Siguria rrugore

Projekt
Lenda:Qytetari
Klasa:XIc
Tema: Siguria Rrugore
Objektivat
Nxenesi duhet:
-Te njohi termin rruge
-Te klasifikoje llojet e rrugeve dhe transportit
-Te njohi Kodin Rrugor dhe ligjet rrugore
-Te njohi sinjalistiken rrugore dh eklasifikimin
e saj
-Te njohi shkaqet e aksidenteve rrugore dhe
menyrat e parandalimit te tyre
Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën
lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme transportuese
rrugore. Hapësira rrugore në vendet rurale më para
caktohej përmes marrëveshjes së lirë të banorëve të
një vendi të caktuar, kurse në kohët e sotme ajo
përcaktohet nëpërmjet planifikimit urban të
vendeve. Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e
saj me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të
cilët kalojnë këmbësorët.
Ndarja e rrugëve sipas rëndësisë
• Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në
njërin drejtim, pavarësisht se për cilin drejtim shenja e qarkullimit rrugor ndalon
apo lejon kalimin.
• Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet.
• Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të
japin të drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë.
• Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj
nivelizimi ku një rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një
vend për të mbajtur vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund
të bëhet në bazë të strukturës së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit
rrugor. Rruga e dorës së parë ose e nivelit të parë gjithmonë ka përparësi mbi
rrugën e nivelit të dytë
. • Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete
zakonisht janë të ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre,
këto rrugë jan më të ngushta se sa rrugët e nivelit të parë.
• Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë
përfundon, vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të
djathtë apo në të majtë.
• Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve
të kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar
mund të kemi një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje e
qarkullimit rrugor kemi në atë rrugë.
Kodi Rrugor
Kodi rrugor eshte nje dokument zyrtar i Republikes se Shqiperise i
cili mbeshtetet ne keto parime te pergjithshme:
1. Qarkullimi i këmbësorëve, mjeteve dhe/ose kafshëve në rrugë rregullohet
me normat e këtij Kodi dhe aktet që miratohen në zbatim të tij, në
përputhje me normat ndërkombëtare e të Komunitetit Europian në këtë
fushë. Normat dhe aktet në zbatim të këtij Kodi udhëhiqen nga parimi i
sigurisë së lëvizjes në rrugë, duke ndjekur objektivat e një lëvizjeje
racionale, i mbrojtjes së mjedisit dhe i kursimit të energjisë.
2. Qeveria njofton çdo vit Kuvendin Popullor për rezultatet e arritura dhe
masat që duhen marrë për përmirësimin e problemeve sociale, të mjedisit
dhe ekonomike në qarkullimin rrugor.
3. Qeveria, nëpërmjet organeve përkatëse, i jep opinionit publik të dhënat
më të domosdoshme, duke përdorur sistemet më të përparuara të
komunikimit masiv dhe, për sa i përket disa kategorive qytetarësh,
mesazhe publicistike të karakterit parandalues e edukativ.
4. Njohja dhe zbatimi i përpiktë i normave përkatëse të këtij Kodi dhe i
akteve në zbatim të tij janë të detyrueshme për gjithë personat që
qarkullojnë në rrugët e territorit të Republikës së Shqipërisë me mjet ose
pa mjet dhe/ose për ata persona që kanë të bëjnë me këto rrugë.
Rruga dhe llojet e saj
Sipas Koit te Punes "rrugë" quhet zona për përdorim publik e
destinuar për qarkullimin e këmbësorëve, mjeteve dhe
kafshëve.
Sipas karakteristikave të tyre konstruktive, teknike dhe
funksionale rrugët klasifikohen si vijon:
•AUTOSTRADE: Rrugë interurbane ose urbane me karrexhata të pavarura ose të
ndara nga trafikndarës të pakapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje,
bankinë të shtruar të mundshme në të majtë dhe korsi emergjence, ose bankinë
të shtruar në të djathtë, pa kryqëzime në nivel, e pajisur me rrethim dhe sisteme
asistence për përdoruesin gjatë gjithë gjatësisë, e rezervuar për qarkullimin e
disa kategorive mjetesh me motor dhe e dallueshme me sinjale të vecanta të
fillimit dhe mbarimit. Për qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara
me hyrje e dalje, të pajisura përkatësisht me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi.
•RRUGE INTERURBANE KRYESORE: Rrugë me karrexhata të pavarura ose të
ndara nga trafikndarës të pakapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje
dhe bankina të shtruara, pa kryqëzime në nivel, me hyrje të koordinuara për
objekte anësore, e dallueshme nga sinjale të veçanta të fillimit dhe mbarimit, e
rezervuar për qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor. Për të tjera
kategori të mundshme mjetesh të përdoruesve duhet të parashikohen hapësira
të përshtatshme. Për qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara, me
hyrje e dalje, të pajisura përkatësisht me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi.
•RRUGE INTERURBANE DYTESORE: Rrugë me një karrexhatë
me të paktën një korsi lëvizjeje për sens dhe bankina.
•RRUGE URBANE KRYESORE: Rrugë me karrexhata të
pavarura, ose të ndara nga trafikndarës, secila me të paktën
dy korsi lëvizjeje dhe një korsi e mundshme e rezervuar për
mjete publike, bankina të shtruara dhe trotuare, me
kryqëzime në nivel të pajisura me semafor. Për qëndrimin
janë parashikuar zona ose breza anësore jashtë karrexhatës,
të dyja me hyrje dhe dalje të përqendruara.
•RRUGE URBANE DYTESORE: Rrugë me një karrexhatë me të
paktën dy korsi, bankina të shtruara dhe trotuare. Për
qëndrimin janë parashikuar zona të pajisura me korsi
manovrimi jashtë karrexhatës.
•RRUGE LOKALE: Rrugë urbane ose interurbane, e sistemuar në
mënyrë të përshtatshme sipas përkufizimeve të pikës 1 të këtij
neni, por që nuk bën pjesë në rrugët e mësipërme.
Percaktime rrugesh dhe trafiku
•KARREXHATA: pjesë e rrugës e destinuar për lëvizjen e mjeteve; ajo është e përbërë nga një ose më
shumë korsi lëvizjeje dhe përgjithësisht është e shtruar dhe e kufizuar nga vija anësore.
KORSI: pjesë gjatësore e rrugës me gjerësi të përshtatshme për lejimin e kalimit të një rreshti të vetëm
mjetesh.
• KORSI BIÇIKLETASH: pjesë gjatësore e rrugës e kufizuar në mënyrë të përshtatshme, e rezervuar për
qarkullimin e biçikletave.
•KORSI EMERGJENCE: korsi e veçantë në anë të karrexhatës e destinuar për ndalesat e emergjencës,
për kalimin e mjeteve të ndihmës së shpejtë dhe, në raste të rralla, për lëvizjen e këmbësorëve, kur kjo
është e lejuar.
• KORSI LEVIZJEJE: korsi përbërëse e karrexhatës, normalisht e kufizuar nga shënja horizontale.
• KORSI NGADALESIMI: korsi e veçantë për të lejuar daljen e mjeteve nga një karrexhat
ë në mënyrë që të mos shkaktojë ngadalësimin e mjeteve që nuk marrin pjesë në një manovër të tillë.
• KORSI E REZERVUAR: korsi lëvizjeje e destinuar për qarkullimin ekskluziv të një ose vetëm të disa
kategori mjetesh.
• KORSI E SPECIALIZUAR: korsi e destinuar për mjetet që kryejnë manovra të caktuara, si parakalim,
ngadalësim, shpejtim, manovra për qëndrim etj.
• KORSI SHPEJTIMI: korsi e veçantë për të lejuar dhe lehtësuar hyrjen e mjeteve në karrexhatë.
•RRYME TRAFIKU: bashkësi mjetesh (rrymë mjetesh), ose këmbësorësh (rrymë këmbësorësh), që
lëvizin në rrugë në të njëjtën sens lëvizjeje në një ose më shumë rreshta paralel, duke ndjekur një
trajektore të caktuar.
•TROTUAR: pjesë e rrugës jashtë karrexhatës, e ngritur ose e kufizuar dhe e mbrojtur, e destinuar për
këmbësorët.
•VENDKALIM KEMBESORESH: pjesë e rrugës e shënuar në mënyrë të përshtatshme dhe e organizuar,
në të cilën këmbësorët, gjatë kalimit nga njëra anë e rrugës në tjetrën, kanë përparësi ndaj
automjeteve.
•ZONE URBANE KEMBESORE: zonë e ndaluar për qarkullimin e automjeteve, përveç atyre të shërbimit
të urgjencës dhe mjeteve në shërbim të personave me aftësi të kufizuar lëvizjeje, që kanë përmasa dhe
shpejtësi të krahasueshme me biçikletat.
Klasifikimi i mjeteve rrugore
Mjetet, sipas qëllimeve të përcaktuara në Kodin Rrugor, klasifikohen si
vijon:
• mjete që lëvizin me forcën e krahut;
• mjete të tërhequra me kafshë;
• biçikleta;
• slita;
• ciklomotori;
• motomjete;
• automjete;
•trolejbusë;
• rimorkio;
• makina bujqësore;
• makina teknologjike;
• mjete rrugore të veçanta
Ligjet per sigurine rrugore
NENI 138 - PARIMI BAZE I QARKULLIMIT
1. Përdoruesit e rrugës duhet të sillen në mënyrë të tillë që të mos paraqesin rrezik ose
pengesë për qarkullimin dhe në mënyrë që në çdo rast të respektohet siguria rrugore.
2. Sjelljet e veçanta, përveç atyre të parashikuara në kapitujt e mësipërm, janë përcaktuar në
normat në vazhdim.
