Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Food preparation from mapillai samba rice

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் உணவு தயாரிப்பு
ச .கண்ணன்
இயற்ளக ஆர்வலர் &வவைாண்ளம அலுவலர்
மயிலாடுதுளை-9965563563
2) பபயர் காரணம...
4) வைரியல்புகள் மற்றும் குணாைிசியங்கள்
இைன் பநற்பயிர்கள், கைிமண் மற்றும் மணற்கலந்ை கைிமண் தபான்ற
நிலங்கைில் சுமார் 120 பசம...
மாரளடப்பு வபான்ைளவ ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும்.
இதில் உள்ை அதிகப் படியா ொர்ச்சத்துகள்,புற்று வொய் ஏற்படாமல் தடுக்கும்
தன்ள...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Egg
Egg
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Food preparation from mapillai samba rice

 1. 1. மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் உணவு தயாரிப்பு ச .கண்ணன் இயற்ளக ஆர்வலர் &வவைாண்ளம அலுவலர் மயிலாடுதுளை-9965563563 2) பபயர் காரணம் “மாப்பிள்ளை சம்பா” விற்கு ஓர் பபயர் காரணம் உள்ைது. முந்ளைய காலங்கைில் பபண்ணிற்கு மாப்பிள்ளை தைடும் தபாது மாப்பிள்ளையின் பலத்ளை தசாைிக்க இைவட்ட கல்ளல தூக்க பசய்து பின் பபண்ளண ைிருமணம் பசய்து ளவப்பர். அத்ைளகய இைவட்ட கல்ளல தூக்க கூடிய பலத்ளை ைருவைால் இந்ை அரிசிக்கு “மாப்பிள்ளை சம்பா” என்று பபயர். மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியின் நீராகாரத்ளை குடித்ைாதல அந்ை ஆண் மகன் இைவட்டகல்ளல சுலபமாக தூக்கி விடுவானாம். அந்ை அைவிற்கு உடலுக்கு பலத்ளை ைருவைில் மாப்பிள்ளை சம்பா ைனித்து நிற்கிறது. 3) பெல்லின் பாரம்பரியம் பாரம்பரியமாக ெம் முன்வ ார்கள் பயிரிட்டு வந்த பெல் ரகங்கைில் ஒன்றுதான் மாப்பிள்ளை சம்பா இது சுமார் 7 அடி உயரம் வைரக் கூடிய ரகமாகும். மாப்பிள்ளை சம்பா” அரிசிளய பபாதுவாக ஆண்கள் ைிருமணத்ைிற்கு உண்பது தவண்டும் என முன்தனார் கூறியுள்ைனர். அது மட்டுமல்லாது புரைம், நார்சத்து மற்றும் உப்பு சத்துக்கள் நிளறந்ைது மாப்பிள்ளை சம்பா. இவற்ளற நீரிழிவு தநாயாைிகளும் உட்பகாள்ைலாம். நீரிழிவு தநாளயக் கட்டுப்படுத்ைக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் நிளறந்து உள்ைது. நரம்புகளுக்கு வலுவூட்டும்.
 2. 2. 4) வைரியல்புகள் மற்றும் குணாைிசியங்கள் இைன் பநற்பயிர்கள், கைிமண் மற்றும் மணற்கலந்ை கைிமண் தபான்ற நிலங்கைில் சுமார் 120 பசமீ உயரத்ைிற்கு வைர்கிறது. மாப்பிள்ளை சம்பா பயிர்,தண்ண ீர் இல்லாமல் ெிலம் காய்ந்தாலும் கூட வைட்சிளயத் தாங்கி வைரும் தன்ளம உளடயது.அவதவபால் க மளை காலங்கைில் பயிர் ெீரில் மூழ்கிக் கிடந்தாலும் கூட அழுகாது.வமலும் இந்த ரகம் பூச்சித் தாக்குதல்கைால் எைிதில் பாதிக்கப்படாது. 5) பநல் மணிகள் /விளைகைின் குணாைிசியங்கள் பசாபசாரப்பான ைானியத்ளை பகாண்டுள்ை இைன் அரிசி சாம்பல் கலந்ை பசந்நிறமாக காணப்படுகிறது 6) வயது 155 – 160 நாட்கள் 7) பருவம் rk;gh rhFgbg; gUtk; 8) மகசூல் ஏக்கருக்கு 25 முைல் 30 மூளடகள் கிளடக்கும். 10) சிறப்பு பண்புகள் வயது 160 நாட்கள். தநரடி விளைப்பு பசய்ைால் 150 நாைில் அறுவளடக்குத் ையாராகிவிடும். நிலத்ைில் ைண்ண ீதர இல்லாமல், ஒரு மாைக் காலத்துக்கு நிலம் காய்ந்ைாலும்கூட மாப்பிள்ளை சம்பா பயிர் வாடாது. சீற்றம் ைாங்கும் அதைதபால கனமளழக் காலங்கைில் பநற்பயிர் பல நாட்கள் நீரில் மூழ்கிக் கிடந்ைாலும்கூட மாப்பிள்ளை சம்பா பயிர் அழுகாது.