Böyrək çatışmazlığı

ClCN7
ClCN7 Azərbaycan Təbiblər Birliyi ( ATB ) en Azərbaycan Təbiblər Birliyi ( ATB )
Böyrək çatışmazlığı
Yaşar Rəhimli
303b
Kəskin böyrək
çatışmazlığı
Kəskin böyrək çatışmazlığı - böyrək
parenximasına müxtəlif faktorların
(ekzogen, endogen) təsiri nəticəsində
əmələ gələn vəziyyət olub, böyrəklərin
ekskretor, sekretor, filtrasiya
funksiyalarının kəskin pozulması ilə
müşayiət olunur
Etiologiyası
Prerenal (hemodinamik) forma – böyrək qan
cərəyanının kəskin pozulması nəticəsində əmələ
gəlir.
Renal (parenximatoz) forma – böyrək
parenximasının zədələnməsi nəticəsində əmələ
gəlir.
Postrenal (obstruktiv) forma – sidiyin xaric
olmasının kəskin pozulması nəticəsində əmələ
gəlir.
Arenal forma – çox nadir forma olub, həyati göstərişə
görə hər iki böyrəyin və ya tək böyrəyin çıxarılması
nəticəsində əmələ gəlir.
Etiologiyası
Etiologiyası
Prerenal
(hemodinamik)
forma
Renal
(parenximatoz)
forma
Postrenal
(obstruktiv) forma
Arenal forma
1) Şoklar (travmatik,
anafilaktik, kardiogen,
infeksion-toksiki,
hemolitik)
2) Uzun müddətli
sıxılma sindromu
3) Yanıqlar
4) Ürək çatışmazlığı
5) Dehidratasiya və
elektrolitlərin itirilməsi
6) Qanaxma və
infeksiya ilə
fəsadlaşmış mamalıq
patologiyası
7) Böyrək qan
cərayanını azaldan
dərman preparatlarının
təsiri
1) Nefritlər (kəskin
qlomerulonefrit , kəskin
interstisial nefrit)
2) Birləşdirici
toxumanın
diffuz xəstəlikləri
3) Qudpasçer
sindromu
4) Nefrotoksik
maddələrin təsiri
5) Böyrək arteriyasının
tromboz və emboliyası
6) Böyrək venasının
trombozu
1) Sidik çıxarıcı yolların
daşla obstruksiyası
2) Sidik çıxarıcı yolların
şişlə obstruksiyası
3) Sidik çıxarıcı yolların
böyümüş limfa
düyünləri ilə
obstruksiyası
4) Prostat vəzinin
böyüməsi nəticəsində
kəskin sidik
ləngiməsinin əmələ
gəlməsi
5) Sidik axarlarının qan
laxtaları ilə okkluziyası
Həyatı göstərişə görə
hər iki böyrəyin və ya
tək böyrəyin xaric
edilməsi nəticəsində
əmələ gəlir
Patogenezi
Sitokinlərin böyrəklərə zədələyici təsiri
Böyrək qan cərəyanı və yumaqcıq filtrasiyasının azalması,
böyrəklərin işemiyası
Na və suyun distal kanalcıqlara gəlməsinin azalması
Kanalcıqların epitelinin apoptozu güclənməsi
Disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma sindromu inkişaf
etməsi
Böyrək kanalcıqları hüceyrələrində Ca-nin toplanması, onun
ödemi və şişməsi
Pielorenal və pielovenoz reflüksün inkişaf etməsi
Kanalcıqlarda hidrostatik təzyiqin artması
İnterstisiyanın ödemi
Yumaqcıqlarda və kanalcıqlarda qan cərəyanının pozulması
Tubulyar nekrozun əmələ gəlməsi
Təsnifatı
Zədələnmə yerinə görə:
Prerenal
Renal
Postrenal
Təsnifatı
Etiopatogenezinə görə:
Şok böyrəyi
Toksiki böyrək
Kəskin infeksion böyrək
Damar obstruksiyası
Uroloji obstruksiya
Arenal vəziyyət
Təsnifatı
Gedişinə görə:
Faktorun təsirinin başlanğıc dövrü
Oliqoanuriya dövrü
Diurezin bərpa olunması dövrü
Sağalma dövrü
Təsnifatı
Ağırlıq dərəcəsinə görə:
1-ci dərəcə - yüngül
2-ci dərəcə - orta ağırlıqda
3-cü dərəcə - ağır
Klinikası
Başlanğıc dövr yaxud etioloji faktorun
təsir dövrü
Oliqoanurik dövr
Diurezin bərpa olunması dövrü
Böyrək funksiyasının bərpa olunması
dövrü
Klinikası
Başlanğıc dövr yaxud etioloji faktorun
təsir dövrü:
Təxminən 1-2 gün davam edir
Kollaps
Diurezin azalması baş verir
Klinikası
Oliqoanurik mərhələ:
1 neçə gündən 3-4 həftəyə qədər davam
edir
Ümumi zəiflik
İştahsızlıq
Gündüz yuxululuq, gecə yuxusuzluq
Ürək bulanma, qusma
Sidik ifrazının azalması
Klinikası
Dəri quru olur, qabıqlanır
Dil quru olur
Uremik qastrit, kolit
Qaraciyər böyüyə, funksiyası pozula,
hətta qaraciyər çatışmazlığı inkişaf edə
bilər
Klinikası
Kəskin miokardit, az hallarda isə fibrinoz
perikardit inkişaf edə bilər
Ciddi hiperhidratasiya zamanı ağciyər
ödemi müşahidə oluna bilər
Tez-tez pnevmoniya inkişaf edir və
abseslə ağırlaşa bilər
Ağır hallarda Kussmaul tənəffüsü
(asidozla əlaqədar) əmələ gəlir
Klinikası
Baş ağrıları
Əzələ dartılmaları
Qıcolmalar
Huşun pozulması
Klinikası
Hiperkaliemiya
Hiponatriemiya
Hipokalsiemiya
Hipoxloremiya
Hipermaqniemiya
Hiperfosfatemiya
Hipersulfatemiya
Klinikası
Diurezin bərpa olunması dövrü:
Diurez tədricən artmağa başlayır
Yumaqcıq filtrasiyası bərpa olunur
Kanalcıq reabsorbsiyası isə pozulmuş
vəziyyətdə qalır
Hüceyrədən kənar dehidratasiya və hüceyrə
dehidratasiyası əlamətləri qeyd olunur
Hipokaliemiya
Hipomaqniemiya
Hiponatriemiya müşahidə olunur
Klinikası
Böyrək funksiyasının bərpa olunması
dövrü:
3-12 ay və daha çox davam edir
Bu dövrdə kreatinin və sidik cövhərinin
qanda səviyyəsi normal olur
Müalicəsi
Əsas etioloji faktorların aradan qaldırılması
Travmatik şok zamanı - ağrısızlaşdırma, yaranın cərrahi
işlənilməsi
Hemorragik şok zamanı - qan əvəzedici məhlulların
köçürülrməsi
Nefrotoksik kəskin böyrək çatışmazlığında - mədə-bağırsağın
təmizlənməsi, bu yolla uremik toksinlərin orqanizmdən
çıxarılması
Renal mənşəli KBÇ-da - böyrək xəstəliklərinin müalicəsi
Sidik yollarının okklyuziyası fonunda əmələ gələn KBÇ – da -
təcili nefrostomiya
Massiv hemoliz zamanı - qan köçürülməsi
Sepsis fonunda baş vermiş KBÇ-da - intensiv antibakterial
terapiya
Şok əleyhinə tədbirlər
Dövr edən qanın həcminin bərpa edilməsi
Poliqlükin - plazma əvəz edici preparatdır, tədricən damar
divarından keçir, hemodinamik təsir göstərir, AT-ni tez
yüksəldir.
