Miokard İnfarktı

ClCN7
ClCN7 Azərbaycan Təbiblər Birliyi ( ATB ) en Azərbaycan Təbiblər Birliyi ( ATB )
Miokard infarktı
Miokard infarktı – kəskin
koronar damar çatışmazlığı
nəticəsində ürək əzələsinin
nekrozlaşmasıdır .
Səbəbləri
Koronar
arteriyaların
aterosklerozu (
95 % )
Koronar
arteriyaların
emboliyası (
İnfeksion
endokardit ,
Mədəcikdaxili
tromblar )
Koronar
arteriyaların
anadangəlmə
defektləri
Koronar
damarların
digərn mənşəli
zədələnmələri (
QQE , RA ,
Revmatizm )
Risk faktorları
Dəyişdirilə bilən faktorlar
I. Siqaret çəkmə
II. Alkohol qəulu
III. Hipertenziya
IV. Obesitə
V. Dislipidemiya
VI. Diabetes mellitus
Dəyişdirilə bilməyən faktorlar
I. Yaş
II. Kişi cinsi
III. Ailə anamnezi
IV. ACE geni polimorizmi
Təsnifat
Təsnifat bir neçə prinsip üzrə
aparılır
Miokardın zədələnməsi
səviyyəsinə və dərinliyinə görə
Transmural (
Q dişcikli )
Qeyri –
transmural ( Q
dişciksiz )
Miokard İnfarktı
Anatomik lokalizasiyasına görə
Ön septal
Ön zirvə
Ön yan
Ön bazal
Yayılmış ön
Arxa diafraqmal
Arxa yan
Arxa yayılmış
Arxa bazal
Sağ mədəciyin Mİ
Xəstəliyin gedişinə görə
Birincili
• Əvvəllər Mİ keçirməyənlərdə
Təkrari
• Mİ keçirdikdən 28 gün sonra yeni
işemik ocaqların yaranması
Residivləşən
• Mİ – nin 3 – 28 – ci günü yenidən
işemik ocaqların yaranması
Nekroz ocağının ölçüsünə görə
Kiçik
ocaqlı
Böyük
ocaqlı
Geniş
ocaqlı
Ağırlaşmaların olub – olmamasına
görə
Ağırlaşmamış
Mİ
Ağırlaşmış
Mİ
Kliniki variantları
Tipik və ya
angioz
Aritmik
Astmatik Az simptomlu
Serebrovaskulyar
Abdominal
Kliniki simptomlar – angioz və ya tipik formada
Döş qəfəsində 10 dəqiqədən artıq davam edən sıxıcı ağrı
Ağrının sol qola , boyuna və çənəyə yayılması
Xəstələrin üzlərində ölüm qorxusu
Dəri soyuq və tərlidir
Ürək bulanma
Qusma
Baş ağrısı
Boğulma
Miokard İnfarktı
Miokard İnfarktı
Aritmik forma
Çox vaxt mədəcik və mədəciküstü paroksizmal taxikardiya və
həmçinin AV blokada olur . Az hallarda isə səyirici aritmiya və yeksək
dərəcədə aydın mədəcik bradisistoliyası ilə gedən nataman AV blokada
Astmatik forma
 Təngnəfəslik
 Boğulma tutmaları
 Və hava çatışmazlığı xəstələri narahat edir
Abdominal forma
Epiqastral ağrı
Dispeptik pozğunluqlar
A ) ürək bulanma
B ) yüngülləşmə gətirməyən qusma
C ) hiçqırma
D ) Havalı gəyirmə
Qarnın köpməsi ilə gedən mədə - bağırsaq parezi
Təkrari defekasiya
Diaraqmanın qalxması
Mİ – nin 2 – 3 günü meydana çıxan xoralar
Az simptomlu forma
Az intensivli ağrı
Qısa müddətli paroksizmal təngnəfəslik
Və davamsız əlamətlər
Diaqnostika
EKQ Exo-KQ
Qanın
laborator
müayinəsi
Angioqraiya
EKQ – də dəyişikliklər
• Xroniki
fazada ( 6 – 8
hətələrdə )
• Yarımkəskin
fazada ( 1 – 8
həftələrdə )
• Kəskin
fazada ( 1 – 7
gün )
• Ən kəskin
fazada ( ilk 6
– 24 saat )
ST
seqmentiyüksəlir
və T dişi
sivriləşir ( Pardy
dişi )
ST seqmenti
konveksdir və T
dişi hamarlaşır
Sadəcə patoloji Q
dişi qalır
Patoloji Q dişi
formalaşır və T
dişi mənfidir
Miokard İnfarktı
Laborator dəyişikliklər
ASAT- 12saat
sonra yüksəlir
və 72-96 saata
normallaşır
LDH1-24saat
sonra yüksəlir
