Stolice Państw Bałtyckich

K
Stolice Państw Bałtyckich
Opracował: Kacper Wawrzyniak
Kraje Bałtyckie
Kraje bałtyckie – nazwa stosowana dla określenia trzech państw położonych nad Morzem
Bałtyckim: Litwy, Łotwy i Estonii. Zajmują one powierzchnię 175,1 tys. km², zamieszkuje je ok.
6,2 mln mieszkańców. Kraje bałtyckie oferują wspaniałe krajobrazy i piękne miasta z bogatą
historią i kulturą.
Państwa te cechują liczne podobieństwa:
❖ kulturowe: ludy i języki niesłowiańskie, co odróżnia je od otaczających narodów. Ludy:
Bałtowie (Litwini i Łotysze), Ugrofinowie (Estończycy). Języki krajów bałtyckich to: litewski i
łotewski oraz język estoński (ugrofiński). Widać silne wpływy kultury skandynawskiej i
niemieckiej na Łotwie, a szczególnie w Estonii.
❖ historyczne: uzależnienie od sąsiednich państw, głównie: Szwecji, Danii, Rosji oraz Polski.
Cała Łotwa i Estonia, a także niewielka część Litwy należały setki lat do niemieckojęzycznych
państw zakonnych i innych niemieckojęzycznych państw. Niepodległe przed II wojną światową
zawarły sojusz zwany Ententą Bałtycką. Zostały zaanektowane przez ZSRR w 1940 r. Jako
pierwsze ogłosiły niepodległość w 1991 r.
❖ polityczne: byłe republiki radzieckie. Jako jedyne nie wstąpiły do Wspólnoty Niepodległych
Państw i jako jedyne kraje byłego ZSRR należą do Unii Europejskiej i NATO oraz do kultury
zachodniej.
Bałtowie
Bałtowie – indoeuropejska grupa ludnościowa, zamieszkująca obszar Europy
Środkowej, głównie południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego
i posługująca się językami bałtyckimi. W wyniku badań archeologicznych
i językoznawczych określono, że Bałtowie przybyli z dorzecza górnego
Dniepru i obszaru na południe od środkowej Dźwiny. Prawdopodobnie od
Scytów przejęli umiejętność wytopu żelaza z rud błotnych.
W okresie od II do IV wieku dzięki rozwojowi handlu z Cesarstwem Rzymskim
nastąpił rozkwit cywilizacji Bałtów. Upadek Rzymu i przejęcie handlu
morskiego przez wikingów przyniosły kryzys i znaczną utratę znaczenia
plemion Bałtów. Z plemion bałtyckich samodzielność etniczną i kulturową
zachowali jedynie Litwini oraz Łotysze.
Mieszkańców wszystkich trzech krajów bałtyckich określa się niekiedy jako
Bałtów, co z etnograficznego punktu widzenia nie jest poprawne, gdyż
Estończycy są narodem ugrofińskim, a z wywodzącymi się z
Indoeuropejczyków Bałtami (Litwinami i Łotyszami) mają niewiele wspólnego.
Jednak nazwa ta używana jest w języku potocznym, także w stosunkach
międzynarodowych czy literaturze.
Estonia >> Łotwa >> Litwa
Tallinn
Tallinn - stolica Estonii.
Tallinn był silnym ośrodkiem gospodarczym już w X w.
Często osiedlali się w nim kupcy fińscy. W 1154 r. arabski
uczony Al-Idrisi wspominał o grodzie Kaluri. W 1219 r. król
duński Waldemar II Zwycięski, odbywający wyprawę
krzyżową przeciw pogańskim Estom, zdobył fiński zamek
Lyndanise, który kazał zburzyć i zbudować nową twierdzę.
Inne – oprócz Kolyvana lub Kalevanlinna – historyczne
warianty nazwy miasta to Rewal i Lindanisa, nazwa Tallinn
obowiązuje od 1918 r.
Toompea [1]
Toompea – wapienne wzgórze znajdujące się w centralnej
części Tallinna, stolicy Estonii. Jego wymiary to mniej
więcej 250 na 400 m i jest około 30 m wyższe od
otaczających terenów. Obecnie w starym Zamku Toompea,
znajdującym się na wzgórzu, ma siedzibę
Riigikogu - estońskie Zgromadzenie Państwowe, a oprócz
tego na Toompea znajduje się też siedziba Rządu Estonii.
