3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 1.daļa

Juris Orlovs
Juris OrlovsBoard Member en SIA Trendfor
3. Eirokodekss
„Tērauda konstrukciju projektēšana”
Doc. Līga Gaile
(LVS/TC 30 «BŪVNIECĪBA» EN AK vadītāja, SM&G PROJECTS Latvia, RTU)

2013. gada 15. novembris

2013.11.15.
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Seminārs

1
15:00 – 15:30 (+15 min.)
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Semināra programma

2
2013.11.15.
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

*Par «duālismu» LBN un CEN piemērošanā:
3
Jomās, kurās nav LBN uz doto brīdi priekšroka CEN piemērošanai gadījumos, ja
CEN UN SNiP nosaka prasības vienā jomā....
*EM juristu skaidrojums (23.10.2013)
Par lektoru
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15.

• RTU docente + LVS/STK30
Būvniecība EC AK vadītāja + SIA
SM&G Projects Latvia vadītāja
• 2007-2010 Stirling Maynard
and Partners Ltd (UK)
būvinženiere

• 2001-2007 Celmiņa
būvkonstrukciju projektēšanas
biroja būvinženiere
Kontaktinformācija:
Tel. 27555757
Liga.Gaile_1@rtu.lv
smgprojects@inbox.lv

4
e- pasts: leonids.pakrastins@rtu.lv

EN AK apakškomitejas vadītāja: doc. Līga Gaile (LBPA)
e- pasts: smgprojects@inbox.lv

Tehniskais sekretārs: ing. Dzintars Mūrnieks
Kaspars Bondars
Aldis Grasmanis
Māris Grāvītis
Andris Mālnieks
Gatis Počs
Jānis Prauliņš
Alvils Puķe
Mārtiņš Studers
Gunta Šeiere
Andris Šteinerts
Guntars Šterns
Normunds Tirāns

SIA "Jensen Consult un Arhis inženieri"
SIA "Būvinženieru konsultāciju birojs"
SIA "Inženieru birojs Būve un forma"
LR Ekonomikas ministrija
SIA "Idejas un Risinājumi"
Latvijas Būvinženieru savienība
SIA "Agroprojekts"
SIA "Peikko Latvija"
SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
SIA "Būves un būvsistēmas"
SIA "IG Kurbads"

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

LVS/STK 30 vadītājs: prof. Leonīds Pakrastiņš (RTU)

2013.11.15.

Ieviešanas progress LV

5
Tērauda LBN 204-2012 un EC 1993 nacionālie
pielikumi (NA)
Semināra 1a. daļa

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Tērauda konstrukciju projektēšanai paredzētā EC
1993 vispārējs raksturojums un saistība ar citām EC
daļām un standartiem

2013.11.15.

Ievads

6
Pamatprasības
konstrukciju drošumam,
lietojamībai un
ilgmūžībai

Slodzes un
iedarbes

Konstrukciju
projektēšana un
detalizācija

• Eiropas harmonizēto
standartu kopums
ēku un citu
inženiertehnisko
būvju konstrukciju
projektēšanai
• 10 Eirokodeksi, kas
sastāv no 58 daļām

Ģeotehniskā un seismiskā
projektēšana

Attēla avots: “Decoding Eurocode 7”; A. Bond; A Harris

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Kas ir Eirokodeksi?

2013.11.15.

Ievads

7
10 Eirokodeksi – 58 Daļas – 5320 lpp

Produktu (materiālu un izstrādājumu)
standarti, pārbaužu (testēšanas) standarti

EC3
saime –
1470 lpp

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Ievads

8

Avots: Jean-Armand Calgaro,“Introduction to Eurocodes”
Attēla avots: “Decoding Eurocode 7”; A. Bond; A Harris

• Ēku un būvju projektus var
izstrādāt citā valstī
• Kopējas celtniecības normas visā
Eiropas tirgū
• Atrodamas projektēšanas
procedūras, kas iepriekš nav
bijušas normās
• Rezultatīvāka zinātnisko pētījumu
pārnese uz normatīviem
• Harmonizēts galvenais materiāls
vietējās rokasgrāmatās un
mācību programmās
• Veicina to materiālu un produktu
tirdzniecību un izmantošanu,
kuru īpašības nodefinētas veidā,
kas tieši izmantojams
konstrukciju projektēšanā

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Kādas ir
priekšrocības?

2013.11.15.

Ievads

9
• Nacionālajā pielikumā ir
noteikti nacionāli
nosakāmie parametri
(NDP)
• NA var noteikt (ja atļauts
eirokodeksā) :
• Kāda aprēķinu metode var
tikt lietota
• Koeficenta vērtība
• Nosaka vai var lietot
informatīvo eirokodeksa
pielikumu
• Var dot norādes par NCCI –
informāciju, kas nav pretrunā
ar eirokodeksiem

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Kas ir Eirokodeksu
Nacionālie pielikumi
(NA)?

2013.11.15.

Ievads

10
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

http://www.lvs.lv

11
2013.11.15.
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

EC3 attiecības ar citiem EN

12
Shēmas avots: Latvijas būvnormatīvs LBN xx-xx
„Tērauda konstrukciju projektēšana” projekts
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

EC3 vispārējs raksturojums

13
LVS EN 1993-1-8
Savienojumu projektēšana
LVS EN 1993-1-10
Materiāla stigrība un īpašības
biezuma virzienā

Nepieciešamie materiālu un
izgatavošanas standarti
norādīti atbilstošās EC daļas 1.
nodaļā
LVS EN 1090
Shēmas avots: Latvijas būvnormatīvs LBN xx-xx
„Tērauda konstrukciju projektēšana” projekts

Tērauda un alumīnija
konstrukciju izgatavošana

2013.11.15.

LVS EN 1993-1-5
Plākšņu konstrukciju elementi

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Visas sadaļas

EC3 attiecības ar citiem EN

LVS EN 1990
Konstrukciju projektēšanas
pamati

LVS EN 1993-1-1
Vispārīgie noteikumi un
noteikumi ēkām

14
EC3 – aprēķinu apjoma pieaugums

• Šķērsgriezumu klasifikācija un tērauda plastisko
īpašību plašāka izmantošana
• Būves robustuma prasību izpilde
• Tērauda mezglu stinguma ievērtēšana
projektēšanas procesā

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Ģeometrisko un materiāla neprecizitāšu
ievērtēšana globālajā analīzē

2013.11.15.