və 7 günə
normallaşır
Troponin T və
İ-2-4 saata
yüksəlir və 7-
10 günə
normallaşır
Mioqloin ilk 1
saata yüksəlir (
sensibildir ,
lakin spesifik
deyil )
CRK–MB–
infarktdan 4-6
saat sonra
yüksəlir və 48-
72 saat yüksək
olaraq qalır
Miokard İnfarktı
Mİ – nın Differensial
Diaqnostikası
Ağciyər arteriyasının
tromboemboliyası ilə Mİ
AATE – də Mİ – dan fərqlənir
1. Xəstəliyin başlanma şəraiti ilə
2. Ağciyər infarktının klinik və rentgenoloji simptomlarının meydana
çıxması plevranın sürtünmə küyünün daha aydın eşidilməsi ,
xəstəliyin əvvəlində daha güclü sianozun olması və « klassik «
üçbucağın olması
3. EKQ – də Mİ – a məxsus dəyişikliklərin olmaması
4. LDH1 , aqlütamatdehidrogenazanın və troponin çox da yüksək
olmaması
5. Ağciyər arteriyasında kifayət qədər yüksək təzyiqin olması
6. Ağciyərlərin angioqrafiyasında və radiozotor müayinədə xarakterik
əlamətlər
Aortanın laylanan anevrizması ilə
Mİ
ALA fərqlənir
1. Ağrı dərhal meydana çıxır və qüvvətli olur
2. Ağrı geniş yayılır - Hər iki qola , kürəyə , bel nahiyəsinə , aşağı
ətraflara ötrülür
3. Təkrari narkotik inyeksiyalara rezistent olur
4. Aorta qövsünün qan dövranı pozulur
5. Baş beyin işemiyası simptomları meydana çıxır
6. Mil arteriyasında nəbz itir
7. Alin ovuc sıthi sianotik olur
8. Mİ – a məxsus fermentlərin səviyyəsi az dəyişir
9. Qanda bilirubinin miqdarı arta bilər
Kəskin perikardit ilə Mİ
KP də Mİ – dan fərqli olaraq
1. Ağrı xsətənin hərəkəti və vəziyyəti ilə bağlı olur , bəzən dərin
tənəffüs və öskürək zamanı yaranır
2. Perikardın sürtünmə küyü daha çox və uzun müddətə eşidilir
3. Exo – KQ – da perikard boşluğunda mayenin olması aşkarlanır
4. EKQ – də bütün aparmalarda ST seqmenti aşkar edilir
5. Hiperfermentemiya zəif olur
İdiopatik hipertrofik kardiomiopatiya ilə Mİ
İHKM- da Mİ – dan fərqli olaraq
1. Nisbətən cavan yaşlı şəxslərdə olur
2. Mİ – na məxsus kliniki əlamətlərin , laborator göstəricilərin və EKQ
dinamikanın olmaması
3. Exo – KQ - də idiopatik obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiyanın
və yaxud onun qeyri – obstruktiv variantının olmasının təsdiqi
12barmaq bağırsağın deşilmiş xorası ilə Mİ
–nin abdominal forması
1. 12barmaq bağırsaq xorasının deşilməsində rentgenoloji olaraq qarnın
yuxarı hissəsində qaraciyər və diafraqma arasında sərbəst havanın
olması aşkar edilir
2. Mİ – a məxsus fermentlərin artması müşahidə edilmir
3. EKQ – də T dişciyində zəif dəyişikliklər qeyd edilir
Kəskin pankreatit ilə Mİ
Kəskin pankreatdə Mİ – dan fərqli olaraq
1. Kəmərləyici və davamlı ağrı
2. Mədəaltı vəzin palpasiyası zamanı çox ağrılı olması
3. Qanda və sidikdə diastazanın aktivliyinin artması
4. MBK fraksiyasının norma daxilində olması
Sol tərəli quru plevrit ilə Mİ
1. Kəskin meydana çıxan güclü ağrı
2. Respirator infeksiya simptomları
3. Bədən temperaturunun tez və çox yüksəlməsi
4. Ağrının öskürəklə bağlı olması
5. Fizikal simptomları
a) plevranın sürtünmə küyü
b) xarakterik dəyişikliklər
c) kiçik qabarıqlı xırıltılar
d) perkutor səsin kütləşməsi və s .
