Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları

ClCN7
ClCN7 Azərbaycan Təbiblər Birliyi ( ATB ) en Azərbaycan Təbiblər Birliyi ( ATB )
Şəkərli diabetin xroniki
ağırlaşmaları
Xroniki ağırlaşmalar
 Xroniki ağırlaşmalar diyabetin irəliləyən
dövrlərində ortaya çıxan və ciddi
problemlərə səbəb ola bilən ikincil vəziyyətlərdir.
 Diyabete bağlı xroniki ağırlaşmalar
yaxşı bir diyabet kontrolu ilə qarşısı alına
və ya gecikdirilə bilər.
Şəkərli diabetin ağırlaşmaları kəskin və xronik olaraq 2
yerə ayrılır
Kəskin ağırlaşmalar
• -Hiperqlikemik koma
• -Hipoqlisemk koma
• -Hiperosmolor koma
• -Laktasidemik koma
Xronik ağırlaşmalar
Mikrovaskulyar ağırlaşmalar:
• - Diyabetik nefropatiya
• - Diyabetik retinopatiya
• - Diyabetik neyropatiya
Makrovaskulyar ağırlaşmalar:
• - Kardiovaskulyar xəstəliklər
• - Serebrovaskulyar
xəstəliklər
• - Periferik damar xəstəlikləri
Diyabetik nefropatiya
• Mikrovaskulyar ağırlaşmalardan biri olan
nefropatiya diyabetlilərin təxminən 20-50 %-
də görülməkdədir.
Sıx görülən xroniki ağırlaşmalardan biridir.
Kişilərdə qadınlara görə 1.7 dəfə daha çoxdur.
Nefropatiyanın formalaşması Mogensenin təyin etdiyi
5 mərhələdən ibarətdir.
1. Qlomerulyar hiperfiltrasiya mərhələsi
2. Səssiz mərhələ (Albuminin normal olduğu
mərhələ)
3. Nefropatiyanın başlanğıc mərhələsi
(Mikroalbuminuriya mərhələsi)
4. Klinik nefropatiya (Makroalbuminuriya
mərhələsi)
5. Son dövr böyrək çatmazlığı mərhələsi
Nefropatiyanın formalaşma mərhələləri
Mərhələ Xüsusiyətləri Albumin
uriya
Böyrək
filtrasiyası
Arterial
təzyiq
1
Hipertrofiya və
hiperfunksiya Normal Artıb Normal
2
Quruluş
anormallıqları
Normal Artıb və ya
normal
Normal və ya
az qalxıb
3
Daimi mikroalbu
minuriya
20-200
mkg/dəq
Artıb və ya
azalıb Yüksəlib
4
Makroalbuminur
iya >200 mkg/dəq Azalıb Hipertenziya
5 Uremiya Yüksək <10 ml/dəq Hipertenziya
Qlomerulyar hiperfiltrasiya mərhələsi
• Bu mərhələdə izlənilən dəyişiklik,qlomerulyar
filtirasiya sürətinin (GFR) artmasıdır.Labarator
diaqnozda GFR>150ml/dk isə nefropatiya
inkişaf riski yüksəkdir. Tip 1 diyabetlilerin
20-40 %-də diaqnoz əsasında GFR yüksəkliyi
görülməkdədir. Bununla birlikdə bu
dövrdə geriyə qayıdan böyrək böyüməsi
ola bilər.
Standart bir oral antidiyabetik
müalicəsindən 3 ay sonra GFR-də
%10 azalma təmin edilə bilməkdədir. Bu nəticə
təsirli bir diyabet kontrolunun böyrək
funksiyaları üzərindəki müsbət təsirini
açıq olaraq göstərər.
Səssiz mərhələ (Albuminin miqdarı normaldır )
• Bu mərhələdə GFR yüksəkliyi davam edir, lakin
sidikdə albumin normal nisbətlərdədir.Anormal
laboratotiya nəticəsi olaraq, yalnız fiziki aktivlik
sonrasında mikroalbiminuriya görülə bilər.
Səssiz mərhələ (Albuminin miqdarı normaldır )
• Böyrək
glomerullarında
strukturca dəyişikliklər
(glomerulyar bazal
membranda
qalınlaşma
kimi) meydana gələr. Bu
mərhələni ilk
mərhələdən ayırmaq
çətindir. 5-15 il qədər
müddət bilər.
Nefropatiyanın başlanğıc mərhələsi
(Mikroalbuminuriya mərhələsi)
• Əsas göstərici mikroalbuminuriyadır.
• Normada 1.5-20 mkg/dəq,burada 20-200 mkg dəq-dir.
• Bu mərhələdə GFR azalır.
• AT nisbətən artmışdır.
• Erkən diaqnoz və qoruyucu müalicəylə Klinik
nefropatiya mərhələsi gecikdirilə bilər.
• Qeyd : Belə xəstələrdə kardiovaskulyar xəstəliklər
daha çox rast gəldiyindən,diabetli xəstələrin ildə 1
dəfə mikroalbuminuriya ölçülməlidir.
Mikroalbuminuriya
Klinik nefropatiya (Makroalbuminuriya mərhələsi)
• Sidikdə albuminin miqdarı dəqədə 200 mkg,24
saatada 300 mg-dır.
• Albumin artarkən GFR azalmaqda davam edir.
• Arterial hipertenziya müşayyət edilir.
• Yanaşı olaraq retinopatiya və hiperlipidemiya
inkişaf edir.
Son dövr böyrək çatmazlığı mərhələsi
• Bu dövrdə GFR 2 dəfə azalır.
