Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kozma szilárd: Mágikus napló

1.145 visualizaciones

Publicado el

Élményeim a kökösi besúgó - Prófétával 8

Publicado en: Meditación
 • Nagyon érdekelnek az Árnyék-énről szóló írások. Köszönöm, hogy ezt is olvashattam.

  Viki
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Kozma szilárd: Mágikus napló

 1. 1. Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 13.Nagy Attila Puli: a Nagy Mágikus Ellentét, avagy az árnyék énem külső megtestesítője. A Hargita lábánál fekvő, Szécseni (Így hívják a város felőli erdőalji vidéket)halastavak partján, ahol remélem, hogy a patrisztikus keresztények módjáraönmagamat végre kihalászom, lehűlt az idő. Ezért a nagyobb gyermekeket isbeköltöztettem, Ividő és Viola hazaköltözése után, a városközponti tömbház-lakásba.Én viszont, vissza jöttem, hogy továbbra is a sátorban aludjam ki magam, és a holnapreggeli karate-edzés után, illetve a következő napokon feloldjam a volt-feleségemneka család-elhagyása óta beállt félelmemet, és ezzel megoldjam a három héttel korábbanfolytatott rövid éhségsztrájkom után végre egészen tisztán körvonalazódott, és egybenaz életemnek is talán a legnagyobb spirituális problémáját. És ez nem más, mint agyermekeim féltéséből eredő anyagi szükségtől, illetve az egyelőre miattukvégzetesnek érzett gazdasági szűkösségtől való nagy félelmem. Több helyen megírtam már, de most újból aktuálissá vált felemlegetni, hogy író-mérnökként, az asztrológiát (sajnos: megvetően...) még azt követően is elutasítottamévekig, hogy a Hamvas Bélai életmű különböző tanulmányaiban és esszéiben, nemcsak azt olvastam, hogy az pozitív szellem-megismerési tevékenység, de egyenesen„szent tudományként” szerepel! A belém nevelt asztrológia-ellenes értelmiségimentalitásom falát végül is az rombolta le, hogy az életem egyik – persze,betegségekkel kísért - legnagyobb és talán legveszélyesebb sorskrízise közepén,tehetetlenségi-érzetemben és tudatomban már – már az életemről való lemondáshoz isközel álló lelki állapot határán, egy olyan metafizikainak hirdetett előadáson vettemrészt, ahol az előadó éppen a Skorpió jegyében született és a Skorpió-karmávalrendelkező személyek jellegzetes betegségeinek a lelki – szellemi (A Skorpió-természetnek megfelelő mentalitás béli) okairól beszélt. Nos, ott már nem volt továbbamit és amiért tagadni, mert a skorpióra jellemző betegségek, ha félig kigyógyultan is,de testi fájdalom szintjén még jelen voltak a szervezetemben. A Hamvas-művekből elsajátított, személyi hibabelátáson alapuló önelemzéseimalapján is világos volt számomra, hogy azok, az, előbb- utóbb a „jellegzetes”betegségekhez vezető, hibás mentalitások is, amelyekről az előadó beszélt, egytőlegyig, mind jellemzők rám. – És csak ettől kezdve néztem utána annak, hogy mi is háta helyzet a Hamvas által számomra addig bosszantóan sokat emlegetett asztrológiával.A regénybe illő további történet, a jelenbeni mondanivalóm szempontjából nem
 2. 2. érdekes. De az igen is érdekes, sőt: igen fontos, hogy egyáltalán nem azért lettemasztrológus, mert ez, a székelyföldi lakosok, de a komolynak képzelt székely-értelmiségi öntudattal rendelkező személyek körében is szélhámosnak ítéltfoglalkozás a könnyű megélhetési lehetőséggel kecsegtetett volna. Sőt: az, hogy ebbőla mesterségből, és főképpen amennyiben azt az addigi jó hírnevem megőrzésének azigényével akarom gyakorolni, Erdélyben, de főként a székelyföldön iszonyú nehézmegélni, már az első gyakorló asztrológusi kísérletezgetéseimből kiderült. Hanemelsősorban igen is, azért fogtam bele, mert az asztrológia, vagyis az első személyihoroszkópomból megszerzett információk segítségével, a szó szoros értelmében,megmenthettem az életemet. Később meg, annak a segítségével rendeztem is, azéletemet. Azért fogtam tehát bele, mert kiderült a számomra, hogy végső soron, ezvolt az, a minden lét-megismerési és személyes sorskérdésemre választ adni képes„szent tudomány” , amit azelőtt a fizikában, a biológiában, a filozófiában,pszichológiában, majd a teológiában kerestem. De persze, ha egészen őszinte vagyok magammal szemben, akkor azért is, mert avégett, hogy akkor még annyira sem tudtam helyesen írni magyarul mint most (elsőosztály első napjától végig román nyelvű iskolába és főiskolákon tanultam), és akilencvenes évek elején, amikor még nem volt számítógépem (vagyis amikor mégnem helyesírás-javító programmal rendelkező számítógépen írtam), egyetlen romániaimagyar szerkesztősége sem volt hajlandó állandó és belső munkatársaként alkalmazni,annak ellenére, hogy mint „külsőstől”, mikor néhány hónapos szerződéssel, mikorszerződés nélkül, de szívesen közölték a riportjaimat, interjúimat és cikkeimet. Szóval asztrológussá, elsősorban az évek óta várt és keresett „rátalálásból” lettem. –Ez volt az életem és sorsom fő problémás-kérdéseire választ adni képes tudomány,tehát a mindentudás-forrás, amit már kamasz korom óta kerestem! Másodsorbanegyszerre szellemi és egzisztenciális szükségletből is asztrológussá kellett lennem,amennyiben kitartok azon kamaszkori álmom mellett, hogy író akarok lenni. És eztazért, amiért akkor még mindig nem tudtam magyarul helyesen írni, és így nem vettekbe egyetlen szerkesztőségbe sem. Az építőmérnöki diplomám megszerzése viszont,egy, a kommunista diktatúra alatti, „párton kívüli” sorshelyzetemből fakadó, szellemiés egzisztenciális szükséghelyzet eredménye volt. Ezért ezzel semmiképpen nemakartam továbbra is „vissza - élni” (Lásd a visszaélés fogalmunk metafizikaiértelmezését: spirituálisan vissza felé fejlődni.) a demokratikus új rendszerben. És nem csak azért mert egyetlen akkori Románia magyar újság, heti-, vagy havi lapszerkesztőségébe sem akartak állandó belső munkatársként felvenni, de akkor úgy
