
•  kuvallisemmaksi (videot)
•  vuorovaikutteisemmaksi
•  humoristisemmaksi
•  kekseliäämmäksi
•  kampanjat eivät ole kertakäyttökamaa (esim.
  videot)
  – kampanjan vaikutus jatkuu loppumisen jälkeen esim.
   imagollisena
• jatkuvaksi prosessiksi
• vastuu viestinnästä on koko organisaatiolla!
Lähde: Talouselämä – Pomo ja Väisänen
FACEBOOK-KYSELY: Pitäisikö työnantajan
antaa tarkistaa työnhakijan
verkkohistoria (esim. googlettamalla?)
          Kyselyyn vastasi: 100
          ihmistä

          - Kyllä: 58 kpl
          - Ei: 42 kpl
”Miksi ei saisi?
Työnhakija kuitenkin
googlaa firman ja
työntekijät.” - Kyllä   ”Tämä on kaksipiippuinen kysymys, itse
              mielelläni jaan tekemiseni esim. GitHubin
              kaltaisissa palveluissa, mutta toisaalta en halua
              yksityiselämäni vaikuttaa työhönottoon

Saa vähän         Sellainen vielä, että nuorisolla on tapana lisätä
lisävalaistusta ja     aika paljon erilaista materiaalia verkkoon. Millä
päivityksen cv:hen... Ja  tavalla esim. se vaikuttaa tulevaisuudessa?
oliko minulla muka     Itsekin lukeudun suhteellisen nuorehkoon
mitään salattavaa?     ikäpolveen, jollois esim. opiskeluaikana kaikki
              biletyskuvat on tuupattu surutta verkkoon että
              on kysytty edes lupaa.

              Onko tällaisilla jutuilla vaikutusta sitten että
Se on sitä elämän
 Se on sitä elämän     haluaako tuoda verkkohistoriansa esille?
läpinäkyvyyttä...
 läpinäkyvyyttä...     Mielenkiintoisia asiota ;)” -Ei
”Työelämän tietosuojalain lähtökohtana on
työntekijää koskevien tietojen
tarpeellisuusvaatimus. Tämä tarkoittaa sitä, että
työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työsuhteen
kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka
liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja
velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan
työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka
johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.
Työnantaja ei saa edes työntekijän
suostumuksella kerätä sellaisia tietoja, jotka
eivät liity työsuhteeseen.”
Miten rekrytoijat käyttävät
sosiaalista mediaa hyväksi
Yhdysvalloissa

•91% työnantajista käyttää
sosiaalista mediaa työnhakijoiden
tarkasteluun
• Yleisimpänä Facebook
• 69% työnantajista on hylännyt
hakijan näkemänsä perusteella
   1. Hakija on valehdellut
   työhakemuksessaan
   2. Hakija on postannut
   neg.kommentteja edellisestä
   työnantajastaan
   3. Hakija on muuten käyttäytynyt
   sopimattomasti sosiaalisessa
   mediassa


Lähde: Mashable.com
jobijobi.fi
facebook.com/JobiJobi
 twitter.com/Jobi_Jobi
  jobijobi@samk.fi
1 de 43

Recomendados

Työnantajamielikuvatutkimus 2009 por
Työnantajamielikuvatutkimus 2009Työnantajamielikuvatutkimus 2009
Työnantajamielikuvatutkimus 2009Vivi Stening
734 vistas24 diapositivas
CI corporate spirit 2_2011 por
CI corporate spirit 2_2011CI corporate spirit 2_2011
CI corporate spirit 2_2011Corporate Spirit Ltd
330 vistas4 diapositivas
Corporate Spirit newsletter_1_2011 por
Corporate Spirit newsletter_1_2011Corporate Spirit newsletter_1_2011
Corporate Spirit newsletter_1_2011Corporate Spirit Ltd
371 vistas4 diapositivas
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana por
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaanaLasse Leponiemi
237 vistas23 diapositivas
Ilmarinen Procomin lehtipäivässä por
Ilmarinen Procomin lehtipäivässäIlmarinen Procomin lehtipäivässä
Ilmarinen Procomin lehtipäivässäZeeland Family
880 vistas47 diapositivas
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 1 por
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 1Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 1
Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 1LAURA Rekrytointi Oy
1.3K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Vuokrajohtaja Suomessa v6 por
Vuokrajohtaja Suomessa v6Vuokrajohtaja Suomessa v6
Vuokrajohtaja Suomessa v6LauriVihonen
365 vistas15 diapositivas
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet por
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteetTyöterveyslaitos
153 vistas19 diapositivas
ELY_NYT_kevat_2016_web por
ELY_NYT_kevat_2016_webELY_NYT_kevat_2016_web
ELY_NYT_kevat_2016_webMika Helonsalo
104 vistas3 diapositivas
Vaikuttamispolku por
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
VaikuttamispolkuViestintätoimisto Avara
300 vistas57 diapositivas
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's por
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sHaluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sSusanna Rantanen
890 vistas26 diapositivas
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211 por
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Sitra the Finnish Innovation Fund
228 vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(14)