NENI 139 - SHPEJTESIA
1. Eshtë detyrë e drejtuesit të mjetit të rregullojë shpejtësinë e mjetit në mënyrë që, duke
pasur parasysh karakteristikat, gjendjen dhe ngarkesën e mjetit, karakteristikat dhe
gjendjen e rrugës, trafikun, si dhe çdo rrethanë tjetër të çfarëdo natyre, të mënjanohet çdo
rrezik për sigurinë e njerëzve dhe mallrave dhe çdo shkak tjetër që krijon çrregullime për
trafikun.
2. Drejtuesi i mjetit duhet të ruajë gjithmonë kontrollin e mjetit dhe të jetë në gjendje të
kryejë të gjitha manovrat e nevojshme në kushte të sigurta, veçanërisht frenimin e
menjëhershëm të mjetit brenda kufijve të fushëpamjes dhe përpara çdo pengese të
mundshme.
3. Veçanërisht drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë në pjesët e rrugës me
fushëpamje të kufizuar, në kthesa, në afërsi të kryqëzimeve dhe shkollave, ose vendeve të
tjera të frekuentuara nga fëmijët, të treguar me sinjale të caktuara, në pjerrësi të forta, në
kalime të ngushta ose të rënduara, në orët e natës, në rastet e fushëpamjes së
pamjaftueshme për shkak të kushteve atmosferike ose për shkaqe të tjera, gjatë kalimit në
zona të banuara ose në pjesë të rrugës, anash të cilave ka ndërtesa.
4. Drejtuesi i mjetit duhet ta zvogëlojë shpejtësinë deri në ndalim afër kalimeve të këmbësorëve
dhe në çdo rast kur këmbësorët që ndodhen në rrugë, vonojnë të largohen ose japin shenja
hutimi, si dhe kur me afrimin e mjetit kafshët që gjenden në rrugë japin shenja frikësimi.
5. Drejtuesi i mjetit nuk duhet të bëjë garë në shpejtësi.
6. Drejtuesi i mjetit nuk duhet të qarkullojë me shpejtësi të zvogëluar deri në atë masë sa të
paraqesë pengesë ose rrezik për qarkullimin normal.
7. Dispozitave të këtij neni i nënshtrohet edhe drejtuesi i biçikletës, i kafshëve tërheqëse, të barrës
dhe të shalës.
8. Cilido që shkel dispozitat e pikës 3 dhe 5, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga
dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë.
9. Kur bëhet fjalë për shkelje të kryera nga drejtues mjeti të përmendur në pikën 7, gjoba është nga
dyqind e pesëdhjetë deri në një mijë lekë.
10. Cilido që shkel dispozitat e tjera të këtij neni, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga
pesëqind deri në dy mijë lekë.
NENI 140 - KUFIZIMET E SHPEJTESISE
1. Për të siguruar qarkullimin dhe mbrojtur jetën e njerëzve, shpejtësia maksimale nuk mund të
kalojë 110 km/orë për autostradat, 90 km/orë për rrugët interurbane kryesore, 80 km/orë për
rrugët interurbane dytësore e rrugët lokale interurbane dhe 50 km/orë për rrugët në qendrat e
banuara.
2. Brenda kufijve maksimalë të sipërpërmendur, entet pronare të rrugëve mund të caktojnë, duke
vendosur edhe sinjalizimin përkatës, kufij minimalë shpejtësie dhe kufij maksimalë shpejtësie, të
ndryshëm nga ata të caktuar në pikën 1; në rrugë dhe pjesë rrugësh të caktuara, kur nuk mund të
zbatohen në rastin konkret kriteret e caktuara në pikën 1, del e nevojshme të vendosen kufij të
tjerë, sipas udhëzimeve që do të jepen nga ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse. Entet
pronare të rrugëve kanë për detyrë të rivendosin menjëherë kufijtë e shpejtësisë, në rast se bien
shkaqet që kanë detyruar vendosjen e kufijve të veçantë. Ministria që mbulon veprimtarinë
përkatëse mund të ndryshojë masat e marra nga enti pronar i rrugës, kur ato bien në
kundërshtim me udhëzimet e saj dhe sidoqoftë me kriteret e pikës 1. Po kjo ministri mund të
bëjë edhe ndryshimin e kufijve.
Kategoritë vijuese të mjeteve nuk mund t'i kalojnë shpejtësitë e poshtëtreguara:
a) ciklomotori: 30 km/orë
b) automjete ose motomjete që përdoren për transportin e mallrave të rrezikshme, kur
udhëtojnë të ngarkuar: 50 km/orë jashtë qendrave të banuara; 30 km/orë brenda
qendrave të banuara;
c) makina bujqësore dhe makina teknologjike: jashtë qendrave të banuara 40 km/orë dhe 20
km/orë brenda qendrave të banuara, kur kanë rrota pneumatike ose sisteme të tjera të
barasvlershme; 15 km/orë në gjithë rastet e tjera;
d) autokarro: 60 km/orë jashtë qendrave të banuara dhe 30 km/orë në qendrat e banuara;
e) autobusë dhe trolejbusë me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 8
tonë: 70 km/orë jashtë qendrave të banuara, 35 km/orë në qendrat e banuara, 90 km/orë
në autostradë;
f) automjete të destinuara për transportin e mallrave ose për përdorime të tjera, me peshë të
përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 3.5 tonë dhe deri në 12 tonë: 70
km/orë jashtë qendrave të banuara; 90 km/orë në autostradë;
g) automjete të destinuara për transportin e mallrave ose për përdorime të tjera, me peshë të
përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 12 tonë: 60 km/orë jashtë qendrave
të banuara; 80 km/orë në autostradë;
h)kamionë me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 5 tonë që përdoren
për transportin e njerëzve sipas nenit 81, pika 6: 70 km/orë jashtë qendrave të banuara;
80 km/orë në autostradë;
l) makina ngarkim-transporti kur udhëtojnë me ngarkesë të plotë: 30 km/orë në qendrat e
banuara; 60 km/orë jashtë qendrave të banuara
NENI 170 - Përdorimi i rripave të sigurimit dhe sistemeve të fiksimit
1. Drejtuesi i mjetit dhe pasagjerët që zënë vendet e përparme të mjeteve të kategorive M1,
M2, M3 dhe N1, N2, N3 sipas klasifikimit të nenit 47, pika 2, të prodhuara nga janari 1978,
janë të detyruar të vendosin rripat e sigurisë në çdo lloj lëvizjeje me mjet. Ky detyrim
qëndron edhe për pasagjerët që rrinë në vendet e pasme, për mjetet e prodhuara nga maji
1990. Bëjnë përjashtim mjetet e kategorive M2 dhe M3, të cilat përdoren për transport
urban ose ato mjete ku lejohet qëndrimi në këmbë.
2. Drejtuesi i mjetit është i detyruar të kontrollojë vazhdimisht funksionimin normal të
rripave të sigurisë dhe, në rast mosfunksionimi siç duhet, t'i zëvendësojë ato me rripa të
tjerë të homologuar për tipin e mjetit ku do të vendosen.
3. Përjashtohen nga detyrimi për vendosjen e rripave të sigurisë:
a) anëtarët e forcave të policisë gjatë përmbushjes së një shërbimi emergjence;
b) drejtuesit e mjetit dhe personeli i mjeteve zjarrfikëse dhe të shëndetësisë, në rastet e
ndërhyrjeve emergjente;
c) drejtuesit e automjeteve të shërbimit të transportit taksi të njerëzve ose ato të shërbimit të
qiradhënies me drejtues mjeti, gjatë shërbimit në qendrat e banuara;
d) njerëzit me shtatgjatësi më të vogël se 1.35 m dhe më të madhe se 1.90 m; ky kusht duhet të
vërtetohet nga një dokument njohjeje;
e) njerëzit që, në bazë të certifikatave të lëshuara nga zyra shëndetësore lokale, rezultojnë të
prekur nga sëmundje të veçanta, të cilat nuk lejojnë përdorimin e rripit të sigurimit;
f) gratë në gjendje shtatzanie, në bazë të certifikatës së lëshuar nga gjinekologu që i kuron dhe që
vërteton krijimin e rreziqeve të veçantë nga përdorimi i rripit të sigurisë;
4. Pasagjerët deri në moshën 12 vjeç mund të rrinë në vendet e përparme të
mjeteve të kategorisë M1, N1, N2 dhe N3 të klasifikuar në nenin 47, pika 2,
vetëm kur mbahen nga sisteme të përshtatshme fiksuese. Fëmijët nuk
duhen transportuar në sisteme fiksuese me fytyrë prapa në ndenjëset e
pasagjerëve të mbrojtura me jastëk ajri, përveçse kur këto të fundit janë të
çaktivizuara
5. Pasagjerët deri në moshën 4 vjeç që rrinë në vendet e pasme të mjeteve
të kategorisë M1, duhet të mbahen nëpërmjet sistemeve të posaçme të
fiksimit.
6. Norma e pikës 5 nuk zbatohet për pasagjerët deri në moshën 4 vjeç që
udhëtojnë me autovetura të shërbimit publik taksi për transport njerëzish
ose të shërbimit me qiradhënie me drejtues mjeti gjatë shërbimit, kur
qarkullojnë në qendrat e banuara a në itinerare nga ose për në stacionin e
trenit, porte dhe aeroporte, me kusht që të jenë të shoqëruar të paktën
nga një pasagjer me moshë jo më të vogël se 18 vjeç.
7. Sistemet e fiksimit për pasagjerët duhet të përputhen me një tip të
homologuar, sipas normativave të përcaktuara nga Ministria që mbulon
veprimtarinë përkatëse.
8. Cilido që importon ose prodhon për tregti në territorin kombëtar ose
tregton rripa sigurimi apo sisteme fiksimi të tipave të pahomologuar,
ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në
dyzet mijë lekë. Gjithashtu, kur rripat dhe sistemet e fiksimit nuk janë
vendosur ende në mjete, janë subjekt konfiksimi.