Reopoliqlükin - dekstranın 10%-li məhluludur. Preparat
mayenin toxumalardan qan dövranına keçməsinə şərait
yaradır, dövr edən qanın həcmini artırır, mikrosirkulyasiyanı
yaxşılaşdırır.V/d damcı üsulu ilə istifadə edilir (400-1000 ml).
Şok zamanı dövr edən qanın həcmini bərpa etmək üçün -
zülal preparatları - Yeni hazırlanmış plazmanın v/d. damcı
üsulu ilə köçürülməsi
Şok əleyhinə tədbirlər
Beta adrenostimulyatorların vena daxilinə
istifadəsi
Dopamin (dopmin) - beta-adrenoreseptorları stimulyasiya
etməklə miokardın yığılma qabiliyyətini artırır, böyrək qan
cərəyanını artırmaqla, yumaqcıq filtrasiyasını
yaxşılaşdırmaqla diurezi artırır.
200 mq (5 ampula) dopmini 5%-li 400 ml qlükoza yaxud
NaCl-da həll edib v/d. damcı üsulu ilə yeridilir.
Dopmin böyrək qan cərəyanını yaxşılaşdırır, AT-ni yüksəldir
Dopmin dozasının çox olması fonunda böyrək
arteriyalarının daralmasına görə böyrək qan cərəyanı
pisləşə bilər.
Şok əleyhinə tədbirlər
Prednizolonun istifadə edilməsi
Qlükokortikoidlərin istifadəsi - autoimmun
proseslər fonunda əmələ gələn KBÇ-da məsləhət görülür.
Prednizolonu 3-5 mq/kq dozada istifadə etmək olar.
Qlükokortikoidləri həmçinin hemolitik mənşəli KBÇ-da da
tətbiq etmək olar.
Arterial hipotenziya ilə müşayiət olunan KBÇ-da da 60-
90 mq prednizolondan v/dax. axınla istifadə etmək olar,
sonra isə saxlayıcı doza təyin edilir.
Şok əleyhinə tədbirlər
Xəstələrdə şok vəziyyəti 4-5 saatdan çox
davam edərsə, böyrək toxumasında geri
dönməz dəyişikliklər əmələ gəlir. Odur ki,
şok zamanı tədbirlər təcili, qısa müddət
ərzində aparılmalıdır.
Diuretiklərin istifadə edilməsi
Diuretiklər KBÇ-nın müalicəsində ilk saatlardan
istifadə edilməlidir.
Furosemid Na və suyun geriyə sorulmasını
blokada etməklə böyrək damarlarını genişləndirir,
diurezi artırır.
KBÇ-da furosemid v/d. yeridilməklə 2 mq/kq (8
ampula-160 mq) dozadan başlanır, əgər 1 saat
ərzində effekt olmazsa, təkrar preparatı 1 mq/kq
dozaya (40 ampula-800 mq) qədər vena daxilinə
vurmaq olar.
Furosemidin böyük dozalarının toksiki effekti
əmələ gələ və böyrək çatışmazlığı proqressivləşə
bilər.
Diuretiklərin istifadə edilməsi
Mannitol böyrək kanalcıqlarında sidiyin osmotik təzyiqini
artırmaqla suyun reabsorbsiyasını azaldır, yumaqcıq
filtrasiyasını, böyrək qan cərəyanını yaxşılaşdırır.
Əgər KBÇ olan xəstələrdə mannitolun istifadəsindən
sonra diurez artmırsa, onu sonra istifadə etmək lazım deyil,
çünki mannitolun artıq tətbiq edilməsi nəticəsində
hipervolemiya, ağciyərlərin və beynin ödemi əmələ gələ
bilər.
Mannitolun 10-20% məhlulunu 5%-li qlükoza məhlulunda
həll etməklə vena daxilinə damcı üsulu ilə yaxud v/dax.
Axınla yavaş-yavaş 1 q/kq dozada istifadə etmək olar.
Mannitolla bərabər vena daxilinə 200 mq furosemidin
vurulması da məsləhətdir.
Antikoaqulyantların təyinatı
KBÇ-da antikoaqulyantların istifadəsi
disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma
(DDDL) yaxud hemolitik-uremik sindrom zamanı
göstəriş hesab olunur.
DDDL sindromunun hiperkoaqulyasiya
dövründə heparin hər 6 saatdan bir 15-50
vah./kq dozada təyin edilir.
DDDL sindromunun 2-ci (hemorragik) fazasında
təzə hazırlanmış plazma və proteolitik
fermentlərin inhibitorları v/dax. vurulur.
KBÇ-nın oliqoanurik fazasının
müalicəsi
Bu mərhələdə ölüm daha çox
Hiperhidratasiyadan
Hiperkaliemiyadan
Tənəffüsün və qan dövranının pozulması
ilə müşayiət olunan metabolik asidozdan
Hiperazotemiyadan ola bilər.
Zülal metabolizminin azalması və
orqanizmin energetik tələbatının
təmin edilməsi
Pəhriz az zülallı olmalı (gün ərzində 20 qramdan
artıq olmamaqla), əsasən karbohidrat və
yağlardan təşkil olunmalıdır.
Zülal katabolizmini azaltmaq üçün anaboliklərdən-
retabolil ə/dax. 1 ml-dən həftədə 1 dəfə, kişilərə
testosteron propionat 100 ml/gün dozada ə/dax.
istifadə edilir.
