Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

8th blue print

453 visualizaciones

Publicado el

8th standard question paper blue print

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

8th blue print

 1. 1. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁZïð - 2016 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀªÀgÀÄ ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. 1
 2. 2. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É ¥Àj«r ºÀAvÀ zÀ ¸ÀASÉå ºÀAvÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå EAzÀ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå ªÀgÉUÉ 1 G¢ÝµÀÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. 3 3 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ 3 3 3 QèµÀÖvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ 3 3 4 ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. 4 4 5 ¤Ã® £ÀPÁ±É 5 5 6 ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 6 7 7 ªÀi˯ÁåA±À / GvÀÛgÀ ¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ «vÀgÀuÉ 8 11 8 ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ «±ÉèõÀuÉ 12 12 JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 2
 3. 3. 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É ºÀAvÀ : 1. G¢ÝµÀÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. G¢ÝµÀÖUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 eÁÕ£À 30 12 12 2 UÀæ»PÉ 35 14 09 3 C©üªÀåQÛ 30 12 04 4 ¥Àæ±ÀA¸É 05 02 01 MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 2. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 30 12 12 2 QgÀÄ GvÀÛgÀ - 1 10 04 04 3 QgÀÄ GvÀÛgÀ - 2 40 16 08 4 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 20 08 02 MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 3. QèµÀÖvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. QèµÀÖvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 30 12 12 2 ¸ÁzsÁgÀt 50 20 12 3 PÀpt 20 08 02 MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 4(J). ¥ÀoÁåA±ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. «µÀaiÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 UÀzÀå MlÄÖ 35 14 09 2 ¥ÀzÀå MlÄÖ 35 14 08 3 ªÁåPÀgÀt, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ 30 12 09 ¸ÀªÀÄUÀæ MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 4(©) ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. 1. UÀzÀå ¨sÁUÀ 3
 4. 4. PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä 07.5 03 02 2 ©®èºÀ§â 05.0 02 02 3 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À 07.5 03 02 4 CAvÀgÁ¼À 05.0 02 01 5 ¨sÀÆPÉʯÁ¸À 05.0 02 01 6 ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw 05.0 02 01 UÀzÀå MlÄÖ 35.0 14 09 2. ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ 07.5 03 02 2 M¼ÀÄßr 07.5 03 02 3 fêÀ£À zÀ±Àð£À 10.0 04 01 4 ªÁvÀì®å 10.0 04 03 ¥ÀzÀå MlÄÖ 35.0 14 08 3. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ªÁåPÀgÀuÁA±À 20 08 08 2 ¥ÀvÀæ / ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À 10 04 01 MlÄÖ 30 12 09 4
 5. 5. ºÀAvÀ : 5(J). ¤Ã® £ÀPÁ±É JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É PÀæ. ¸ÀA . ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ eÁÕ£À UÀæ»PÉ C©üªÀåQÛ ¥Àæ±ÀA¸É MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåªÀ. ¤ ªÀ. ¤ Q. G. 1 Q. G. 2 Q. G. 2 ¢Ã G. 1 ¢Ã. G. 1 ªÀ. ¤ Q. G. 1 Q. G. 2 ¢Ã. G. 1 1 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 2 ©®èºÀ§â 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 2 2 3 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 4 CAvÀgÁ¼À 1(2) 1(2) 2 1 5 ¨sÀÆPÉʯÁ¸À 1(2) 1(2) 2 1 6 ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw 1(2) 1(2) 2 1 UÀzÀå MlÄÖ 2(1) 2(1) 4(2) 1(2) 2(2) 2(2) 5(2) 14 09 1 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 