Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ ภาษาไทย ป.5

ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ ภาษาไทย ป.5

 1. 1. แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน หรือทาเครื่องหมายใดๆ ลงใน แบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือนาไปเผยแพร่
 2. 2. คำชี้แจงแบบทดสอบภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทาแบบทดสอบ 60 นาที 2. แบบทดสอบจะแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบเลือกคาตอบชนิด 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว มีจานวน 33 ข้อ (ข้อ 1 – 33 ข้อละ 2 คะแนน รวม 66 คะแนน) ตัวอย่ำง 0. ข้อใดเป็นคาประสม 1) นานา 2) ชาวนา 3) มะนาว 4) คลุกคลี วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยระบายทับ ตัวเลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 2) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ระบายทับตัวเลขในกระดาษคาตอบ ดังนี้ ข้อ 0.     ตอนที่ 2 แบบระบาย 2 คาตอบ โดยอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามในหมวด ก. และ หมวด ข. หมวดละ 1 คาตอบให้สัมพันธ์กัน มีจานวน 5 ข้อ (ข้อ 34 – 38 ถ้านักเรียน ตอบถูกทั้ง 2 หมวด จึงจะได้คะแนนข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอบถูก หมวด ก , ข ได้ 4 คะแนน ตอบถูก หมวด ก ได้ 2 คะแนน ตอบถูก หมวด ข ได้ 0 คะแนน) ตัวอย่ำง 00. คาที่ขีดเส้นใต้มีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับข้อใด ในหมวด ก. และคาใดมีเสียง วรรณยุกต์ตรงกับคาตอบข้างต้นในหมวด ข. “คุณพ่อปลูกทุเรียนที่สวนหลังบ้าน” ก. 1) สามัญ 2) เอก 3) ตรี 4) จัตวา ข. 1) ค้า 2) อาย 3) หิว 4) เขี่ย วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยระบายทับตัว เลขที่ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า ในหมวด ก. ตัวเลือกที่ 4) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง และในหมวด ข. ตัวเลือกที่ 3) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ ระบายทับตัวเลขในกระดาษคาตอบ ดังนี้ ข้อ 00. ก.     ข.    
 3. 3. ตอนที่ 3 แบบเลือกคำตอบชนิด 6 ตัวเลือก ข้อ 39 มีจานวน 1 ข้อ (ตอบถูก 4 ตัวเลือก ได้คะแนน 7 คะแนน รวม 7 คะแนน ตอบถูก 1 ตัวเลือก ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 2 ตัวเลือก ได้ 3 คะแนน ตอบถูก 3 ตัวเลือก ได้ 5 คะแนน ตอบถูก 4 ตัวเลือก ได้ 7 คะแนน) ตอนที่ 4 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน พิจารณาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้ว จงเขียนวงกลมล้อมคาว่า ใช่หรือไม่ใช่ ในแต่ละข้อ นักเรียนจะต้องเขียนวงกลมให้ครบทั้งสี่คาตอบให้ถูกต้องจึงจะได้ คะแนน จานวน 1 ข้อ (ข้อ 40 ข้อละ 7 คะแนน รวม 7 คะแนน) ตอบถูก 1 ตัวเลือก ได้ 1 คะแนน ตอบถูก 2 ตัวเลือก ได้ 3 คะแนน ตอบถูก 3 ตัวเลือก ได้ 5 คะแนน ตอบถูก 4 ตัวเลือก ได้ 7 คะแนน ห้ำมทำข้อสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนุญำต
 4. 4. ภาษาไทย ป.5 หน้า 1 ตอนที่ 1 แบบเลือกคาตอบชนิด 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว มีจานวน 33 ข้อ (ข้อ 1 – 33 ข้อละ 2 คะแนน รวม 66 คะแนน) อ่านข้อความที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ 1-2 1. จากข้อความข้างต้น มีความหมายอย่างไร 1) ทาตนให้ดีที่สุด 2) เลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง 3) พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ 4) เห็นคุณค่าของตนเอง 2. “กุหลาบ” จากข้อความข้างต้น เปรียบได้กับสิ่งใด 1) ความสามารถเฉพาะตัว 2) คุณค่าของตนเอง 3) การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 4) ฐานะความเป็นอยู่ที่ดี อ่านข้อความที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ 3-4 3. นิทานเรื่องนี้ ให้ข้อคิดอย่างไร 1) อย่าประมาทผู้ที่ด้อยกว่า 2) ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว 3) มีเพื่อนดี ทาให้ชีวีปลอดภัย 4) เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก 4. นิทานเรื่องนี้ สรุปได้อย่างไร 1) ความรักของเพื่อน 2) รอดได้ด้วยปัญญา 3) ทุกคนต้องรู้จักพึ่งพา 4) โทษของความละโมภ อ่านข้อความที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ 5 5. ประโยคหมายเลขใดเป็นข้อคิดเห็น 1) หมายเลข 1 2) หมายเลข 2 3) หมายเลข 3 4) หมายเลข 4 กวาง เต่า และกา เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่ง กวางติดบ่วงของนายพราน กาคิดจะช่วยกวาง โดยไปขโมยเสบียงอาหารของนายพราน ในขณะที่นายพรานไล่ตีกา เต่าจึงรีบไปกัดบ่วงของ นายพราน ทาให้กวางหนีไปได้ นายพรานจึงจับเต่าไว้ กวางรีบวิ่งไปหลอกล่อนายพราน นายพรานอยากได้กวางด้วย จึงรีบไปจับกวางทาให้เต่าหนีไปได้ นายพรานจึงกลับบ้านมือเปล่า แม้เราไม่ได้เกิดเป็นดอกกุหลาบ ก็อย่ารังเกียจที่เกิดเป็นบุปผาพันธุ์อื่น ขอแต่เป็นดอกที่งามที่สุดในพันธุ์ของเรา (1) สวนสาธารณะเป็นสถานที่มีบรรยากาศร่มรื่น (2) ปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น กุหลาบ ลีลาวดี หูกระจง มะม่วง (3) ในตอนเย็นประชาชนจะมาพักผ่อนและออกกาลังกาย (4) เพราะ การพักผ่อนในสวนที่ร่มรื่นเป็นวิธีคลายเครียดได้อย่างดี
 5. 5. ภาษาไทย ป.5 หน้า 2 อ่านข้อความที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ 6-7 6. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 1) เงินซื้ออาหารได้ 2) เงินซื้อความฉลาดได้ 3) เงินซื้อเครื่องนุ่งห่มได้ 4) เงินซื้อเครื่องใช้สอยได้ 7. “เงินกลับเป็นนายมนุษย์”หมายความว่าอย่างไร 1) คนเป็นหนี้สินมากขึ้น 2) คนใช้จ่ายเงินไม่เหมาะสม 3) คนยอมทาทุกอย่างเพื่อเงิน 4) คนต้องทางานหาเงินมากขึ้น อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 8 8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1) หมายเลข 1 เป็นข้อคิดเห็น 2) หมายเลข 2 เป็นข้อคิดเห็น 3) หมายเลข 3 เป็นข้อเท็จจริง 4) หมายเลข 4 เป็นข้อเท็จจริง อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 9 9. ข้อความใดที่นามาเติมในช่องว่างของบทร้อยกรองนี้ได้ถูกต้อง 