Zülal katabolizmini azaltmaq üçün həmçinin
proteolitik fermentlərin inhibitorları: kontrikal,
trasilol 30000-50000 TV v/dax. damcı üsulu ilə
250-300 ml 5%-li qlükoza məhlulunda gündə 1
dəfə 4-5 gün ərzində köçürülə bilər.
Mayenin optimal balansının
təmin edilməsi
Xəstəliyin oliqoanurik mərhələsində çox maye
köçürmək olmaz
Mayenin artıq miqdarda infuziyası hidremiyanı
artıra, su zəhərlənməsi yarada bilər
Xəstədə diurez olmadıqda yaxud oliqouriya
olduqda, gün ərzində 600-700 ml maye
köçürülməsi məsləhət görülür
Xəstəyə mayeni daxilə də vermək olar
Eyni zamanda v/dax. 5-10 %-li qlükoza yaxud
Ringer məhlulunu köçürmək olar. Qlükoza zülal
katabolizmini azaldır, ketoasidozım qarşısını alır
Elektrolit pozğunluqlarının
korreksiyası
Hiperkaliemiyanın korreksiyası üçün ilk növbədə K
ilə zəngin qida məhsullarını istifadə etməmək
lazımdır (kartof, meyvə şirələri, ərik, gavalı qurusu və
s.).
Bu məqsədlə 200-300 ml 40%-li qlükoza məhlulunun
40 vahid insulinlə v/dax. vurulması məsləhətdir.
Ağır hiperkaliemiya zamanı 5%-li 10-20 ml NaCl
yaxud laktat məhlullarını v/dax. istifadə etmək olar.
Ancaq bu zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki Na-
un dozası çox olduqda ağciyərlərin ödemi əmələ gələ
bilər.
Elektrolit pozğunluqlarının
korreksiyası
Asidoz hiperkaliemiyanın əmələ gəlməsinə şərait
yaradır. Odur ki, NaHCO3 məhlulunu v/dax. istifadə
etmək olar.
Aparılan tədbirlər effektsiz olduqda hemodializ
müalicəsi məsləhət görülür.
Hipokalsiemiyanın qarşısını almaq üçün isə v/dax.
10%-li kalsi qlükonatdan 20-40 ml v/dax. istifadə
edilir.
Hiponatriemiya adətən hidremiya ilə əlaqədar olur.
Bu zaman hüceyrələrdə K Na ilə əvəz edilir.
Hiperkaliemiya, hidremiya aradan qaldırdıqda
hiponatriemiya da normallaşır.
Turşu-qələvi müvazinəti
pozğunluğunun korreksiyası
KBÇ-nın oliqoanuriya mərhələsində
asidoz əmələ gəlir.
Metabolik asidoz zamanı K hüceyrə
daxilindən çıxır və Na hüceyrə daxilinə
keçir.
KBÇ zamanı nadir hallarda metabolik
alkaloz inkişaf edə bilər ki, bu da özünü
qusma, ishal, hiperventilyasiya ilə göstərir.
Turşu-qələvi müvazinəti
pozğunluğunun korreksiyası
Asidozun müalicəsi
4,2% NaHCO3 məhlulu hər kq çəkiyə 4 ml
hesabi ilə köçürülürə bilər
NaHCO3 məhlulunun təsirindən asidoz azalan
zaman Ca-nın qan zərdabında səviyyəsi
azalmaqla qıcolma əmələ gətirə bilər
Onun qarşısını almaq üçün isə Ca qlükonatın
10%-li məhlulu 20 ml v/dax. vurula bilər
Turşu-qələvi müvazinəti
pozğunluğunun korreksiyası
Alkalozun müalicəsi
Ca qlükonatın 10%-li məhlulundan 50
ml-ə qədər v/dax istifadə olunur.
Dezintoksikasiya edici müalicə
Dezintoksikasiya məqsədilə hemodez,
qlükoza, ringer məhlullarından istifadə etmək
olar, ancaq KBÇ olan xəstələrdə
hiperhidratasiya olduğundan bu preparatların
böyük dozalarda istifadəsi
məhdudlaşdırılmalıdır
KBÇ-nin müalicəsində hemodializin tətbiqi ən
effektiv üsullardan hesab edilir
Əgər xəstələrdə hemodializ müalicəsini
aparmaq mümkün deyilsə, bu zaman
hemofiltrasiya üsulundan istifadə etmək olar
Antibiotiklərin istifadə edilməsi
KBÇ zamanı antibiotiklər əsasən sepsis,
infeksion fəsadlar olan zaman təyin edilir.
Antibiotiklərin istifadə edilməsi zamanı
nefrotoksiklik, böyrək funksiyasının
pozulmasının dərəcəsi, preparatın
farmakokinetikası nəzərə alınmalıdır.
Diurezin bərpa olunması
dövründə müalicə
Qidalanma rejimi
Diurezin bərpa olunması dövründə xəstələrin
qidalanması rejimi genişləndirilməlidir
Kifayət qədər zülal qəbulu məsləhət görülür
Xörək duzunu məhdudlaşdırmağa ehtiyac olmur
Qida vitaminlə, minerallarla zəngin olmalıdır
Vitamin çatışmazlığı dövrlərində polivitamin
preparatlarından istifadə etmək olar
Poliuriya fazasında xəstələr 2-3 l və ondan artıq
maye qəbul edə bilərlər ki, kifayət qədər diurez
olsun.
Su balansı pozğunluğunun
korreksiyası
Hüceyrədən kənar dehidratasiyanın
müalicəsi
NaCl-u daxilə qəbul etmək lazımdır (xaric
edilən hər litr sidiyə təxminən 2 qram
hesabı ilə)
NaCl-un 0,9%-li məhlulunun v/dax.
yeridilməsi (gün ərzində 2-3 litr)
v/dax plazma, albuminin istifadə edilməsi
Su balansı pozğunluğunun
korreksiyası
Hüceyrə dehidratasiyasının müalicəsi
Gün ərzində xaric edilən sidiyin
miqdarından çox mayenin daxilə qəbul
edilməsi
v/dax. 3-5 litr 5%-li qlükozanın damcı
üsulu ilə köçürülməsi
NaCl məhlullarının, hipertonik məhlulların
v/dax. yeridilməsi
Ümumi dehidratasiya zamanı
müalicə
5%-li qlükoza məhlulu v/dax. köçürülür
Sonra isə NaCl-un izotonik məhlulu v/dax.
yeridilir
NaCl, qlükozanın hipertonik məhlulları,
kolloid məhlulların istifadəsi əks göstərişdir
Elektrolit balansı pozğunluğunun
müalicəsi
KBÇ-nın poliuriya fazasında sidiklə çoxlu
miqdarda elektrolitlər itirildiyindən hipokaliemiya,
hiponatriemiya, hipoxloremiya, hipomaqniemiya
yarana bilər.
