Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CURS MITJÀ
GRAN VIA,
MARÇ 2014
CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ C1
JOSEP MIQUEL
ARQUES
SÓC PROFESSOR A UN IES
D’ALACANT
I DONE TAMBÉ CURSOS
PER A LA POBLACIÓ
ADULTA I PER AL
PROFESSORAT,
EN...
SESSIONS  DILLUNS I DIMECRES DE
15:00 A 17:00 HORES
 DESCANS DE 5’-10’.
 1r EXAMEN: 31 DE MAIG
 (ÀREA DE COMPRENSIÓ I
...
FINALITAT DEL CURS
• Que obtingueu aquest títol
• QUE APROVEU EL C1 (MITJÀ)
• DIVERTIR-SE TREBALLANT! FAENA, MOLTA
FAENA!!...
ALTRES OBJECTIUS:
 CREAR UN HÀBIT AMB L’ÚS DE LA LLENGUA.
 RECONÉIXER EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC COM A
RIQUESA INNATA.
OBJECTIUS C1
Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en
Valencià i en Llengües Estrangeres i del Diploma de
Mestre en Valencià.
 U...
CAPACITACIÓ
PODEM EXPLICAR ALLÒ QUE
NORMALMENT PREGUNTEN I
SOBRETOT, COM PREPARAR LA
PREGUNTA ORAL.
EXAMEN ESCRIT 26 DE MAIG DE 2012
FOTOCÒPIES I PPT
EL MATERIAL
DESPESES DEL CURS:
 Sext. Abonament de les taxes
 1. Per a participar en les proves. Per als certificats de
grau mitjà i...
COM TREBALLAREM
 Treballarem les 4 habilitats lingüístiques:
 Escoltar
 Llegir
 Escriure.
 I parlar.
 TRACTAREM ELS ...
Material complementari
http://www.mitjaxixona.blogspot.com/
DICCIONARIS EN VALENCIÀ
DICCIONARI.CAT
APPS PER A MÒBILS
http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apoli
n_salt4.htm
Crear un hàbit en valencià
 Llegir algun llibre en
valencià.
 Escriure a l’agenda en
valencià.
 El llistat de la compra...
L’EXAMEN DEL C1
SIGUEU CONSTANTS
NO ABANDONEU EL CURS
MOTIVACIÓ DE L’ALUMNAT:
 QUÈ ESPEREU DEL CURS?
 ES DEMANA NOMÉS UNA
PARTICIPACIÓ ACTIVA.
 INTERACTUACIÓ ENTRE L’ALUMNE ...
Exercici de presentació
 En un full en
blanc, sense
posar el
nom, heu de
completar les
frases:
1. M’agrada…
2. A vegades ...
FEM UNA LECTURA ORAL I UN
DICTAT
ESCRIT PER AL DIJOUS 9 DE GENER
 Expose quins canvis han introduït els
avanços tecnològics en la vida diària del
segle XX...
El meu cunyat
ELS DIFTONGS
 Diftong decreixent
 La última vocal del
diftong és una vocal
feble.
ai, ei, ii, oi, ui, au, eu, iu,
ou, uu...
Quan la i i la u es troben a principi de
mot seguides d’una vocal, o bé entre
vocals, també formen diftong creixent
amb l...
HIAT
La i i la u situades entre una
consonant i una vocal forta NO
formen diftong, sinó HIAT, i per tant
es compten les s...
Formen hiat les combinacions de
dues vocals fortes (ea, ae, ao, oa,
eo, oe), com per exemple: i-de-a i
ne-ó.
També en fo...
ELS DÍGRAFS
 Dígrafs que se separen
rr rs
ss sc
l·l tg tx
ix tj tz
 Dígrafs que no se separen
ny
ll
qu
gu
Quan hem de pa...
L’ACCENT GRÀFIC
 Hi ha dos tipus d’accent gràfic:
 Obert (`)
 Tancat (´)
Les vocals poden portar accent gràfic:
ACCENTUACIÓ
 Les paraules poden ser:
 Agudes, si la síl·laba tònica és l’última.
cla-tell ge-noll a-mics
 Planes, si la...
NORMES D’ACCENTUACIÓ
Accentuem les paraules
agudes quan acaben en: vocal,
vocal+s, –en o –in.
ma-tí pa-ra-dís de-pèn ma-g...
Accentuem les paraules
planes si NO acaben en:
vocal, vocal+s,
–en o –in.
plà-tan cèr-col ú-nic
S’accentuen si acaben en...
