SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
Descargar para leer sin conexión
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Χρήστος Σταϊκούρας
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018
2
 Στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Κυβέρνησης, σε
τετραετή ορίζοντα
 Παρουσιάζει τα δημοσιονομικά όρια και περιγράφει τις βασικές πολιτικές
κατευθύνσεις και προτεραιότητες
 Ενσωματώνει:
 Τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις με την επίτευξη σημαντικού
πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013
 Τις μεταβολές – προς το καλύτερο – των μακροοικονομικών μεγεθών
 Τις ποσοτικές εκτιμήσεις διαρθρωτικών παρεμβάσεων, που αποφασίστηκαν
κατά την πρόσφατη επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής
 Σηματοδοτεί την πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη και τη
διατήρηση σημαντικών, βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων
Οι στόχοι του ΜΠΔΣ 2013-2016 επιτεύχθησαν
3
 Η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σημαντικό
κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας
 Το Πρόγραμμα επανήλθε και διατηρείται «εντός τροχιάς»
 Οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο και το 2013
 Οι πρώτες, στοχευμένες, μικρές αλλά σημαντικές μειώσεις φορολογικών
επιβαρύνσεων δρομολογήθηκαν
 Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύθηκε
 Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται
 Οι αρχικές εκτιμήσεις για την οικονομική δραστηριότητα, για πρώτη φορά τα
τελευταία χρόνια, αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω
 Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπηκε
Βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής
4
 Η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
 Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας
 Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
 Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της
απασχόλησης
 Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών
 Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών, με την αύξηση της
αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων
 Η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους, με την εκπλήρωση
κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση
 Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης
 Η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους
 Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων
Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις
5
 Η ύφεση επιβραδύνθηκε αισθητά το 2013, φτάνοντας το -3,9%,
διαψεύδοντας επί τα βελτίω την αρχική πρόβλεψη (-4,2%)
 Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
εκμηδενίστηκε, και το 2013 καταγράφηκε πλεόνασμα ύψους 0,7%
του ΑΕΠ
 Οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν:
 Καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ ή
0,8% του ΑΕΠ το 2013
*
για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία
(ο στόχος ήταν για ισοσκελισμένο πρωτογενές αποτέλεσμα)
*: Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής
Εφαρμογή του Προγράμματος
6
 Οι συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό τομέα βελτιώνονται σταθερά
 Συστημικές τράπεζες επανέκτησαν επιτυχώς πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για
τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τους
 Το φορολογικό σύστημα και η φορολογική διοίκηση έχουν αναμορφωθεί
 Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη δημοσιονομική διαχείριση
 Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων
 Ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης προχωρά
περαιτέρω
 Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού
συστήματος
 Υλοποιείται μια συγκροτημένη στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους
τομείς της υγείας και της ενέργειας, στο δικαστικό σύστημα και στις αγορές εργασίας,
αγαθών και υπηρεσιών
Η ύφεση τερματίζεται
7
Ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ
(ετήσια βάση, τιμές 2005, μη εποχικά
διορθωμένα στοιχεία)
Ποσοστιαία μεταβολή τριμηνιαίου ΑΕΠ
(ετήσια βάση, τιμές 2005, μη εποχικά
διορθωμένα στοιχεία)
