Article cee bdn guix 389

217 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
217
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
8
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Article cee bdn guix 389

  1. 1. Guix 389 | Novembre 2012 | p. 63-67 ESCOLA, Cultura TERRITORI, COMUNITAT emprenedora a l’escola L’experiència de Badalona Equip del projecte Cultura emprenedora a l’escola* Ajuntament de BadalonaL’escola Planas i Casals participa, des del curs 2011-2012, en el pro- Marc i context localsjecte Cultura emprenedora a l’escola, promogut per la Diputació deBarcelona, en el qual participen 21 centres de 14 municipis. A cada es- Marc conceptual i ideològiccola es construeix un programa educatiu i a cada ciutat, l’estratègialocal d’implementació del projecte, que, en el cas de Badalona, dis- Fruit d’una cerca inicial de textos diver-posa de la participació de l’escola, diverses entitats i l’Ajuntament.1 sos, de converses sobre tots els que ha- víem trobat com a primera font de PARAULES CLAU: emprenedoria, aprenentatge, cooperativa, territori, projecte, transversalitat, construcció d’un nou coneixement com- escola Planas i Casals de Badalona, Ajuntament de Badalona. partit, l’equip que hem treballat en el pro- jecte pilot (imatge 1) vam posar-nos d’acord en aquestes quatre idees força: El projecte Cultura emprenedora tió complementària al programa educatiu a l’escola que han protagonitzat els nois i les noies cooperativistes. Al document que s’ha L’equip del projecte ha anat cons-A Badalona, des de l’equip base del pro- anat elaborant de l’estratègia local, s’hi truint l’estratègia local d’imple-jecte Cultura emprenedora a l’escola, for- defineixen les variables configuradores mentació com a eina de gestiómat per les tutores de cinquè, la cap del projecte: els objectius, el model d’or- complementària al programad’estudis del centre, un tècnic de l’IMPO i ganització, les actuacions, els agents que educatiu que han protagonitzatun tècnic d’Educació de l’ juntament, s’ha A hi participen, les funcions que hi tenen, laanat construint l’estratègia local d’imple- mobilització dels recursos, la comunicació els nois i les noies cooperativistesmentació del projecte com a eina de ges- i l’avaluació. 63
  2. 2. Guix 389 | Novembre 2012 ESCOLA, TERRITORI, 3.Cal destacar el rol de l’educació en el també per crear i canviar les organitza- COMUNITAT lleure com a «escola de vida» on es tre- cions, els projectes i les maneres de fer ballen de manera vivencial competèn- en el conjunt de la societat. cies directament relacionades, també, amb el món laboral: el treball en equip, Badalona, context i polítiques la iniciativa, la responsabilitat individual d’educació i de desenvolupament
  3. 3. i col·lectiva, etc. econòmic 4.En l’àmbit escolar, cal millorar els resul- tats acadèmics, és important que s’es- Badalona, des de la seva condició de ciu-
  4. 4. tableixi més interrelació entre el sistema tat educadora, ha esdevingut un agent educatiu i el sistema productiu i s’ha de pedagògic permanent que presta una donar resposta a les demandes de la atenció especial a la formació, la promo- societat del coneixement i de millora del ció i el desenvolupament dels seus habi- nivell i la qualitat del treball. Amb el fo- tants. En aquest sentit, l’educació hi és ment de la cultura de l’emprenedoria a considerada un dret bàsic i universal, un l’escola, es posen en pràctica valors bé públic que cal assegurar a tothom en que desenvolupen capacitats per saber condicions d’igualtat, d’equitat i de justí- induir canvis i adaptar-s’hi, responsabi- cia social. Imatge 1. Coberta del document del projecte litzar-se de les pròpies accions, assolir destreses per desenvolupar una visió Badalona té una potència econòmica molt 1. La cultura de l’emprenedoria, els valors, estratègica, marcar objectius i complir- important. Les indústries contaminants els