Vuokrajohtaja Suomessa v6 por LauriVihonen
Vuokrajohtaja Suomessa v6Vuokrajohtaja Suomessa v6
Vuokrajohtaja Suomessa v6
LauriVihonen365 vistas
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet por Työterveyslaitos
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
Työterveyslaitos153 vistas
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's por Susanna Rantanen
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sHaluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Susanna Rantanen890 vistas
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015 por Maria Rajakallio
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Headhunter ja työnhakija somessa TEK urailta Pro-Source & SoMe Studio 24022015
Maria Rajakallio1.9K vistas
Corporate Image News Letter 3/2009 por Jarmo Ruohonen
Corporate Image News Letter 3/2009Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009
Jarmo Ruohonen228 vistas
Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua por Irina Kujanpää
Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisuaOnnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua
Onnistunut palveluintegraatio - 28 käytännössä kokeiltua ratkaisua
Irina Kujanpää122 vistas
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan! por Vesa Auvinen
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Suomen 100 kokeilua -hankeidea (2016-2017). Tule mukaan!
Vesa Auvinen1.1K vistas
Bisnestä sosiaalisessa mediassa 6.5.2010 Verso tapahtuma por Vesa Auvinen
Bisnestä sosiaalisessa mediassa 6.5.2010 Verso tapahtumaBisnestä sosiaalisessa mediassa 6.5.2010 Verso tapahtuma
Bisnestä sosiaalisessa mediassa 6.5.2010 Verso tapahtuma
Vesa Auvinen1.2K vistas
ABT-käsikirja-nettiin por Vesa Tuomela
ABT-käsikirja-nettiinABT-käsikirja-nettiin
ABT-käsikirja-nettiin
Vesa Tuomela117 vistas

Similar a Rekrytointi murroksessa

Innovation Bootcamp 2014 por
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Business Arena Oy
1.7K vistas26 diapositivas
Avaran palvelut por
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelutViestintätoimisto Avara
657 vistas14 diapositivas
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414 por
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Sanna Brauer
725 vistas35 diapositivas
Corporate image newsletter_1_2011 por
Corporate image newsletter_1_2011Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Jarmo Ruohonen
320 vistas4 diapositivas
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? por
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?marketing_clinic
26 vistas17 diapositivas
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen por
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen 12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen Työterveyslaitos
192 vistas22 diapositivas

Similar a Rekrytointi murroksessa(20)

Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414 por Sanna Brauer
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Verkkoidentiteetti ja verkostoidentiteetti 290414
Sanna Brauer725 vistas
Corporate image newsletter_1_2011 por Jarmo Ruohonen
Corporate image newsletter_1_2011Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011
Jarmo Ruohonen320 vistas
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla? por marketing_clinic
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
marketing_clinic26 vistas
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen por Työterveyslaitos
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen 12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
12.10.2016 Ttt osaamisen 2. ideariihen tulosten työstäminen
Työterveyslaitos192 vistas
Sosiaalinen media yrityksen viestintävälineenä por Inka Kolehmainen
Sosiaalinen media yrityksen viestintävälineenäSosiaalinen media yrityksen viestintävälineenä
Sosiaalinen media yrityksen viestintävälineenä
Inka Kolehmainen296 vistas
Työnantajakuva ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa por Talent Center Oy
Työnantajakuva ja rekrytointi sosiaalisessa mediassaTyönantajakuva ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa
Työnantajakuva ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa
Talent Center Oy480 vistas
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve... por Timo Rainio
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Timo Rainio346 vistas
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? por Business Arena Oy
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy793 vistas
Sosiaalinen media rekrytoinnissa 2014 SoMe Studio Maria Rajakallio por Maria Rajakallio
Sosiaalinen media rekrytoinnissa 2014 SoMe Studio Maria Rajakallio Sosiaalinen media rekrytoinnissa 2014 SoMe Studio Maria Rajakallio
Sosiaalinen media rekrytoinnissa 2014 SoMe Studio Maria Rajakallio
Maria Rajakallio7.3K vistas
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku por Pro-Source Oy
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
Pro-Source Oy195 vistas
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127 por Suomen Ekonomit
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suomen Ekonomit747 vistas
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle por Kaisa Hilden
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case YleSosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Sosiaalinen intra ja työntekijän rooli, Case Yle
Kaisa Hilden897 vistas
Organisaation somestrategian valinta por Johanna Janhonen
Organisaation somestrategian valintaOrganisaation somestrategian valinta
Organisaation somestrategian valinta
Johanna Janhonen14.9K vistas
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment por Celkee Oy
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Oy375 vistas

