Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer

 1. KUB PROJEKTET: TEMADAG 1 KARLSTAD LÄRANDE ORGANISATIONER OCH ORGANISATORISKT LÄRANDE EWA BRAF, FIL DR ewa.braf@r-m.com
 2. DELTAGARNAS FÖRVÄNTNINGAR PÅ DAGEN • Få något konkret med oss • Tankar att fundera vidare på • Insikt och något nytt • Utvärderingsmetoder, dvs hur följer vi upp och utvärderar • Inspiration lärandet? • Egen lärande • Metoder för att skapa • Hur vi delar kunskap i lärprocesser arbetslagen • Hur vet vi att vi har en lärande organisation? • Verktyg
 3. DIALOGÖVNING: FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSÅTGÄRDER Utgå ifrån de tankar och resonemang som uppkommit under tidigare dialogpass: • Vad kan du och ni tillsammans göra för att öka det organisatoriska lärandet i verksamheten/erna? Formulera konkreta åtgärder. Sammanfatta och dokumentera gruppens förslag på ett blädderbladspapper.
 4. FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSÅTGÄRDER • Avvikelserapporter – alla rutiner finns dokumenterade och om en avvikelse sker dokumenteras den. Rutinen diskuteras och ses eventuellt över. Vi lär oss var det uppstår ”fel” • Våga fråga varandra om stort och smått (det finns inga dumma frågor) • Visa nya böcker/bokprata för alla i personalen • Avsätta tid/organisera arbetet så att internutbildning är möjlig • ”Små” utbildningar/genomgångar (en visar två eller tre andra) med tid för frågor och visningar • Dela med sig t ex alla användare inom organisation som använder ett program har en gemensam e-postlista där man frågor/svarar
 5. FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSÅTGÄRDER • Jobba mer med att strukturera för- och efterarbete till möten och utbildningar • Små och informella möten ofta • Lära av varandra i arbetsgruppen • Prestigelösa arbetsgrupper. Jobba mot detta. • Våga fråga varandra och dela med sig av kunskaper • Inventera metoder på andra bibliotek • Reflektera över förväntningar och innehåll i kurser • Öppet förhållningssätt till nya metoder och kunskaper
 6. FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSÅTGÄRDER • Teamarbete istället för specialtjänster • Lärande på ”kafferaster” • Aktivt medarbetarskap = eget ansvar • Ta tid att prata med kollegor • Förbereda inför kursen (40-20-40) • Fast och obligatorisk internutbildning • Diskussions-APT • Fokusgrupper
 7. FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSÅTGÄRDER • Systematisera lärandet • Mindre grupper • Regelbundet • Växla lärare • Personalens eget ansvar för lärande • Kommunicera MÅLET • Skapa intresse, stolthet och förståelse • Omvärldsbevakning
 8. FÖRSLAG TILL UTVECKLINGSÅTGÄRDER • Chefens roll är viktig • ”Skapa tid” • Att tillsammans skapa en gemensam värdegrund som en grund att utgå ifrån • Delaktighet • Helhetsperspektiv
 9. DET HÄR TAR JAG MED MIG FRÅN DAGEN! • Inlärningshandikappen • Tankemodeller • Mitt eget ansvar och allas ansvar för sitt eget lärande • Kon • Gummibandet • Teorier som något att stå på • Åtgärderna för att stimulera lärandet på hemmaplan • Vikten av att prata om vad vi menar med olika begrepp • De fem disciplinerna • Allt hänger ihop - systemtänkandet
 10. DET HÄR TAR JAG MED MIG FRÅN DAGEN! • Att förbereda mig och fundera över vad jag vill lära mig när jag ska på kurs • Ska fundera på vad jag själv har för tankemodeller • Tips • Verktyg att jobba vidare med när jag kommer hem • 40-20-40 • Vikten av att förbereda sig inför och följa upp kurser och utvecklingsinsatser • Dialogen som samtalsform och verktyg, samt vad det innebär att ha en äkta dialog • Ta mig tid för lärande, reflektion och dialog
 11. Tack och lycka till med lärandet
Publicidad