• Və təxminən 3 il içində Böyrək çatışmazlığı
(ESRD) yaranır.
• Uremiya daha da artır.
• Dializ və ya böyrək transplantasiyası lazım
gəlir.
Mikroalbuminuriya və GFR (qrafik təsvir)
Mikroalbuminuriya diaqnozu
3 üsulu vardır:
 1. Spot sidikdə (səhər ilk sidik)
albumin/kreatinin miqdarı,
 2. 24saatlıq sidikdə (qızıl standart),
 3. 4 saat və ya gecə boyunca toplanan
sidikdə.
Diyabetik retinopatiya
• Diyabetik retinopatiya gözün tor qişası
bölümündəki kiçik damarların xəstəliyidir.
• İnsanlar arasındakı görmə problemlərinin
vacib bir səbəbidir. 16-65 yaş arasında görülən
korluqların %20-dən cavabdehdir.
Diyabetlilerin təxminən %2-də retinopatiyaya
bağlı korluq yaranır.
Diyabetik retinopatiyanın tipləri
Tip Xüsusiyyətləri
Background
retinopatiyası
Göz dibində kiçik damarlarda genişlənmə,kiçik
anevrizmalar və ləkələr,sərt eksudat,atılmış pambıq
görüntüsü (mis məftil simptomu).
Preprolifertiv
retinopatiya
Kiçik anevrizmalar və ləkələr,venoz
anormallıqlar,arterialarda darlıq,yumşaq
eksudatlar.
Proliferativ
retinopatiya
Göz dibində yeni damarların yaranması
(neovaskulyarizasiya),fibroz
toxuma,qansızmalar (retina və vitreus içində).
Makulopatiya
Makula bölgəsində işemiya vəya
ödem,retinada qalınlaşma.
Retinopatiya zamanı göz dibindəki dəyişikliklər
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
• Diyabetik xəstələrdə retinopatiyadan
əlavə vitriozda qanama, rubeozis iridis,
qlaukoma, yuvenil katarakta və okulyar
əzələ iflicinə (3,4,6. baş cütlərinin iflici)
bağlı olaraq da görmə problemləri ola
bilər.
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Diabetik neyropatiya
• Diabetik neyropatiya klinik olaraq
simmetrik,hissi,avtonom neyropatiya şəklində
görülür.
• Sinir biopsiyasında
degenerasiya,demielinizasiya,anormallıqlar,
ağır hallarda kapilyar tıxanıqlığı görülür.
• Hissi və hərəki sinirlərdə impulsların ötürülmə
sürəti azalır.
Diabetik neyropatiyanın növləri
• Simmetrik polineyropatiya
– Hissi və ya sensomotor polineyropatiya
– Simmetrik distal motor neyropatiyası
– Avtonom neyropatiya
• Fokal və Multi fokal neyropatiya
-Kranial neyropatiya
- Gövdə neyropatiyası
- Assimmetrik uc nöqtələrin neyropatiyası
Mikst formalar
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Avtonom neyropatiya əlamətləri
Tərləmə
pozulmaları
 Tərləmə artışı : ən çox görülən əlamətdir,baş və gövdənin
yuxarı hissəsində,yemək yeyərkən üz və əllərdə (əsasən pendir
yeyərkən) olabilər.
 Tərləmə itkisi : ayaqlarda soyuqluqla müşayət olunur.
Pupilla
dəyişiklikləri  İşığa qarşı reaksiyanın azalması və ya itməsi.
Gastrointestinal
sistem
pozulmalar
 Bulantı,requrqitasiya (qidanın ağıza qayıtması)
Qəbizlik və ya diareya,qeyri iradi nəcis ifrazı.
Urogenital
pozulmalar
 Kişilərdə impotensiya,qadınlarda frigidlik
 Sidik ifrazının yavaşıması
 Sidik kisəsinin tam boşalmaması
Hipoqlikemiya Hipoqlikemiya əlamətləri olmadan ağır hipoqlikemiya
Tənəffüs
pozulmaları
Ani tənəffüs çatışmazlığı: xüsusən
anesteziklər,ağrıkəsici dərmanlar,gecə yuxudaykən
Diabetik ağrılı neyropatiyada işlədilən dərmanlar.
Qrup Dərman Miqdarı
Trisiklik dərmanlar Amitriptilin 10-75 mg / yuxu zamanı / gün
Nortriptilin 25-75 mg / yuxu zamanı / gün
İmipramin 25-75 mg / yuxu zamanı / gün
Antikonvulsantlar Qabapentin 300-1200 mg / 3 dəfə / gün
Karbamazepin 200-400 mg / 3 dəfə / gün
Pregabalin 75-150 mg / 2 dəfə/ gün
5-hidroksitriptamin Duloksetin 60-120 mg /gün
Substans P inhibitoru Kapsaisin krem %0.025-0.075 / 3-4 dəfə/gün
Alfa-lipoy turşusu Alfa-lipoy turşusu 600 mg / gün
Diyabetik ayaq
• Diyabetik ayaq ,qeyri-düzgün müalicə
səbəbiylə qlükozanın qanda miqdarının uzun
müddət,davamlı olaraq nizamsız olan
xəstələrdə daha çox görülən, ayaq
arteriyalarında bilateral progrssiv
aterosklerotik dəyişikliyə bağlı damarların
daralması və ayaq toxumasında qidalanmanın
pozulması ilə karekterizə bir xəstəlikdir.
Diyabetik ayaq
• Diyabetik neyropatiya və buna bağlı hiss
qüsuru, mikrotravmalar diyabetik ayaq
inkişafının ən əhəmiyyətli hazırlayıcı
səbəblərindəndir.
