Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rpt bm tahun 2

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Rpt bm tahun 2

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian Tatabahasa Ilmu Objektif dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi keseluruhan dan nada yang sesuai. Nama khas Pendidikan Moral unit, rujukTEMA: DUNIA KAMI Nama Am buku teks. ARAS 1 Kata Ganti nama i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai UntukTAJUK: TAHUN 2 mengikut situasi dalam perbualan. Kosa kata Nilai membina ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan objektif betul. Januari Bekerjasama harian, rujuk Febuari Rajin Fokus utama ARAS 2 Mac dan Fokus i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai April KBT sampingan mengikut situasi dalam perbualan. yang dipilih Sebutan dan Intonasi KB-menganalisis untuk p&p 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara maklumat. pada hari bertatasusila. Peribahasa berkenaan. Anak sulung ARAS 2 Anak bangsa Penulisan i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan s Anak tunggal esuatu topik. Ayat tunggal tentang 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar biografi ditonton, dibaca atau dialami. Kawan Saya ARAS 1 i. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ARAS 2 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Halaman 1
 2. 2. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Tatabahasa Ilmu Objektif intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. keseluruhan Tanda baca Pendidikan Moral unit, rujukTEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 Kata ganti nama buku teks. i Memahami perkataan, frasa dan ayat UntukTAJUK:KAWAN ARAS 3 Kosa kata Nilai membina BAHARU i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan objektif menarik murid Bersopan santun harian, rujuk gembira Fokus utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang ketua KBT dan Fokus betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. khabar sampingan KB-Menjana Idea yang dipilih ARAS 1 Sebutan dan Intonasi KB-Menilai untuk p&p i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong,vokal pada hari berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Ayat majmuk berkenaan. ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Penulisan Menulis 3 ARAS 2 ayat tunggal i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal BLA m/s 8 dan ayat majmuk berbilang subjek. Halaman 2
 3. 3. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 1 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Tatabahasa Ilmu Objektif majmuk. keseluruhan Kata adjektif Pendidikan Moral unit, rujukTEMA: DUNIA KAMI ARAS 1 Tanda baca buku teks. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik UntukTAJUK: KAMI DI ii. Menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik Kosa kata Nilai membinaSEKOLAH objektif ARAS 2 bijak bekerjasama harian, rujuk ii) menulis ayat tunggal dengan tulisan yang cantik rajin bersopan santun Fokus utama bersih dan Fokus 9.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan kerjasama sampingan yang dipilih ARAS 1 Sebutan dan Intonasi KBT untuk p&p i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. pada hari Ayat majmuk KB-menjana idea berkenaan. Penulisan Bina 2 ayat bagi setiap gambar. Contoh : BLA –ms11 Halaman 3
 4. 4. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 2 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif bertatasusila. keseluruhan ARAS 1 Kata nama Pendidikan unit, rujukTEMA : KELUARGA i. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang Kata ganti nama kesihatan buku teks. CERIA dikemukakan. Tanda baca Pendidikan moral Untuk 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan membinaTAJUK : KELUARGA menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para Kosa kata Nilai objektif SAYA linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. harian, rujuk ARAS 1 Ayah kasih sayang Fokus utama i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran Ibu bersopan santun dan Fokus secara spontan. Kakak sampingan ARAS 2 Abang yang dipilih i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan Maafkan untuk p&p bersopan. Berkelah pada hari ARAS 3 makanan berkenaan. i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan. Penulisan 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami . ARAS 2 i. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ARAS 3 i. Menceritakan cerita yang didengar atau ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul ii. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Halaman 4