 3. 3. képzeltem, hogy ez, a kényszerű irodalmi pályán kívüli helyzet, valójában azirodalmi-spirituális fejlődésemet is szolgálja, hiszen, mint ténylegesen sorsfigyelő éssorsértelmező „szellemi munkás” egyrészt a legvalóságosabb valósággal: a sorssalfoglalkozhatok, másrészt nem voltam kitéve egyetlen főszerkesztő, vagy igazgató,vagy laptulajdonos, befektető, stb. esetleges szeszélyeinek, önkényes elképzeléseinekarra vonatkozóan, hogy mit és miért ne írjak, illetve ne úgy írjak, ahogyan én azthelyesnek tartom. Stb. Tehát: még csak asztrológus sem azért lettem, mert a ködös álmaimban ez a hivatásvalamiféle könnyű megélhetési lehetőségként jelent volna meg a számomra, hanem,amint írtam, elsősorban azért, mert végül is, a szellemi alkatomnál fogva, az irodalmiönkifejezési lehetőség mellett, mint lényegi sors- és valóság-megismerési lehetőség aleginkább vonzott és ezt tartottam a legjobb szellem-megismerési lehetőségnek. Ésmásodsorban, de szintén nem a „könnyű és felelőtlen” munkával való pénzkeresetilehetőség gyanánt, az első osztálytól román iskolákban való értelmiségi képződésemkövetkeztében: a sajátos sorshelyzetem miatt. Amennyiben tehát ezt sikerült megérteni és az, aki e sorokat olvassa, esetleg még elis tudja fogadni ezt a vallomásomat, tehát ezzel úgymond a bizalmába fogad, akkor,kérem szépen azt is elhinni, hogy időközben nem, hogy megtagadtam volna ésegzisztenciális okokból pl., elárultam volna azt, amit a szellemi – tehát: az erkölcsi! -hitelesség fontosságáról és szükségéről a Hamvas Bélai életműből korábban amagaménak érezve, magamévá tettem, hanem az elején, családi gondok nélkül, majdkésőbb, családapai felelősségemben is, még inkább fontosnak ítéltem és teljesen amagaménak érzem és értem! Sőt: éppen az asztrológia hatására, egyenesen egzisztenciális feltételként állítottammagam elé a személyes hitelességet. Hiszen amint haladtam az életben és a sorsombanelőre, egyre világosabb lett a számomra, hogy azzal a súlyos karmával, amivel avilágra jöttem, nem engedhetem meg magamnak az önámítás luxusát, azt, hogylétfontosságú tehát számomra az, hogy elsősorban önmagammal mindig egyenesbenlegyek. Hamvas kifejezésével élve: hogy önmagam számára autentikus legyek. Hiába törekszik ugyanis valaki külső hitelességre, ha önmaga előtt, belül nem hiteles. ugyancsak Hamvas idézi számtalanszor Nietzche-nek azt az aforizmáját, ami szerint: „Elenyészően kevés az, hogy mennyit hazudunk másoknak, ahhoz képest, hogy magunknak mennyit hazudunk.” Márpedig az a személy, aki nem csak azért igyekszik minden nehéz sorskörülmény ellenére becsületes maradni mert egész
 4. 4. gyermekkora, fiatalkora és néhány év az érett férfii korából is, a Ceausescu féleromán kommunista diktatúra fekete hazugság-mákonyában telt el, amitől az életehátra levő részére elégségesen megundorodott a félrevezetéstől, hanem azért is, mertmetafizikusként („Önkéntes” és ha kell: önkényes Hamvas-tanítványként) felfedezteés megtanulta, hogy egyes-egyedül a tárgyi valóságnak megfelelő igazság az aszellemi erő, ami a karma-rabságából felszabadíthatja az embert, annak soha,egyetlen józan gondolatával, tettével, vagy szavával sem szabad elárulnia, a tárgyivalóságnak megfelelő igazságot. Erről, a húsz évvel ezelőtt határozottan felvett és azóta is tartott szellemi – erkölcsialapállásra való (erkölcsi!) törekvésemről, nincs szándékomban többet írni, nemtartom ildomosnak azt úton – útfélén bizonygatni. Aki az iménti állításom felől megakar bizonyosodni, és az ide vonatkozó magatartásomról, eljárási alapállásomról megakar győződni, olvassa el a honlapjaimon található cikkeimet és tanulmányaimat és azasztrologosz.com c. portálomon található asztrológusi és családapai tanácsaimat,hozzászólásaimat, valamint a szintén a honlapomon található, régi ügyfeleimtőlkapott köszönő-leveleket. Sőt: amennyiben alkalma és lehetősége van erre, a szinténa Hamvas által szükségesnek vélt és a szellemi – spirituális élet előfeltételekéntfelállított erkölcsi alapállás szerint élő Csíkszeredai, Sepsiszentgyörgyi,Székelyudvarhelyi, Kézdivásárhelyi, vagy Kolozsvári barátaimat is megkérdezheti,mivel ők egészen közelről, úgymond a hétköznapi élet szintjén ismernek. Hogy miért tartom most mégis fontosnak mindezt a végső soron kényelmetlenül ésszemérmetlenül, ha nem éppen: szégyenletesen ható magyarázkodást leírni? Sajnos,azért, mert él az Erdélyi Kovászna megyei Kökös községben egy magát valamiértújabban Pulinak nevező, Nagy Attila nevű, előbb a Gyulafehérvári katolikusteológiáról a pappá avatása előtt önként kiugrott (Később tudtam meg, hogy aGyulafehérvári teológián a pappá szentelés előtti kilépést a szekuritate általbesúgónak beszervezett növendékek gyakorolták.), majd később a papi tisztségéből ahívek kérésére az egyházi elől-járói által kirúgott gyermektelen – gondtalan...- férfi,aki amiatt, hogy a negyedik alkalommal nem adtam neki olyan „kölcsönt”, amit őkorábban soha nem fizetett vissza, sötét bosszút állt rajtam. Előbb csak egy nevetségesen hiteltelen cikkecskét írt, aminek a címe: „KozmaSzilárd viselkedése egy beteggel szemben”, és amit valahogyan sikerült ennek amagát Pulinak nevező Nagy Attilának az interneten az én nevemnél megjelenőcikkek között az első helyekre feltornásztatni. Ez, a sötét bosszúból írt, rágalmazócikk, minden szavában a gyakorlati – tárgyi valóságnak ellentmondó, alaptalan