coneixements, les capacitats i les los i estar motivat per l’èxit, bo i pre- que s’agrupaven al seu litoral, han estat habilitats que hi estan vinculats es fo- veient possibles entrebancs. substituïdes per empreses sorgides darre- menten des de l’educació familiar, des rament en polígons nous que abasten de l’escola i des de l’educació en el Des de l’equip base, entenem l’emprene- una gran varietat de sectors. La ciutat lleure. doria com una de les línies importants gaudeix d’una activitat econòmica molt di- 2.El paper de les famílies és decisiu en que contribueixen a millorar la situació nàmica, gràcies, fonamentalment, a la ca- la formació actitudinal vers el treball, econòmica actual. Però no només està pacitat emprenedora de la seva gent i a la atès que té relació amb la vivència de pensada per obrir empreses noves, sinó potència del seu capital humà. El comerç i valors com ara l’esforç, la responsabili- el sector serveis són, també, una de les tat, la creativitat i la superació de les bases de l’empresariat badaloní. La cultura de l’emprenedoria dificultats. Per això és important que existeixin espais educatius familiars es fomenta des de l’educació fa- Els eixos de les polítiques educatives que donin suport a les mares i als pa- miliar, des de l’escola i des de (2011-2015), en el marc de Badalona com res en la tasca d’educar en valors per l’educació en el lleure a ciutat educadora, són aquests: «Acom- al treball. panyament a l’escolaritat», «Dinamització 64
  5. 5. Guix 389 | Novembre 2012i participació educativa» i «Manteniment, emprenedora i el desenvolupament em- ESCOLA, TERRITORI, Els nois i les noies de cinquè COMUNITATvigilància, ús social i extraescolar dels presarial, especialment en les micro-equipaments educatius». A l’ rea d’Educa- À empreses i les petites empreses del han creat, en el marc del projecte, Competència en autonomiació, Esports i Joventut, hi ha adscrit el municipi. dues cooperatives: Totambart i iniciativa personalServei Local Escola Treball, que té les Àmbit 3. Concer tació: impulsar els (5è A) i Coopdemans (5è B) P CSfuncions següents: acords de col·laboració i treball conjunt amb els diferents actors del desenvolu- Orientar els joves en la transició de pament local. El projecte es va iniciar al mes de gener l’escola al món dels estudis professio- de 2012, amb una primera activitat forma- nals i universitaris, com també al món L’IMPO té com a funcions principals dis- tiva adreçada al professorat i als tècnics laboral. senyar, promoure i gestionar els recursos municipals. Informar sobre l’ofer ta de formació que permetin millorar locupabilitat de Ba- ocupacional i professional a la ciutat i dalona. Ofereix assessorament i orienta- Va continuar, a l’escola, amb la presenta- l’adequació a les necessitats del jo- ció laboral, formació per a la qualificació ció del projecte a tota la comunitat educa- vent. professional, suport als projectes empre- tiva i, a cada aula, amb l’elaboració i Afavorir la realització de pràctiques a sarials dels nous emprenedors i un obser- l’aprovació dels estatuts i de les dues jun- les empreses. vatori que analitza la informació sobre tes directives; la realització d’un taller de l’evolució del mercat laboral. generació d’idees i un altre sobre respon-Els eixos de les polítiques de desenvolu- sabilitat social empresarial; l’aportació per-pament econòmic de l’IMPO (2011-2015), El programa educatiu sonal d’un capital inicial; l’acord de cadaen el marc de Badalona com a ciutat em- cooperativa de destinar un 15% dels be-prenedora, són aquests: Els nois i les noies de cinquè de l’escola neficis a un projecte de solidaritat; la realit- Àmbit 1. Persones: fomentar l’ocupabili- Planas i Casals han creat, en el marc del zació d’un taller sobre imatge corporativa i tat de la població activa del territori. projecte, dues cooperatives: Totambart la creació d’un logo; la sol·licitud