• Slodžu kombināciju skaita pieaugums

15
• Nodefinē Nacionālo pielikumu kā atbilstošā standarta
neatņemamu sastāvdaļu
• Tērauda konstrukciju projektēšanas standartu saraksts
• Nosaka, ka esošo konstrukciju pārbaudei, kas tikušas
uzbūvētas pirms Eirokodeksu stāšanās spēkā, ir atļauts lietot
normatīvus, kas bijuši spēkā līdz Eirokodeksu ieviešanai, ja tas
neapdraud cilvēku veselību, drošību un labklājību
• Nosaka galvenās konstrukciju projektēšanas prasības

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Nosaka tērauda konstrukciju projektēšanai Eirokodeksu
standartos iekļautās prasības kā vienīgās piemērojamās
tērauda konstrukciju projektēšanas jomā

2013.11.15.

LBN 204 – 2012 (projekts)
„Tērauda konstrukciju projektēšana”

16
• Definē papildus prasības metinātajiem
savienojumiem

• Definē konstrukciju elementu robežlokanums

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Nosaka galvenās konstrukciju projektēšanas
prasības:

2013.11.15.

LBN 204 – 2012 (projekts)
„Tērauda konstrukciju projektēšana”

17
• Tērauda konstrukciju projektēšana. 11. daļa: Vispārīgie noteikumi un
noteikumi ēkām (LVS EN 1993-1-1)

• NA struktūra

• Tērauda konstrukciju projektēšana. 111. daļa: Konstrukciju projektēšana ar
spriegotiem elementiem (LVS EN
1993-1-11)

• Rekomendētās
vērtības

• Tērauda konstrukciju projektēšana. 19.daļa: Nogurums (LVS EN 1993-1-9)

• Tērauda konstrukciju projektēšana. 31. daļa: Torņi, masti un dūmeņi. Torņi
un masti (LVS EN 1993-3-1)

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Kuros LV veikusi
būtiskākās izmaiņas
vai papildinājumus

2013.11.15.

Nacionālie pielikumi NA

18
• NA struktūra
• Rekomendētās
vērtības

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Kuros LV veikusi
būtiskākās izmaiņas
vai papildinājumus

2013.11.15.

Nacionālie pielikumi NA

19
• NA struktūra
• Rekomendētās
vērtības

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Kuros LV veikusi
būtiskākās izmaiņas
vai papildinājumus

2013.11.15.

Nacionālie pielikumi NA

20
EC3 saimes īpatnības
Ry

EC3
⇒

fy

2013.11.15.

SNIP

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Apzīmējumu nomenklatūra
• Indeksu nozīmība
• Dokumentu izkārtojums pēc
elementu darbības principiem
nevis projektēšanas secības
• Pārsvarā veicamās pārbaudes
dotas izteiksmju nevis līkņu
vai tabulu formātā
• Pārsvarā vispārīgas aprēķinu
metodes (nav dotas jau
vienkāršotas izteiksmes)

21
•
•
•
•
•
•
•

k – «raksturīgā vērtība»
d – «aprēķina vērtība»
E – «efekts»
R – «pretestība»
el – «elastīgā īpašība»
pl – «plastiskā īpašība»
b – «noturības zudums»

Piemēri:
MEd - aprēķina lieces moments
Mpl,y,Rd - plastiskais aprēķina
robežmoments pa y asi
Aeff,w,c - sieniņas spiestās daļas
effektīvais laukums

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Apzīmējumu nomenklatūra
• Indeksu nozīmība
• Dokumentu izkārtojums pēc
elementu darbības principiem
nevis projektēšanas secības
• Pārsvarā veicamās pārbaudes
dotas izteiksmju nevis līkņu
vai tabulu formātā
• Pārsvarā vispārīgas aprēķinu
metodes (nav dotas jau
vienkāršotas izteiksmes)

2013.11.15.

EC3 saimes īpatnības

22
EC3 saimes īpatnības
EC3
1-5. daļa: Plākšņu
konstrukciju
elementi
1-7. daļa: Plākšņu
konstrukcijas, kas
3.
pakļautas
šķērsslodzei
SNIP

N
 Ry c
An

EC3

2013.11.15.

SNIP

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Apzīmējumu nomenklatūra
• Indeksu nozīmība
• Dokumentu izkārtojums pēc
elementu darbības principiem
nevis projektēšanas secības
• Pārsvarā veicamās pārbaudes
dotas izteiksmju nevis līkņu
vai tabulu formātā
• Pārsvarā vispārīgas aprēķinu
metodes (nav dotas jau
vienkāršotas izteiksmes)

23
Princips
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Apzīmējumu nomenklatūra
• Indeksu nozīmība
• Dokumentu izkārtojums pēc
elementu darbības principiem
nevis projektēšanas secības
• Pārsvarā veicamās pārbaudes
dotas izteiksmju nevis līkņu
vai tabulu formātā
• Pārsvarā vispārīgas aprēķinu
metodes (nav dotas jau
vienkāršotas izteiksmes)

2013.11.15.

EC3 saimes īpatnības

24
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Apzīmējumu nomenklatūra
• Indeksu nozīmība
• Dokumentu izkārtojums pēc
elementu darbības principiem
nevis projektēšanas secības
• Pārsvarā veicamās pārbaudes
dotas izteiksmju nevis līkņu
vai tabulu formātā
• Pārsvarā vispārīgas aprēķinu
metodes (nav dotas jau
vienkāršotas izteiksmes)

2013.11.15.

EC3 saimes īpatnības

25
Konstrukciju globālā un lokālā analīze
Ēkas robustuma prasības
Semināra 1b. daļa

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Raksturīgās iedarbes un to kombinācijas tērauda
karkasa ēkām

2013.11.15.

Tērauda konstrukciju aprēķina pēc robežstāvokļu
metodes vispārējie principi

26
Robežstāvokļi

ULS
GEO, UPL,
HYD
FAT

EN 1990

Deformācijas
SLS

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

STR

2013.11.15.

EQU

Vibrācijas
Redzami
bojājumi

27
Mainīgā
slodze (Q)

Ārkārtas
slodze (A)

Pašsvars

Vējš

Eksplozijas/uguns

(LVS EN 1991-1-1)

(LVS EN 1991-1-4)

(LVS EN 1991-1-2)

Nemainīgs
aprīkojums

Sniegs

Trieciens

(LVS EN 1991-1-3)

(LVS EN 1991-1-7)

Lietderīgā slodze
(LVS EN 1991-1-1)

Ārkārtējā sniega s.
(LVS EN 1991-1-3)

Temperatūras
izraisīti efekti

Būvniecības laikā
izraisīti efekti

Balstu sēšanās
Ūdens vai grunts
spiediens

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Patstāvīgā
slodze (G)

2013.11.15.