 5. 5. vádakat és hamis állításokat tartalmaz. Tehát, a gyakorlati valóság szintjén, egy szavasem igaz!! Hiszen asztrológusként én gyógyítással egyáltalán nem is foglalkozom. Azteljesen más kérdés, hogy az asztrológia analógiák alapján, én bárki számára megtudom mondani a betegségeinek a szellemi-lelki mentalitásában gyökerező okát, tehátadott esetben azt is, hogy miképpen szabadulhat meg a betegségétől egyszerűen azillető életterülethez vagy életjelenséghez való viszonyulása megváltoztatásával,életformája, illetve az általános magatartási formája gyökeres megváltoztatásával. Deén nem vagyok gyógyító és hozzám soha nem is jönnek beteg emberek! Be semengedném őket a lakásba, a négy kiskorú gyermekem otthonába! De azért is álnokság ez a cikk, mert az egyedüli „beteg ember”, akit én azotthonomba (véletlenül!) mégis beengedtem, az éppen a Nagy Puli Attilának, az elsőtalálkozásunkkor éppen kékre – zöldre vert, ittas felesége volt. Róla is, csak aztkövetően derült ki, hogy pszichiátriai kezelésre szorul, amikor egy bikarámenősségével meg akart győzni arról, hogy a harmadik lányunknak az éjszakai(otthon)születése ellenére, adjak nekik pénzt kölcsön. Aztán elmagyarázták, hogy őkútban vannak Gyergyó (Vagy Udvarhely?) felé, de az előző esete valamiért nemfolytathatták az útjukat, hanem beugrottak egy csíki ismerősükhöz, ahol éppenvalamilyen ünnepély volt, amihez anyagilag nekik is hozzá kellett járulni és ígyteljesen pénz nélkül maradtak... Nekik azonban fontos, hogy azonnal továbbutazzanak, mert, hogy ő beteg... Milyen beteg? Agy problémái vannak, stb.(Agybeteg? – gondoltam magamban. De hát akkor miért iszik alkoholt?) Pénzt mostnem tudok adni, mondom, mert az nekünk sincs, de a sorsképletébe bele nézhetek –úgy mind korábban többszörösen Attilának – és a betegsége igazi, karmikus okátmegmondhatom. Persze, ez a fajta segítségem nekik egyáltalán nem kellett... Tovább nincs is, amiért meséljem. Még néhányszor és búcsúzáskor is, próbálkoztaka kölcsönkéréssel, és én már arra sem emlékszem, hogy volt-e esetleg valamipénzünk akkor a háznál, hanem csak arra, hogy éppen a Turula születése másnapjánjöttek. És, hogy abban az időszakban kezdték közölni néhány héten át egy helyilapban fél oldalas terjedelemben az un. heti horoszkópjaimat – amelyek persze, nemjóslatokat tartalmaztak hanem karmikus pontok szerinti spirituális tanácsokat ésidőminőség-leírásokat a konstellációk szerint – és ami akkor éppen, hogy szintén azanyagi csődbe jutástól mentett meg. Pulinak, illetve a velem ijesztően rámenősen viselkedő feleségének, akkor éppennem adhattam tehát olyan, soha vissza nem fizetendő kölcsönt mint az előtt többszöris adtam a férjnek. Ha lett is volna akkor éppen pénzünk akkor sem adhattam volna
 6. 6. oda – hiszen egy gyermek születése, akkor is sok kiadással jár, ha otthon és nem akorházban születik. - És ez lett a vesztem. Amikor ugyanis Nagy Puli Attila, azinterneten a harmadik és a negyedik lejárató cikkét is megjelentette rólam, amelybenmeglepő tájékozottságról, sőt: aprólékos dokumentáltságról(!) tett tanúbizonyságot,mind az asztrológusi, mind az írói tevékenységemet illetően, de amely tájékozottságotarra használt fel, hogy a valós tényeket néhány foknyit elcsavarva majd e csavartállapotukban is önkényesen értelmezve, gátlástalanul hazudozzon róla, erősengyanússá vált számomra ez a mindig „majdnem helyes” dokumentáltság. Hát jólutána gondoltam annak, hogy én mikor és miket is beszélgettem vele, illetve, hogymikor, milyen alkalommal, és milyen helyzetekben találkoztam vele? Nem akarom az olvasót fárasztani az emlék vissza- pörgetés közbeni tény-összefüggések összeállásáról, de egy adott pillanatban rájöttem, hogy csakis egyolyan ember rendelkezhet rólam olyan jellegű, abszolút pontos és részletes tárgyiinformációkkal, akit ezért az aprólékos adatgyűjtő munkáért valaki meg is fizeti,illetve valakik meg fizetik. Hiszen másként, sem gyakorlati lehetősége, sem idejenem lenne erre. De legalább is csak az, aki benne van valamiféle, az én szorosmegfigyelésemmel és megfigyeltetésemmel járó, ellenem szőtt komplottban.Kézenfekvő volt tehát, hogy Attila azért kezdeményezett velem valamikor „barátság”kötést, mert akkoriban a szekuritáte besúgója volt. És csakugyan, az idén (2O11) tavasszal lehetőségem is nyílt a „Poetul” címűkonspirációs név alatt nyitott és tizenkét éven át vastagított szekus – megfigyeltszemélyi ügycsomóimat alaposan áttanulmányoznom. Kétséget kizáróan meggyőződhettem tehát, hogy egy másik katolikus teológus – tanonccal, Balázs F.Attilával együtt, aki szintén a pappá szentelés előtt hagyta ott a katolikus papképzőfőiskolát, Nagy Attila is, többek között, rólam is írt besúgói jelentéseket aszekuritatenek. Miután az asztrologosz c. portálomnak a humor-rovatában ezt, a steriléletet folytató (gyermektelen, másfél évtizedes munkanélküli és végső soron életcélnélküli!) személyt, vagyis az interneten létrehozott különböző misztikus blogjaiban ésrágalmazó cikkeiben az ő személyi munkaiszonyát és notórius naplopói –koldulóimentalitását sajátos életvezetési ideológiaként, sőt: filozófiaként hirdető Nagy PuliAttilát, mint volt besúgómat lelepleztem és a szintén az interneten megtalálható adataiszerint felállított sorsképletét a munkaundora szempontjából, mint az ő meghaladnivaló karmikus sajátságaként értelmeztem, ez a valamikor rólam besúgói jelentéseketgyártó személy, el kezdett mindenütt, ahol csak az interneten a nevem felbukkansarlatánnak megnevezni, sarlatán-asztrológusként jellemezni.