Toompea [2]
Wzgórze należy do klintu północnoestońskiego, który jest
częścią klintu bałtyckiego. Znajduje się około 1,5 km
na północny zachód od piaskowcowej wyżyny
północnoestońskiej. Jest z nią połączony wąską
piaskowcową granią. W północnej, wschodniej i zachodniej
części wzgórza znajdują się klify o wysokości do 25 m,
odsłaniające wapienie z ordowiku i kambryjskie piaskowce.
Powierzchnia wzgórza to około 7 ha.
Toompea jest wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Pałac Kadriorg
Pałac Kadriorg – barokowy pałac położony w północno-
wschodniej części Tallinna. Mieści się w rozległym parku
krajobrazowym utrzymanym w stylu angielskim i francuskim.
Wybudowany w latach 1718–1723 przez architekta Niccolo
Michetti. Obecnie znajduje się w nim muzeum sztuki.
Pałac otacza 100-hektarowy park, w którym znajdują się:
letni dom cara Piotra I oraz Pałac Prezydencki, zbudowany w
latach 1937–1938.
Eesti Meremuuseum
Eesti Meremuuseum – estońskie Muzeum Morskie w Tallinnie, założone w
1935 r. Obecnie w skład muzeum wchodzą dwie filie – Paks Margareeta i
Lennusadam.
Muzeum Morskie powstało z inicjatywy kapitana Madisa Mei, Evalda Pasta, A.
Heinmaa, Augusta Gustavsona, Veeteede Valitsuse i Eduarda Avika. Zaczęli oni
gromadzić eksponaty marynistyczne w latach dwudziestych XX wieku.
Muzeum zamknięto 26 grudnia 1977 r. Wkrótce polska firma Budimex
rozpoczęła prace w siedzibie muzeum na ulicy Pikk 70, mające między innymi
poszerzyć miejsce pod ekspozycję.
Po odzyskaniu niepodległości w posiadanie muzeum trafił „Lembit” – okręt
podwodny typu Kalev oraz lodołamacz „Suur Tőll”. W celu pozyskania
odpowiedniego miejsca na ich stałą ekspozycje do muzeum włączono
Lennusadam – Bazę Wodnosamolotów. Filia została otworzona 11 maja 2012 r.
Estonia >> Łotwa >> Litwa
Ryga
Ryga – stolica i największe miasto Łotwy.
Już w X wieku istniała tutaj rozwinięta osada plemienia
Liwów. Obecne miasto zostało założone w 1201 r. przez
biskupa Alberta von Buxhövden i szybko stało się, jako
miasto członkowskie wspólnoty hanzeatyckiej, już od 1282
r., ważnym ośrodkiem handlowym na wybrzeżu bałtyckim.
W średniowieczu Ryga była jednym z najważniejszych
portów bałtyckich. Od tego momentu zaczęły się w Rydze,
jak i całej Łotwie silne wpływy niemieckiej kultury, języka
niemieckiego i niemieckie osadnictwo, a sytuacja ta trwała
setki lat.
Dom Czarnogłowych [1]
Dom Czarnogłowych w Rydze – zabytkowy budynek
usytuowany na ryskim Starym Mieście, jeden z symboli Rygi.
Wzniesiony na początku XIV wieku jako siedziba tzw.
Bractwa Czarnogłowych – stowarzyszenia, skupiającego
bogatych i wolnych kupców pochodzenia niemieckiego i
mającego znaczne wpływy na dzieje miasta. Nazwa
pochodziła od patrona stowarzyszenia - św. Maurycego,
którego w ikonografii przedstawiano jako postać o ciemnej
karnacji.
Budowla, wzniesiona w stylu gotyckim, została zniszczona w
czasie II wojny światowej. Odbudowana w latach 1995-99.
Dom Czarnogłowych [2]
W centrum fasady widzimy cztery posągi: Neptuna,
Merkurego oraz alegorie Zgody i Pokoju. Fasadę zdobią
również rzeźby przedstawiające głowę króla Artura oraz św.