2 M¼ÀÄßr 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 3 fêÀ£À zÀ±Àð£À 1(4) 1(4) 4 1 4 ªÁvÀì®å 1(1) 1(1) 1(2) 1(1) 1(1) 1(2) 4 3 ¥ÀzÀå MlÄÖ 2(1) 2(1) 1(2) 1(2) 1(4) 1(2) 2(1) 2(1) 3(2) 14 08 5 ¥ÀvÀæ / ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À 1(4) 1(4) 04 01 6 ªÁåPÀgÀt 8(1) 8(1) 08 08 MlÄÖ 8(1) 1(4) 8(1) 1(4) 12 09 ¸ÀªÀÄUÀæ MlÄÖ 12(1) 4(1) 5(2) 2(2) 2(4) 1(2) 12(1) 4(1) 8(2) 2(4) 40 26 12 – 30% 14 – 35% 12 – 30% 2 – 5% 40 – 100% ¸ÀÆZÀ£É :- DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀV£À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 5
 6. 6. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 1.30 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 40 PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ §gɬÄj. 4*1=4 1. ‘ªÀÄÆqÀt’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ: (C) UÀÄtªÁZÀPÀ (D) ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ (E) ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ (F) ¢UÁéZÀPÀ 2. EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀÄ°èAUÀ ¥ÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ: (C) ¥ÀÆvÀ¤ (D) PÀȵÀÚ (E) PÀÄA§¼À (F) gÉÆût 3. “¸ÀħæºÀätåªÀiï £ÀªÀÄä£ÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.” F ªÁPÀåªÀÅ: (C) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (D) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (E) «Ä±ÀæªÁPÀå (F) «±ÉõÀªÁPÀå 4. “ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÉÄAiÀÄ ºÀuÉ ¨Á®ZÀAzÀæ£ÀAvÉ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVvÀÄÛ” F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (C) gÀÆ¥ÀPÀ (D) G¥ÀªÀiÁ (E) zÀȵÁÖAvÀ (F) GvÉàçÃPÉë PÉÆnÖgÀĪÀ ‘C’ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘§’ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ Dj¹ §gɬÄj. 4*1=4 ‘C’ ¥ÀnÖ ‘§’ ¥ÀnÖ 5. µÀlࢠ(C) «ÄUÀ 6. C£ÀÄPÀÆ® (D) UÀd 7. D£É (E) CPÀëgÀUÀt 8. ªÀÄÈUÀ (F) £Á®ÄÌ¥ÁzÀ (G) C£À£ÀÄPÀÆ® (H) ªÀiÁvÁæUÀt PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwªÁPÀåzÀ®Æè ©lÄÖºÉÆÃzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¥ÀzÀ¢AzÀ vÀÄA© §gɬÄj. 4*1=4 9. gÁdPÀĪÀiÁj UÀAzsÀzÀ PÀrØ ºÀaÑ _______________ ¹Q̸ÁÛ¼É. 10. ºÁ®Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ________________ gÀPÀÛ »ÃjzÀ£ÀAvÉ. 11. §®èªÀgÀ MqÀ£Ál ___________________ ªÉÄzÀÝAvÉ. 12. CA§ÄeÁ£À£É PÉüÀÄ ______________ £ÉA§ ªÀÄĤ ¦vÀȪÀiÁvÀÈ ¸ÉêÁ®A§PÀ£ÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 4*1=4 13. PÀȵÀÚ AiÀiÁgÀ ¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ£ÀÄ? 14. C¨sÀåAd£ÀzÀ ¢£À ªÀÄ£É ¯ÉPÀÌPÉÌ AiÀiÁªÀÅAiÀiÁªÀÅzÀÄ RZÁðUÀÄvÀÛzÉ? 15. CªÀÄÄUÉ gÁAiÀĪÀÄä£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è? 16. zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ‘¥ÀÆuÉÃðAzÀĪÀÄÄT’ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ / £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 4*2=8 17. vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ CwyUÀ¼À£ÀÄß CgÀtåPÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÌj¹zÀ£ÀÄ? 18. gÁªÀt¤UÉ ²ªÀ¤AzÀ zÉÆgÀQzÀ C¨sÀAiÀĪÀZÀ£ÀªÉãÀÄ? 19. gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ PÁ½PÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 20. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ K£ÀÄ? 6