இப்படி இயற்ளகச் சீற்றங்களைத் ைாங்கி வைரக்கூடிய இந்ை பநல் ரகம், பூச்சி ைாக்குைல்கைாலும் எைிைில் பாைிக்கப்படாது. ரசாயன உரம், பூச்சிக்பகால்லிகளைப் பயன்படுத்துவளைத் ைவிர்த்து, இயற்ளக விவசாய முளறயில் சாகுபடி பசய்வதை இந்ை பநல் ரகத்துக்கு ஏற்றது. 11) மருத்துவ குணங்கள் இரும்பு சத்தும், துத்தொக சத்தும் ெிளைந்ததது. உடலில் உள்ை அதிகபடியா பகாழுப்புகள், குளைந்த இரத்த அழுத்தம்,
 3. 3. மாரளடப்பு வபான்ைளவ ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும். இதில் உள்ை அதிகப் படியா ொர்ச்சத்துகள்,புற்று வொய் ஏற்படாமல் தடுக்கும் தன்ளம பகாண்டது. ெீரிைிவு வொளயக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் ெிளைந்து உள்ைது. ெரம்புகளுக்கு வலுவூட்டும் மற்றும் ஆண்ளமத் தன்ளமளய அதிகரிக்கும். உடலுக்கு வலுளவத் தரக்கூடிய அளணத்து வளகயா சத்துகளும் மாப்பிள்ளைச் சம்பாவில் உள்ைது. ெீண்ட ொள்பட்ட வயிற்று வலி,மற்றும் வாய் புண்களைக் குணப்படுத்தும் தன்ளம உள்ைது. ருசி என்றில்ளல, உடலுக்கு வலுளவத் ைரக்கூடிய ஏராைமான சத்துகளும் மாப்பிள்ளைச் சம்பாவில் உண்டு. இைற்பகல்லாம் தமலாக நீரிழிவு தநாளயக் கட்டுப்படுத்ைக்கூடிய, பல மருத்துவக் குணங்கள் இந்ை அரிசியில் உள்ைன. நீரிழிவு தநாயாைிகளுக்கு இது உணவு மருந்து. மாதனாதகாலின்-தக என்ற தவைிப்பபாருளைக் பகாண்டது. இளைத்ைான் ைற்தபாது மருத்துவத்துளறயில் “தலாவாஸ்ஸ்தடச ன்” என்ற பபயரில் இரத்ைத்ைில் உள்ை பகாலஸ்ட்ராளலக் களரப்பைற்காக பகாடுத்து வருகிதறாம். இந்ை அரிசியில் சாைம் மற்றும் இட்லி, தைாளச பசய்யலாம் . இந்ை தைாளச குழந்ளைகளை மிகவும் கவரும். ; khg;gps;isr; rk;gh ufj;ij Ma;T nra;jjpy;> mjpy; 14f;Fk; Nkw;gl;l Ntjpf; fyitfs; ,Ug;gJk;> midj;J Ntjpf;fyitfSNk Neha; jPh;f;Fk; mw;Gjkhd kUj;Jtf; Fzq;fisf; nfhz;bUg;gjhfj; njhptpf;fpwJ. Ntjpf;fyitfSk;> mit Fzg;gLj;Jk; Neha;fSk; fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. Ntjpf; fyitfspd; ngah;fs;; Fzg;gLj;Jk; Neha;fs; n`f;rhBfNehapf; mkpyk;> <ijy; <];lh; Neha; vjph;g;Gr; rf;jp nga fhaq;fs; MWtjw;F> thj Neha;f;f vjph;g;G rf;jp nfhLf;f Mf;lhBNehapf; mkpyk; kPj;ijy; <];lh;> ypNehapf; mkpyk;> <ijy; <];lh; Gw;W Neha; jLf;Fk; nray; jpwd;> clypy; mow;rpiaj; jLg;gJ kw;Wk; ,Uja Neha;fisj; jLg;gJ
 4. 4. vj;ijy; Xypf;Nfl; fUTWjiy Nkk;gLj;JtJ> ,uj;jk; ciwjiyj; jLg;gJ kw;Wk; cly; vjph;g;Gr; rf;jp mspg;gJ Mf;lhBNehapf; mkpyk;> <ijy; <];lh; Gw;W Neha; kw;wk; cly; mow;rp Neha;fisj; jLg;gJ NehdBNfd; vjph; caphpahfg; gad;gLtJ kw;Wk; cly; Neha;> vjph;g;Gr; rf;jp mspg;gJ ngd;rPd; ilfhh;Nghiyrpf; mkpyk;> ilfr;nly; <];lh Gw;W Nehia vjph;f;ff; $baJ Mf;lhNfhNrd; rhjuz [yNjh~k; gpbg;gijj; jLg;gJ> vjph; caphpahfg; gad;gLtJ N`g;lhNfhNrd; kQ;rs; fhkhiy> Flypy; GOf;fs;> Vw;gLj;Jk; njhw;W> fhaq;fs;> M];Jkh> fha;r;ry;> kNyhpah> fhf;fh typg;G> ghy;tpid Neha;fs;> tapW rk;ge;jkhd Neha;fshd tapw;Wg; Nghf;F> kyr;rpf;fy;> tapw;W typ Nghd;w Neha;fisj; jLf;f. ,h;nfh];l; ,uj;jj;jpy; nfhOg;gpd; msitf; Fiwf;f> fUTWjiy mjpfg;gLj;j ];bf;kh];Buhy; Gw;W Nehia vjph;f;f> nfhOg;igf; Fiwf;f> rUkj;ijg; ghJfhf;f kw;Wk; fUTWjiy mjpfg;gLj;j rpNlh];Buhy; ngUq;Fly; Gw;W Neha; kw;Wk; ,Uja Nehiaj; jLf;f kw;Wk; fUTWjiy mjpfhpf;f irf;Nshyneh];ld; kpj;ijypd; rh;f;fiu Neha;f;f kUe;jhf kw;Wk; fUTWjiy mjpfhpf;f