Iedarbes

28
LVS EN 1991-1-4 NA, Iedarbes uz konstrukcijām,
1-4 daļa, Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes.

vb,0 = 27 m/s; 25 km zonai,
Baltijas jūras piekrastē

vb,0 = 21 m/s; pārējā
Latvijas teritorija

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

vb,0 = 24 m/s; 15 km zonai,
Rīgas jūras līča piekrastē

29
Parciālo koeficentu metode



• Materiāla īpašību
parciālie koeficenti

Neizdevīga
reprezentatīvā
iedarbe Frep



Izdevīga
reprezentatīvā
iedarbe Frep,fav

F,fav1

F1

Fd=FFrep
Fd,fav=FFrep,fav

2013.11.15.

Raksturīgā iedarbe Fk

Aprēķina
iedarbe Fd

Aprēķina
iedarbe Fd

Koeficenti atrodami LVS EN 1990

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Iedarbju parciālie
koeficenti

30
Parciālo koeficentu metode
Situācija

Simbols

Vērtība
1,00

M1

1,00

M2

1,25

Raksturīgā

M3

1,25

pretestība Rk

M4

1,00

M5

1,00

M7

1,10

Būves

Mezgli

M

Aprēķina
pretestība Rd

Rd = Rk /M

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

M0

2013.11.15.

• Iedarbju parciālie
koeficenti
• Materiāla īpašību
parciālie koeficenti

31
Piemērs

• EQU (līdzsvara stāvoklis)

F,fav1

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

• STR (nestspējas aprēķini)

F1
32
SLS

Fundamentālā

Raksturīgā
(characteristic)

Ārkārtējās
situācijas

Biežāk sastopama
(frequent)

Seismiskās
situācijas

Kvazi – pastāvīga
(quasi-permanent)

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

ULS

2013.11.15.

Iedarbju kombinācijas

33
Iedarbju kombinācijas – LVS EN 1990
Pastāvīgās
iedarbes

Iepriekšējo
saspriegumu

Vadošo mainīgo Pavadošo mainīgo
iedarbes vērtību iedarbes vērtību

Efekts no

Kombinācijā
ar

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Aprēķina
efekts

34

,,ξ- parciālie, samazinājuma un kombināciju koeficenti no EN 1990 un NA
Tipiskās iedarbju kombinācijas
(Ražošanas vienstāva ēkas gadījumā nestspējas aprēķiniem*)
LVS EN 1990
izteiksme

Pastāvīgā (G) + mainīgā (Q) iedarbe

1,35Gk+1,5Qk+EHF

6.10

Pastāvīgā (G) + sniega (S) slodze

1,35Gk+1,5Sk+EHF

6.10

Pastāvīgā (G) + sniega (S) + vēja (W)

1,35Gk+1,5Sk+0,9Wk + EHF

6.10

Pastāvīgā (G) + vēja (W) + sniega (S)

1,35Gk+1,5Wk+0,75Sk+ EHF

6.10

Pastāvīgā (Gmin) + vēja (W)

1,0Gk+1,5Wk+EHF

6.10

Pastāvīgā (G) + ārkārtas (A) iedarbe

1,0Gk+1,0A+0,2Wk+ EHF

6.11b
1,5x0,5

2013.11.15.

Kombinācija

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Iedarbju gadījums

Pārsvarā jumtiem tā ir ārkārtas sniega slodze (LVS EN 1991-1-3 +NA)
EHF – ekvivalentā horizontālā slodze (∼ EHF = 0,5% no stāva aprēķina vertikālās
slodzes skat. slaidus Nr. 40-45)

, - parciālie un kombināciju koeficenti no LVS EN 1990 NA
* - termiskās iedarbes nav iekļautas (LVS EN 1991-5); iedarbes no celtņu ceļu sijām norādītas LVS EN 1991-3

35
Konstrukciju globālā un lokālā analīze
Ēkas robustuma prasības
Semināra 1b. daļa

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Raksturīgās iedarbes un to kombinācijas tērauda
karkasa ēkām

2013.11.15.

Tērauda konstrukciju aprēķina pēc robežstāvokļu
metodes vispārējie principi

36
Konstrukciju globālā analīze

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• konstrukcijas un to balstu stingumi
• konstrukcijas noturības jautājumi (sistēmas,
atsevišķo elementu un lokālie)
• izvēlēto elementu šķērsgriezumu ietekme
(šķērsgriezumu klasifikācija)
• savienojumu ietekme (stiprība un stingums)
• nepilnības (globālās un atsevišķos elementos)

2013.11.15.

Effekti, kas jāievērtē globālajā analīzē:

37
 cr  10 - var lietot pirmās
kārtas būvkonstrukciju aprēķinus
(neievērtējot deformēto shēmu)

(LVS EN 1993-1-1

p. 5.4.2 un 5.4.3)

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

cr = Fcr/Fed

2013.11.15.

Konstrukciju globālā analīze

38
(LVS EN 1993-1-1 formula 5.2)
«ar savienojošām sistēmām»* (Braced)
«bez savienojošām sistēmām»* (Unbraced)
«sašķiebuma»* (Sway)
 cr  10 - «non-sway»
«???» (Non-sway)

Var būt «non-sway», ja
pietiekami stinga sistēma
Saišu efektivitātes novērtējums:
(∆ − ∆ 𝑐𝑜𝑛𝑡 )/∆≥ 0.80
* - terminoloģija latviešu valodā ņemta no LVS EN 1993-1-1
Bildes no professora Luís Simões da Silva prezentācijas, Stokholma, 2013

Var būt «sway», ja saišu sistēma
nav pietiekami efektīva

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

•
•
•
•

2013.11.15.

Rāmju klasifikācija

39
«Nepilnības» (Imperfections)

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• viegli izdarīt pielietojot ekvivalento horizontālo spēku (EHF)
• EHF = 0,5% no stāva aprēķina vertikālās slodzes
(drošs vienkāršojums)
• Pieskaita katra stāva esošam horizontālajam aprēķina spēkam
• Aprēķina katra stāva horizontālās deformācijas
• Nosaka  cr lielumu
• Nosaka konstrukciju pirmās vai otrās kārtas aprēķinu
nepieciešamību
• Ja HEd≥ 0,15VEd rāmju «nepilnības» var neņemt vērā (formula
5.7)

2013.11.15.