Jerzego na koniu. Dom Czarnogłowych w Rydze dawniej
nazywany był Dworem Artusa.
W budynku Bractwa Czarnogłowych podpisano wiosną 1921 r.
traktat ryski, o czym informuje tablica pamiątkowa
znajdująca się na klatce schodowej wewnątrz budynku.
Przed budynkiem stoi posąg z 1897 r., przedstawiający
Rolanda – bohatera średniowiecznego eposu rycerskiego,
popularnego wśród społeczności niemieckiej. Pomnik
odrestaurowano w 1999 r.
Katedra w Rydze
Katedra w Rydze – protestancka katedra w Rydze. Została
zbudowana około 1211 r. nad rzeką Dźwiną. Jest największą
średniowieczną świątynią krajów bałtyckich. Wieża katedry
ma obecnie 90 m.
Po bitwie pod Kircholmem na rozkaz hetmana Chodkiewicza
w chórze katedry pochowany został wódz szwedzki Anders
Lennartsson.
W katedrze znajdują się imponujących rozmiarów organy
mistrza-organisty Eberharda Friedricha Walckera z 6768
piszczałkami o trakturze mechanicznej, datowane na lata
1883–1884.
Estonia >> Łotwa >> Litwa
Wilno
Wilno – stolica Litwy. Liczba ludności miasta w 2020 r.
wyniosła 545 tys. mieszkańców, wraz z aglomeracją ok. 820
tys.
Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi dopiero z 1323 r. z
listu wielkiego księcia Giedymina do papieża Jana XXII.
Przełomowym rokiem dla Wilna był 1387 r. Wielki książę
litewski i król polski Władysław Jagiełło w tym właśnie roku
w konsekwencji zawartej unii z Polską w Krewie w 1385 r.
zorganizował w Wilnie uroczystość chrztu Litwy. W 1387 r.
Wilno uzyskało prawa miejskie magdeburskie od Władysława
Jagiełły.
Wilno to największe pod względem powierzchni miasto w
krajach bałtyckich, duży ośrodek gospodarczy, finansowy,
przemysłowy oraz węzeł komunikacyjny (kolejowy i
drogowy, port lotniczy), ośrodek kulturalny i naukowy (8
uniwersytetów, w tym Uniwersytet Wileński); cenny zespół
Wiele obiektów zabytkowych Wilna jest wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO od 1994 r.
Ostra Brama
Ostra Brama – brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka,
wzniesiona w latach 1503–1514, wraz z przylegającym do niej fragmentem
muru obronnego będąca jedyną pozostałością dawnych fortyfikacji miejskich.
Od wewnętrznej strony bramy znajduje się klasycystyczna, wzniesiona w
1829 r., kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej
Królowej Korony Polskiej. Stanowi ona zamknięcie ul. Ostrobramskiej.
Zamek w Trokach [1]
Zamek w Trokach – zamek położony na jeziorze Galwe na
Litwie w miejscowości Troki. Obiekt jest w znacznym
stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku.
Zamek został wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia
litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który w 1430 r.
zmarł na zamku. Troki były w tym okresie ważnym
ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Począwszy od
XVII w. zamek popadał w ruinę.
Zamek w Trokach [2]
Przed II wojną światową polscy historycy sztuki rozpoczęli
zabezpieczanie obiektu, a w latach 1951–1961 zostały w nim
podjęte prace rekonstrukcyjne, które nadały mu obecny
kształt.
Zamek jest dziś ważną atrakcją turystyczną Litwy.
Charakterystyczny układ symetrycznego zespołu dwóch
połączonych naprzeciwległych budynków i wieży wjazdowej
na osi dziedzińca zdradza inspirowanie się projektanta
Zamku Górnego w Trokach gotyckimi zamkami z terenu
Mazowsza, takimi jak: Borysławice, Liw, Łowicz.
Film o atrakcjach turystycznych Krajów Bałtyckich
Dziękuję za uwagę ☺
1 de 21

Recomendados

Atrakcje Czech i Słowacji por
Atrakcje Czech i SłowacjiAtrakcje Czech i Słowacji
Atrakcje Czech i SłowacjiKacper16
793 vistas28 diapositivas
Projekt edukacyjny por
Projekt edukacyjnyProjekt edukacyjny
Projekt edukacyjnyAgnieszka Wenda
557 vistas34 diapositivas
Dzierżoniów in the past and now by dawid por
Dzierżoniów in the past and now by dawidDzierżoniów in the past and now by dawid
Dzierżoniów in the past and now by dawidAnna Sz.