1) จุ๊กกรูเรียกคู่ใจ 2) จุ๊กกรูจะช้าอยู่ใย 3) จุ๊กกรูกู่ร้องก้องไกล 4) จุ๊กกรู จุ๊กกรูได้ยินไหม เงินซื้ออาหารได้ ซื้อเครื่องนุ่งห่มได้ ซื้อเครื่องใช้สอยต่างๆ ได้ ซื้อชื่อเสียงก็ได้ ซื้ออานาจก็ได้ ซื้อความนิยมนับถือของคนอื่นก็ได้ ซื้อความงามก็ได้ ซื้อความฉลาดก็ได้ คนที่ไม่มีความดีอะไรเลย ถ้ามีเงินก็มีคนนับถือ ตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นนายของเงินอยู่ ตราบนั้น มนุษย์ก็เป็นสุขอยู่ได้ แต่ขณะใดที่เงินกลับเป็นนายมนุษย์ ตราบนั้น มนุษย์จะต้องเสื่อมโทรมทั้งกาลังกาย กาลังใจ และศีลธรรม (1) ยาใจเป็นคนสวยหุ่นดี (2) เธอสูง 165 เซนติเมตร น้าหนัก 55 กิโลกรัม (3) ปีนี้เธอ เข้าประกวดนางสาวไทย (4) ใครๆ ก็พูดกันว่าเธอควรได้เข้ารอบสิบคนสุดท้าย นกเขาโก่งคอขัน เรียกคู่มันเข้ามาใกล้ ....................................... จิกลูกไทรชักชวนกิน
 6. 6. ภาษาไทย ป.5 หน้า 3 อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 10 10. จากข้อความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยกับข้อใด 1) ควรเลิกใช้วิตามินรวม เพราะมีอันตรายต่อเด็กและทารก 2) ควรเลิกใช้วิตามินรวมกับทารกและเด็ก เพราะไม่จาเป็นต่อร่างกาย 3) ไม่ควรเลิกใช้วิตามินรวม เพราะผลการศึกษาเกิดกับทารกและเด็กในอเมริกา 4) ไม่ควรเลิกใช้วิตามินรวม เพราะคณะกรรมการอาหารและยาของไทยยังไม่รับรอง อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 11 11. ถ้าเขียนแผนภาพความคิดจากข้อความ คาใดเป็นความคิดหลัก 1) ต้นไม้ 2) คุณค่า 3) เด็กไทย 4) การปลูก อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 12 – 13 12. คาขวัญข้อใดมีใจความสาคัญครอบคลุมเนื้อหาข้างต้นมากที่สุด 1) สีย้อมผ้าอันตราย ห้ามใช้บริโภค 2) สีย้อมผ้าสวย แต่ควรใช้สีธรรมชาติ 3) สีย้อมผ้ามีสารพิษ จะเสียชีวิตเมื่อบริโภค 4) สีย้อมผ้าทาให้เกิดโรคร้าย อันตรายถึงชีวิต 13. ข้อความใดเหมาะสมที่สุดที่ใช้เขียนเพื่อเชิญชวนให้ใช้สีธรรมชาติ 1) สีย้อมผ้าสวยดี แต่ควรใช้สีธรรมชาติ 2) สีย้อมผ้าอันตราย รู้เลือกใช้สีธรรมชาติ 3) สีธรรมชาติสดใส อันตรายไม่มี สีสันสวยงาม 4) สีสังเคราะห์เหมาะกับการย้อมผ้า ราคาไม่แพง สีย้อมผ้าเป็นสีสังเคราะห์ มีสารพิษและโลหะหนักเจือปนอยู่มาก สารเหล่านี้ เมื่อเข้าไป สะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆ จะทาให้เกิดโรคร้ายถึงแก่ชีวิต วารสารสถาบันเกี่ยวกับเด็กในอเมริกา รายงานว่า มีทารกจานวนมากกว่า 8,000 ราย เสี่ยงต่อการเกิดโรคหืดและภูมิแพ้อาหารเนื่องจากการใช้วิตามินรวม นอกจากนี้ การใช้ วิตามินรวมมีส่วนทาให้เกิดอาการแพ้อาหารในเด็กที่ดื่มนมผงอีกด้วย ผลการศึกษายังพบว่า เด็กวัยสามขวบทุกคนที่รับประทานวิตามินรวมก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้อาหาร ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทย วิตามินรวมกาลังได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง ขอเชิญเด็กไทย นึกถึงต้นไม้ ในด้านคุณค่า ปลูกเพื่อประดับ ตกแต่งเคหา กันแสงสุริยา ด้วยเงาร่มเย็น