Sinjalet rrugore
Shenjat e qarkullimit rrugor janë tabela në të cilat janë të vizatuara shenja
ndërkombëtare të standardizuara të cilat shërbejnë për rregullimin e trafikut
rrugor. Si mjete drejtimi në komunikacionin rrugor, përveç shenjave të
komunikacionit, jane polici dhe semafori.Sinjalet rrugore klasifikohen ne disa
kategori te medha:
•Sinjale vertikale
•Sinjale horizontale
•Sinjale te ndritshme
•Sinjale me dore
Pozita e shenjave Shenjat e trafikut rrugor vendosen zakonisht në anën e
djathtë të drejtimit të makinës dhe sipas nevojës janë të vendosura në skajin e
djathtë të rrugës automobilistike.Shenjat informuese në rrugët kryesore
(autostradat) janë të vendosura zakonisht lart në mes të rrugës, për një
informim më të lehtë dhe më efektiv.
Sinjalet vertikale
Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori:
1.Sinjalet e rrezikut
2. Sinjalet urdhëruese
• sinjale të përparësisë;
• sinjale të ndalimit;
• sinjale të detyrimit.
3. Sinjalet treguese
• sinjale paralajmëruese;
• sinjale të drejtimit;
• sinjale pohuese;
• sinjale të identifikimit të rrugëve;
• sinjale të itinerarit;
• sinjale të qendrave të banuara;
• sinjale të emrave të rrugëve;
• sinjale turistike të territorit;
• sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve;
• sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime.
1.Sinjalet e rrezikut
Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i
detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.Ato kane forme
trekendeshi barabrinjes me kulm nga lart,kontur te kuq,sfond te bardhe ose te verdhe
dhe simbol ne ngjyre te zeze.
Rruge e deformuar Kurriz ne rruge Grope ne rruge Kthese nga e djathta Kthese nga e majta
Kthese e dyfishte Femije ne rruge Rruge treni Rruge e rreshqitshme Vendkalim kembesoresh
Rrugekalim per Zbritje e Ngushtim simetrik Kafshe te egra Renie guresh
bicikleta rrezikshme i rruges te lira
2.Sinjalet urdheruese
Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet
t'u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve.
•Sinjalet e perparesise detyrojne dhe paraqesin dhenien e perparesis .Keto sinjale
kane forma dhe ngjyra te ndryshme.
Jep perparesi Kryqezim me perparesi Kryqezim me te Hyrje nga
nga e djathta drejte perparesie e djathta
Jep përparësi në rrugët Ndalo dhe jep perparesi E drejtë kalimi në rrugët
njëkalimshe të alternuara njëkalimshe të alternuara
•Sinjalet e ndalimit ndalojne qarkullimin,percaktojne drejtimet e levizjes ose
manovrime te vecanta ose vendosin kufizime.Keto sinjale kane forme rrethore,kontur
me ngjyre te kuqe,sfond te bardhe dhe simbol me ngjyre te zeze .
•Sinjalet detyruese detyrojne per nje sjellje te caktuar ose respektimin e nje kushti te
vecante te qarkullimit.Keto sinjale kane forme rrethore,sfond me ngjyre blu dhe simbol
me ngjyre te bardhe.
3.Sinjalet treguese
Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të
dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve,
shërbimeve dhe impianteve.Keto sinjale kane forme katrore ose drejtekendore.Ne
varesi te rruges dhe informacionit qe japin kane sfond me ngjyra te ndryshme
•Tabelat treguese ,e sfond ngjyre blu japin informacion per rruget nderurbane ose
per te cuar tek to
•Tabelat treguese me sfondin e gjelber japin informacion per autostrada dhe rruget
prane tyre.
•Tabelat treguese me sfond te bardhe japin informacion per rruget urbane ose per te
te cuar tek to.
Sinjalet horizontale
Sinjalet horizontale të shënuara në rrugë shërbejnë për rregullimin e
qarkullimit, për të drejtuar përdoruesit, si dhe për të dhënë
udhëzime dhe tregues të dobishëm për sjellje të veçanta që duhen
mbajtur. Sinjalet horizontale ndahen në:
•vija gjatësore;
•vija tërthore;
• vendkalime këmbësorësh ose biçikletash;
• shigjeta drejtuese;
•shkrime dhe simbole;
•vija kufizuese për vendet e qëndrimit ose për vendqëndrimet e
rezervuara;
• ishuj trafiku ose sinjalizimi paraprak për pengesa brenda
karrexhatës;
•vija kufizuese të stacioneve të qëndrimit të mjeteve të transportit
publik të linjës;
• sinjale të tjera të parashikuara nga aktet në zbatim.
Siguria rrugore
Sinjalet e ndritshme
Sinjalet e ndritshme ndahen në këto kategori:
•sinjale të ndritshme rreziku dhe udhëzuese;
• sinjale të ndritshme treguese;
• fenerë semafori normale për mjetet;
•fenerë semafori korsie për mjetet;
•fenerë semafori për mjetet e transportit publik;
• fenerë semafori për këmbësorët;
•fenerë semafori për biçikleta;
• fenerë semafori për mjetet për korsi me dy sense
lëvizjeje; fenerë semafori e verdhë vezulluese;
• fenerë semafori të veçantë;
•sinjale të ndritshme të veçanta.
• dritat e semaforëve normalë
Semafori
Dritat e semaforëve normalë për mjetet janë me
formë rrethore dhe me
ngjyrë:
• të kuqe, që ka kuptimin e
•ndalimit;
•të verdhë, që ka kuptimin e
•paralajmërimit të ndalimit;
• të gjelbër, që ka kuptimin e rrugës së lirë
Sinjalet me dore
1.Sinjalizimet e policit te trafikut anulojne te gjithe urdherat dhe detyrimet qe vendosen
nga sinjalizimet rrugore ose nga rregullorja e qarkullimit rrugor.
2.Përdoruesit e rrugës janë të detyruar t'u binden pa diskutim sinjalizimeve të policëve
të caktuar për rregullimin e trafikut.
3, Udhëzimet e dhëna nëpërmjet sinjalizimeve të kryera nga policët anulojnë çfarëdo
udhëzimi tjetër të dhënë nëpërmjet sinjalitikës rrugore dhe normave të qarkullimit.
4. Sinjalizime të policëve janë veçanërisht:
a) Krahu i ngritur vertikalisht tregon "kujdes,
ndalo" për të gjithë përdoruesit, me
përjashtim të drejtuesve të mjeteve që
nuk janë më në gjendje të ndalojnë në
kushte të mjaftueshme sigurie; nëse
sinjali jepet në një kryqëzim, ai nuk do
të thotë ndalim për përdoruesit e mjeteve
që kanë hyrë tashmë në të;
b) krahët ose krahu i shtrirë horizontalisht tregon
"ndalo" për gjithë ata përdorues që vijnë nga drejtime që kryqëzohen me drejtimin e
treguar nga krahët, kurse për ata që vijnë nga drejtime të njëjta me drejtimin e krahëve,
ku sinjal do të thotë "rrugë e lirë".
Sinjalet plotesuese
•1.Sinjalet plotësuese janë të destinuara të tregojnë:
•drejtimin rrugor;
• kthesat e veçanta dhe
pikat kritike;
•pengesat e vendosura
mbi rrugë ose anash saj.
2. Gjithashtu, sinjale
plotësuese janë edhe
sistemet e destinuara
për të penguar
vendqëndrimin dhe për të ngadalësuar shpejtësinë.
3. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat dhe
simbolet e sinjaleve plotësuese, karakteristikat e tyre
konstruktive dhe mënyrat e vendosjes së tyre.
Shkaqet e aksidenteve rrugore
Statistikat e vendeve te ndryshme te botes kane dhene
keto rezultate ne lidhje me shkaqet me kryesore dhe te
shpeshta te aksidenteve rrugore:
1. Cilesia e keqe e rrugeve
2. Parakalimet dhe shpejtesia e madhe
3. Eksperimentet dhe testimet e makinave
4. Shperqendrimi i vemendjes dhe pergjumja
5. Perdorimi drogerave
6. Alkooli
7. Shperqendrimi i vemendjes ne raste te aksidenteve qe
hasin ne rruge
8. E ngrena ne makine
9. Radio dhe CD player
10. Celularet
Siguria rrugore
Si te shmangim nje aksident rrugor?
LEVIZJA E MAKINAVE
Mjetet ne rruge kryejne levizje drejtevizore dhe telakuar. Gjate levizjes se tyre ndodh qe te
ndodhinaksidente ne pjese rruge te ndyshme.ndodhja eaksidenteve ndodh per arsye te
ndryshme,por kjos`do te thote qe drejtuesit e mjeteve s`jane te afte qete parandalojne nje
aksident.Qe te parandalohenaksidentet duhet qe drejtuesi te kete parasysh;distancen nga mjeti
ne mjet,shpejtesine,siperfaqene rruges si dhe gjendjen e tij psikologjike dhe fizike.
•Gjendja psikologjike-fizike e drejtuesit
Nese drejtuesi I mjetit nuk eshte ne gjendje te mirepsiqike dhe fizike sjell mos reagim dhe
reflektimndaj manovrave te mjeteve te tjera ,rritje teshpejtesise dhe monovra te ndryshme
tepalejueshmje ne rruge.Realizon parakalime terrezikshme .Duke mos respektuar distancen e
mjetitnga mjeti si dhe shpejtesine per parakalim
•Shpejtesia.
Qe te parandalohen aksidentet duhet qe mjetet terespektojne sinjalistikat e shpejtesise , te ecin
ne rrugete ndryshme nepermjet shpejtesise se lejuar e mos tekryejne parakalime me mjetet e
tjera qe kane shpejtesime te madhe se e mjetit te vet,mos te rrisinshpejtesine per te parakaluar
kur fushepamja e rrugeseshte e pamjaftueshme,siperfaqja e rruges eshte erreshqiteshme si dhe
kur kane perpara mjete me lendete rrezikshme ao mbingarkesa e mjetit perpara eshte evendosur
jo ne menyre te rregullt.