Más de JobiJobi!

Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012 por
Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012
Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012JobiJobi!
486 vistas34 diapositivas
Human Resources and Social Media por
Human Resources and Social MediaHuman Resources and Social Media
Human Resources and Social MediaJobiJobi!
766 vistas44 diapositivas
Pikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassa por
Pikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassaPikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassa
Pikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassaJobiJobi!
586 vistas12 diapositivas
Human Resources and Social Media por
Human Resources and Social MediaHuman Resources and Social Media
Human Resources and Social MediaJobiJobi!
575 vistas40 diapositivas
JobiJobi! - Keys to dream job por
JobiJobi! - Keys to dream jobJobiJobi! - Keys to dream job
JobiJobi! - Keys to dream jobJobiJobi!
2.3K vistas12 diapositivas
Osaaja 2.0 por
Osaaja 2.0Osaaja 2.0
Osaaja 2.0JobiJobi!
414 vistas23 diapositivas

Más de JobiJobi!(20)

Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012 por JobiJobi!
Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012
Työtä Meille Nyt ja Heti! -hanke 2010-2012
JobiJobi!486 vistas
Human Resources and Social Media por JobiJobi!
Human Resources and Social MediaHuman Resources and Social Media
Human Resources and Social Media
JobiJobi!766 vistas
Pikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassa por JobiJobi!
Pikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassaPikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassa
Pikavinkit työnhakuun sosiaalisessa mediassa
JobiJobi!586 vistas
Human Resources and Social Media por JobiJobi!
Human Resources and Social MediaHuman Resources and Social Media
Human Resources and Social Media
JobiJobi!575 vistas
JobiJobi! - Keys to dream job por JobiJobi!
JobiJobi! - Keys to dream jobJobiJobi! - Keys to dream job
JobiJobi! - Keys to dream job
JobiJobi!2.3K vistas
Osaaja 2.0 por JobiJobi!
Osaaja 2.0Osaaja 2.0
Osaaja 2.0
JobiJobi!414 vistas
JobiJobi! yrityksille por JobiJobi!
JobiJobi! yrityksilleJobiJobi! yrityksille
JobiJobi! yrityksille
JobiJobi!340 vistas
JobiJobi!-palvelun yrityskyselyn tulokset por JobiJobi!
JobiJobi!-palvelun yrityskyselyn tuloksetJobiJobi!-palvelun yrityskyselyn tulokset
JobiJobi!-palvelun yrityskyselyn tulokset
JobiJobi!312 vistas
Hanke-esittely 2010 por JobiJobi!
Hanke-esittely 2010Hanke-esittely 2010
Hanke-esittely 2010
JobiJobi!311 vistas
Itsensä markkinointi 2.0 - Työnhaun ohjaus sosiaalisessa mediassa por JobiJobi!
Itsensä markkinointi 2.0 - Työnhaun ohjaus sosiaalisessa mediassaItsensä markkinointi 2.0 - Työnhaun ohjaus sosiaalisessa mediassa
Itsensä markkinointi 2.0 - Työnhaun ohjaus sosiaalisessa mediassa
JobiJobi!676 vistas
JobiJobi!-palvelun arviointikyselyn tulokset por JobiJobi!
JobiJobi!-palvelun arviointikyselyn tuloksetJobiJobi!-palvelun arviointikyselyn tulokset
JobiJobi!-palvelun arviointikyselyn tulokset
JobiJobi!334 vistas
10 tips for finding a job por JobiJobi!
10 tips for finding a job10 tips for finding a job
10 tips for finding a job
JobiJobi!326 vistas
10 vinkkiä työnhakuun por JobiJobi!
10 vinkkiä työnhakuun10 vinkkiä työnhakuun
10 vinkkiä työnhakuun
JobiJobi!773 vistas
Työnhaku ja omakuvan rakentaminen verkossa, Tietojenkäsittelyn opiskelijat por JobiJobi!
Työnhaku ja omakuvan rakentaminen verkossa, Tietojenkäsittelyn opiskelijatTyönhaku ja omakuvan rakentaminen verkossa, Tietojenkäsittelyn opiskelijat
Työnhaku ja omakuvan rakentaminen verkossa, Tietojenkäsittelyn opiskelijat
JobiJobi!1K vistas
Miten hyödynnät verkkoa ja sosiaalista mediaa työllistymisessä por JobiJobi!
Miten hyödynnät verkkoa ja sosiaalista mediaa työllistymisessäMiten hyödynnät verkkoa ja sosiaalista mediaa työllistymisessä
Miten hyödynnät verkkoa ja sosiaalista mediaa työllistymisessä
JobiJobi!420 vistas
Työnhaku ja omakuvan rakentaminen somessa por JobiJobi!
Työnhaku ja omakuvan rakentaminen somessaTyönhaku ja omakuvan rakentaminen somessa
Työnhaku ja omakuvan rakentaminen somessa
JobiJobi!776 vistas
Työnhaku verkossa - Matkailun opiskelijat por JobiJobi!
Työnhaku verkossa - Matkailun opiskelijatTyönhaku verkossa - Matkailun opiskelijat
Työnhaku verkossa - Matkailun opiskelijat
JobiJobi!463 vistas
Jobi osaaja por JobiJobi!
Jobi osaajaJobi osaaja
Jobi osaaja
JobiJobi!694 vistas
Työnhaku sosiaalisessa mediassa, SataEdu Kokemäki 13.5.2011 por JobiJobi!
Työnhaku sosiaalisessa mediassa, SataEdu Kokemäki 13.5.2011Työnhaku sosiaalisessa mediassa, SataEdu Kokemäki 13.5.2011
Työnhaku sosiaalisessa mediassa, SataEdu Kokemäki 13.5.2011
JobiJobi!497 vistas
Sosiaalinen media rekrytoinnissa -seminaari 5.5.2011 por JobiJobi!
Sosiaalinen media rekrytoinnissa -seminaari 5.5.2011Sosiaalinen media rekrytoinnissa -seminaari 5.5.2011
Sosiaalinen media rekrytoinnissa -seminaari 5.5.2011
JobiJobi!1.5K vistas

