Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Parvi³ reittikartta ekosysteemiseen liiketoimintaan

1.233 visualizaciones

Publicado el

Parvi³ projektin tuloksena syntyneen ekosysteemiseen liiketoiminnan- reittikartan tausta-aineistoa.

Publicado en: Ciencias
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Parvi³ reittikartta ekosysteemiseen liiketoimintaan

 1. 1. Parvi³ ‐ Reittikartta ekosysteemisen  liiketoimintaan miksi, mitä ja kenelle? Tiina Apilo, Maaria Nuutinen, Iris Karvonen, Maria Antikainen & Katri Valkokari,  VTT Valokuvat: Ilari Sääksjärvi & Kalle Rainio, TY
 2. 2. Sisältö • Johdatus ekosysteemiseen liiketoimintaan ja  Parvi3‐ projektin tuloksiin • Ekosysteemien peruskäsitteet biologiassa ja  verkottuneessa liiketoiminnassa  • Taustaa reittikartasta ja linkki reittikarttaan  (prezi) Parvi³
 3. 3. Parvi3‐projektin tavoitteena oli toimia  verkostoajattelun uudistajana,  oppeja haettiin luonnon  ekosysteemeistä,  eliöyhteisöistä ja parvista. Tutkimusosapuolten (Vaasan Yliopisto, Turun  Yliopisto ja  VTT)  yhteinen puheenvuoro http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T152.pdf
 4. 4. Verkottuneen liiketoiminnan vanhat opit: Miten verkostoja voi hyödyntää liiketoiminnan  kehittämisessä?  Rakenteeltaan kärkiyritysvetoisissa toimittajaverkostoissa korostuivat  käytännön päätöksentekoon, toimintamallin luomiseen ja toiminnan  seurantaan liittyvät tehtävät  Tasavertaisten kumppanien uudistavassa verkostossa vuorovaikutuksen,  merkityksellistämisen ja yhteisen tulevaisuudenkuvan luomisen tehtävät  ovat keskiössä  Innovaatioverkostojen hyödyntäminen perustuu löyhään  mahdollisuuksien yhdessä aistimiseen, yritysten on hyväksyttävä  kilpailun ja yhteistyön rinnakkaisuus  Uudet mausteet: Epämuodollisten verkostojen merkitys kasvaa  ja verkostojohtaminen  edellyttää alhaalta ylös prosessien johtamista eli osallistamista  ennakoinnista tulevaisuuden yhdessä rakentamiseen Parvi³
 5. 5. Tulevaisuuden  liiketoiminta Nopea muutostahti Arvokuluttaminen Alkuperäisyyden  arvostaminen Anglo‐amerikkalaisen liiketoimintakulttuurin  väistyminen Luovuuden ja  innovatiivisuuden  arvostaminen Vastuullisuus (myös some) Erilaistuminen vs.  massatuotanto Blogalisaatio,  epämuodolliset  virtuaaliset yhteisöt Parvi³ Perustuu  Vaasan yliopiston  viestinnän ja johtamisen opiskelijoiden  työpajoihin 31.10. ja 28.11 2013 
 6. 6. Peruskäsitteet biologiassa •Tarkoittaa luonnoltaan verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien  ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta •Maantieteellisten rajojen erottelema systeemi, esim järvet, mutta myös esim koko maapalloa voidaan ajatella yhtenä ekosysteeminä Ekosysteemi •Samalla alueella elävien eri lajien populaatioiden muodostama kokonaisuus  (suljettuja ja avoimia yhteisöjä) •= ekosysteemi – eloton ympäristö, vaikkakin elottoman ympäristön ominaisuuden  vaikuttavat Eliöyhteisö •Eliöyhteisön saalistus‐ ja ravintosuhteita kuvaava usean erilaisen ravintoketjun  muodostama kokonaisuus  •Ravintoverkossa eliö voi olla useammalla eri tasolla, koska se voi saalistaa eri  tasoilla olevia eliöitä ja olla eri tasoilla olevien eliöiden ruokaa. Ravintoverkko •Kollektiivista käyttäytymistä, jossa yksilöiden tai yksiköiden välisestä paikallisesta  vuorovaikutuksesta muodostuu ”älykkäitä” käyttäytymismalleja •Luonnon esimerkkejä parviälykkäistä järjestelmistä ovat muun muassa  muurahaisyhdyskunnat, mehiläispesät ja lintujen, heinäsirkkojen, kalojen ja  monien nisäkkäiden käyttäytyminen parvissa ja laumoissa Parviäly Parvi³ Katso lisää: http://lipas.uwasa.fi/termino/WasaTerm/ekosysteemi/