• Siqaret və tütün istifadəsi ,diyabetıik ayaq
inkişafını sürətləndirən faktorlardan biridir.
• Bütün qeyri-travmatik aşağı ətraf
amputasiyalarının 40-60%-ı diyabetə bağlıdır.
Diyabetik Ayaq Təsnifatı (Wagner təsnifatı)
• Dərəcə 0: Yüksək riskli* ayaqda xora
• Dərəcə 1: Səthi xora
• Dərəcə 2: Subkutan toxumaya invaziya edən xora
• Dərəcə 3: Selülit və abses formalaşması ilə birlikdə
dərin xora (sıxlıqla osteomyelit mövcuddur)
• Dərəcə 4: Lokalizasiya etmiş qanqrena
• Dərəcə 5: Bütün ayağı tutan generalizə qanqrena
* Nizamsız qlükoza , yaşlılıq, tək yaşamaq, əzələ
skelet sistemi və nevroloji problemlər, alkolizm,
görmə pozuqluğu, psixiatrik dərman istifadəsi vs.
Diyabetik ayaq-risk faktorları
Xora /Amputasiya Nedenleri
Travma
Əlverişsiz ayaqqabı və corab
Çılpaq ayaqla gəzmək
Qəzalar
Termal yaralanmalar – yanıqlar
Sümük-oynaq problemləri
Oynaq hərəkətində məhdudluq
Sümük çıxıntıları
Ayaq deformasiyası
Döyənəklər
Ayağa düzgün qulluq
göstərilməməsi
Səhv dırnaq kəsimi
Gündəlik baxım və gigiyena əskikliyi
Ayaq göbələkləri
Siqaret Siqaret - Tütün istifadəsi
Qeyri-normal metobalizm
Nizamsız qlikoza balansı
Displidemiya
HT
Digər xroniki ağırlaşma
Yüksək yaş
Diyabetik ayaqda xora
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Ayağa qulluq
• Ayaq və barmaq aralarının gündəlik kontrolu
• Gündəlik olaraq ayaqların yuyunub, qurulanması
• Nəmləndirici krem sürtülməsi
• Çılpaq ayaqla gəzməmək
• Uyğun ayaqqabı və corab istifadəsi
• Corabların gündəlik dəyişməsi
• Düzgün dırnaq kəsimi
• Ayağın görünməyən nahiyəsini güzgüylə kontrol etmək
• Döyənək müalicəsinin diqqətlə edilməsi
• Ayaq göbələklərinin müalicəsi
• Kəsik, sıyrıq, yara vs. erkən müalicəsi
• Ayağınızı sobalardan uzaq tutun
Ayağa qulluq
Makrovaskulyar ağırlaşmalar.
• Kardiovaskulyar xəstəliklər
• Miyokard infarktından ölümlər diyabetik xəstələrdə diyabeti
olmayanlara görə 2 dəfə daha çoxdur.
• Miyokard infarktı olduğunda ümumiyyətlə stress
hormonlarının
• təsiri ilə ketoasidoz sıx görünür və glukoza səviyyəsi əvvəldən
yaxşı olsa belə pozular.Ketoasidoz miyokard metobolizmasını
pozduğu üçün
• ketoasidozlu xəstələrdə miyokard infarktı görülmə ehtimalı
• da yüksəkdir.
• Glukoza səviyyəsinin insilin müalicəsiylə xəstəliyi azaltdığını
göstərən araşdırmalar səbəbiylə insilin seçilməlidir.
DM-da koronar damar xəstəliklərinin
xüsusiyyətləri
• Daha gənc yaşlarda görülür
• Qadınlarda da sıx görülür
• Diyabet yaşı ilə risk artır
• Qan şəkəri idarəsizliyi ilə artır
• Çoxlu damar tutulumu daha sıxdır
• Damar tutulumu daha genişdir
Periferik damar xəstəlikləri
• Diyabetiklərdə PDX diyabetik olmayanlardan fərqli
• deyil ancaq daha tez başlayır və daha sürətli irəliləyir.
• Ayaq amputasiyaları diyabetiklərdə 5 qat daha
çoxdur.
• Neyropatiya, mikro və makrovaskulyar xəstəliklər
qangrena meydana gəlməsini sürətləndirər.
• Klinik əlamətləri qalça və baldırda ayağın hərəkəti
zmanı ağrı olmasıdır.
• Ayaqdakı işkemik ağrılar istirahət əsnasında itər.
Serebrovaskulyar xəstəliklər
• Diyabetik xəstələrdə Serebrovaskulyar xəstəlik
• insidansı və prevalansı artmışdır.
• Diyabetik xəstələrdə iflic riski 2-6 qat artmışdır və
• Qalıq əlamət nisbəti daha çoxdur.
• Tip 2 diyabetik xəstələrdə yaş faktoru və
• aterosklerozun daha çox olması SVX riskini artırar.
• İfliclərlə bağlı ölümlərin %7 si diyabetiklilerdedir.
• Diyabetiklilerde hiperkoaqulopatiyaya meyl
olduğundan bunlarda görülən SVX hadisələri daha
çox trombotik təbiətlidir.
• İşkemik hücumlar diyabetik xəstələrdə daha
sıx görülür və bunlar ola biləcək SVH-ın
xəbərçisi ola bilər.
• Bəzən xəstələrin müayinəsində a. Karotisdə
eşidilən bir küy , aterosklerotik bir düyünün
səbəbindən SVH yarana bilər.
