Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Johanna Heinonen                                            6.2.2011LYHYT MASU...
Johanna Heinonen                                            6.2.2011menestyvän ...
Johanna Heinonen                                            6.2.2011hyödyntää. ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bit masuinfo

Short description of how to compose a marketing plan IN FINNISH

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Bit masuinfo

 1. 1. Johanna Heinonen 6.2.2011LYHYT MASU-INFOKYSYNTÄANALYYSIN tarkoituksena on selvittää yleisten lähteiden (lehdet, artikkelit, uutiset,tilastot, haastattelut yms.) pohjalta, millaiset ihmiset/ihmisryhmät/kohderyhmät haluaisivat ostaakyseisen yrityksen – tai koko vastaavan toimialan – tuotetta/palvelua nyt ja tulevaisuudessa.Kysyntäanalyysissä selvitetään siis keitä nuo potentiaaliset kohderyhmät olisivat, mitä hearvostavat, missä he asuvat, millaisia he ovat, millainen mainos heihin puree, mitämarkkinointikanavia he seuraavat jne. Tämän pohjalta laaditaan sitten ehdotus siitä, millaisiinkohderyhmiin yrityksen kannattaisi tulevaisuudessa panostaa. (Kts. Yritysanalyysinasiakasanalyysi)KILPAILIJA-ANALYYSISSÄ ja kilpailuanalyysissä verrataan sitten kilpailijoita ja heidänasiakkaitaan omaan yritykseen. Tässä kohtaa pohditaan, millainen kilpailutilanne yrityksenmarkkinoilla vallitsee ja millaisilla ehdoilla siellä pelataan. Erityisen tärkeää on pohtia, millaisillaarvoilla ja argumenteilla kilpailijat markkinoivat itseään ja mitkä ovat heidän kilpailuvahvuutensa.Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos kilpailijalla on samoja asiakkaita kuin yrityksellä itsellään taikilpailijan asiakaskunta koostuu kysyntäanalyysin pohjalta ehdotetusta potentiaalisestakohderyhmästä. Tällöin tulee miettiä, miten yritys itse voi erottua kilpailijoistaan omassaasiakaskunnassaan. Tuon erottumisen täytyy tietenkin tapahtua toisaalta yrityksen omilla ehdoilla,mutta erityisesti asiakaskunnan arvoihin ja arvostuksiin pohjaavilla keinoilla.TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSISSÄ ja YHTEISÖTEKIJÄANALYYSISSÄkartoitetaan niitä seikkoja, jotka vaikuttavat yrityksen yleiseen ympäristöön ja toimintaan kutenlakeja, teknistä kehitystä, poliittista ympäristöä, kulttuuria jne. Nämähän ovat kaikki tekijöitä,jotka toisaalta asettavat reunaehtoja yrityksen toiminnalle ja toisaalta luovat mahdollisuuksia.Näiden kartoittamisen jälkeen yrityksen tuleekin siis miettiä, millä keinoin se voi kilpailukykyisestija mahdollisimman hyvin asiakkaiden toiveet ja arvostukset täyttävästi toimia markkinoilla, joillavallitsee oheisten reunaehtojen mukainen tilanne, kuitenkaan menettämättä omaa imagoaan jayrityskuvaansa.YRITYSANALYYSISSÄ sitten puolestaan kartoitetaan yrityksen sisäisiä toimintoja ja verrataanniitä noihin ulkoisiin ja pohditaan menestystekijöitä näiden pohjalta. Kaikille toimenpiteilleasettaa reunaehdot ja toisaalta luo mahdollisuudet tuo toimintaympäristö- ja yhteisötekijäanalyysi.Yritysanalyysin voisi aloittaa