6 . Qanda iltihabi göstəricilərin artması
Kəmərləyici dəmirov ilə Mİ
Əsas fərqləndirici əlamət KD – a məxsus səpgilərin olmasıdır
Müalicə
Dərman terapiyası
Ilkin olaraq nitroqliserin ( preload vəpostload ( əsasən preload ) – i
azaltmaq üçün )
Antiaqreqatlar ( ilk verilməsi gərəkən asetilsalisin turşusu , xəstəyə
çeynəməsi deyilir )
Analgetiklər
Sedativlər ( diazepam qrupu )
Trombolitiklər
Antikoaqülyantlar
Beta blokerlər
AÇFİ
Statinlər
Cərrahi müalicə
Angioplastika
Stent
yerləşdirilməsi
Koronar
arteriyanın bypass
əməliyyatı
Balon angioplastikası
Incə , uzun və elastik kateterlə tıxanmış damara daxil olunur . Daha
sonra həkim klavuz telini kateter yolu ilə həmin damara yeridir . Balon
klavuz teli üzərindən tıxanmış damara yerləşdirilir və nəzaərt altında
şişirdilir .balon şişərək tıxanmış hissəni açır və qan axını yenidən bərpa
edilir
Stent yerləşdirmə
Stentlər balon angioplastikası yetərsiz olduqda icra edilir . Balon
üzərində damara yeridlir və balon damarda şişirdilməsi ilə açılır və
damarın daxili qatına bərkidilir
AKŞ
Əməliyyatın mahiyyəti damar transplamtatı ilə tac arterial damarların
damarlanmadan aşağı hissəsi ilə qalxan aorta arasında şuntun
yaradılmasıdır . Əksər hallarda transplant kimi budun böyük dərialtı
venasından istifadə edilir .
Ağırlaşmalar
Erkən ağırlaşmalar
• Kəskin ürək çatışmazlığı
• Ürək astması
• Ağciyər ödemi
• Kardiogen şok
• Ürəyin ritm və keçiriciliyinin
pozğunluqları
Gecikmiş ağırlaşmalar
• Dressler sindromu
• Tromboemboliya
• Xroniki ürək çatışmazlığı
Profilaktika
a) Balanslaşdırılmış qidalanma
b) Siqaret çəkmədən və alkohol qəbbulundan imtina etmə
c) Təzyiqi eyni səviyyədə saxlamaq ( dərman preparatları ilə )
d) Aktiv həyat tərzi
e) Bədən çəkisinə diqqət yetirmək ( daha yaxşı olar ki , eyni çəkidə
bədəni saxlamaq )
Miokard İnfarktı
1 de 42

Recomendados

Miokard infarkti (Myocardia infarctus) por
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)Miokard infarkti (Myocardia infarctus)
Miokard infarkti (Myocardia infarctus)Samir Ekberov
4.3K vistas84 diapositivas
Simptomatik hipertenziya por
Simptomatik hipertenziyaSimptomatik hipertenziya
Simptomatik hipertenziyaClCN7
759 vistas39 diapositivas
Kky ve akciğer ödemi (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
Kky ve akciğer ödemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )Kky ve akciğer ödemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Kky ve akciğer ödemi (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
4.9K vistas59 diapositivas
Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem  (fazlası için www.tipfakultesi.org )Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem  (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Konjestif kalp yetmezliği pulmoner ödem (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
11.9K vistas52 diapositivas
AORT DİSEKSİYONU (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
AORT DİSEKSİYONU (fazlası için www.tipfakultesi.org )AORT DİSEKSİYONU (fazlası için www.tipfakultesi.org )
AORT DİSEKSİYONU (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
6.2K vistas53 diapositivas
Pulmoner ödem(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Pulmoner ödem(fazlası için www.tipfakultesi.org)Pulmoner ödem(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Pulmoner ödem(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
5.6K vistas44 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org) por
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
26.2K vistas67 diapositivas
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası por
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz VakasıT sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz VakasıOsman erhan Akcan
4.2K vistas24 diapositivas
Arteri̇al hi̇pertenzi̇ya por
Arteri̇al hi̇pertenzi̇yaArteri̇al hi̇pertenzi̇ya
Arteri̇al hi̇pertenzi̇yaClCN7
1.6K vistas77 diapositivas
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI por
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARIAKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARIahmetcayakar
27.8K vistas82 diapositivas
Hipertoniya xəstəliyi por
Hipertoniya xəstəliyiHipertoniya xəstəliyi
Hipertoniya xəstəliyiClCN7
2.8K vistas21 diapositivas
Vaskulitler (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por
Vaskulitler (fazlası için www.tipfakultesi.org )Vaskulitler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Vaskulitler (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