Makrovaskulyar ağırlaşmalarda profilaktika və
müalicə
• Həyat tərzini dəyişikdirmək
• Qan şəkəri nizamı
• Hipertenziyanın müalicəsi
• Hiperlipidemiyanın müalicəsi
• Salisil turşusu ilə müalicəsi
• Mikroalbuminuriya müəyyən
olunanlarda AÇF-1 müalicəsi
Təşəkkürlər
1 de 42

Recomendados

Doğuştan kalp hastalıklarına tanısal yaklaşım(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Doğuştan kalp hastalıklarına tanısal yaklaşım(fazlası için www.tipfakultesi.org)Doğuştan kalp hastalıklarına tanısal yaklaşım(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Doğuştan kalp hastalıklarına tanısal yaklaşım(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
6.8K vistas81 diapositivas
Bayilma yakinmasi ile gelen çocuğa yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Bayilma yakinmasi ile gelen çocuğa yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)Bayilma yakinmasi ile gelen çocuğa yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Bayilma yakinmasi ile gelen çocuğa yaklaşim(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
1.7K vistas32 diapositivas
PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )
PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
8.2K vistas62 diapositivas
Puberte fizyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
Puberte fizyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Puberte fizyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Puberte fizyolojisi (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
10.5K vistas45 diapositivas
şOk(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
şOk(fazlası için www.tipfakultesi.org)şOk(fazlası için www.tipfakultesi.org)
şOk(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
5.8K vistas62 diapositivas
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
26.2K vistas67 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
2.7K vistas16 diapositivas
Gut por
GutGut
Gutfethiisnac
1.6K vistas71 diapositivas
OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU por
OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU
OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU Demet Akbulut
3.8K vistas75 diapositivas
Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
9.2K vistas52 diapositivas
Hepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasim por
Hepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasimHepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasim
Hepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasimnihattt
16.7K vistas87 diapositivas
Nöroloji Hasta Raporu Örneği por
Nöroloji Hasta Raporu ÖrneğiNöroloji Hasta Raporu Örneği
Nöroloji Hasta Raporu ÖrneğiOlgu Çınar
67.5K vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
orak-hücreli-anemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org2.7K vistas
OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU por Demet Akbulut
OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU
OBEZİTE VE REHABİLİTASYONU
Demet Akbulut3.8K vistas
Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org)Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Toksi̇koloji̇k vakalar(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org9.2K vistas
Hepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasim por nihattt
Hepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasimHepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasim
Hepatosplenomegalisi olan cocuga yaklasim
nihattt16.7K vistas
Nöroloji Hasta Raporu Örneği por Olgu Çınar
Nöroloji Hasta Raporu ÖrneğiNöroloji Hasta Raporu Örneği
Nöroloji Hasta Raporu Örneği
Olgu Çınar67.5K vistas
Mitral kapak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Mitral kapak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)Mitral kapak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Mitral kapak hastalıkları(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org18.7K vistas
Asistoli nabizsiz elektriksel aktivite (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Asistoli nabizsiz elektriksel aktivite (fazlası için www.tipfakultesi.org )Asistoli nabizsiz elektriksel aktivite (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Asistoli nabizsiz elektriksel aktivite (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org18.7K vistas
Doğumsal metabolik Hast(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Doğumsal metabolik Hast(fazlası için www.tipfakultesi.org)Doğumsal metabolik Hast(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Doğumsal metabolik Hast(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org4.2K vistas
Katarakt ve rehabi̇li̇tasyonu por Sefa Yaşar
Katarakt ve rehabi̇li̇tasyonuKatarakt ve rehabi̇li̇tasyonu
Katarakt ve rehabi̇li̇tasyonu
Sefa Yaşar4.4K vistas
Fmf por hotorun
FmfFmf
Fmf
hotorun1.8K vistas
infektif endokardit (fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
infektif endokardit (fazlası için www.tipfakultesi.org)infektif endokardit (fazlası için www.tipfakultesi.org)
infektif endokardit (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org6.6K vistas
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI por ahmetcayakar
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARIAKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
ahmetcayakar27.8K vistas
Kardiyolojide tanı yöntemleri(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Kardiyolojide tanı yöntemleri(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kardiyolojide tanı yöntemleri(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kardiyolojide tanı yöntemleri(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org2.6K vistas
Sıvı Volüm Eksikliği Sunum por nandacepte.org
Sıvı Volüm Eksikliği SunumSıvı Volüm Eksikliği Sunum
Sıvı Volüm Eksikliği Sunum
nandacepte.org11.1K vistas
Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org9.8K vistas
SunumSolunumSistemi por skucukeris
SunumSolunumSistemiSunumSolunumSistemi
SunumSolunumSistemi
skucukeris18.5K vistas

Similar a Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları

Böyrək çatışmazlığı por
Böyrək çatışmazlığıBöyrək çatışmazlığı
Böyrək çatışmazlığıClCN7
1.8K vistas46 diapositivas
Sekerli diabet ve verem por
Sekerli diabet ve veremSekerli diabet ve verem
Sekerli diabet ve veremParvana Talibova
1.3K vistas19 diapositivas
Miokard İnfarktı por
Miokard İnfarktıMiokard İnfarktı
Miokard İnfarktıClCN7
3.5K vistas42 diapositivas
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis) por