ns. arvoanalyysillä, jossa liikeidean, toiminta-ajatuksen ja yrityksenarvojen kautta pohditaan, mitkä ovat ne argumentit/mielikuvat, joilla yritys voi erottuamarkkinoilla ja jotka kuitenkin sopivat yrityksen perimmäisiin ajatusmalleihin. Tässä tuleehuomioida, että usein yrityksen liikeideoissa on imagotekijöiden kohdalla määritelty sellaisiaadjektiivejä kuin ”laatu”, ”asiantuntemus”, ”palvelualttius” jne. Nämä eivät kuitenkaan oletekijöitä, joilla yritys erottuu muista kilpailijoistaan, koska nuo edellä mainitut adjektiivit kuuluvat Puhelin: 050 565 8872 Sähköposti: info@brainit.fi Y-tunnus: 2214784-7
 2. 2. Johanna Heinonen 6.2.2011menestyvän liiketoiminnan perusedellytyksiin. Oikeat adjektiivit määräytyvät osittain tuoltakilpailija-analyysin kautta (= on erotuttava kilpailijoista) ja toisaalta kysyntäanalyysin kautta (= onvastattava asiakkaiden arvoihin). Toisaalta yritys ei kuitenkaan saa unohtaa omaa identiteettiääntässä.Yritysanalyysin yksi osa on asiakasanalyysi, jossa esitellään yrityksen nykyiset asiakkaat javerrataan niitä kysyntäanalyysissä esitettyihin tietoihin. Tämän pohjalta mietitään, onko nykyinenasiakaskunta oikea ja toisaalta onko asiakaskunta kannattava jatkossakin vai pitäisikö yrityksenpanostaa mahdollisesti johonkin toiseen kohderyhmään tai mahdollisesti täsmentää tuotanykyistä.Yritysanalyysin toinen osa on kilpailukeinoanalyysi, jossa kartoitetaan yrityksen nykyisetkilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus & jakelutie ja markkinointiviestintä sekä henkilöstö.Analyysissä siis kerrotaan nykytilanne eri markkinointikeinojen osalta, jonka jälkeen pohditaan,pureeko kukin kilpailukeino tuohon asiakasanalyysissä esitettyyn kohderyhmään vai pitäisikökilpailukeinoa/-keinoja jotenkin parantaa/kehittää/muokata ja miten tämä tulisi tehdä. Samallamietitään myös, miten eri kilpailukeinoilla voidaan erottua kilpailijoista eli peilataan nykytietojamyös kilpailija-analyysin tuloksiin ja mietitään tämän pohjalta konkreettisiaparannus/kehitysehdotuksia.Yritysanalyysissä voidaan erottaa myös seuranta-analyysi, jossa kartoitetaan yrityksen nykyisetmittarit, tunnusluvut ym. seurantakeinot. Näidenkin hyvyyttä on tarkoitus analyysissä pohtia jatehdä niille kehittämis-/parantamisehdotuksia.KAIKISSA ANALYYSEISSÄ ON SYYTÄ MIETTIÄ, MITEN SAATU TIETOVAIKUTTAA YRITYKSEN TOIMINTAAN JA JOHTAAKO SE TOIMEN-PITEISIIN,JOILLA YRITYSTÄ JA SEN TOIMINTOJA TULISI KEHITTÄÄ? SAMALLA TULEEMYÖS MIETTIÄ, MITÄ NÄMÄ TOIMENPITEET OVAT JA MIKSI NE PITÄÄTEHDÄ!Kaikkien edellisten analyysien merkittävimmät tulokset (siis ne asiat, jotka vaikuttavat enitenyrityksen menestykseen ja markkinointiin) vedetään yhteen SWOT-analyysiin! SWOTissa ei siistule enää mitään uutta tietoa vaan kaikki otetaan edeltä. SWOTissa on tarkoitus käydä läpiyrityksen menestyksen kannalta tärkeimmät sisäiset vahvuudet (S) ja pohtia, miten näitä voisianalyyseissä kasatun tiedon pohjalta tehokkaimmin hyödyntää tulevissa toimenpiteissä.Vastaavasti SWOTissa käydään läpi yrityksen menestyksen kannalta suurimmat sisäisetheikkoudet (W) ja pohditaan, miten näitä tulisi korjata. Vastaavasti listataan analyyseissäilminousseet ulkoa tulevat mahdollisuudet (O) ja mietitään, miten näitä tulisi tehokkaimmin Puhelin: 050 565 8872 Sähköposti: info@brainit.fi Y-tunnus: 2214784-7