 7. 7. ภาษาไทย ป.5 หน้า 4 ดูแผนภาพโครงเรื่องที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 14 14. ข้อความใดที่เติมในช่องว่างได้ถูกต้องและสมบูรณ์ 1) รายงาน 2) เหตุการณ์ 3) สภาพปัญหา 4) ผลกระทบ 15. ข้อใดเป็นการเขียนแสดงความรู้สึก 1) เด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอล 2) เด็กๆ กาลังเล่นกันที่สนาม 3) เด็กผู้หญิงชอบเล่นตุ๊กตา 4) อยากเป็นเด็กจะได้เล่นอย่างสนุกสนาน 16. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแสดงความคิดเห็น 1) หนังสือเล่มนี้หนักเกินไป 2) นกหัวขวานอาศัยอยู่ในโพรงไม้ 3) แก้วน้าใบนี้ล้างไม่ค่อยสะอาด 4) นักเรียนห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กฉลาด 17. ข้อความใดเป็นการเขียนจากจินตนาการ 1) ต้นไม้ต้นนี้สูงใหญ่ร่มรื่นมาก 2) ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นทมึนเหมือนยักษ์ใหญ่ 3) ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่นกกาที่อาศัย 4) ต้นไม้ใหญ่เปรียบเหมือนบ้านของนกกา ดูภาพที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ 18 18. จากภาพ สะท้อนให้เห็นกิจกรรมใด 1) ปลูกป่าทดแทน 2) รณรงค์รักษาป่า 3) ป่าไม้ถูกทาลาย 4) อนุรักษ์ต้นไม้ น้าท่วม สาเหตุ การป้องกัน การตัดต้นไม้ ไม่มีแหล่งเก็บกักน้า เสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน ไม่ตัดไม้ทาลายป่า สร้างแหล่งเก็บกักน้า
 8. 8. ภาษาไทย ป.5 หน้า 5 อ่านข้อมูลจากตารางที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 19 คุณค่าทางโภชนาการของหอยบางชนิดต่อน้าหนักสด 100 กรัม ชนิดของหอย โปรตีน (กรัม) คาร์โบไฮเดรท (กรัม) ไขมัน (กรัม) คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) แคลเซียม (มิลลิกรัม) หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยลาย หอยขม 12.9 8.1 8.3 9.0 12.1 4.3 3.1 6.1 4.9 4.9 1.3 0.9 1.2 0.4 0.7 195 148 231 140 188 134 26 98 94 - 19. ถ้าต้องการสารอาหารที่ให้พลังงาน ควรเลือกรับประทานหอยชนิดใด 1) หอยแครง กับ หอยนางรม 2) หอยลาย กับ หอยขม 3) หอยนางรม กับ หอยแมลงภู่ 4) หอยแมลงภู่ กับ หอยขม 20. ประโยคใดมีคาบุพบท 1) พ่อกับแม่ไปซื้อของใช้ 2) หนังสือของเธอหายไปไหน 3) เขาขยันเรียนจึงสอบได้คะแนนดี 4) เธอชอบท่องเที่ยวแต่ฉันชอบดูหนัง 21. ข้อใดใช้คาอุทานไม่ถูกต้อง 1) อุ๊ย! เสื้อฉันเปียกหมดแล้ว 2) โอ๊ย! เราจะไปดูหนังเรื่องอะไรกันดี 3) เฮ้อ! ทางานเสร็จแล้วโล่งอกไปที 4) โธ่เอ๋ย! เรื่องแค่นี้เองตกใจไปได้ ดูภาพแล้วตอบคาถามข้อ 22-23 22. ถ้านาภาพนี้มาให้เพื่อนดู นักเรียนจะตั้งคาถามอย่างไร จึงจะทาให้เพื่อนสนใจ 1) ปี 2556 กรุงเทพฯจะมีอะไร 2) ช้างน้อยอ่านหนังสือได้หรือ 3) เมืองหนังสือโลกมีจริงไหม 4) ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไร
 9. 9. ภาษาไทย ป.5 หน้า 6 23. เหตุใดใช้ช้างอ่านหนังสือ เป็นสัญลักษณ์กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก 1) จูงใจให้เด็กไทยรักการอ่าน 2) ประเทศไทยมีช้างจานวนมาก 3) ช้างชอบอ่านหนังสือ 4) ช้างเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กไทยรุ่นใหม่รัก 24. ประโยคใดมีสกรรมกริยา 1) น้องร้องไห้บ่อยๆ 2) แม่เย็บผ้ากันเปื้อน 3) พ่อหัวเราะชอบใจ 4) พี่กาลังนอนหลับสนิท ดูภาพที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ 25 25. โฆษณาใดน่าเชื่อถือมากที่สุด 1) เครื่องดื่ม..สุขสุข ความสุขที่คุณดื่มได้ 2) แชมพูใสใส ลืมได้เลยว่าคุณมีรังแค 3) ครีมดี ดี นุ่มละไม ปลอดภัยทุกวัยผิว 4) ยาสีฟันไพรไพร ฟันขาวสดใสปลอดภัยจากสารเคมี 26. คาราชาศัพท์ข้อใดไม่ถูกต้อง 1) ทรงม้า 2) ทรงดนตรี 3) ทรงพระสรวล 4) ทรงเสวย 27. ข้อใดเป็นคาที่มาจากภาษาจีนทั้งหมด 1) เก้าอี้ เถ้าแก่ ฟาร์ม 2) ชาจีน กาแฟ โอเลี้ยง 3) ซาลาเปา เต้าหู้ เก๊กฮวย 4) เต้าเจี้ยว ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน 28. เติมคาลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง เหมาะสม “เจ้าอาวาสท่าน............ตอนนี้...............อยู่บน..................” 1) อาพาธ จาวัด กุฏิ 2) สรงน้า อาพาธ กุฏิ 3) อาพาธ ฉัน ศาลา 4) ทาวัตร จาวัด ศาลา เครื่องดื่ม..สุขสุข ความสุข ที่คุณดื่มได้ ใช้ แชมพู ใสใส ลืมได้เลยว่า คุณมีรังแค ครีม ดี ดี นุ่มละไมปลอดภัย ทุกวัยผิว ยาสีฟันไพรไพร ฟันขาวสดใส ปลอดภัยจากสารเคมี
 10. 10. ภาษาไทย ป.5 หน้า 7 29. ประโยคใดมีคาภาษาต่างประเทศมากที่สุด 1) พ่อของฉันเรียกแท็กซี่มารับที่คอนโดเพื่อไปคลินิก 2) พี่เรียนเปียโนและกีตาร์แต่ฉันเรียนระนาดและซอ 3) ฉันกินบะหมี่เกี๊ยว เพื่อนกินแซนด์วิชและไอศกรีม 4) แม่ซื้อแอปเปิล ปลากะพง และซีอิ้วที่ซุปเปอร์มาเกต 30. ข้อใดเรียงลาดับข้อตามกาพย์ยานี 11 ได้ถูกต้อง 1) 1 3 4 2 2) 3 1 2 4 3) 2 4 3 1 4) 4 2 1 3 อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 31 31. ข้อความข้างต้น ตรงกับสานวนใด 1) มืออยู่ไม่สุข 2) มือยาวสาวได้สาวเอา 3) มือถือสากปากถือศีล 4) มือไม่พายเอาเท้าราน้า อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 32 32. ข้อความนี้สรุปได้ตรงกับข้อใด 1) ประโยชน์ของเล็บ 2) อาหารที่จาเป็นต่อเล็บ 3) การดูแลสุขภาพของเล็บ 4) ลักษณะของเล็บที่มีสุขภาพดี 1 ได้ลิ้มชิมน้าปลา 2 มาตรแม้นมดหมดเมืองมา 3 จะดูดดื่มลืมน้าตาล 4 น้าปลาโอชารส การที่คนเราไม่ให้ความร่วมมือทากิจกรรมของส่วนรวม แล้วยังขัดขวางด้วยวิธีต่างๆ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อื่นใด ยังทาให้งานล่าช้าไม่บรรลุผลสาเร็จ เล็บไม่เพียงมีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น ยังช่วยปกคลุมและป้องกันอันตรายให้นิ้วส่วนปลาย เล็บที่มีสุขภาพดี ต้องแข็งแรงมีสีชมพูระเรื่อ เล็บจะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับสารอาหารที่ดี ควรบริโภควิตามินบี 2 เพื่อทาให้เล็บแข็งแรงไม่เปราะง่าย ธัญพืชช่วยป้องกันจุดด่างขาวที่เล็บ ผักใบเขียวเสริมธาตุเหล็กช่วยป้องกันเล็บบางแบน