4.1K vistas85 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kalp yetersizliği(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org26.2K vistas
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası por Osman erhan Akcan
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz VakasıT sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası
T sivriliği Her Zaman Hiperkalemiden Olmaz Vakası
Osman erhan Akcan4.2K vistas
Arteri̇al hi̇pertenzi̇ya por ClCN7
Arteri̇al hi̇pertenzi̇yaArteri̇al hi̇pertenzi̇ya
Arteri̇al hi̇pertenzi̇ya
ClCN7 1.6K vistas
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI por ahmetcayakar
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARIAKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ KOMPLİKASYONLARI
ahmetcayakar27.8K vistas
Hipertoniya xəstəliyi por ClCN7
Hipertoniya xəstəliyiHipertoniya xəstəliyi
Hipertoniya xəstəliyi
ClCN7 2.8K vistas
Taşiaritmiler ve bradiaritmiler (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Taşiaritmiler ve bradiaritmiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )Taşiaritmiler ve bradiaritmiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Taşiaritmiler ve bradiaritmiler (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org11.1K vistas
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Progra... por Semih Kucukcankurtaran
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Progra...Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Progra...
Kardiyovaskuler Hastaliklar: Epidemiyoloji, Risk Faktorleri ve Kontrol Progra...
Kardiyomiyopatiler (fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Kardiyomiyopatiler (fazlası için www.tipfakultesi.org)Kardiyomiyopatiler (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kardiyomiyopatiler (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org4.8K vistas
Aritmiyalar(pptx) por ATB
Aritmiyalar(pptx)Aritmiyalar(pptx)
Aritmiyalar(pptx)
ATB1.9K vistas
Hipertansiyon, por drmyilmaz
Hipertansiyon,Hipertansiyon,
Hipertansiyon,
drmyilmaz3.2K vistas
Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org)Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kalp kapak hastaliklari (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org36.7K vistas
Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Akciğer grafisi (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org177.7K vistas
Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Akut böbrek yetmezliği (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org9.8K vistas
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org8.3K vistas
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org) por www.tipfakultesi. org
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Kardiyolojide fizik bulgular(fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org70.6K vistas

Similar a Miokard İnfarktı

Anadangəlmə ürək qüsurları por
Anadangəlmə ürək qüsurlarıAnadangəlmə ürək qüsurları
Anadangəlmə ürək qüsurlarıClCN7
1.5K vistas29 diapositivas
Arterial hipertoniya por
Arterial hipertoniyaArterial hipertoniya
Arterial hipertoniyaClCN7
1.5K vistas24 diapositivas
XRONİKİ HEPATİT.pptx por
XRONİKİ HEPATİT.pptxXRONİKİ HEPATİT.pptx
XRONİKİ HEPATİT.pptxkm13ossKazimMemmedov
31 vistas16 diapositivas
Dalaq Xestelikleri por
Dalaq XestelikleriDalaq Xestelikleri
Dalaq XestelikleriClCN7
4.1K vistas60 diapositivas
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları por
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları ClCN7
1.1K vistas42 diapositivas
“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü... por
“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü...“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü...
“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü...ATB
345 vistas30 diapositivas

Similar a Miokard İnfarktı(20)

Anadangəlmə ürək qüsurları por ClCN7
Anadangəlmə ürək qüsurlarıAnadangəlmə ürək qüsurları
Anadangəlmə ürək qüsurları
ClCN7 1.5K vistas
Arterial hipertoniya por ClCN7
Arterial hipertoniyaArterial hipertoniya
Arterial hipertoniya
ClCN7 1.5K vistas
Dalaq Xestelikleri por ClCN7
Dalaq XestelikleriDalaq Xestelikleri
Dalaq Xestelikleri
ClCN7 4.1K vistas
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları por ClCN7
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
Şəkərli diabetin xroniki ağırlaşmaları
ClCN7 1.1K vistas
“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü... por ATB
“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü...“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü...