 3. 3. Johanna Heinonen 6.2.2011hyödyntää. Lopuksi listataan analyyseissä esiintulleet ulkoiset uhat ja mietitään, miten näitä voisitorjua.SWOTin pohjalta pitäisi nousta esiin yrityksen kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet/-alueet yrityksen toiminnassa eli ns. painopisteet. Näitä on yleensä 3 – 5 kpl. HUOM!Painopisteet määräytyvät siis analyysitiedon pohjalta!!Painopistealueiden kehittämiseksi määritetään konkreettiset tavoitteet tietyllä aikavälillä (aikavälivoi olla vuosi tai viisi vuotta) eli mihin siis markkinointisuunnitelmalla pyritään. HUOM!Tavoitteet määräytyvät painopisteiden ja tätä kautta analyysitiedon pohjalta!!Tämän jälkeen päästään toimenpide-ehdotuksiin. Toimenpiteiden tarkoitus on siis päästänoihin tavoitteisiin ja tämä tulee myös tuoda esiin tuossa markkinointisuunnitelmassa. Mitätehdään, jotta tiettyyn tavoitteeseen päästään! Myös toimenpide-ehdotukset ja –painotuksetpohjautuvat pääpiirteissään analyyseissä esitettyihin tietoihin ja tämä tulisi näkyä masussa.Toimenpiteet on jaettu viiteen pääluokkaan, jotka siis noudattavat tuota markkinoinninkilpailukeinojen jakoa: tuote, hinta, saatavuus & jakelutie, markkinointiviestintä jahenkilöstö. Yrityksen imagon (nykyisen tai sen analyysien pohjalta kehitetyn) tulisi näkyäkaikissa toimenpiteissä! Kunkin toimenpiteen perustelun tulisi nousta esiin analyysiaineistonpohjalta! Toimenpiteet ovat konkreettisia toimintaehdotuksia – ei siis: ”yrityksen pitäisi panostaatuotekehitykseen” vaan mitä yrityksen pitäisi ihan oikeasti käytännössä tehdä teidän mielestänne.(Esim. Pitäisikö sen saada uusia tuotteita aikaan (Millaisia? Miksi? Milloin? Miten?) vai pitäisikö senkehittää nykyisiä tuotteitaan (Miten? Miksi? Milloin?) jne. )Kun mietitään konkreettisia toimenpiteitä, tulee samalla miettiä myös, mitä kukin toimenpidemaksaa (budjetti), milloin se tulee tehdä (aikataulutus) ja kuka on kyseisestä toimenpiteestävastuussa (vastuutus). Tässä kohtaa tulee näiden toimenpiteiden hinnoista ottaa selvää – mutu eiriitä tai esim. lause ”lehtien ilmoitushinnoista saa tarkemmin tietoa kustakin lehdestä” (Masuntekijän tehtävänä on ehdottaa, että missä lehdissä yrityksen tulee markkinoida, milloin, milläsisällöllä, minkä kokoisella ilmoituksella ja mitä kukin ilmoitus maksaa tekokustannuksineen!Lopuksi markkinointisuunnitelmassa otetaan kantaa niihin keinoihin, joillamarkkinointisuunnitelman (ja markkinoinnin yleensä) onnistumista seurataan. Seurannassa onmonia keinoja, jotka yleensä tarkastelevat samaa ilmiötä monelta eri kantilta. Tästä syystäseurantatyökalujen ehdotuksessa on syytä esitellä mahdollisimman laaja kirjo niitä. Huomioikaa,että seurantatyökalu on osa analyysiä, jossa kerätään tietoa seuraavaa markkinointisuunnitelmaavarten. Puhelin: 050 565 8872 Sähköposti: info@brainit.fi Y-tunnus: 2214784-7

×