 11. 11. ภาษาไทย ป.5 หน้า 8 อ่านข้อความที่กาหนดแล้วตอบคาถามข้อ 33 33. บทร้อยกรองนี้ เปรียบความกตัญญูว่าอย่างไร 1) เป็นทางส่องสว่าง 2) เป็นเหมือนรากแก้ว 3) เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตา 4) เป็นเครื่องหมายของคนดี ตอนที่ 2 แบบระบาย 2 คาตอบ โดยอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามในหมวด ก. และ หมวด ข. หมวดละ 1 คาตอบให้สัมพันธ์กัน มีจานวน 5 ข้อ (ข้อ 34 – 38 ถ้านักเรียน ตอบถูกทั้ง 2 หมวด จึงจะได้คะแนนข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน ตอบถูก หมวด ก , ข ได้ 4 คะแนน ตอบถูก หมวด ก ได้ 2 คะแนน ตอบถูก หมวด ข ได้ 0 คะแนน) อ่านข้อความ แล้วตอบคาถามข้อ 34 34. ข้อใดเป็นใจความสาคัญของเรื่องในหมวด ก. และใครปฏิบัติได้สอดคล้องกับใจความสาคัญ ของเรื่องในหมวด ข. ก. 1) ควรดื่มน้าอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว 2) เมื่อลืมดื่มน้า ควรดื่มชดเชย ให้มากๆ 3) การดื่มน้า ครั้งละมากๆ ทาให้เสียชีวิตได้ 4) ไม่ควรดื่มน้าครั้งละ มากๆ เพราะเป็น อันตรายต่อสุขภาพ ข. 1) ธิติดื่มน้าเฉพาะเช้า และเย็น ครั้งละมากๆ 2) มุตาดื่มน้าครั้งละ ไม่มากแต่ดื่มบ่อยๆ วันละประมาณ 8 แก้ว 3) ศักดาไม่ชอบ ดื่มน้า พอนึกได้ก็ดื่ม ครั้งละมากๆ 4) สุดาดื่มน้า เฉพาะตอนบ่ายครบ 8 แก้ว กตัญญู กตเวที นั้นดีเลิศ เป็นเครื่องเชิด ชูหน้า เพิ่มราศี เป็นรากแก้ว ขวัญตน ของคนดี เป็นเครื่องชี้ ส่องให้เห็น ว่าเป็นคน ใครๆ ก็บอกว่าการดื่มน้าได้วันละ 8 แก้ว แต่ค่อยๆ ดื่มไปตลอดวันไม่ใช่ทั้งวันไม่ดื่มเลย มาดื่มรวบยอดในครั้งเดียว การดื่มน้าปริมาณมากๆ ในครั้งเดียวอาจทาให้เกิดอาการน้าเป็นพิษ เนื่องจากเลือดเจือจางและอาจทาให้เป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง ถ้าอาการเกร็งไปเกิดที่สมอง หัวใจ หรือปอด จะทาให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้
 12. 12. ภาษาไทย ป.5 หน้า 9 พิจารณาความถูกต้องของลักษณะบังคับของกาพย์ยานี 11 แล้วตอบคาถามข้อ 35 35. ข้อใดควรเป็นวรรคที่ 4 ของ บทที่ 1 ในหมวด ก. และข้อใดควรเป็นวรรคที่ 2 ของ บทที่ 2 ในหมวด ข. ก. 1) หมีเสือกวางช้างนกยูง 2) หมีเสือกวางช้าง กระทิง 3) หมีเสือกวางช้าง ฮิบโป 4) หมีเสือกวางช้าง ม้าลาย ข. 1) เดินทางมา น่าโมโห 2) มาอยู่กรง ไม่ใหญ่โต 3) ต่างงุนงง มาอยู่นี่ 4) มาอยู่กรงใน สวนสัตว์ อ่านกลุ่มคาและแผนภาพความคิด แล้วตอบคาถามข้อ 36 36. ข้อใดเป็นความคิดหลัก ในหมวด ก. และข้อใดเป็นความคิดย่อยของความคิดหลัก ของคาตอบข้างต้นในหมวด ข. ก. 1) การสร้างตึก 2) วิธีการแก้ไข 3) การบุกรุกพื้นป่า 4) ควันจากการเผาไหม้ ข. 1) มนุษย์ไม่มีแหล่งอาหาร 2) ภาวะโลกร้อน 3) การเผาขยะ 4) การปลูกต้นไม้ เที่ยวไปในสวนสัตว์ สารพัดสัตว์มากมี ลิงค่างบ่างชะนี .................................... โอ้สัตว์จากไพรพง .................................... ดาราทาท่าโก้ คนตามตื๊อซื้อบัตรชม อากาศเป็นพิษ ความคิดหลัก ความคิดหลัก ผลกระทบ ความคิดย่อย ความคิดย่อย ความคิดย่อย ความคิดย่อย ความคิดย่อย มะเร็งปอด การสร้างตึก สาเหตุของการเกิด การบุกรุกพื้นที่ป่า ภาวะโลกร้อน มนุษย์ไม่มีแหล่งอาหาร การประหยัดไฟ ควันจากการเผาไหม้ การปลูกต้นไม้ การเผาขยะ ผลกระทบ มะเร็งปอด วิธีการแก้ไข