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)LemanPirmemmedova
174 vistas19 diapositivas
kidney.pptx por
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptxFidanRsul
13 vistas17 diapositivas
Talasemiya por
TalasemiyaTalasemiya
TalasemiyaClCN7
2.2K vistas38 diapositivas

Similar a Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları (16)

Böyrək çatışmazlığı por ClCN7
Böyrək çatışmazlığıBöyrək çatışmazlığı
Böyrək çatışmazlığı
ClCN7 1.8K vistas
Miokard İnfarktı por ClCN7
Miokard İnfarktıMiokard İnfarktı
Miokard İnfarktı
ClCN7 3.5K vistas
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis) por LemanPirmemmedova
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
Xroniki Piolonefrit (Chronic Pyelonephritis)
LemanPirmemmedova174 vistas
kidney.pptx por FidanRsul
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptx
FidanRsul13 vistas
Talasemiya por ClCN7
TalasemiyaTalasemiya
Talasemiya
ClCN7 2.2K vistas
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2 por ClCN7
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
ClCN7 284 vistas
Dalaq Xestelikleri por ClCN7
Dalaq XestelikleriDalaq Xestelikleri
Dalaq Xestelikleri
ClCN7 4.2K vistas
Ekstragenital və yanaşı ginekoloji xəstəliklər por ClCN7
Ekstragenital və yanaşı ginekoloji xəstəliklərEkstragenital və yanaşı ginekoloji xəstəliklər
Ekstragenital və yanaşı ginekoloji xəstəliklər
ClCN7 1.5K vistas
Diabetic neuropathy treatment methods por Anar N
Diabetic neuropathy treatment methodsDiabetic neuropathy treatment methods
Diabetic neuropathy treatment methods
Anar N89 vistas
Arterial hipertoniya por ClCN7
Arterial hipertoniyaArterial hipertoniya
Arterial hipertoniya
ClCN7 1.5K vistas
Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s ) por ClCN7
Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s )Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s )
Angi̇na ( angi̇na phari̇ngi̇s )
ClCN7 1.3K vistas
Simptomatik hipertenziya por ClCN7
Simptomatik hipertenziyaSimptomatik hipertenziya
Simptomatik hipertenziya
ClCN7 762 vistas

Más de ClCN7

Yumurtalığın apopleksiyası por
Yumurtalığın  apopleksiyasıYumurtalığın  apopleksiyası
Yumurtalığın apopleksiyasıClCN7
1.1K vistas14 diapositivas
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları por
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıHamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıClCN7
26.2K vistas41 diapositivas
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri por
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriDölün qeyri düzgün vəziyyətləri
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriClCN7
1.8K vistas18 diapositivas
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster ) por
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )ClCN7
2.2K vistas23 diapositivas
Somnambulizm ( lunatizm ) por
Somnambulizm ( lunatizm )Somnambulizm ( lunatizm )
Somnambulizm ( lunatizm )ClCN7
1K vistas21 diapositivas
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə por
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməArtiq çəki̇ və pi̇ylənmə
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməClCN7
596 vistas10 diapositivas

Más de ClCN7 (20)

Yumurtalığın apopleksiyası por ClCN7
Yumurtalığın  apopleksiyasıYumurtalığın  apopleksiyası
Yumurtalığın apopleksiyası
ClCN7 1.1K vistas
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları por ClCN7
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıHamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
ClCN7 26.2K vistas
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri por ClCN7
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriDölün qeyri düzgün vəziyyətləri
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri
ClCN7 1.8K vistas
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster ) por ClCN7
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
ClCN7 2.2K vistas
Somnambulizm ( lunatizm ) por ClCN7
Somnambulizm ( lunatizm )Somnambulizm ( lunatizm )
Somnambulizm ( lunatizm )
ClCN7 1K vistas
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə por ClCN7
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməArtiq çəki̇ və pi̇ylənmə
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə
ClCN7 596 vistas
Baş beynin angioqrafiyasi por ClCN7
Baş beynin angioqrafiyasiBaş beynin angioqrafiyasi
Baş beynin angioqrafiyasi
ClCN7 559 vistas
Miokardit por ClCN7
Miokardit Miokardit
Miokardit
ClCN7 1.5K vistas
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz por ClCN7
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartrozDeformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz
ClCN7 1.3K vistas
Yenidoğulmuşun Fiziologiyası por ClCN7
Yenidoğulmuşun FiziologiyasıYenidoğulmuşun Fiziologiyası
Yenidoğulmuşun Fiziologiyası
ClCN7 2.2K vistas
Embriogenez por ClCN7
EmbriogenezEmbriogenez
Embriogenez
ClCN7 948 vistas
Vaxtı ötmüş hamiləlik por ClCN7
Vaxtı ötmüş hamiləlikVaxtı ötmüş hamiləlik
Vaxtı ötmüş hamiləlik
ClCN7 2.3K vistas
Autoimmun qastritin immun mexanizmi por ClCN7
Autoimmun qastritin immun mexanizmiAutoimmun qastritin immun mexanizmi
Autoimmun qastritin immun mexanizmi
ClCN7 556 vistas
Upload por ClCN7
UploadUpload
Upload
ClCN7 232 vistas
SEPSİS, SEPTİK ŞOK por ClCN7
SEPSİS, SEPTİK ŞOKSEPSİS, SEPTİK ŞOK
SEPSİS, SEPTİK ŞOK
ClCN7 985 vistas
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları por ClCN7
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmalarıBurun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları
ClCN7 1.2K vistas
Kron xəstəliyi por ClCN7
Kron xəstəliyiKron xəstəliyi
Kron xəstəliyi
ClCN7 2K vistas
Anadangəlmə ürək qüsurları por ClCN7
Anadangəlmə ürək qüsurlarıAnadangəlmə ürək qüsurları
Anadangəlmə ürək qüsurları
ClCN7 1.5K vistas
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe... por ClCN7
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
ClCN7 908 vistas
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri por ClCN7
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləriZahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
ClCN7 1.9K vistas

Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları

 • 2. Xroniki ağırlaşmalar  Xroniki ağırlaşmalar diyabetin irəliləyən dövrlərində ortaya çıxan və ciddi problemlərə səbəb ola bilən ikincil vəziyyətlərdir.  Diyabete bağlı xroniki ağırlaşmalar yaxşı bir diyabet kontrolu ilə qarşısı alına və ya gecikdirilə bilər.