 5. 5. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 2 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Tatabahasa Ilmu Objektif intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. keseluruhan imbuhan men kajian tempatan unit, rujukTEMA : KELUARGA ARAS 1 ayat tunggal buku teks. CERIA i. Memahami perkataan, frasa dan ayat. ayat majmuk Untuk ARAS 2 membinaTAJUK : TANGGUNG i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat Kosa kata Nilai objektif JAWAB KAMI tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. harian, rujuk mencuci kasih sayang Fokus utama 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan menolong hormat- dan Fokus maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat menyapu menghormati sampingan daripada internet menyiram yang dipilih membantu untuk p&p ARAS 1 Mengemaskan pada hari i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. berkenaan. Sebutan dan Intonasi KBT Penulisan Bina 4 ayat Ayat majmuk Kontekstual- majmuk. menghubungkait BLA ms 21 Halaman 5
 6. 6. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 2 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Tatabahasa Ilmu Objektif majmuk. keseluruhan Kata nama am Kajian Tempatan unit, rujukTEMA : KELUARGA ARAS 1 Ayat majmuk buku teks. CERIA i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Untuk ARAS 3 Kosa kata Nilai membinaTAJUK : SAYA SAYANG i. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat objektif AKAN MEREKA majmuk. sayang kasih sayang harian, rujuk gagah hormat- Fokus utama 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam rajin menghormati dan Fokus sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. cantik sampingan Mendidik yang dipilih ARAS 1 untuk p&p i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan Sebutan dan Intonasi KBT: pada hari perkataan yang diberi. berkenaan. Ayat tunggal kontekstual- ARAS 2 bekerjasama Penulisan ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat menyusun atur. majmuk. Ucapan selamat hari 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan bapa kemas. BLA ms 23 ARAS 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Halaman 6
 7. 7. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 3 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, keseluruhan intonasi dan nada yang sesuai. Kata tanya ICT unit, rujukTEMA : KAMI MURID Imbuhan men buku teks.CEMERLANG ARAS 1 Kata Kerja i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan Untuk bahasa yang sesuai. membinaTAJUK : AMALAN Kosa kata Nilai objektif CEMERLANG 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara harian, rujuk secara bertatasusila. Makmal baik hati Fokus utama Komputer rajin dan Fokus ARAS 1 Emel bijak sampingan i. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang Internet yang dipilih dikemukakan. Surat untuk p&p pada hari 2.1 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan berkenaan. bahasa yang sesuai dan tepat. Sebutan dan Intonasi KBT Penulisan ARAS 1 Ayat penyata KB- menjana idea i. Memberitahu isi –isi penting sesuatu perkara dengan Tulis 5 ayat menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. tentang Peribahasa kegunaan ARAS 2 komputer i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat Baik hati yang betul. BLA ms 28 ARAS 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. Halaman 7
 8. 8. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)(sambungan ) 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk ObjektifUNIT 3 dengan menggunakan kata, istilah ,frasa ,ayat yang tepat dan keseluruhan laras bahasa yang sesuai. unit, rujuk buku teks.TEMA : KAMI MURID ARAS 1CEMERLANG Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk Untuk bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara membinaT secara bertatasusila. objektifAJUK : AMALAN harian, rujukCEMERLANG ARAS 3 Fokus utama i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk bertanya dan dan Fokus menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. sampingan yang dipilih 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang untuk p&p sesuatu perkara secara terperinci ,tepat dan tersusun. pada hari berkenaan. ARAS 3 i. Menyampaikan pendapat dengan kata ,frasa serta ayat yang Penulisan jelas dan tepat. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. ARAS 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. Halaman 8
 9. 9. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 3 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Tatabahasa Ilmu Objektif permerhatian dan maklumat yang disampaikan oleh pihak keseluruhan lain. kata tanya pendidikan moral unit, rujuk bukuTEMA : KAMI MURID ayat tanya teks. CEMERLANG ARAS 2 kata adjektif i. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan Untuk pengalaman sedia ada. kosa kata Nilai membinaTAJUK : BIJAK objektif harian, BELAJAR 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang mengulangkaji kerajianan rujuk Fokus betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. pelajaran displin utama dan jadual bijak. Fokus ARAS 1 baerjaya sampingan i. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan Tahniah yang dipilih sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang untuk p&p sesuai. Sebutan dan KBT pada hari Intonasi berkenaan. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang di KB menjana idea baca. Ayat tanya Penulisan Menyenaraikan Peribahasa aktiviti pada waktu rehat. Masa itu emas BLA ms 33 Halaman 9