Rekrytointi murroksessa

 • 1. Tervetuloa! Webinaariohjelma alkaa klo 14.15. Nyt on hyvä aika tarkistaa kuuletko webinaari- tilasta tulevat äänet. Jos et kuule mitään, valitse Adobe Connect -ikkunan vasemmasta ylälaidasta Meeting-valikko ja sieltä Audio Setup Wizard. Seuraa sen jälkeen ruudulle tulevia ohjeita. Jos ei ääni vieläkään kuulu, tarkista: - Onko mykistys päällä - Ovatko kaiuttimet päällä - Ovatko kuulokkeet/kaiuttimet kytketty koneeseen oikein - Voiko joku muu koneessa päällä oleva ohjelma häiritä Adobe Connectia - Käyttöjärjestelmän ääniasetukset Äänenlaatuun saattaa vaikuttaa käyttämäsi internetyhteys.
 • 2. REKRYTOINTI MURROKSESSA - SOSIAALINEN MEDIA OSANA YRITYKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIAA JA REKRYTOINTIVIESTINTÄÄ
 • 3. TYÖTÄ MEILLE NYT JA HETI!-HANKE • JobiJobi! on Työtä Meille Nyt ja Heti! -hankkeen palvelu. • Hanke on Satakunnan ELY-keskuksen rahoittama ESR- hanke, jota koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. • Hankkeen tavoitteina ovat lisätä nuorten työnhakuvalmiuksia ja työnhakuosaamista verkossa ja verkostoissa, tuottaa työvoimaviranomaisille hyviä sosiaalisen median käytänteitä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtauttamiseen sekä kehittää yrityksille työkaluja rekrytointiin sosiaalisessa mediassa. • Hankkeen toimi-aika on 1.9.2010−31.12.2012.
 • 4. PÄIVÄN AGENDA • Johdanto • Henkilöstrategia ja sosiaalinen media • Miten sosiaalinen media muuttaa rekrytointiviestintää? • Facebook-kyselyn purku • Loppuyhteenveto
 • 5. JOHDANTO: REKRYTOINTI MURROKSESSA • Viimeisen vuosien teknologinen kehitys on muuttanut pysyvästi ihmisten ajattelu- ja lähestymistapoja • Miten työnhakijat käyttäytyvät, kommunikoivat ja löytävät tietoa ei ole sama kuin viisi vuotta sitten • 83 % työnhakijoista etsii töitä hakukoneilla (Googlen osuus 75%) (Lähde: Tom Bell: Applicant behaviour has changed… Have you?)
 • 6. • Yritykset eivät enää löydä parasta työvoimaa perinteisin keinoin • Kilpailu osaajista on kovaa • Vaikea erottautua kilpailijoista – > imagokilpailu • Johtopäätökset: 1. Jos halutaan parhaat työntekijät, mentävä sinne missä he ovat 2. Rekrytointi = viestintä
 • 8. Henkilöstöstrategian keskeisimmät alueet 1. Yrityksen visio 2. Johtaminen 3. Henkilöstön pysyvyys 4. Uuden henkilöstön rekrytointi 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Kannustava palkitseminen 7. Henkilöstön työssä kokeman hyvinvoinnin edistäminen 8. Johtamis- ja arviointijärjestelmien kehittäminen
 • 9. Yleisimmät ongelmat • Henkilöstö ei ole tietoinen henkilöstöstrategiasta • Henkilöstöä ei oteta mukaan suunnitteluun • Esimiehet eivät ole tietoisia henkilöstöstrategian tavoitteista ja painopisteistä rekrytoinnin osalta • Esimiehet eivät ole perillä olemassa olevan henkilöstön potentiaalista ja tulevan työvoiman tarpeista • Rekrytointia ei suunnitella tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti ->Visio puuttuu • Tavoitteet puuttuvat • Ei jälkiseurantaa tai työkaluja arviointiin