•Koeficenti I ferkimit
Koeficenti I ferkimit ne lidhje me siperfaqen e rrugesjane.
Per rruge me akull 0,1
Per rruget e lagur 0.3-0.4
Per rruget e thate me asfalt te zakonshem 0.6
Per rruget me granil 0.8
Per rruget ne levizje rrethore
Shpesh ne jeten e perditshme hasim rrugeme kthesa. Per te qene sa me te
sigurte neketo rruge duhet qe te zbatojme nje rregullmbi shpejtesine.
Ne rastin kur rruga eshte e thate dhe rrezja erruges 50m shpejtesia eshte
afersisht 21ms, kurse ne rastin e rruges se ngrire afersishttre here me e
vogel.
Duhet ulur shpejtesia per te qene I sigurte nekthese.Shihet se kjo shpejtesi
nuk varet ngamasa e makines. Vihet re se cdo gje ngagjendja e ferkimit te
rrotave me rrugen.
Disa rregulla per parandalimine aksidenteve
•Drejtuesit e mjeteve nuk duhet te kryejne asnjellojmanovre qe sjell
aksidente ne rruge.
•Duhet te jete I vetedijshem kur drejton mjetin.te ruajshpejtesine dhe te rris
shkallen e reagimit .
•Te mosparakaloj mjetet e tjera kur kjo manover nuk realizohetne baze te
shpejtesise ,fushepamjes dhe distances ngamjeti ne mjet.
•Te kene parasysh perberjen e rruges dhe masat qeduhen te marin kur
kalojne ne rruge me rrezikshmeri telarte.
•Te mos perdorin alkol apo substanca te tjeranarkotike.te kontrollojne
sistemet e frenimit dhe gjendjen teknikete mjetit para se ato te nisin
udhetimin
Siguria rrugore është problem kompleks ku përfshihen: rrugë të sigurta, mjete rrugore më të sigurta,
drejtues mjetesh më të aftësuar, ndërgjegjësim dhe informim i përdoruesve të rrugës dhe publikut si
dhe ndëshkim i shkelësve të ligjit. Problemi i sigurisë rrugore na takon të gjithëve. Të gjithë ne jemi
përdorues të rrugës si në rolin e drejtuesit të automjetit, këmbësorit, biçiklistit apo të pasagjerit,
prandaj “Siguria rrugore fillon nga ne”. Pikërisht në këtë kontekst, ku ndërthuren probleme të rrugëve,
por edhe të edukatës së përgjithshme qytetare, të një tradite të munguar, rritja e numrit të
aksidenteve nga viti në vit, përbën një shqetësim shumë të madh qytetar dhe institucional. Nëse nuk
merren masat e duhura dhe lejohet vazhdimi i kësaj prirjeje, numri i vdekjeve nga aksidentet do të
ketë tendencë rritjeje.
Përqindjen më të lartë të aksidenteve me humbje jete e përbëjnë: së pari, shkelja e rregullave të
qarkullimit nga drejtuesit e automjeteve dhe së dyti mos zbatimi i rregullave të qarkullimit nga
këmbësorët. Numri mesatar i kësaj kategorie aksidentesh, të ndodhura këto 5 vitet e fundit për
10.000 mjete është 10–12 viktima përkundrejt 5,5 viktima që e kanë vendet e Evropës Qendrore e
Lindore, pra rreth dy herë më i lartë. Në Shqipëri, kostot që shkaktojnë aksidentet rrugore janë 1.5% e
PBB-së, pa përfshirë këtu ndikimin social dhe humanitar që shkaktohet nga humbja e jetës së njeriut
dhe plagosjet që çojnë në paaftësi tek familjet e viktimave.
Vendi ynë ka humbur çdo vit atë pjese të popullsisë e cila përbën grup-moshën më aktive në shoqëri.
Kontrolli i Lartë i Shtetit në vazhdim (KLSH), përballë një dukurie kaq shqetësuese për shoqërinë tonë,
duke mbajtur në konsideratë Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 5800, në bashkëpunim
me kolegët tanë të Zyrës së Audituesit të Përgjithshëm në Kosovë dhe me asistencën e
bashkëpunëtorëve të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Suedi, për herë të parë, ndërmori iniciativën e
kryerjes së auditimit paralel për “Sigurinë rrugore”. Shpesh jemi mësuar që kur flasim për “Sigurinë
rrugore” mendja n’a shkon tek aksidentet e ndodhura, numrin e viktimave dhe të plagosurve rëndë
dhe prirjet e ndodhjes së tyre të cilat janë të trajtuara në Raportet vjetore mbi sigurinë rrugore që
nxjerr Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) në bashkëpunim me Policinë e Shtetit çdo vit.
Siguria rrugore,statistika dhe masat qe duhen te merren si nga individet dhe
nga autoritetet per te ulur numrin e aksidenteve.
Krahas analizimit të shkaqeve dhe faktorëve që ndikojnë në aksidentet rrugore, në këtë auditim
KLSH është fokusuar në “Përdoruesin e rrugës si element kyç i sigurisë rrugore” dhe nëpërmjet
këtij auditimi, ka synuar të ofrojë një pamje të përgjithshme mbi funksionimin e instrumenteve
politikë të përdorur nga institucionet e përfshirë në auditim si Ministria e Transportit dhe
infrastrukturës, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Përgjithshme e
Policisë së Shtetit dhe masat e marra prej tyre, kah sensibilizimit të përdoruesve të rrugës dhe
certifikimit të tyre për përdorim të mjeteve lëvizëse.
Aksidentet në trafikun rrugor janë një nga tetë shkaqet e vdekjeve në nivel global dhe shkaku
kryesor i vdekjes për të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç. Drejtuesit e rinj të mjeteve kanë norma të
larta aksidentesh për shkak të përvojës, moshës dhe gjinisë. Problemi universal i drejtuesve të rinj
është se ata janë papërvojë dhe mungesa e kësaj përvoje shpjegon pjesën më të madhe të niveleve
të larta të rrezikut si shofer i ri. Ndërsa drejtuesit e rinj duhet të fitojnë përvojë për të qenë më të
sigurt, procesi i fitimit të kësaj përvoje i ekspozon ata dhe të tjerët ndaj rrezikut. Shoferët e rinj
kanë më shumë gjasa se shoferët më të vjetër, që të bëjnë aksidente dhe një pjesë e tyre çon në
vdekje apo lëndim serioz.
Zvogëlimi i numrit të viktimave nga aksidentet e shkaktuara prej drejtuesve të rinj do të kërkonte
fokusimin në një qasje të koordinuar, ku përfshihen: Edukimi, trajnimi, licencimi, zbatimi,
komunikimi dhe përdorimi selektiv i teknologjisë, në kombinim me masat e tjera të sigurisë rrugore
si: rrugë të sigurta, mjete rrugore më të sigurta, ndërgjegjësim dhe informim i përdoruesve të
rrugës etj. Suksesi i kësaj do të kërkojë pranimin publik dhe politik të seriozitetit të problemit dhe
bashkëveprimin e të gjithë aktorëve si ligjvënësit, transporti, shëndetësia, arsimi, policia, prindërit
dhe vetë drejtuesit e rinj të mjeteve. Qëllimi i këtyre përpjekjeve duhet të jetë për të krijuar një
situatë në të cilën siguria e përgjithshme në rrugë, vazhdimisht redukton në masën më të madhe
dhe përmirëson ndjeshëm rrezikun. Një hap i rëndësishëm i parë në uljen e rrezikut të shoferëve të
rinj është që të punohet për të siguruar Standardet të Përgjithshme të Sigurisë në Rrugë, ku
performanca e sigurisë në rrugë është relativisht e ulët. Kjo duhet të përfshijë çështjet e sigurisë që
ndikojnë veçanërisht mbi shoferët e rinj, të tilla si shpejtësia, alkooli, rripat e sigurimit, dhe droga.