 • 3. Şəkərli diabetin ağırlaşmaları kəskin və xronik olaraq 2 yerə ayrılır Kəskin ağırlaşmalar • -Hiperqlikemik koma • -Hipoqlisemk koma • -Hiperosmolor koma • -Laktasidemik koma Xronik ağırlaşmalar Mikrovaskulyar ağırlaşmalar: • - Diyabetik nefropatiya • - Diyabetik retinopatiya • - Diyabetik neyropatiya Makrovaskulyar ağırlaşmalar: • - Kardiovaskulyar xəstəliklər • - Serebrovaskulyar xəstəliklər • - Periferik damar xəstəlikləri
 • 4. Diyabetik nefropatiya • Mikrovaskulyar ağırlaşmalardan biri olan nefropatiya diyabetlilərin təxminən 20-50 %- də görülməkdədir. Sıx görülən xroniki ağırlaşmalardan biridir. Kişilərdə qadınlara görə 1.7 dəfə daha çoxdur.
 • 5. Nefropatiyanın formalaşması Mogensenin təyin etdiyi 5 mərhələdən ibarətdir. 1. Qlomerulyar hiperfiltrasiya mərhələsi 2. Səssiz mərhələ (Albuminin normal olduğu mərhələ) 3. Nefropatiyanın başlanğıc mərhələsi (Mikroalbuminuriya mərhələsi) 4. Klinik nefropatiya (Makroalbuminuriya mərhələsi) 5. Son dövr böyrək çatmazlığı mərhələsi
 • 6. Nefropatiyanın formalaşma mərhələləri Mərhələ Xüsusiyətləri Albumin uriya Böyrək filtrasiyası Arterial təzyiq 1 Hipertrofiya və hiperfunksiya Normal Artıb Normal 2 Quruluş anormallıqları Normal Artıb və ya normal Normal və ya az qalxıb 3 Daimi mikroalbu minuriya 20-200 mkg/dəq Artıb və ya azalıb Yüksəlib 4 Makroalbuminur iya >200 mkg/dəq Azalıb Hipertenziya 5 Uremiya Yüksək <10 ml/dəq Hipertenziya
 • 7. Qlomerulyar hiperfiltrasiya mərhələsi • Bu mərhələdə izlənilən dəyişiklik,qlomerulyar filtirasiya sürətinin (GFR) artmasıdır.Labarator diaqnozda GFR>150ml/dk isə nefropatiya inkişaf riski yüksəkdir. Tip 1 diyabetlilerin 20-40 %-də diaqnoz əsasında GFR yüksəkliyi görülməkdədir. Bununla birlikdə bu dövrdə geriyə qayıdan böyrək böyüməsi ola bilər.
 • 8. Standart bir oral antidiyabetik müalicəsindən 3 ay sonra GFR-də %10 azalma təmin edilə bilməkdədir. Bu nəticə təsirli bir diyabet kontrolunun böyrək funksiyaları üzərindəki müsbət təsirini açıq olaraq göstərər.
 • 9. Səssiz mərhələ (Albuminin miqdarı normaldır ) • Bu mərhələdə GFR yüksəkliyi davam edir, lakin sidikdə albumin normal nisbətlərdədir.Anormal laboratotiya nəticəsi olaraq, yalnız fiziki aktivlik sonrasında mikroalbiminuriya görülə bilər.
 • 10. Səssiz mərhələ (Albuminin miqdarı normaldır ) • Böyrək glomerullarında strukturca dəyişikliklər (glomerulyar bazal membranda qalınlaşma kimi) meydana gələr. Bu mərhələni ilk mərhələdən ayırmaq çətindir. 5-15 il qədər müddət bilər.
 • 11. Nefropatiyanın başlanğıc mərhələsi (Mikroalbuminuriya mərhələsi) • Əsas göstərici mikroalbuminuriyadır. • Normada 1.5-20 mkg/dəq,burada 20-200 mkg dəq-dir. • Bu mərhələdə GFR azalır. • AT nisbətən artmışdır. • Erkən diaqnoz və qoruyucu müalicəylə Klinik nefropatiya mərhələsi gecikdirilə bilər. • Qeyd : Belə xəstələrdə kardiovaskulyar xəstəliklər daha çox rast gəldiyindən,diabetli xəstələrin ildə 1 dəfə mikroalbuminuriya ölçülməlidir.
 • 13. Klinik nefropatiya (Makroalbuminuriya mərhələsi) • Sidikdə albuminin miqdarı dəqədə 200 mkg,24 saatada 300 mg-dır. • Albumin artarkən GFR azalmaqda davam edir. • Arterial hipertenziya müşayyət edilir. • Yanaşı olaraq retinopatiya və hiperlipidemiya inkişaf edir.
 • 14. Son dövr böyrək çatmazlığı mərhələsi • Bu dövrdə GFR 2 dəfə azalır. • Və təxminən 3 il içində Böyrək çatışmazlığı (ESRD) yaranır. • Uremiya daha da artır. • Dializ və ya böyrək transplantasiyası lazım gəlir.