Bu dövrdə qan zərdabında Ca-nin səviyyəsi
normallaşır.
Hipokaliemiya və hiponatriemiyanı korreksiya
etmək üçün müvafiq elektrolitlər təyin edilir.
Eyni zamanda tərkibi K ilə zəngin olan
məhsulları da istifadə etmək olar (portağal,
mandarin, süd, kartof, qara gavalı, banan və s.).
İnfeksion ağırlaşmaların
müalicəsi
KBÇ zamanı infeksion ağırlaşmalar əmələ
gələrsə, nefrotoksik olmayan (penisillin
qrup antibiotikləri) və az nefrotoksik
(sefalosporinlər) antibiotiklərdən istifadə
etmək olar.
Antibiotiklərin təyin ediləcək dozaları
böyrəklərin funksional vəziyyətindən asılı
olaraq seçilməlidir.
Anemiyanın müalicəsi
Müalicə məqsədilə dəmir tərkibli
preparatlar, eritropoetin istifadə edilməlidir.
Hb-nin səviyyəsi 50 g/l-dən aşağı olarsa
xəstələrə eritrosit kütləsinin köçürülməsi
məsləhətdir.
Bərpa dövründə müalicə
Böyrəklərin funksional vəziyyətinin
göstəricilərinə
Gündəlik diurezə
Qan zərdabında elektrolitlərin səviyyəsinə
Azotemiyaya
Qanın ümumu analizinə nəzarət olunmalıdır
Diqqətinizə görə
təşəkkürlər!
1 de 46

Recomendados

Miyokard EnfarktüSü por
Miyokard EnfarktüSüMiyokard EnfarktüSü
Miyokard EnfarktüSüdrmyilmaz
22K vistas41 diapositivas
Akut batında radyoloji por
Akut batında radyolojiAkut batında radyoloji
Akut batında radyolojiwww.tipfakultesi. org
42.9K vistas60 diapositivas
PNÖMONİLER (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
PNÖMONİLER (fazlası için www.tipfakultesi.org )PNÖMONİLER (fazlası için www.tipfakultesi.org )
PNÖMONİLER (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
18.8K vistas139 diapositivas
Tum receteler (fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Tum receteler (fazlası için www.tipfakultesi.org)Tum receteler (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Tum receteler (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
146.8K vistas45 diapositivas
Yara iyilesmesi por
Yara iyilesmesiYara iyilesmesi
Yara iyilesmesiwww.tipfakultesi. org
78.7K vistas99 diapositivas
Koroner dolasim (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
Koroner dolasim (fazlası için www.tipfakultesi.org )Koroner dolasim (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Koroner dolasim (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
11K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Bası Yaraları ve Bakım ppt Sunusu por
Bası Yaraları ve Bakım ppt SunusuBası Yaraları ve Bakım ppt Sunusu
Bası Yaraları ve Bakım ppt SunusuKemal ASLAN
7.7K vistas89 diapositivas
pnömotoraks por
pnömotoraks pnömotoraks
pnömotoraks www.tipfakultesi. org
2.5K vistas64 diapositivas
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
70.6K vistas49 diapositivas
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
1.7K vistas24 diapositivas
FİZİK MUAYENE por
FİZİK MUAYENEFİZİK MUAYENE
FİZİK MUAYENEbahri
65.1K vistas182 diapositivas
Solunum sistemine ait semptom ve bulgular por
Solunum sistemine ait semptom ve bulgular Solunum sistemine ait semptom ve bulgular
Solunum sistemine ait semptom ve bulgular www.tipfakultesi. org
4.7K vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Bası Yaraları ve Bakım ppt Sunusu por Kemal ASLAN
Bası Yaraları ve Bakım ppt SunusuBası Yaraları ve Bakım ppt Sunusu
Bası Yaraları ve Bakım ppt Sunusu
Kemal ASLAN7.7K vistas
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org70.6K vistas
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Anorektal hastalıklar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org1.7K vistas
FİZİK MUAYENE por bahri
FİZİK MUAYENEFİZİK MUAYENE
FİZİK MUAYENE
bahri65.1K vistas
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI por ahmetcayakar
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARIAKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
ahmetcayakar27.8K vistas
Diz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Diz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )Diz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Diz hastalıkları (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org9.5K vistas
Xoçkin limfomasının immun sistemə təsiri por ClCN7
Xoçkin limfomasının immun sistemə təsiriXoçkin limfomasının immun sistemə təsiri
Xoçkin limfomasının immun sistemə təsiri
ClCN7 1.2K vistas
Obstruktif akc hst (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Obstruktif akc hst (fazlası için www.tipfakultesi.org )Obstruktif akc hst (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Obstruktif akc hst (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org5.6K vistas
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Solunum sistemi muayenesi(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org58.2K vistas
Nefrotik Sendrom por ahmetcayakar
Nefrotik SendromNefrotik Sendrom
Nefrotik Sendrom
ahmetcayakar10.6K vistas
Acil serviste hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Acil serviste hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Acil serviste hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Acil serviste hastaya yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org103.7K vistas
Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org177.7K vistas
BRADİKARDİ VE KALP BLOKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
BRADİKARDİ VE KALP BLOKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )BRADİKARDİ VE KALP BLOKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )
BRADİKARDİ VE KALP BLOKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org9.4K vistas

Similar a Böyrək çatışmazlığı

farmakologiya 1.pptx por
farmakologiya 1.pptxfarmakologiya 1.pptx
farmakologiya 1.pptxZGfrli
113 vistas22 diapositivas
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları por
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları ClCN7
1.1K vistas42 diapositivas
Hellp sindromu por
Hellp sindromuHellp sindromu
Hellp sindromuAzerbaijan Medical University
444 vistas16 diapositivas
kidney.pptx por
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptxFidanRsul
13 vistas17 diapositivas
postreanimasion xəstəlik.hg.pptx por
postreanimasion xəstəlik.hg.pptxpostreanimasion xəstəlik.hg.pptx
postreanimasion xəstəlik.hg.pptxGunayHuseynova5
41 vistas18 diapositivas
Diabetic neuropathy treatment methods por
Diabetic neuropathy treatment methodsDiabetic neuropathy treatment methods
Diabetic neuropathy treatment methodsAnar N
89 vistas21 diapositivas

Similar a Böyrək çatışmazlığı(20)

farmakologiya 1.pptx por ZGfrli
farmakologiya 1.pptxfarmakologiya 1.pptx
farmakologiya 1.pptx
ZGfrli113 vistas
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları por ClCN7
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
ClCN7 1.1K vistas
kidney.pptx por FidanRsul
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptx
FidanRsul13 vistas
postreanimasion xəstəlik.hg.pptx por GunayHuseynova5
postreanimasion xəstəlik.hg.pptxpostreanimasion xəstəlik.hg.pptx
postreanimasion xəstəlik.hg.pptx
GunayHuseynova541 vistas
Diabetic neuropathy treatment methods por Anar N
Diabetic neuropathy treatment methodsDiabetic neuropathy treatment methods
Diabetic neuropathy treatment methods
Anar N89 vistas
Xroniki aclıq zamanı immunitet por ClCN7
Xroniki aclıq zamanı immunitetXroniki aclıq zamanı immunitet
Xroniki aclıq zamanı immunitet
ClCN7 840 vistas
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu əsas şikayətlər, on... por ClCN7
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu  əsas şikayətlər, on...Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu  əsas şikayətlər, on...