del codi Àmbit 2. Empreses: promoure la cultura (5è A) i Coopdemans (5è B) (imatges 2 i 3). d’identificació de cooperativa escolar, del permís per posar la parada al mercat i d’un microcrèdit, com també la creació de prototips per determinar, fer i etiquetar els productes que es vendrien, l’1 de juny, als encants del parc de Montigalà. Va finalitzar amb la presència al BIZ Bar- celona el 13 de juny i amb la justificació de comptes, l’avaluació i la realització d’una memòria i d’una activitat lúdica a fi-Imatge 2. Logos de les dues cooperatives creades: Totambart i Coopdemans nal de curs. 65
  6. 6. Guix 389 | Novembre 2012 ESCOLA, TERRITORI, Agents implicats si calia, un microcrèdit per a cada coo- COMUNITAT perativa. Finalment, l’escola va actuar Escola Planas i Casals. Aquest centre com a entitat financera. públic va iniciar el seu camí el curs Ajuntament de Badalona. Entre altres 1976-1977 a la zona de Can Ruti i, al aportacions com a membre de l’equip setembre de 1997, va traslladar-se a un base del projecte, es va coordinar l’ela- nou edifici del barri de Montigalà. L’es- boració del document de l’estratègia lo- cola, de doble línia, ha tingut, el curs cal i diferents accions de l’À rea 2011-2012, 474 alumnes i un claustre d’Educació, amb la col·laboració d’altres format per 31 mestres. Les tutores de departaments, serveis i empreses muni- cinquè, amb el suport de l’equip direc- cipals: Cooperació i Voluntariat; Promoció tiu, n’han desenvolupat el programa Econòmica i Comerç; Turisme; Comuni- educatiu i han format part de l’equip cació i Imatge; Joventut; Servei d’ tenció A base del projecte (imatge 3). al Ciutadà, i Badalona Comunicació SA. Institut Municipal de Promoció de Diputació de Barcelona, Valnalón i al- l’Ocupació (IMPO). Entre altres aporta- tres municipis participants en el pro- Sílvia Arias cions com a membre de l’equip base jecte test, curs 2011-2012: Granollers, del projecte, va realitzar un taller de ge- Igualada, l’Hospitalet de Llobregat, Ma- neració d’idees per a la creació dels taró, Sant Adrià de Besòs i Vilafranca productes que es comercialitzarien i so- del Penedès. Les sessions de formació, bre els factors que cal tenir en compte seguiment i tutoria van servir, com a abans de llençar un producte al mercat. procés d’aprenentatge compartit, per Fundació Ateneu Sant Roc. Va facilitar afavorir el coneixement i l’intercanvi en- informació i va promoure el debat, a tre els projectes de cada municipi. l’aula, en relació amb la responsabilitat social empresarial i amb el treball que El mercat i el BIZ Barcelona fan les ONG de la ciutat a nivell local i internacional. L’1 de juny al matí, es van instal·lar i van fun- Escola d’Art i Superior de Disseny cionar amb molt d’èxit les dues parades de Pau Gargallo. Dos alumnes del centre, les cooperatives al mercat municipal d’en- supervisats per la seva tutora, van orga- cants del parc de Montigalà. El 13 de juny, Gisel·la Soler nitzar un taller en dues sessions sobre les cooperatives de totes les escoles que es- imatge corporativa i per crear el logo de taven vinculades al projecte el curs passat cada cooperativa. van formar part, també, del saló de l’empre-Imatge 3. Els dos grups classe de cinquè de l’escola Planas i Casals que han Entitat financera. D’acord amb el con- nedoria BIZ Barcelona, a la Fira de Mont-creat les cooperatives veni marc de la Diputació per demanar, juïc. A més d’estar a les parades, totes les 66