 7. 7. És nem csak a Nagy Puli Attila név alatt, hanem, diverzánshoz illő módon,mindenféle álnevek, illetve az internet kultúrában „nick-nek” nevezettfedőnevek alatt. Amikor éhségsztrájkba kezdtem acsíkszeredai Polgármesteri Hivatal szociális osztályának a hivatalnokai, azosztályvezetője és Polgármestere közömbössége ellen, illetve az ellen, hogy ezek aszemélyek a felelősséghárító ügykezelésükkel hét hónapon át megfosztottak atörvényes szociális jogaimtól, Nagy Puli Attila, a szó szoros értelmébenüdvrivalgásban tört ki! Ösztönös Skorpiói bosszú vágya által vezérelten (A Skorpiójegyében született mint én.) a maga sajátos ember-árulói módján, azonnal élt is aközömbös hivatali ügykezelés miatt kialakult, abszurd sorshelyzetemről szólóújságcikkeknek az internetes változatai alatti, álnév alatt végezhető gúnyolódási,hiteltelenítési lehetőségekkel. És főként: a sarlatánozási lehetőségekkel. (- Ebbe aszóba Nagy Puli Attila valósággal szerelmes lett, de legalább is, utolsó szalmaszálkéntkapaszkodott bele az ő könnyű szélhámossága mellett, mégiscsak súlyosabban ható,Sarlatán – fogalomba. Olyan, „minden fontosat elmondó” gyűjtőfogalomkénthasználta tehát, mint pap korában a krisztust, mintha kizárólag az én személyemjellemzésére találták volna fel ezt a kifejezést a történelemben. Gondolom, abból acélból, hogy ezzel, az én emberi tisztességemnek és szavahihetőségemnek ahitelteleintésével, semlegesíthesse azt, amit én állítottam és máig állítok róla, ti., hogya szekuritate besúgója volt. Furcsa, hogy én az utóbbi tényre soha nem jöttem volna ráegyébként, mivel a „Poetul” c. szekus dossziémban csak néhány velem kapcsolatosjelentése olvasható, de miután a hiteltelenítésemet célzó diverzióiban, többszörösen is,felhívta a figyelmemet a személyére - Amelyet Puliként nem is ismertem fel az elején!- és kénytelenné tett elolvasni a rólam írt rágalmazó cikkeit, rájöttem azösszefüggésekre és lelepleztem őt is, mint az egykori besúgómat.). Saját nevén, még a Kökösi polgármesternek (Akire bizonyára szintén valamilyenkölcsön-pénzi ügy miatt haragudott.) a - teljesen témán kívüli! - állítólagosrészegeskedéseit is bele keverte az én „sarlatánozásomba”. Máskor viszont különbözőálnéveken írt, mikor a nevetségesen átlátszó módon a „besenyői pistabácsi”, a„katinka”, a „farkasloki”, a „feri”, a „hívő”, a „csíkmoszkva”, és a többi, fedőnevekalatti „hozzászólásaiban”, amelyek mára az első olvasásra lelepleződtek azzal, hogybennük volt a Nagy Puli Attila szerelmes szava, a „Sarlatán”, vagy azért, mert afedőneves puli „vélemények”- illetve „hozzászólások” értelme mindig mélyenellentmondott annak a magatartásnak, amit az ember egy normális „Pista bácsitól”,
 8. 8. vagy egy magát gazdagnak hirdető, gőgös Farkaslaki erdő-kitermelő bérestől, vagyfakereskedőtől elvárna. Le is leplezte Nagy Puli önmagát, azonnal, ahogy ezeket alogikai ellentmondásokat felfedtem, és mindjárt, el is kezdett, mikor „Szentistváni”vallás-erkölcsi ideológiákkal előhozakodni, mikor „hatszázhatvanhatozni”, aminek azigazi jelentéseit csakis ő ismerhette. És más, olyan misztikus fogalmakkal isdobálózott, léthatóan büszkén, amelyeknek a metafizikai jelentésének az ismeretétúgy-e, sem egy internetező „besenyői pista bácsitól”, sem egy négy gyermekesfarkaslaki erdővágótól nem lehet elvárni. Én azon már rég túl vagyok, hogy magam miatt féljek az esetleges nélkülözéstől,hiszen régóta elvált és ezért gyermektelen (Az álházasságból született, két évig velemélő fiamat a nagyapja ellopta és átcsempészte a határon, és a korábban külföldredisszidált anyja azonnal visszaperelte, majd közösen ellenem nevelték, tehát szabályszerint mindenestől le szakították rólam.) férfi koromban kétszer is éhségsztrájkoltammár két – két hetet. Az éhezéstől tehát nem félek, arról nem is beszélve, hogy akülsőm kinézete miatti esztétikai vagy önérzeti problémáim sincsenek. A továbbispirituális fejlődésemet és a kiegyenlítődési (megváltódási) képességeim növekedését,már rég óta nem érzem a külső körülményektől – esetleges művelődési, vagy külsőinformáció-szerzési lehetőségtől – függőnek. Sőt...jól tudom, hogy ezek inkábbakadályok lehetnek, mint segítségek a karmámtól - és az azt eszelősen megőrizniigyekvő árnyék énemtől - való megszabadulási igyekezetemben. Azt az egzisztenciális félelmeket viszont, hogy az utóbbi házasságból született ésnálam maradt három gyermek biztos otthonát is képező lakásomat elveszítem (Azesetleges nélkülözést követő lakás-vesztést például, annak következtében, ha nemtudnánk a közköltségeket huzamosan kifizetni.) - még mindig nem tudtam legyőzni.