 7. 7. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwºÉýPÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹. 2*2=4 21. “¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¸À¥ÀÛagÀAfëUÀ¼À ¸ÁägÀPÀ ©AzÀÄ” 22. “¤Ã £ÀgÀ£ÉÆà ¤±ÁZÀgÀ£ÉÆÔ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §gɬÄj. 1*2=2 23. vÉAPÀ®Ä ªÀÄÄV®qÀgÉ | ±ÀAPÀgÀ£À zÉ¸É «ÄAZÉ | ¥ÀAPÀeÁgÁw UÀÄrUÀmÉÖ – ªÀļÉAiÀÄÄ vÁ | ¨sÉÆÃAPÀ£É §PÀÄÌ ¸ÀªÀðdÕ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹. 1*2=2 24. ZÀAzÀ£ÀªÀ _________________________ ___________________________________ ___________________________________ __________________________ »r¬ÄvÉÛÃ? CxÀªÁ PɸÀgÉƼÀÄ ______________________ _____________________________ _______________________________ _________________________ ¨sÀƸÀÄgÀgÀÄt°®èªÉ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ/K¼ÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹, 1*4=4 25. * ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀ w½¹. * vÁAqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀj§âgÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄÑwÛÃj? KPÉ? «ªÀj¹. 26. ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹ ¤ªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1*4=4 CxÀªÁ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. * QëÃgÀ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É ªÀĺÀvÀÛ÷é * ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ * gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷é 7
 8. 8. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 1. 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ – ªÀiÁzÀj GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ §gɬÄj. 4*1=4 1. ‘ªÀÄÆqÀt’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ: (C) UÀÄtªÁZÀPÀ (D) ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ (E) ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ (F) ¢UÁéZÀPÀ GvÀÛgÀ (F) ¢UÁéZÀPÀ 2. EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀÄ°èAUÀ ¥ÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ: (C) ¥ÀÆvÀ¤ (D) PÀȵÀÚ (E) PÀÄA§¼À (F) gÉÆût GvÀÛgÀ (D) PÀȵÀÚ 3. “¸ÀħæºÀätåªÀiï £ÀªÀÄä£ÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.” F ªÁPÀåªÀÅ: (C) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (D) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (E) «Ä±ÀæªÁPÀå (F) «±ÉõÀªÁPÀå GvÀÛgÀ (C) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå 4. “ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÉÄAiÀÄ ºÀuÉ ¨Á®ZÀAzÀæ£ÀAvÉ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVvÀÄÛ” F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (C) gÀÆ¥ÀPÀ (D) G¥ÀªÀiÁ (E) zÀȵÁÖAvÀ (F) GvÉàçÃPÉë GvÀÛgÀ (D) G¥ÀªÀiÁ PÉÆnÖgÀĪÀ ‘C’ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘§’ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ Dj¹ §gɬÄj. 4*1=4 ‘C’ ¥ÀnÖ ‘§’ ¥ÀnÖ GvÀÛgÀ ¥ÀnÖ 5 µÀlࢠ(C) «ÄUÀ (H ) ªÀiÁvÁæUÀt 6 C£ÀÄPÀÆ® (D) UÀd (G) C£À£ÀÄPÀÆ® 7 D£É (E) CPÀëgÀUÀt (D) UÀd 8 ªÀÄÈUÀ (F) £Á®ÄÌ¥ÁzÀ (C) «ÄUÀ (G) C£À£ÀÄPÀÆ® (H ) ªÀiÁvÁæUÀt PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwªÁPÀåzÀ®Æè ©lÄÖºÉÆÃzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¥ÀzÀ¢AzÀ vÀÄA© §gɬÄj. 4*1=4 9 gÁdPÀĪÀiÁj UÀAzsÀzÀ PÀrØ ºÀaÑ ¸ÀÆjUÉ ¹Q̸ÁÛ¼É. 10 ºÁ®Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÀÆvÀ¤AiÀÄ gÀPÀÛ »ÃjzÀ£ÀAvÉ. 11 §®èªÀgÀ MqÀ£Ál ¨É®èªÀ£ÀÄ ªÉÄzÀÝAvÉ. 12 CA§ÄeÁ£À£É PÉüÀÄ vÁAqÀªÀ£ÉA§ ªÀÄĤ ¦vÀȪÀiÁvÀÈ ¸ÉêÁ®A§PÀ£ÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 4*1=4 13. PÀȵÀÚ AiÀiÁgÀ ¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ£ÀÄ? PÀȵÀÚ ±ÀPÀl£À ¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ£ÀÄ. 14. C¨sÀåAd£ÀzÀ ¢£À ªÀÄ£É ¯ÉPÀÌPÉÌ AiÀiÁªÀÅAiÀiÁªÀÅzÀÄ RZÁðUÀÄvÀÛzÉ? 8
