Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sepedi Leleme La Gae (Northern Sesotho /Sesotho sa Leboa)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
MEHUTA YA MADIRI.pptx
MEHUTA YA MADIRI.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Sepedi Leleme La Gae (Northern Sesotho /Sesotho sa Leboa)

  1. 1. SEPEDI LELEME LA GAE MPHATO WA LESOME ( KREITI YA 10) THUTO : MADIRI MORUTIŠIGADI : MISS K.TJALE
  2. 2. NAA LEDIRI KE ENG? -KE LENTŠU LEO LE LAETŠAGO MODIRO WO O DIRWAGO KE SEDIRI , E LEGO LEINANTŠU GOBA LEŠALA . - LEDIRI RE LE TSEBA KA DIHLOGO , KUTU LE MESELANA.
  3. 3. KA GO LEBELELA MO DISWANTŠHONG NAA O BONA MEHUTA EFE YA MADIRI?
  4. 4. • Hlalošo ya madiri a mahlano: • 1.Ledirani • 2.Ledirolli • 3. Lediregi • 4.Lediraki le • 5.Lediriši • Sebopego • Tšhomišo • Dihlogo ,dikutu le mesalana.
  5. 5. Mehuta ya madiri a mahlano. 1. Ledirani - ke lediri leo le laetšago tiragalo ya go kopanelwa ,ke batho ba babedi goba sehlopha. Sebopego Le bopša ka go beya moselana wa –an Mohlala : hlaba – hlab-an- a Kwišiša- kwišiš-an-a Tšhomišo lefokong Mologadi le Pheladi ba ratana.
  6. 6. 2. Ledirolli – ke lediri leo le re bontšhago gore modiro oa dirolloga . Sebopego Go hlomesetšwa moselana wa –oll- le –ol- pele ga –a ya mafelelo ya lediri. Mohlala : Gama –Gam-ol-a Bofa-Bof-oll-a Madiring a mangwe go hlomesetšwa –og- le – olog- pele ga –a ya mafelelo ya lediri. Mohlala: Tla-Tl-og-a Bofa- Bofol-olog-a Tšhomišo lefokong Mosadi o tloga le bana.
  7. 7. 3.Lediregi –ke lediri leo le bontšhago go phethega ga selo , ka ntle le go laetša gore selo seo se dirwa ke mang Sebopego Go hlomesetšwa mosela wa –eg- pele ga –a ya mafelelo ya lediri. Mohlala : Seny-eg-a Madiring a mangwe go hlomesetšwa mosela wa –agal- pele ga –a ya mafelelo ya lediri. Mohlala: Bon-agal-a Tšhomišo lefokong Meetse a sediba a nwega.
  8. 8. 4.Lediraki –lediri le laetša seo se dirwago ka maatla a go ka senya goba go kwiša bohloko Sebopego go šomišwa mosela wa –aka- goba –akanya- mohlala: Gata= Gat-aka Gat=Gat-ak-a Tšhomišo lefokong Matome o gataka pelo ya Masello.
  9. 9. .5. Lediriši – go na le ditsela goba melawana ye mmalwa ya go bopa madiriši , go madiri a mantši go hlomesetšwa mosela wa –iš- pele ga –a ya mafelelo ya lediri. Mohlala: Dira = Dir-iš-a Loma= Lom-iš-a Madiri ao a felelago ka senoko sa –na , senoko se se šuthelela –nya goba –ntšha Mohlala : Tsena=Tsenya Tsentšha Tšhomišo lefokong Leshata o dumediša Mologadi ebile o mo tsenya ka lebati.
  10. 10. Mošomo wa phaphoši 1.Go madiri a mahlano re a dirilego bopa mafoko a mabedi a mabedi ka mehuta ye meraro ya madiri. (6) 2, Re alele ka ga dibopego tša mehuta ye mehlano ya madiri ao re a dirilego. Mošomo wa gae. 1.Efa dihlogo le mesalana ya go fapana ya :Lediraki ,Ledirolli le Lediregi.

×