“Uzun QT” sindromlu xəstələrin əsas və yanaşı xəstəliklərinin farmakoloji mü...
ATB345 vistas
Prof. ahmet memiş por shahnaz01
Prof. ahmet memişProf. ahmet memiş
Prof. ahmet memiş
shahnaz015.6K vistas
postreanimasion xəstəlik.hg.pptx por GunayHuseynova5
postreanimasion xəstəlik.hg.pptxpostreanimasion xəstəlik.hg.pptx
postreanimasion xəstəlik.hg.pptx
GunayHuseynova541 vistas
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit por ClCN7
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangitÖd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
Öd daşı xəstəliyi.kəskin daşlı xolesistit.xroniki daşlı xolesistit.xolangit
ClCN7 3.2K vistas
Böyrək çatışmazlığı por ClCN7
Böyrək çatışmazlığıBöyrək çatışmazlığı
Böyrək çatışmazlığı
ClCN7 1.8K vistas
Neyroendokrin Şişlər por drelvint
Neyroendokrin ŞişlərNeyroendokrin Şişlər
Neyroendokrin Şişlər
drelvint1.1K vistas
Qida borusunun şişləri por ATB
Qida borusunun şişləriQida borusunun şişləri
Qida borusunun şişləri
ATB2.5K vistas
Non-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmi por Arif Javadov
Non-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmiNon-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmi
Non-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmi
Arif Javadov61 vistas
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi» por shahnaz01
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
«Od yollarının yatrogen zədələnmələri: səbəbləri, diaqnostika və mualicəsi»
shahnaz012.3K vistas
Yenidoğulmuşun Fiziologiyası por ClCN7
Yenidoğulmuşun FiziologiyasıYenidoğulmuşun Fiziologiyası
Yenidoğulmuşun Fiziologiyası
ClCN7 2.2K vistas
kidney.pptx por FidanRsul
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptx
FidanRsul13 vistas
Ağciyərlərin səpələnmiş vərəmi por ClCN7
Ağciyərlərin səpələnmiş vərəmiAğciyərlərin səpələnmiş vərəmi
Ağciyərlərin səpələnmiş vərəmi
ClCN7 1.7K vistas

Más de ClCN7

Yumurtalığın apopleksiyası por
Yumurtalığın  apopleksiyasıYumurtalığın  apopleksiyası
Yumurtalığın apopleksiyasıClCN7
1.1K vistas14 diapositivas
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları por
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıHamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıClCN7
26.2K vistas41 diapositivas
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri por
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriDölün qeyri düzgün vəziyyətləri
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriClCN7
1.8K vistas18 diapositivas
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster ) por
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )ClCN7
2.2K vistas23 diapositivas
Somnambulizm ( lunatizm ) por
Somnambulizm ( lunatizm )Somnambulizm ( lunatizm )
Somnambulizm ( lunatizm )ClCN7
997 vistas21 diapositivas
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə por
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməArtiq çəki̇ və pi̇ylənmə
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməClCN7
596 vistas10 diapositivas

Más de ClCN7 (20)

Yumurtalığın apopleksiyası por ClCN7
Yumurtalığın  apopleksiyasıYumurtalığın  apopleksiyası
Yumurtalığın apopleksiyası
ClCN7 1.1K vistas
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları por ClCN7
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmalarıHamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
Hamiləliyin birinciyarısının qanaxmaları
ClCN7 26.2K vistas