 10. 10. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 4 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif bertatasusila. keseluruhan Kata nama khas Kajian Tempatan unit, rujukTEMA : DESTINASI ARAS 1 Kata nama am Sains buku teks. PELANCONGAN i. Bersoaljawab tentang perkara yang berdasarkan sesuatu topik. Kata tanya Ayat tanya Untuk ARAS 2 membinaTAJUK : MARI i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan Kosa kata Nilai objektif MELANCONG menggunakan kata tanya. harian, rujuk Melancong kesyukuran Fokus utama 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, Bercuti rasional dan Fokus ditonton, dibaca atau dialami. Tempat sampingan Menarik yang dipilih ARAS 1 Negeri KBT untuk p&p i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat Pelawat pada hari yang betul. TMK- penerokaan berkenaan. KB- meramal ARAS 2 Sebutan dan Intonasi Penulisan i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Ayat penyata Bina 5 ayat daripada ARAS 3 gambar i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi Peribahasa dengan menggunakan bahasa yang betul. BLA ms 44 Makan angin ii. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. Halaman 10
 11. 11. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 4 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang Tatabahasa Ilmu Objektif betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. keseluruhan Simpulan bahasa Sains unit, rujukTEMA : DESTINASI ARAS 1 Tanda baca Kajian Tempatan buku teks. PELANCONGAN i. Membaca kuat teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang Untuk sesuai. Kosa kata Nilai membinaTAJUK : PULAU objektif LAGENDA ARAS 2 Sampai kesyukuran harian, rujuk i. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. Sebentar Fokus utama singgah dan Fokus feri KBT sampingan menginap yang dipilih membeli-belah KB-Meramal untuk p&p Gembira pada hari berkenaan. Sebutan dan Intonasi Penulisan Ayat penyata Pengalaman Sapok di Peribahasa Pulau Langkawi Makan angin Ada hati BLA ms 48 Buah tangan Halaman 11
 12. 12. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 4 8.1 Membina dan menulis perkataan ,ayat tunggal dan ayat Tatabahasa Ilmu Objektif majmuk. Tanda baca Kajian sains keseluruhan Simpulan bahasa unit, rujukTEMA : DESTINASI ARAS 1 buku teks. PELANCONGAN i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul Nilai dan tulisan yang cantik. Kosa kata Rasional Untuk membinaTAJUK : TEMPAT- ARAS 3 Taman objektif TEMPAT YANG ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. Bandaraya KBT harian, rujuk MENARIK Kampung Menilai Fokus utama 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam Penerokaan dan Fokus sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. sampingan ARAS 2 yang dipilih untuk p&p i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan pada hari perkataan yang diberi. berkenaan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre prosa atau puisi termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna ARAS 2 i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ARAS 1 i Menilai dan membetulkan kesipan ayat. Halaman 12
 13. 13. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 5 1.1. Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian Tatabahasa Ilmu Objektif dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi Kata tanya Sains keseluruhan dan nada yang sesuai. Kata adjektif Kajian Tempatan unit, rujukTEMA : CINTAILAH ARAS 1 buku teks. ALAM SEKITAR i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kosa kata Nilai Untuk Khemah tanggungjawab membinaTAJUK : KELAB 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Flora displin objektif KEMBARA bertatasusila. Fauna Berkerjasama harian, rujuk ARAS 2 Unggun api Fokus utama i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan Kicau dan Fokus menggunakan kata tanya. KBT sampingan ARAS 3 KB-Menjana idea yang dipilih i. Bersoaljawab tentang perkara yang menarik berdasarkan Konstruktisvesme untuk p&p sesuatu topik. pada hari berkenaan. 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami. Penulisan ARAS 2 ii. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan Menulis menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. laporan berdasarkan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk jadual dalam dengan menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang tepat dan buku teks laras bahasa yang sesuai. m/s 55 ARAS 1 i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. ARAS 3 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Halaman 13