EC3 prasa ievērtēt ģeometriskās un materiālu nepilnības
būvkonstrukciju aprēķinos (LVS EN 1993-1-1 punkts 5.3.2)

40
EHF stāva līmenī:

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Piemērs (1)

Jumts:
0,005x(0.5x28mx49m)x5.88kN/m2=20.2kN
Pārsegumi: 0,005x(0.5x28mx49m)x13.38kN/m2=45.9kN

41

Iedarbju aprēķina vērtības:

Jumts: 5.88 kN/m2
Pārsegumi: 13.38 kN/m2

Piemērs no SCI PUBLICATION P365 «Steel building design: Medium rise braced frames»
Jumts – 4. st.:
HEd =34.1kN
VEd =0.5x49m x28m x5.88kN/m2=4034kN
h=3m
∂H,Ed=3.0mm
= 8.5

Horizontālie
pārvietojumi:
Kopējie
Stāva

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Kopējā horizontālā slodze pārseguma līmenī HEd:
(EHF) (Vējš)
Jumts: 20.2+13.86=34.1 kN
4. st. : 45.9+27.72=73.6 kN
3. st. : 45.9+27.72=73.6 kN
2. st. : 45.9+30.03=75.9 kN

2013.11.15.

Piemērs (1)

42
Horizontālie
pārvietojumi:
Kopējie
Stāva

HEd =34.1+73.6=107.7kN
VEd =0.5 x 49m x28m x(5.88+13.38)=
=13 210kN
h=3m
∂H,Ed=3.8mm

= 6.4

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

4.st. – 3. st.:

2013.11.15.

Piemērs (1)

43
3.st. – 2. st.:
HEd =34.1+73.6+73.6 = 181.3kN

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

VEd =0.5 x 49m x28m x
x(5.88+13.38+13.38)=
=22 390kN

Horizontālie
pārvietojumi:
Kopējie
Stāva

2013.11.15.

Piemērs (1)

h=3m
∂H,Ed=4.2mm

= 5.8

44
HEd =34.1+73.6+73.6+75.9=257,2kN
VEd =0.5 x 49m x28m x
x(5.88+13.38+13.38+13.38)=
=31 570kN
h=3.5m
∂H,Ed=5.1mm

= 5.6

Horizontālie
pārvietojumi:
Kopējie
Stāva

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2.st. – 1. st.:

2013.11.15.

Piemērs (1)

45
Piemērs (1)

Tā kā αcr 3, tad atļauts otrās kārtas efektus ievērtēt,
palielinot horizontālās slodzes uz rāmi par:
1/(1-1/αcr)=1/(1-1/5.6)=1.22 (izteiksme 5.4; EC3 -1-1)
Apskatāmajā kombinācijā elementu aprēķiniem
vēja slodze un EHF tiek palielināts par 22%, lai iekļautu
otrās kārtas efektus

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

Konstrukcijai pirmās kārtas aprēķini nav pietiekami

2013.11.15.

Sliktākais gadījums: αcr = 5.6 <10

46
• Saitēm jāspēj uzņemt spēku, kas rodas kolonnu
horizontālo balstījumu vietās (pārsegumu līmeņi)
Šajos aprēķinos jāiekļauj
tikai ārēji pieliktos spēkus

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Efekti uz diagonālajām saitēm, ko izraisa
nepilnības kolonnu savienojumu vietās (montāžas
savienojumos)

2013.11.15.

Lokālo nepilnību ievērtēšana
globālajā analīzē

47
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Būves robustuma prasības - LVS EN
1991-1-7 Ārkārtējās iedarbes

48
Būves robustuma prasības
Klase 2a Zemākā riska grupa
• 5 stāvu dzīvojamās ēkas; viesnīcas, biroju ēkas  4 stāvi; izglītības
iestādes; industriālās būves  3 stāvi u.c.
Klase 2b Augstākā riska grupa

• Dzīvojamās ēkas , viesnīcas, izglītības iestādes, biroju ēkas u.c.  15
stāvi; slimnīcas  3 stāvi u.c.

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Dzīvojamās ēkas  4 stāvi; lauksaimniecības būves u.c.

2013.11.15.

Klase 1

Klase 3

• Viss, kas neietilpst zemākās klasēs; būves, kurās tiek uzglabātas
bīstamas vielas u.c.

49
Būves robustuma prasības

Klase 2a Zemākā riska grupa

• Papildus jānodrošina efektīvas horizontālas saites (tying); (stiepes spēks dots
LVS EN 1991-1-7, A.5 punktā)
Klase 2b Augstākā riska grupa
• horizontālas saites un vertikālais saites visām kolonnām vai katras balsta
kolonnas un katras sijas, kas balsta kolonnu iedomāta aizvākšana (viena vienā
reizē katrā ēkas stāvā)

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Nekādas papildus prasības nav dotas neidentificētu ārkārtas gadījumu
ievērtēšanai

2013.11.15.

Klase 1

Klase 3
• Jāveic ēkas sistemātiska riska novērtēšana, ņemot vērā gan paredzamās, gan
neparedzamās briesmas (LVS EN 1991-1-7, pielikums B)

50
Būves robustuma prasības

Klase 2b Augstākā riska grupa

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Klase 2a Zemākā riska grupa

+
51

Bildes no http://www.steelconstruction.info
Būves robustuma prasības

3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

• Alternatīvi risinājumi:
• Nosacītā kolonnu noņemšana
• «Atslēgas (Key)» elementu paņēmiens

2013.11.15.

Klase 2b Augstākā riska grupa

52

Bildes no http://www.steelconstruction.info
3. Eirokodekss (lektore L. Gaile)

2013.11.15.

Sakārtosim mūsu profesionālo vidi kopā!

15:00 – 15:30 (30 min.)

