LK-4a.pdf

LK-4: Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
Elemen CP Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
Alur Tujuan Pembelajaran
(ATP)
Alokasi Waktu
JP Pertemuan
Akidah Peserta didik mampu
menganalisis akidah Islam
(iman, Islam, dan ihsan),
sifat wajib, mustahil, dan jaiz
bagi Allah Swt dan rasul-
Nya (Aqaid Khamsin),
Asma' al-Husna (al- `Aziz,
al-Bashith, al-Ganiy, ar-
Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al-
`Adl, al-Hayyu, al-Qayyum,
al-Lathif), serta enam rukun
iman sehingga memiliki
pemahaman akidah yang
benar sesuai pemahaman
ulama ahl sunnah wa al-
jama’ah sebagai landasan
dan motivasi beraktivitas
dalam kehidupan sehari
hari, sehingga semua
yang dilakukan,
berakhlaqul Karimah,
bernilai ibadah dan
berdimensi ukhrawi.
1. Peserta Didik dapat
memahami dengan benar
konsep akidah Islam
(iman, Islam, dan ihsan)
sesuai pemahaman
ulama ahl sunnah wa al-
jama'ah. Mereka mampu
menganalisis dan
mengaplikasikan konsep
tersebut dalam kehidupan
sehari-hari sebagai
landasan dan motivasi
untuk beraktivitas.
Mereka memahami
bahwa segala hal yang
mereka lakukan memiliki
nilai ibadah dan memiliki
dimensi ukhrawii.
2. Peserta didik mampu
menganalisis Asma' al-
Husna (al-`Aziz, al-
Bashith, al-Ganiy, ar-
Ra'uf, al-Barr, al-Fattah,
al-`Adl, al-Hayyu, al-
Qayyum, al-Lathif) yang
benar sesuai pemahaman
ulama ahl sunnah wa al-
jama’ah sebagai landasan
dan motivasi beraktivitas
dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga semua
yang dilakukan bernilai
ibadah dan berdimensi
1. Peserta Didik dapat
memahami dengan
benar konsep akidah
Islam (iman, Islam, dan
ihsan) sesuai
pemahaman ulama ahl
sunnah wa al-jama'ah.
Mereka mampu
menganalisis dan
mengaplikasikan konsep
tersebut dalam
kehidupan sehari-hari
sebagai landasan dan
motivasi untuk
beraktivitas. Mereka
memahami bahwa
segala hal yang mereka
lakukan memiliki nilai
ibadah dan memiliki
dimensi ukhrawii.
2. Peserta didik mampu
menganalisis Asma' al-
Husna (al-`Aziz, al-
Bashith, al-Ganiy, ar-
Ra'uf, al-Barr, al-Fattah,
al-`Adl, al-Hayyu, al-
Qayyum, al-Lathif) yang
benar sesuai
pemahaman ulama ahl
sunnah wa al- jama’ah
sebagai landasan dan
motivasi beraktivitas
dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga semua
yang dilakukan bernilai
8 JP
8 JP
4 Pertemuan
4 Pertemuan
ukhrawi. ibadah dan berdimensi
ukhrawi.
Akhlak Peserta didik mampu
memahami dan
membiasakan akhlak
terpuji (taubat, taat,
istiqamah, ikhlas, ikhtiar,
tawakal, qana’ah, sabar,
syukur, husnuzhan,
tawadlu’, tasamuh,
ta’awun, berilmu, kerja
keras, kreatif, produktif,
dan inovatif); dan
menghindari akhlak
tercela (riya, nifak,
hasad, dendam, gibah,
fitnah, namimah) sebagai
manifestasi akhlak yang
merupakan buah dari ilmu
sehingga terbentuk
kesalehan individu dan
sosial, untuk mewujudkan
pribadi yang unggul dan
mampu bersaing di era
global dan berakhlaqul
karimah.
1. Peserta didik memiliki
pemahaman dan
membiasakan diri dengan
ahlak terpuji seperti
taubat (bersungguh-
sungguh bertaubat), taat
(patuh terhadap perintah
Allah dan Rasul-Nya),
istiqamah (konsisten dan
teguh dalam menjalankan
kebaikan), ikhlas
(melakukan segala amal
hanya untuk Allah), ikhtiar
(berusaha keras), tawakal
(berserah diri kepada
Allah), qana'ah
(menerima apa yang
telah Allah berikan
dengan bersyukur), sabar
(menahan diri dalam
menghadapi ujian),
syukur (bersyukur atas
segala nikmat Allah),
husnuzhan
(berprasangka baik
kepada Allah dan
sesama), tawadlu'
(rendah hati), tasamuh
(toleransi), ta'awun
(saling tolong-menolong),
berilmu
(mengembangkan
pengetahuan), kerja
keras, kreatif, produktif,
dan inovatif. Mereka
memahami bahwa ahlak
yang terpuji merupakan
1. Peserta didik memiliki
pemahaman dan
membiasakan diri
dengan ahlak terpuji
seperti taubat
(bersungguh-sungguh
bertaubat), taat (patuh
terhadap perintah Allah
dan Rasul-Nya),
istiqamah (konsisten
dan teguh dalam
menjalankan kebaikan),
ikhlas (melakukan
segala amal hanya
untuk Allah), ikhtiar
(berusaha keras),
tawakal (berserah diri
kepada Allah), qana'ah