Sempre accentuem les
paraules esdrúixoles:
fí-si-ca dè-ri-a his-tò-ri-a
L’ACCENT GRÀFIC DE LA E
En general tant siguin agudes, planes o
esdrúixoles l’accent és sempre obert: è
Excepcions més usu...
L’ACCENT GRÀFIC DE LA O
Si la paraula és esdrúixola l’accent serà obert:
ò
Si la paraula és plana, l’accent també serà
obe...
Va bé recordar algunes sèries en que els
mots s'accentuen sempre de la
mateixa manera:
 Formes verbals: veuré, llegiré, s...
à
í ú
è é ò ó
L’ACCENT DIACRÍTIC
L’accent diacrític serveix per
distingir dues paraules que
s’escriuen igual, però tenen
un significat ...
BÉ/BÉNS (patrimoni o adverbi) BE/BENS (mamífer)
BÓTA/BÓTES (recipient) BOTA/BOTES (calçat o verb BOTAR)
DÉU (divinitat) DE...
Recorda!
L'accent diacrític es conserva en els
compostos:
déu: adéu, pregadéu...
féu: desféu, reféu...
mòlta: remòlta.....
RELACIONA AMB FLETXES
botes ofereix deu despatxen
bótes mullers ell deu polit, no brut
votes anyell déu pregària
dóna a l'...
Exercicis
 1. Completa les frases següents amb les formes verbals adients
dels verbs que hi ha entre parèntesi. En cada c...
SOLUCIÓ
 1. Completa les frases següents amb les formes verbals adients dels verbs que hi ha entre parèntesi. En cada cas...
3. Identifica la paraula que es correspon amb cada definició.(Totes tenen una e accentuada.)
a) Natural d’Anglaterra: ____...
3. Identifica la paraula que es correspon amb cada definició.(Totes tenen una e accentuada.)
a) Natural d’Anglaterra: ANGL...
5. Col·loca accent als mots següents quan calgue i escriu
una redacció o un conte d’una pàgina en què apareguen
totes elle...
morè, dèbil, la Sénia, Bernabé,
serè (adjectiu), pagès, pèrdua,
feréstega, cérvola, seré (verb)
 Accentua aquelles paraules que ho necessiten.
 1. El pastor porta el be a la carnisseria.
 2. Els homes mes valents so...
CORRECCIÓ
 1. El pastor porta el bE a la carnisseria.
 2. Els homes mÉs valents sÓon ací.
 3. El boter calça unes botes...
L’APÒSTROF
Exercici
 __ "Avui" és un diari. He copiat __ Home feliç de Jaume
Corbera. __ 11 de setembre. Han dut __ Spencer a parlar...
Solució exercici
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Presentació curs gran via març 2014
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
Moianès-ILOQUID
Siguiente
 • Sé el primero en recomendar esto

Presentació curs gran via març 2014

 1. 1. CURS MITJÀ GRAN VIA, MARÇ 2014 CERTIFICAT DE GRAU MITJÀ C1
 2. 2. JOSEP MIQUEL ARQUES SÓC PROFESSOR A UN IES D’ALACANT I DONE TAMBÉ CURSOS PER A LA POBLACIÓ ADULTA I PER AL PROFESSORAT, ENTRE D’ALTRES COSES PRESENTACIÓ DEL PROFESSOR
 3. 3. SESSIONS  DILLUNS I DIMECRES DE 15:00 A 17:00 HORES  DESCANS DE 5’-10’.  1r EXAMEN: 31 DE MAIG  (ÀREA DE COMPRENSIÓ I ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES)  2n EXAMEN 14 de juny (ÀREA DE D’EXPRESSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ ORAL)
 4. 4. FINALITAT DEL CURS • Que obtingueu aquest títol • QUE APROVEU EL C1 (MITJÀ) • DIVERTIR-SE TREBALLANT! FAENA, MOLTA FAENA!!! No hi ha altre secret. • COMPRENDRE INFORMACIÓ ESCRITA O ORAL SOBRE TEMES RELATIUS A DIVERSOS CAMPS. • PARLAR DE FORMA FLUÏDA I ESTÀNDARD. • ESCRIURE TEXTOS AMB BONA ORTOGRAFIA, CLARS, COHERENTS I AMB VOCABULARI ADEQUAT.
 5. 5. ALTRES OBJECTIUS:  CREAR UN HÀBIT AMB L’ÚS DE LA LLENGUA.  RECONÉIXER EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC COM A RIQUESA INNATA.