53
1 de 53

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Ģeotehnika - informatīvs seminārsĢeotehnika - informatīvs seminārs
Ģeotehnika - informatīvs seminārs
Juris Orlovs2.2K vistas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk384 vistas
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk4.9K vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk397 vistas
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijāJautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk2.3K vistas
Jautājumi par ēku būvniecības atļaujāmJautājumi par ēku būvniecības atļaujām
Jautājumi par ēku būvniecības atļaujām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk2.9K vistas
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk418 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
частина 1 збк_2015_2частина 1 збк_2015_2
частина 1 збк_2015_2
Denis Stupak1.4K vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
 Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas. Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk2.5K vistas
Peikko produktiPeikko produkti
Peikko produkti
Juris Orlovs2K vistas
 Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam? Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam?
Logu montāža. Kas jāzina pasūtītājam?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk2.2K vistas

Destacado(20)

Bk sastavs kopaa fd-12Bk sastavs kopaa fd-12
Bk sastavs kopaa fd-12
Juris Orlovs1.6K vistas
проектпроект
проект
INNA260692282 vistas
Bērnudārzs "Viršu dārzs"Bērnudārzs "Viršu dārzs"
Bērnudārzs "Viršu dārzs"
Juris Orlovs534 vistas
Koka RīgaKoka Rīga
Koka Rīga
Juris Orlovs405 vistas
Projekta ideju noteikšanaProjekta ideju noteikšana
Projekta ideju noteikšana
Juris Orlovs873 vistas
Bauskas motormuzeja rekonstrukcijaBauskas motormuzeja rekonstrukcija
Bauskas motormuzeja rekonstrukcija
Juris Orlovs216 vistas
ES projektu vadībaES projektu vadība
ES projektu vadība
Juris Orlovs1.4K vistas
Eirokodekss standartu izstrādeEirokodekss standartu izstrāde
Eirokodekss standartu izstrāde
Juris Orlovs1.3K vistas
Lobijs LatvijāLobijs Latvijā
Lobijs Latvijā
Juris Orlovs837 vistas
Lbpa ovs rokasgramata_v1.1-2013-06-28Lbpa ovs rokasgramata_v1.1-2013-06-28
Lbpa ovs rokasgramata_v1.1-2013-06-28
Juris Orlovs756 vistas
FormworkFormwork
Formwork
Sneha Kaira104K vistas