 14. 14. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 5 4.1 Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang Tatabahasa Ilmu Objektif sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. keseluruhan Kata ganti nama diri Sains unit, rujukTEMA : CINTAILAH ARAS 1 Ayat tanya Kajian tempatan buku teks. ALAM SEKITAR i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. Penjodoh bilangan Untuk 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian membinaTAJUK : MENJAGA pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Kosa kata Nilai objektif ALAM SEKITAR harian, rujuk ARAS 3 Kawal Tanggungjawab Fokus utama i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu Membiak Sayang- dan Fokus perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. Seketul menyayangi sampingan Sebatang kesyukuran yang dipilih 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang untuk p&p betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. pada hari ARAS 1 KBT berkenaan. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Menghubungkait Penulisan ARAS 2 Menjana idea i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan Tulis ayat sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang berkaitan sesuai. gambar A ARAS 3 dan B m/s 59 i. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera . Membuat yang dibaca. perbezaan dalam 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang gambar. tersurat dan tersirat. ARAS 2 i. Membaca ayat yang diberikan. ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. Halaman 14
 15. 15. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 5 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang Tatabahasa Ilmu Objektif sesuatu perkara. keseluruhan Ayat perintah pendidikan moral unit, rujukTEMA : CINTAILAH ARAS 1 Kata seru kajian tempatan buku teks. ALAM SEKITAR i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Kata hubung sains Untuk 8.1 Membina dan menulis perkataan ,ayat tunggal dan ayat membinaTAJUK : SAYA SAYANG majmuk. Kosa kata Nilai objektif AKAN ALAM harian, rujuk SEKITAR. ARAS 1 Bertakung tanggungjawab Fokus utama i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul Meludah prihatin dan Fokus dan tulisan yang cantik. Membiak kasih sayang sampingan Kuman yang dipilih ARAS 2 Tercemar untuk p&p i. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat KBT pada hari majmuk. Menjana idea berkenaan. TKP-Verbal 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam Penulisan sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ARAS 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberi. ARAS 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi. Halaman 15
 16. 16. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 6 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, Tatabahasa Ilmu Objektif ditonton, dibaca atau dialami. keseluruhan Kata Adjektif Pendidikan unit, rujukTEMA; MAKANAN ARAS 1 Ayat Penyata Kesihatan buku teks. UNTUK i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan Pendidikan Moral KESIHATAN menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Untuk membina ARAS 2 Kosa Kata Nilai objektifTAJUK; MAKANAN i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan harian, rujuk SEIMBANG menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Karbohidrat Kebersihan Fokus utama Protein Rajin dan Fokus ARAS 3 Vitamin Kesyukuran sampingan i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi Garam Mineral yang dipilih dengan menggunakan bahasa yang betul. Lemak KBT untuk p&p pada hari 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa KB- Menjana idea, berkenaan. yang sesuai dan tepat. menilai Penulisan ARAS 2 i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang Karangan- betul. makanan kegemaran 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk saya dengan menggunakan kata istilah, frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 3 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Halaman 16
 17. 17. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 6 5.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Tatabahasa Ilmu Objektif intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. keseluruhan ARAS 1 Ayat penyata pendidikan unit, rujukTEMA; MAKANAN i. Memahami perkataan frasa dan ayat. Kata tanya kesihatan buku teks. UNTUK ARAS 3 pendidikan Moral KESIHATAN i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan Untuk menarik. membina Kosa kata objektifTAJUK; KEBERSIHAN 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang Nilai harian, rujuk MAKANAN betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Cirit-birit Fokus utama ARAS 1 Tercemar Kebersihan dan Fokus i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal Bakteria Kesyukuran sampingan dan ayat majmuk berbilang subjek. Rajin yang dipilih ARAS 2 untuk p&p i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan pada hari sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang berkenaan. sesuai. KBT ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. Penulisan iii. KMD- meramal ARAS 3 KB- Menilai i. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ARAS 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Halaman 17
 18. 18. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)(sambungan ) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Objektif tersurat dan tersirat. keseluruhan unit, rujuk ARAS 2 buku teks. i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang Untuk diberikan. membina objektif 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat harian, rujuk majmuk. Fokus utama dan Fokus ARAS 1 sampingan i. Melengkapakan ayat dengan perkataan yang sesuai yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Halaman 18
