Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PEGO KA DIHLOPHA .pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

PEGO KA DIHLOPHA .pptx

 1. 1. PEGO KA DIHLOPHA AFT121
 2. 2. Maina Student Number  Maria Mafa  Kedibone Maseko  Mahlodi Raymond Moremi  Shadrack Aphiri Kola  Stephinah Mosetlha  U21617580  U22763015  U20521962  U21523305  u20623853
 3. 3. Tikologo: Lehlakore la nako ka gare ga puku ya Megokgo ya Lethabo  Serudu (1990:83) o hlaloša tikologo ge e le lefelo leo ditiragalo di diragalago go Iona. Potter (1967:27) o tšwela pele a tlhaloša ge tikologo e na le mahlakore a mabedi, e lego nako le felo.  Go ya ka Mojalefa (1997:25) modiro wo mogolo wa nako ke go ela mabaka le go thuša go lemoša mmadi tatelano ya ditiragalo.  Magapa (1997:67) yena o aroganya nako ka dikarolwana tše tharo, e lego:  (a) nako ye e itšago (ya go akanywa),  (b) nako ya ditiragalo (ya go se akanywe) le  (c) nako ya tša leago.
 4. 4. Nako ye itšego Nako ye itšego ke yengwe ya makgetlo a mararo a tikologo ya nako. Yona e ke ya hlago gomme puku yengwe le yengwe e swanetše go ba gona . Mehlala ya nako ye itšego ke mantšibua , mosegare le bošego se sehlaloša ke Profesara Mojafela(1997:26) Mehlala gotšwa ka papading se:  ‘’Dikgoneng o tsena ka gae e le mantšibua a swere ke tlala ele ge a e tšwa mošomong( letl. 3)’’  ‘’Kgoteledi o goroga ka ga boSeporo letšatši le šetše le thiba dithaba ka morago. Se sebe se laetša gore letšatši le be le subela. Kgoteledi gore a ye magaeng o be a išwa ke taba ya Dikgoneng ka ge a be a ntšhana sa inong le lekgarebe la motsonga( letl. 35). ‘’  ‘’Mihloti o kokota ga bo Dikgoneng e šetše e le bošego go tla go bona Dikgoneng le ba lapa . Se segolo ke gore Mihloti obe a nyaka go itsebiša ga bo Dikgoneng ka ge Dikgoneng le yena a tsebjwa ke ba gabo Mihloti.’’(letl. 55-)
 5. 5. • “Mokibelo ke ge Kgoteledi a lokišitšwa tša tsela ka ge a be o boela morago” ( Letl. 59). • “Dikgoneng le Mihloti ba ile ba saena semmušo go laetša gore ba nyalane ka mokibelo gomme se ba se dirile ntle le tumelelo ya batswadi “(Letl. 78)
 6. 6. Mantšu ao a ntshofaditšwego, a bontšha nako ya… ka gore:  Mongwadi o hlalošitše ka mokgwa woo a ka kgonagalago ka gona e le ge a leka go re bontšha gore Dikgoneng o tshaiša e šetše e le bošigo mmerekong wa gagwe.  Mongwadi o be a laetša gore e ebe letšatši le be le thoma go subela  Mongwadi o laetša thwii gore Mitloti o tsene ga bo Dikgoneng bošigo  Mongwadi o laetša gore Kgoteledi o tšere leeto esale kapela.