Συμμετοχή συνιστωσών του ΑΕΠ στο ρυθμό μεταβολής του
Η δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται
8
Ετήσιο ποσοστό ανεργίας (%)
Μηνιαίος ρυθμός μεταβολής ανέργων (ετήσια βάση, % μεταβολή)
Μηνιαίο ποσοστό ανεργίας (%)
Οι τιμές προσαρμόζονται
9
Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
(Ελλάδα και Ευρωζώνη, μηνιαία στοιχεία, ετήσια % μεταβολή, 2009-2014)
Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ετήσια % μεταβολή, 2012-2018)
Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται
10
Δείκτης οικονομικού κλίματος (Ελλάδα και Ευρωζώνη)
Δείκτης υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση (PMI in manufacturing)
Θέση
Χώρα
Συνολική
βαθμολογία
Εξωτερική
προσαρμογή
Δημοσιονομική
προσαρμογή
Προσαρμογή
κόστους εργασίας
Μεταρρυθμιστική
προσήλωση2013 2012
1 1 Ελλάδα 8,6 6,8 9,6 8,3 10,0
2 2 Ιρλανδία 7,7 8,7 5,6 8,4 8,2
3 5 Ισπανία 6,9 7,6 6,5 5,7 7,7
4 4 Πορτογαλία 6,7 7,1 6,7 5,3 7,7
5 6 Σλοβακία 6,3 7,7 7,2 4,9 5,5
6 3 Εσθονία 6,2 7,2 2,2 6,6 8,8
6 10 Κύπρος 6,1 7,1 4,1 7,2 μ.δ.
8 7 Πολωνία 5,0 5,4 6,2 2,2 6,1
9 8 Ιταλία 4,6 4,4 6,5 2,5 5,2
10 12 Ην. Βασίλειο 4,6 3,9 5,0 3,7 5,8
11 11 Σλοβενία 4,3 6,5 5,2 3,3 2,2
Ευρωζώνη-17 4,2 4,3 5,0 2,5 5,0
Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται
11
Ανταπόκριση στις συστάσεις του ΟΟΣΑ για μεταρρυθμίσεις
(προσαρμογή στο βαθμό δυσκολίας υλοποίησης, 2009-2010 και 2011-2012)
1η θέση στο Euro Plus Monitor 2013 του Συμβουλίου της Λισαβόνας
σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων
Η χαμένη ανταγωνιστικότητα ανακτάται
12
Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία
(βασισμένη στο μοναδιαίο κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας,
2005=100, σε σχέση με 24 ανταγωνίστριες βιομηχανοποιημένες χώρες)
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
εμφάνισε πλεόνασμα
13
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ετήσια στοιχεία, 2011–2013 (εκατ. ευρώ)
Πλεόνασμα μετά από
δεκαετίες
Αποκρατικοποιήσεις υλοποιούνται
14
Ταμειακά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (εκατ. ευρώ)
2011
Πραγμ.
2012
Πραγμ.
2013
Πραγμ.
2014
Εκτίμηση
2015
Πρόβλεψη
2016
Πρόβλεψη
2017
Πρόβλεψη
2018
Πρόβλεψη
Ανά έτος 1.558 22 1.042 1.513 2.238 3.252 2.837 2.988
Σωρευτικά 1.558 1.580 2.622 4.135 6.373 9.625 12.462 15.450
 Τα έσοδα του 2013 προήλθαν από:
 Την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ
 Την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και διαχείρισης κρατικών λαχείων
 Το υπόλοιπο τιμήματος από την πώληση στον ΟΠΑΠ του δικαιώματος άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 35.000 VLTs
 Τη μακροχρόνια μίσθωση του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου IBC
 Την πώληση ακινήτων στο εξωτερικό
 Την πώληση μετοχών και δικαιωμάτων μέσω του Χρηματιστηρίου
 Τα εκτιμώμενα έσοδα του 2014 προέρχονται από:
 Τους διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους (πώληση και επαναμίσθωση 28 κτιρίων, ΔΕΣΦΑ, Αστέρας
Βουλιαγμένης, ΕΥΑΘ, Περιφερειακά Αεροδρόμια, Μαρίνες Πύλου, Χίου, Αλίμου, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΟΔΙΕ)
 πώληση ακινήτων και μετοχών
 Τα έσοδα του 2015 προέρχονται από:
 Τους διαγωνισμούς που έχουν κλείσει σε προηγούμενα έτη και λαμβάνονται οι ετήσιες δόσεις του τιμήματος (λαχεία,
ΟΠΑΠ, Αεροδρόμια, Μαρίνες)
 Τους διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους (Ελληνικό, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Εγνατία, ΕΥΔΑΠ,
ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΛΤΑ, Ψηφιακό Μέρισμα, Νότια Καβάλα)
 Πώληση ακινήτων και μετοχών
 Από το 2016 και μετά τα έσοδα προέρχονται, κυρίως, από:
Ακίνητα
 Το διαγωνισμό πώλησης μετοχών της ΔΕΗ
Το κόστος δανεισμού μειώνεται
15
Επιτόκιο ΕΓΕΔ 26 εβδομάδων
Επιτοκιακή διαφορά (spread) ΟΕΔ 10ετούς διάρκειας, 2009-2014
Επιτόκιο ΕΓΕΔ 13 εβδομάδων
Η έξοδος στις αγορές ήταν επιτυχής μετά
από 4 χρόνια
16
Χαρακτηριστικά έκδοσης ΟΕΔ 5ετούς διάρκειας, 2007-2014
Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται
17
Ισοζύγιο και πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 2012–2018
2012 2013 2014 * 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018**
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
(μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης
στήριξης τραπεζών, δισ. ευρώ)
-11,2 -3,4 -1,6 -2,3 -0,7 0,3 1,8
% ΑΕΠ -5,8% -1,9% -0,9% -1,2% -0,3% 0,1% 0,8%
Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
(μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης
στήριξης τραπεζών, δισ. ευρώ)
-1,5 3,8 6,4 6,9 8,6 10,8 12,7
% ΑΕΠ -0,8% 2,1% 3,5% 3,6% 4,4% 5,2% 5,8%
Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
(μεθοδολογία ΠΟΠ, δισ. ευρώ)
-2,6 1,5 4,2 4,7 6,9 9,4 11,6
% ΑΕΠ -1,3% 0,8% 2,3% 2,5% 3,5% 4,6% 5,3%
Στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής
Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΠΟΠ, δισ. ευρώ)
-2,9 0,0 2,7 5,6 8,9 9,3 9,1
% ΑΕΠ -1,5% 0,0% 1,5% 3,0% 4,5% 4,5% 4,2%
Σημείωση: Η διαφορά στα μεγέθη του πίνακα με τη μεθοδολογία ΕΣΛ-95 για το 2012 και το 2013, σε σχέση με αυτά που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο
της ΔΥΕ, οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο καταγραφής της επίπτωσης στήριξης των τραπεζών. Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με τη
μεθοδολογία του ΠΟΠ δεν επηρεάζεται.
Η δημοσιονομική επίδοση υπερβαίνει το μέσο
όρο της Ευρωζώνης
18
Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, μεθοδολογία ΕΣΛ-95/ΔΥΕ,
πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών, % ΑΕΠ, 2012-2013
Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης (Ελλάδα και
Ευρωζώνη, % ΑΕΠ)
Κυκλικά προσαρμοσμένο
πρωτογενές ισοζύγιο (Ελλάδα
και Ευρωζώνη, % ΑΕΠ)
19
Διαδικασία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκατ. ευρώ)
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αποπληρώνονται
Μείωση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων άνω του 50% σε 1 έτος
Το χρέος αποκλιμακώνεται
20
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (δισ. ευρώ και % ΑΕΠ)
Το προφίλ του χρέους βελτιώνεται
21
Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια χρέους Κεντρικής Διοίκησης
Ημερομηνία
Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια σε έτη
Χρέος σε ευρώ
Χρέος σε άλλο
νόμισμα
Συνολικό χρέος
31.12.2010 7,21 3,34 7,14
31.12.2011 6,38 3,21 6,30
31.12.2012 15,72 2,36 15,29
31.12.2013 16,71 3,92 16,02
Ταμειακή δαπάνη για τόκους χρέους Κεντρικής Διοίκησης (δισ. ευρώ και % ΑΕΠ)
Βασικά στοιχεία του ΜΠΔΣ 2015–2018
22
σε εκατ. ευρώ 2012 2013 2014 * 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018**
Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 51.774 52.377 55.935 53.185 53.346 55.894 57.364
Άμεσοι φόροι 21.096 20.066 22.568 21.426 21.342 22.047 22.978
Έμμεσοι φόροι 26.082 24.549 24.281 25.135 26.627 27.406 28.301
Μη φορολογικά έσοδα 2.237 2.374 2.788 2.610 2.787 2.873 3.157
Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 68.080 63.972 57.044 55.454 55.611 56.262 55.601
Πρωτογενείς δαπάνες 47.528 44.230 42.612 41.431 41.160 41.164 40.923
Πρωτογενές ισοζύγιο Κρατικού
Προϋπολογισμού (μεθοδολογία ΕΣΛ-95)
-2.805 -3.929 3.260 4.201 5.733 7.364 9.951
% ΑΕΠ -1,5% -2,2% 1,8% 2,2% 2,9% 3,6% 4,6%
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού
(μεθοδολογία ΕΣΛ-95)
-13.202 -11.535 -4.840 -4.999 -3.667 -3.237 -1.049
% ΑΕΠ -6,8% -6,3% -2,7% -2,7% -1,9% -1,6% -0,5%
Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία
ΕΣΛ-95)
-10.151 -9.543 -3.173 -2.920 -1.821 -775 724
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία
ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών)
-11.176 -3.406 -1.631 -2.275 -676 262 1.796
% ΑΕΠ -5,8% -1,9% -0,9% -1,2% -0,3% 0,1% 0,8%
Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
(μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης
στήριξης τραπεζών)
-1.531 3.816 6.448 6.854 8.638 10.761 12.661
% ΑΕΠ -0,8% 2,1% 3,5% 3,6% 4,4% 5,2% 5,8%
Σημείωση: Η διαφορά στα μεγέθη του πίνακα με τη μεθοδολογία ΕΣΛ-95 για το 2012 και το 2013, σε σχέση με αυτά που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο
της ΔΥΕ, οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο καταγραφής της επίπτωσης στήριξης των τραπεζών. Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με τη
μεθοδολογία του ΠΟΠ δεν επηρεάζεται.
*: Εκτίμηση, **: Πρόβλεψη