 19. 19. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 6 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk Tatabahasa Ilmu Objektif e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. keseluruhan Kata adjektif Pendidikan unit, rujukTEMA; MAKANAN ARAS 1 Imbuhan ter- kesihatan buku teks. UNTUK i. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang Antonim Pendidikan moral KESIHATAN sesuai. Untuk Kosa kata Nilai membina ARAS 2 objektifTAJUK; TABIAT i. Melengkapakan perenggan dengan perkataan dan frasa yang Seimbang Kesyukuran harian, rujuk PEMAKANAN sesuai. Tabiat Kebersihan Fokus utama Bersantan Rajin. dan Fokus 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Kencing manis sampingan KBT yang dipilih ARAS 2 untuk p&p i. Mengenal pasti dan mebetulkan kesilapan struktur ayat. KB- pada hari Menjana idea berkenaan. KB –Menilai BCB- Mencatat maklumat Halaman 19
 20. 20. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 7 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, Tatabahasa Ilmu Objektif ditonton,dibaca atau dialami. keseluruhan ARAS 2 Imbuhan meN- Kajian tempatan unit, rujukTEMA; KISAH DAN i. Menceritakan cerita yang didengar danditonton dengan Ayat tanya Pendidikan moral buku teks. TELADAN menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Ayat penyata ARAS 3 Untuk i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi Kosa kata Nilai membinaTAJUK; PERISTIWA dengan menggunakan bahasa yang betul. objektif YANG BERLAKU Hotel Patuh harian, rujuk 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Lemas Tolong-menolong Fokus utama yang sesuai dan tepat. Pantai Keinsafan dan Fokus ARAS 1 Ambulans sampingan i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan KBT yang dipilih menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. untuk p&p ARAS 2 KB- pada hari i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengenalpasti berkenaan. betul. sebab dan akibat KB- membuat Penulisan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk keputusan dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang Bina ayat tepat dan laras bahasa yang sesuai. tentang ARAS 1 gambar i. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan dalam teks berdasarkan situasi. m /s 14 ARAS 2 i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk Tulis cerita menyampaikan maklumat. tentang gambar 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang dalam teks sesuatu perkara secara terprinci,tepat dan tersusun. m/s 16 ARAS 2 i. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. Halaman 20
 21. 21. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 7 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk Tatabahasa Ilmu Objektif dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang keseluruhan tepat dan laras bahasa yang sesuai. Simpulan bahasa Pendidikan moral unit, rujukTEMA; KISAH DAN ARAS 1 Penjodoh bilangan Sains buku teks. TELADAN i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk Kata ganda menyampaikan maklumat. Untuk membinaTAJUK; SANG MERBAH 5.1 Membuat kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Kosa kata Nilai objektif DAN SANG intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. harian, rujuk MURAI ARAS 1 Bertungkus lumus Rajin Fokus utama i. Memahami perkataan frasa dan ayat. Bermandi peluh Tolong menolong dan Fokus Berwaspada Bekerjasama sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang Ringan tulang yang dipilih betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Berat tulang untuk p&p ARAS 2 Basah kuyup KBT pada hari i. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. berkenaan. ARAS 3 BCB- Bacaan i. Memberi penjelasan tentang bahan sasterad dan bukan luncuran dan Penulisan sastera yang dibaca. bacaan imbasan KB- Membuat Bina ayat 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan kesimpulan daripada maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat peribahasa daripada internet. yang diberi. ARAS 3 Dengan i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan merujuk tajuk yang dibincangkan. gambar dalam teks. Halaman 21
 22. 22. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 7 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat Tatabahasa Ilmu Objektif majmuk. keseluruhan Simpulan bahasa Pendidikan moral unit, rujukTEMA; KISAH DAN ARAS 1 Kata tanya Pendidikan sivik buku teks. TELADAN i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Kosa kata Nilai Untuk membinaTAJUK; JIRAN YANG ARAS 2 Berkas Prihatin objektif harian, PRIHATAIN i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Pelancong Bertanggungjawab rujuk Fokus Prihatin Berani utama dan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi) termasuk Fokus e-mel yang mudah,menarik dan bermakna. KBT sampingan yang dipilih ARAS 3 Kontekstual- untuk p&p i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberi hubungkait pada hari KB- Membuat berkenaan. kesimpulan Penulisan Menyalin dan melengkapkan teks cerita dalam buku teks m/s 24 Halaman 22