És ennek egyenes mágikus következménye van. És ez pedig az, hogy időnként be isvonzom azokat az anyagi javak huzamos elapadásával járó, külső körülményeket,amelyek ezt a lehetőséget is tartalmazzák, illetve a lehetőség-mivoltuk által számomraa félelmeim tárgyát fel- és megmutatják, leképezik. Egyfajta „csuka – fogta róka, róka fogta csuka” szerű, mágikus erejű sors-játékalakult ki az életemben már azt követően is, hogy a gyermekeink kezdtek megszületni.És ez annak ellenére is így történt, hogy a gyermekeink születésekor mindig egy, akorábbinál ugyan nagyobb, de sajnos, később mindig múlandónak bizonyult anyagifellendülés következett be a családunkban. Ez a kis fellendülés viszont először márkb. 9, hónapra, majd a születések után egyre későbben is, de, újra és újra vissza
 9. 9. „csendesedett” majdnem az utolsó születés előtti szűkösebb anyagi állapotok szintjére.Ezek a szintek viszont, már jobb anyagi állapotok és helyzetek voltak az előbbigyermekek születésénél. Határozott kivételt a negyedik gyermekünk utáni anyagi helyzetek és állapotokképeztek, amikor már azt is lehet mondani, hogy szemmel láthatóan is, ténylegesgyarapodásba fogott a sorsunk. Akkoriban vásároltuk meg a háztartási gépeinket ésakkor kaptuk ajándékba azt a régi Ladát is, ami miatt később a Polgármesterihivatallal és a rendőrséggel az intézmények felől érkező azon törvényen kívüliállapotunk megszületett, amely miatt a nyáron éhségsztrájkba fogytam. És nem csak,hogy a régi Ladát ajándékba kaptuk, de ekkor kaptam meg, a család legjobb anyagiállapotát előidéző, egyszerre be jövő, hat személyre szóló, horoszkóp rendelésemet is,a volt feleségem addig játszott az internet által felkínált ártatlan szerelmi – szexuáliskísértéseivel, amíg infantilis módon, szerelmes lett egy nála öt évvel fiatalabbamerikai kokainfüggő, misztikus guruba. (És ezt nem gúnyból írom, a Lzidon nevűfiatalember honlapján csakugyan spirituális gurunak nevezete magát miközben atépései miatt, öt évig nem szabadott New .Yorkot elhagynia.) Ezt a három hónapostitkolt szerelmi történetet és az azt követő házasságfelbontásunk történetét sok helyenés sokszor megírtam már, nem akarom ezt újból elkövetni. Most csak azért említettemmeg, mert az, a gyermekek féltésén alapuló, vagyis a gyermekek jövője miattiaggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem, amit korábban említettem, akkor merültfel először, amikor a volt feleségem, az elköltözése előtti hiba-mentességemelismerésével és fogadalmával ellentétben, azt állította, hogy tisztában van azzal, hogya három nagyobb gyermekünk nálam van a legbiztonságosabb helyen és családikörnyezetben (És ezért Ő csak a legkisebbiket, az akkor még csak két éves Rékátakarja magával vinni), a válópernek a gyermek-elosztási részében, mind a négygyermeket magához – az ő gyámsága és fennhatósága alá – igényelte a bíróságtól. Sőt– és ez volt az én karmikus ijedségem tárgya - az általam jóval a házasságunk előttvásárolt lakásomnak a felét is magának igényelte. De még ekkor sem éreztem ezt a gyermekek jövője miatti, leszegényedéstől valófélelmet, hiszen a gyakorlati tények tudatában és a vonatkozó romániai törvényekértelmében ez az igénye merő képtelenség volt. Hanem csak akkor, amikor azt kellettészlelnem, hogy a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán mindenhivatalnok ellenem játszik, az akkor még funkcióban levő, közismerten feministaelveket valló vénkisasszony főnöknővel az élen. (Az ügyünknek a láthatóan férfi-ésapa-ellenes, tehát az irracionálisan igazságtalan és a mind tárgyi valóság szerinti
 10. 10. családi –lakhatási helyzetet, mind a gyermekek vonatkozó akaratát - óhaját, merőbensemmibe vevő kezelésének a több rend béli feljelentésemnek és írásos panaszaimnak akövetkeztében, ezt a nőt végül is, egy év múlva, nyugdíjba küldte a hivatal, sok ügyfélés munkatárs nyíltan kifejezett megkönnyebbülésére.) A gyermekek jövője miattiaggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem tehát, akkor állt be, amikor minden jelarra mutatott, hogy a munkahely és lakás nélküli, akkoriban megszállottan, tehátkábult-felelőtlenül viselkedő, volt-feleségem, a polg.mest. hivatal neki kedvezőajánlásával, magának tudja ítéltetni mind a négy gyermeket. És ezt a törekvését annakellenére is fenntartotta (Ma már tudom, hogy mindössze a látszat fenntartásaérdekében), hogy maga a pervezető és végül ítéletet hozó bírónő is, megmondtatárgyalás közben Emőnek, hogy a lakásom felének az