โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคต

Kantapon Knight
Kantapon KnightBurson-Marsteller

.....

1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงงาน เทคโนโลยีที่กาลังมาในอนาคต Upcoming technology in the future
ชื่อผู้ทาโครงงาน
1นายกันตภณ สมควร เลขที่ 4 ชั้น ม.6 ห้อง 2
2น.ส.รุริประไพ ฮาร่า เลขที่ 32 ชั้น ม.6 ห้อง 2
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1.นาย กันตภณ สมควร เลขที่ 4 2.น.ส.รุริประไพ ฮาร่า เลขที่ 32
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
เทคโนโลยีที่กาลังเข้ามาในอนาคต
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Upcoming technology in the future
ประเภทโครงงาน ประเภทเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้ทาโครงงาน นายกันตภณ สมควร น.ส.รุริประไพ ฮาร่า
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน 2-3 เดือน
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)
เนื่องจากปัจจุบัน มีทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมามากมายจนมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบาย ให้ข่าวสาร และอีกมากมาย โดยอยู่ภายใต้ความปลอดภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่ง
เหล่านั้นอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการใช้งานของคนปัจจุบัน ทาให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กาลังเข้ามาในอนาคตหลากหลายทฤษฎี เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีต้นทุนที่คุ้มค่าต่อการใช้งานในอนาคต และ
ความเหมาะสมทุกเพศทุกวัย ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ในระยะเวลายาวนาน พร้อมที่จะมีการปรับปรุงหรือพัฒนา
ความต้องการได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต
2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
3
ขอบเขตโครงงาน
เทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคต ต้องอยู่ในหลักความเป็นจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้
หลักการและทฤษฎี
จากในชีวิตประจาวัน มีการคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามากมาย โดยแต่ละเทคโนโลยีนั้นต่างมีข้อแตกต่างที่ต่างกัน
ออกไป โดยมีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยที่สามารถให้ผู้ใช้เลือกได้ตามความต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันนั้นจะมีความเครียดที่น้อยกว่า ผู้ที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งเป็น
เช่นนั้นเพราะ ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถทาในสิ่งที่ต้องการและช่วยให้เกิดความสะดวกสบายได้มากกว่าผู้ที่ไม่
ใช้ อีกทั้งในปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้นและทั่วถึง
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
1.กาหนดปัญหาในการดาเนินงาน
2.ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
3.ลงมือทาโครงงาน
4.ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด
5.นาเสนอโครงงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
1.คอมพิวเตอร์
งบประมาณ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน กันตภณ
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล กันตภณ
3 จัดทาโครงร่างงาน กันตภณ
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน รุริประไพ
5 ปรับปรุงทดสอบ รุริประไพ
6 การทาเอกสารรายงาน รุริประไพ
7 ประเมินผลงาน กันตภณ
8 นาเสนอโครงงาน รุริประไพ
4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทาให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ได้รับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสามารถทันโลกต่อความเคลื่อนไหว
ทางเทคโนโลยีของโลก
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แหล่งอ้างอิง
• http://nakorntumtong.blogspot.com/
• http://www.catdumb.com/new-technology-in-the-future/
• http://netilukandapinun.blogspot.com/
• https://www.it24hrs.com/2016/10-trend-technology-thailand-2560/
• http://pketwarin.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
• http://www.techxcite.com/topic/9311.html
• http://news.siamphone.com/news-21773.html
• http://www.catdumb.com/future-technology-for-life-290/

