Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació Factura Electrònica

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Factura electrònica 2015
Factura electrònica 2015
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentació Factura Electrònica (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Presentació Factura Electrònica

  1. 1. Factura electrònica Ø Introducció v Que és una factura electrònica? v Normes principals que la regulen Ø Obligació del servei v De l’Administració Pública v Dels proveïdors de l’Administració v Empresa/empresa - empresa/ciutadà Ø Característiques de les factures electròniques v Garanties globals v Garanties específiques v Format ü Estructurat ü NO estructurat Ø Com i on facturo? v Contingut de la factura v Creació/programari v Punt d’accés únic v Entre empreses Ø Conclusions v Avantatges v Reptes v Reflexió final
  2. 2. Introducció Que és una factura electrònica? Normes principals que la regulen És un document electrònic que compleix amb els mateixos requisits legals que s’exigeixen a una factura tradicional feta en paper. La diferencia principal està en la forma de presentació, no en el fons del document. Així podem dir que una factura electrònica és una factura que s'expedeix i rep en format electrònic. Normativa bàsica de la factura electrònica : q Reglament de facturació que es recull en el Reial decret 1619/2012. q Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica. Comunitats Autònomes per la seva banda han creat les seves pròpies plataformes de facturació electrònica i paral·lelament han generat la seva normativa a l’efecte. Per exemple: Catalunya (Llei 10/2011), Comunitat Valenciana (Decret 87/2010) i La Rioja (Decret 27/2013)
  3. 3. Obligació del servei (I) De l’Administració Pública Dels proveïdors de l’Administració La Llei 25/2013 regula els ens públics que tenen l’obligatorietat d’acceptar les factures en format electrònic. Això ho trobem regulat a l’art. 2. Entre d’altres, els organismes més importants són: - Administració General de l’Estat. - Comunitats Autonòmiques - Administració Local L’article 4 de l’esmentada Llei, regula que tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. Aquest podran es torna en una obligació per algunes entitats que estan regulades en aquest mateix article Com a dada a tenir en compte, la Llei també regula que les Administracions obligades podran reglamentar l’excepció a presentar factura electrònica per aquelles factures inferiors a 5.000 euros.
  4. 4. Obligació del servei (II) Empresa/Empresa Empresa/ciutadà Com hem vist, una factura electrònica no deixa de ser una factura, per això el seu ús entre empreses està regulat “de facto” i es pot fer efectiu sempre que es garanteixi l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut. D’altra banda el client (l’altra empresa) ha de donar el seu consentiment a rebre les factures en aquest format. Pel que fa a les obligacions en matèria de facturació electrònica de les empreses que prestin serveis al públic en general, la Llei regula les obligacions d’aquelles que són considerades d’especial importància econòmica. Bàsicament el que diu la llei és que aquestes empreses estan obligades a emetre la factura en format digital a aquells usuaris que així ho demanin.
  5. 5. Característiques de les factures electròniques (I) Llegibilitat Autenticitat de l’origen La integritat del contingut La llegibilitat la dóna el programa informàtic que la crea i la rep L'autenticitat i la integritat es poden garantir de diverses formes De la factura en paper De la factura electrònica Signatura electrònica Sistema IDE Mitjans comunicats a la AEAT Auditories clàsiques
  6. 6. No estructurat Procés no automatitzat Normalment imatges o PDF’s Requereixen introducció manual No compleixen requisit Llei Estructurat Integració de la factura en el sistema comptable El programa facturae utilitza l’extensió XLM Intervenció humana en el tràmit mínima Compleix requisit legal Característiques de les factures electròniques (II) FORMAT Se sol usar quan el destinatari és un particular, un professional o una PIME la fi de la qual és guardar electrònicament la factura La Llei 25/2013 estableix al seu article 5 que les factures que siguin enviades a les Administracions Públiques han de tenir un format estructurat