 9. 9. C¨sÀåAd£ÀzÀ ¢£À ªÀÄ£É ¯ÉPÀÌPÉÌ CzsÀð qÀ§â ºÀgÀ¼ÉuÉÚ, JgÀqÀħÄwÛ ¹ÃUÉ¥ÀÄr RZÁðUÀÄvÀÛzÉ. 15. CªÀÄÄUÉ gÁAiÀĪÀÄä£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è? CªÀÄÄUÉ gÁAiÀĪÀÄä£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁUÉAiÀÄ ªÀÄjUÉ ¸ÁzsÀå«®è. 16. zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ‘¥ÀÆuÉÃðAzÀĪÀÄÄT’ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ? zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ P˸À¯ÉåAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀÆuÉÃðAzÀĪÀÄÄT’ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ / £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 4*2=8 17. vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ CwyUÀ¼À£ÀÄß CgÀtåPÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÌj¹zÀ£ÀÄ? vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ ±ÀvÀÄæWÀß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß CgÀtåPÀ£ÀÄ UËgÀªÀ¢AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀĽîj¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ CªÀgÉ®èjUÀÆ ¸À«AiÀiÁzÀ HlªÀ£ÀÄß ¤Ãr DwäÃAiÀĪÁV ¸ÀvÀÌj¹ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÀvÀÌxÁ «£ÉÆÃzÀ UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ£ÀÄ. 18. gÁªÀt¤UÉ ²ªÀ¤AzÀ zÉÆgÀQzÀ C¨sÀAiÀĪÀZÀ£ÀªÉãÀÄ? DvÀä°AUÀªÀÅ vÀ£Àß ªÀĺÁ§®¢AzÀ ¤£ÀߣÉßà UÉ¢ÝvÀÄ, DzÀÝjAzÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ F ¥À²ÑªÀÄ wÃgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è £É¯É¹ ¨sÀPÀÛjAzÀ ¥ÀÆeÉUÉƼÀî° F ¸ÀܼÀ UÉÆÃPÀtð JAzÀÄ ¥Àæ¹¢ÞUÉƼÀî° ªÀiÁvÉ PÉÊPÀ¸Á zÉëUÉ ²ªÀ£À DvÀä°AUÀªÀ£ÀÄß zsÀgÉV½¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀZÀ£ÀªÀÅ PÉÊUÀÆrzÀAvÁ¬ÄvÀÄ aAw¸À¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ²ªÀ£ÀÄ gÁªÀt¤UÉ C¨sÀAiÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀ¤ßvÀÛ£ÀÄ. 19. gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ PÁ½PÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? gÁd£À DgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CqÀUÀÆgÀÄ gÁd£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è CqÀUÀÆgÀÄ zÉÆgÉUÉ M¨ÉÆâ§âgÁV ¸ÉÆîÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÁ½PÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. 20. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ K£ÀÄ? £ÀUÀgÀ ¤ªÀiÁðtzÀ PÀıÀ®vÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£À M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ «±Á®ªÁzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¥ÁzÀZÁjUÀ¼ÀÄ NqÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è GvÀÛgÀ zÀQëtªÁV ºÀ©âzÀ ªÀÄÄRå ©Ã¢ CzÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀAvÉ EzÀÝ aPÀÌ aPÀÌ ©Ã¢UÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw PÉÆlÖ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwºÉýPÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹. 2*2=4 21. “¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¸À¥ÀÛagÀAfëUÀ¼À ¸ÁägÀPÀ ©AzÀÄ” DAiÉÄÌ :- ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÄ JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄ¢AzÀ ¥Àæ¹zÀÝgÁzÀ ²æà PÉ. «. ¥ÀÄlÖ¥Àà CªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ “ªÀįɣÁr£À avÀæUÀ¼ÀÄ’ - UÀzÀå avÀæUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ‘CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À’ JA§ ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀð :- CdÓAiÀÄå CªÀgÀÄ JuÉÚ ºÀaÑPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½¤AzÀ EqÀÄwÛzÀÝ K¼ÀÄ JuÉÚAiÀÄ ZÀÄQÌUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀtÂð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁégÀ¸Àå :- CdÓAiÀÄå£À ªÀÄÄAzÉ EqÀÄwÛzÀÝ K¼ÀÄ JuÉÚAiÀÄ ZÀÄQÌUÀ¼ÀÄ C±ÀévÁܪÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¸À¥ÀÛ agÀAfëUÀ¼À ¸ÁägÀPÀ vÉÊ®©AzÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ §ºÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÆtðªÁV ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ. 22. “¤Ã £ÀgÀ£ÉÆà ¤±ÁZÀgÀ£ÉÆÔ DAiÉÄÌ :- ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ²æà §¸ÀªÁgÁzsÀågÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÁ°äÃQ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ²æà £ÀgÀºÀj CªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ ‘vÉÆgÀªÉ gÁªÀiÁAiÀÄt’ JA§ PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ‘ªÁvÀì®å’ JA§ ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀð:- gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä £À¢UÉ ºÉÆÃV, vÀ£Àß ¨ÁtPÉÌ §°AiÀiÁzÀ vÁAqÀªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß vÁAqÀªÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ¸ÁégÀ¸Àå:- gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉÆà ¤±ÁZÀjAiÉÆà JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÆtðªÁVzÉ. 9