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri por ClCN7
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləriDölün qeyri düzgün vəziyyətləri
Dölün qeyri düzgün vəziyyətləri
ClCN7 1.8K vistas
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster ) por ClCN7
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster )
ClCN7 2.2K vistas
Somnambulizm ( lunatizm ) por ClCN7
Somnambulizm ( lunatizm )Somnambulizm ( lunatizm )
Somnambulizm ( lunatizm )
ClCN7 997 vistas
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə por ClCN7
Artiq çəki̇ və pi̇ylənməArtiq çəki̇ və pi̇ylənmə
Artiq çəki̇ və pi̇ylənmə
ClCN7 596 vistas
Baş beynin angioqrafiyasi por ClCN7
Baş beynin angioqrafiyasiBaş beynin angioqrafiyasi
Baş beynin angioqrafiyasi
ClCN7 559 vistas
Miokardit por ClCN7
Miokardit Miokardit
Miokardit
ClCN7 1.5K vistas
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz por ClCN7
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartrozDeformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz
Deformasi̇yaedi̇ci̇ osteoartroz
ClCN7 1.3K vistas
Embriogenez por ClCN7
EmbriogenezEmbriogenez
Embriogenez
ClCN7 947 vistas
Vaxtı ötmüş hamiləlik por ClCN7
Vaxtı ötmüş hamiləlikVaxtı ötmüş hamiləlik
Vaxtı ötmüş hamiləlik
ClCN7 2.3K vistas
Autoimmun qastritin immun mexanizmi por ClCN7
Autoimmun qastritin immun mexanizmiAutoimmun qastritin immun mexanizmi
Autoimmun qastritin immun mexanizmi
ClCN7 556 vistas
Upload por ClCN7
UploadUpload
Upload
ClCN7 232 vistas
SEPSİS, SEPTİK ŞOK por ClCN7
SEPSİS, SEPTİK ŞOKSEPSİS, SEPTİK ŞOK
SEPSİS, SEPTİK ŞOK
ClCN7 985 vistas
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları por ClCN7
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmalarıBurun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları
Burun boşluğu xəstəlikləri. Burun qanaxmaları
ClCN7 1.2K vistas
Kron xəstəliyi por ClCN7
Kron xəstəliyiKron xəstəliyi
Kron xəstəliyi
ClCN7 2K vistas
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe... por ClCN7
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
Peptik xəstəliklər, Helicobacter pylori, Uşaqlarda qarın ağrısı və onun diffe...
ClCN7 908 vistas
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri por ClCN7
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləriZahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
Zahılıq dövrünün irinli septiki xəstəlikləri
ClCN7 1.9K vistas
Vərəmin patoloji anatomiyası por ClCN7
Vərəmin patoloji anatomiyasıVərəmin patoloji anatomiyası
Vərəmin patoloji anatomiyası
ClCN7 1K vistas
Vaxtından qabaq doğuş por ClCN7
Vaxtından qabaq doğuşVaxtından qabaq doğuş
Vaxtından qabaq doğuş
ClCN7 297 vistas

Miokard İnfarktı

 • 2. Miokard infarktı – kəskin koronar damar çatışmazlığı nəticəsində ürək əzələsinin nekrozlaşmasıdır .
 • 3. Səbəbləri Koronar arteriyaların aterosklerozu ( 95 % ) Koronar arteriyaların emboliyası ( İnfeksion endokardit , Mədəcikdaxili tromblar ) Koronar arteriyaların anadangəlmə defektləri Koronar damarların digərn mənşəli zədələnmələri ( QQE , RA , Revmatizm )
 • 4. Risk faktorları Dəyişdirilə bilən faktorlar I. Siqaret çəkmə II. Alkohol qəulu III. Hipertenziya IV. Obesitə V. Dislipidemiya VI. Diabetes mellitus Dəyişdirilə bilməyən faktorlar I. Yaş II. Kişi cinsi III. Ailə anamnezi IV. ACE geni polimorizmi
 • 5. Təsnifat Təsnifat bir neçə prinsip üzrə aparılır
 • 6. Miokardın zədələnməsi səviyyəsinə və dərinliyinə görə Transmural ( Q dişcikli ) Qeyri – transmural ( Q dişciksiz )