 6. 6. OBJECTIUS C1
 7. 7. Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre en Valencià.  U1.Marc legal. Els programes d’Educació Bilingüe i Plurilingüe. Documents organitzatius i de gestió pedagògica_pdf Fitxer  U2. Teories sobre l’aprenentatge de segones llengües. Fonaments sociolingüístics i psicolingüístics_pdf Fitxer  U3. Tractament integrat de llengües i de llengües i continguts_pdf Fitxer  U4 Materials i recursos TIC i TAC_pdf Fitxer  U5.1 Marc Europeu Comú de Referència i tractament didàctic de llengües. Tasques comunicatives Avaluació _pdf Fitxer  U5.2 Textos i discursos per a l’aprenentatge lingüisticocomunicatiu_pdf Fitxer  u6 Recursos per a l’elaboració d’unitats didàctiques_pdf
 8. 8. CAPACITACIÓ PODEM EXPLICAR ALLÒ QUE NORMALMENT PREGUNTEN I SOBRETOT, COM PREPARAR LA PREGUNTA ORAL.
 9. 9. EXAMEN ESCRIT 26 DE MAIG DE 2012
 10. 10. FOTOCÒPIES I PPT EL MATERIAL
 11. 11. DESPESES DEL CURS:  Sext. Abonament de les taxes  1. Per a participar en les proves. Per als certificats de grau mitjà i de grau superior, caldrà abonar una taxa de 25 euros. L’abonament d’estes taxes s’efectuarà fent servir l’imprés multicòpia ajustat al model de l’annex IV o bé per via telemàtica, segons el que s’indica en el punt dos de l’apartat quart d’esta resolució. Els aspirants que s’inscriguen completament amb firma electrònica per via telemàticatindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa: 22,5 €.
 12. 12. COM TREBALLAREM  Treballarem les 4 habilitats lingüístiques:  Escoltar  Llegir  Escriure.  I parlar.  TRACTAREM ELS PUNTS MÉS PRODUCTIUS:  Intentarem donar-ho tot, però ens centrarem en allò fonamental que enes eixirà a l’examen.
 13. 13. Material complementari http://www.mitjaxixona.blogspot.com/
 14. 14. DICCIONARIS EN VALENCIÀ
 15. 15. DICCIONARI.CAT
 16. 16. APPS PER A MÒBILS
 17. 17. http://www.edu.gva.es/polin/val/salt/apoli n_salt4.htm
 18. 18. Crear un hàbit en valencià  Llegir algun llibre en valencià.  Escriure a l’agenda en valencià.  El llistat de la compra  Escoltar ràdio en valencià.
 19. 19. L’EXAMEN DEL C1
 20. 20. SIGUEU CONSTANTS NO ABANDONEU EL CURS
 21. 21. MOTIVACIÓ DE L’ALUMNAT:  QUÈ ESPEREU DEL CURS?  ES DEMANA NOMÉS UNA PARTICIPACIÓ ACTIVA.  INTERACTUACIÓ ENTRE L’ALUMNE I EL PROFESSOR.  HEM D’INTENTAR FER UN GRUP PERQUÈ LA CLASSE FUNCIONE
 22. 22. Exercici de presentació  En un full en blanc, sense posar el nom, heu de completar les frases: 1. M’agrada… 2. A vegades desitge… 3. No puc… 4. Necessite saber… 5. Quan entre en un nou grup… 6. Tinc por… 7. Estic orgullós… 8. Una cosa bona que m’ha passat fa poc…
 23. 23. FEM UNA LECTURA ORAL I UN DICTAT
 24. 24. ESCRIT PER AL DIJOUS 9 DE GENER  Expose quins canvis han introduït els avanços tecnològics en la vida diària del segle XXI. [Juny 2010 – 1r torn]  Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre la motivació dels viatges com a forma de vacances. [Juny 2010 – 1r torn]
 25. 25. El meu cunyat
 26. 26. ELS DIFTONGS  Diftong decreixent  La última vocal del diftong és una vocal feble. ai, ei, ii, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu  Diftong creixent  La vocal feble és la primera. gua, güe, güi, guo qua, qüe, qüi, quo Quan pronunciem dues vocals en una mateixa síl·laba diem que formen un diftong. - vocal forta (a,e,o) i una feble (i,u) - dues vocals febles
 27. 27. Quan la i i la u es troben a principi de mot seguides d’una vocal, o bé entre vocals, també formen diftong creixent amb la vocal del seu darrere. A principi de mot: io-ga, hie-na, ian-qui En posició intervocàlica: de-ia, se-uen, ca-ca-uet.