(menerima apa yang
telah Allah berikan
dengan bersyukur),
sabar (menahan diri
dalam menghadapi
ujian), syukur (bersyukur
atas segala nikmat
Allah), husnuzhan
(berprasangka baik
kepada Allah dan
sesama), tawadlu'
(rendah hati), tasamuh
(toleransi), ta'awun
(saling tolong-
menolong), berilmu
(mengembangkan
pengetahuan), kerja
keras, kreatif, produktif,
dan inovatif. Mereka
6 JP 3 Pertemuan
hasil dari pengetahuan
dan
mengimplementasikanny
a dalam kehidupan
sehari-hari. Mereka
bertujuan untuk mencapai
kesalehan individu dan
sosial, dengan tujuan
membentuk pribadi yang
unggul dan siap bersaing
dalam era global.
2. Peserta didik mampu
memahami dan
menghindari
akhlak tercela ahlaq
tercela ria’, nifaq, hasad,
dendam, ghibah, fitnah,
namimah sebagai
manifestasi akhlak yang
merupakan buah dari ilmu
sehingga terbentuk
kesalehan individu dan
dan sosial, untuk
mewujudkan pribadi yang
unggul dan mampu
bersaing di era global
memahami bahwa ahlak
yang terpuji merupakan
hasil dari pengetahuan
dan
mengimplementasikann
ya dalam kehidupan
sehari-hari. Mereka
bertujuan untuk
mencapai kesalehan
individu dan sosial,
dengan tujuan
membentuk pribadi yang
unggul dan siap
bersaing dalam era
global.
2. Peserta didik mampu
memahami dan
menghindari akhlak
tercela ahlaq tercela ria’,
nifaq, hasad, dendam,
ghibah, fitnah, namimah
sebagai manifestasi
akhlak yang merupakan
buah dari ilmu sehingga
terbentuk kesalehan
individu dan dan sosial,
untuk
mewujudkan pribadi
yang unggul dan
mampu bersaing di era
global
6 JP 3 Pertemuan
Adab Peserta didik mampu
menganalisis dan
membiasakan adab
shalat, zikir, membaca al-
Qur’an, berdoa, adab
kepada orang tua, guru,
saudara, teman,
tetangga, adab berjalan,
1. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
shalat, zikir, membaca al-
Quran, dan berdoa dalam
kehidupan sehari-hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
1. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
shalat, zikir, membaca al-
Quran, dan berdoa dalam
kehidupan sehari- hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
6 JP 3 Pertemuan
berpakaian, makan,
minum, dan adab
bersosial media dalam
kehidupan sehari-hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, berakhlaqul
Karimah dan dapat
menyesuaikan diri dengan
lingkungan.
menyesuaikan diri dengan
lingkungan
2. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
kepada orang tua, guru,
saudara, teman, tetangga
dalam kehidupan sehari-
hari sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri dengan
lingkungan. Peserta didik
dapat menganalisis dan
membiasakan adab
berjalan, berpakaian,
makan, minum, dan adab
bersosial media dalam
kehidupan sehari-hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri dengan
lingkungan
menyesuaikan diri
2. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
kepada orang tua, guru,
saudara, teman,
tetangga dalam
kehidupan sehari- hari
sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri
dengan lingkungan.
3. Peserta didik dapat
menganalisis dan
membiasakan adab
berjalan, berpakaian,
makan, minum, dan
adab bersosial media
dalam kehidupan sehari-
hari sehingga terbentuk
pribadi yang cerdas,
berkarakter, dan dapat
menyesuaikan diri
dengan lingkungan.
6 JP
6 JP
3 Pertemuan
3 Pertemuan
Kisah
teladan
Peserta didik mampu
menganalisis dan
meneladani kisah Nabi
Sulaiman a.s., Nabi
Ibrahim a.s., Nabi Musa
a.s., khulafaurrasyidin, dan
Aisyah r.a., sebagai
inspirasi dalam
menghadapi tantangan
kehidupan masa kini dan
masa yang akan datang.
1. Menganalisis dan
meneladani kisah Nabi
Sulaiman, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa,
khulafaurrasyidin, dan
Aisyah sebagai inspirasi
dalam menghadapi
tantangan kehidupan
masa kini dan masa yang
akan datang.
1. Menganalisis dan
meneladani kisah Nabi
Sulaiman, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa,
khulafaurrasyidin, dan
Aisyah sebagai inspirasi
dalam menghadapi
tantangan kehidupan
masa kini dan masa
yang akan datang
6 JP 3 Pertemuan
SHAFWAN
Nama Mahasiswa
1 de 4