Mədə xəstəlikləri zamanı kliniki müayinə üsulları sorğu əsas şikayətlər, on...
ClCN7 1.9K vistas
şəKərli diabet por ClCN7
şəKərli diabetşəKərli diabet
şəKərli diabet
ClCN7 1.2K vistas
Miokard İnfarktı por ClCN7
Miokard İnfarktıMiokard İnfarktı
Miokard İnfarktı
ClCN7 3.5K vistas
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis) por LemanPirmemmedova
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
LemanPirmemmedova174 vistas
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2 por ClCN7
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
ClCN7 284 vistas
Vaxtı ötmüş hamiləlik por ClCN7
Vaxtı ötmüş hamiləlikVaxtı ötmüş hamiləlik
Vaxtı ötmüş hamiləlik
ClCN7 2.3K vistas
SEPSİS, SEPTİK ŞOK por ClCN7
SEPSİS, SEPTİK ŞOKSEPSİS, SEPTİK ŞOK
SEPSİS, SEPTİK ŞOK
ClCN7 985 vistas
Neyroendokrin Şişlər por drelvint
Neyroendokrin ŞişlərNeyroendokrin Şişlər
Neyroendokrin Şişlər
drelvint1.1K vistas
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoraları por ClCN7
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarıMədə və onikibarmaq bağırsaq xoraları
Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoraları
ClCN7 2.5K vistas

Más de ClCN7

Yumurtalığın apopleksiyası por
Yumurtalığın  apopleksiyasıYumurtalığın  apopleksiyası
Yumurtalığın apopleksiyasıClCN7
1.1K vistas14 diapositivas
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları por
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıHamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıClCN7
26.2K vistas41 diapositivas
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri por
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriDölün qeyri düzgün vəziyyətləri
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriClCN7
1.8K vistas18 diapositivas
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster ) por
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )ClCN7
2.2K vistas23 diapositivas
Somnambulizm ( lunatizm ) por
Somnambulizm ( lunatizm )Somnambulizm ( lunatizm )
Somnambulizm ( lunatizm )ClCN7
1K vistas21 diapositivas
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə por
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməArtiq çəki̇ və pi̇ylənmə
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməClCN7
596 vistas10 diapositivas

Más de ClCN7 (20)

Yumurtalığın apopleksiyası por ClCN7
Yumurtalığın  apopleksiyasıYumurtalığın  apopleksiyası
Yumurtalığın apopleksiyası
ClCN7 1.1K vistas
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları por ClCN7
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıHamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
ClCN7 26.2K vistas
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri por ClCN7
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriDölün qeyri düzgün vəziyyətləri
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri
ClCN7 1.8K vistas
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster ) por ClCN7
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
ClCN7 2.2K vistas
Somnambulizm ( lunatizm ) por ClCN7
Somnambulizm ( lunatizm )Somnambulizm ( lunatizm )
Somnambulizm ( lunatizm )
ClCN7 1K vistas
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə por ClCN7
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməArtiq çəki̇ və pi̇ylənmə
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə
ClCN7 596 vistas
Baş beynin angioqrafiyasi por ClCN7
Baş beynin angioqrafiyasiBaş beynin angioqrafiyasi
Baş beynin angioqrafiyasi
ClCN7 559 vistas
Miokardit por ClCN7
Miokardit Miokardit
Miokardit
ClCN7 1.5K vistas
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz por ClCN7
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartrozDeformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz
ClCN7 1.3K vistas
Yenidoğulmuşun Fiziologiyası por ClCN7
Yenidoğulmuşun FiziologiyasıYenidoğulmuşun Fiziologiyası
Yenidoğulmuşun Fiziologiyası
ClCN7 2.2K vistas
Embriogenez por ClCN7
EmbriogenezEmbriogenez
Embriogenez
ClCN7 948 vistas
Dalaq Xestelikleri por ClCN7
Dalaq XestelikleriDalaq Xestelikleri
Dalaq Xestelikleri
ClCN7 4.2K vistas
Autoimmun qastritin immun mexanizmi por ClCN7
Autoimmun qastritin immun mexanizmiAutoimmun qastritin immun mexanizmi
Autoimmun qastritin immun mexanizmi
ClCN7 556 vistas
Upload por ClCN7
UploadUpload
Upload
ClCN7 232 vistas
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları por ClCN7
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmalarıBurun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları
ClCN7 1.2K vistas
Kron xəstəliyi por ClCN7
Kron xəstəliyiKron xəstəliyi
Kron xəstəliyi
ClCN7 2K vistas
Anadangəlmə ürək qüsurları por ClCN7
Anadangəlmə ürək qüsurlarıAnadangəlmə ürək qüsurları
Anadangəlmə ürək qüsurları
ClCN7 1.5K vistas
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe... por ClCN7
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
ClCN7 908 vistas
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri por ClCN7
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləriZahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
ClCN7 1.9K vistas
Vərəmin patoloji anatomiyası por ClCN7
Vərəmin patoloji anatomiyasıVərəmin patoloji anatomiyası
Vərəmin patoloji anatomiyası
ClCN7 1K vistas

Böyrək çatışmazlığı

 • 2. Kəskin böyrək çatışmazlığı Kəskin böyrək çatışmazlığı - böyrək parenximasına müxtəlif faktorların (ekzogen, endogen) təsiri nəticəsində əmələ gələn vəziyyət olub, böyrəklərin ekskretor, sekretor, filtrasiya funksiyalarının kəskin pozulması ilə müşayiət olunur
 • 3. Etiologiyası Prerenal (hemodinamik) forma – böyrək qan cərəyanının kəskin pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Renal (parenximatoz) forma – böyrək parenximasının zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Postrenal (obstruktiv) forma – sidiyin xaric olmasının kəskin pozulması nəticəsində əmələ gəlir. Arenal forma – çox nadir forma olub, həyati göstərişə görə hər iki böyrəyin və ya tək böyrəyin çıxarılması nəticəsində əmələ gəlir.