 28. 28. HIAT La i i la u situades entre una consonant i una vocal forta NO formen diftong, sinó HIAT, i per tant es compten les síl·labes separades. Ex.: ci-èn-ci-a, cu-a
 29. 29. Formen hiat les combinacions de dues vocals fortes (ea, ae, ao, oa, eo, oe), com per exemple: i-de-a i ne-ó. També en formen la i i la u seguides de vocal, quan van precedides d’una consonant que no sigui la q ni la g, com ara: can- vi-ar, nu-a o llu-ent.
 30. 30. ELS DÍGRAFS  Dígrafs que se separen rr rs ss sc l·l tg tx ix tj tz  Dígrafs que no se separen ny ll qu gu Quan hem de partir paraules a final de línia, hem de fixar-nos en els dígrafs. Hi ha dígrafs que se separen i d’altres que no.
 31. 31. L’ACCENT GRÀFIC  Hi ha dos tipus d’accent gràfic:  Obert (`)  Tancat (´) Les vocals poden portar accent gràfic:
 32. 32. ACCENTUACIÓ  Les paraules poden ser:  Agudes, si la síl·laba tònica és l’última. cla-tell ge-noll a-mics  Planes, si la síl·laba tònica és la penúltima. col-ze es-pat-lla pes-ta-nya  Esdrúixoles, si la síl·laba tònica és l’antepenúltima. llà-gri-ma pàl-li-da tò-ni-ca
 33. 33. NORMES D’ACCENTUACIÓ Accentuem les paraules agudes quan acaben en: vocal, vocal+s, –en o –in. ma-tí pa-ra-dís de-pèn ma-ga- zín NO s’accentuen si acaben en i o u que forma part d’un diftong: re-mei a-vui ba-bau
 34. 34. Accentuem les paraules planes si NO acaben en: vocal, vocal+s, –en o –in. plà-tan cèr-col ú-nic S’accentuen si acaben en i o u que forma part d’un diftong: portàveu servíssiu
 35. 35. Sempre accentuem les paraules esdrúixoles: fí-si-ca dè-ri-a his-tò-ri-a
 36. 36. L’ACCENT GRÀFIC DE LA E En general tant siguin agudes, planes o esdrúixoles l’accent és sempre obert: è Excepcions més usuals:  De paraules esdrúixoles: església, llémena.  De paraules planes: cérvol, préssec, feréstec, ésser, néixer, créixer, prémer, esprémer, témer, érem, éreu.  De les agudes: clixé, consomé, jaqué, peroné, ximpanzé, rebé, també, abecé, després, només i les que fan el plural en –essos com congrés (congressos), ingrés (ingressos), exprés, succés... (llevat de xerès, interès i espès).  Les terminacions verbals, exemple: vindré, tinguéssiu... (llevat de reté (retenir), manté (mantenir), encén (encendre), entén (entendre), estén (entendre), estén (estendre), i pretén (pretendre).
 37. 37. L’ACCENT GRÀFIC DE LA O Si la paraula és esdrúixola l’accent serà obert: ò Si la paraula és plana, l’accent també serà obert: ò Si la paraula és aguda, l’accent serà tancat: ó Excepcions més usuals:  De les esdrúixoles: fórmula, pólvora, tómbola, tórtora.  De les planes: estómac, furóncol, córrer (i derivats).  De les agudes: arròs, espòs, repòs, talòs, terròs, això, allò, però...  Compostes amb monosíl·labs: rebò, retrò, reclòs, capgròs, semitò, ressò, debò...
 38. 38. Va bé recordar algunes sèries en que els mots s'accentuen sempre de la mateixa manera:  Formes verbals: veuré, llegiré, serraré...; vingué, begué, digué; entretingués, marxés, veiés, calqués...  Numerals: sisè, desè, vintè, quarantè…  Gentilicis: francès, portuguès, aranès…  Adjectius derivats: verdós, plujós, relliscós…  Mots derivats acabats en -ència: abstinència, eficiència, dissidència...  Substantius derivats: afecció, estimació, impressió, informació...
 39. 39. à í ú è é ò ó
 40. 40. L’ACCENT DIACRÍTIC L’accent diacrític serveix per distingir dues paraules que s’escriuen igual, però tenen un significat diferent.