 5. 5. 12) உணவு தயாரிப்பு மாப்பிள்ளைச் சம்பாளவ, மணிசம்பா என்றும் கூறுவார்கள். நீரிழிவு தநாய்க்கு நல்லது. மாவுச் சத்து மற்றும் புரைச் சத்து, அளனத்தும் சரிவிகிைத்ைில் நிளறந்ை உணவு இது. அவற்றிலும் மாப்பிள்ளை சம்பா ைனித்ைன்ளம மிக்கது. அைற்குக் காரணம், மாப்பிள்ளை சம்பாவின் தநாய் எைிர்ப்புச் சக்ைி மற்றும் ஆண்ளமளயப் பபருக்கும் சக்ைி. இைன் அரிசிளய தவகளவக்கும்தபாது வடிக்கும் கஞ்சியில் அத்ைளன சத்துக்கள் இருக்கின்றன. இந்ைக் கஞ்சிதயாடு மிைகு, சீரகம், உப்பு தசர்த்துச் சாப்பிட்டால் உடல் வலிளம பபறும். நீரிழிவு தநாளய கட்டுப்படுத்ைக்கூடிய பல மருத்துவ குணங்கள் இந்ை மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியில் உள்ைது. அைனால் நீரிழிவு தநாயாைிகளுக்கு இது உணவு மருந்ைாக பசயல்படும். இந்ை அரிசிளயக் பகாண்டு மற்ற அரிசியில் பசய்வதுதபால், சாைம், பபாங்கல், இட்லி, தைாளச, இடியாப்பம், ஆப்பம், கஞ்சி தபான்றவற்ளறச் பசய்யலாம். சாைாரண ரிசிக்கும் இைற்கு நிளறய வித்ைியாசம் சுளவயிலும் பைரியும். மாப்பிள்ளை சம்பா இடியாப்பம்  மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி மாவு – 1 குவளை / 200 கிராம்  ைண்ண ீர் - 1 குவளை / 200 மில்லி  இந்துப்பு - 1 சிட்டிளக மாவு தயாரிக்கும் முளை: 1. மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி 1கிவலா வாங்கி, கல் மற்றும் தூசு ெீக்கி, ென்ைாக பவயிலில் காய ளவத்துக் பகாள்ைவும். இல்ளலபய ில் பவறும் வாணலியில் 5 ெிமிடம் வறுத்து, ஆை ளவக்கவும். 2. பின் ர் மாவு மில்லில் பகாடுத்து மிகவும் சன் மாக அளரத்துக் பகாள்ைவும். 3. இந்த மாளவ ஆை ளவத்து, சல்லளடயில் சலித்து, காற்று புகாத ஒரு பாத்திரத்தில் வசமித்து ளவக்கவும். இவ்வாறு பசய்வத ால், மாவு எைிதில் பகட்டு விடாமல் அதிக ொட்கள் ென்ைாக இருக்கும். 4. இந்த மாளவ இடியாப்பம், புட்டு அல்லது பகாழுக்கட்ளட பசய்ய பயன்படுத்தலாம். பசய்முளை:
 6. 6. 1. இடியாப்ப மாளவ ஒரு ஆைமா பாத்திரத்தில் வபாட்டு, அதில் இந்துப்ளப கலக்கவும். 2. மற்பைாரு பாத்திரத்தில் தண்ணீளர ென்ைாக பகாதிவரும் வளர காய்ச்சி, அடுப்ளப அளணத்து விடவும். 3. உட டியாக அந்த ெீளர, மாவில் சிைிது சிைிதாக ஊற்ைி, ஒரு கரண்டி ளவத்து பிளசந்து பகாள்ைவும். ெீர் அதிக சூடாக இருப்பதால், இளத சற்று கவ மாக பசய்யவும். 4. சூடு சற்று குளைந்ததும், சிைிதைவு மாளவ எடுத்து, இடியாப்ப அச்சில் ளவத்து, இட்லி ஊற்றும் தட்டில் வட்ட வட்டமாக (இட்லி வடிவத்தில்) பிைிந்து பகாள்ைவும். 5. இட்லி பாத்திரத்தில் ளவத்து 8 முதல் 10 ெிமிடம் வளர வவகவிடவும். 6. இதனுடன் இ ிப்பிற்கு, ொட்டு சர்க்களர வபாட்டு, அதில் வதங்காய் துருவல், சில துைிகள் ெல்பலண்ளண ஊற்ைி, கலந்து சாப்பிடலாம். 7. காரம் வதளவபய ில் எலுமிச்ளச / வதங்காய் / காய்கைிகள் வபாட்டு வசளவ பசய்தும் உண்ணலாம் • இ ிப்பு இடியாப்பத்திற்கு, வதங்காய் பால் எடுத்து, அதில் ப ங்கற்கண்டு / ொட்டு சர்க்களர / சுத்திகரிக்கப்படாத சர்க்களர (Brown Sugar) மற்றும் ஏலக்காய் தூள் கலந்து உபவயாகிக்கலாம். மாப்பிள்ளை சம்பா இட்லி • மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி 3 கப் • இட்லி அரிசி 1 கப் • உளுந்து 1 கப்
