Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

2019 mei 19 - 09: 30 - Harten Tip - Heb jij Mij lief?

12 visualizaciones

Publicado el

Ds van Harten Tip uit Smilde over Psalm 77 en Johannes 21

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

2019 mei 19 - 09: 30 - Harten Tip - Heb jij Mij lief?

 1. 1. Welkom Thema: ‘Heb jij Mij lief?ʼ voorganger: ds van Harten Tip uit Smilde organist: Johannes de Vries DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 19 MEI 2019
 2. 2. Zingen voor de dienst: ELb 147: 1, 2, 4 en 6 Heer! ik hoor van rijke zegen,
 3. 3. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 4. 4. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 5. 5. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 6. 6. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 7. 7. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 8. 8. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 9. 9. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 10. 10. ELb 147: 1, 2, 4 en 6
 11. 11. Mededelingen Zingen intochtslied: Psalm 107: 1 en 3 Gods goedheid houdt ons staande
 12. 12. Psalm 107: 1 en 3
 13. 13. Psalm 107: 1 en 3
 14. 14. Psalm 107: 1 en 3
 15. 15. Psalm 107: 1 en 3
 16. 16. Stil gebed Votum en Groet Zingen: Psalm 107: 4
 17. 17. Psalm 107: 4
 18. 18. Psalm 107: 4
 19. 19. Verootmoedigingsgebed Zingen: Gezang 463: 1 en 2 O Heer die onze Vader zijt,
 20. 20. Gezang 463: 1 en 2
 21. 21. Gezang 463: 1 en 2
 22. 22. Genadeverkondiging Zingen: Gezang 463: 4 en 5 (O Heer die onze Vader zijt,)
 23. 23. Gezang 463: 4 en 5
 24. 24. Gezang 463: 4 en 5
 25. 25. Wetslezing Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen kinderlied ELb 462: Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
 26. 26. Kinderlied ELb 462: 1, 2 en 3
 27. 27. Kinderlied ELb 462 : 1, 2 en 3
 28. 28. Kinderlied ELb 462 : 1, 2 en 3
 29. 29. Kinderlied ELb 462 : 1, 2 en 3
 30. 30. Kinderlied ELb 462 : 1, 2 en 3
 31. 31. Kinderlied ELb 462 : 1, 2 en 3
 32. 32. Eerste schriftlezing: Psalm 77: 1 - 10 Vertrouwen in aanvechting (HSV)
 33. 33. 1 Voor de koorleider, over Jeduthun, van Asaf, een psalm. 2 Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. 3 Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere, mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet, mijn ziel weigerde getroost te worden. Psalm 77: 1 - 10
 34. 34. 4 Dacht ik aan God, dan kermde ik; peinsde ik, dan bezweek mijn geest. Sela 5 U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. 6 Ik overdacht de dagen vanouds, de jaren van vroegere eeuwen. 7 Ik dacht aan mijn snarenspel, 's nachts peinsde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht: Psalm 77: 1 - 10
 35. 35. 8 Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? 9 Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? 10 Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Sela Psalm 77: 1 - 10
 36. 36. Zingen: Psalm 77: 1 en 4 Roepend om gehoor te vinden,
 37. 37. Psalm 77: 1 en 4
 38. 38. Psalm 77: 1 en 4
 39. 39. Psalm 77: 1 en 4
 40. 40. Psalm 77: 1 en 4
 41. 41. Tweede schriftlezing: Johannes 21: 1 - 19 De verschijning aan de zee van Tiberias Jezus en Petrus De discipel die van deze dingen getuigt (HSV)
 42. 42. Johannes 21: 1 - 19 1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt: 2 Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 3 Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets.
 43. 43. Johannes 21: 1 - 19 4 En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. 5 Jezus dan zei tegen hen: Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 6 En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. 7 De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was,
 44. 44. Johannes 21: 1 - 19 sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. 8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. 10 Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. 11 Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig,
 45. 45. Johannes 21: 1 - 19 en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. 12 Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was. 13 Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. 14 Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.
 46. 46. Johannes 21: 1 - 19 15 Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 16 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. 17 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor
 47. 47. Johannes 21: 1 - 19 de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!
 48. 48. Johannes 21: 1 - 19 20 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? 21 Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? 22 Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij! 23 Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders.
 49. 49. Johannes 21: 1 - 19 Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? 24 Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft; en wij weten dat zijn getuigenis waar is. 25 En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.
 50. 50. Zingen: Gezang 214: 4 en 5 (O morgen van verblijden,)
 51. 51. Gezang 214: 4 en 5
 52. 52. Gezang 214: 4 en 5
 53. 53. Gezang 214: 4 en 5
 54. 54. Gezang 214: 4 en 5
 55. 55. Verkondiging n.a.v. Johannes 21 ‘Heb jij Mij lief?ʼ
 56. 56. Zingen: ELb 371: 1 en 2 Mijn Jezus, ik houd van U,
 57. 57. ELb 371: 1 en 2
 58. 58. ELb 371: 1 en 2
 59. 59. ELb 371: 1 en 2
 60. 60. ELb 371: 1 en 2
 61. 61. Gebeden Collecte Zingen ELb 170: 1 en 2 Groot is uw trouw, O Heer,
 62. 62. ELb 170: 1, r en 2
 63. 63. ELb 170: 1, r en 2
 64. 64. ELb 170: 1, r en 2
 65. 65. Zegen Zingen als antwoord: Refrein van ELb 170
 66. 66. ELb 170: r
 67. 67. Gezegende zondag gewenst Vanavond dienst om 19:00, met ds Snijder uit Diever over het thema: ‘Bidden, en dan … ?’ DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 19 MEI 2019

×