 41. 41. BÉ/BÉNS (patrimoni o adverbi) BE/BENS (mamífer) BÓTA/BÓTES (recipient) BOTA/BOTES (calçat o verb BOTAR) DÉU (divinitat) DEU (cardinal o verb DEURE) DÓNA/DÓNES (verb DONAR) DONA/DONES (persona) ÉS/SÓN (verb ESSER) ES/SON (pronom, possessiu o ganes de dormir) FÉU (passat verb FER) FEU (present verb FER) MÀ (extremitat) MA (possessiu) MÉS (adverbi) MES (conjunció o trenta dies) MÈU (d’un moix) MEU (possessiu) MÒLT (verb MOLDRE) MOLT (quantitat) MÓN (planeta) MON (possessiu) NÉT/-A/-S/-ES (parentesc NET/-A/-S/-ES (absent de brutor) ÓS (mamífer) OS (del cos) PÈL (vellositat) PEL (per+el) QUÈ (interrogatiu i darrere prepos.) QUE (altres casos) SÉ (verb SABER) SE (pronom) SÍ (afirmació) SI (condició, nota musical o pronom) SÒL (solar, terra) SOL (la resta de significats) TÉ (verb TENIR) TE (la resta de significats) ÚS (verb USAR) US (pronom) VÉNS/VÉNEN (verb VENIR) VENS/VENEN (verb VENDRE) VÓS (tractament personal) VOS (pronom feble)
 42. 42. Recorda! L'accent diacrític es conserva en els compostos: déu: adéu, pregadéu... féu: desféu, reféu... mòlta: remòlta... món: rodamón... nét: besnét, renét... pèl: contrapèl, repèl... sòl: subsòl...
 43. 43. RELACIONA AMB FLETXES botes ofereix deu despatxen bótes mullers ell deu polit, no brut votes anyell déu pregària dóna a l'exterior venen utilització dona recipient ós dirigeix-te dónes correctament sòls fill del fill dones donar el vot net ha de pagar fora ofereixes rés animal fóra estranger res deïtat forà seria nét terres be calçat véns 9+1 bé senyora ús cap cosa
 44. 44. Exercicis  1. Completa les frases següents amb les formes verbals adients dels verbs que hi ha entre parèntesi. En cada cas t’apareixerà una e accentuada.   a) El meu germà m’ha __________ (PROMETRE) que __________ (PASSAR) el que _________ (PASSAR), ell m’estimaria sempre.  b) Ell, ni __________ (ENTENDRE) ni __________ (COMPRENDRE), encara avui, per què me’n vaig anar.  c) Quan ell __________ (ENCENDRE) el foc vol mantenir-lo tot el dia __________ (ENCENDRE). Si l’apaguen, ell s’_________ (OFENDRE).  d) Nosaltres, aquest matí, només __________ (DIR) el que vosaltres __________ FER) malament, és a dir, que no treballàveu amb el casc col.locat.  e) Nosaltres , abans , __________ (SER O ÉSSER) molt actius. Ara ja no ho som tant.  f) Si nosaltres __________ (FER) el que cal en cada moment, no tindríem tants problemes.  g) Si vosaltres també __________(FER) el que se us mana, no rebríeu tantes repulses.  h) Si us plau, digues-me per què has __________ (IMPRIMIR) en color un document tan important.  i) Ell s’ha __________ (DESPRENDRE) dels seus béns materials, després del que li ha passat.  j) Aquella senyora __________ (PRETENDRE) que em cregui que ell __________(= va dir) una mentida al judici.
 45. 45. SOLUCIÓ  1. Completa les frases següents amb les formes verbals adients dels verbs que hi ha entre parèntesi. En cada cas t’apareixerà una e accentuada.   a) El meu germà m’ha PROMÈS que PASSE el que PASSE ell m’estimaria sempre.  b) Ell, ni ENTÉN ni COMPRÈN, encara avui, per què me’n vaig anar.  c) Quan ell ENCÉN el foc vol mantenir-lo tot el dia ENCÈS. Si l’apaguen, ell S’OFÈN  d) Nosaltres, aquest matí, només DÈIEM el que vosaltres FÈIEU malament, és a dir, que no treballàveu amb el casc col.locat.  e) Nosaltres , abans , ÉREM molt actius. Ara ja no ho som tant.  f) Si nosaltres FÉREM el que cal en cada moment, no tindríem tants problemes.  g) Si vosaltres també FÉREU el que se us mana, no rebríeu tantes repulses.  h) Si us plau, digues-me per què has IMPRÈS en color un document tan important.  i) Ell s’ha DESPRÉS dels seus béns materials, després del que li ha passat.  j) Aquella senyora PRETÉN que em cregui que ell va dir una mentida al judici.