  7. 7. Com i on facturo? (I) Contingut ´ El format ha de ser comú (i únic) ´ Aquest format és el XLM. ´ Incorporar codificació estàndard de la unitat administrativa (oficina comptable, òrgan gestor i unitat de tramitació) Creació v El programa de creació (facturae v. 3.2 i 3.2.1), és l’opció gratuïta que ofereix la AEAT. v Hi ha opcions de programari (de pagament) que són molt potents i poden crear, autentificar, garantir la integritat i enviar la factura directament a través del punt d’accés. Una factura electrònica ha de contenir totes les dades que es demanen en la creació d’una factura en paper. Però per ser admesa per l’Administració Pública, de tenir el següent: INTEROPERATIVITAT Tots els proveïdors de l’Adm. han d'acceptar aquest format establert per norma. Això ha suposat l’adaptació de tot el software existent de facturació electrònica.
  8. 8. ´ Punt d’accés comú Totes les Administracions Públiques que estan obligades a acceptar factures electròniques han de tenir un. § L’Estat a creat la plataforma FACe. Aquesta està habilitada per a que la resta d’Administracions en puguin fer ús. § A Catalunya existeix e-FAC com a punt d’entrada de les factures adreçades a la Generalitat, Aquest punt és el que utilitzen les seus electròniques dels ens locals catalans. Com i on facturo? (II) ´ PACeB2B A data d'avui ja és possible remetre, per part de qualsevol proveïdor a qualsevol Administració o Organisme Públic, les seves factures electròniques través de FACe, la qual cosa ha simplificat els processos de facturació als proveïdors de les AAPP. Després d'aquest model d'èxit el MIHAFP va engegar el disseny d'un sistema equivalent a FACe per a les relacions entre empreses (B2B), tant en l'àmbit de la contractació pública (contractistes principals i els seus subcontractistes), com en l'àmbit pur B2B aliè a les AAPP.
  9. 9. REFLEXIÓ FINAL REPTES Conclusions - Es redueixen els cicles de tramitació, inclòs el cobrament; - es minimitzen els errors humans; - s’eliminen costos d'impressió i enviament postal; - faciliten un accés més ràpid, àgil i fàcil a les factures emmagatzemades; - podem consultar l’estat de les nostres factures i l’històric de les factures enviades, des de la web. - l'espai necessari per al seu emmagatzematge és mínim; - es millora el servei al client; s’elimina el consum de paper i el seu transport, el que produeix un efecte positiu sobre el medi ambient; - facilita la lluita contra el frau; inclou la factura en els sistemes informàtics empresarials, millorant la seva gestió; - i, el que és més important, contribueix a la modernització de l'economia i al desenvolupament de la Societat de la Informació. - La seva adopció per la Petita i MitjaEmpresa (PIME), que constitueix elsegment més important del teixitempresarial espanyol i europeu;- la seva acceptació pels ciutadans;- la seva implantació en lesAdministracions públiques; i- la interoperabilitat dels sistemes defacturació electrònica que permeti elseu ús en la interrelació comercial tantdins com a través de les nostresfronteres. - La manca de coneixements tècnicsque obliguen a contractar a tercers perpoder fer front a les obligacionsexigides per la Llei. AVANTATGES •No és un servei que l’afecti de manera directa •Els beneficis es veuran amb el temps i seran indirectes CIUTADANS •Grans beneficis •Disminueixen la gestió comptable •La interoperabilitat pot representar un problema •Redueixen costos •Són més eficients GRANS EMPRESES •Dificultat tècnica/complexitat inicial •Possible necessitat de contractar empresa de gestió de la facturació •Això pot representar incrementar els costos PIME’s AUTÒNOMS COM AFECTA? Veiem també que aquest servei està molt evolucionat, segurament perquè té un component econòmic molt important. Aquest component econòmic ha fet que els problemes de seguretat i interoperabilitat que presenten altres serveis hagi estat solucionat d’una manera molt més àgil. Pensem que aquest servei opera plenament des de 2015; per contra el registre electrònic ha endarrerit la seva aplicació en dos anys (aquest octubre havia de ser un fet).

×