Siguria rrugore
1 de 33

Recomendados

Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
109.9K vistas9 diapositivas
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.2K vistas9 diapositivas
Hekuri ,elementi kimik me vlere... por
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.8K vistas7 diapositivas
Hebrenjtë në Shqipëri por
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vistas13 diapositivas
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut por
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut irena kotobelli
26.3K vistas20 diapositivas
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. por
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.enerisaloti
58.6K vistas29 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Rregullat e qarkullimit por
Rregullat e qarkullimitRregullat e qarkullimit
Rregullat e qarkullimitaxheta axheta
3.4K vistas11 diapositivas
Fizika dhe Sporti por
Fizika dhe SportiFizika dhe Sporti
Fizika dhe SportiAdri Arapi
42.2K vistas15 diapositivas
Matematika ne jeten e perditshme por
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
150.8K vistas15 diapositivas
Valet por
ValetValet
ValetAn An
48.5K vistas20 diapositivas
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. por
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
24.7K vistas27 diapositivas
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
38.4K vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Rregullat e qarkullimit por axheta axheta
Rregullat e qarkullimitRregullat e qarkullimit
Rregullat e qarkullimit
axheta axheta3.4K vistas
Fizika dhe Sporti por Adri Arapi
Fizika dhe SportiFizika dhe Sporti
Fizika dhe Sporti
Adri Arapi42.2K vistas
Matematika ne jeten e perditshme por Ana Ana
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
Ana Ana150.8K vistas
Valet por An An
ValetValet
Valet
An An48.5K vistas
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. por ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.7K vistas
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.4K vistas
Fizika ne jeten e perditshme por An An
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
An An169.8K vistas
Te drejtat e njeriut por Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K vistas
Sinjalistika Rrugore por Juljan Tahiri
Sinjalistika RrugoreSinjalistika Rrugore
Sinjalistika Rrugore
Juljan Tahiri64.9K vistas
shkrimtaret e brezit te humbur por FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47.1K vistas
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme por sidorelahalilaj113
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
sidorelahalilaj11353K vistas
Kimi- Hekuri por Admin Nuriu
Kimi- HekuriKimi- Hekuri
Kimi- Hekuri
Admin Nuriu54.8K vistas
Bashkimi Europian -BE por koralda
Bashkimi Europian -BEBashkimi Europian -BE
Bashkimi Europian -BE
koralda27.9K vistas
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K vistas
Problemet mjedisore por Anida Rroshi
Problemet mjedisoreProblemet mjedisore
Problemet mjedisore
Anida Rroshi26.1K vistas
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.2K vistas
Komunizmi ne shqiperi por Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.4K vistas

Más de Klevi Hoxha

Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut por
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakutRoli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakutKlevi Hoxha
2.7K vistas16 diapositivas
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre por
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreKlevi Hoxha
26.6K vistas15 diapositivas
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945 por
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Klevi Hoxha
3.8K vistas17 diapositivas
Rajoni i Evropes Perendimore por
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes PerendimoreKlevi Hoxha
7.9K vistas20 diapositivas
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote por
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne boteFigura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne boteKlevi Hoxha
4.4K vistas20 diapositivas
England por
 England England
EnglandKlevi Hoxha
2.3K vistas48 diapositivas

Más de Klevi Hoxha(10)

Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut por Klevi Hoxha
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakutRoli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut
Roli i Omega 3 dhe Omega 6 ne sistemin e qarkullimit te gjakut
Klevi Hoxha2.7K vistas
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre por Klevi Hoxha
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Klevi Hoxha26.6K vistas
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945 por Klevi Hoxha
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Figura te shquara historike gjate viteve 1918-1945
Klevi Hoxha3.8K vistas
Rajoni i Evropes Perendimore por Klevi Hoxha
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes Perendimore
Klevi Hoxha7.9K vistas
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote por Klevi Hoxha
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne boteFigura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote
Figura te njohura te sportit ne Shqiperi dhe ne bote
Klevi Hoxha4.4K vistas
Veprimtaria e lumit por Klevi Hoxha
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.2K vistas
Alkooli por Klevi Hoxha
Alkooli Alkooli
Alkooli
Klevi Hoxha11.7K vistas
Teatri ne Shqiperi por Klevi Hoxha
Teatri ne ShqiperiTeatri ne Shqiperi
Teatri ne Shqiperi
Klevi Hoxha5.5K vistas
Kanceri,forme e rebelimit qelizor por Klevi Hoxha
Kanceri,forme e rebelimit qelizorKanceri,forme e rebelimit qelizor
Kanceri,forme e rebelimit qelizor
Klevi Hoxha4.5K vistas

Siguria rrugore

 • 2. Objektivat Nxenesi duhet: -Te njohi termin rruge -Te klasifikoje llojet e rrugeve dhe transportit -Te njohi Kodin Rrugor dhe ligjet rrugore -Te njohi sinjalistiken rrugore dh eklasifikimin e saj -Te njohi shkaqet e aksidenteve rrugore dhe menyrat e parandalimit te tyre
 • 3. Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme transportuese rrugore. Hapësira rrugore në vendet rurale më para caktohej përmes marrëveshjes së lirë të banorëve të një vendi të caktuar, kurse në kohët e sotme ajo përcaktohet nëpërmjet planifikimit urban të vendeve. Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e saj me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të cilët kalojnë këmbësorët.
 • 4. Ndarja e rrugëve sipas rëndësisë • Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në njërin drejtim, pavarësisht se për cilin drejtim shenja e qarkullimit rrugor ndalon apo lejon kalimin. • Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet. • Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të japin të drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë. • Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj nivelizimi ku një rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një vend për të mbajtur vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund të bëhet në bazë të strukturës së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit rrugor. Rruga e dorës së parë ose e nivelit të parë gjithmonë ka përparësi mbi rrugën e nivelit të dytë . • Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete zakonisht janë të ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre, këto rrugë jan më të ngushta se sa rrugët e nivelit të parë. • Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë përfundon, vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të djathtë apo në të majtë. • Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve të kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar mund të kemi një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje e qarkullimit rrugor kemi në atë rrugë.
 • 5. Kodi Rrugor Kodi rrugor eshte nje dokument zyrtar i Republikes se Shqiperise i cili mbeshtetet ne keto parime te pergjithshme: 1. Qarkullimi i këmbësorëve, mjeteve dhe/ose kafshëve në rrugë rregullohet me normat e këtij Kodi dhe aktet që miratohen në zbatim të tij, në përputhje me normat ndërkombëtare e të Komunitetit Europian në këtë fushë. Normat dhe aktet në zbatim të këtij Kodi udhëhiqen nga parimi i sigurisë së lëvizjes në rrugë, duke ndjekur objektivat e një lëvizjeje racionale, i mbrojtjes së mjedisit dhe i kursimit të energjisë. 2. Qeveria njofton çdo vit Kuvendin Popullor për rezultatet e arritura dhe masat që duhen marrë për përmirësimin e problemeve sociale, të mjedisit dhe ekonomike në qarkullimin rrugor. 3. Qeveria, nëpërmjet organeve përkatëse, i jep opinionit publik të dhënat më të domosdoshme, duke përdorur sistemet më të përparuara të komunikimit masiv dhe, për sa i përket disa kategorive qytetarësh, mesazhe publicistike të karakterit parandalues e edukativ. 4. Njohja dhe zbatimi i përpiktë i normave përkatëse të këtij Kodi dhe i akteve në zbatim të tij janë të detyrueshme për gjithë personat që qarkullojnë në rrugët e territorit të Republikës së Shqipërisë me mjet ose pa mjet dhe/ose për ata persona që kanë të bëjnë me këto rrugë.
 • 6. Rruga dhe llojet e saj Sipas Koit te Punes "rrugë" quhet zona për përdorim publik e destinuar për qarkullimin e këmbësorëve, mjeteve dhe kafshëve. Sipas karakteristikave të tyre konstruktive, teknike dhe funksionale rrugët klasifikohen si vijon: •AUTOSTRADE: Rrugë interurbane ose urbane me karrexhata të pavarura ose të ndara nga trafikndarës të pakapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje, bankinë të shtruar të mundshme në të majtë dhe korsi emergjence, ose bankinë të shtruar në të djathtë, pa kryqëzime në nivel, e pajisur me rrethim dhe sisteme asistence për përdoruesin gjatë gjithë gjatësisë, e rezervuar për qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor dhe e dallueshme me sinjale të vecanta të fillimit dhe mbarimit. Për qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara me hyrje e dalje, të pajisura përkatësisht me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi. •RRUGE INTERURBANE KRYESORE: Rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara nga trafikndarës të pakapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje dhe bankina të shtruara, pa kryqëzime në nivel, me hyrje të koordinuara për objekte anësore, e dallueshme nga sinjale të veçanta të fillimit dhe mbarimit, e rezervuar për qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor. Për të tjera kategori të mundshme mjetesh të përdoruesve duhet të parashikohen hapësira të përshtatshme. Për qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara, me hyrje e dalje, të pajisura përkatësisht me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi.
 • 7. •RRUGE INTERURBANE DYTESORE: Rrugë me një karrexhatë me të paktën një korsi lëvizjeje për sens dhe bankina. •RRUGE URBANE KRYESORE: Rrugë me karrexhata të pavarura, ose të ndara nga trafikndarës, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje dhe një korsi e mundshme e rezervuar për mjete publike, bankina të shtruara dhe trotuare, me kryqëzime në nivel të pajisura me semafor. Për qëndrimin janë parashikuar zona ose breza anësore jashtë karrexhatës, të dyja me hyrje dhe dalje të përqendruara. •RRUGE URBANE DYTESORE: Rrugë me një karrexhatë me të paktën dy korsi, bankina të shtruara dhe trotuare. Për qëndrimin janë parashikuar zona të pajisura me korsi manovrimi jashtë karrexhatës. •RRUGE LOKALE: Rrugë urbane ose interurbane, e sistemuar në mënyrë të përshtatshme sipas përkufizimeve të pikës 1 të këtij neni, por që nuk bën pjesë në rrugët e mësipërme.
 • 8. Percaktime rrugesh dhe trafiku •KARREXHATA: pjesë e rrugës e destinuar për lëvizjen e mjeteve; ajo është e përbërë nga një ose më shumë korsi lëvizjeje dhe përgjithësisht është e shtruar dhe e kufizuar nga vija anësore. KORSI: pjesë gjatësore e rrugës me gjerësi të përshtatshme për lejimin e kalimit të një rreshti të vetëm mjetesh. • KORSI BIÇIKLETASH: pjesë gjatësore e rrugës e kufizuar në mënyrë të përshtatshme, e rezervuar për qarkullimin e biçikletave. •KORSI EMERGJENCE: korsi e veçantë në anë të karrexhatës e destinuar për ndalesat e emergjencës, për kalimin e mjeteve të ndihmës së shpejtë dhe, në raste të rralla, për lëvizjen e këmbësorëve, kur kjo është e lejuar. • KORSI LEVIZJEJE: korsi përbërëse e karrexhatës, normalisht e kufizuar nga shënja horizontale. • KORSI NGADALESIMI: korsi e veçantë për të lejuar daljen e mjeteve nga një karrexhat ë në mënyrë që të mos shkaktojë ngadalësimin e mjeteve që nuk marrin pjesë në një manovër të tillë. • KORSI E REZERVUAR: korsi lëvizjeje e destinuar për qarkullimin ekskluziv të një ose vetëm të disa kategori mjetesh. • KORSI E SPECIALIZUAR: korsi e destinuar për mjetet që kryejnë manovra të caktuara, si parakalim, ngadalësim, shpejtim, manovra për qëndrim etj. • KORSI SHPEJTIMI: korsi e veçantë për të lejuar dhe lehtësuar hyrjen e mjeteve në karrexhatë. •RRYME TRAFIKU: bashkësi mjetesh (rrymë mjetesh), ose këmbësorësh (rrymë këmbësorësh), që lëvizin në rrugë në të njëjtën sens lëvizjeje në një ose më shumë rreshta paralel, duke ndjekur një trajektore të caktuar. •TROTUAR: pjesë e rrugës jashtë karrexhatës, e ngritur ose e kufizuar dhe e mbrojtur, e destinuar për këmbësorët. •VENDKALIM KEMBESORESH: pjesë e rrugës e shënuar në mënyrë të përshtatshme dhe e organizuar, në të cilën këmbësorët, gjatë kalimit nga njëra anë e rrugës në tjetrën, kanë përparësi ndaj automjeteve. •ZONE URBANE KEMBESORE: zonë e ndaluar për qarkullimin e automjeteve, përveç atyre të shërbimit të urgjencës dhe mjeteve në shërbim të personave me aftësi të kufizuar lëvizjeje, që kanë përmasa dhe shpejtësi të krahasueshme me biçikletat.