 • 15. Mikroalbuminuriya və GFR (qrafik təsvir)
 • 16. Mikroalbuminuriya diaqnozu 3 üsulu vardır:  1. Spot sidikdə (səhər ilk sidik) albumin/kreatinin miqdarı,  2. 24saatlıq sidikdə (qızıl standart),  3. 4 saat və ya gecə boyunca toplanan sidikdə.
 • 17. Diyabetik retinopatiya • Diyabetik retinopatiya gözün tor qişası bölümündəki kiçik damarların xəstəliyidir. • İnsanlar arasındakı görmə problemlərinin vacib bir səbəbidir. 16-65 yaş arasında görülən korluqların %20-dən cavabdehdir. Diyabetlilerin təxminən %2-də retinopatiyaya bağlı korluq yaranır.
 • 18. Diyabetik retinopatiyanın tipləri Tip Xüsusiyyətləri Background retinopatiyası Göz dibində kiçik damarlarda genişlənmə,kiçik anevrizmalar və ləkələr,sərt eksudat,atılmış pambıq görüntüsü (mis məftil simptomu). Preprolifertiv retinopatiya Kiçik anevrizmalar və ləkələr,venoz anormallıqlar,arterialarda darlıq,yumşaq eksudatlar. Proliferativ retinopatiya Göz dibində yeni damarların yaranması (neovaskulyarizasiya),fibroz toxuma,qansızmalar (retina və vitreus içində). Makulopatiya Makula bölgəsində işemiya vəya ödem,retinada qalınlaşma.
 • 19. Retinopatiya zamanı göz dibindəki dəyişikliklər
 • 21. • Diyabetik xəstələrdə retinopatiyadan əlavə vitriozda qanama, rubeozis iridis, qlaukoma, yuvenil katarakta və okulyar əzələ iflicinə (3,4,6. baş cütlərinin iflici) bağlı olaraq da görmə problemləri ola bilər.
 • 23. Diabetik neyropatiya • Diabetik neyropatiya klinik olaraq simmetrik,hissi,avtonom neyropatiya şəklində görülür. • Sinir biopsiyasında degenerasiya,demielinizasiya,anormallıqlar, ağır hallarda kapilyar tıxanıqlığı görülür. • Hissi və hərəki sinirlərdə impulsların ötürülmə sürəti azalır.
 • 24. Diabetik neyropatiyanın növləri • Simmetrik polineyropatiya – Hissi və ya sensomotor polineyropatiya – Simmetrik distal motor neyropatiyası – Avtonom neyropatiya • Fokal və Multi fokal neyropatiya -Kranial neyropatiya - Gövdə neyropatiyası - Assimmetrik uc nöqtələrin neyropatiyası Mikst formalar
 • 26. Avtonom neyropatiya əlamətləri Tərləmə pozulmaları  Tərləmə artışı : ən çox görülən əlamətdir,baş və gövdənin yuxarı hissəsində,yemək yeyərkən üz və əllərdə (əsasən pendir yeyərkən) olabilər.  Tərləmə itkisi : ayaqlarda soyuqluqla müşayət olunur. Pupilla dəyişiklikləri  İşığa qarşı reaksiyanın azalması və ya itməsi. Gastrointestinal sistem pozulmalar  Bulantı,requrqitasiya (qidanın ağıza qayıtması) Qəbizlik və ya diareya,qeyri iradi nəcis ifrazı. Urogenital pozulmalar  Kişilərdə impotensiya,qadınlarda frigidlik  Sidik ifrazının yavaşıması  Sidik kisəsinin tam boşalmaması Hipoqlikemiya Hipoqlikemiya əlamətləri olmadan ağır hipoqlikemiya Tənəffüs pozulmaları Ani tənəffüs çatışmazlığı: xüsusən anesteziklər,ağrıkəsici dərmanlar,gecə yuxudaykən
 • 27. Diabetik ağrılı neyropatiyada işlədilən dərmanlar. Qrup Dərman Miqdarı Trisiklik dərmanlar Amitriptilin 10-75 mg / yuxu zamanı / gün Nortriptilin 25-75 mg / yuxu zamanı / gün İmipramin 25-75 mg / yuxu zamanı / gün Antikonvulsantlar Qabapentin 300-1200 mg / 3 dəfə / gün Karbamazepin 200-400 mg / 3 dəfə / gün Pregabalin 75-150 mg / 2 dəfə/ gün 5-hidroksitriptamin Duloksetin 60-120 mg /gün Substans P inhibitoru Kapsaisin krem %0.025-0.075 / 3-4 dəfə/gün Alfa-lipoy turşusu Alfa-lipoy turşusu 600 mg / gün
 • 28. Diyabetik ayaq • Diyabetik ayaq ,qeyri-düzgün müalicə səbəbiylə qlükozanın qanda miqdarının uzun müddət,davamlı olaraq nizamsız olan xəstələrdə daha çox görülən, ayaq arteriyalarında bilateral progrssiv aterosklerotik dəyişikliyə bağlı damarların daralması və ayaq toxumasında qidalanmanın pozulması ilə karekterizə bir xəstəlikdir.
 • 29. Diyabetik ayaq • Diyabetik neyropatiya və buna bağlı hiss qüsuru, mikrotravmalar diyabetik ayaq inkişafının ən əhəmiyyətli hazırlayıcı səbəblərindəndir. • Siqaret və tütün istifadəsi ,diyabetıik ayaq inkişafını sürətləndirən faktorlardan biridir. • Bütün qeyri-travmatik aşağı ətraf amputasiyalarının 40-60%-ı diyabetə bağlıdır.