Recomendados

CP-TP-ATP Akidah Akhlak.docx por
CP-TP-ATP Akidah Akhlak.docxCP-TP-ATP Akidah Akhlak.docx
CP-TP-ATP Akidah Akhlak.docxAbuSyamsuddinOfficia
75 vistas11 diapositivas
LK-4.pdf por
LK-4.pdfLK-4.pdf
LK-4.pdfFa2dili
12 vistas8 diapositivas
LK-4a 4b 4c lkpd.pdf por
LK-4a 4b 4c lkpd.pdfLK-4a 4b 4c lkpd.pdf
LK-4a 4b 4c lkpd.pdfFa2dili
10 vistas8 diapositivas
LK-3a.pdf por
LK-3a.pdfLK-3a.pdf
LK-3a.pdfKamad121211170002
1K vistas7 diapositivas
2 silabus-qh-vii 1-2-k13 por
2 silabus-qh-vii 1-2-k132 silabus-qh-vii 1-2-k13
2 silabus-qh-vii 1-2-k13Ah Mad
4.4K vistas11 diapositivas
RPS PBA 2020_fix (1).pdf por
RPS PBA 2020_fix (1).pdfRPS PBA 2020_fix (1).pdf
RPS PBA 2020_fix (1).pdflaya89
60 vistas220 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a LK-4a.pdf

6. CP ISLAM.pdf por
6. CP ISLAM.pdf6. CP ISLAM.pdf
6. CP ISLAM.pdfArifSigit3
5 vistas18 diapositivas
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf por
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfRahmat Hidayat
162 vistas6 diapositivas
LK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docx por
LK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docxLK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docx
LK 4 - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP).docxNetizenNegeriWakanda
314 vistas3 diapositivas
CP PAIS KLS I.pdf por
CP PAIS KLS I.pdfCP PAIS KLS I.pdf
CP PAIS KLS I.pdfMuhajirOngko
5 vistas4 diapositivas
LK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docx por
LK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docxLK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docx
LK 4 - ALURBTUJUAN PEMBELAJARAN ( ATP ).docxNetizenNegeriWakanda
24 vistas5 diapositivas
Sekolah Peradaban.pptx por
Sekolah Peradaban.pptxSekolah Peradaban.pptx
Sekolah Peradaban.pptxAhmad Bashori
4 vistas43 diapositivas