 • 10. Yrityksen visio - Henkilöstöstrategian lähtökohtana on yrityksen visio - Se kertoo minkälaista henkilöstöpolitiikkaa yritys noudattaa pyrkiessään saavuttamaan tavoitteensa - Määritellään tämän hetkinen tila ja millaisia muutoksia vaaditaan henkilöstössä - Palkataanko enemmän/vähemmän - Riittääkö uudelleenkoulutus? - Jos vaaditaan rekrytointia, miten houkutellaan oikeat osaajat
 • 11. Osaajia houkutellaan… • Yritysmielikuvalla • Rekrytointiviestinnällä – Kekseliäisyys ja innovaativuus – Some edullinen ja nopea – Parhaassa tapauksessa viesti leviää viraalisesti laajalle – Somen käyttö rekrytoinnissa vaatii kuitenkin, että yrityksellä verkossa jo jonkinlainen presenssi ja verkostot kunnossa • Työeduilla – Työnhakijoilla aikaisempaa enemmän odotuksia työn ja työnantajan suhteen • Joustavat työajat- ja tavat, työn sisältö, kehittymismahdollisuudet, palkka, työtoverit ja ilmapiiri, uramahdollisuudet…
 • 12. TAVOITEMIELIKUVAN MUODOSTUMINEN Vetovoimatekijä ja Yritysprofiili viestintäkanava YRITYSBRANDI Työyhteisö Yrityskulttuuri Frank Communications, Pekka Putkinen: Yhteisöstä myyntivaltti rekrytointimarkkinointiin
 • 13. Henkilöstösykli Plus: -Kesätyöntekijät -Harjoittelijat Tuleva henkilöstö Nykyinen Lähtevä henkilöstö henkilöstö
 • 14. Pelisäännöt • Missä ja mitä saa kertoa yrityksen toiminnasta • Saako sosiaalista mediaa käyttää työajalla ja missä roolissa siellä ollaan läsnä (esim. YLE, YLE ja yleläiset sosiaalisessa mediassa) • Miten toimitaan esim. kriisitilanteissa • Some-ohjeistus konkretisoi – Löytyy jo esim. Yleltä, Helsingin Sanomilta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä ja monilta kunnilta • Jos ei katsota tarpeelliseksi varsinaisen some- ohjeistuksen tekemistä, niin nykyisille ja uusille työntekijöille pitäisi tehdä selväksi yrityksen kanta sosiaalisesta mediasta
 • 15. Lähtökohtaisesti henkilökunta tulee ottaa osaksi henkilöstöstrategian luomista. Se luo me-henkeä ja sitoutumista yritykseen. Samalla yrityksen periaatteet ja tavat tulevat koko henkilöstölle tutuksi.
 • 16. Henkilöstölle työvälineet - Sähköposti, intranet ja työpaikan ilmoitustaulut riittämättömiä - Työnantajan pitää tarjota alaisilleen työkalut yhteistyöhön ja kommunikointiin - Sosiaalinen media on nopea ja demokraattinen - Yrityksille tarjolla omia Facebook-tyylisiä some-sovelluksia
 • 17. Yritysten some-alustoja • Yammer yleisin – Ilmainen – Voi liittyä ainoastaan yrityksen sähköpostilla – Käyttäjinä yli 100 000 yritystä – Pystyy käyttämään monilla eri alustoilla • Vastaavia palveluita: – SocialText – Socialcast – Teambuzz – Socialwork – Jive
 • 18. Yhteisen foorumin edut • Yhteinen media kaataa yrityksen sisäiset raja-aidat • Paikka, jossa voi vapaasti keskustella yrityksen sisäisesti asioista • Yrityksen sisäisen mielialan mittari • Oppimisväline • Luo yhteishenkeä • Oiva tiedotuskanava – Asianomainen voi tehdä itse, ei tule yrityksen viestintäkanavan kautta