 23. 23. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 8 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian Tatabahasa Ilmu Objektif dengan kata,ungkapan,ayat,sebutan,intonasi dan nada yang keseluruhan sesuai. Ayat perintah Kemahiran hidup unit, rujukTEMA : KITA ARAS 1 Kata perintah Pendidikan sivik buku teks. PENGGUNA i. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Antonim BIJAK ARAS 3 Untuk i. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang membina dengan sopan dalam perbualan Kosa kata Nilai objektifTAJUK : BIJAK MEMILIH harian, rujuk 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Pasar raya Bijak Fokus utama bertatasusila. Luput Amanah dan Fokus ARAS 2 Tanda harga Prihatin sampingan i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan Teliti yang dipilih sesuatu topik Tempoh KBT untuk p&p Kemik KB- Menghuraikan pada hari 1.3 Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang KB- Membuat berkenaan. sesuatu perkara. inferens ARAS 1 Penulisan ii. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti iii. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul Pasar Malam dan jelas di tempat ARAS 2 saya i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Halaman 23
 24. 24. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)(sambungan ) 3.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk Objektif dengan menggunakan kata,istilah,frasa,ayat yang tepat dan keseluruhan laras bahasa yang sesuai. unit, rujuk buku teks. ARAS 1 ii. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan Untuk berdasarkan situasi. membina objektif 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan harian, rujuk pemerhatian,pengalaman,dan maklumat yang disampaikan Fokus utama oleh pihak lain. dan Fokus sampingan ARAS 1 yang dipilih i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian untuk p&p dan maklumat yang diterima pada hari berkenaan. Penulisan Halaman 24
 25. 25. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 8 5.3 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Tatabahasa Ilmu Objektif intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. keseluruhan ARAS 1 Kata bilangan Kemahiran hidup unit, rujukTEMA : KITA ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal Kata tanya Pendidikan moral buku teks. PENGGUNA dan ayat majmuk berbilang subjek. Pendidikan sivik BIJAK Untuk 5.4 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan membina intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang objektifTAJUK : SUKA dibaca. harian, rujuk MENABUNG ARAS 1 Kosa kata Fokus utama i. Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan Nilai dan Fokus intonasi yang betul dan lancar Menabung sampingan Berjimat-cermat Berjimat-cermat yang dipilih 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan Pepatah Rajin untuk p&p maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat pada hari daripada internet. berkenaan. ARAS 2 Peribahasa i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan KBT Penulisan tajuk yang dibincangkan Sediakan payung ARAS 3 sebelum hujan KMD- Imaginasi Membina i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan -meramal ayat dengan tajuk yang dibincangkan Sedikit-sedikit, lama merujuk menjadi bukit gambar 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang dalam BLA tersurat dan tersirat. m/s 35 ARAS 1 i. Membaca perkataan dan frasa yang diberi. Halaman 25
 26. 26. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANUNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN KURIKULUM Fokus Sampingan (FS)UNIT 8 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Tatabahasa Ilmu Objektif majmuk. keseluruhan Kata hubung Kemahiran hidup unit, rujukTEMA : KITA ARAS 1 Imbuhan awalan Pendidikan moral buku teks. PENGGUNA i. Menulis dengan cara yang betul dan cantik. Pendidikan sivik BIJAK Untuk 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam membina sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Nilai objektifTAJUK : KELAB Kosa kata harian, rujuk PENGGUNA ARAS 1 Rajin Fokus utama SEKOLAH i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan Aktif Bijak dan Fokus perkataan yang diberi. Kes Kerjasama sampingan Faedah yang dipilih 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang Mutu untuk p&p kemas. Daftar pada hari Basmi berkenaan. ARAS 3 KBT i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai KMD- meramal Penulisan Konstruktivisme- 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan . meneroka Menyalin KB- Mengimlak semula ARAS 3 petikan i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan m/s 37 menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. tajuk: 10.2 Mengeditkan dan memurnikan hasil penulisan. Pentingnya Kelab ARAS 2 Pengguna i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat Halaman 26

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

1.540

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

38

Acciones

Descargas

42

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×