3. Eirokodekss "Tērauda konstrukciju projektēšana". 1.daļa

 • 1. 3. Eirokodekss „Tērauda konstrukciju projektēšana” Doc. Līga Gaile (LVS/TC 30 «BŪVNIECĪBA» EN AK vadītāja, SM&G PROJECTS Latvia, RTU) 2013. gada 15. novembris 2013.11.15. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Seminārs 1
 • 2. 15:00 – 15:30 (+15 min.) 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Semināra programma 2
 • 3. 2013.11.15. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) *Par «duālismu» LBN un CEN piemērošanā: 3 Jomās, kurās nav LBN uz doto brīdi priekšroka CEN piemērošanai gadījumos, ja CEN UN SNiP nosaka prasības vienā jomā.... *EM juristu skaidrojums (23.10.2013)
 • 4. Par lektoru 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. • RTU docente + LVS/STK30 Būvniecība EC AK vadītāja + SIA SM&G Projects Latvia vadītāja • 2007-2010 Stirling Maynard and Partners Ltd (UK) būvinženiere • 2001-2007 Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas biroja būvinženiere Kontaktinformācija: Tel. 27555757 Liga.Gaile_1@rtu.lv smgprojects@inbox.lv 4
 • 5. e- pasts: leonids.pakrastins@rtu.lv EN AK apakškomitejas vadītāja: doc. Līga Gaile (LBPA) e- pasts: smgprojects@inbox.lv Tehniskais sekretārs: ing. Dzintars Mūrnieks Kaspars Bondars Aldis Grasmanis Māris Grāvītis Andris Mālnieks Gatis Počs Jānis Prauliņš Alvils Puķe Mārtiņš Studers Gunta Šeiere Andris Šteinerts Guntars Šterns Normunds Tirāns SIA "Jensen Consult un Arhis inženieri" SIA "Būvinženieru konsultāciju birojs" SIA "Inženieru birojs Būve un forma" LR Ekonomikas ministrija SIA "Idejas un Risinājumi" Latvijas Būvinženieru savienība SIA "Agroprojekts" SIA "Peikko Latvija" SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Lauksaimniecības universitāte SIA "Būves un būvsistēmas" SIA "IG Kurbads" 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) LVS/STK 30 vadītājs: prof. Leonīds Pakrastiņš (RTU) 2013.11.15. Ieviešanas progress LV 5
 • 6. Tērauda LBN 204-2012 un EC 1993 nacionālie pielikumi (NA) Semināra 1a. daļa 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Tērauda konstrukciju projektēšanai paredzētā EC 1993 vispārējs raksturojums un saistība ar citām EC daļām un standartiem 2013.11.15. Ievads 6
 • 7. Pamatprasības konstrukciju drošumam, lietojamībai un ilgmūžībai Slodzes un iedarbes Konstrukciju projektēšana un detalizācija • Eiropas harmonizēto standartu kopums ēku un citu inženiertehnisko būvju konstrukciju projektēšanai • 10 Eirokodeksi, kas sastāv no 58 daļām Ģeotehniskā un seismiskā projektēšana Attēla avots: “Decoding Eurocode 7”; A. Bond; A Harris 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Kas ir Eirokodeksi? 2013.11.15. Ievads 7
 • 8. 10 Eirokodeksi – 58 Daļas – 5320 lpp Produktu (materiālu un izstrādājumu) standarti, pārbaužu (testēšanas) standarti EC3 saime – 1470 lpp 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Ievads 8 Avots: Jean-Armand Calgaro,“Introduction to Eurocodes”
 • 9. Attēla avots: “Decoding Eurocode 7”; A. Bond; A Harris • Ēku un būvju projektus var izstrādāt citā valstī • Kopējas celtniecības normas visā Eiropas tirgū • Atrodamas projektēšanas procedūras, kas iepriekš nav bijušas normās • Rezultatīvāka zinātnisko pētījumu pārnese uz normatīviem • Harmonizēts galvenais materiāls vietējās rokasgrāmatās un mācību programmās • Veicina to materiālu un produktu tirdzniecību un izmantošanu, kuru īpašības nodefinētas veidā, kas tieši izmantojams konstrukciju projektēšanā 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Kādas ir priekšrocības? 2013.11.15. Ievads 9
 • 10. • Nacionālajā pielikumā ir noteikti nacionāli nosakāmie parametri (NDP) • NA var noteikt (ja atļauts eirokodeksā) : • Kāda aprēķinu metode var tikt lietota • Koeficenta vērtība • Nosaka vai var lietot informatīvo eirokodeksa pielikumu • Var dot norādes par NCCI – informāciju, kas nav pretrunā ar eirokodeksiem 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Kas ir Eirokodeksu Nacionālie pielikumi (NA)? 2013.11.15. Ievads 10
 • 11. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. http://www.lvs.lv 11
 • 12. 2013.11.15. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) EC3 attiecības ar citiem EN 12 Shēmas avots: Latvijas būvnormatīvs LBN xx-xx „Tērauda konstrukciju projektēšana” projekts
 • 13. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. EC3 vispārējs raksturojums 13
 • 14. LVS EN 1993-1-8 Savienojumu projektēšana LVS EN 1993-1-10 Materiāla stigrība un īpašības biezuma virzienā Nepieciešamie materiālu un izgatavošanas standarti norādīti atbilstošās EC daļas 1. nodaļā LVS EN 1090 Shēmas avots: Latvijas būvnormatīvs LBN xx-xx „Tērauda konstrukciju projektēšana” projekts Tērauda un alumīnija konstrukciju izgatavošana 2013.11.15. LVS EN 1993-1-5 Plākšņu konstrukciju elementi 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Visas sadaļas EC3 attiecības ar citiem EN LVS EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamati LVS EN 1993-1-1 Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām 14
 • 15. EC3 – aprēķinu apjoma pieaugums • Šķērsgriezumu klasifikācija un tērauda plastisko īpašību plašāka izmantošana • Būves robustuma prasību izpilde • Tērauda mezglu stinguma ievērtēšana projektēšanas procesā 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Ģeometrisko un materiāla neprecizitāšu ievērtēšana globālajā analīzē 2013.11.15. • Slodžu kombināciju skaita pieaugums 15
 • 16. • Nodefinē Nacionālo pielikumu kā atbilstošā standarta neatņemamu sastāvdaļu • Tērauda konstrukciju projektēšanas standartu saraksts • Nosaka, ka esošo konstrukciju pārbaudei, kas tikušas uzbūvētas pirms Eirokodeksu stāšanās spēkā, ir atļauts lietot normatīvus, kas bijuši spēkā līdz Eirokodeksu ieviešanai, ja tas neapdraud cilvēku veselību, drošību un labklājību • Nosaka galvenās konstrukciju projektēšanas prasības 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Nosaka tērauda konstrukciju projektēšanai Eirokodeksu standartos iekļautās prasības kā vienīgās piemērojamās tērauda konstrukciju projektēšanas jomā 2013.11.15. LBN 204 – 2012 (projekts) „Tērauda konstrukciju projektēšana” 16
 • 17. • Definē papildus prasības metinātajiem savienojumiem • Definē konstrukciju elementu robežlokanums 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Nosaka galvenās konstrukciju projektēšanas prasības: 2013.11.15. LBN 204 – 2012 (projekts) „Tērauda konstrukciju projektēšana” 17