 • 19. Some + henkilökunta + henkilöstöstrategia = • Yrityksen vision luominen kommuunisti • Sisäinen rekrytointi • Koulutukset • Mielipidekyselyt • Uusien työntekijöiden sopeutumisen seuraaminen • Henkilöstöstragiasta tiedottaminen • Palkitseminen • Viestinnän läpinäkyvyys
 • 20. Muut plussat • Esimies saa paljon eväitä johtamiseen ja tietoa henkilöstöstään • Kaikki saavat tasapuolisesti äänensä kuuluville • Lisää yhteneväisyyden tunnetta – Edistää työnhyvinvointia ja sitä kautta henkilöstön pysyvyyttä – Henkilöstön pysyvyys • Vahvistaa yrityskulttuuria ja sitä kautta yrityksen tavoitemielikuvaa
 • 21. Muita ideoita sosiaalisen median käytöstä henkilöstöstrategiaa tehdessä • Voisiko henkilöstöstrategian lisäksi julkaista esim. SlideSharessa muussa visuaalisessa muodossa? • Voitaisiinko henkilöstö valjastaa kertomaan yrityksestä ja sen visiosta esim. videon muodossa YouTubessa? • Voisiko GoogleDocsia tai EtherPadia käyttää joidenkin henkilöstrategian osien luomiseen? – Kaikilla yhtäläiset oikeudet muokkaamiseen • Voisivatko työntekijät tuoda äänensä julki yrityksen sosiaalisen median kanavilla esim. Facebookissa tai blogissa?
 • 22. Mitä mieltä, tulivatko kaikki kohdat katettua? 1. Yrityksen visio 2. Johtaminen 3. Henkilöstön pysyvyys 4. Uuden henkilöstön rekrytointi 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Kannustava palkitseminen 7. Henkilöstön työssä kokeman hyvinvoinnin edistäminen 8. Johtamis- ja arviointijärjestelmien kehittäminen
 • 23. Vielä arvelluttaa… • Sosiaalisen median • Muutoksen ei tarvitse mahdollisuudet ovat tapahtua nyt ja heti suuremmat kuin uhat – Asteittainen muutos parempi • Somea käyttävät lähes juurruttamisen kannalta kaikki joka tapauksessa – Muutoksen aloittaminen halusit tai et kannattaa kuitenkin tehdä pikimmiten • Yritykselle vahingollisempaa, jos ei minkäänlaista suhdetta someen • Jos ei itseltä löydä osaamista, niin joltakulta muulta varmasti yrityksen sisällä löytyy
 • 24. MITEN SOSIAALINEN MEDIA MUUTTAA REKRYTOINTIVIESTINTÄÄ?
 • 25. Tutkija: Rekrytointihuumori on riskialtista ”Vitsailu työpaikkailmoituksissa ei ole asiallista, sillä työ on suomalaisille vakava asia. Näin toteaa tutkija Eeva-Leena Vaahtio. Hänen mukaansa huumorin kanssa on vaikea onnistua, sillä se voi myös loukata. ” ”Yrityksen maine on Vaahtion mukaan parhaimpia kilpailuvaltteja rekrytoinnissa. Kun yritys itsessään on kiinnostava, saa työpaikkailmoitus olla asiallinen ja jopa vähän kuivakin, rekrytoinnista väitöskirjansa tehnyt Vaahtio toteaa.” Lähde: Yle Satakunta
 • 26. Rekrytointiviestintä somessa • Rekryviestintä somessa on suurimmaksi osaksi perinteisten rekrytointi-ilmoitusten sisällön siirtämistä uuteen ympäristöön. • Some toimintaympäristönä vaatii toisenlaisen lähestymistavan – Somen lyhyessä historiassa on jo nähty, ettei perinteinen markkinointiviestintä toimi somessa sellaisenaan