 • 8. Anatomik lokalizasiyasına görə Ön septal Ön zirvə Ön yan Ön bazal Yayılmış ön Arxa diafraqmal Arxa yan Arxa yayılmış Arxa bazal Sağ mədəciyin Mİ
 • 9. Xəstəliyin gedişinə görə Birincili • Əvvəllər Mİ keçirməyənlərdə Təkrari • Mİ keçirdikdən 28 gün sonra yeni işemik ocaqların yaranması Residivləşən • Mİ – nin 3 – 28 – ci günü yenidən işemik ocaqların yaranması
 • 10. Nekroz ocağının ölçüsünə görə Kiçik ocaqlı Böyük ocaqlı Geniş ocaqlı
 • 11. Ağırlaşmaların olub – olmamasına görə Ağırlaşmamış Mİ Ağırlaşmış Mİ
 • 12. Kliniki variantları Tipik və ya angioz Aritmik Astmatik Az simptomlu Serebrovaskulyar Abdominal
 • 13. Kliniki simptomlar – angioz və ya tipik formada Döş qəfəsində 10 dəqiqədən artıq davam edən sıxıcı ağrı Ağrının sol qola , boyuna və çənəyə yayılması Xəstələrin üzlərində ölüm qorxusu Dəri soyuq və tərlidir Ürək bulanma Qusma Baş ağrısı Boğulma
 • 16. Aritmik forma Çox vaxt mədəcik və mədəciküstü paroksizmal taxikardiya və həmçinin AV blokada olur . Az hallarda isə səyirici aritmiya və yeksək dərəcədə aydın mədəcik bradisistoliyası ilə gedən nataman AV blokada
 • 17. Astmatik forma  Təngnəfəslik  Boğulma tutmaları  Və hava çatışmazlığı xəstələri narahat edir
 • 18. Abdominal forma Epiqastral ağrı Dispeptik pozğunluqlar A ) ürək bulanma B ) yüngülləşmə gətirməyən qusma C ) hiçqırma D ) Havalı gəyirmə Qarnın köpməsi ilə gedən mədə - bağırsaq parezi Təkrari defekasiya Diaraqmanın qalxması Mİ – nin 2 – 3 günü meydana çıxan xoralar
 • 19. Az simptomlu forma Az intensivli ağrı Qısa müddətli paroksizmal təngnəfəslik Və davamsız əlamətlər
 • 21. EKQ – də dəyişikliklər • Xroniki fazada ( 6 – 8 hətələrdə ) • Yarımkəskin fazada ( 1 – 8 həftələrdə ) • Kəskin fazada ( 1 – 7 gün ) • Ən kəskin fazada ( ilk 6 – 24 saat ) ST seqmentiyüksəlir və T dişi sivriləşir ( Pardy dişi ) ST seqmenti konveksdir və T dişi hamarlaşır Sadəcə patoloji Q dişi qalır Patoloji Q dişi formalaşır və T dişi mənfidir
 • 23. Laborator dəyişikliklər ASAT- 12saat sonra yüksəlir və 72-96 saata normallaşır LDH1-24saat sonra yüksəlir və 7 günə normallaşır Troponin T və İ-2-4 saata yüksəlir və 7- 10 günə normallaşır Mioqloin ilk 1 saata yüksəlir ( sensibildir , lakin spesifik deyil ) CRK–MB– infarktdan 4-6 saat sonra yüksəlir və 48- 72 saat yüksək olaraq qalır
 • 25. Mİ – nın Differensial Diaqnostikası
 • 26. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası ilə Mİ AATE – də Mİ – dan fərqlənir 1. Xəstəliyin başlanma şəraiti ilə 2. Ağciyər infarktının klinik və rentgenoloji simptomlarının meydana çıxması plevranın sürtünmə küyünün daha aydın eşidilməsi , xəstəliyin əvvəlində daha güclü sianozun olması və « klassik « üçbucağın olması 3. EKQ – də Mİ – a məxsus dəyişikliklərin olmaması 4. LDH1 , aqlütamatdehidrogenazanın və troponin çox da yüksək olmaması 5. Ağciyər arteriyasında kifayət qədər yüksək təzyiqin olması 6. Ağciyərlərin angioqrafiyasında və radiozotor müayinədə xarakterik əlamətlər
 • 27. Aortanın laylanan anevrizması ilə Mİ ALA fərqlənir 1. Ağrı dərhal meydana çıxır və qüvvətli olur 2. Ağrı geniş yayılır - Hər iki qola , kürəyə , bel nahiyəsinə , aşağı ətraflara ötrülür 3. Təkrari narkotik inyeksiyalara rezistent olur 4. Aorta qövsünün qan dövranı pozulur 5. Baş beyin işemiyası simptomları meydana çıxır 6. Mil arteriyasında nəbz itir 7. Alin ovuc sıthi sianotik olur 8. Mİ – a məxsus fermentlərin səviyyəsi az dəyişir 9. Qanda bilirubinin miqdarı arta bilər