 • 9. Klasifikimi i mjeteve rrugore Mjetet, sipas qëllimeve të përcaktuara në Kodin Rrugor, klasifikohen si vijon: • mjete që lëvizin me forcën e krahut; • mjete të tërhequra me kafshë; • biçikleta; • slita; • ciklomotori; • motomjete; • automjete; •trolejbusë; • rimorkio; • makina bujqësore; • makina teknologjike; • mjete rrugore të veçanta
 • 10. Ligjet per sigurine rrugore NENI 138 - PARIMI BAZE I QARKULLIMIT 1. Përdoruesit e rrugës duhet të sillen në mënyrë të tillë që të mos paraqesin rrezik ose pengesë për qarkullimin dhe në mënyrë që në çdo rast të respektohet siguria rrugore. 2. Sjelljet e veçanta, përveç atyre të parashikuara në kapitujt e mësipërm, janë përcaktuar në normat në vazhdim. NENI 139 - SHPEJTESIA 1. Eshtë detyrë e drejtuesit të mjetit të rregullojë shpejtësinë e mjetit në mënyrë që, duke pasur parasysh karakteristikat, gjendjen dhe ngarkesën e mjetit, karakteristikat dhe gjendjen e rrugës, trafikun, si dhe çdo rrethanë tjetër të çfarëdo natyre, të mënjanohet çdo rrezik për sigurinë e njerëzve dhe mallrave dhe çdo shkak tjetër që krijon çrregullime për trafikun. 2. Drejtuesi i mjetit duhet të ruajë gjithmonë kontrollin e mjetit dhe të jetë në gjendje të kryejë të gjitha manovrat e nevojshme në kushte të sigurta, veçanërisht frenimin e menjëhershëm të mjetit brenda kufijve të fushëpamjes dhe përpara çdo pengese të mundshme. 3. Veçanërisht drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë në pjesët e rrugës me fushëpamje të kufizuar, në kthesa, në afërsi të kryqëzimeve dhe shkollave, ose vendeve të tjera të frekuentuara nga fëmijët, të treguar me sinjale të caktuara, në pjerrësi të forta, në kalime të ngushta ose të rënduara, në orët e natës, në rastet e fushëpamjes së pamjaftueshme për shkak të kushteve atmosferike ose për shkaqe të tjera, gjatë kalimit në zona të banuara ose në pjesë të rrugës, anash të cilave ka ndërtesa.
 • 11. 4. Drejtuesi i mjetit duhet ta zvogëlojë shpejtësinë deri në ndalim afër kalimeve të këmbësorëve dhe në çdo rast kur këmbësorët që ndodhen në rrugë, vonojnë të largohen ose japin shenja hutimi, si dhe kur me afrimin e mjetit kafshët që gjenden në rrugë japin shenja frikësimi. 5. Drejtuesi i mjetit nuk duhet të bëjë garë në shpejtësi. 6. Drejtuesi i mjetit nuk duhet të qarkullojë me shpejtësi të zvogëluar deri në atë masë sa të paraqesë pengesë ose rrezik për qarkullimin normal. 7. Dispozitave të këtij neni i nënshtrohet edhe drejtuesi i biçikletës, i kafshëve tërheqëse, të barrës dhe të shalës. 8. Cilido që shkel dispozitat e pikës 3 dhe 5, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë. 9. Kur bëhet fjalë për shkelje të kryera nga drejtues mjeti të përmendur në pikën 7, gjoba është nga dyqind e pesëdhjetë deri në një mijë lekë. 10. Cilido që shkel dispozitat e tjera të këtij neni, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga pesëqind deri në dy mijë lekë. NENI 140 - KUFIZIMET E SHPEJTESISE 1. Për të siguruar qarkullimin dhe mbrojtur jetën e njerëzve, shpejtësia maksimale nuk mund të kalojë 110 km/orë për autostradat, 90 km/orë për rrugët interurbane kryesore, 80 km/orë për rrugët interurbane dytësore e rrugët lokale interurbane dhe 50 km/orë për rrugët në qendrat e banuara. 2. Brenda kufijve maksimalë të sipërpërmendur, entet pronare të rrugëve mund të caktojnë, duke vendosur edhe sinjalizimin përkatës, kufij minimalë shpejtësie dhe kufij maksimalë shpejtësie, të ndryshëm nga ata të caktuar në pikën 1; në rrugë dhe pjesë rrugësh të caktuara, kur nuk mund të zbatohen në rastin konkret kriteret e caktuara në pikën 1, del e nevojshme të vendosen kufij të tjerë, sipas udhëzimeve që do të jepen nga ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse. Entet pronare të rrugëve kanë për detyrë të rivendosin menjëherë kufijtë e shpejtësisë, në rast se bien shkaqet që kanë detyruar vendosjen e kufijve të veçantë. Ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse mund të ndryshojë masat e marra nga enti pronar i rrugës, kur ato bien në kundërshtim me udhëzimet e saj dhe sidoqoftë me kriteret e pikës 1. Po kjo ministri mund të bëjë edhe ndryshimin e kufijve.
 • 12. Kategoritë vijuese të mjeteve nuk mund t'i kalojnë shpejtësitë e poshtëtreguara: a) ciklomotori: 30 km/orë b) automjete ose motomjete që përdoren për transportin e mallrave të rrezikshme, kur udhëtojnë të ngarkuar: 50 km/orë jashtë qendrave të banuara; 30 km/orë brenda qendrave të banuara; c) makina bujqësore dhe makina teknologjike: jashtë qendrave të banuara 40 km/orë dhe 20 km/orë brenda qendrave të banuara, kur kanë rrota pneumatike ose sisteme të tjera të barasvlershme; 15 km/orë në gjithë rastet e tjera; d) autokarro: 60 km/orë jashtë qendrave të banuara dhe 30 km/orë në qendrat e banuara; e) autobusë dhe trolejbusë me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 8 tonë: 70 km/orë jashtë qendrave të banuara, 35 km/orë në qendrat e banuara, 90 km/orë në autostradë; f) automjete të destinuara për transportin e mallrave ose për përdorime të tjera, me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 3.5 tonë dhe deri në 12 tonë: 70 km/orë jashtë qendrave të banuara; 90 km/orë në autostradë; g) automjete të destinuara për transportin e mallrave ose për përdorime të tjera, me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 12 tonë: 60 km/orë jashtë qendrave të banuara; 80 km/orë në autostradë; h)kamionë me peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë më të madhe se 5 tonë që përdoren për transportin e njerëzve sipas nenit 81, pika 6: 70 km/orë jashtë qendrave të banuara; 80 km/orë në autostradë; l) makina ngarkim-transporti kur udhëtojnë me ngarkesë të plotë: 30 km/orë në qendrat e banuara; 60 km/orë jashtë qendrave të banuara
 • 13. NENI 170 - Përdorimi i rripave të sigurimit dhe sistemeve të fiksimit 1. Drejtuesi i mjetit dhe pasagjerët që zënë vendet e përparme të mjeteve të kategorive M1, M2, M3 dhe N1, N2, N3 sipas klasifikimit të nenit 47, pika 2, të prodhuara nga janari 1978, janë të detyruar të vendosin rripat e sigurisë në çdo lloj lëvizjeje me mjet. Ky detyrim qëndron edhe për pasagjerët që rrinë në vendet e pasme, për mjetet e prodhuara nga maji 1990. Bëjnë përjashtim mjetet e kategorive M2 dhe M3, të cilat përdoren për transport urban ose ato mjete ku lejohet qëndrimi në këmbë. 2. Drejtuesi i mjetit është i detyruar të kontrollojë vazhdimisht funksionimin normal të rripave të sigurisë dhe, në rast mosfunksionimi siç duhet, t'i zëvendësojë ato me rripa të tjerë të homologuar për tipin e mjetit ku do të vendosen. 3. Përjashtohen nga detyrimi për vendosjen e rripave të sigurisë: a) anëtarët e forcave të policisë gjatë përmbushjes së një shërbimi emergjence; b) drejtuesit e mjetit dhe personeli i mjeteve zjarrfikëse dhe të shëndetësisë, në rastet e ndërhyrjeve emergjente; c) drejtuesit e automjeteve të shërbimit të transportit taksi të njerëzve ose ato të shërbimit të qiradhënies me drejtues mjeti, gjatë shërbimit në qendrat e banuara; d) njerëzit me shtatgjatësi më të vogël se 1.35 m dhe më të madhe se 1.90 m; ky kusht duhet të vërtetohet nga një dokument njohjeje; e) njerëzit që, në bazë të certifikatave të lëshuara nga zyra shëndetësore lokale, rezultojnë të prekur nga sëmundje të veçanta, të cilat nuk lejojnë përdorimin e rripit të sigurimit; f) gratë në gjendje shtatzanie, në bazë të certifikatës së lëshuar nga gjinekologu që i kuron dhe që vërteton krijimin e rreziqeve të veçantë nga përdorimi i rripit të sigurisë;
 • 14. 4. Pasagjerët deri në moshën 12 vjeç mund të rrinë në vendet e përparme të mjeteve të kategorisë M1, N1, N2 dhe N3 të klasifikuar në nenin 47, pika 2, vetëm kur mbahen nga sisteme të përshtatshme fiksuese. Fëmijët nuk duhen transportuar në sisteme fiksuese me fytyrë prapa në ndenjëset e pasagjerëve të mbrojtura me jastëk ajri, përveçse kur këto të fundit janë të çaktivizuara 5. Pasagjerët deri në moshën 4 vjeç që rrinë në vendet e pasme të mjeteve të kategorisë M1, duhet të mbahen nëpërmjet sistemeve të posaçme të fiksimit. 6. Norma e pikës 5 nuk zbatohet për pasagjerët deri në moshën 4 vjeç që udhëtojnë me autovetura të shërbimit publik taksi për transport njerëzish ose të shërbimit me qiradhënie me drejtues mjeti gjatë shërbimit, kur qarkullojnë në qendrat e banuara a në itinerare nga ose për në stacionin e trenit, porte dhe aeroporte, me kusht që të jenë të shoqëruar të paktën nga një pasagjer me moshë jo më të vogël se 18 vjeç. 7. Sistemet e fiksimit për pasagjerët duhet të përputhen me një tip të homologuar, sipas normativave të përcaktuara nga Ministria që mbulon veprimtarinë përkatëse. 8. Cilido që importon ose prodhon për tregti në territorin kombëtar ose tregton rripa sigurimi apo sisteme fiksimi të tipave të pahomologuar, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga dhjetë mijë deri në dyzet mijë lekë. Gjithashtu, kur rripat dhe sistemet e fiksimit nuk janë vendosur ende në mjete, janë subjekt konfiksimi.