 7. 7. • பவந்தயம் 1/2 ஸ்பூன் • உப்பு வதளவயா அைவு • மாப்பிள்ளை சம்பா, இட்லி அரிசி, உளுந்து மற்றும் பவந்தயம் கழுவி 8 மணி வெரம் ஊைளவக்கவும் • உளுந்து மற்றும் பவந்தயம் வசர்த்து 20-25 ெிமிடங்கள் அளரத்து பகாள்ைவும் • மாப்பிள்ளை சம்பா மற்றும் இட்லி அரிசிளயயும் வசர்த்து 20-25 ெிமிடங்கள் அளரத்து பகாள்ைவும் • இப்வபாது அரிசி மற்றும் உளுந்துு் மாளவயும் வதளவயா அைவு உப்பு வசர்த்து கலந்து 8 மணி வெரம் புைிக்க ளவத்து பகாள்ைவும் • புைித்த பிைகு வலசாக கலந்து பகாண்டு இட்லி தட்டில் மாளவ ஊற்ைி 10-15 ெிமிடங்கள் வவக ளவத்து எடுக்கவும் • சுளவயா மாப்பிள்ளை சம்பா இட்லி தயார். சட் ி அல்லது சாம்பார் உடன் சுளவக்கலாம் • புைித்த மாளவ வலசாக கலக்க வவண்டும். ென்று கலந்தால் இட்லி மிருதுவாக வராது மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி பிரியாணி 1. 1கப் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி 2. பட்ளட, லவங்கம்,ஏலக்காய் & பிரிஞ்சி இளல 3. 1 பச்ளச மிைகாய் 4. 1பவங்காயம் 5. 1தக்காைி 6. 1/2ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது 7. 1வகரட் 8. 1 கப் பச்ளச பட்டாணி 9. 1உருளைக்கிைங்கு 10. 10 சிைிய துண்டுகள் பன் ீர் 11. புதி ா 12. 1டீஸ்பூன் தயிர்
 8. 8. 13. 1டீஸ்பூன் பிரியாணிமசாலா தூள் 14. சிைிது சிவப்பு மிைகாய்த்தூள் 15. மஞ்சள் தூள் 16. உப்பு ஸ்படப்ஸ் 45 ெிமிடங்கள் 1. மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசிளய ென்கு கழுவி அளர வவக்காடு வவக ளவத்துக் பகாள்ைவும் 2. காய்கைிகளை சிைிதாக ெறுக்கிக்பகாள்ைவும். 3. கடாயில் பெய் ஊற்ைி பட்ளட, லவங்கம், பிரிஞ்சி இளல,ஏலக்காய் தாைித்து பச்ளசமிைகாய், பவங்காயம், தக்காைி வதக்கி மஞ்சள் தூள், உப்பு, பிரியாணி மசாலா சிைிது சிவப்பு மிைகாய்த்தூள் வசர்த்து ென்கு வதக்கவும். 4. புதி ா மற்றும் ெறுக்கிய காய்கைிகளை வசர்த்து வதக்கவும். 5. ென்கு வதக்கியதும் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் வசர்த்து வதக்கவும். 6. அளத தட்டில் மாற்ைி அந்தப் கடாயில் அளரப் பதம் பவந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசிளய வபாட்டு சிைிது தண்ணீர் வசர்த்து வமவல வதக்கிய காய்கைிகளை பரப்பி க மா பாத்திரம் அல்லது மூடி ளவத்து 20 ெிமிடம் மிதமா தீயில் வவக விடவும். 7. சுளவயா சத்தா மாப்பிள்ளை சம்பா பிரியாணி பரடி. மாப்பிள்ளை சம்பா ெீராகாரம் தைளவயானளவ: மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி - கால் கிண்ணம் தமார் - சிறிது
 9. 9. சின்ன பவங்காயம் - 5 உப்பு – தைளவக்தகற்ப பசய்முளற: பாரம்பரிய அரிசியான மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியிளன இரண்டு மணி தநரம் ஊறளவத்து, பின் அைளன ஒரு மண் சட்டியில் இரண்டு கப் ைண்ண ீர் விட்டு சிறுைீயில் நாற்பது நிமிடங்கள் தவகவிடவும். நன்கு மலர்ந்து பவந்ை மாப்பிள்ளை சம்பா சாைத்ைிளன ஆறளவக்கவும் . பின் அைில் குைிர்ந்ை நீரிளன ஊற்றி மூடிளவக்கவும். மறுநாள் காளல அந்ை தசாற்றிளன நீருடன் நன்கு களரக்க தவண்டும். களரத்ை அந்ை களரசலில் தைளவயான அைவு தமார், நறுக்கிய சின்ன பவங்காயம், உப்பு தசர்த்து பருகவும். பகாத்துமல்லி, இஞ்சி, கறிதவப்பில்ளல, பபருங்காயம், பச்ளச