 • 18. • Tērauda konstrukciju projektēšana. 11. daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām (LVS EN 1993-1-1) • NA struktūra • Tērauda konstrukciju projektēšana. 111. daļa: Konstrukciju projektēšana ar spriegotiem elementiem (LVS EN 1993-1-11) • Rekomendētās vērtības • Tērauda konstrukciju projektēšana. 19.daļa: Nogurums (LVS EN 1993-1-9) • Tērauda konstrukciju projektēšana. 31. daļa: Torņi, masti un dūmeņi. Torņi un masti (LVS EN 1993-3-1) 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Kuros LV veikusi būtiskākās izmaiņas vai papildinājumus 2013.11.15. Nacionālie pielikumi NA 18
 • 19. • NA struktūra • Rekomendētās vērtības 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Kuros LV veikusi būtiskākās izmaiņas vai papildinājumus 2013.11.15. Nacionālie pielikumi NA 19
 • 20. • NA struktūra • Rekomendētās vērtības 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Kuros LV veikusi būtiskākās izmaiņas vai papildinājumus 2013.11.15. Nacionālie pielikumi NA 20
 • 21. EC3 saimes īpatnības Ry EC3 ⇒ fy 2013.11.15. SNIP 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Apzīmējumu nomenklatūra • Indeksu nozīmība • Dokumentu izkārtojums pēc elementu darbības principiem nevis projektēšanas secības • Pārsvarā veicamās pārbaudes dotas izteiksmju nevis līkņu vai tabulu formātā • Pārsvarā vispārīgas aprēķinu metodes (nav dotas jau vienkāršotas izteiksmes) 21
 • 22. • • • • • • • k – «raksturīgā vērtība» d – «aprēķina vērtība» E – «efekts» R – «pretestība» el – «elastīgā īpašība» pl – «plastiskā īpašība» b – «noturības zudums» Piemēri: MEd - aprēķina lieces moments Mpl,y,Rd - plastiskais aprēķina robežmoments pa y asi Aeff,w,c - sieniņas spiestās daļas effektīvais laukums 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Apzīmējumu nomenklatūra • Indeksu nozīmība • Dokumentu izkārtojums pēc elementu darbības principiem nevis projektēšanas secības • Pārsvarā veicamās pārbaudes dotas izteiksmju nevis līkņu vai tabulu formātā • Pārsvarā vispārīgas aprēķinu metodes (nav dotas jau vienkāršotas izteiksmes) 2013.11.15. EC3 saimes īpatnības 22
 • 23. EC3 saimes īpatnības EC3 1-5. daļa: Plākšņu konstrukciju elementi 1-7. daļa: Plākšņu konstrukcijas, kas 3. pakļautas šķērsslodzei SNIP N  Ry c An EC3 2013.11.15. SNIP 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Apzīmējumu nomenklatūra • Indeksu nozīmība • Dokumentu izkārtojums pēc elementu darbības principiem nevis projektēšanas secības • Pārsvarā veicamās pārbaudes dotas izteiksmju nevis līkņu vai tabulu formātā • Pārsvarā vispārīgas aprēķinu metodes (nav dotas jau vienkāršotas izteiksmes) 23 Princips
 • 24. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Apzīmējumu nomenklatūra • Indeksu nozīmība • Dokumentu izkārtojums pēc elementu darbības principiem nevis projektēšanas secības • Pārsvarā veicamās pārbaudes dotas izteiksmju nevis līkņu vai tabulu formātā • Pārsvarā vispārīgas aprēķinu metodes (nav dotas jau vienkāršotas izteiksmes) 2013.11.15. EC3 saimes īpatnības 24
 • 25. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Apzīmējumu nomenklatūra • Indeksu nozīmība • Dokumentu izkārtojums pēc elementu darbības principiem nevis projektēšanas secības • Pārsvarā veicamās pārbaudes dotas izteiksmju nevis līkņu vai tabulu formātā • Pārsvarā vispārīgas aprēķinu metodes (nav dotas jau vienkāršotas izteiksmes) 2013.11.15. EC3 saimes īpatnības 25
 • 26. Konstrukciju globālā un lokālā analīze Ēkas robustuma prasības Semināra 1b. daļa 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Raksturīgās iedarbes un to kombinācijas tērauda karkasa ēkām 2013.11.15. Tērauda konstrukciju aprēķina pēc robežstāvokļu metodes vispārējie principi 26
 • 27. Robežstāvokļi ULS GEO, UPL, HYD FAT EN 1990 Deformācijas SLS 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) STR 2013.11.15. EQU Vibrācijas Redzami bojājumi 27
 • 28. Mainīgā slodze (Q) Ārkārtas slodze (A) Pašsvars Vējš Eksplozijas/uguns (LVS EN 1991-1-1) (LVS EN 1991-1-4) (LVS EN 1991-1-2) Nemainīgs aprīkojums Sniegs Trieciens (LVS EN 1991-1-3) (LVS EN 1991-1-7) Lietderīgā slodze (LVS EN 1991-1-1) Ārkārtējā sniega s. (LVS EN 1991-1-3) Temperatūras izraisīti efekti Būvniecības laikā izraisīti efekti Balstu sēšanās Ūdens vai grunts spiediens 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Patstāvīgā slodze (G) 2013.11.15. Iedarbes 28
 • 29. LVS EN 1991-1-4 NA, Iedarbes uz konstrukcijām, 1-4 daļa, Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes. vb,0 = 27 m/s; 25 km zonai, Baltijas jūras piekrastē vb,0 = 21 m/s; pārējā Latvijas teritorija 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. vb,0 = 24 m/s; 15 km zonai, Rīgas jūras līča piekrastē 29
 • 30. Parciālo koeficentu metode  • Materiāla īpašību parciālie koeficenti Neizdevīga reprezentatīvā iedarbe Frep  Izdevīga reprezentatīvā iedarbe Frep,fav F,fav1 F1 Fd=FFrep Fd,fav=FFrep,fav 2013.11.15. Raksturīgā iedarbe Fk Aprēķina iedarbe Fd Aprēķina iedarbe Fd Koeficenti atrodami LVS EN 1990 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Iedarbju parciālie koeficenti 30
 • 31. Parciālo koeficentu metode Situācija Simbols Vērtība 1,00 M1 1,00 M2 1,25 Raksturīgā M3 1,25 pretestība Rk M4 1,00 M5 1,00 M7 1,10 Būves Mezgli M Aprēķina pretestība Rd Rd = Rk /M 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) M0 2013.11.15. • Iedarbju parciālie koeficenti • Materiāla īpašību parciālie koeficenti 31
 • 32. Piemērs • EQU (līdzsvara stāvoklis) F,fav1 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. • STR (nestspējas aprēķini) F1 32
 • 33. SLS Fundamentālā Raksturīgā (characteristic) Ārkārtējās situācijas Biežāk sastopama (frequent) Seismiskās situācijas Kvazi – pastāvīga (quasi-permanent) 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) ULS 2013.11.15. Iedarbju kombinācijas 33
 • 34. Iedarbju kombinācijas – LVS EN 1990 Pastāvīgās iedarbes Iepriekšējo saspriegumu Vadošo mainīgo Pavadošo mainīgo iedarbes vērtību iedarbes vērtību Efekts no Kombinācijā ar 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Aprēķina efekts 34 ,,ξ- parciālie, samazinājuma un kombināciju koeficenti no EN 1990 un NA
 • 35. Tipiskās iedarbju kombinācijas (Ražošanas vienstāva ēkas gadījumā nestspējas aprēķiniem*) LVS EN 1990 izteiksme Pastāvīgā (G) + mainīgā (Q) iedarbe 1,35Gk+1,5Qk+EHF 6.10 Pastāvīgā (G) + sniega (S) slodze 1,35Gk+1,5Sk+EHF 6.10 Pastāvīgā (G) + sniega (S) + vēja (W) 1,35Gk+1,5Sk+0,9Wk + EHF 6.10 Pastāvīgā (G) + vēja (W) + sniega (S) 1,35Gk+1,5Wk+0,75Sk+ EHF 6.10 Pastāvīgā (Gmin) + vēja (W) 1,0Gk+1,5Wk+EHF 6.10 Pastāvīgā (G) + ārkārtas (A) iedarbe 1,0Gk+1,0A+0,2Wk+ EHF 6.11b 1,5x0,5 2013.11.15. Kombinācija 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Iedarbju gadījums Pārsvarā jumtiem tā ir ārkārtas sniega slodze (LVS EN 1991-1-3 +NA) EHF – ekvivalentā horizontālā slodze (∼ EHF = 0,5% no stāva aprēķina vertikālās slodzes skat. slaidus Nr. 40-45) , - parciālie un kombināciju koeficenti no LVS EN 1990 NA * - termiskās iedarbes nav iekļautas (LVS EN 1991-5); iedarbes no celtņu ceļu sijām norādītas LVS EN 1991-3 35
