Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
OPISKELIJOIDEN TYÖSKENTELY TAPAHTUMISSA


Johdanto
Osaamisen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta käytännön kokemuksen h...
yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin
muiden oppilaitosten...
Opintoihin on laadittu oppilaitoskohtaisesti opetussuunnitelmat, joiden mukaisesti opetus ja opiskelu
toteutetaan. Toisen ...
2) Työssä oppiminen (SAKKY)
Ammatillisissa oppilaitoksissa työssäoppimisen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan kesk...
4) Opinnäytetyö/päättötyö (toinen aste)
Opinnäytetyö on 2ov laajuinen. Työssään opiskelija osoittaa eri osaamisalueiden ko...
Aikataulu
Opetuksen toteutus kaikissa muodoissaan suunnitellaan hyvissä ajoin ennen toteutusta. Opiskelu etenee
lukuvuoden...
Kenelle? – asiakas- /kohderyhmä(t)

    Miten? – järjestävän yhteisön tapa toimia (toteutusorganisaatio + resurssit), ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tapahtumien ja matkailun opetuksen yhteistyömalli

1.004 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tapahtumien ja matkailun opetuksen yhteistyömalli

 1. 1. OPISKELIJOIDEN TYÖSKENTELY TAPAHTUMISSA Johdanto Osaamisen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta käytännön kokemuksen hankkiminen autenttisissa työtehtävissä on keskeinen oppimisen muoto ja sen vuoksi työharjoittelut, työssä oppiminen, käytännön projektityöt, alan ammattilaisten vierailuluennot ja muut elävät elinkeinokontaktit ovat olennainen osa opetusta sekä toisen asteen opetuksessa että ammattikorkeakouluopetuksessa. Tapahtumamatkailun uudet rakenteet –hankkeeseen liittyen on sovittu, että opiskelijoiden työskentelystä tapahtumissa laaditaan yhteistyömalli, jota noudatetaan sellaisissa tilanteissa, joissa opiskelijoiden tapahtumatyöskentely liittyy heidän opintoihinsa. Yhteistyön osapuolina ovat tapahtumia tuottavat ja toteuttavat organisaatiot sekä hankkeessa mukana olevat oppilaitokset Savon ammatti- ja aikuisopisto (Sakky) sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Näistä SAKKY edustaa toisen asteen koulutusta, joka kuvion 1. mukaisesti jaetaan ammatillisiin perustutkintoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998 5-6 §) määrittelee toisen asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteet seuraavasti: ”Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteet Ammattikorkeakoululain (351/2003 ja muutos 564/2009) 4 ja 5 § mukaan: ”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan
 2. 2. yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa. Opetussuunnitelmat Opiskelijoiden opinnot ovat kokonaisuus, joka tähtää ammattitaidon peruselementtien tietojen, taitojen ja oikean asenteen kehittymiseen ja kasvamiseen opintopolun aikana. Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu rakenteellisesti konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, minkä mukaisesti oppiminen on koko opintopolun ajan kestävä jatkumo. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin opitun päälle rakennetaan uutta ja opiskeltavat asiat linkittyvät vähitellen kokonaisuudeksi. Lopputuloksena pitäisi syntyä valmiudet toimia elinkeinossa koulutusta vastaavissa tehtävissä sekä valmiudet jatkaa oppimista.
 3. 3. Opintoihin on laadittu oppilaitoskohtaisesti opetussuunnitelmat, joiden mukaisesti opetus ja opiskelu toteutetaan. Toisen asteen oppilaitoksissa (SAKKY) tutkinnon perusteet annetaan opetushallituksen (OPH) määräyksenä ja näiden perusteiden pohjalta laaditaan oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma. Ammattikorkeakouluissa (Savonia) opetussuunnitelma laaditaan oppilaitoksessa käyttäen apuna elinkeinon asiantuntijoita, alueellisia viranomaisia ja ennakkointitietoa työelämän tarpeista. Opintojen rakenne Opetussuunnitelmissa määritellään opintokokonaisuuskohtaisesti sekä opintojaksokohtaisesti tavoiteltava osaamistaso sekä arviointikriteerit, joiden perusteella saavutettua osaamista arvioidaan. Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien sisällä määritellään myös oppimistapahtumat eli ne tavat, joilla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus oppia ja päästä asetettuihin osaamistavoitteisiin. Sekä toisen asteen tutkinnot että ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät perusopintoja, ammatillisia opintoja ja syventäviä opintoja. Lisäksi molemmilla tasoilla on pakollista käytännön harjoittelua; toisen asteen tutkinnoissa työssäoppimista ja ammattikorkeakoulututkinnoissa harjoittelua. Molemmilla asteilla opiskelijat tekevät opintojensa lopussa laajemman kartoituksen, selvityksen, tutkimuksen, projektityön tai kehittämishankkeen. Nämä päättötyöt tai opinnäytetyöt tehdään itsenäisesti joko yksilö- tai parityönä opettajan ohjauksessa. Yhteistyön muodot Opetussuunnitelmien käytännön toteutuksia suunniteltaessa opettajalla on mahdollisuus valita asetettuja oppimistavoitteita parhaiten palvelevia oppimistapahtumia ja –menetelmiä. Seuraavassa on esitelty parhaiten työelämän kanssa yhteistyössä toteutettaviksi soveltuvia yhteistyömuotoja: 1)OPINTOJAKSOIHIN SISÄLTYVÄ PROJEKTITYÖSKENTELY Opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin voidaan sisällyttää erilaisia projektitöitä. Ne voivat olla laajoja, pitkäkestoisia kokonaisuuksia, joihin osallistuu useampi opiskelija tai pienempiä yksittäisten opiskelijoiden tekemiä tehtäväkokonaisuuksia. Projektityöskentelynä opiskelijat voivat osallistua tapahtuman valmistelu-, suunnittelu- ja markkinointitehtäviin ennen tapahtumaa oppilaitoksessa tai työskennellä tapahtuman aikana tapahtuman eri toimintapisteissä.
 4. 4. 2) Työssä oppiminen (SAKKY) Ammatillisissa oppilaitoksissa työssäoppimisen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan keskeisiin työtehtäviin sekä taitojen ja tietojen soveltamiseen työelämässä. Työssäoppiminen valmentaa opiskelijaa alan erilaisiin käytännön työtehtäviin ja antaa hänelle valmiuksia toimia työyhteisön jäsenenä kehittäen hänen ammatillista kasvuaan. Työssäoppimisen tulee täyttää sille asetetut ammatilliset vaatimukset riittävän monipuolisesti antaen opiskelijalle myös mahdollisuuden henkilökohtaisten taitojen mukaiseen ammatillisen osaamisen kehittymiseen. Työssäoppimista ohjaa aina opiskelijan ammatinopettaja. Työssäoppimisesta tehdään sopimus, jonka kaikki sen osapuolet: työpaikka, oppilas ja oppilaitos allekirjoittavat. Työssäoppimista arvioidaan yleensä näytöllä, johon oppilas on perehdytetty ennen työssäoppimisen alkua ja johon myös työpaikka perehdytettään. Näytöistä on valmis materiaali, jossa on ohjeet ja arviointikohteet sekä arviointikriteeristö. Työssäoppimista on koko tutkinnossa yhteensä 23 ov, joka jakaantuu kolmeen osaan (5-13 opintoviikkoa) kunkin tutkinnonosan tavoitteiden ja jaksotuksen mukaisesti. Työaika kyseisille jaksoille määräytyy kunkin työpaikan työehtosopimuksen mukaan. Opiskelija tekee ensimmäisen työssäoppimisen oppilaitoksen omissa palvelupisteissä tai oppilaitoksen ulkopuolella elinkeinossa, seuraavat kaikki elinkeinossa. Jokaiselle työssäoppimisjaksolle ovat omat tavoitteet, noudattaen osaamisen kehittymistä opintojen edetessä sekä oppilaan opiskelujen sisältöjen valinnoista. 3) Harjoittelu (Savonia-ammattikorkeakoulu) Ammattikorkeakoulussa harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti alan keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu syventää opiskelijan tietoja ja taitoja, valmentaa häntä alan erilaisiin käytännön työtehtäviin ja tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä sekä koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Harjoittelun tulee olla riittävän monipuolista ja sen tulee muuttua edetessään haasteellisemmaksi. Harjoitteluksi soveltuvan työn tulee tukea opiskelua ja mahdollistaa opiskelun kautta saatujen tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön. Harjoittelun aikana opiskelija saa kokemusta matkailu- ja ravitsemisalan eri ammateissa vaadittavista pätevyyksistä ja voi arvioida omaa osaamistaan (Harke). Savonia-ammattikorkeakouluopiskelijan harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä jakautuen perusharjoitteluun ja syventävään harjoitteluun. Kumpikin on laajuudeltaan 15 opintopistettä eli yhteensä 400 työtuntia ja harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti yhdessä yrityksessä. Kokonaisajasta osa kuluu harjoitteluraportin kirjoittamiseen. Perusharjoittelussa tehdään yleensä rutiinitöitä ja syventävässä harjoittelussa työtehtävien tulee olla vaativampia suunnittelu-, kehittämis- tai esimiestehtäviä.