Recomendados

เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคต por
เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคตเทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคต
เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคตKantapon Knight
332 vistas52 diapositivas
โครงงาน ความพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส por
โครงงาน ความพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสโครงงาน ความพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส
โครงงาน ความพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสPreeyaporn Wannamanee
21.6K vistas4 diapositivas
เค้าโครงโครงงานคอม por
เค้าโครงโครงงานคอมเค้าโครงโครงงานคอม
เค้าโครงโครงงานคอมMark Siwadol
5K vistas5 diapositivas
2557 โครงงาน por
2557 โครงงาน2557 โครงงาน
2557 โครงงานFah Phatcharida
1.3K vistas4 diapositivas
ไบโอมคอม por
ไบโอมคอมไบโอมคอม
ไบโอมคอมปอปี้ ขยี้ทอม
732 vistas5 diapositivas
2562 final-project 26 (1) por
2562 final-project 26 (1)2562 final-project 26 (1)
2562 final-project 26 (1)patcharapornkhorong
5 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41Benz 'ExTreame
71 vistas9 diapositivas
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41Benz 'ExTreame
189 vistas9 diapositivas
โครงร่างโครงงาน por
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานต่อ ขี้เกียจ
1.4K vistas4 diapositivas
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ por
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์Pathitta Satethakit
11.7K vistas5 diapositivas
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน por
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนKruanchalee
13.3K vistas11 diapositivas
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41Benz 'ExTreame
147 vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por Benz 'ExTreame
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
Benz 'ExTreame71 vistas
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por Benz 'ExTreame
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
Benz 'ExTreame189 vistas
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ por Pathitta Satethakit
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
Pathitta Satethakit11.7K vistas
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน por Kruanchalee
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Kruanchalee13.3K vistas
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41 por Benz 'ExTreame
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
โครงงานคอม ห้อง 6 เลขที่ 2,41
Benz 'ExTreame147 vistas
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ por Winthai Booloo
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Winthai Booloo22.9K vistas
ใบงานที่ 6 โครงร่างโครงงาน por Nareerat Wor
ใบงานที่ 6 โครงร่างโครงงานใบงานที่ 6 โครงร่างโครงงาน
ใบงานที่ 6 โครงร่างโครงงาน
Nareerat Wor149 vistas
โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา602.30 por Pattawee Siriwongkhruea
โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา602.30โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา602.30
โครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา602.30
2560 project por folkgi
2560 project 2560 project
2560 project
folkgi34 vistas
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน por noeypornnutcha
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงานแบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
noeypornnutcha13.3K vistas

Similar a โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคต

2559 project por
2559 project 2559 project
2559 project Kantapon Knight
65 vistas4 diapositivas
2559 project por
2559 project 2559 project
2559 project Kantapon Knight
132 vistas4 diapositivas
2559 project por
2559 project 2559 project
2559 project Kantapon Knight
187 vistas4 diapositivas
โครงร่างโครงงาน ปั้น por
โครงร่างโครงงาน ปั้นโครงร่างโครงงาน ปั้น
โครงร่างโครงงาน ปั้นchris stephen
82 vistas6 diapositivas
โครงงานคอมเติ้ล 1 por
โครงงานคอมเติ้ล 1โครงงานคอมเติ้ล 1
โครงงานคอมเติ้ล 1Chanchai Booddee
130 vistas6 diapositivas
โครงงานคอม (คู่) por
โครงงานคอม (คู่)โครงงานคอม (คู่)
โครงงานคอม (คู่)Chanchai Booddee
73 vistas7 diapositivas

Similar a โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคต(20)

โครงร่างโครงงาน ปั้น por chris stephen
โครงร่างโครงงาน ปั้นโครงร่างโครงงาน ปั้น
โครงร่างโครงงาน ปั้น
chris stephen82 vistas
โครงงานคอมเติ้ล 1 por Chanchai Booddee
โครงงานคอมเติ้ล 1โครงงานคอมเติ้ล 1
โครงงานคอมเติ้ล 1
Chanchai Booddee130 vistas
โครงงานคอม (คู่) por Chanchai Booddee
โครงงานคอม (คู่)โครงงานคอม (คู่)
โครงงานคอม (คู่)
Chanchai Booddee73 vistas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por Supakrit Chaiwong
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Supakrit Chaiwong289 vistas
มะนาวต่างนุษย์ por Kurt Correst
มะนาวต่างนุษย์มะนาวต่างนุษย์
มะนาวต่างนุษย์
Kurt Correst108 vistas
Thai Unemployed por siradamew
Thai UnemployedThai Unemployed
Thai Unemployed
siradamew57 vistas
คอม3 por numnim26
คอม3คอม3
คอม3
numnim26102 vistas
2559 project por tup tup
2559 project 2559 project
2559 project
tup tup44 vistas
โครงร่างโครงงาน606 por Angkana Potha
โครงร่างโครงงาน606โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606
Angkana Potha95 vistas
โครงร่างโครงงาน606 por Angkana Potha
โครงร่างโครงงาน606โครงร่างโครงงาน606
โครงร่างโครงงาน606
Angkana Potha115 vistas
โครงร่างโครงงาน por Angkana Potha
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
Angkana Potha227 vistas
โครงร่างโครงงาน por Angkana Potha
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
Angkana Potha395 vistas
2559 project por tup tup
2559 project 2559 project
2559 project
tup tup76 vistas
2559 project3334 por Sita_buf
2559 project33342559 project3334
2559 project3334
Sita_buf37 vistas
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion) por Kurt Correst
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
ระเบิดปรมาณู (Nuclear Fusion)
Kurt Correst180 vistas

