Publicidad
Activitats 7
Activitats 7
Activitats 7
Próximo SlideShare
Activitats tema 7Activitats tema 7
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Activitats 7

  1. 3- Per què el consumd’energiad’un país serveix per a mesurar-ne el desenvolupament? Perquesí un país té un gran consumd’energiavoldir que també té un gran desenvolupament industrial i un gran nivelld’urbanització. Si un país consumeixmés del que produeix ha de comprar l’energia al exterior 4- Quinsproblemes presenten per a la industria el pertroli i el carbó? Que son fontsd’energia que provenen de combustibles fòssils per lo tant el principal problema que presenten aquestos dos recursos naturals es que no tardaràn a acabar-se i a més son energies que contaminen molt. 6-Elabora en el teuquadern un quadrecomparatiu de les empresesprivades, estatals i mixtes. A les empresesprivades: -> El capital l’aportenindividusparticulars Empresesestatals: -> El capital l’aportal’estat Empresesmixtes: -> El capital l’aportal’estat i individusparticulars. 7-Copia en el teuquadern i relaciona ambfletxes Soses -> Química Pesant Acer ->Metal·lúrgica Coure ->Metal·lúrgica Fosfats -> Química Pesant Alumini ->Metal·lúrgica Àcidsulfúric -> Química Pesant 8- Busca información i explica en el teuquaderncoms’obtél’hacer en la industria siderúrgica. Simplement es calfa el ferro fins que el líquid que obtenim té un 4 o 5% de carboni. 10-Creus que s’ha de fer una gran inversió de capital per a instal·lar i desenvolupar les indústriesd’alta tecnología? Per què? Sí ja que son en aquestesindústriess’utilitcenmaterialselsquals son relativamentescassos i s’investigacommilloraraquestsproductes.
  2. 12-Indica en el teuquadernelstretsprincipals de les inústiresllegueres o de bénsd’us i consum. Elstretsprincipals son que consumeixenmenysquantitat de materiesprimeres i de fontsd’energia, son menyscontaminants encara que modificquenl’espai natural que es trobaalspolígonsindustrials, solen localitzarseprop de les ciutats, i les dimensions son moltvariades. 17- Què signifiquen les sigles R+D+I?Quinn’ésl’àmbit de l’aplicació? Signifiquen renovació de coneixementes i invencióconstant de noves tèqunis. L’àmbitd’aquesta aplicación son les tecnologies. 21- En que es basa el creixementdelsnouspaïsosindustrialitzats? Es basa en la barata màd’obra, el baix preu del sòl, el suport estatal a la industria i elspreuscompetitius. 22- On es situen les principalsregionsindustrials a la UE? Al nordoestprincipalment En que es basa la industria de Polònia i de la República Txeca? Es basa en jaciments de carbó i en elstreballadorsqualificats L’efectehinvernacleés un efecte que té lloc a l’atmosferaontotselsgasos que allí s’hitroben fan la funció de que la calor procedent de la radiacció solar no passe i es perdacap a l’espai exterior. El que ocorre actualmente és que l’augment de dioxid de carboni intensifica l’efectehinvernacle natural. Per lo tal les temperaturas aumenten i s’alteren les plutjes, elsvents i provoca desgel a les zones de neuperpètua. 1-Relaciona cada una d’aquestesmatèriesprimeresamb la industria que les fa servir: Cotó:Indústrialleugera Ferro: IndústriaPesant Fusta: INdústriaPesant Peix: Indústrialleugera Petroli: IndústriaPesant Llet: Lleugera Cuiro: Pesant Lli: Lleugera
  3. 2-Copia i completa en el teuquadern el quadre que hi ha totseguit. Definicions: Industria Pesant ->Indústria que transforma les matèriesprimeres en productessemielaborats IndústriaLLeugera ->S’encarrega de produirproductesdestinats al consumdirecte Localització: IndústriaPesant ->Gransespais IndústriaLleugera ->Polígonsindustrials (Fabriques) Productes: Pesant -> Ferro, alumini, soses, àcidsulfúric, carbó, gasolina, nitrogen, courefosfats… Lleugera ->Camisetes, sudaderes, lactis, camions, medicines, cosmètics, plàstics, repoductors, gravadors… 8-Indica en el teuquadern si aquestesafirmacions es refereixen a un artesà o a un treballador industrial. A) La seua producción es destina a l’autoconsum<- Artesà B) Fa una gran quantitatd’objectes per dia<- Treballador Industrial C) Treballa ambmàquines i nomes elabora una part del producte<- Treballador Industrial D) Treballa ambeinessenzilles i elltot sol elabora tot el producte al seu taller <- Artesà E) Cada dia fa 2 o 3 objectes<- Artesà F) La seua producción es destina a la venda en mercatsinternacionals<- Treballador Industrial 13-Llig el text, observa la imatge i respon a) El textal·ludeix a un parctecnològic o un polígon industrial? Un parctecnologic b) Indica elstrets propis d’aquesttipusd’espais, que pots observar en la fotografía i que s’esmenten en el text. Aquesttipusd’espais es caracteritzenperquè son llocsamb una qualitat ambiental elevada i allí es localitzenindústriesd’alta tecnología i centres d’estudi i investigación vinculatsamb les indústriesanomenadesanteriorment. JUAN CASELLES MIRA
Publicidad