 • 5. Etiologiyası Prerenal (hemodinamik) forma Renal (parenximatoz) forma Postrenal (obstruktiv) forma Arenal forma 1) Şoklar (travmatik, anafilaktik, kardiogen, infeksion-toksiki, hemolitik) 2) Uzun müddətli sıxılma sindromu 3) Yanıqlar 4) Ürək çatışmazlığı 5) Dehidratasiya və elektrolitlərin itirilməsi 6) Qanaxma və infeksiya ilə fəsadlaşmış mamalıq patologiyası 7) Böyrək qan cərayanını azaldan dərman preparatlarının təsiri 1) Nefritlər (kəskin qlomerulonefrit , kəskin interstisial nefrit) 2) Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri 3) Qudpasçer sindromu 4) Nefrotoksik maddələrin təsiri 5) Böyrək arteriyasının tromboz və emboliyası 6) Böyrək venasının trombozu 1) Sidik çıxarıcı yolların daşla obstruksiyası 2) Sidik çıxarıcı yolların şişlə obstruksiyası 3) Sidik çıxarıcı yolların böyümüş limfa düyünləri ilə obstruksiyası 4) Prostat vəzinin böyüməsi nəticəsində kəskin sidik ləngiməsinin əmələ gəlməsi 5) Sidik axarlarının qan laxtaları ilə okkluziyası Həyatı göstərişə görə hər iki böyrəyin və ya tək böyrəyin xaric edilməsi nəticəsində əmələ gəlir
 • 6. Patogenezi Sitokinlərin böyrəklərə zədələyici təsiri Böyrək qan cərəyanı və yumaqcıq filtrasiyasının azalması, böyrəklərin işemiyası Na və suyun distal kanalcıqlara gəlməsinin azalması Kanalcıqların epitelinin apoptozu güclənməsi Disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma sindromu inkişaf etməsi Böyrək kanalcıqları hüceyrələrində Ca-nin toplanması, onun ödemi və şişməsi Pielorenal və pielovenoz reflüksün inkişaf etməsi Kanalcıqlarda hidrostatik təzyiqin artması İnterstisiyanın ödemi Yumaqcıqlarda və kanalcıqlarda qan cərəyanının pozulması Tubulyar nekrozun əmələ gəlməsi
 • 8. Təsnifatı Etiopatogenezinə görə: Şok böyrəyi Toksiki böyrək Kəskin infeksion böyrək Damar obstruksiyası Uroloji obstruksiya Arenal vəziyyət
 • 9. Təsnifatı Gedişinə görə: Faktorun təsirinin başlanğıc dövrü Oliqoanuriya dövrü Diurezin bərpa olunması dövrü Sağalma dövrü
 • 10. Təsnifatı Ağırlıq dərəcəsinə görə: 1-ci dərəcə - yüngül 2-ci dərəcə - orta ağırlıqda 3-cü dərəcə - ağır
 • 11. Klinikası Başlanğıc dövr yaxud etioloji faktorun təsir dövrü Oliqoanurik dövr Diurezin bərpa olunması dövrü Böyrək funksiyasının bərpa olunması dövrü
 • 12. Klinikası Başlanğıc dövr yaxud etioloji faktorun təsir dövrü: Təxminən 1-2 gün davam edir Kollaps Diurezin azalması baş verir
 • 13. Klinikası Oliqoanurik mərhələ: 1 neçə gündən 3-4 həftəyə qədər davam edir Ümumi zəiflik İştahsızlıq Gündüz yuxululuq, gecə yuxusuzluq Ürək bulanma, qusma Sidik ifrazının azalması
 • 14. Klinikası Dəri quru olur, qabıqlanır Dil quru olur Uremik qastrit, kolit Qaraciyər böyüyə, funksiyası pozula, hətta qaraciyər çatışmazlığı inkişaf edə bilər
 • 15. Klinikası Kəskin miokardit, az hallarda isə fibrinoz perikardit inkişaf edə bilər Ciddi hiperhidratasiya zamanı ağciyər ödemi müşahidə oluna bilər Tez-tez pnevmoniya inkişaf edir və abseslə ağırlaşa bilər Ağır hallarda Kussmaul tənəffüsü (asidozla əlaqədar) əmələ gəlir
 • 18. Klinikası Diurezin bərpa olunması dövrü: Diurez tədricən artmağa başlayır Yumaqcıq filtrasiyası bərpa olunur Kanalcıq reabsorbsiyası isə pozulmuş vəziyyətdə qalır Hüceyrədən kənar dehidratasiya və hüceyrə dehidratasiyası əlamətləri qeyd olunur Hipokaliemiya Hipomaqniemiya Hiponatriemiya müşahidə olunur
 • 19. Klinikası Böyrək funksiyasının bərpa olunması dövrü: 3-12 ay və daha çox davam edir Bu dövrdə kreatinin və sidik cövhərinin qanda səviyyəsi normal olur
 • 20. Müalicəsi Əsas etioloji faktorların aradan qaldırılması Travmatik şok zamanı - ağrısızlaşdırma, yaranın cərrahi işlənilməsi Hemorragik şok zamanı - qan əvəzedici məhlulların köçürülrməsi Nefrotoksik kəskin böyrək çatışmazlığında - mədə-bağırsağın təmizlənməsi, bu yolla uremik toksinlərin orqanizmdən çıxarılması Renal mənşəli KBÇ-da - böyrək xəstəliklərinin müalicəsi Sidik yollarının okklyuziyası fonunda əmələ gələn KBÇ – da - təcili nefrostomiya Massiv hemoliz zamanı - qan köçürülməsi Sepsis fonunda baş vermiş KBÇ-da - intensiv antibakterial terapiya
 • 21. Şok əleyhinə tədbirlər Dövr edən qanın həcminin bərpa edilməsi Poliqlükin - plazma əvəz edici preparatdır, tədricən damar divarından keçir, hemodinamik təsir göstərir, AT-ni tez yüksəldir. Reopoliqlükin - dekstranın 10%-li məhluludur. Preparat mayenin toxumalardan qan dövranına keçməsinə şərait yaradır, dövr edən qanın həcmini artırır, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır.V/d damcı üsulu ilə istifadə edilir (400-1000 ml). Şok zamanı dövr edən qanın həcmini bərpa etmək üçün - zülal preparatları - Yeni hazırlanmış plazmanın v/d. damcı üsulu ilə köçürülməsi
 • 22. Şok əleyhinə tədbirlər Beta adrenostimulyatorların vena daxilinə istifadəsi Dopamin (dopmin) - beta-adrenoreseptorları stimulyasiya etməklə miokardın yığılma qabiliyyətini artırır, böyrək qan cərəyanını artırmaqla, yumaqcıq filtrasiyasını yaxşılaşdırmaqla diurezi artırır. 200 mq (5 ampula) dopmini 5%-li 400 ml qlükoza yaxud NaCl-da həll edib v/d. damcı üsulu ilə yeridilir. Dopmin böyrək qan cərəyanını yaxşılaşdırır, AT-ni yüksəldir Dopmin dozasının çox olması fonunda böyrək arteriyalarının daralmasına görə böyrək qan cərəyanı pisləşə bilər.