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่กำลังมาในอนาคต

  • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน เทคโนโลยีที่กาลังมาในอนาคต Upcoming technology in the future ชื่อผู้ทาโครงงาน 1นายกันตภณ สมควร เลขที่ 4 ชั้น ม.6 ห้อง 2 2น.ส.รุริประไพ ฮาร่า เลขที่ 32 ชั้น ม.6 ห้อง 2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย กันตภณ สมควร เลขที่ 4 2.น.ส.รุริประไพ ฮาร่า เลขที่ 32 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เทคโนโลยีที่กาลังเข้ามาในอนาคต ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Upcoming technology in the future ประเภทโครงงาน ประเภทเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน นายกันตภณ สมควร น.ส.รุริประไพ ฮาร่า ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 2-3 เดือน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) เนื่องจากปัจจุบัน มีทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมามากมายจนมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของ มนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบาย ให้ข่าวสาร และอีกมากมาย โดยอยู่ภายใต้ความปลอดภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่ง เหล่านั้นอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการใช้งานของคนปัจจุบัน ทาให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ จนเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กาลังเข้ามาในอนาคตหลากหลายทฤษฎี เพื่อตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นโดยมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีต้นทุนที่คุ้มค่าต่อการใช้งานในอนาคต และ ความเหมาะสมทุกเพศทุกวัย ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ในระยะเวลายาวนาน พร้อมที่จะมีการปรับปรุงหรือพัฒนา ความต้องการได้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต 2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
  • 3. 3 ขอบเขตโครงงาน เทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคต ต้องอยู่ในหลักความเป็นจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้ หลักการและทฤษฎี จากในชีวิตประจาวัน มีการคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามากมาย โดยแต่ละเทคโนโลยีนั้นต่างมีข้อแตกต่างที่ต่างกัน ออกไป โดยมีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยที่สามารถให้ผู้ใช้เลือกได้ตามความต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันนั้นจะมีความเครียดที่น้อยกว่า ผู้ที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งเป็น เช่นนั้นเพราะ ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถทาในสิ่งที่ต้องการและช่วยให้เกิดความสะดวกสบายได้มากกว่าผู้ที่ไม่ ใช้ อีกทั้งในปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้นและทั่วถึง วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1.กาหนดปัญหาในการดาเนินงาน 2.ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล 3.ลงมือทาโครงงาน 4.ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด 5.นาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1.คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน กันตภณ 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล กันตภณ 3 จัดทาโครงร่างงาน กันตภณ 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน รุริประไพ 5 ปรับปรุงทดสอบ รุริประไพ 6 การทาเอกสารรายงาน รุริประไพ 7 ประเมินผลงาน กันตภณ 8 นาเสนอโครงงาน รุริประไพ
  • 4. 4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทาให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ได้รับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสามารถทันโลกต่อความเคลื่อนไหว ทางเทคโนโลยีของโลก สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง • http://nakorntumtong.blogspot.com/ • http://www.catdumb.com/new-technology-in-the-future/ • http://netilukandapinun.blogspot.com/ • https://www.it24hrs.com/2016/10-trend-technology-thailand-2560/ • http://pketwarin.blogspot.com/2016_03_01_archive.html • http://www.techxcite.com/topic/9311.html • http://news.siamphone.com/news-21773.html • http://www.catdumb.com/future-technology-for-life-290/