 46. 46. 3. Identifica la paraula que es correspon amb cada definició.(Totes tenen una e accentuada.) a) Natural d’Anglaterra: _______________ b) Natural de Portugal:____________ c) El que fa vuit d’una sèrie: ____________ d) Acció de prestar: _____________ e) Comarca que té com a capital Barcelona: __________________ f) Peça que forma la corol.la de la flor: ________________ g) Un que és molt llaminer: ______________ h) Sinònim de sípia: ______________ i) Edifici consagrat a un culte cristià: ___________________ j) Canal d’irrigació: _____________ k) N’hi ha un dels diputats: _____________ l) És com agrada el cafè a molta gent: __________________ m) Fruit del presseguer: ______________ n) L’ou del poll del cap: ______________ o) Blat desproveït de la palla i imperfactament molt en granets, emprat per a fer sopa, pastes de sopa, etc.: ______________
 47. 47. 3. Identifica la paraula que es correspon amb cada definició.(Totes tenen una e accentuada.) a) Natural d’Anglaterra: ANGLÉS b) Natural de Portugal: PORTUGUÉS c) El que fa vuit d’una sèrie: VUITÈ d) Acció de prestar: PRÉSTEC e) Comarca que té com a capital Barcelona: BARCELONÉS f) Peça que forma la corol.la de la flor: PÈTALS g) Un que és molt llaminer: LLÉPOL h) Sinònim de sípia: SÈPIA i) Edifici consagrat a un culte cristià: ESGLÉSIA j) Canal d’irrigació: SÈQUIA k) N’hi ha un dels diputats: CONGRÉS l) És com agrada el cafè a molta gent: EXPRÉS m) Fruit del presseguer: PRÉSSEC n) L’ou del poll del cap: LLÉMENA o) Blat desproveït de la palla i imperfactament molt en granets, emprat per a fer sopa, pastes de sopa, etc.: SÈMOLA SOLUCIÓ
 48. 48. 5. Col·loca accent als mots següents quan calgue i escriu una redacció o un conte d’una pàgina en què apareguen totes elles almenys un cop. more debil la Senia Bernabe sere (adjectiu) pages perdua ferestega cervola sere (verb)
 49. 49. morè, dèbil, la Sénia, Bernabé, serè (adjectiu), pagès, pèrdua, feréstega, cérvola, seré (verb)
 50. 50.  Accentua aquelles paraules que ho necessiten.  1. El pastor porta el be a la carnisseria.  2. Els homes mes valents son ací.  3. El boter calça unes botes noves.  4. Ahir sabies be la lliçó.  5. Demà baratarem la bota del vi novell per una bota mes gran.  6. El corredor Nurmi ha guanyat el jocs internacional.  7. Te tot el cos mullat.  8. La meua dona no dona prou almoines.  9. A les deu eixirà el correu.  10.Perquè vingues tu aniré jo també.
 51. 51. CORRECCIÓ  1. El pastor porta el bE a la carnisseria.  2. Els homes mÉs valents sÓon ací.  3. El boter calça unes botes noves.  4. Ahir sabies bÉ la lliçó.  5. Demà baratarem la bÓta del vi novell per una bota mÉs gran.  6. El corredor NurmÍ (DE FINLÀNDIA) ha guanyat el jocs internacional.  7. TÉ tot el cos mullat.  8. La meua dona no dÓna prou almoines.  9. A les deu eixirà el correu.  10.Perquè vingues tu aniré jo també.
 52. 52. L’APÒSTROF
 53. 53. Exercici  __ "Avui" és un diari. He copiat __ Home feliç de Jaume Corbera. __ 11 de setembre. Han dut __ Spencer a parlar de __ statu quo. __ ien ha baixat i __ dòlar també. __ hòbbit és una novel·la de Tolkien. A __ Índia sempre és __ hora de __ te. Escriu __ a i __ be. La senyora Spencer no vol parlar: __ Spencer no parlarà. Han derrotat __ XIa legió. Han restaurat __ Scala de Milà. __ Schola Cantorum de Castelló. __ host del rei Jaume. Com passa el temps! Ja s’ha fet __ una. __ ira és un sentiment perniciós. __ arquitecte ha parlat de __ asimetria dels edificis. Té moments __ anormalitat. Els clients __ El Corte Inglés. Sessió __ ioga. __ ONU. __ UJI. __ UGT. __ UEFA. Els participis de obrir són obert i oberta.
 54. 54. Solució exercici

Vistas

Total de vistas

656

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

142

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×