 • 23. Şok əleyhinə tədbirlər Prednizolonun istifadə edilməsi Qlükokortikoidlərin istifadəsi - autoimmun proseslər fonunda əmələ gələn KBÇ-da məsləhət görülür. Prednizolonu 3-5 mq/kq dozada istifadə etmək olar. Qlükokortikoidləri həmçinin hemolitik mənşəli KBÇ-da da tətbiq etmək olar. Arterial hipotenziya ilə müşayiət olunan KBÇ-da da 60- 90 mq prednizolondan v/dax. axınla istifadə etmək olar, sonra isə saxlayıcı doza təyin edilir.
 • 24. Şok əleyhinə tədbirlər Xəstələrdə şok vəziyyəti 4-5 saatdan çox davam edərsə, böyrək toxumasında geri dönməz dəyişikliklər əmələ gəlir. Odur ki, şok zamanı tədbirlər təcili, qısa müddət ərzində aparılmalıdır.
 • 25. Diuretiklərin istifadə edilməsi Diuretiklər KBÇ-nın müalicəsində ilk saatlardan istifadə edilməlidir. Furosemid Na və suyun geriyə sorulmasını blokada etməklə böyrək damarlarını genişləndirir, diurezi artırır. KBÇ-da furosemid v/d. yeridilməklə 2 mq/kq (8 ampula-160 mq) dozadan başlanır, əgər 1 saat ərzində effekt olmazsa, təkrar preparatı 1 mq/kq dozaya (40 ampula-800 mq) qədər vena daxilinə vurmaq olar. Furosemidin böyük dozalarının toksiki effekti əmələ gələ və böyrək çatışmazlığı proqressivləşə bilər.
 • 26. Diuretiklərin istifadə edilməsi Mannitol böyrək kanalcıqlarında sidiyin osmotik təzyiqini artırmaqla suyun reabsorbsiyasını azaldır, yumaqcıq filtrasiyasını, böyrək qan cərəyanını yaxşılaşdırır. Əgər KBÇ olan xəstələrdə mannitolun istifadəsindən sonra diurez artmırsa, onu sonra istifadə etmək lazım deyil, çünki mannitolun artıq tətbiq edilməsi nəticəsində hipervolemiya, ağciyərlərin və beynin ödemi əmələ gələ bilər. Mannitolun 10-20% məhlulunu 5%-li qlükoza məhlulunda həll etməklə vena daxilinə damcı üsulu ilə yaxud v/dax. Axınla yavaş-yavaş 1 q/kq dozada istifadə etmək olar. Mannitolla bərabər vena daxilinə 200 mq furosemidin vurulması da məsləhətdir.
 • 27. Antikoaqulyantların təyinatı KBÇ-da antikoaqulyantların istifadəsi disseminə olunmuş damar daxili laxtalanma (DDDL) yaxud hemolitik-uremik sindrom zamanı göstəriş hesab olunur. DDDL sindromunun hiperkoaqulyasiya dövründə heparin hər 6 saatdan bir 15-50 vah./kq dozada təyin edilir. DDDL sindromunun 2-ci (hemorragik) fazasında təzə hazırlanmış plazma və proteolitik fermentlərin inhibitorları v/dax. vurulur.
 • 28. KBÇ-nın oliqoanurik fazasının müalicəsi Bu mərhələdə ölüm daha çox Hiperhidratasiyadan Hiperkaliemiyadan Tənəffüsün və qan dövranının pozulması ilə müşayiət olunan metabolik asidozdan Hiperazotemiyadan ola bilər.
 • 29. Zülal metabolizminin azalması və orqanizmin energetik tələbatının təmin edilməsi Pəhriz az zülallı olmalı (gün ərzində 20 qramdan artıq olmamaqla), əsasən karbohidrat və yağlardan təşkil olunmalıdır. Zülal katabolizmini azaltmaq üçün anaboliklərdən- retabolil ə/dax. 1 ml-dən həftədə 1 dəfə, kişilərə testosteron propionat 100 ml/gün dozada ə/dax. istifadə edilir. Zülal katabolizmini azaltmaq üçün həmçinin proteolitik fermentlərin inhibitorları: kontrikal, trasilol 30000-50000 TV v/dax. damcı üsulu ilə 250-300 ml 5%-li qlükoza məhlulunda gündə 1 dəfə 4-5 gün ərzində köçürülə bilər.
 • 30. Mayenin optimal balansının təmin edilməsi Xəstəliyin oliqoanurik mərhələsində çox maye köçürmək olmaz Mayenin artıq miqdarda infuziyası hidremiyanı artıra, su zəhərlənməsi yarada bilər Xəstədə diurez olmadıqda yaxud oliqouriya olduqda, gün ərzində 600-700 ml maye köçürülməsi məsləhət görülür Xəstəyə mayeni daxilə də vermək olar Eyni zamanda v/dax. 5-10 %-li qlükoza yaxud Ringer məhlulunu köçürmək olar. Qlükoza zülal katabolizmini azaldır, ketoasidozım qarşısını alır
 • 31. Elektrolit pozğunluqlarının korreksiyası Hiperkaliemiyanın korreksiyası üçün ilk növbədə K ilə zəngin qida məhsullarını istifadə etməmək lazımdır (kartof, meyvə şirələri, ərik, gavalı qurusu və s.). Bu məqsədlə 200-300 ml 40%-li qlükoza məhlulunun 40 vahid insulinlə v/dax. vurulması məsləhətdir. Ağır hiperkaliemiya zamanı 5%-li 10-20 ml NaCl yaxud laktat məhlullarını v/dax. istifadə etmək olar. Ancaq bu zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki Na- un dozası çox olduqda ağciyərlərin ödemi əmələ gələ bilər.