404 vistas13 diapositivas
Atrakcje pragi by cyprian por
Atrakcje pragi by cyprianAtrakcje pragi by cyprian
Atrakcje pragi by cyprianAnna Sz.
445 vistas16 diapositivas
Muzeum w głogowie por
Muzeum w głogowieMuzeum w głogowie
Muzeum w głogowiemarcin6
754 vistas17 diapositivas
Szlak królewski por
Szlak królewskiSzlak królewski
Szlak królewskimartucha3617
631 vistas24 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Zabytki UNESCO w Polsce por
Zabytki UNESCO w PolsceZabytki UNESCO w Polsce
Zabytki UNESCO w PolsceAnna Sz.
3.5K vistas16 diapositivas
Polska - prezentacja priv por
Polska - prezentacja privPolska - prezentacja priv
Polska - prezentacja privSzymon Osipowicz
1.8K vistas78 diapositivas
Zamek W Lubaczowie por
Zamek W LubaczowieZamek W Lubaczowie
Zamek W Lubaczowiealeksandra55
1.3K vistas17 diapositivas
Bol por
BolBol
BolTeresa
399 vistas19 diapositivas
Atrakcje niemiec.czarek krata por
Atrakcje niemiec.czarek krataAtrakcje niemiec.czarek krata
Atrakcje niemiec.czarek krataMonika Jakubowska
673 vistas23 diapositivas
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian por
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAnna Sz.
907 vistas37 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Zabytki UNESCO w Polsce por Anna Sz.
Zabytki UNESCO w PolsceZabytki UNESCO w Polsce
Zabytki UNESCO w Polsce
Anna Sz.3.5K vistas
Zamek W Lubaczowie por aleksandra55
Zamek W LubaczowieZamek W Lubaczowie
Zamek W Lubaczowie
aleksandra551.3K vistas
Bol por Teresa
BolBol
Bol
Teresa399 vistas
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian por Anna Sz.
Atrakcje Gór Sowich by CyprianAtrakcje Gór Sowich by Cyprian
Atrakcje Gór Sowich by Cyprian
Anna Sz.907 vistas
Pszczyna por danutab43
PszczynaPszczyna
Pszczyna
danutab43593 vistas
Zamek w Rogowie por harvest88
Zamek w RogowieZamek w Rogowie
Zamek w Rogowie
harvest88375 vistas
Czechy - kraj bliski a mało znany por Anna Sz.
Czechy - kraj bliski a mało znanyCzechy - kraj bliski a mało znany
Czechy - kraj bliski a mało znany
Anna Sz.241 vistas
Olsztyn z lotu ptaka por Doko88
Olsztyn z lotu ptakaOlsztyn z lotu ptaka
Olsztyn z lotu ptaka
Doko88149 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa476 vistas
Płock1 por sp2zabki
Płock1Płock1
Płock1
sp2zabki465 vistas
Zamość rok regionów por kokatia
Zamość rok regionówZamość rok regionów
Zamość rok regionów
kokatia292 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa424 vistas

Similar a Stolice Państw Bałtyckich

ERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturowe por
ERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturoweERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturowe
ERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturoweeuropedirect-rybnik
237 vistas89 diapositivas
Prezentacja Kraków por
Prezentacja KrakówPrezentacja Kraków
Prezentacja KrakówMagdalena Bednarczyk
2.6K vistas16 diapositivas
Prezentacja e learning informatyka poprawiona por
Prezentacja e learning informatyka poprawionaPrezentacja e learning informatyka poprawiona
Prezentacja e learning informatyka poprawionaMagdalena Bednarczyk
674 vistas17 diapositivas
Historia litwy - in Polish por
Historia litwy - in PolishHistoria litwy - in Polish
Historia litwy - in PolishAndrius Usackas
6.1K vistas318 diapositivas
Justyna krzywicka kędzierska por
Justyna krzywicka kędzierskaJustyna krzywicka kędzierska
Justyna krzywicka kędzierskaJustyna Krzywicka-Kędzierska
469 vistas11 diapositivas
Litwa por
LitwaLitwa
Litwasportikultura
4.9K vistas11 diapositivas

Similar a Stolice Państw Bałtyckich(20)

ERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturowe por europedirect-rybnik
ERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturoweERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturowe
ERDK 2018 - cz.III - Światowe dziedzictwo kulturowe
europedirect-rybnik237 vistas
Beata rzeczkowska prezentacja 2 por Ange_Frrappe
Beata rzeczkowska  prezentacja 2Beata rzeczkowska  prezentacja 2
Beata rzeczkowska prezentacja 2
Ange_Frrappe530 vistas
Zwiedzanie poznania por paczus
Zwiedzanie poznaniaZwiedzanie poznania
Zwiedzanie poznania
paczus101 vistas
Dagmara węgrzynowicz.prezentacja por Dagmara012
Dagmara węgrzynowicz.prezentacjaDagmara węgrzynowicz.prezentacja
Dagmara węgrzynowicz.prezentacja
Dagmara012595 vistas
Zamkimazowsza por sp2zabki
ZamkimazowszaZamkimazowsza
Zamkimazowsza
sp2zabki493 vistas
Gabriela Smardzewska por sp20wek
Gabriela SmardzewskaGabriela Smardzewska
Gabriela Smardzewska
sp20wek165 vistas
Mariusz Wilczek SM2018 por Michal2018
Mariusz Wilczek SM2018Mariusz Wilczek SM2018
Mariusz Wilczek SM2018
Michal20189 vistas
Lizbona prezenctacja tarnowski 30189 por Damian Tarnowski
Lizbona prezenctacja tarnowski 30189Lizbona prezenctacja tarnowski 30189
Lizbona prezenctacja tarnowski 30189
Damian Tarnowski367 vistas
Prezentacja1 por agatalipo
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
agatalipo347 vistas

Más de Kacper16

Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo” por
Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo”Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo”
Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo”Kacper16
167 vistas19 diapositivas
The uniqueness of the Baltic Sea por
The uniqueness of the Baltic SeaThe uniqueness of the Baltic Sea
The uniqueness of the Baltic SeaKacper16
150 vistas18 diapositivas
Uzbrojenie II RP por
Uzbrojenie II RPUzbrojenie II RP
Uzbrojenie II RPKacper16
144 vistas37 diapositivas
"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi por
"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi
"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm ZiemiKacper16
253 vistas21 diapositivas
Układ nerwowy por
Układ nerwowyUkład nerwowy
Układ nerwowyKacper16
232 vistas19 diapositivas
I wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowego por
I wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowegoI wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowego
I wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowegoKacper16
326 vistas37 diapositivas

Más de Kacper16(11)

Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo” por Kacper16
Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo”Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo”
Gaz ziemny, czyli „błękitne paliwo”
Kacper16167 vistas
The uniqueness of the Baltic Sea por Kacper16
The uniqueness of the Baltic SeaThe uniqueness of the Baltic Sea
The uniqueness of the Baltic Sea
Kacper16150 vistas
Uzbrojenie II RP por Kacper16
Uzbrojenie II RPUzbrojenie II RP
Uzbrojenie II RP
Kacper16144 vistas
"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi por Kacper16
"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi
"Navigare necesse est...". Fascynujący magnetyzm Ziemi
Kacper16253 vistas
Układ nerwowy por Kacper16
Układ nerwowyUkład nerwowy
Układ nerwowy
Kacper16232 vistas
I wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowego por Kacper16
I wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowegoI wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowego
I wojna światowa. Narodziny lotnictwa wojskowego
Kacper16326 vistas
Ratownictwo wodne i bezpieczeństwo nad wodą por Kacper16
Ratownictwo wodne i bezpieczeństwo nad wodąRatownictwo wodne i bezpieczeństwo nad wodą