 • 36. Konstrukciju globālā un lokālā analīze Ēkas robustuma prasības Semināra 1b. daļa 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Raksturīgās iedarbes un to kombinācijas tērauda karkasa ēkām 2013.11.15. Tērauda konstrukciju aprēķina pēc robežstāvokļu metodes vispārējie principi 36
 • 37. Konstrukciju globālā analīze 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • konstrukcijas un to balstu stingumi • konstrukcijas noturības jautājumi (sistēmas, atsevišķo elementu un lokālie) • izvēlēto elementu šķērsgriezumu ietekme (šķērsgriezumu klasifikācija) • savienojumu ietekme (stiprība un stingums) • nepilnības (globālās un atsevišķos elementos) 2013.11.15. Effekti, kas jāievērtē globālajā analīzē: 37
 • 38.  cr  10 - var lietot pirmās kārtas būvkonstrukciju aprēķinus (neievērtējot deformēto shēmu) (LVS EN 1993-1-1 p. 5.4.2 un 5.4.3) 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) cr = Fcr/Fed 2013.11.15. Konstrukciju globālā analīze 38 (LVS EN 1993-1-1 formula 5.2)
 • 39. «ar savienojošām sistēmām»* (Braced) «bez savienojošām sistēmām»* (Unbraced) «sašķiebuma»* (Sway)  cr  10 - «non-sway» «???» (Non-sway) Var būt «non-sway», ja pietiekami stinga sistēma Saišu efektivitātes novērtējums: (∆ − ∆ 𝑐𝑜𝑛𝑡 )/∆≥ 0.80 * - terminoloģija latviešu valodā ņemta no LVS EN 1993-1-1 Bildes no professora Luís Simões da Silva prezentācijas, Stokholma, 2013 Var būt «sway», ja saišu sistēma nav pietiekami efektīva 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • • • • 2013.11.15. Rāmju klasifikācija 39
 • 40. «Nepilnības» (Imperfections) 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • viegli izdarīt pielietojot ekvivalento horizontālo spēku (EHF) • EHF = 0,5% no stāva aprēķina vertikālās slodzes (drošs vienkāršojums) • Pieskaita katra stāva esošam horizontālajam aprēķina spēkam • Aprēķina katra stāva horizontālās deformācijas • Nosaka  cr lielumu • Nosaka konstrukciju pirmās vai otrās kārtas aprēķinu nepieciešamību • Ja HEd≥ 0,15VEd rāmju «nepilnības» var neņemt vērā (formula 5.7) 2013.11.15. EC3 prasa ievērtēt ģeometriskās un materiālu nepilnības būvkonstrukciju aprēķinos (LVS EN 1993-1-1 punkts 5.3.2) 40
 • 41. EHF stāva līmenī: 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Piemērs (1) Jumts: 0,005x(0.5x28mx49m)x5.88kN/m2=20.2kN Pārsegumi: 0,005x(0.5x28mx49m)x13.38kN/m2=45.9kN 41 Iedarbju aprēķina vērtības: Jumts: 5.88 kN/m2 Pārsegumi: 13.38 kN/m2 Piemērs no SCI PUBLICATION P365 «Steel building design: Medium rise braced frames»
 • 42. Jumts – 4. st.: HEd =34.1kN VEd =0.5x49m x28m x5.88kN/m2=4034kN h=3m ∂H,Ed=3.0mm = 8.5 Horizontālie pārvietojumi: Kopējie Stāva 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Kopējā horizontālā slodze pārseguma līmenī HEd: (EHF) (Vējš) Jumts: 20.2+13.86=34.1 kN 4. st. : 45.9+27.72=73.6 kN 3. st. : 45.9+27.72=73.6 kN 2. st. : 45.9+30.03=75.9 kN 2013.11.15. Piemērs (1) 42
 • 43. Horizontālie pārvietojumi: Kopējie Stāva HEd =34.1+73.6=107.7kN VEd =0.5 x 49m x28m x(5.88+13.38)= =13 210kN h=3m ∂H,Ed=3.8mm = 6.4 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 4.st. – 3. st.: 2013.11.15. Piemērs (1) 43
 • 44. 3.st. – 2. st.: HEd =34.1+73.6+73.6 = 181.3kN 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) VEd =0.5 x 49m x28m x x(5.88+13.38+13.38)= =22 390kN Horizontālie pārvietojumi: Kopējie Stāva 2013.11.15. Piemērs (1) h=3m ∂H,Ed=4.2mm = 5.8 44
 • 45. HEd =34.1+73.6+73.6+75.9=257,2kN VEd =0.5 x 49m x28m x x(5.88+13.38+13.38+13.38)= =31 570kN h=3.5m ∂H,Ed=5.1mm = 5.6 Horizontālie pārvietojumi: Kopējie Stāva 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2.st. – 1. st.: 2013.11.15. Piemērs (1) 45
 • 46. Piemērs (1) Tā kā αcr 3, tad atļauts otrās kārtas efektus ievērtēt, palielinot horizontālās slodzes uz rāmi par: 1/(1-1/αcr)=1/(1-1/5.6)=1.22 (izteiksme 5.4; EC3 -1-1) Apskatāmajā kombinācijā elementu aprēķiniem vēja slodze un EHF tiek palielināts par 22%, lai iekļautu otrās kārtas efektus 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) Konstrukcijai pirmās kārtas aprēķini nav pietiekami 2013.11.15. Sliktākais gadījums: αcr = 5.6 <10 46
 • 47. • Saitēm jāspēj uzņemt spēku, kas rodas kolonnu horizontālo balstījumu vietās (pārsegumu līmeņi) Šajos aprēķinos jāiekļauj tikai ārēji pieliktos spēkus 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Efekti uz diagonālajām saitēm, ko izraisa nepilnības kolonnu savienojumu vietās (montāžas savienojumos) 2013.11.15. Lokālo nepilnību ievērtēšana globālajā analīzē 47
 • 48. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Būves robustuma prasības - LVS EN 1991-1-7 Ārkārtējās iedarbes 48
 • 49. Būves robustuma prasības Klase 2a Zemākā riska grupa • 5 stāvu dzīvojamās ēkas; viesnīcas, biroju ēkas  4 stāvi; izglītības iestādes; industriālās būves  3 stāvi u.c. Klase 2b Augstākā riska grupa • Dzīvojamās ēkas , viesnīcas, izglītības iestādes, biroju ēkas u.c.  15 stāvi; slimnīcas  3 stāvi u.c. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Dzīvojamās ēkas  4 stāvi; lauksaimniecības būves u.c. 2013.11.15. Klase 1 Klase 3 • Viss, kas neietilpst zemākās klasēs; būves, kurās tiek uzglabātas bīstamas vielas u.c. 49
 • 50. Būves robustuma prasības Klase 2a Zemākā riska grupa • Papildus jānodrošina efektīvas horizontālas saites (tying); (stiepes spēks dots LVS EN 1991-1-7, A.5 punktā) Klase 2b Augstākā riska grupa • horizontālas saites un vertikālais saites visām kolonnām vai katras balsta kolonnas un katras sijas, kas balsta kolonnu iedomāta aizvākšana (viena vienā reizē katrā ēkas stāvā) 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Nekādas papildus prasības nav dotas neidentificētu ārkārtas gadījumu ievērtēšanai 2013.11.15. Klase 1 Klase 3 • Jāveic ēkas sistemātiska riska novērtēšana, ņemot vērā gan paredzamās, gan neparedzamās briesmas (LVS EN 1991-1-7, pielikums B) 50
 • 51. Būves robustuma prasības Klase 2b Augstākā riska grupa 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Klase 2a Zemākā riska grupa + 51 Bildes no http://www.steelconstruction.info
 • 52. Būves robustuma prasības 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) • Alternatīvi risinājumi: • Nosacītā kolonnu noņemšana • «Atslēgas (Key)» elementu paņēmiens 2013.11.15. Klase 2b Augstākā riska grupa 52 Bildes no http://www.steelconstruction.info
 • 53. 3. Eirokodekss (lektore L. Gaile) 2013.11.15. Sakārtosim mūsu profesionālo vidi kopā! 15:00 – 15:30 (30 min.) 53