 10. 10. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §gɬÄj. 1*2=2 23. vÉAPÀ®Ä ªÀÄÄV®qÀgÉ | ±ÀAPÀgÀ£À zÉ¸É «ÄAZÉ | ¥ÀAPÀeÁgÁw UÀÄrUÀmÉÖ – ªÀļÉAiÀÄÄ vÁ | ¨sÉÆÃAPÀ£É §PÀÄÌ ¸ÀªÀðdÕ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ wæ¥À¢AiÀÄ£ÀÄß ‘M¼ÀÄßr’ ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÁÌV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ ‘¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ’ PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ¸ÀªÀðdÕ£À wæ¥À¢¬ÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. zÀQëtzÀ°è ªÀÄÄV®Ä DªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, F±Á£Àå ¢QÌ£À°è «ÄAZÀĪÀÅzÀÄ, ZÀAzÀæ©A§zÀ ¸ÀÄvÀÛ ¥Àæ¨sÁªÀ½ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ¼É §gÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÁVªÉ J£ÀÄߪÀ°è C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁVzÉ. 24. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹. 1*2=2 ZÀAzÀ£ÀªÀ PÀrzÀÄ PÉÆgÉzÀÄ vÉÃzÀqÉ £ÉÆAzÉ£ÉAzÀÄ PÀA¥À ©nÖvÉÛ? vÀAzÀÄ ¸ÀĪÀtðªÀ PÀrzÉÆgÉzÀqÉ ¨ÉAzÀÄ PÀ¼ÀAPÀ »r¬ÄvÉÛÃ? CxÀªÁ PɸÀgÉƼÀÄ vÁªÀgÉ ¥ÀÄlÖ®Ä CzÀ vÀAzÀÄ ©¸Àd£Á¨sÀ¤UÀ¦ð¸À°®èªÉ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀiÁA¸ÀzÉƼÀÄvÀàwÛ QëÃgÀªÀÅ ªÀ¸ÀÄzsÉAiÉƼÀUÉ ¨sÀƸÀÄgÀgÀÄt°®èªÉ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ/K¼ÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹, 1*4=4 25. * ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀ w½¹. * vÁAqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀj§âgÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄÑwÛÃj? KPÉ? «ªÀj¹. ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¨sÀQÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀÄRUÀ¼À°è «gÀQÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁÕ£À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀð±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀwAiÀÄÄ C£ÀÄPÀÆ®ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀ£À°è GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. d¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ eÁuÉäAiÀÄÄ w½ ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¥ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. G¥ÀªÁ¸ÀªÀævÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀªÀÅ ±ÁAvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉlÖªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÁzÀ gÀAUÀ«oÀ®£À£ÀÄß ©qÀzÉ £ÀA©gÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå UÀÄjAiÀiÁzÀ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. vÁAqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀj§âgÀ°è vÁAqÀªÀ£ÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁUÀÄvÁÛ£É KPÉAzÀgÉ vÁAqÀªÀ£ÀÄ PÀÄgÀÄqÀgÁzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ¯Éèà ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀ£ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉøÀj¹PÉƼÀîzÉ wÃxÀðAiÀiÁvÉæ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ. D PÁAiÀÄPÀzÀ°èzÁÝUÀ¯Éà zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï «¢ü°Ã¯ÉUÉ §°AiÀiÁzÀ£ÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß CqÀØzÀ°è PÀĽîj¹ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ J¯Áè wÃxÀðPÉëÃvÀæUÀ¼À AiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. MªÉÄä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÀ±ÀgÀxÀ£À ¨ÁtPÉÌ §°AiÀiÁzÀ£ÀÄ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæªÁzÀ PÁ²AiÀÄ zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®èªÁzÀÝjAzÀÀ CªÀ£ÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ£À°è ‘£À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ G¥ÀZÀj¸ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæªÁzÀ 10