Similar a LK-4a.pdf(20)

Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf por Rahmat Hidayat
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdfCapaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam Fase F.pdf
Rahmat Hidayat162 vistas
ATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docx por Rahmat Hidayat
ATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docxATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docx
ATP Kelas XI Fase F - PAI dan Budi Pekerti.docx
Rahmat Hidayat54 vistas
Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013 por Septiyan Niam
Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013
Kompetensi inti kompetensi dasar kurikulum 2013
Septiyan Niam6.7K vistas
Sesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdf por Dalmeri Mawardi
Sesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdfSesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdf
Sesi 2 Pancasila sebagai Sumber Nilai Pengembangan Karakter, 2023.pdf
Dalmeri Mawardi2 vistas
Rpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud por yukbelajar
Rpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujudRpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud
Rpp jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud
yukbelajar3.5K vistas
Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP) por nailalmuna2802
Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP)Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP)
Jiwa Lebih Tenang dengan Banyak Melakukan Sujud (RPP)
nailalmuna2802406 vistas

Último

Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxidaparidah56
150 vistas13 diapositivas
STORYBOARD.docx por
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docxJUMADAPUTRA
10 vistas5 diapositivas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfAdeSuryadi21
8 vistas3 diapositivas
Motivasi Meningkatkan Diri por
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan DiriKemindoGroup
13 vistas8 diapositivas
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf por
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfMayaKurniawati6
19 vistas9 diapositivas
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc por
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docKisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docRiski Andho Firdian
17 vistas2 diapositivas

Último(20)

Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah56150 vistas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi218 vistas
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 vistas
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf por MayaKurniawati6
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
MayaKurniawati619 vistas
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA11 vistas
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf por ECPAT Indonesia
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfLaporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
ECPAT Indonesia9 vistas
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vistas
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi641 vistas
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt115 vistas
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC)  _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC)  _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 vistas
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa412 vistas
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf por agustinusg103
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfLK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
agustinusg10319 vistas