மிைகாய் தசர்த்து அருந்ை சுளவயும், மணமும் கூடும். காளலயில் பவறும் வயிற்றில் இைளன அருந்ை உடனடியாக வயிறு குைிரும். பலவளகயான வியாைிகள் கட்டுப்படும். இந்ை மாப்பிள்ளை சம்பா நீராகாரம், குழந்ளை இன்ளமக்கு மாமருந்து. மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பபாங்கல் தைளவயானளவ: மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் - 2 கிண்ணம் பவல்லம் - 2 கிண்ணம் பாசிப்பயிறு- கால் கிண்ணம் ஏலக்காய்- 2 உலர்ந்ை ைிராட்ளச 10 முந்ைிரி - 10
 10. 10. தைங்காய்ப் பால் 1 கிண்ணம் தைங்காய்த் துருவல் - 1 கிண்ணம் பநய் - 3 தைக்கரண்டி பசய்முளற: பவல்லத்ளைப் பபாடித்து ைண்ண ீரில் கலந்து வடிகட்டி எடுத்துக் பகாள்ை தவண்டும். பாசிப்பருப்ளப குளழய தவகளவத்துக் பகாள்ை தவண்டும். பகட்டியாக இருக்கும் சிகப்பு மாப்பிள்ளை சம்பா அவளல பவந்நீரில் ஊறளவத்துக் பகாள்ை தவண்டும். தைங்காய்த் துருவளல பநய்யில் வறுத்து எடுக்கவும். பவந்ை பாசிப்பருப்புடன், ஊறளவத்ை மாப்பிள்ளை சம்பா அவளல தசர்க்கவும். அைனுடன் பவல்லப்பாகு கலந்து சிறுைீயில் பகாைிக்கவிடவும். அைனுடன் தைங்காய்ப்பால் ஊற்றி பகாைிக்க விடவும். அடிபிடிக்காமல் கிைறிக்பகாண்தட இருக்கவும். நன்கு குளழந்து பபாங்கல் பைத்துக்கு வந்ைவுடன், இறக்கி பநய்யில் வறுத்ை ஏலக்காய், முந்ைிரிப் பருப்பு, உலர்ந்ை ைிராட்ளச, வறுத்ை மீைமுள்ை தைங்காய்த் துருவல், பநய் ஊற்றி கிைறி விடவும் . பநய் மணத்துடன் கமகமக்கும் சுளவயான மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் பபாங்கல் ையார். மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி பணியாரம் வதளவயா பபாருட்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி - 1 1/2கப்
 11. 11. இட்லி அரிசி - 1/2 கப் உளுந்து - 1/2 கப் பவந்தயம் - 1 டீஸ்பூன் உப்பு, எண்பணய் - வதளவக்கு பவங்காயம் - 1 பச்ளச மிைகாய்- 3 கைிவவப்பிளல, பகாத்தமல்லி - சிைிது வதங்காய் பபாடியாக ெறுக்கியது - 1 1/2வடபிள்ஸ்பூன். கடுகு - 1 டீஸ்பூன் உளுந்து - 1 டீஸ்பூன் கடளலப் பருப்பு - 1 வடபிள்ஸ்பூன் பசய்முளை முதலில், மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி, இட்லி அரிசி, உளுந்து, பவந்தயம் ஆகியவற்ளை ென்கு கழுவி, அரிசிகளைத் த ித்த ியாகவும், உளுந்ளதயும், பவந்தயத்ளதயும் ஒன்ைாகவும், ொன்கு மணிவெரம் ஊை ளவக்கவும். பின், முதலில் உளுந்ளத அளரத்து எடுத்து, பின், அரிசிகளைப் வபாட்டு அளரத்பதடுத்து, ஒன்ைாகக் கலந்து, உப்பு வசர்த்து ஆறு மணி வெரம் புைிக்க விடவும். ஒரு கடாயில், எண்பணய் ஊற்ைி காய்ந்ததும், கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடளலப் பருப்பு, கைிவவப்பிளல, சிைிது உப்பு வதக்கி, பின் பபாடியாக ெறுக்கிய வதங்காய், பபாடியாக ெறுக்கிய பகாத்தமல்லி வபாட்டு வதக்கி, ஆைிய பின் மாவில் கலக்கவும். பணியாரக் கல்ளல சூடு பசய்து, அதில் சிைிதைவு எண்பணய் விட்டு, அதில் மாளவ ஊற்ைி மூடி ளவக்கவும். கீழ்ப்பக்கம் பவந்ததும், திருப்பி விடவும். முழுவதும் பவந்தபின் எடுத்து சட் ி, சாம்பாருடன் சூடாகப் பரிமாைவும். மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் ஆப்பம் இந்தச் பசட்டிொடு ஸ்பபஷல் உணவா மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் ஆப்பம் த ித்து ெிற்கிைது. என் வதளவ? மாப்பிள்ளை சம்பா - ஒரு கப்