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

περιληψη εκθεσης γσεε 2015
περιληψη εκθεσης γσεε 2015περιληψη εκθεσης γσεε 2015
περιληψη εκθεσης γσεε 2015ΟΤΟΕ
 
10 δεσμες προτασεων
10 δεσμες προτασεων 10 δεσμες προτασεων
10 δεσμες προτασεων ONE9SIX
 
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016Panayotis Sofianopoulos
 
Οι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού Στηριξης
Οι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού ΣτηριξηςΟι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού Στηριξης
Οι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού ΣτηριξηςΟΤΟΕ
 
Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020Yiannis Troulis
 
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018Panayotis Sofianopoulos
 

La actualidad más candente (20)

Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019
 
περιληψη εκθεσης γσεε 2015
περιληψη εκθεσης γσεε 2015περιληψη εκθεσης γσεε 2015
περιληψη εκθεσης γσεε 2015
 
Neo mnimonio
Neo mnimonioNeo mnimonio
Neo mnimonio
 
10 δεσμες προτασεων
10 δεσμες προτασεων 10 δεσμες προτασεων
10 δεσμες προτασεων
 
Weekly 12 04_2018
Weekly 12 04_2018Weekly 12 04_2018
Weekly 12 04_2018
 
2019 03 monthly_v4
2019 03 monthly_v42019 03 monthly_v4
2019 03 monthly_v4
 
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016
Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις ΜΜΕ – β’ εξάμ. του 2016
 
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
ΣΕΒ, Εβδομ.06-07-17
 
Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183
 
Keimena imf
Keimena imfKeimena imf
Keimena imf
 
Οι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού Στηριξης
Οι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού ΣτηριξηςΟι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού Στηριξης
Οι ρυθμιστικές πολιτικές του Μηχανισμού Στηριξης
 
Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Παρουσίαση ΤΤΜΙ για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
 
Οδηγός Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Οδηγός Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ 2007 - 2013Οδηγός Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Οδηγός Β΄ Δράσης ΜΜΕ ΕΣΠΑ 2007 - 2013
 
Weekly 06 09_2018
Weekly 06 09_2018Weekly 06 09_2018
Weekly 06 09_2018
 
ΣΕΒ 15-12-2016
ΣΕΒ 15-12-2016ΣΕΒ 15-12-2016
ΣΕΒ 15-12-2016
 
Memo 2
Memo 2Memo 2
Memo 2
 
Weekly 08 03_2018_v4
Weekly 08 03_2018_v4Weekly 08 03_2018_v4
Weekly 08 03_2018_v4
 
Weekly 21 06_2018
Weekly 21 06_2018Weekly 21 06_2018
Weekly 21 06_2018
 
ΣΕΒ 13-10-2016
ΣΕΒ 13-10-2016ΣΕΒ 13-10-2016
ΣΕΒ 13-10-2016
 
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
τριμηνιαίο δελτίο Inemy_3_ιανουάριος_2018
 

Similar a Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Eλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαFotis Routsis
 
Eλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαFotis Routsis
 
Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Κρίση
Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική ΚρίσηΕλληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Κρίση
Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Κρίσηchaniadevs
 
μNimonio3 ergatikosagwnas
μNimonio3 ergatikosagwnasμNimonio3 ergatikosagwnas
μNimonio3 ergatikosagwnastemoujin
 
το κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικής
το κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικήςτο κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικής
το κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικήςasiosesame
 
Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑΑνακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑiatroud
 
International Life: Media Lunch 16.07.2014
International Life: Media Lunch 16.07.2014International Life: Media Lunch 16.07.2014
International Life: Media Lunch 16.07.2014Ethos Media S.A.
 
Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012
Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012
Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012ΟΤΟΕ
 
Δρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health Conference
Δρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health ConferenceΔρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health Conference
Δρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health ConferenceStarttech Ventures
 

Similar a Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 (20)

Oikonomia
OikonomiaOikonomia
Oikonomia
 
Προϋπολογισμός 2011
Προϋπολογισμός 2011Προϋπολογισμός 2011
Προϋπολογισμός 2011
 
Sm es part_b_summary
Sm es part_b_summarySm es part_b_summary
Sm es part_b_summary
 
Eλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική Oικονομία
 
Eλληνική Oικονομία
Eλληνική OικονομίαEλληνική Oικονομία
Eλληνική Oικονομία
 
Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Κρίση
Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική ΚρίσηΕλληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Κρίση
Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οικονομική Κρίση
 
Weekly 26 04_2018
Weekly 26 04_2018Weekly 26 04_2018
Weekly 26 04_2018
 
Weekly27042018
Weekly27042018Weekly27042018
Weekly27042018
 
Weekly 07 12_2017
Weekly 07 12_2017Weekly 07 12_2017
Weekly 07 12_2017
 
μNimonio3 ergatikosagwnas
μNimonio3 ergatikosagwnasμNimonio3 ergatikosagwnas
μNimonio3 ergatikosagwnas
 
το κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικής
το κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικήςτο κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικής
το κείμενο του_μνημονίου_οικονομικής_πολιτικής
 
Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑΑνακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16
ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16
ΣΕΒ, Δελτίο 21-12-16
 
Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018
 
International Life: Media Lunch 16.07.2014
International Life: Media Lunch 16.07.2014International Life: Media Lunch 16.07.2014
International Life: Media Lunch 16.07.2014
 
International Life
International Life International Life
International Life
 
Sr industrial policy30 1_2018
Sr industrial policy30 1_2018Sr industrial policy30 1_2018
Sr industrial policy30 1_2018
 
Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012
Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012
Μνημόνιο 3 (μερος 2) - Δεκεμβριος 2012
 
Δρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health Conference
Δρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health ConferenceΔρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health Conference
Δρ. Μιράντα Ξαφά, 9th Pharma & Health Conference
 
Aitiologikh ekthesh
Aitiologikh ekthesh Aitiologikh ekthesh
Aitiologikh ekthesh
 

Más de Katerina Tsakmakidou

Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Katerina Tsakmakidou
 
ΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένων
ΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένωνΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένων
ΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένωνKaterina Tsakmakidou
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝKaterina Tsakmakidou
 
παρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότητας
παρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότηταςπαρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότητας
παρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότηταςKaterina Tsakmakidou
 
δεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδο
δεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδοδεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδο
δεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδοKaterina Tsakmakidou
 
Ψηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιών
Ψηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιώνΨηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιών
Ψηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιώνKaterina Tsakmakidou
 

Más de Katerina Tsakmakidou (7)

Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
 
ΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένων
ΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένωνΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένων
ΝΕΟ σύστημα επιλογής προϊσταμένων
 
ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ
 
παρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότητας
παρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότηταςπαρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότητας
παρουσίαση παρατηρητήριο κόμβος διαλειτουργικότητας
 
δεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδο
δεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδοδεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδο
δεικτες αειφοριας σε_περιφερειακο_επιπεδο
 
Ψηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιών
Ψηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιώνΨηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιών
Ψηφιακός οδηγός αξιολόγησης προσωπικού δημόσιων υπηρεσιών
 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