ő nevére való íratásáravonatkozó igényének, semmi törvényes alapja és így esélye sincsen. Tévedés ne essék: ekkor sem a lakás elvesztési lehetőségének a gondolata ejtettkétségbe, hanem a gyermekek elvesztésének a gondolata, hiszen a fentebb említettbírói kijelentés már elhangzott, amikor a több rendbeli gyámügyi beszélgetéseinkbefejeződése után, amelyek során a Zita nevű, pszichológus végzettségűvénkisasszony kioktatott arról, hogy a gyermekeknek joga van a húsevésre,megkérdeztem a Szociális irodavezetőt, hogy milyen ajánlást küldött végül is aBíróságra? Amikor meghallottam a válaszát, hogy mind a négy gyermeket a lakásnélküli Emőhöz ajánlotta, mi tagadás: férfiatlan módon felsikoltottam, majd zokognikezdtem, azt dadogva hogy „Drága kislányaim, most mi lesz veletek?!” Amikor féligmagamhoz tértem, még egy negyedórányit próbáltam alkudozni Zita-főnöknővel, dehiába, ő megnyugtatott, hogy a vonatkozó pszichológiai és szociológiai tudományokmai eredményei és álláspontja szerint, a férfiaknak nincs különösebb szerepe agyermeknevelésben, és az is, csak akkor kezdődik, amikor a gyermekeket integrálnikell a felnőtti társadalomba, vagyis a gyermekek kamaszkorában. És különben is: attólmég, hogy nem fognak ők engem látni ás nem fogom őket látni naponta, nem kellmegszakadjon a gyermek- szülő kapcsolat, a vasárnapi apuka szerepkör is lehet éppenolyan szép és tartalmas. Ezt a, végül is, az akkor még teljes veszteségűnek látszó, hátrányos helyzethezképest szerencsésen végződött, válási és gyermekelosztási történetet, sem kívánom ittelmesélni, különböző írásaimban és főképpen az asztrologosz c. portálomon megjelent„tudósításaimban” megírtam részletesen. Tény az, hogy vagy annak a hatására, hogy alakásom felének a megszerzésének a lehetőségéről le kellett mondania, illetve annak ahatására, hogy én is hoztam egy, az emberek pragmatikus gondolkozását figyelembe
 11. 11. vevő, számomra és Turula számára ugyan kegyetlen, de abban a kétségbeesetthelyzetünkben mégiscsak egyedüli megoldásnak látszó, kompromisszumos döntést ésfelajánlottam és vérző szívvel ugyan, de át is adtam neki a kisebb középső gyermeket:Turulát. Ez által neki szembesülnie kellett azzal a ténnyel is, hogy egy gyermeketmég, úgy ahogy, képesek voltak a nagyanyjával – akinél ő akkor lakott és akinél lakikmég mindig – gondozni, de kettőt már képtelenek voltak rendesen ellátni. Hát akkormihez kezdenek majd néggyel? Így, ezek hatására, a válóper utolsó tárgyalása előttihetekben, sikerült megegyeznünk abban, hogy az aktuális helyzet, tehát a kettő – kettőmaradhatunk törvényesen is a gyermekek elosztásában. Nem tudom, hogy ez az egyezség önmagában elég lett volna-e ehhez a, mondom: akétségbeejtő helyzetünkben a leg optimálisabb megoldáshoz, de az is biztos, hogy abírónő szerencsére ragaszkodott ahhoz, hogy az akkor a 1O. évét éppen betöltőMedárdát kihallgassa, és ő határozottan velem akart maradni és az Etelka kérését isképviselte és elmondta, hogy ő is feltétlenül velem akar maradni. (Etelka egyébként,számomra is meglepő határozottsággal, már az anyjának az első ide vonatkozókérdése hatására, gyorsan az én ölembe ült és onnan kiáltotta az anyjának, hogy nemakar vele menni, hanem velem akar maradni, és ha elviszi, akkor nagyon meg fogharagudni rá. Ezek után, Emő fel sem vetette azt, hogy neki több gyermek kellene anégyből, mint kettő.) Mondom, más okom nem volt erre a gyermekek jövőjét esetleg fenyegető, vagyisőket hányattatásra ítélő, anyagi szűkösség miatti félelemre, hanem csak annak agondolata töltött el iszonyattal, hogy a gyermekek milyen könnyen a gondozatlanságés a neveletlenség, valamint a hányattatás útjára, vagyis a következetes gondozás ésnevelés hiányának a vészterhes boszorkánykörébe kerülhettek volna. Hiszen a kétkicsi így is hányódott és betegeskedett eleget addig, amíg Turulát sikerült visszanyernem. Egy kis időre még olyan „kilátása is volt szegénynek”, hogy 6 évesen beadják abba a falusi iskolába ahol az anyai nagyanyja tanítónő volt. A helyzet így nemvolt teljesen elvesztve, mivel az által, hogy törvényesen nálam maradt a két nagyobbgyermek, már joggal reménykedhettem abban, hogy amennyiben megmarad akapcsolat a kistestvérekkel, a nagyobbak neveltsége, illetve pozitív példája, jó hatássallesz a kisebbekre is, hiszen már a kezdetek kezdetétől úgy voltak nevelve és irányítva– és ez a mai napig nálunk így van – hogy a kisebbeknek a nagyobbakra kell hallgatni,azok irányításának alá kell magukat rendelni, amikor történetesen nincsenek közöttüka szülők.