 7. 7. Nako ya tša leago  Go ya ka Serudu le ba bangwe (1995:73) dipadi tša leago di ba gopotša tša mehleng ya bagologolo tšeo di bego di akaretša setšhaba ka moka. Ke gore di theilwe godimo ga ditiragalo tša setšhaba se se itšego.  Gape di tšweletša ditaba ka botlalo mapabi le tikologo ye e itšego. Nako ga e eme felo go tee, e fetoga le mabaka. Mehlala mo padinyaneng ye še:  “Mokibelo morwa wa Kgoteledi o be a sa theogele, eupša go theogela bao ba kgethilwego ke yena go ka šoma lebenkeleng le legolo la go rekiša diaparo, dijo le dilo tše dingwe tša mehutahuta” (Letl. 21)
 8. 8.  “Ba be ba tletše dithuto Gauteng, gomme ba ikemišeditse gore ge ba aloga ba boele Lebowa go hlankela le go thuša magagabobona. Magagabobona ao a bego a etšwa gae a dula Sekgoweng.” (Letl. 26)  "Bjale morwa, o kgopetšwe ke bomang ge a šetše a no ikgoroša?". "Aowa, Mihloti ga se a kgopelwa ke motho. Ke tlile go mo tsebisa ka gešo” (Letl. 28)  “Yola Dikgoneng o re tswaletše koma ka lapeng. O gorogile a etetša kgarebe tsoko ya Motsonga a re yena o ipheleleditše. Ke lekile go swantšhetšana le yena, eupša go padile. O re ga a sa katakata, o gatela pele.” (p.42)  “Kgoteledi o ile go ya gae, Dikgoneng a reka sefatanaga go mong wa gagwe mošomong. E be e le sa Toyota Corolla seo a bego a se reketše mosadi wa gagwe” (Letl. 50)
 9. 9. • "Ke a go kwa, Ngwato. Mihloti o šoma kae?" “O ngwageng wa mafelo dithutong tša booki kua sepetleng sa Kalafong ka mo Tshwane." (Letl. 69) • “Taba ya semaka ke gore o be a le phapošing yeo go bego go šoma Mihloti mo bokelong bja Baragwanath” (Letl. 85) • “O be a hweditše mofepi yoo a tla mo fokoletšago mosomo le go mo šalela le ngwana ge matšatši a go boela mošomong a fihla” (Letl. 81) • “Ba Manganyi ba ile ba lokolla ngwana go ya bogadi” “O be a boditšwe tsebegokwa gore a se ke a tliša Mihloti ka gabo.” (Letl. 81)
 10. 10. Mantšu ao a ntshofaditšwego, a bontšha nako ya sebjalebjale ka gore:  Ba šoma dipetlele le mabankele kgolo a go rekiša dilo ka go fapafapana kua toropong, nakong ya segologolo go be tsogelwa mašemong ebile ba diša dikgomo.  Ba phela nakong ya sebjalebjale kage Dikgoneng a kgona go tliša lekgarebe la gagwe ka gae e se a monyala. Ka nako ya segologolo o be o swanetse gore o goroša ngwetši pele e ka tla ya eta ka gae.  Kgoteledi otlabegile kudu ge a bona morwa wa gagwe Dikgoneng a tliša ngwetši ya gotšwa morafeng o, mongwe o ile a kgotsa, go ya ka dinako tšela tša segologolo BaPedi ba be ba sa dumelelwa go nyala merafe e mengwe ntle le ya bona. Go tlišwa ga Mihloti ka lapeng la Kgoteledi go tšweletša gore Dikgoneng o phela bophelo bja sebjalebjale, moo batho ba ratanang le motho ofe kapa ofe, basa kgethelwe.
 11. 11. • Ba šomisa dikoloi le dipese go ya mafeleong a go fapafapana. Nakong ya segologolo go be go sena difatanaga, ba be ba šomisa ditonki go tšea maeto  Ba šomisa dikoloi le dipese go ya mafeleong a go fapafapana. Nakong ya segologolo go be go sena difatanaga, ba be ba šomisa ditonki go tšea maeto  Ba nale boikgethelo bja gore ba seye bogadi ge ba fetša go nyalwa. Ka nako ya segologolo ngwetši ebe e swanetše go ya bogadi ge a fetša go nyalwa.  Basadi ba kgona goya mešomong le ge bana na le bana. Ka nako ya segologolo mosadi o be a dula ka gae a hlokomela lapa ebile a godiša bana mola monna a ile mošomomg  Go bolwela ka dipetlele fao go na lego baaoki le dingaka, ge go bapetšwa le nako ya segologolo batho ba be ba ialafa ka dihlare tša naga goba ba tsamaya go hlola dingaka tša setšo. Go be go se na le dipetlele goba bookelo.
