Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Publicidad
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
ห้องเรียนกลับทาง
Próximo SlideShare
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
Cargando en ... 3
1 de 63
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Último(20)

ห้องเรียนกลับทาง

  1. ครูเพื่อศิษย์ต้องทำมากกว่าการกลับทางห้องเรียน ¤ÃÙà¾×èÍÈÔɏÊÌҧˌͧàÃÕ¹¡ÅѺ·Ò§ : ó. ·ÓäÁ¨Ö§¤ÇáÅѺ·Ò§ËŒÍ§àÃÕ¹ หนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day บทที่ ๓ บอกเหตุผลที่ควรกลับทางห้องเรียน หรืออีกนัยหนึ่งบอกว่า การกลับทางห้องเรียนมีผลอะไรบ้าง พอจะสรุปได้ดังนี้ เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จากบรรยายหน้าชั้น หรือเป็นครูสอน ไปเป็นครูฝึก ฝึกการทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมอื่นในชั้นเรียนให้แก่ศิษย์ เป็นรายคน หรืออาจเรียกว่า เป็นครูติวเตอร์ เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรืออาจเรียก ว่าเป็นการนำโลกของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียน คือ โลกดิจิตัล ช่วยเด็กที่มีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้ธุระมาก กิจกรรมมาก บางคนเป็นนักกีฬา ต้องขาดเรียนไปแข่งขัน แทบทุกคนมีงานเทศกาลที่ตนต้องเข้าไปช่วย จัดการ มีบทสอนด้วยวิดีทัศน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็กเหล่านี้เรียน ไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็ก ให้รู้จักจัดการเวลาของตน ¤ÃÙà¾×èÍÈÔɏÊÌҧˌͧàÃÕ¹¡ÅѺ·Ò§ ñõ
Publicidad