Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

20190714, 09.30 uur Vertrouw op Jezus!!!

33 visualizaciones

Publicado el

voorganger ds Huitema
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

20190714, 09.30 uur Vertrouw op Jezus!!!

 1. 1. Welkom Voorganger ds Huitema organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD G 289 Morgenglans der eeuwigheid
 3. 3. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 4. 4. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 5. 5. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 6. 6. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 7. 7. Morgenglans der eeuwigheid (LvdK 289) v. C.B. Burger; m. Freylinghausen 1704
 8. 8. Op verzoek van Gerrit en Trijntje opw 281 Als een hert dat……
 9. 9. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 10. 10. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 11. 11. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 12. 12. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 13. 13. Welkom Voorganger ds Huitema organist Johannes de Vries Mededelingen
 14. 14. P 27 – 2, 4 Eén ding slechts…
 15. 15. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 16. 16. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 17. 17. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Votum en groet klein gloria
 20. 20. Ere zij de Vader - Klein Gloria (EL 254 ) m. anoniem
 21. 21. G 210 – 1, 2, 4 Sta op! Morgen ongedacht
 22. 22. Sta op een morgen ongedacht (LvdK 210) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 23. 23. Sta op een morgen ongedacht (LvdK 210) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 24. 24. Sta op een morgen ongedacht (LvdK 210) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 25. 25. Sta op een morgen ongedacht (LvdK 210) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 26. 26. Sta op een morgen ongedacht (LvdK 210) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 27. 27. Sta op een morgen ongedacht (LvdK 210) t. A.C. den Besten; m. M. Vulpius
 28. 28. De zaligsprekingen, Matt. 5 : 2 – 12 NBG 2En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: 3Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven
 29. 29. 6Zalig die hongeren en dorsten naar de ​gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7Zalig de barmhartigen, want hun zal ​barmhartigheid​ geschieden. 8Zalig de reinen van ​hart, want zij zullen God zien. 9Zalig de vredestichters, want zij zullen ​kinderen​ Gods genoemd worden.
 30. 30. 10Zalig de vervolgden om der ​gerechtigheid​ wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 12Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.
 31. 31. G 303 – 1, 2, 5 De ware kerk des Heren
 32. 32. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 33. 33. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 34. 34. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 35. 35. De ware kerk ders Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 36. 36. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 37. 37. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 38. 38. Gebed
 39. 39. Kinderlied ELB 435 ‘K heb Jezus nodig……
 40. 40. ‘k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 41. 41. ‘k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 42. 42. ‘k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 43. 43. ‘k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 44. 44. 1 Samuël 7 : 7 t/m 17 NBG 7Toen de Filistijnen hoorden, dat de Israëlieten zich verzameld hadden te Mispa, trokken de stadsvorsten der Filistijnen tegen Israël op. De Israëlieten hoorden dit, en zij werden bevreesd voor de Filistijnen. 8En de Israëlieten zeiden tot Samuël:
 45. 45. Laat niet na voor ons tot de HERE, onze God, te roepen, opdat Hij ons verlosse uit de macht der Filistijnen. 9Toen nam Samuël een melklam en offerde het in zijn geheel de HERE tot een ​brandoffer. En toen Samuël voor Israël tot de HERE riep, antwoordde de HERE hem. 10Terwijl Samuël bezig was het ​brandoffer​ te brengen, rukten de Filistijnen op ​ten strijde​ tegen Israël,
 46. 46. maar de HERE deed te dien dage machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zodat zij tegen Israël de nederlaag leden. 11De mannen van Israël trokken toen uit Mispa, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot beneden Bet-Kar. 12En Samuël nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen;
 47. 47. hij gaf hem de naam Eben-Haëzer, en zeide: Tot hiertoe heeft ons de HERE geholpen. 13Zo werden de Filistijnen vernederd en drongen het gebied van Israël niet meer binnen. De hand desHEREN was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuël, 14en de steden die de Filistijnen aan Israël ontnomen hadden, kwamen opnieuw aan Israël,
 48. 48. van Ekron af tot ​Gat​ toe; en Israël ontrukte het daarbij behorende gebied aan de macht der Filistijnen. Ook was er ​vrede​ tussen Israël en de Amorieten. 15Samuël nu was richter over Israël, zolang hij leefde. 16Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis langs ​Betel, Gilgal en Mispa, en richtte Israël op al deze plaatsen;
 49. 49. 17daarna keerde hij naar Rama terug, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël; en hij bouwde daar de HERE een ​altaar.
 50. 50. ELB 232 – 1 Is hier een hart, door vrees…
 51. 51. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 52. 52. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 53. 53. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 54. 54. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 55. 55. Lucas 7 : 36 – 38 en 44 – 50 NBG Jezus door de zondares gezalfd 36Een der ​Farizeeën​ nodigde Hem om bij hem te komen eten; en Hij kwam in het huis van de ​Farizeeër​ en ging ​aanliggen. 37En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan tafel was in het huis van de ​Farizeeër.
 56. 56. En zij bracht een ​albasten​ kruik met ​mirre, 38en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de ​mirre.
 57. 57. 44En Zich naar de vrouw wendende, zeide Hij tot ​Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. 45Een kus hebt gij Mij niet gegeven,
 58. 58. maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. 46Met olie hebt gij mijn hoofd niet ​gezalfd, maar zij heeft met ​mirre​ mijn voeten ​gezalfd. 47Daarom zeg Ik u: Haar ​zonden​ zijn haar ​vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel ​liefde; maar wie weinig ​vergeven​ wordt, die betoont weinig ​liefde.
 59. 59. 48En Hij zeide tot haar: Uw ​zonden​ zijn u ​vergeven. 49En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de ​zonden​ ​vergeeft? 50En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in ​vrede!
 60. 60. ELB 232 – 2 Is hier een hart, door vrees…
 61. 61. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 62. 62. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 63. 63. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 64. 64. Is hier een hart, door vrees benard (EL 232) t. N. Claeys; m. S. Hamblen
 65. 65. Prediking over 1 Samuël 7 : 12 12En Samuël nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer, en zeide: Tot hiertoe heeft ons de HERE geholpen.
 66. 66. G 415 – 1, 2, 3 Komt nu met zang…
 67. 67. Komt nu met zang van zoete tonen (LvdK 415) t. A.Valerius; m. A.Valerius
 68. 68. Komt nu met zang van zoete tonen (LvdK 415) t. A.Valerius; m. A.Valerius
 69. 69. Komt nu met zang van zoete tonen (LvdK 415) t. A.Valerius; m. A.Valerius
 70. 70. Komt nu met zang van zoete tonen (LvdK 415) t. A.Valerius; m. A.Valerius
 71. 71. Komt nu met zang van zoete tonen (LvdK 415) t. A.Valerius; m. A.Valerius
 72. 72. Komt nu met zang van zoete tonen (LvdK 415) t. A.Valerius; m. A.Valerius
 73. 73. Dankgebed en voorbeden
 74. 74. Collecte 1ste Daken voor Armenië 2de eigen gemeente
 75. 75. ELB 299 – 1, 2, 3 Welk een vriend is onze Jezus
 76. 76. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 77. 77. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 78. 78. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 79. 79. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 80. 80. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 81. 81. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 82. 82. Zegen, 3 x amen

×