 • 27. Vastuu hyvistä rekrytoinneista on koko organisaatiolla ”Asiantuntijat, jotka esiintyvät somessa omalla nimellään, viestivät tehokkaammin työnantajastaan kuin vaikkapa firman omat Facebook-sivut. Hyvä esimerkki on tietoturvaguru Mikko Hyppönen, joka twiittaa aktiivisesti. Hänen näkyvä roolinsa on varmasti yksi syy siihen, että niin moni haluaa F- Securelle töihin.”, Juha Frey, NetProfile Lähde: Tietoviikko
 • 28. Archon Oy:n ilmoitus mol.fi- sivustolla Haetaan kolmea epäpätevää, kokematonta ja raha- asiansa pahasti ryssinyttä henkilöä. Hyväksymme sinut apaattiseen porukkaamme myös mikäli olet jo aikaisemmin menettänyt uskosi puhelinmyyntiin ja ihmiskuntaan. Tarjoamme sinullekin työn, jolla ei ole mitään merkitystä ja jossa kukaan ei koskaan kiitä, koska ketään ei vain jaksa vähempää kiinnostaa." Nuorekkaista ja draivikkaista myyjistä muille tulee vain entistä pahempi olo, kun kaikki haaveilevat muutenkin pääsystä Malibuun tai muualle pois. Siihen ei kuitenkaan puhelinmyyjän palkoilla ole varaa. "Mieti hyvä ihminen ennen kuin soitat! Älä meilaa. Kone ei toimi."
 • 29. CASE: Archon Oy • Linkki ilmoitukseen levisi nopeasti Facebookissa • Archon Oy:n toimitusjohtajan Marko Karlssonin mukaan hakemuksia hänen laatimaansa työnhakuilmoitukseen on tuli valtavasti. • Karlssonin mukaan tyypilliseen ilmoitukseen vastaa 2-3 kiinnostunutta viikossa, nyt puhelinsoittoja oli tullut kymmeniä päivässä ja jopa viikonloppuna, mikä on todella epätavallista. • Karlsson uskoo, että työnhakijoihin puri sarkasmi. Lähde: mtv3.fi
 • 30. Palvelukseen halutaan: Maailman paras masokistinen web-kehittäjä • Sinulla on parta, kuten useimmilla lahjakkailla kehittäjillä. Parran epäsiisteys on plussaa. Parrasta pitää olla kuvatodiste hakemuksen liitteenä. Jos olet parraton, käsittele kuvasi Photoshopilla tai vaikka tussilla. • Tarjoamme: – Palkkaa! – Suojellun 70-lukuisen sci-fi-arkkitehtuurin – Legopalikoita – Näkymät koko maailmaan – Käsittämättömän pitkät lomat – Ilmaisen hammashuollon – Mahdollisuuden hengata aitojen, erittäin hyvin hammashoidettujen julkkisten kanssa – Empatiaa – Mahdollisuuden työskennellä Suomen suurimman ruotsinkielisen web-palvelun parissa – Ilmaisen pysäköinnin – Tornin varjossa hehkuvan Mordorin silmän Koko ilmoitus luettavissa Ylen sivuilla: http://bit.ly/ndumbQ
 • 31. CASE: Svenska Yle • Ilmoituksen on nähnyt jo lähes 80 000 verkon käyttäjää • ”Ilmoitus kannatti laittaa. Sen saama huomio on ylittänyt kaikki odotukset, palaute on ollut poikkeuksetta positiivista ja varteenotettavia hakijoitakin on toistakymmentä”, sanoo svenska.yle.fin Kristoffer Söderlund. • Ylen työnantajakuva parani.
 • 32. Finnairin Quality Hunters-kampanja • Suunniteltu toimimaan somessa – Huom! Ei perinteisen rekrytointiviestinnän siirtämistä uuteen ympäristöön – Rekryilmoitus julkaistiin qualityhunters.comissa, jonne jätettiin avoin hakuprofiili – Omaa hakumusta sai helposti jaettua sosiaalisessa mediassa – Viimeiseen vaiheeseen hakijat valittiin pitkälti sen perusteella, kuinka paljon hakemuksesta oli tykätty Facebookissa. – Lisäksi rekrymainontaa LinkedInissä, lennoilla (video) ja lentoasemalla Lähde: Finnair