 • 30. Diyabetik Ayaq Təsnifatı (Wagner təsnifatı) • Dərəcə 0: Yüksək riskli* ayaqda xora • Dərəcə 1: Səthi xora • Dərəcə 2: Subkutan toxumaya invaziya edən xora • Dərəcə 3: Selülit və abses formalaşması ilə birlikdə dərin xora (sıxlıqla osteomyelit mövcuddur) • Dərəcə 4: Lokalizasiya etmiş qanqrena • Dərəcə 5: Bütün ayağı tutan generalizə qanqrena * Nizamsız qlükoza , yaşlılıq, tək yaşamaq, əzələ skelet sistemi və nevroloji problemlər, alkolizm, görmə pozuqluğu, psixiatrik dərman istifadəsi vs.
 • 31. Diyabetik ayaq-risk faktorları Xora /Amputasiya Nedenleri Travma Əlverişsiz ayaqqabı və corab Çılpaq ayaqla gəzmək Qəzalar Termal yaralanmalar – yanıqlar Sümük-oynaq problemləri Oynaq hərəkətində məhdudluq Sümük çıxıntıları Ayaq deformasiyası Döyənəklər Ayağa düzgün qulluq göstərilməməsi Səhv dırnaq kəsimi Gündəlik baxım və gigiyena əskikliyi Ayaq göbələkləri Siqaret Siqaret - Tütün istifadəsi Qeyri-normal metobalizm Nizamsız qlikoza balansı Displidemiya HT Digər xroniki ağırlaşma Yüksək yaş
 • 34. Ayağa qulluq • Ayaq və barmaq aralarının gündəlik kontrolu • Gündəlik olaraq ayaqların yuyunub, qurulanması • Nəmləndirici krem sürtülməsi • Çılpaq ayaqla gəzməmək • Uyğun ayaqqabı və corab istifadəsi • Corabların gündəlik dəyişməsi • Düzgün dırnaq kəsimi • Ayağın görünməyən nahiyəsini güzgüylə kontrol etmək • Döyənək müalicəsinin diqqətlə edilməsi • Ayaq göbələklərinin müalicəsi • Kəsik, sıyrıq, yara vs. erkən müalicəsi • Ayağınızı sobalardan uzaq tutun
 • 36. Makrovaskulyar ağırlaşmalar. • Kardiovaskulyar xəstəliklər • Miyokard infarktından ölümlər diyabetik xəstələrdə diyabeti olmayanlara görə 2 dəfə daha çoxdur. • Miyokard infarktı olduğunda ümumiyyətlə stress hormonlarının • təsiri ilə ketoasidoz sıx görünür və glukoza səviyyəsi əvvəldən yaxşı olsa belə pozular.Ketoasidoz miyokard metobolizmasını pozduğu üçün • ketoasidozlu xəstələrdə miyokard infarktı görülmə ehtimalı • da yüksəkdir. • Glukoza səviyyəsinin insilin müalicəsiylə xəstəliyi azaltdığını göstərən araşdırmalar səbəbiylə insilin seçilməlidir.
 • 37. DM-da koronar damar xəstəliklərinin xüsusiyyətləri • Daha gənc yaşlarda görülür • Qadınlarda da sıx görülür • Diyabet yaşı ilə risk artır • Qan şəkəri idarəsizliyi ilə artır • Çoxlu damar tutulumu daha sıxdır • Damar tutulumu daha genişdir
 • 38. Periferik damar xəstəlikləri • Diyabetiklərdə PDX diyabetik olmayanlardan fərqli • deyil ancaq daha tez başlayır və daha sürətli irəliləyir. • Ayaq amputasiyaları diyabetiklərdə 5 qat daha çoxdur. • Neyropatiya, mikro və makrovaskulyar xəstəliklər qangrena meydana gəlməsini sürətləndirər. • Klinik əlamətləri qalça və baldırda ayağın hərəkəti zmanı ağrı olmasıdır. • Ayaqdakı işkemik ağrılar istirahət əsnasında itər.
 • 39. Serebrovaskulyar xəstəliklər • Diyabetik xəstələrdə Serebrovaskulyar xəstəlik • insidansı və prevalansı artmışdır. • Diyabetik xəstələrdə iflic riski 2-6 qat artmışdır və • Qalıq əlamət nisbəti daha çoxdur. • Tip 2 diyabetik xəstələrdə yaş faktoru və • aterosklerozun daha çox olması SVX riskini artırar. • İfliclərlə bağlı ölümlərin %7 si diyabetiklilerdedir. • Diyabetiklilerde hiperkoaqulopatiyaya meyl olduğundan bunlarda görülən SVX hadisələri daha çox trombotik təbiətlidir.
 • 40. • İşkemik hücumlar diyabetik xəstələrdə daha sıx görülür və bunlar ola biləcək SVH-ın xəbərçisi ola bilər. • Bəzən xəstələrin müayinəsində a. Karotisdə eşidilən bir küy , aterosklerotik bir düyünün səbəbindən SVH yarana bilər.
 • 41. Makrovaskulyar ağırlaşmalarda profilaktika və müalicə • Həyat tərzini dəyişikdirmək • Qan şəkəri nizamı • Hipertenziyanın müalicəsi • Hiperlipidemiyanın müalicəsi • Salisil turşusu ilə müalicəsi • Mikroalbuminuriya müəyyən olunanlarda AÇF-1 müalicəsi