 • 28. Kəskin perikardit ilə Mİ KP də Mİ – dan fərqli olaraq 1. Ağrı xsətənin hərəkəti və vəziyyəti ilə bağlı olur , bəzən dərin tənəffüs və öskürək zamanı yaranır 2. Perikardın sürtünmə küyü daha çox və uzun müddətə eşidilir 3. Exo – KQ – da perikard boşluğunda mayenin olması aşkarlanır 4. EKQ – də bütün aparmalarda ST seqmenti aşkar edilir 5. Hiperfermentemiya zəif olur
 • 29. İdiopatik hipertrofik kardiomiopatiya ilə Mİ İHKM- da Mİ – dan fərqli olaraq 1. Nisbətən cavan yaşlı şəxslərdə olur 2. Mİ – na məxsus kliniki əlamətlərin , laborator göstəricilərin və EKQ dinamikanın olmaması 3. Exo – KQ - də idiopatik obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiyanın və yaxud onun qeyri – obstruktiv variantının olmasının təsdiqi
 • 30. 12barmaq bağırsağın deşilmiş xorası ilə Mİ –nin abdominal forması 1. 12barmaq bağırsaq xorasının deşilməsində rentgenoloji olaraq qarnın yuxarı hissəsində qaraciyər və diafraqma arasında sərbəst havanın olması aşkar edilir 2. Mİ – a məxsus fermentlərin artması müşahidə edilmir 3. EKQ – də T dişciyində zəif dəyişikliklər qeyd edilir
 • 31. Kəskin pankreatit ilə Mİ Kəskin pankreatdə Mİ – dan fərqli olaraq 1. Kəmərləyici və davamlı ağrı 2. Mədəaltı vəzin palpasiyası zamanı çox ağrılı olması 3. Qanda və sidikdə diastazanın aktivliyinin artması 4. MBK fraksiyasının norma daxilində olması
 • 32. Sol tərəli quru plevrit ilə Mİ 1. Kəskin meydana çıxan güclü ağrı 2. Respirator infeksiya simptomları 3. Bədən temperaturunun tez və çox yüksəlməsi 4. Ağrının öskürəklə bağlı olması 5. Fizikal simptomları a) plevranın sürtünmə küyü b) xarakterik dəyişikliklər c) kiçik qabarıqlı xırıltılar d) perkutor səsin kütləşməsi və s . 6 . Qanda iltihabi göstəricilərin artması
 • 33. Kəmərləyici dəmirov ilə Mİ Əsas fərqləndirici əlamət KD – a məxsus səpgilərin olmasıdır
 • 35. Dərman terapiyası Ilkin olaraq nitroqliserin ( preload vəpostload ( əsasən preload ) – i azaltmaq üçün ) Antiaqreqatlar ( ilk verilməsi gərəkən asetilsalisin turşusu , xəstəyə çeynəməsi deyilir ) Analgetiklər Sedativlər ( diazepam qrupu ) Trombolitiklər Antikoaqülyantlar Beta blokerlər AÇFİ Statinlər
 • 37. Balon angioplastikası Incə , uzun və elastik kateterlə tıxanmış damara daxil olunur . Daha sonra həkim klavuz telini kateter yolu ilə həmin damara yeridir . Balon klavuz teli üzərindən tıxanmış damara yerləşdirilir və nəzaərt altında şişirdilir .balon şişərək tıxanmış hissəni açır və qan axını yenidən bərpa edilir
 • 38. Stent yerləşdirmə Stentlər balon angioplastikası yetərsiz olduqda icra edilir . Balon üzərində damara yeridlir və balon damarda şişirdilməsi ilə açılır və damarın daxili qatına bərkidilir
 • 39. AKŞ Əməliyyatın mahiyyəti damar transplamtatı ilə tac arterial damarların damarlanmadan aşağı hissəsi ilə qalxan aorta arasında şuntun yaradılmasıdır . Əksər hallarda transplant kimi budun böyük dərialtı venasından istifadə edilir .
 • 40. Ağırlaşmalar Erkən ağırlaşmalar • Kəskin ürək çatışmazlığı • Ürək astması • Ağciyər ödemi • Kardiogen şok • Ürəyin ritm və keçiriciliyinin pozğunluqları Gecikmiş ağırlaşmalar • Dressler sindromu • Tromboemboliya • Xroniki ürək çatışmazlığı
 • 41. Profilaktika a) Balanslaşdırılmış qidalanma b) Siqaret çəkmədən və alkohol qəbbulundan imtina etmə c) Təzyiqi eyni səviyyədə saxlamaq ( dərman preparatları ilə ) d) Aktiv həyat tərzi e) Bədən çəkisinə diqqət yetirmək ( daha yaxşı olar ki , eyni çəkidə bədəni saxlamaq )