 • 32. Elektrolit pozğunluqlarının korreksiyası Asidoz hiperkaliemiyanın əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Odur ki, NaHCO3 məhlulunu v/dax. istifadə etmək olar. Aparılan tədbirlər effektsiz olduqda hemodializ müalicəsi məsləhət görülür. Hipokalsiemiyanın qarşısını almaq üçün isə v/dax. 10%-li kalsi qlükonatdan 20-40 ml v/dax. istifadə edilir. Hiponatriemiya adətən hidremiya ilə əlaqədar olur. Bu zaman hüceyrələrdə K Na ilə əvəz edilir. Hiperkaliemiya, hidremiya aradan qaldırdıqda hiponatriemiya da normallaşır.
 • 33. Turşu-qələvi müvazinəti pozğunluğunun korreksiyası KBÇ-nın oliqoanuriya mərhələsində asidoz əmələ gəlir. Metabolik asidoz zamanı K hüceyrə daxilindən çıxır və Na hüceyrə daxilinə keçir. KBÇ zamanı nadir hallarda metabolik alkaloz inkişaf edə bilər ki, bu da özünü qusma, ishal, hiperventilyasiya ilə göstərir.
 • 34. Turşu-qələvi müvazinəti pozğunluğunun korreksiyası Asidozun müalicəsi 4,2% NaHCO3 məhlulu hər kq çəkiyə 4 ml hesabi ilə köçürülürə bilər NaHCO3 məhlulunun təsirindən asidoz azalan zaman Ca-nın qan zərdabında səviyyəsi azalmaqla qıcolma əmələ gətirə bilər Onun qarşısını almaq üçün isə Ca qlükonatın 10%-li məhlulu 20 ml v/dax. vurula bilər
 • 35. Turşu-qələvi müvazinəti pozğunluğunun korreksiyası Alkalozun müalicəsi Ca qlükonatın 10%-li məhlulundan 50 ml-ə qədər v/dax istifadə olunur.
 • 36. Dezintoksikasiya edici müalicə Dezintoksikasiya məqsədilə hemodez, qlükoza, ringer məhlullarından istifadə etmək olar, ancaq KBÇ olan xəstələrdə hiperhidratasiya olduğundan bu preparatların böyük dozalarda istifadəsi məhdudlaşdırılmalıdır KBÇ-nin müalicəsində hemodializin tətbiqi ən effektiv üsullardan hesab edilir Əgər xəstələrdə hemodializ müalicəsini aparmaq mümkün deyilsə, bu zaman hemofiltrasiya üsulundan istifadə etmək olar
 • 37. Antibiotiklərin istifadə edilməsi KBÇ zamanı antibiotiklər əsasən sepsis, infeksion fəsadlar olan zaman təyin edilir. Antibiotiklərin istifadə edilməsi zamanı nefrotoksiklik, böyrək funksiyasının pozulmasının dərəcəsi, preparatın farmakokinetikası nəzərə alınmalıdır.
 • 38. Diurezin bərpa olunması dövründə müalicə Qidalanma rejimi Diurezin bərpa olunması dövründə xəstələrin qidalanması rejimi genişləndirilməlidir Kifayət qədər zülal qəbulu məsləhət görülür Xörək duzunu məhdudlaşdırmağa ehtiyac olmur Qida vitaminlə, minerallarla zəngin olmalıdır Vitamin çatışmazlığı dövrlərində polivitamin preparatlarından istifadə etmək olar Poliuriya fazasında xəstələr 2-3 l və ondan artıq maye qəbul edə bilərlər ki, kifayət qədər diurez olsun.
 • 39. Su balansı pozğunluğunun korreksiyası Hüceyrədən kənar dehidratasiyanın müalicəsi NaCl-u daxilə qəbul etmək lazımdır (xaric edilən hər litr sidiyə təxminən 2 qram hesabı ilə) NaCl-un 0,9%-li məhlulunun v/dax. yeridilməsi (gün ərzində 2-3 litr) v/dax plazma, albuminin istifadə edilməsi
 • 40. Su balansı pozğunluğunun korreksiyası Hüceyrə dehidratasiyasının müalicəsi Gün ərzində xaric edilən sidiyin miqdarından çox mayenin daxilə qəbul edilməsi v/dax. 3-5 litr 5%-li qlükozanın damcı üsulu ilə köçürülməsi NaCl məhlullarının, hipertonik məhlulların v/dax. yeridilməsi
 • 41. Ümumi dehidratasiya zamanı müalicə 5%-li qlükoza məhlulu v/dax. köçürülür Sonra isə NaCl-un izotonik məhlulu v/dax. yeridilir NaCl, qlükozanın hipertonik məhlulları, kolloid məhlulların istifadəsi əks göstərişdir
 • 42. Elektrolit balansı pozğunluğunun müalicəsi KBÇ-nın poliuriya fazasında sidiklə çoxlu miqdarda elektrolitlər itirildiyindən hipokaliemiya, hiponatriemiya, hipoxloremiya, hipomaqniemiya yarana bilər. Bu dövrdə qan zərdabında Ca-nin səviyyəsi normallaşır. Hipokaliemiya və hiponatriemiyanı korreksiya etmək üçün müvafiq elektrolitlər təyin edilir. Eyni zamanda tərkibi K ilə zəngin olan məhsulları da istifadə etmək olar (portağal, mandarin, süd, kartof, qara gavalı, banan və s.).
 • 43. İnfeksion ağırlaşmaların müalicəsi KBÇ zamanı infeksion ağırlaşmalar əmələ gələrsə, nefrotoksik olmayan (penisillin qrup antibiotikləri) və az nefrotoksik (sefalosporinlər) antibiotiklərdən istifadə etmək olar. Antibiotiklərin təyin ediləcək dozaları böyrəklərin funksional vəziyyətindən asılı olaraq seçilməlidir.
 • 44. Anemiyanın müalicəsi Müalicə məqsədilə dəmir tərkibli preparatlar, eritropoetin istifadə edilməlidir. Hb-nin səviyyəsi 50 g/l-dən aşağı olarsa xəstələrə eritrosit kütləsinin köçürülməsi məsləhətdir.
 • 45. Bərpa dövründə müalicə Böyrəklərin funksional vəziyyətinin göstəricilərinə Gündəlik diurezə Qan zərdabında elektrolitlərin səviyyəsinə Azotemiyaya Qanın ümumu analizinə nəzarət olunmalıdır