Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Adventsboodschap

445 visualizaciones

Publicado el

Voorganger dhr Harry Kamphuis
Organist Klaas Meinema
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Adventsboodschap

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist dhr Meinema Thema: “Adventsboodschap is redding uit de dood”
 2. 2. G 470 - 1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
 3. 3. 4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!‘
 4. 4. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist dhr Meinema Thema: “Adventsboodschap is redding uit de dood”
 5. 5. Gez. 465 : 1 Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, van U de zegeningen die 'k biddende begeer. Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer. Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.
 6. 6. Gez. 465 : 2 Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet. Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.
 7. 7. Gez. 465 : 3 Hoe kent Gij al mijn noden, waarin Gij trouw voorziet. Gij geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet! Wie komt tot U gevloden, wien Gij geen redding biedt? Gij laat de zondaar noden, nog eer hij tot U vliedt.
 8. 8. Gez. 465 : 4 O mocht ik U beminnen gelijk Gij mij bemint, laat heilge vrees van binnen mij leiden als uw kind! Mocht ik die rijkdom winnen, die roest noch mot verslindt, en werden nooit mijn zinnen door ijdle glans verblind!
 9. 9. Gez. 465 : 5 U zal ik eeuwig eren, die eeuwge goedheid zijt! U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!
 10. 10. Votum en groet
 11. 11. Gez. 473 : 1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.
 12. 12. Gez. 473 : 4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.
 13. 13. Gez. 473 : 5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'.
 14. 14. Gez. 473 : 6 Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.
 15. 15. Bidden
 16. 16. Ps. 40 : 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven,
 17. 17. mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.
 18. 18. Ps. 40 : 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt.
 19. 19. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, HEER, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.
 20. 20. Ps. 40 : 5 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet.
 21. 21. Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede, mijn moed wordt mij ontroofd. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.
 22. 22. Ps. 40 : 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! Laat wie U zoeken jubelen in U!
 23. 23. Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!
 24. 24. Psalm 40 1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. 2 Vurig verwachtte ik de HERE;toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep,3 Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel;Hij stelde mijn voeten op een rots,
 25. 25. mijn schreden maakte Hij vast, 4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen.
 26. 26. 5 Welzalig de man, die de HERE tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. 6 Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn God,
 27. 27. uw wonderen en uw gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen.
 28. 28. 7 In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, – Gij hebt mij geopende oren gegeven –, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. 8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; 9 ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.
 29. 29. 10 Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente; zie, mijn lippen weerhoud ik niet, HERE, Gij weet het. 11 Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente.
 30. 30. 12 Gij, HERE, onthoud mij uw erbarming niet; uw goeder- tierenheid en uw waarheid mogen mij bestendig bewaren. 13 Want rampen omgeven mij, zonder getal; mijn ongerech- tigheden hebben mij achter- haald, ik kan ze niet overzien; zij zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd, en mijn hart is mij ontzonken.
 31. 31. 14 Het behage U, HERE, mij te redden; HERE, haast U mij ter hulpe. 15 Laten tezamen beschaamd en schaamrood worden, wie mij het leven zoeken te benemen; terugdeinzen en te schande worden, wie mijn onheil begeren.
 32. 32. 16 Laten verstommen van schaamte, wie over mij roepen: Ha, ha! 17 Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben,
 33. 33. bestendig zeggen: De HERE is groot! 18 Al ben ik ellendig en arm, de HERE gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet.
 34. 34. “Adventsboodschap is redding uit de dood”
 35. 35. Gez. 434 : 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.
 36. 36. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.
 37. 37. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.
 38. 38. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.
 39. 39. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.
 40. 40. Danken en bidden Collecte 1ste voor evangelisatie 2de voor eigen gemeente Daarna G 259 Halleluja! Lof zij het Lam,
 41. 41. Halleluja! Lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd; die dood geweest is, - en Hij leeft; die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt!
 42. 42. Zegen Aanbidt de Vader in het woord! Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! Aanbidt de Geest uit beiden! Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

×