 5. 5. 4) Opinnäytetyö/päättötyö (toinen aste) Opinnäytetyö on 2ov laajuinen. Työssään opiskelija osoittaa eri osaamisalueiden kokonaisvaltaista hallintaa. Työ voi muodoltaan olla esim. pienimuotoinen markkinointitutkinus, tuotekehittelyprosessi, projekti, tapahtuman järjestäminen tai osa siitä, selvitys jostain ilmiöstä/asiasta tms. Työstä tehdään aina kirjallinen osa. 5) Opinnäytetyöt (ammattikorkeakoulu) Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön (Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003). Opinnäytetyönä opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksia, tuotesuunnittelu/ - kehitysprojekteja tai vastaavia laajoja tehtäväkokonaisuuksia. Opinnäytetyön tulee sisältää vahvaa teoreettista tietoa ja sen käytännön soveltamista. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Yhteistyön käytännön toteutus Tapahtumajärjestäjä voi ottaa yhteyttä oppilaitokseen ja sopia yhteistyöstä joko opettajien tai koulutuspäälliköiden kanssa. Oppilaitoksissa yhteisten toteutusten koordinaattoreina ja opiskelijoiden ohjaajina toimivat tapahtumatuotantoon liittyvien opintojaksojen ja kurssien opettajat. Tällä hetkellä yhteyshenkilöt ovat: Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky: Hannele Hartikainen, 044 785 4810 Päivi Snellman, 044 785 3328 Savonia-ammattikorkeakoulu / Matkailu- ja ravitsemisala: Riittamaija Pulli, 044 785 785 6062 Jorma Korhonen, 044 785 6015 Koulutus- ja kehittämispäällikkö Tarja Paukkeri, 044 785 5367
 6. 6. Aikataulu Opetuksen toteutus kaikissa muodoissaan suunnitellaan hyvissä ajoin ennen toteutusta. Opiskelu etenee lukuvuoden aikana jaksoina ja jakson alkaessa koko jakson toteutussuunnitelma on tehty ja sen muuttaminen saattaa olla hankalaa. Käytännössä esimerkiksi syyslukukauden opintojaksoihin liittyvistä projekteista ja muista yhteistyökuvioista tulisi sopia ainakin alustavasti jo keväällä ja vastaavasti kevätlukukauden toteutuksiin liittyvistä tarpeista tulisi opettajalla olla tieto jo edellisenä syksynä. Tämän vuoksi on tärkeätä, että mahdollisesta yhteistyöstä päästäisiin sopimaan mahdollisimman ajoissa ennen haluttua toteutumisajankohtaa. Toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimisjaksot jakaantuvat koko lukuvuodelle. Opiskelijat osallistuvat työprojekteihin myös osana varsinaista opetusta. 1. vuoden matkailuvirkailijaopiskelijoiden työssäoppimisjaksot: 1.-31.5. ja 1.12. – 28.2. 1. vuoden matkailupalveluiden tuottajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksot: 15.2. – 15.4. 2. vuoden matkailuvirkailijaopiskelijoiden työssäoppimisjaksot 15.8. – 31.9. 2. vuoden tuottajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksot: 15.2. – 31.5. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelut sijoittuvat yleisimmin kesäkaudelle (touko-syyskuu), mutta harjoittelun voi tehdä muulloinkin, mikäli sopiva harjoittelupaikka ja työtehtävät löytyvät. Opiskelijoiden perehdyttäminen ja arviointi Opiskelijoille tulee järjestää perehdyttäminen, jonka avulla opiskelija pystyy hahmottamaan tapahtuman peruskonseptin: Kuka? – järjestävä organisaatio ja sen esittely Miksi? – tapahtuman tavoite (tapahtuman taustaorganisaation tavoitteet, tapahtumaorganisaation tavoitteet) Mitä? – tapahtuman sisältö (tuote/palvelut) Missä? – paikka Milloin? – ajankohta
 7. 7. Kenelle? – asiakas- /kohderyhmä(t) Miten? – järjestävän yhteisön tapa toimia (toteutusorganisaatio + resurssit), sidosryhmät, sponsorit, budjetointi, turvallisuussuunnittelu Mielikuva? – järjestävän yhteisön ja kumppaneiden imago, tavoiteimago ja niiden mittaaminen Opiskelijoiden työskentely tapahtumassa tulee arvioida. Harjoitteluissa käytetään arviointilomaketta ja myös opinnäytetöissä on käytössä erillinen palautelomake toimeksiantajalle. Projektitöissä sovitaan arvioinnista erikseen opettajan kanssa. Opettajan, opiskelijoiden ja tapahtumajärjestäjän kesken on hyvä järjestää palautekeskustelu työn tultua valmiiksi. Kaikissa yhteistyömuodoissa erillinen työtodistus opiskelijalle on paikallaan.

×