 • 1. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
 • 2. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018 2  Στοχεύει στην απεικόνιση της δημοσιονομικής στρατηγικής της Κυβέρνησης, σε τετραετή ορίζοντα  Παρουσιάζει τα δημοσιονομικά όρια και περιγράφει τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες  Ενσωματώνει:  Τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις με την επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013  Τις μεταβολές – προς το καλύτερο – των μακροοικονομικών μεγεθών  Τις ποσοτικές εκτιμήσεις διαρθρωτικών παρεμβάσεων, που αποφασίστηκαν κατά την πρόσφατη επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής  Σηματοδοτεί την πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη και τη διατήρηση σημαντικών, βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων
 • 3. Οι στόχοι του ΜΠΔΣ 2013-2016 επιτεύχθησαν 3  Η χώρα διασφάλισε τη θέση της στην Ευρωζώνη και ανέκτησε σημαντικό κεφάλαιο διεθνούς αξιοπιστίας  Το Πρόγραμμα επανήλθε και διατηρείται «εντός τροχιάς»  Οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν τόσο το 2012 όσο και το 2013  Οι πρώτες, στοχευμένες, μικρές αλλά σημαντικές μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων δρομολογήθηκαν  Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύθηκε  Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται  Οι αρχικές εκτιμήσεις για την οικονομική δραστηριότητα, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αναθεωρήθηκαν επί τα βελτίω  Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπηκε
 • 4. Βασικές προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής 4  Η περαιτέρω επικέντρωση σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις  Η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποκατάσταση διαύλων χρηματοδότησης της οικονομίας  Η προσπάθεια για τη σταδιακή μείωση της φορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων  Η προώθηση σύγχρονων προγραμμάτων και ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης  Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών  Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών, με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων  Η εδραίωση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους, με την εκπλήρωση κρίσιμων ποιοτικών μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση  Η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και απάτης  Η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους  Η συνέχιση της επίτευξης βιώσιμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων
 • 5. Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις 5  Η ύφεση επιβραδύνθηκε αισθητά το 2013, φτάνοντας το -3,9%, διαψεύδοντας επί τα βελτίω την αρχική πρόβλεψη (-4,2%)  Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκμηδενίστηκε, και το 2013 καταγράφηκε πλεόνασμα ύψους 0,7% του ΑΕΠ  Οι δημοσιονομικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν:  Καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ το 2013 * για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία (ο στόχος ήταν για ισοσκελισμένο πρωτογενές αποτέλεσμα) *: Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής
 • 6. Εφαρμογή του Προγράμματος 6  Οι συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό τομέα βελτιώνονται σταθερά  Συστημικές τράπεζες επανέκτησαν επιτυχώς πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τους  Το φορολογικό σύστημα και η φορολογική διοίκηση έχουν αναμορφωθεί  Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη δημοσιονομική διαχείριση  Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων  Ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης προχωρά περαιτέρω  Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος  Υλοποιείται μια συγκροτημένη στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της υγείας και της ενέργειας, στο δικαστικό σύστημα και στις αγορές εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών
 • 7. Η ύφεση τερματίζεται 7 Ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ (ετήσια βάση, τιμές 2005, μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία) Ποσοστιαία μεταβολή τριμηνιαίου ΑΕΠ (ετήσια βάση, τιμές 2005, μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία) Συμμετοχή συνιστωσών του ΑΕΠ στο ρυθμό μεταβολής του
 • 8. Η δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται 8 Ετήσιο ποσοστό ανεργίας (%) Μηνιαίος ρυθμός μεταβολής ανέργων (ετήσια βάση, % μεταβολή) Μηνιαίο ποσοστό ανεργίας (%)
 • 9. Οι τιμές προσαρμόζονται 9 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (Ελλάδα και Ευρωζώνη, μηνιαία στοιχεία, ετήσια % μεταβολή, 2009-2014) Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ετήσια % μεταβολή, 2012-2018)
 • 10. Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται 10 Δείκτης οικονομικού κλίματος (Ελλάδα και Ευρωζώνη) Δείκτης υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση (PMI in manufacturing)
 • 11. Θέση Χώρα Συνολική βαθμολογία Εξωτερική προσαρμογή Δημοσιονομική προσαρμογή Προσαρμογή κόστους εργασίας Μεταρρυθμιστική προσήλωση2013 2012 1 1 Ελλάδα 8,6 6,8 9,6 8,3 10,0 2 2 Ιρλανδία 7,7 8,7 5,6 8,4 8,2 3 5 Ισπανία 6,9 7,6 6,5 5,7 7,7 4 4 Πορτογαλία 6,7 7,1 6,7 5,3 7,7 5 6 Σλοβακία 6,3 7,7 7,2 4,9 5,5 6 3 Εσθονία 6,2 7,2 2,2 6,6 8,8 6 10 Κύπρος 6,1 7,1 4,1 7,2 μ.δ. 8 7 Πολωνία 5,0 5,4 6,2 2,2 6,1 9 8 Ιταλία 4,6 4,4 6,5 2,5 5,2 10 12 Ην. Βασίλειο 4,6 3,9 5,0 3,7 5,8 11 11 Σλοβενία 4,3 6,5 5,2 3,3 2,2 Ευρωζώνη-17 4,2 4,3 5,0 2,5 5,0 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται 11 Ανταπόκριση στις συστάσεις του ΟΟΣΑ για μεταρρυθμίσεις (προσαρμογή στο βαθμό δυσκολίας υλοποίησης, 2009-2010 και 2011-2012) 1η θέση στο Euro Plus Monitor 2013 του Συμβουλίου της Λισαβόνας σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων
 • 12. Η χαμένη ανταγωνιστικότητα ανακτάται 12 Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (βασισμένη στο μοναδιαίο κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας, 2005=100, σε σχέση με 24 ανταγωνίστριες βιομηχανοποιημένες χώρες)
 • 13. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 13 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ετήσια στοιχεία, 2011–2013 (εκατ. ευρώ) Πλεόνασμα μετά από δεκαετίες
 • 14. Αποκρατικοποιήσεις υλοποιούνται 14 Ταμειακά έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (εκατ. ευρώ) 2011 Πραγμ. 2012 Πραγμ. 2013 Πραγμ. 2014 Εκτίμηση 2015 Πρόβλεψη 2016 Πρόβλεψη 2017 Πρόβλεψη 2018 Πρόβλεψη Ανά έτος 1.558 22 1.042 1.513 2.238 3.252 2.837 2.988 Σωρευτικά 1.558 1.580 2.622 4.135 6.373 9.625 12.462 15.450  Τα έσοδα του 2013 προήλθαν από:  Την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ  Την παραχώρηση του δικαιώματος λειτουργίας και διαχείρισης κρατικών λαχείων  Το υπόλοιπο τιμήματος από την πώληση στον ΟΠΑΠ του δικαιώματος άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 35.000 VLTs  Τη μακροχρόνια μίσθωση του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου IBC  Την πώληση ακινήτων στο εξωτερικό  Την πώληση μετοχών και δικαιωμάτων μέσω του Χρηματιστηρίου  Τα εκτιμώμενα έσοδα του 2014 προέρχονται από:  Τους διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους (πώληση και επαναμίσθωση 28 κτιρίων, ΔΕΣΦΑ, Αστέρας Βουλιαγμένης, ΕΥΑΘ, Περιφερειακά Αεροδρόμια, Μαρίνες Πύλου, Χίου, Αλίμου, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΟΔΙΕ)  πώληση ακινήτων και μετοχών  Τα έσοδα του 2015 προέρχονται από:  Τους διαγωνισμούς που έχουν κλείσει σε προηγούμενα έτη και λαμβάνονται οι ετήσιες δόσεις του τιμήματος (λαχεία, ΟΠΑΠ, Αεροδρόμια, Μαρίνες)  Τους διαγωνισμούς που θα ολοκληρωθούν εντός του έτους (Ελληνικό, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Εγνατία, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΛΤΑ, Ψηφιακό Μέρισμα, Νότια Καβάλα)  Πώληση ακινήτων και μετοχών  Από το 2016 και μετά τα έσοδα προέρχονται, κυρίως, από: Ακίνητα  Το διαγωνισμό πώλησης μετοχών της ΔΕΗ
 • 15. Το κόστος δανεισμού μειώνεται 15 Επιτόκιο ΕΓΕΔ 26 εβδομάδων Επιτοκιακή διαφορά (spread) ΟΕΔ 10ετούς διάρκειας, 2009-2014 Επιτόκιο ΕΓΕΔ 13 εβδομάδων
 • 16. Η έξοδος στις αγορές ήταν επιτυχής μετά από 4 χρόνια 16 Χαρακτηριστικά έκδοσης ΟΕΔ 5ετούς διάρκειας, 2007-2014