 12. 12. பகட்டி அவல் - கால் கப் உளுந்து - ஒரு வடபிள்ஸ்பூன் பவந்தயம் - ஒரு டீஸ்பூன் வதங்காய்ப்பால் (பகட்டியாக) - அளர கப் உப்பு - வதளவக்வகற்ப எப்படிச் பசய்வது? மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியுடன் மற்ைவற்ளை (உப்பு, வதங்காய்ப்பால் ெீங்கலாக) ஒன்ைாகக் கலந்து ென்கு கழுவி ஊைளவக்கவும். 2 மணி வெரம் ஊைிய பின் ென்கு அளரக்கவும். பின்பு, உப்பு வசர்த்துக் களரத்து 6-8 மணி வெரம் புைிக்கவிடவும். அதில் வதங்காய்ப்பால் வசர்க்கவும். வதாளசக்கல்ளலக் காயளவத்து, காய்ந்ததும் தீளயக் குளைத்து, மாளவ ஒரு கரண்டி ஊற்ைி, சுற்று க மாகத் வதய்க்கவும். மூடிளவத்து வவகவிட்டு எடுக்கவும். எண்பணய் வதளவயில்ளல. என் பலன்? புரதம், ொர்ச்சத்து மற்றும் உப்புச்சத்துகள் ெிளைந்தது மாப்பிள்ளை சம்பா. இளத ெீரிைிவாைர்களும் உட்பகாள்ைலாம். ெீரிைிவு வொளயக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் ெிளைந்து உள்ைது. ெரம்புகளுக்கு வலுவூட்டும். மாப்பிள்ளை சம்பா சாம்பார் வசாறு வதளவயா ளவ: மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி - 500 கிராம், ொட்டுக் காய்கைிகள் - 400 கிராம், துவரம் பருப்பு - 150 கிராம், மஞ்சள் தூள் - 2 சிட்டிளக, கடுகு, சீரகம், மிைகு, பவந்தயம் - அளர வதக்கரண்டி, காய்ந்த மிைகாய் - 3, தக்காைி - 2, சின் பவங்காயம் - 100 கிராம், பூண்டு - 20 பல், சாம்பார் பபாடி - 3 வமளசக்கரண்டி, புைி - ஒரு எலுமிச்ளச அைவு, எண்பணய், உப்பு - வதளவயா அைவு, கைிவவப்பிளல - ஒரு ஆர்க், பகாத்துமல்லி- சிைிது.
 13. 13. பசய்முளை: மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசியுடன் மூன்று பங்கு தண்ணீர், சிைிதைவு உப்பு வசர்த்து ென்கு குளைய வவகளவக்கவும். துவரம் பருப்புடன், சீரகம், மிைகு, கைிவவப்பிளல, மஞ்சள்தூள், சிைிது எண்பணய், பவந்தயம், தக்காைி வசர்த்து ென்கு குளைய வவகவிடவும். எண்பணளயச் சூடாக்கி, கடுகு, சின் பவங்காயம், காய்ந்த மிைகாய் வபாட்டு தாைித்துக் காய்கைிகளை வசர்த்து வதக்கவும். சிைிது வதங்கியதும் சாம்பார் பபாடி வசர்த்து வதக்கவும். பிைகு, அதனுடன் களரத்த புைித்தண்ணீர் வசர்த்து, ென்கு வவகளவக்கவும். வவகளவத்த பருப்ளபயும் காய்கைியுடன் வசர்த்து ென்கு பகாதிக்கவிடவும். இந்தச் சாம்பார் கலளவளயக் குளைய வவகளவத்த வசாறுடன் வசர்த்துக் கலக்கவும். ெறுக்கிய பகாத்தமல்லிளயத் தூவவும். மயக்கும் மாப்பிள்ளைச் சம்பா மாங்காய் வதாளச மாங்காய்க்கு மயங்காவதார் உண்வடா! மாப்பிள்ளைச் சம்பா மாங்காய் வதாளச என்ப ன் வதளவ? மாங்காய் - 1, திள அரிசி - 1 டம்ைர், மாப்பிள்ளைச் சம்பா பச்சரிசி - ஒன்ைளர டம்ைர்,உளுந்து - அளர டம்ைர், பகாத்தமல்லி, பச்ளச மிைகாய், கடுகு,
 14. 14. கைிவவப்பிளல, எண்பணய், சீரகம், உப்பு - வதளவக்கு. எப்படிச் பசய்வது ? திள அரிசி, பச்சரிசி, உளுந்து மூன்ளையும் ஒன்ைாக அளரமணி வெரம் ஊை ளவயுங்கள். பிைகு மிக்சியில் அளரத்துக்பகாள்ளுங்கள். வாணலியில் எண்பணய் ஊற்ைி கடுகு, கைிவவப்பிளல, சீரகம், பச்ளச மிைகாய் வபாட்டுத் தாைித்து, அதள அளரத்து ளவத்துள்ை மாவுடன் கலந்துபகாள்ளுங்கள். இந்த மாவுடன் மாங்காய்த் துருவல், மல்லித்தளை, உப்பு வசர்த்துக் கலந்துபகாள்ளுங்கள். தவாவில் வதாளசகைாகச் சுட்டு எடுத்துப் பரிமாறுங்கள். வாளைப்பூ மாப்பிள்ளைச் சம்பா அளட என்ப ன் வதளவ? வாளழப்பூ (நறுக்கியது) – 1 கப் குைிளரவாலி அரிசி, மாப்பிள்ளைச் சம்பா புழுங்கல் அரிசி – ைலா 1 கப் கடளலப் பருப்பு – 1 கப் உளுந்து, பாசிப் பருப்பு – ைலா அளர கப் மிைகாய் வற்றல் – 10