 11. 11. PÁ²AiÀÄ UÀAUÁ wÃgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ EzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ’ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ¸ÁAiÀÄĪÁUÀ®Æ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛ£É. 26. ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹ ¤ªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1*4=4 CxÀªÁ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. * QëÃgÀ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É ªÀĺÀvÀÛ÷é * ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ * gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷é ¥ÀvÀæzÀ ¥ÁægÀA©PÀ MPÀÌtÂPÉ 1 CAPÀ ¥ÀvÀæzÀ MqÀ®Ä 2 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ MPÀÌtÂPÉ 1 CAPÀ MlÄÖ 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¦ÃpPÉ 1 CAPÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É 2 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ G¥À¸ÀAºÁgÀ 1 CAPÀ MlÄÖ 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 11
 12. 12. ºÀAvÀ : 8. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ «±ÉèõÀuÉ. ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉ å WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ G¢ÝµÀÖ ¤¢ðµÀÖ ¥Àæ±ÉßgÀÆ¥À CAPÀ PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 2 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 3 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 4 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 5 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 6 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 7 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 8 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 9 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 10 ©®èºÀ§â eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 11 M¼ÀÄßr eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 12 ªÁvÀì®å eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 13 ©®èºÀ§â UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 14 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 15 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 16 ªÁvÀì®å UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 17 CAvÀgÁ¼À UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 18 ¨sÀÆPÉʯÁ¸À UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 19 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 20 ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 21 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À C©üªÀåQÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 22 ªÁvÀì®å C©üªÀåQÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 23 M¼ÀÄßr ¥Àæ±ÀA¸É ¸ÁgÁA±À §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 24 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ UÀæ»PÉ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 25 fêÀ£À zÀ±Àð£À C©üªÀåQÛ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4 PÀpt 13 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 26 ¥ÀvÀæ / ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À C©üªÀåQÛ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4 PÀpt 13 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 40 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 12
 13. 13. 13

×