LK-4a.pdf

  • 1. LK-4: Menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Elemen CP Capaian Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Alokasi Waktu JP Pertemuan Akidah Peserta didik mampu menganalisis akidah Islam (iman, Islam, dan ihsan), sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Swt dan rasul- Nya (Aqaid Khamsin), Asma' al-Husna (al- `Aziz, al-Bashith, al-Ganiy, ar- Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al- `Adl, al-Hayyu, al-Qayyum, al-Lathif), serta enam rukun iman sehingga memiliki pemahaman akidah yang benar sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama’ah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari hari, sehingga semua yang dilakukan, berakhlaqul Karimah, bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. 1. Peserta Didik dapat memahami dengan benar konsep akidah Islam (iman, Islam, dan ihsan) sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama'ah. Mereka mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dan motivasi untuk beraktivitas. Mereka memahami bahwa segala hal yang mereka lakukan memiliki nilai ibadah dan memiliki dimensi ukhrawii. 2. Peserta didik mampu menganalisis Asma' al- Husna (al-`Aziz, al- Bashith, al-Ganiy, ar- Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al-`Adl, al-Hayyu, al- Qayyum, al-Lathif) yang benar sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama’ah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari- hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi 1. Peserta Didik dapat memahami dengan benar konsep akidah Islam (iman, Islam, dan ihsan) sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al-jama'ah. Mereka mampu menganalisis dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan dan motivasi untuk beraktivitas. Mereka memahami bahwa segala hal yang mereka lakukan memiliki nilai ibadah dan memiliki dimensi ukhrawii. 2. Peserta didik mampu menganalisis Asma' al- Husna (al-`Aziz, al- Bashith, al-Ganiy, ar- Ra'uf, al-Barr, al-Fattah, al-`Adl, al-Hayyu, al- Qayyum, al-Lathif) yang benar sesuai pemahaman ulama ahl sunnah wa al- jama’ah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari- hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai 8 JP 8 JP 4 Pertemuan 4 Pertemuan
  • 2. ukhrawi. ibadah dan berdimensi ukhrawi. Akhlak Peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji (taubat, taat, istiqamah, ikhlas, ikhtiar, tawakal, qana’ah, sabar, syukur, husnuzhan, tawadlu’, tasamuh, ta’awun, berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif); dan menghindari akhlak tercela (riya, nifak, hasad, dendam, gibah, fitnah, namimah) sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan sosial, untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlaqul karimah. 1. Peserta didik memiliki pemahaman dan membiasakan diri dengan ahlak terpuji seperti taubat (bersungguh- sungguh bertaubat), taat (patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya), istiqamah (konsisten dan teguh dalam menjalankan kebaikan), ikhlas (melakukan segala amal hanya untuk Allah), ikhtiar (berusaha keras), tawakal (berserah diri kepada Allah), qana'ah (menerima apa yang telah Allah berikan dengan bersyukur), sabar (menahan diri dalam menghadapi ujian), syukur (bersyukur atas segala nikmat Allah), husnuzhan (berprasangka baik kepada Allah dan sesama), tawadlu' (rendah hati), tasamuh (toleransi), ta'awun (saling tolong-menolong), berilmu (mengembangkan pengetahuan), kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Mereka memahami bahwa ahlak yang terpuji merupakan 1. Peserta didik memiliki pemahaman dan membiasakan diri dengan ahlak terpuji seperti taubat (bersungguh-sungguh bertaubat), taat (patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya), istiqamah (konsisten dan teguh dalam menjalankan kebaikan), ikhlas (melakukan segala amal hanya untuk Allah), ikhtiar (berusaha keras), tawakal (berserah diri kepada Allah), qana'ah (menerima apa yang telah Allah berikan dengan bersyukur), sabar (menahan diri dalam menghadapi ujian), syukur (bersyukur atas segala nikmat Allah), husnuzhan (berprasangka baik kepada Allah dan sesama), tawadlu' (rendah hati), tasamuh (toleransi), ta'awun (saling tolong- menolong), berilmu (mengembangkan pengetahuan), kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Mereka 6 JP 3 Pertemuan
  • 3. hasil dari pengetahuan dan mengimplementasikanny a dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bertujuan untuk mencapai kesalehan individu dan sosial, dengan tujuan membentuk pribadi yang unggul dan siap bersaing dalam era global. 2. Peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela ahlaq tercela ria’, nifaq, hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan dan sosial, untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global memahami bahwa ahlak yang terpuji merupakan hasil dari pengetahuan dan mengimplementasikann ya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bertujuan untuk mencapai kesalehan individu dan sosial, dengan tujuan membentuk pribadi yang unggul dan siap bersaing dalam era global. 2. Peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela ahlaq tercela ria’, nifaq, hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan dan sosial, untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global 6 JP 3 Pertemuan Adab Peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab shalat, zikir, membaca al- Qur’an, berdoa, adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga, adab berjalan, 1. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab shalat, zikir, membaca al- Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat 1. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab shalat, zikir, membaca al- Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat 6 JP 3 Pertemuan
  • 4. berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, berakhlaqul Karimah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. menyesuaikan diri dengan lingkungan 2. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan menyesuaikan diri 2. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3. Peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari- hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. 6 JP 6 JP 3 Pertemuan 3 Pertemuan Kisah teladan Peserta didik mampu menganalisis dan meneladani kisah Nabi Sulaiman a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., khulafaurrasyidin, dan Aisyah r.a., sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 1. Menganalisis dan meneladani kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, khulafaurrasyidin, dan Aisyah sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 1. Menganalisis dan meneladani kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, khulafaurrasyidin, dan Aisyah sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang 6 JP 3 Pertemuan SHAFWAN Nama Mahasiswa