 15. 15. தைங்காய்த் துருவல் – அளர கப் பபருங்காயம் – 2 டீஸ்பூன் பவங்காயம் – 2 தசாம்பு – 1 டீஸ்பூன் உப்பு, தைங்காய் எண்பணய் – தைளவயான அைவு கறிதவப்பிளல – சிறிது எப்படிச் பசய்வது? பருப்ளபயும் மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி வளககளையும் ஊறளவத்து அவற்றுடன் உப்பு, மிைகாய், தைங்காய்த் துருவல், தசாம்பு ஆகியவற்ளறச் தசர்த்து பகாரபகாரப்பாக அளரத்துக்பகாள்ளுங்கள். வாணலியில் சிறிைைவு எண்பணய் ஊற்றி, பபாடியாக நறுக்கிய பவங்காயம், கறிதவப்பிளல, தவகளவத்ை வாளழப்பூ ஆகியவற்ளறப் தபாட்டு வைக்குங்கள். இவற்ளற மாவில் தசர்த்துக் கலக்கி, அளடயாக ஊற்றுங்கள். சுற்றிலும் தைங்காய் எண்பணய் ஊற்றித் ைிருப்பிப் தபாட்டு தவகளவத்து எடுங்கள். கார்த்திளகப் பளடயல்: இ ிப்பு அளட தீபம் எப்வபாதும் வமல் வொக்கிவய சுடரும். அப்படி வாழ்க்ளகயின் உன் தத்ளதக் பகாண்டாடவும் எதிர்காலத்ளத ெம்பிக்ளகவயாடும் குைிக்வகாள்கவைாடும் அணுகவும் கார்த்திளக தீபத் திருொள் தூண்டுவகாலாக அளமகிைது. உ க்கு ெீவய ஒைியாக இரு என்பளதயும் தீபத் திருொள் உணர்த்துகிைது. தீபத் திருொைன்று வ ீடுகைில் விைக்வகற்ைி ளவப்பதுடன் பபாரி உருண்ளட, அப்பம் வபான்ைவற்ளைச் வ ாதி வடிவா இளைவனுக்குப் பளடப்பார்கள்.
 16. 16. இ ிப்பு அளட ‘ என்ப ன் வதளவ? மாப்பிள்ளைச் சம்பா பச்சரிசி - 2 கப் வகாதுளம, பாசிப் பருப்பு - தலா 1கப் உளுந்து - 4 டீஸ்பூன் அச்சு பவல்லம் - 6 வதங்காய்த் துருவல் - அளர கப் ஏலக்காய்த் தூள் - சிைிதைவு பெய் - 6 டீஸ்பூன் எப்படிச் பசய்வது? அரிசி, பருப்பு வளககளைத் த ியாகவும் வகாதுளமளயத் த ியாகவும் இட்லிக்கு ஊைளவப்பதுவபால் ஊைளவத்துக் பகாள் ளுங்கள். ென்ைாக ஊைியதும் அவற்றுடன் வதங்காய்த் துருவல் வசர்த்து, சிைிது பகாரபகாரப்பாக அளரத்துக்பகாள்ளுங்கள். அதில் ஒரு பகுதி மாவில் பவல்லம் வசர்த்து அளரத்துக் பகாள்ளுங்கள். மீதமுள்ை மாவில் இஞ்சி, பச்ளச மிைகாய், கைிவவப்பிளல, உப்பு வசர்த்து அளரத்துக்பகாள்ளுங்கள். வதாளசக்கல்ளல அடுப்பில் ளவத்து, சூடா தும் பெய்விட்டு இ ிப்பு அளடகளைச் சுட்படடுங்கள். பிைகு கார அளடளய ஊற்ைிச் சுற்ைிலும் எண்பணய் விட்டு இரண்டு பக்கங்களும் பபான் ிைமாக பவந்ததும் எடுங்கள்.
 17. 17. மாப்பிள்ளை சம்பா அக்கி ஹலபி (கர்ொடகம்) என்ப ன் வதளவ? மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி, பவல்லம் – தலா 1 கப் பெய் – கால் கப் பபாடியாக ெறுக்கிய வதங்காய்த் துண்டுகள் – 4 டீஸ்பூன் எப்படிச் பசய்வது? அரிசிளய பவறும் வாணலியில் வபாட்டு சிவக்க வறுத்துக் பகாள்ளுங்கள். ஆைியதும் மிக்ஸியில் வபாட்டு மாவாகப் பபாடித்து, சலித்துக்பகாள்ளுங்கள். பவல்லத்துடன் இரண்டு கப் தண்ணீர் வசர்த்து அடுப்பில் ளவயுங்கள். பவல்லம் களரந்ததும் வடிகட்டி மீண்டும் அடுப்பில் ளவயுங்கள். தைதைபவ க் பகாதிக்கும்வபாது அரிசி மாளவக் பகாட்டிக் கிைறுங்கள். பெய், வதங்காய்த் துண்டுகள் இரண்ளடயும் வசர்த்துக் கிைறுங்கள். பகட்டியா தும் பெய் தடவிய தட்டில் பகாட்டிப் பரப்புங்கள். ஆைியதும் துண்டுகள் வபாட்டுப் பரிமாறுங்கள். கர்ொடகத்தில் திருமணம் உள்ைிட்ட சுப ெிகழ்வுகைின்வபாது இளதச் பசய்வார்கள்.