 13. 13. ภาษาไทย ป.5 หน้า 10 อ่านข้อความ แล้วตอบคาถามข้อ 37 37. ใจความสาคัญของข้อความนี้ในหมวด ก. และใครมีพฤติกรรมสอดคล้องกับใจความสาคัญ ในหมวด ข. ก. 1) แนะนาเรื่องการปลูก ต้นไม้ 2) อธิบายสาเหตุของ การเกิดภัยแล้ง 3) รณรงค์ให้ช่วยกัน รักษาแหล่งน้า 4) เชิญชวนให้เยาวชน อนุรักษ์ผืนป่าต้นน้า ข. 1) หนุ่ยปลูกต้นไม้ บริเวณป่าต้นน้า 2) เอกนาป้าย ประกาศไปติดไว้ที่ ริมรั้ว 3) เล็กเข้าใจสาเหตุ ของการเกิด ภัยแล้ง 4) น้อยมีความรู้เรื่อง การปลูกพืช ชนิดต่างๆ อ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคาถามข้อ 38 38. บทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดเรื่องใดในหมวด ก. และใครปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อคิดดังกล่าวใน หมวด ข. ก. 1) การประเมินค่า ของคน 2) การสร้างเสน่ห์ ให้กับตนเอง 3) การรู้จักเลือกคบคน 4) การพูดจาดีกับผู้อื่น ข. 1) นภาพูดจาไพเราะ กับทุกคน 2) สุธีคบคนที่จริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว 3) พัชรายกย่องคนที่ ทาความดี 4) ชาตรีแต่งกายด้วย เสื้อผ้าราคาแพง แย้มยิ้มดูพริ้มพราย จึงค่อยหมายว่าคนดี คบค้าร่วมพาที เป็นเพื่อนรักสมัครใจ นานวันจึงพลันรู้ ที่เห็นอยู่แปรเปลี่ยนไป หยาบคายซ่อนภายใน ต้องลี้หลบเลิกคบกัน อย่าหลงรูปภายนอก มิได้บอกทุกสิ่งอัน ควรคิดพินิจพลัน คบผู้ใดให้ตริตรอง การเกิดภัยแล้งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการละเลยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวชนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้า เพื่ออนาคตข้างหน้าจะไม่เกิดภัยแล้ง
 14. 14. ภาษาไทย ป.5 หน้า 11 ตอนที่ 3 แบบเลือกค้าตอบชนิด 6 ตัวเลือก ข้อ 39 มีจานวน 1 ข้อ ตอบถูก 4 ตัวเลือก ได้คะแนน 7 คะแนน รวม 7 คะแนน 39. เขียนแผนภาพความคิดโดยเลือกหัวข้อ 1-6 เพียง 4 ข้อ มาเติมให้เหมาะสมสอดคล้อง สัมพันธ์กัน 1) แต่งกายด้วยผ้าไทย 2) แยกขยะก่อนทิ้ง 3) ลดการใช้พลังงาน 4) ปลูกพืชผักสวนครัว 5) ปลูกต้นไม้ 6) ใช้วัสดุธรรมชาติ ตอนที่ 4 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน พิจารณาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้ว จงเขียนวงกลมล้อมคาว่า ใช่ หรือไม่ใช่ ในแต่ละข้อ นักเรียนจะต้องเขียนวงกลมให้ครบทั้งสี่คาตอบให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนน จานวน 1 ข้อ (ข้อ 40 ข้อละ 7 คะแนน รวม 7 คะแนน) 40. นักเรียนคิดว่าข้อความใดที่ใช้สานวนภาษาได้ถูกต้อง ข้อความ ค้าตอบ 000. จิราไม่มีพ่อแม่มีอะไรก็แบ่งปันให้เขาบ้างคิดว่าเป็นลูกนกลูกกา ใช่ /ไม่ใช่ 1) ชาลีใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายเป็นวัวลืมตีน ใช่ /ไม่ใช่ 2) ครูบอกว่าฉันเขียนหนังสือหวัดเป็นไก่เขี่ย ใช่ /ไม่ใช่ 3) ความจริงฉันก็กลัวถูกดุเหมือนกันแต่ก็ยิ้มสู้ทาใจดีสู้เสือไปอย่างนั้น ใช่ /ไม่ใช่ 4) นักเรียนฝากหนังสือไว้กับคุณครูอย่างนี้เรียกว่าฝากปลาไว้กับแมว ใช่ /ไม่ใช่ *************** วิธีแก้โลกร้อน

×