Ratownictwo wodne i bezpieczeństwo nad wodą
Kacper16605 vistas
Bałtyk - umierające morze por Kacper16
Bałtyk - umierające morzeBałtyk - umierające morze
Bałtyk - umierające morze
Kacper16281 vistas
Operacja "Worek" por Kacper16
Operacja "Worek"Operacja "Worek"
Operacja "Worek"
Kacper16246 vistas
Fram por Kacper16
FramFram
Fram
Kacper16232 vistas
"Ze śmiercią w srogi tan…". Historia polskich pilotów z Dywizjonu 303 por Kacper16
"Ze śmiercią w srogi tan…". Historia polskich pilotów z Dywizjonu 303"Ze śmiercią w srogi tan…". Historia polskich pilotów z Dywizjonu 303
"Ze śmiercią w srogi tan…". Historia polskich pilotów z Dywizjonu 303
Kacper16346 vistas

Stolice Państw Bałtyckich

 • 2. Kraje Bałtyckie Kraje bałtyckie – nazwa stosowana dla określenia trzech państw położonych nad Morzem Bałtyckim: Litwy, Łotwy i Estonii. Zajmują one powierzchnię 175,1 tys. km², zamieszkuje je ok. 6,2 mln mieszkańców. Kraje bałtyckie oferują wspaniałe krajobrazy i piękne miasta z bogatą historią i kulturą. Państwa te cechują liczne podobieństwa: ❖ kulturowe: ludy i języki niesłowiańskie, co odróżnia je od otaczających narodów. Ludy: Bałtowie (Litwini i Łotysze), Ugrofinowie (Estończycy). Języki krajów bałtyckich to: litewski i łotewski oraz język estoński (ugrofiński). Widać silne wpływy kultury skandynawskiej i niemieckiej na Łotwie, a szczególnie w Estonii. ❖ historyczne: uzależnienie od sąsiednich państw, głównie: Szwecji, Danii, Rosji oraz Polski. Cała Łotwa i Estonia, a także niewielka część Litwy należały setki lat do niemieckojęzycznych państw zakonnych i innych niemieckojęzycznych państw. Niepodległe przed II wojną światową zawarły sojusz zwany Ententą Bałtycką. Zostały zaanektowane przez ZSRR w 1940 r. Jako pierwsze ogłosiły niepodległość w 1991 r. ❖ polityczne: byłe republiki radzieckie. Jako jedyne nie wstąpiły do Wspólnoty Niepodległych Państw i jako jedyne kraje byłego ZSRR należą do Unii Europejskiej i NATO oraz do kultury zachodniej.
 • 3. Bałtowie Bałtowie – indoeuropejska grupa ludnościowa, zamieszkująca obszar Europy Środkowej, głównie południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego i posługująca się językami bałtyckimi. W wyniku badań archeologicznych i językoznawczych określono, że Bałtowie przybyli z dorzecza górnego Dniepru i obszaru na południe od środkowej Dźwiny. Prawdopodobnie od Scytów przejęli umiejętność wytopu żelaza z rud błotnych. W okresie od II do IV wieku dzięki rozwojowi handlu z Cesarstwem Rzymskim nastąpił rozkwit cywilizacji Bałtów. Upadek Rzymu i przejęcie handlu morskiego przez wikingów przyniosły kryzys i znaczną utratę znaczenia plemion Bałtów. Z plemion bałtyckich samodzielność etniczną i kulturową zachowali jedynie Litwini oraz Łotysze. Mieszkańców wszystkich trzech krajów bałtyckich określa się niekiedy jako Bałtów, co z etnograficznego punktu widzenia nie jest poprawne, gdyż Estończycy są narodem ugrofińskim, a z wywodzącymi się z Indoeuropejczyków Bałtami (Litwinami i Łotyszami) mają niewiele wspólnego. Jednak nazwa ta używana jest w języku potocznym, także w stosunkach międzynarodowych czy literaturze.
 • 4. Estonia >> Łotwa >> Litwa
 • 5. Tallinn Tallinn - stolica Estonii. Tallinn był silnym ośrodkiem gospodarczym już w X w. Często osiedlali się w nim kupcy fińscy. W 1154 r. arabski uczony Al-Idrisi wspominał o grodzie Kaluri. W 1219 r. król duński Waldemar II Zwycięski, odbywający wyprawę krzyżową przeciw pogańskim Estom, zdobył fiński zamek Lyndanise, który kazał zburzyć i zbudować nową twierdzę. Inne – oprócz Kolyvana lub Kalevanlinna – historyczne warianty nazwy miasta to Rewal i Lindanisa, nazwa Tallinn obowiązuje od 1918 r.