 18. 18. மாப்பிள்ளைச் சம்பா முடக்கத்தான் கீளர வதாளச என்பனன்ன தைளவ? மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி - 1 கப் உளுந்து - கால் கப் பவந்ையம், சீரகம், மிைகு - ைலா கால் டீஸ்பூன் முடக்கத்ைான் கீளர - 1 கப் உப்பு, எண்பணய் - தைளவயான அைவு எப்படிச் பசய்வது? மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி, உளுந்து, பவந்ையம் மூன்ளறயும் சுத்ைம் பசய்து மூன்று மணி தநரம் ஊறளவக்கவும். அவற்றுடன் சீரகம், மிைகு, சுத்ைம் பசய்ை முடக்கத்ைான் கீளர தசர்த்து அளரக்கவும். உப்பு தசர்த்துக் கலக்கி இரண்டு மணி தநரம் அப்படிதய ளவக்கவும். பிறகு அந்ை மாளவ சூடான தைாளசக் கல்லில் ஊற்றவும். சுற்றிலும் எண்பணய் விட்டு இரண்டு புறமும் நன்றாக பவந்ைதும் எடுக்கவும். பூண்டு கார சட்னியுடன் பரிமாறினால் அருளமயாக இருக்கும்,
 19. 19. மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி குழல் என்பனன்ன தைளவ? மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி ரளவ 2 கப் காய்ந்ை மிைகாய் (அ) பச்ளச மிைகாய் 4 தைங்காய்த் துருவல் ஒரு கப் கடுகு, கடளலப் பருப்பு, உளுந்து ைலா அளர டீஸ்பூன் கறிதவப்பிளல சிறிைைவு உப்பு, எண்பணய் தைளவயான அைவு எப்படிச் பசய்வது? அடி கனமான பாத்ைிரத்ைில் எண்பணய் விட்டு சூடானதும் கடுகு, கடளலப் பருப்பு, உளுந்து தபாட்டுத் ைாைியுங்கள். அைில் பச்ளச மிைகாய், கறிதவப்பிளல, பபருங்காயம் தசர்த்து, மூன்று கப் ைண்ண ீர் ஊற்றி பகாைிக்கவிடுங்கள். ைைைைபவன்று பகாைிக்கும்தபாது அரிசி ரளவளயச் சிறிது சிறிைாகச் தசர்த்து கட்டியில்லாமல் கிைறி இறக்கிளவயுங்கள். ஆறியதும் நீைமான தரால்கைாக பசய்து இட்லி ைட்டில் ஆவியில் தவகளவயுங்கள்.
 20. 20. மாப்பிள்ளைச் சம்பா அரிசி அல்வா தைளவயான பபாருட்கள் 1. 1 கப்சாைம் 2. 1/2 கப் முைல் 3/4 கப் வளரசர்க்களர 3. 1/2 கப்பால் 4. 1/4 கப்பநய் சாைத்துடன் பநய் தசர்த்து வறுத்து ஆறவிட்டு பால் தசர்த்து அளரக்கவும். கடாயில் பநய் தசர்த்து முந்ைிரிளய வறுத்து எடுக்கவும். முந்ைிரி வறுத்ை பநய்யில் அளரத்ை சாைம் விழுளை தசர்த்து சர்க்களரயும் தசர்த்து நன்றாக கிைறவும். அல்வா பைம் வந்ைதும் முந்ைிரி தசர்க்கவும். தைளவ பட்டால் மில்க் ளமட் அல்லது பவண்ணிலா எபசன்ஸ் தசர்த்து பகாள்ைலாம் ைாலிக அவல்..... தைங்காய்சட்னி தைளவயான பபாருட்கள் 2-பரிமாறப்படும் 1. 2 தகாப்ளபஅரிசி அவல் / பீட்படன் 2. 1பவங்காயம் (பவட்டப்பட்டது) 3. 1/2 தைக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு ஒட்டு 4. 2Greenchillies 5. 1 குவியல்கறிதவப்பிளல 6. 2 தமளசக்கரண்டி தைங்காய் துருவல் 7. 1/2 தைக்கரண்டி கடுகு 8. சுளவக்கஉப்பு 9. 3 தமளசக்கரண்டி எண்பணய் ஸ்படப்ஸ்
 21. 21. 10 நிமிடங்கள் Auvl இல் ைண்ண ீர் தசர்க்கவும், சில நிமிடங்கள் கழித்து அது ைள்ைி ளவக்கவும். பவங்காயம், பச்ளச மிைகாய், கறிதவப்பிளல, மிைகாய்த்தூள், மிைகாய்த்தூள், மிைகாய்த்தூள், மிைகாய்த் தூள், மிைகாய்த்தூள், உப்பு, சளமத்ை பவங்காயம் தசர்த்து இஞ்சி பூண்டு தபஸ்ட் கலந்து. சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, உப்பு, வறுக்கவும், தைங்காய், தைங்காய் தசர்த்து வைக்கவும். தைங்காய் சட்னி பகாண்டு சூடாக பரிமாறவும்.

×