 • 15. Sinjalet rrugore Shenjat e qarkullimit rrugor janë tabela në të cilat janë të vizatuara shenja ndërkombëtare të standardizuara të cilat shërbejnë për rregullimin e trafikut rrugor. Si mjete drejtimi në komunikacionin rrugor, përveç shenjave të komunikacionit, jane polici dhe semafori.Sinjalet rrugore klasifikohen ne disa kategori te medha: •Sinjale vertikale •Sinjale horizontale •Sinjale te ndritshme •Sinjale me dore Pozita e shenjave Shenjat e trafikut rrugor vendosen zakonisht në anën e djathtë të drejtimit të makinës dhe sipas nevojës janë të vendosura në skajin e djathtë të rrugës automobilistike.Shenjat informuese në rrugët kryesore (autostradat) janë të vendosura zakonisht lart në mes të rrugës, për një informim më të lehtë dhe më efektiv.
 • 16. Sinjalet vertikale Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori: 1.Sinjalet e rrezikut 2. Sinjalet urdhëruese • sinjale të përparësisë; • sinjale të ndalimit; • sinjale të detyrimit. 3. Sinjalet treguese • sinjale paralajmëruese; • sinjale të drejtimit; • sinjale pohuese; • sinjale të identifikimit të rrugëve; • sinjale të itinerarit; • sinjale të qendrave të banuara; • sinjale të emrave të rrugëve; • sinjale turistike të territorit; • sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve; • sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime.
 • 17. 1.Sinjalet e rrezikut Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.Ato kane forme trekendeshi barabrinjes me kulm nga lart,kontur te kuq,sfond te bardhe ose te verdhe dhe simbol ne ngjyre te zeze. Rruge e deformuar Kurriz ne rruge Grope ne rruge Kthese nga e djathta Kthese nga e majta Kthese e dyfishte Femije ne rruge Rruge treni Rruge e rreshqitshme Vendkalim kembesoresh Rrugekalim per Zbritje e Ngushtim simetrik Kafshe te egra Renie guresh bicikleta rrezikshme i rruges te lira
 • 18. 2.Sinjalet urdheruese Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet t'u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. •Sinjalet e perparesise detyrojne dhe paraqesin dhenien e perparesis .Keto sinjale kane forma dhe ngjyra te ndryshme. Jep perparesi Kryqezim me perparesi Kryqezim me te Hyrje nga nga e djathta drejte perparesie e djathta Jep përparësi në rrugët Ndalo dhe jep perparesi E drejtë kalimi në rrugët njëkalimshe të alternuara njëkalimshe të alternuara
 • 19. •Sinjalet e ndalimit ndalojne qarkullimin,percaktojne drejtimet e levizjes ose manovrime te vecanta ose vendosin kufizime.Keto sinjale kane forme rrethore,kontur me ngjyre te kuqe,sfond te bardhe dhe simbol me ngjyre te zeze . •Sinjalet detyruese detyrojne per nje sjellje te caktuar ose respektimin e nje kushti te vecante te qarkullimit.Keto sinjale kane forme rrethore,sfond me ngjyre blu dhe simbol me ngjyre te bardhe.
 • 20. 3.Sinjalet treguese Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, shërbimeve dhe impianteve.Keto sinjale kane forme katrore ose drejtekendore.Ne varesi te rruges dhe informacionit qe japin kane sfond me ngjyra te ndryshme •Tabelat treguese ,e sfond ngjyre blu japin informacion per rruget nderurbane ose per te cuar tek to •Tabelat treguese me sfondin e gjelber japin informacion per autostrada dhe rruget prane tyre. •Tabelat treguese me sfond te bardhe japin informacion per rruget urbane ose per te te cuar tek to.
 • 21. Sinjalet horizontale Sinjalet horizontale të shënuara në rrugë shërbejnë për rregullimin e qarkullimit, për të drejtuar përdoruesit, si dhe për të dhënë udhëzime dhe tregues të dobishëm për sjellje të veçanta që duhen mbajtur. Sinjalet horizontale ndahen në: •vija gjatësore; •vija tërthore; • vendkalime këmbësorësh ose biçikletash; • shigjeta drejtuese; •shkrime dhe simbole; •vija kufizuese për vendet e qëndrimit ose për vendqëndrimet e rezervuara; • ishuj trafiku ose sinjalizimi paraprak për pengesa brenda karrexhatës; •vija kufizuese të stacioneve të qëndrimit të mjeteve të transportit publik të linjës; • sinjale të tjera të parashikuara nga aktet në zbatim.
 • 23. Sinjalet e ndritshme Sinjalet e ndritshme ndahen në këto kategori: •sinjale të ndritshme rreziku dhe udhëzuese; • sinjale të ndritshme treguese; • fenerë semafori normale për mjetet; •fenerë semafori korsie për mjetet; •fenerë semafori për mjetet e transportit publik; • fenerë semafori për këmbësorët; •fenerë semafori për biçikleta; • fenerë semafori për mjetet për korsi me dy sense lëvizjeje; fenerë semafori e verdhë vezulluese; • fenerë semafori të veçantë; •sinjale të ndritshme të veçanta. • dritat e semaforëve normalë
 • 24. Semafori Dritat e semaforëve normalë për mjetet janë me formë rrethore dhe me ngjyrë: • të kuqe, që ka kuptimin e •ndalimit; •të verdhë, që ka kuptimin e •paralajmërimit të ndalimit; • të gjelbër, që ka kuptimin e rrugës së lirë
 • 25. Sinjalet me dore 1.Sinjalizimet e policit te trafikut anulojne te gjithe urdherat dhe detyrimet qe vendosen nga sinjalizimet rrugore ose nga rregullorja e qarkullimit rrugor. 2.Përdoruesit e rrugës janë të detyruar t'u binden pa diskutim sinjalizimeve të policëve të caktuar për rregullimin e trafikut. 3, Udhëzimet e dhëna nëpërmjet sinjalizimeve të kryera nga policët anulojnë çfarëdo udhëzimi tjetër të dhënë nëpërmjet sinjalitikës rrugore dhe normave të qarkullimit. 4. Sinjalizime të policëve janë veçanërisht: a) Krahu i ngritur vertikalisht tregon "kujdes, ndalo" për të gjithë përdoruesit, me përjashtim të drejtuesve të mjeteve që nuk janë më në gjendje të ndalojnë në kushte të mjaftueshme sigurie; nëse sinjali jepet në një kryqëzim, ai nuk do të thotë ndalim për përdoruesit e mjeteve që kanë hyrë tashmë në të; b) krahët ose krahu i shtrirë horizontalisht tregon "ndalo" për gjithë ata përdorues që vijnë nga drejtime që kryqëzohen me drejtimin e treguar nga krahët, kurse për ata që vijnë nga drejtime të njëjta me drejtimin e krahëve, ku sinjal do të thotë "rrugë e lirë".
 • 26. Sinjalet plotesuese •1.Sinjalet plotësuese janë të destinuara të tregojnë: •drejtimin rrugor; • kthesat e veçanta dhe pikat kritike; •pengesat e vendosura mbi rrugë ose anash saj. 2. Gjithashtu, sinjale plotësuese janë edhe sistemet e destinuara për të penguar vendqëndrimin dhe për të ngadalësuar shpejtësinë. 3. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat dhe simbolet e sinjaleve plotësuese, karakteristikat e tyre konstruktive dhe mënyrat e vendosjes së tyre.