 12. 12. Sőt: abban is biztos voltam, hogy Turulának is, előbb utóbb elege lesz az anyjakövetkezetlenségéből, a feléje csak alkalmanként megmutatkozó gyöngédségéből,illetve az anya egoista permanens magára-figyeléséből, és vissza fog kívánkozniahhoz a szülőhöz, amelyről tudja, hogy mindig figyelemmel követi, hogy mi van vele,tehát éberen figyel reá, még akkor is, ha mással, vagy másokkal – a két nagyobbtestvérével – foglalkozik. Mivel Réka két éves volt amikor elköltőztek, rólatudhattam, hogy nincs ahonnan és amiért értékelni tudná a nem érzelgős, de annálbiztonságosabb következetességemet, az alkalomszerűen nagyobb kitörésekkel ésérzékelhetőbb megnyilvánulási formákkal jövő és ilyenkor bizony jobban eső, anyaiölelgetéseknél simogatásoknál és a női gyengédségnél kevésbé kellemes, de a hosszútávú következményeiben annál hasznosabbnak bizonyuló apai igényességemet. Hogy Turulával kapcsolatosan jól számítottam, talán az is bizonyítja, hogy ma márő is velünk van törvényesen és nem csak, hogy meg van elégedve a sorsával, de avilágért nem menne az anyjukhoz vissza. Szegény Réka még nem tudja, hogy hovategye magát – Hiszen Turula sem tudta az ő korában, pedig ő azelőtt végig ott voltvelem is, éppen úgy mint az édesanyjával. – de már megkérdezi időnként, hogy miértéppen őt hagytam az anyjánál. – - Úgy vélem, hogy a jelenlegi családi helyzetünkről,illetve az Emővel közös gyermekeinkkel való viszonyunk jellegéről - a jelen témaszempontjából – elég információt adtam, de még tegyük gyorsan azt is hozza, hogy ajelenben újból négy gyermekes a családom, hiszen három hete, hogy az új ésremélhetőleg immár végleges élettársamtól – Az igazi lelki társamtól - megszületettIvidő kislányom, és nem csak én, de a lányok is nagyon boldogak és sors-elégedettekebben az újból négy gyermekesre kiegészült családi körben. - Szegény Réka, akit azanyja még a nyár elején egyedül hagyott a dédnagyanyjával (Emő nagyanjával), mégnem láthatta Ividőt és nekem igen nagy felelősség jutott ezzel ismét osztályrészemül,hogy ezt a helyzetet úgy kezeljem, hogy ne érezze általam is elhanyagolva, és acsaládból kirekesztve magát. – Ezt valahogy megoldom majd, de ennél sokkalnehezebb – belső és spirituális, tehát nem gyakorlati, ami viszont nem azt jelenti, hogykönnyebb, sőt! – feladatot kell megoldanom: Fel kell oldanom és meg kell haladnom, azt a karmikus, anyagi szűkösségtől valófélelmet, amit tényleg nem magam miatt érzek, hanem a gyermekek miatt. És nemazért, mert, attól kellene félnem, hogy a gyermekeket a felelőtlen édesanyjukvalamilyen érzelmi ás értelmi – felelősségtudati egyensúly kibillenés miatt visszaakarná szerezni esetleg. Ilyesmire nem is lehet és nem is kell gondolni, mert ha valami
 13. 13. biztos van a jelenlegi életemben az nem más, mint, hogy lányok úgy sem mennénekaz anyjukhoz és, ha valamilyen abszurd sorshelyzet következtében, egy könyörtelenhivatal, vagy több hivatal el is venné tőlem és oda is adná az anyjuknak, egészenbiztos, hogy ők néhány nap múlva, együtt, vagy külön – külön, de haza szöknének. Ésaz még biztosabb, hogy én nem küldeném vissza őket. – Nem ebből ered aszorongásom tehát. Hanem abból a szűkös anyagi helyzetből, ami azt követően alakult ki, hogy Emőmegtudta azt, hogy a Turulának a hozzám való ítélésével a bírónő megállapított az őszámára (Ez is furcsa egyébként. Ti., hogy a nálam levő gyermekek száma kettővelnövekedett az Emőnél maradt egyetlen gyermek számához képest, és mégis csak afrissen „átítélt” Turula gondozására ítélt meg a bíróság gyermektartási kötelezettségetaz anya számára...), egy gyermekgondozási díjat, ami kiváltotta az Emő intenzívellenállását és ellenérzéseit, és aminek az áttételes hatásaképpen, az énhoroszkóprendeléseim nagyon fokozatosan, de egyre inkább megcsappantak. Sőt: azutóbbi egy hónapban nem érkezett már egyetlen új rendelőtől való levelem sem, annakellenére, hogy az elektonikus levelező-ládámba, egyre másra érkeznek az újabbolvasói bejegyzésekről (regisztrációkról) szóló automatikus értesítések. Kezdő asztrológusoknak ez a helyzet bizonyára problémát jelenthet, de mivelnekem nincs a gazdasági javak megszerzésének és felhasználása életkörétmegtestesítő, II. horoszkópházamban sem bolygó sem más asztrológiai jel, de még aVI. házamban is „csak” a Bak - Sárkányfejem áll, a X. Házam meg teljesen üres,számomra teljesen világos, hogy nem a munkám minősége okolható az anyagikrízisért, nem a rossz munkám miatt állt be a családi erőtérbe ez az életenergia-válság.Asztrológiához nem értő személyek számára, jobban mondva: az erkölcsielköteleződéstől való titkos szorongásaik miatt az asztrológiai feltárásoktól ódzkodó,és ezért az asztrológia érvénytelenségét bizonyítgató misztikusok számára, mintamilyen pl. a Nagy Puli Attila nevű volt besúgóm is, meg egyenesen kárörvendésrevaló okként jelent az meg az a primitív gondolat, hogy az asztrológus nem tudtamegjósolni azt, hogy krízisbe fog kerülni és így nem tudta a krízist kikerülni,következésképpen ez azt bizonyítja, hogy Kozma Szilárd nem tud jósolni, tehátsarlatán. Az már mellékes körülmény a számára, hogy én mindig is elítéltem a jóslást,mint olyat, aminek semmiféle reális (asztrológiai!) alapja nincs, nem, hogy bárkinek isjósoltam volna. - És már csak azért is felfújja az esetet és örvend, ha engem szorulthelyzetben vél látni, mert ez felmenti őt az alól a vádam alól, hogy misztikus