 • 6. Toompea [1] Toompea – wapienne wzgórze znajdujące się w centralnej części Tallinna, stolicy Estonii. Jego wymiary to mniej więcej 250 na 400 m i jest około 30 m wyższe od otaczających terenów. Obecnie w starym Zamku Toompea, znajdującym się na wzgórzu, ma siedzibę Riigikogu - estońskie Zgromadzenie Państwowe, a oprócz tego na Toompea znajduje się też siedziba Rządu Estonii.
 • 7. Toompea [2] Wzgórze należy do klintu północnoestońskiego, który jest częścią klintu bałtyckiego. Znajduje się około 1,5 km na północny zachód od piaskowcowej wyżyny północnoestońskiej. Jest z nią połączony wąską piaskowcową granią. W północnej, wschodniej i zachodniej części wzgórza znajdują się klify o wysokości do 25 m, odsłaniające wapienie z ordowiku i kambryjskie piaskowce. Powierzchnia wzgórza to około 7 ha. Toompea jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • 8. Pałac Kadriorg Pałac Kadriorg – barokowy pałac położony w północno- wschodniej części Tallinna. Mieści się w rozległym parku krajobrazowym utrzymanym w stylu angielskim i francuskim. Wybudowany w latach 1718–1723 przez architekta Niccolo Michetti. Obecnie znajduje się w nim muzeum sztuki. Pałac otacza 100-hektarowy park, w którym znajdują się: letni dom cara Piotra I oraz Pałac Prezydencki, zbudowany w latach 1937–1938.
 • 9. Eesti Meremuuseum Eesti Meremuuseum – estońskie Muzeum Morskie w Tallinnie, założone w 1935 r. Obecnie w skład muzeum wchodzą dwie filie – Paks Margareeta i Lennusadam. Muzeum Morskie powstało z inicjatywy kapitana Madisa Mei, Evalda Pasta, A. Heinmaa, Augusta Gustavsona, Veeteede Valitsuse i Eduarda Avika. Zaczęli oni gromadzić eksponaty marynistyczne w latach dwudziestych XX wieku. Muzeum zamknięto 26 grudnia 1977 r. Wkrótce polska firma Budimex rozpoczęła prace w siedzibie muzeum na ulicy Pikk 70, mające między innymi poszerzyć miejsce pod ekspozycję. Po odzyskaniu niepodległości w posiadanie muzeum trafił „Lembit” – okręt podwodny typu Kalev oraz lodołamacz „Suur Tőll”. W celu pozyskania odpowiedniego miejsca na ich stałą ekspozycje do muzeum włączono Lennusadam – Bazę Wodnosamolotów. Filia została otworzona 11 maja 2012 r.
 • 10. Estonia >> Łotwa >> Litwa
 • 11. Ryga Ryga – stolica i największe miasto Łotwy. Już w X wieku istniała tutaj rozwinięta osada plemienia Liwów. Obecne miasto zostało założone w 1201 r. przez biskupa Alberta von Buxhövden i szybko stało się, jako miasto członkowskie wspólnoty hanzeatyckiej, już od 1282 r., ważnym ośrodkiem handlowym na wybrzeżu bałtyckim. W średniowieczu Ryga była jednym z najważniejszych portów bałtyckich. Od tego momentu zaczęły się w Rydze, jak i całej Łotwie silne wpływy niemieckiej kultury, języka niemieckiego i niemieckie osadnictwo, a sytuacja ta trwała setki lat.
 • 12. Dom Czarnogłowych [1] Dom Czarnogłowych w Rydze – zabytkowy budynek usytuowany na ryskim Starym Mieście, jeden z symboli Rygi. Wzniesiony na początku XIV wieku jako siedziba tzw. Bractwa Czarnogłowych – stowarzyszenia, skupiającego bogatych i wolnych kupców pochodzenia niemieckiego i mającego znaczne wpływy na dzieje miasta. Nazwa pochodziła od patrona stowarzyszenia - św. Maurycego, którego w ikonografii przedstawiano jako postać o ciemnej karnacji. Budowla, wzniesiona w stylu gotyckim, została zniszczona w czasie II wojny światowej. Odbudowana w latach 1995-99.
