Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

3RD QUARTER.pptx

 1. ARALIN 1: PAGLAKAS NG EUROPE
 2. Nagmumula sa Europe ang pinakamayayamang mga bansa sa daigdig. Malaki ang bahaging ginampanan nila upang mapanatili ang katayuan ng Europe bilang isa sa pinakamauunlad na kontinente sa daigdig. Kailan nga ba nagsimula ang paglakas ng mga mangangalakal na malaki ang naging bahagi sa paglakas ng Europe sa bahaging ito ng kasaysayan.
 3. M E L M E R K A N T I L I S M O L J J A E E T N A T S E T O R P J L L E E P N O R T H S U E Z R O O K A T O L I K O T A K U X T B M A B C R T T Y U I N A R C G A S C B A M G W A E A G Z O V G T I C V B A H E S B D T Q P B C N N X V B S J T D F E V W E N D I A C C C Y J F F G S D R E M D L M V C B O U G E O I S I E A D A U G R E N N A I S A N C E F G Y H C R A N O M L A N O I T A N Mga Salitang Hahanapin: 1. BANKER 2. MERKANTILISMO 3. BOURGEOISIE 4. NATIONAL MONARCHY 5. EUROPE 6. PROTESTANTE 7. HUMANISMO 8. RENAISSANCE 9. KATOLIKO 10. REPORMASYON
 4. 1. PAG-USBONG NG BOURGEOISIE
 5. •Ang terminong bourgeoisie (Middle Class) ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval France na binubuo ng mga artisan at mangangalakal.
 6. •Ang mga artisan ay mga manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may partikular na gamit o pandekorasyon lamang.
 7. • Malaki ang pagkakaiba ng pamumuhay ng mga bourgeoisie sa pamumuhay ng aristokrasya, mga magsasaka, o ng mga pari. •Ang daigdig nila ay hindi ang manor o simbahan kundi ang pamilihan. •Ang kanilang yaman ay hindi nanggaling sa lupa kundi sa industriya at kalakalan.
 8. Sa huling bahagi ng ika-17 siglo, naging isang makapangyarihang puwersa ang bourgeoisie sa Europe. • mangangalakal, • banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko), • mga shipower (nagmamay-ari ng mga barko), • mga pangunahing mamumuhunan, at • mga negosyante.
 9. •Hindi na kabilang sa kanila ang mga artisano na sa panahong ito ay maiuuri na sa mga manggagawa.
 10. PAGLAKAS NG BOURGEOISIE Sino-sino ang mga Bourgeoisie Katangian ng mga Bourgeoisie Halaga sa Lipunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dahilan ng Paglakas ng Europe Epekto sa Paglakas ng Europe
 11. 2. Ang Merkantilismo
 12. • Ang doktrinang bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito. • Ibig sabihin, kung mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis. Nangangahulugan ito na mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.
 13. •Ang mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kaniyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig
 14. 3. Pagtatatag Ng National Monarchy
 15. • Malaki ang naitulong ng pagtatatag ng national monarchy sa paglakas ng Europe. Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang naghahari ay ang mga noble na sila ring mga panginoong maylupa. Ang hari ay itinuturing lamang na pangunahing panginoong may lupa.
 16. • Ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti- unting namayagpag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatag na sentralisadong pamahalaan. • Humirang siya ng mga mamamayang nagpatupad ng batas at nagsagawa ng paglilitis at pagpaparusa sa korte ng palasyo. • Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
 17. • Sa pamamagitan ng buwis, nagkaroon ng pondo ang hari upang magbayad ng mga sundalo. Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na dating ibinibigay ng mga knight ng panginoong maylupa. • Dahil ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari silang gamitin ng hari laban sa mga knight ng panginoong maylupa kung kinakailangan. • Bukod dito, maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong mamamayan bilang kolektor ng buwis, hukom, sekretarya, at administrador.
 18. Ano-ano ang salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari?
 19. 4. Pag-usbong ng mga Nation-state •Ang nation-state ay tumutukoy sa isang estado na pinananahanan ng mga mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.
 20. • Dahil sa kanilang pagkakahalintulad na kultural, ang mga mamamayan ay isang nagkakaisang lahi. • Bukod sa pagiging nasyon, isa rin silang estado sapagkat nananahan sila sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaan silang may soberanidad o kasarinlan. •Isa silang nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
 21. • Mahalagang katangian ng nation-state sa panahong ito ang pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan na magpatupad ng batas sa buong nasasakupan. • May mga bagong institusyon na umusbong bunga ng pagiging nation-state. Isa rito ang pagkabuo ng isang hukbo ng mga propesyunal na sundalo na tapat sa hari.
 22. • Dahil sa makapangyarihan ang mga nation-state, nagpakita ng ibayong lakas ang Europe. Nabuo sa Europe ang mga bagong institusyong pampolitika, panlipunan, at pang-ekonomiya. • Ang paglakas ng Europe ay nagbigay-daan din sa pagpapalawak nito ng impluwensiya. Naganap ito sa panghihimasok at pananakop ng mga Europeong nation-state sa Asya, America, at nang kinalaunan, sa Africa.
 23. Paanu nakatulong ang mga Nation State sa Paglakas ng Europe
 24. 5. Pag Lakas ng Simbahan at Papel Nito sa Paglakas Ng Europe
 25. •Sa loob mismo ng Simbahan ay tinuligsa ang pang-aabuso ng mga hari na naging dahilan upang lalong lumakas ang kapangyarihan ng Papa. • Sa pagsapit ng 1073, naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.
 26. • Bilang pinakamataas na lider-espiritwal at tagapagmana ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro, ang Papa- ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina. • Kaugnay nito, ang lahat ng Obispo ay dapat na mapasailalim sa kanya, gayundin ang mga hari na ang kapangyarihan ay dapat lamang diumanong gamitin sa layuning Kristiyano. • May karapatan ang Papa na tanggalin sa hari ang karapatang mamuno kung hindi tumupad ang hari sa kanyang obligasyong Kristiyano.
 27. •Ang Investiture Controversy ay sumasalamin sa tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII.
 28. •Hindi nagustuhan ng Haring German na si Henry IV ang ideya ni Papa Gregory VII. •Bilang tugon, idineklara ng Papa na ekskomulgado si Henry IV sa Simbahang Katoliko. Hiniling ng hari na alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya.
 29. •Bagaman pinatawad din kalaunan ng Papa si Henry, ang nasabing insidente ay lalong nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan. •Kinilala nito ang Simbahan bilang isang nagsasariling institusyon na pinamumunuan ng Papa na hindi napapasailalim sa sinumang hari.
Publicidad