  7. 7. Guix 389 | Novembre 2012noies i els nois van participar en diferents 1. La participació de l’Ajuntament es va dur a ESCOLA, TERRITORI, Les cooperativistes i els coope- terme a través de les àrees d’Educació, Es- COMUNITATactivitats i jocs cooperatius en grups inte-rescolars. També van visitar tot el saló. rativistes han treballat, a l’aula, ports i Joventut; de Promoció Econòmica, Co- l’adquisició de la competència merç, Consum i Turisme, i de l’Institut Competència en autonomia Municipal de Promoció Econòmica (IMPO). i iniciativa personal Avaluació i continuïtat del projecte emprenedora P CS durant el curs 2012-2013 REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUESLes cooperativistes i els cooperativistes han activitats, es van emetre tres reportatges Declaració de les XII Jornades del Projecte Edu-treballat, a l’aula, l’adquisició de la compe- sobre el projecte als informatius de TVB i catiu de Ciutat de Barcelona «Barcelona, aprèn,tència emprenedora. L’escola ha utilitzat una RCB, una entrevista a dos cooperativis- treballa, emprèn» [en línia]. (Barcelona, 28 i 29metodologia basada en l’aprenentatge signi- tes al programa Sortida Nord, de TVB, i de novembre.) Universitat de Barcelona, 2012.ficatiu i cooperatiu i en el treball en projectes es va presentar un pòster de l’experièn- www.bcn.es/imeb/pec/catala/12_jornades/docs /Declaració_XII_Jornades_PECB.pdf.per adquirir competències bàsiques del cur- cia a la jornada «Badalona, educació i ESCOLA PLANAS I CASALS; AJUNTAMENTrículum. També s’han potenciat coneixe- entorn», celebrada el 27 de juny de 2012. DE BADALONA (2012): Estratègia local d’im-ments, destreses i actituds, molt més enllà plementació del projecte «Cultura empre-de voler fomentar vocacions empresarials. Com a complement de l’avaluació feta per nedora a l’escola», de Badalona [en línia].Des de l’ juntament, s’ha pogut acompanyar A l’equip, ha estat molt il·lustrativa la que ha http://compromesosambleducacio.diba.cat/aquest procés i s’ha facilitat una interconne- realitzat la Diputació de Barcelona a través sites/compromesosambleducacio.diba.cat/xió més gran entre l’escola i el territori, con- de diferents qüestionaris per a tot l’alum- files/badalona_estrategia_local_cee.pdf.juntament amb altres serveis i entitats que nat, el professorat, els equips directius de BIBLIOGRAFIA WEBhan ajudat a portar a terme el projecte. les escoles i tècniques i tècnics municipals de totes les ciutats participants. Entre tots Intranet escola Planas i Casals http://agora.xtec.cat/ceipplanasicasals/intra-Pensem que l’estratègia local també ha hem après a treballar i a interactuar coope- net/index.php HEM PARLAT DE:estat molt útil, perquè ha servit per: rativament, i també hem fet créixer un pro- - Competència en autonomia Bloc de Totambart (5è A) Donar suport a l’escola i crear les con- cés d’emprenentatge (d’emprenedoria i i iniciativa personal. http://totambart.blogspot.com.es/ - Projectes educatius dicions necessàries que han afavorit l’è- aprenentatge) compartit i en xarxa. Bloc de Coopdemans (5è B) municipals. xit del projecte pilot. http://coopdemans.blogspot.com.es/ Aconseguir més articulació de les ac- NOTES Web de l’ juntament de Badalona, i d’Educació A cions programades en el marc del pro- www.badalona.cat AUTOR DE CONTACTE * El curs 2011-2012, a Badalona, l’equip del jecte amb unes altres iniciatives que es Web de l’IMPO Jordi Arnal Carrillo projecte Cultura emprenedora a l’escola es- www.impo.cat Servei d’Educació porten a terme a la ciutat. tava format per Sílvia Arias, Montserrat Fer- Web de Valnalón Educa Ajuntament de Badalona Afavorir notablement la comunicació i la nández, Carme Garcia, Gisel·la Soler i Sergi jarnal@badalona.cat www.valnaloneduca.com/ difusió del projecte a la ciutadania i al Sabater, de l’escola Planas i Casals, i per Jordi Web de la Diputació de Barcelona «Compro- Aquest article fou sol·licitat per nou centre que s’hi incorpora aquest Arnal, Albert Badia i Josep Fernández, de l’A- mesos» GUIX: ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA el mes de març de 2012 i acceptat curs 2012-2013, l’escola pública Llorens juntament de Badalona (Àrea d’Educació, Es- http://compromesosambleducacio.diba.cat/ el mes de juliol de 2012 per ser-hi Artigas. En aquest sentit, i entre altres ports i Joventut, i IMPO). publicat. 67

×