 • 34. QH-kampanjan tuloksia • Hakemuksia yli 2000 • Finnairilla ollaan todella tyytyväisiä some- keskustelun sekä määrään että laatuun – blogipostauksiin on tullut tuhansia kommentteja ja twitterissä koko ajan joku puhuu kampanjastamme – reachia mitataan jo miljoonissa) – Keskustelu on avointa, rakentavaa, positiivista ja kyseenalaistavaa – Lisäksi Finnairilla uskotaan aidosti, että toimintaa kehittää tällä kampanjalla (somella iso merkitys). Lähde: Finnair
 • 35. Roschier-opiskelijarekry Video YouTubessa
 • 36. CASE: Roschier • Selkeää yritystä tehdä kuivakkaaksi mielletystä alasta hieman ”vauhdikkaampi” • Huumoria mukana tässäkin • Asianajotoimistot eivät perinteisesti ole niitä ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat uudenlaisia viestintätapoja tai -kanavia haltuun • Julkaistu YouTubessa 3.11.2011. Tänään videota on ladattu 530 kertaa
 • 37. Sosiaalinen media muuttaa rekrytointiviestintää… • kuvallisemmaksi (videot) • vuorovaikutteisemmaksi • humoristisemmaksi • kekseliäämmäksi • kampanjat eivät ole kertakäyttökamaa (esim. videot) – kampanjan vaikutus jatkuu loppumisen jälkeen esim. imagollisena • jatkuvaksi prosessiksi • vastuu viestinnästä on koko organisaatiolla!
 • 38. Lähde: Talouselämä – Pomo ja Väisänen
 • 39. FACEBOOK-KYSELY: Pitäisikö työnantajan antaa tarkistaa työnhakijan verkkohistoria (esim. googlettamalla?) Kyselyyn vastasi: 100 ihmistä - Kyllä: 58 kpl - Ei: 42 kpl
 • 40. ”Miksi ei saisi? Työnhakija kuitenkin googlaa firman ja työntekijät.” - Kyllä ”Tämä on kaksipiippuinen kysymys, itse mielelläni jaan tekemiseni esim. GitHubin kaltaisissa palveluissa, mutta toisaalta en halua yksityiselämäni vaikuttaa työhönottoon Saa vähän Sellainen vielä, että nuorisolla on tapana lisätä lisävalaistusta ja aika paljon erilaista materiaalia verkkoon. Millä päivityksen cv:hen... Ja tavalla esim. se vaikuttaa tulevaisuudessa? oliko minulla muka Itsekin lukeudun suhteellisen nuorehkoon mitään salattavaa? ikäpolveen, jollois esim. opiskeluaikana kaikki biletyskuvat on tuupattu surutta verkkoon että on kysytty edes lupaa. Onko tällaisilla jutuilla vaikutusta sitten että Se on sitä elämän Se on sitä elämän haluaako tuoda verkkohistoriansa esille? läpinäkyvyyttä... läpinäkyvyyttä... Mielenkiintoisia asiota ;)” -Ei
 • 41. ”Työelämän tietosuojalain lähtökohtana on työntekijää koskevien tietojen tarpeellisuusvaatimus. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Työnantaja ei saa edes työntekijän suostumuksella kerätä sellaisia tietoja, jotka eivät liity työsuhteeseen.”
 • 42. Miten rekrytoijat käyttävät sosiaalista mediaa hyväksi Yhdysvalloissa •91% työnantajista käyttää sosiaalista mediaa työnhakijoiden tarkasteluun • Yleisimpänä Facebook • 69% työnantajista on hylännyt hakijan näkemänsä perusteella 1. Hakija on valehdellut työhakemuksessaan 2. Hakija on postannut neg.kommentteja edellisestä työnantajastaan 3. Hakija on muuten käyttäytynyt sopimattomasti sosiaalisessa mediassa Lähde: Mashable.com