 12. 12. Nako ya ditiragalo  Ge Mojalefa (1995:26) a hlaloṧa nako ya ditiragalo, o re ke nako ya go ba le mathomo le mafelelo, go swana le kgwedi, letṧatṧi, beke, iri, bjalobjalo. Mohlala gotšwa papading še:  “Dikgoneng o tshetše matšato go itokišetla go ya go bao ba bego ba mo phediša go tloga ka Mošupologo go fihla ge go sobela la Mokibelo”.(Letl.7)  "Go fetile matṧatṧi ao re ka ṧitwago go a bala mola go diragetṧego seo se ilego sa diragala ka lapeng la Kgoteledi.”(Letl.13). "Go fetile dikgwedi tṧa go bonala mola taba ya Dikgoneng e ahlaahlilwego."(Letl.20)  “Mokibelo morwa wa Kgoteledi o be a sa theogele, eupša go theogela bao ba kgethilwego ke yena go ka šoma lebenkeleng le legolo la go rekiša diaparo, dijo le dilo tIe dingwe tša mehutahuta”(Letl.21)  “Lamorena ke letšatši la go khutša. Go boletše Kukamaditlhaba kgalekgale mo mangwalong gore re ka šoma matšatšing a tshelelago, eupša ka la bošupa re swanetše”(Letl.26).
 13. 13. • “Kgoteledi o bone e le gore a buše dinao ka morago ga matšatši a mabedi”. (Letl.50). • Matšatši a beke • “Ditsela di be di nyauma difatanaga ka ge e be e Ie Mokibelo”(Letl.54) • “Le hlabile la Lamorena, gomme Kgoteledi a laela, boemadipese ya ba kgauswi.”(Letl.59) • Dikgwedi • “Tseba gore ke mosadi. Ke tshetšwe ke tše pedi”.( Letl.73) • “Bjale gape go setše kgwedi fela gore le ngwale ditlhahlobo tša lena tša Mafelelo”.( Letl. 74) • “Bothata ke gore go ile go šetše dikgwedi di se kae pele go lewa monyanya, Kgoteledi a thoma go fokola kudu” (Letl.82)
 14. 14. Mantšu ao a ntshofaditšwego, a bontšha nako ya…. Ka gore: Mohlala o ke o filego o re laetša gore matšatši a lebane le palo ka ge a thoma ka nako ye itšego. Mo mehlaleng ye efilwego, kgwedi kabo yona e ya ihlaloša , motho o mongwe le omongwe oa tseba gore kgwedi ena le dibeke goba matšatši ama kae ,ka fao re tseba mo ethomago le mo efeleleago gona ntle lego nagana, ge go thwe kgwedi tšepedi šetše re tseba gore go bolelwa ka matšatši ama kae ntle lego akanya
 15. 15. Malebana le nako go boletšwe ka mehutana ye meraro elego, nako ye itšego, nako ya leago le nako ya ditiragalo. Lentsoane o tšweleditše gore nako ya padi ye ke ya sebjalebjale ka ge ditiragalo ke tša metse setoropong.
 16. 16. Bibliokrafi  Groenewald, P., 1993. Thutadingwalwo ya Sesotho sa Leboa 3. Tshwane: Via Afrika.  Lebaka, K.J. 1999. Megokgo ya Lethabo: Kanegelorato ya Sepedi. Tshawane: Yunibesithi ya Pretoria.  Lentsoane, H., 1992. Megokgo ya Lethabo. Pretoria: De Jager-HAUM.  Marggraff, M., 1994 . The Moral Story in Zulu (1930 - 1955 ). Tshwane: Yunibesithi ya Tshwane.  Mojalefa, M., 1995. Ntlhahle ya Boraro (BA) 302. Tshwane: Yunibethi ya Tshwane.  Mojalefa, M., 1995. Pego ye e beakantswego ya nyakisiso ya Makxothlo (Lekgothoane). Tshwane: Yunibesithi ya Tshwane.  Serudu, S., 1989. Koketsatsebo: megwalo, mereongwalo, tsebokakaretso. ga go na lefelo.:De Jager- HAUM.  Potter, J.L., 1967. Elements of literature. New York: The Odyssey Press.

×