 • 27. Shkaqet e aksidenteve rrugore Statistikat e vendeve te ndryshme te botes kane dhene keto rezultate ne lidhje me shkaqet me kryesore dhe te shpeshta te aksidenteve rrugore: 1. Cilesia e keqe e rrugeve 2. Parakalimet dhe shpejtesia e madhe 3. Eksperimentet dhe testimet e makinave 4. Shperqendrimi i vemendjes dhe pergjumja 5. Perdorimi drogerave 6. Alkooli 7. Shperqendrimi i vemendjes ne raste te aksidenteve qe hasin ne rruge 8. E ngrena ne makine 9. Radio dhe CD player 10. Celularet
 • 29. Si te shmangim nje aksident rrugor? LEVIZJA E MAKINAVE Mjetet ne rruge kryejne levizje drejtevizore dhe telakuar. Gjate levizjes se tyre ndodh qe te ndodhinaksidente ne pjese rruge te ndyshme.ndodhja eaksidenteve ndodh per arsye te ndryshme,por kjos`do te thote qe drejtuesit e mjeteve s`jane te afte qete parandalojne nje aksident.Qe te parandalohenaksidentet duhet qe drejtuesi te kete parasysh;distancen nga mjeti ne mjet,shpejtesine,siperfaqene rruges si dhe gjendjen e tij psikologjike dhe fizike. •Gjendja psikologjike-fizike e drejtuesit Nese drejtuesi I mjetit nuk eshte ne gjendje te mirepsiqike dhe fizike sjell mos reagim dhe reflektimndaj manovrave te mjeteve te tjera ,rritje teshpejtesise dhe monovra te ndryshme tepalejueshmje ne rruge.Realizon parakalime terrezikshme .Duke mos respektuar distancen e mjetitnga mjeti si dhe shpejtesine per parakalim •Shpejtesia. Qe te parandalohen aksidentet duhet qe mjetet terespektojne sinjalistikat e shpejtesise , te ecin ne rrugete ndryshme nepermjet shpejtesise se lejuar e mos tekryejne parakalime me mjetet e tjera qe kane shpejtesime te madhe se e mjetit te vet,mos te rrisinshpejtesine per te parakaluar kur fushepamja e rrugeseshte e pamjaftueshme,siperfaqja e rruges eshte erreshqiteshme si dhe kur kane perpara mjete me lendete rrezikshme ao mbingarkesa e mjetit perpara eshte evendosur jo ne menyre te rregullt. •Koeficenti I ferkimit Koeficenti I ferkimit ne lidhje me siperfaqen e rrugesjane. Per rruge me akull 0,1 Per rruget e lagur 0.3-0.4 Per rruget e thate me asfalt te zakonshem 0.6 Per rruget me granil 0.8
 • 30. Per rruget ne levizje rrethore Shpesh ne jeten e perditshme hasim rrugeme kthesa. Per te qene sa me te sigurte neketo rruge duhet qe te zbatojme nje rregullmbi shpejtesine. Ne rastin kur rruga eshte e thate dhe rrezja erruges 50m shpejtesia eshte afersisht 21ms, kurse ne rastin e rruges se ngrire afersishttre here me e vogel. Duhet ulur shpejtesia per te qene I sigurte nekthese.Shihet se kjo shpejtesi nuk varet ngamasa e makines. Vihet re se cdo gje ngagjendja e ferkimit te rrotave me rrugen. Disa rregulla per parandalimine aksidenteve •Drejtuesit e mjeteve nuk duhet te kryejne asnjellojmanovre qe sjell aksidente ne rruge. •Duhet te jete I vetedijshem kur drejton mjetin.te ruajshpejtesine dhe te rris shkallen e reagimit . •Te mosparakaloj mjetet e tjera kur kjo manover nuk realizohetne baze te shpejtesise ,fushepamjes dhe distances ngamjeti ne mjet. •Te kene parasysh perberjen e rruges dhe masat qeduhen te marin kur kalojne ne rruge me rrezikshmeri telarte. •Te mos perdorin alkol apo substanca te tjeranarkotike.te kontrollojne sistemet e frenimit dhe gjendjen teknikete mjetit para se ato te nisin udhetimin
 • 31. Siguria rrugore është problem kompleks ku përfshihen: rrugë të sigurta, mjete rrugore më të sigurta, drejtues mjetesh më të aftësuar, ndërgjegjësim dhe informim i përdoruesve të rrugës dhe publikut si dhe ndëshkim i shkelësve të ligjit. Problemi i sigurisë rrugore na takon të gjithëve. Të gjithë ne jemi përdorues të rrugës si në rolin e drejtuesit të automjetit, këmbësorit, biçiklistit apo të pasagjerit, prandaj “Siguria rrugore fillon nga ne”. Pikërisht në këtë kontekst, ku ndërthuren probleme të rrugëve, por edhe të edukatës së përgjithshme qytetare, të një tradite të munguar, rritja e numrit të aksidenteve nga viti në vit, përbën një shqetësim shumë të madh qytetar dhe institucional. Nëse nuk merren masat e duhura dhe lejohet vazhdimi i kësaj prirjeje, numri i vdekjeve nga aksidentet do të ketë tendencë rritjeje. Përqindjen më të lartë të aksidenteve me humbje jete e përbëjnë: së pari, shkelja e rregullave të qarkullimit nga drejtuesit e automjeteve dhe së dyti mos zbatimi i rregullave të qarkullimit nga këmbësorët. Numri mesatar i kësaj kategorie aksidentesh, të ndodhura këto 5 vitet e fundit për 10.000 mjete është 10–12 viktima përkundrejt 5,5 viktima që e kanë vendet e Evropës Qendrore e Lindore, pra rreth dy herë më i lartë. Në Shqipëri, kostot që shkaktojnë aksidentet rrugore janë 1.5% e PBB-së, pa përfshirë këtu ndikimin social dhe humanitar që shkaktohet nga humbja e jetës së njeriut dhe plagosjet që çojnë në paaftësi tek familjet e viktimave. Vendi ynë ka humbur çdo vit atë pjese të popullsisë e cila përbën grup-moshën më aktive në shoqëri. Kontrolli i Lartë i Shtetit në vazhdim (KLSH), përballë një dukurie kaq shqetësuese për shoqërinë tonë, duke mbajtur në konsideratë Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 5800, në bashkëpunim me kolegët tanë të Zyrës së Audituesit të Përgjithshëm në Kosovë dhe me asistencën e bashkëpunëtorëve të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Suedi, për herë të parë, ndërmori iniciativën e kryerjes së auditimit paralel për “Sigurinë rrugore”. Shpesh jemi mësuar që kur flasim për “Sigurinë rrugore” mendja n’a shkon tek aksidentet e ndodhura, numrin e viktimave dhe të plagosurve rëndë dhe prirjet e ndodhjes së tyre të cilat janë të trajtuara në Raportet vjetore mbi sigurinë rrugore që nxjerr Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (MTI) në bashkëpunim me Policinë e Shtetit çdo vit. Siguria rrugore,statistika dhe masat qe duhen te merren si nga individet dhe nga autoritetet per te ulur numrin e aksidenteve.
 • 32. Krahas analizimit të shkaqeve dhe faktorëve që ndikojnë në aksidentet rrugore, në këtë auditim KLSH është fokusuar në “Përdoruesin e rrugës si element kyç i sigurisë rrugore” dhe nëpërmjet këtij auditimi, ka synuar të ofrojë një pamje të përgjithshme mbi funksionimin e instrumenteve politikë të përdorur nga institucionet e përfshirë në auditim si Ministria e Transportit dhe infrastrukturës, Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe masat e marra prej tyre, kah sensibilizimit të përdoruesve të rrugës dhe certifikimit të tyre për përdorim të mjeteve lëvizëse. Aksidentet në trafikun rrugor janë një nga tetë shkaqet e vdekjeve në nivel global dhe shkaku kryesor i vdekjes për të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç. Drejtuesit e rinj të mjeteve kanë norma të larta aksidentesh për shkak të përvojës, moshës dhe gjinisë. Problemi universal i drejtuesve të rinj është se ata janë papërvojë dhe mungesa e kësaj përvoje shpjegon pjesën më të madhe të niveleve të larta të rrezikut si shofer i ri. Ndërsa drejtuesit e rinj duhet të fitojnë përvojë për të qenë më të sigurt, procesi i fitimit të kësaj përvoje i ekspozon ata dhe të tjerët ndaj rrezikut. Shoferët e rinj kanë më shumë gjasa se shoferët më të vjetër, që të bëjnë aksidente dhe një pjesë e tyre çon në vdekje apo lëndim serioz. Zvogëlimi i numrit të viktimave nga aksidentet e shkaktuara prej drejtuesve të rinj do të kërkonte fokusimin në një qasje të koordinuar, ku përfshihen: Edukimi, trajnimi, licencimi, zbatimi, komunikimi dhe përdorimi selektiv i teknologjisë, në kombinim me masat e tjera të sigurisë rrugore si: rrugë të sigurta, mjete rrugore më të sigurta, ndërgjegjësim dhe informim i përdoruesve të rrugës etj. Suksesi i kësaj do të kërkojë pranimin publik dhe politik të seriozitetit të problemit dhe bashkëveprimin e të gjithë aktorëve si ligjvënësit, transporti, shëndetësia, arsimi, policia, prindërit dhe vetë drejtuesit e rinj të mjeteve. Qëllimi i këtyre përpjekjeve duhet të jetë për të krijuar një situatë në të cilën siguria e përgjithshme në rrugë, vazhdimisht redukton në masën më të madhe dhe përmirëson ndjeshëm rrezikun. Një hap i rëndësishëm i parë në uljen e rrezikut të shoferëve të rinj është që të punohet për të siguruar Standardet të Përgjithshme të Sigurisë në Rrugë, ku performanca e sigurisë në rrugë është relativisht e ulët. Kjo duhet të përfshijë çështjet e sigurisë që ndikojnë veçanërisht mbi shoferët e rinj, të tilla si shpejtësia, alkooli, rripat e sigurimit, dhe droga.