 • 17. Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται 17 Ισοζύγιο και πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 2012–2018 2012 2013 2014 * 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018** Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών, δισ. ευρώ) -11,2 -3,4 -1,6 -2,3 -0,7 0,3 1,8 % ΑΕΠ -5,8% -1,9% -0,9% -1,2% -0,3% 0,1% 0,8% Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών, δισ. ευρώ) -1,5 3,8 6,4 6,9 8,6 10,8 12,7 % ΑΕΠ -0,8% 2,1% 3,5% 3,6% 4,4% 5,2% 5,8% Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΠΟΠ, δισ. ευρώ) -2,6 1,5 4,2 4,7 6,9 9,4 11,6 % ΑΕΠ -1,3% 0,8% 2,3% 2,5% 3,5% 4,6% 5,3% Στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΠΟΠ, δισ. ευρώ) -2,9 0,0 2,7 5,6 8,9 9,3 9,1 % ΑΕΠ -1,5% 0,0% 1,5% 3,0% 4,5% 4,5% 4,2% Σημείωση: Η διαφορά στα μεγέθη του πίνακα με τη μεθοδολογία ΕΣΛ-95 για το 2012 και το 2013, σε σχέση με αυτά που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της ΔΥΕ, οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο καταγραφής της επίπτωσης στήριξης των τραπεζών. Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με τη μεθοδολογία του ΠΟΠ δεν επηρεάζεται.
 • 18. Η δημοσιονομική επίδοση υπερβαίνει το μέσο όρο της Ευρωζώνης 18 Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης, μεθοδολογία ΕΣΛ-95/ΔΥΕ, πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών, % ΑΕΠ, 2012-2013 Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (Ελλάδα και Ευρωζώνη, % ΑΕΠ) Κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο (Ελλάδα και Ευρωζώνη, % ΑΕΠ)
 • 19. 19 Διαδικασία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκατ. ευρώ) Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αποπληρώνονται Μείωση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων άνω του 50% σε 1 έτος
 • 20. Το χρέος αποκλιμακώνεται 20 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (δισ. ευρώ και % ΑΕΠ)
 • 21. Το προφίλ του χρέους βελτιώνεται 21 Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια χρέους Κεντρικής Διοίκησης Ημερομηνία Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια σε έτη Χρέος σε ευρώ Χρέος σε άλλο νόμισμα Συνολικό χρέος 31.12.2010 7,21 3,34 7,14 31.12.2011 6,38 3,21 6,30 31.12.2012 15,72 2,36 15,29 31.12.2013 16,71 3,92 16,02 Ταμειακή δαπάνη για τόκους χρέους Κεντρικής Διοίκησης (δισ. ευρώ και % ΑΕΠ)
 • 22. Βασικά στοιχεία του ΜΠΔΣ 2015–2018 22 σε εκατ. ευρώ 2012 2013 2014 * 2015 ** 2016 ** 2017 ** 2018** Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 51.774 52.377 55.935 53.185 53.346 55.894 57.364 Άμεσοι φόροι 21.096 20.066 22.568 21.426 21.342 22.047 22.978 Έμμεσοι φόροι 26.082 24.549 24.281 25.135 26.627 27.406 28.301 Μη φορολογικά έσοδα 2.237 2.374 2.788 2.610 2.787 2.873 3.157 Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 68.080 63.972 57.044 55.454 55.611 56.262 55.601 Πρωτογενείς δαπάνες 47.528 44.230 42.612 41.431 41.160 41.164 40.923 Πρωτογενές ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (μεθοδολογία ΕΣΛ-95) -2.805 -3.929 3.260 4.201 5.733 7.364 9.951 % ΑΕΠ -1,5% -2,2% 1,8% 2,2% 2,9% 3,6% 4,6% Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (μεθοδολογία ΕΣΛ-95) -13.202 -11.535 -4.840 -4.999 -3.667 -3.237 -1.049 % ΑΕΠ -6,8% -6,3% -2,7% -2,7% -1,9% -1,6% -0,5% Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΕΣΛ-95) -10.151 -9.543 -3.173 -2.920 -1.821 -775 724 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών) -11.176 -3.406 -1.631 -2.275 -676 262 1.796 % ΑΕΠ -5,8% -1,9% -0,9% -1,2% -0,3% 0,1% 0,8% Πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (μεθοδολογία ΕΣΛ-95, πλην επίπτωσης στήριξης τραπεζών) -1.531 3.816 6.448 6.854 8.638 10.761 12.661 % ΑΕΠ -0,8% 2,1% 3,5% 3,6% 4,4% 5,2% 5,8% Σημείωση: Η διαφορά στα μεγέθη του πίνακα με τη μεθοδολογία ΕΣΛ-95 για το 2012 και το 2013, σε σχέση με αυτά που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της ΔΥΕ, οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο καταγραφής της επίπτωσης στήριξης των τραπεζών. Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με τη μεθοδολογία του ΠΟΠ δεν επηρεάζεται. *: Εκτίμηση, **: Πρόβλεψη