 7. 7. Parvi³ Moniverkostoympäristössä (ekosysteemissä) – yritysten selviytymisen avaintekijänä on erilaisten verkostojen  rinnakkaisuuden hallinta ja nopea (verkosto)parvien muodostaminen VERTIKAALISET  toimittajaverkostot Toimialarajat ylittävät  INNOVAATIOVERKOSTOT SISÄISET  verkostot ja  yhteistyö Asiakassuunnan  KAHDEN VÄLISTEN  KUMPPANUUKSIEN kehittäminen HORISONTAALISET  Kehittämisverkostot, allianssit ja  yhteisyritykset Ravintoketju 1 Ravintoketju 2 Ravintoverkko Eliöyhteisö Ekosysteemi
 8. 8. Ekosysteeminen liiketoiminta  =  yritykset ja muut toimijat kykenevät muodostamaan ekosysteemissä nopeasti parvi(verkostoj)a,  joissa yhteistyötä ohjaa ja siihen imee mukaan pitkälti visio tulevaisuuden  entistä isommasta liiketoimintapotentiaalista.
 9. 9. Ajattelunmuutos  kohti ekosysteemistä liiketoimintaa Paras asiakaslupauksen täyttäminen Visiointi ja mahdollisuuksien luominen Tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali (Eko)systeemitason optimointi Systeemin ohjaus Yritysten  välisten rajapintojen madaltuminen Arvontuotto arvojärjestelmässä Työntekijöiden identifioituminen sekä  yritykseen että verkostoon Avoin ja systeemitason tieto Systeemin toiminnasta sopiminen Halvin hinta tuotteelle ja/tai palvelulle Ohjaaminen ja kontrollointi Kassavirta Organisaatiokohtainen (osa)optimointi Organisaation ohjaus Asiakas‐toimittaja ‐rajapintojen jyrkkyys Arvontuotto sisäisessä arvoketjussa Työntekijöiden identifioituminen yritykseen Organisaatiokohtainen tiedonomistus Yrityksiä suojaavat sopimukset Tarve  tehdä  yhdessä Tehokas  työnjako Organisaatiokeskeinen toiminta Ekosysteeminen liiketoiminta Parvi³
 10. 10. Parvi  =  Itseorganisoituva organisaatioiden tai yksilöiden ryhmä,  joka muodostuu toimijoiden omien valintojen ja  osaamisten perusteella yhteisten mielenkiinnon kohteiden  ympärille 
 11. 11. Parven pyrähdys Ei tilaa konflikteille Selkeä missio Viestinnän tehtävä  motivoida tavoitteeseen Kaikki jäsenet tärkeitä Yrityksiä,  organisaatiota, yksilöitä Parvet voivat  väliaikaisesti  törmäyssulautua Yhteisöllisyys Tavoitteena  onnistunut suoritus Asiakaskriteerien  täyttäminen Oikeat toimijat oikeaan  aikaan Sitoutumisen aste  ja aikajänne  määritettävä Lähde: mukaillen VY:n opiskelijatyöpajat
 12. 12. • Kerroksellisuus ‐ Päällekkäiset ja rinnakkaiset ekosysteemit  • Dynaamisuus ‐ Muuttuvat ja itse‐muodostettavat roolit • Läpinäkyvyys ‐ Kommunikointi kokonaisuutena ja sopiminen  parvissa • Heittäytyminen ‐ Yhdessä muodostettava tulevaisuus,  edellytysten luonti ja koordinointi • Yksilöt ‐ ”tartuntapintoina”, parvissa lentämisen taito Keskeiset teesit
 13. 13. Reittikartta ekosysteemisen  liiketoiminnan avauksiin  • Reittikartta kuvaa erilaisia verkottuneen liiketoiminnan muotoja ja  toimintatapojen muutoksia organisaatiokeskeisistä  kärkiyritysverkostoista avoimempaan yhteiseen intressiin  perustuvaan ketterään parveutumiseen • Reittikartta kuvaa erilaisia verkottuneen toimintaympäristön rooleja  (yritykset, välittäjäorganisaatiot, yksilöt, tutkimuslaitokset) ja näiden  mahdollisia reittejä kohti ekosysteemistä liiketoimintaan  • Toimijat voivat parvimallia hyödyntämällä saada uusia näkökulmia  verkostoihinsa ja niiden orkestrointiin. Keskeistä on avoin ja  vuorovaikutteinen kommunikointi yhteisestä tulevaisuudesta,  tavoitteista ja keinoista. Tämä edellyttää toimijoilta uskallusta  heittäytyä parven kehittämiseen ja avoimuutta, joka mahdollistaa  nopean reagoinnin avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin Parvi³
 14. 14. Linkki reittikarttaan http://prezi.com/m54d5bpw78b‐ /?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Parvi³

×