Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Blou print 9th kannada(1)

2.294 visualizaciones

Publicado el

9th standard kannada question paper blue print

Publicado en: Educación
  • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

Blou print 9th kannada(1)

  1. 1. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1ªÁPÀå CAPÀ-1 CAPÀ-1 CAPÀ-2 CAPÀ-3 CAPÀ-3 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 1 3 1*3=3 2 2 1*2=2 3 3 1*3=3 4 3 1*1=1 2*1=2 5 3 1*1=1 2*1=2 6 3 1*1=1 2*1=2 7 3 1*3=3 8 2 2*1=2 9 4 4*1=4 26 1*5=5 2*4=8 3*2=6 1*3=3 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 1*1=1 1*3=3 2 4 4*1=4 3 4 4*1=4 4 4 2*1=2 5 4 4*1=4 6 4 1*1=1 1*3=3 24 1*2=2 2*1=2 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 4*1=4 9£Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ-90 1. UÀzÀå¨sÁUÀ §ºÀÄDAiÉÄÌ 2-3 ªÁPÀå ¸ÀAzÀ¨sÀð PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¥ÀzÀå ¸ÁgÁA±À C¥ÀpvÀ UÀzÀå 8-10 ªÁPÀå C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAxÁºÁé£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ¨ÉqÀV£À vÁt dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀÀ ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ ºÀgÀ°Ã¯É EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀÌr CZÀÑjAiÀÄ fë EA§¼À d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÉʨsÀªÀ UÀzÀå MlÄÖ 2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §°AiÀĤvÉÆÛqÉ ªÀÄĤªÉA gÀªÀÄå¸À馅 ºÉƸÀºÁqÀÄ ¹jAiÀĤ£ÉßãÀ §tÂڥɣÀÄ ¸ÁxÀðPÀ gÀPÀëuÉ PÁªÀå ¸ÀAUÀªÀÄ ¥ÀzÀå MlÄÖ 3. ¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
  2. 2. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 2 2*1=2 2 2 2*1=2 3 2 2*1=2 4 2 2*1=2 5 1 1*1=1 9 1*1=1 2*4=8 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 10 1*10=10 2 3 1*3=3 3 3 1*3=3 4 3 1*3=3 5 4 4*1=4 6 4 4*1=4 27 1*10=10 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 1*10=10 1*8=8 1*10=20 3*3=9 3*2=6 4*1=4 4*1=4 4*1=4 4*2=8 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 PÀæ.¸ÀA ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæeÁ¤µÉ× ¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw ¥ÀæeÁÕ¥Àw ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¥ÀÄlÖºÀQÌ ¥ÀzÀå MlÄÖ 4.C¥ÀpvÀ UÀzÀå PÀæ.¸ÀA C¥ÀpvÀ UÀzÀå C¥ÀpvÀ UÀzÀå 5. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ªÁåPÀgÀt C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ

×