 • 13. Dom Czarnogłowych [2] W centrum fasady widzimy cztery posągi: Neptuna, Merkurego oraz alegorie Zgody i Pokoju. Fasadę zdobią również rzeźby przedstawiające głowę króla Artura oraz św. Jerzego na koniu. Dom Czarnogłowych w Rydze dawniej nazywany był Dworem Artusa. W budynku Bractwa Czarnogłowych podpisano wiosną 1921 r. traktat ryski, o czym informuje tablica pamiątkowa znajdująca się na klatce schodowej wewnątrz budynku. Przed budynkiem stoi posąg z 1897 r., przedstawiający Rolanda – bohatera średniowiecznego eposu rycerskiego, popularnego wśród społeczności niemieckiej. Pomnik odrestaurowano w 1999 r.
 • 14. Katedra w Rydze Katedra w Rydze – protestancka katedra w Rydze. Została zbudowana około 1211 r. nad rzeką Dźwiną. Jest największą średniowieczną świątynią krajów bałtyckich. Wieża katedry ma obecnie 90 m. Po bitwie pod Kircholmem na rozkaz hetmana Chodkiewicza w chórze katedry pochowany został wódz szwedzki Anders Lennartsson. W katedrze znajdują się imponujących rozmiarów organy mistrza-organisty Eberharda Friedricha Walckera z 6768 piszczałkami o trakturze mechanicznej, datowane na lata 1883–1884.
 • 15. Estonia >> Łotwa >> Litwa
 • 16. Wilno Wilno – stolica Litwy. Liczba ludności miasta w 2020 r. wyniosła 545 tys. mieszkańców, wraz z aglomeracją ok. 820 tys. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi dopiero z 1323 r. z listu wielkiego księcia Giedymina do papieża Jana XXII. Przełomowym rokiem dla Wilna był 1387 r. Wielki książę litewski i król polski Władysław Jagiełło w tym właśnie roku w konsekwencji zawartej unii z Polską w Krewie w 1385 r. zorganizował w Wilnie uroczystość chrztu Litwy. W 1387 r. Wilno uzyskało prawa miejskie magdeburskie od Władysława Jagiełły. Wilno to największe pod względem powierzchni miasto w krajach bałtyckich, duży ośrodek gospodarczy, finansowy, przemysłowy oraz węzeł komunikacyjny (kolejowy i drogowy, port lotniczy), ośrodek kulturalny i naukowy (8 uniwersytetów, w tym Uniwersytet Wileński); cenny zespół Wiele obiektów zabytkowych Wilna jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO od 1994 r.
 • 17. Ostra Brama Ostra Brama – brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503–1514, wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego będąca jedyną pozostałością dawnych fortyfikacji miejskich. Od wewnętrznej strony bramy znajduje się klasycystyczna, wzniesiona w 1829 r., kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej. Stanowi ona zamknięcie ul. Ostrobramskiej.
 • 18. Zamek w Trokach [1] Zamek w Trokach – zamek położony na jeziorze Galwe na Litwie w miejscowości Troki. Obiekt jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku. Zamek został wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który w 1430 r. zmarł na zamku. Troki były w tym okresie ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Począwszy od XVII w. zamek popadał w ruinę.
 • 19. Zamek w Trokach [2] Przed II wojną światową polscy historycy sztuki rozpoczęli zabezpieczanie obiektu, a w latach 1951–1961 zostały w nim podjęte prace rekonstrukcyjne, które nadały mu obecny kształt. Zamek jest dziś ważną atrakcją turystyczną Litwy. Charakterystyczny układ symetrycznego zespołu dwóch połączonych naprzeciwległych budynków i wieży wjazdowej na osi dziedzińca zdradza inspirowanie się projektanta Zamku Górnego w Trokach gotyckimi zamkami z terenu Mazowsza, takimi jak: Borysławice, Liw, Łowicz.
 • 20. Film o atrakcjach turystycznych Krajów Bałtyckich