 14. 14. zagyvaságokra alapozza az alantas politikai támadásait Tőkés László, valamint OrbánViktor és a Fidesz ellen: „Na úgy-e mondtam, hogy az asztrológia, illetve a sorsképletérvénytelen? - Dehogyis érvénytelen! Az asztrológiában a természetes – a fejlődést szolgáló -anyagi bőség ősereje, a bolygók közül első sorban a Holdhoz kötődik (Persze, csak azanyaság és a gyermekek által képviselt princípiumok és konkrét sorstényezők mellettés után!) és amikor a 2., vagy a 6. házakban nem található asztrológiai szimbólum,akkor első sorban a Hold pozícióját és fényszögeit kell nézni, természetesen a Jupiterés a Vénusz „állapota” mellett. Nos, az „én Holdam” a Kosban és a 9 házban,egyenesen hat darab negatív fényszöget kap. És ráadásul nem csak, hogy negyedszembenállásban található, az imént említett, ugyancsak negatív Vénusszal, de negatívfényszöget alkot még a Nappal, a Merkúrral, és a Plútóval is, azon kívül, hogy éppen a3 (közvetlen valóságtapasztalás) házban álló Lilith- negatív Mars párossal ismeredeken szemben áll! Normális tehát, hogy velem-születetten, gyermekekhez kapcsolt anyagi gondoktólvaló rejtett szorongásaim kell, hogy legyenek és nem csak a bolygók és a Lilith fentleírt pozíciói és fényszögei utalnak erre. A családi karmám gyakorlati oldalát jelzőszellemi krónikából is úgy tudom, hogy az anyám az úri neveléséből adódóan utálta agyakorlati, földi nehézségeket, annyira, hogy a nagyon is beszédes „Nyafi” voltdiákkorában a beceneve. És ha ehhez hozzá adjuk a vallomását, miszerint ő nem isakart férjhez menni egyáltalán, hát még gyermeket szülni, akkor mindjárt világos leszaz, hogy miért is került a teljesen negatív Holdam a metafizikai megismerésekéletkörében és miért áll ez a Hold (Anyaság, gyermekek, anyagi javak, és így végsősoron: pénz) szemben a férfiassághoz való viszonyulást is jelentő, negatív Marssalegyütt a Mérleg-Lilithemmel? Szóval, nálam az egzisztenciális félelmek normáliskörülmények között már a Medárda megszületésekor el kellett volna kezdődjenek, deúgy látszik odáig még el hatott az Eltában elsajátított spirituális Hurrá-optimizmusom.Az első hosszasabb és mélyebb anyagi krízisünk nem is jelent meg, csak az Enikőhalálának az ötödik hónapjában, amiről a Táltos Bolond c. regényem végén is írok, deaz elmúlt miután haza jöttem Bősárkányból. És amiatt, hogy nem tartott sokáig és megis szűnt, már ahogy haza felé kezdtem készülődni, mostanig meg voltam győződvearról, hogy annak a krízisnek csak azért kellett bekövetkeznie, hogy engem hazairányítson. Illetve nyilván azért, mert Emő korábban haza jött mint én azzal a tudattal,hogy újabb magzat fogant meg a méhében, és ő már akkor is rettegett és kétségbe voltesve attól, hogy mit fog szólni az anyja, ha megtudja, hogy ő újból „terhes”?
 15. 15. –Akkor nyilvánvaló volt a számomra, az, hogy ő idézte be azt, hogy teljesenelfogyott a pénzünk, azzal, hogy a mágikus erejű anyai képzeletében erősen éshónapokig ellenkezett a gyermek-áldás gondolatával szemben, és ezzel el is hárította –hajtotta a családból az anyagi áldást. Az is logikus volt akkor viszont, hogy időközbenelvetélt, de amikor haza jöttem, nem sokára megfogant Etelka, és azzal szemben márnem ellenkezhetett annyira sokáig, hiszen a kezdeti ellenállása annyira intenzív volt,hogy előbb ő esett hanyatt a lakásban és bele verte a kisagyát a folyosói keret-oszlopba, majd az akkor három éves Medárda vágta úgy a puha fejét a fürdőszobaicsempepadlóba az orrom előtt, hogy a szívem majdnem ketté hasadt ijedtemben. Ésezért a kislány egyenesen be jött hozzám a fürdő szobába és az orrom alatt vágódottel, mint a fatuskó, hogy ijedtemben kénytelen legyek a dolog kauzális okát keresni, netérjek könnyen napi rendre az eset felett. Ezért tehát, én akkor nagyon, de nagyon –Bevallom őszintén: tudatosan Emőnek az Isteni áldás-hárító tudattalanja fenekéighatva! - meg szidtam Emőt, olyannyira, hogy azt képzeltem, most már aztán véglegabba hagyja az ellenkezést. De a Sárkánynak hét feje van, és három héttel később,Emő a Zetelaki tó partján még egy agyhártya-vírust hordozó kullancsot is kénytelenvolt kiszedni a karjából, annak jeléül, hogy még mindig ellenkezik, holott már apocakja is el kezdett dudorodni. Hát ettől végre meg ijedt és abba hagyta a magzat és asors (Az isten!) támadását, főként, hogy azt mondtam neki, hogy amennyiben nekinem is lesz baja, attól a magzat még születhet agyhártya gyulladást okozó vírusokkala kisfejében. –Persze, hogy akkor én ezzel, a második élve maradó gyermekünkmegszületése ellen való ellenkezés feladásával magyaráztam azt, hogy attól kezdvebőségesen volt pénzünk, mindaddig, amíg Etelka megszületett. Etelka születését követően viszont, az addig teljesen és végig makkegészségesMedárda, kezdett egyre másra hirtelen és nagyon belázasodni, jelezvén, hogy azédesanyja lelkében és fejében fergeteges lefojtott viharok, sőt: háborúk tombolnak. Ennek ellenére, a következő nyáron is, ki mentünk még újból Istvánékkal ésMareszékkal a Zetelaki tóhoz, de miután ők haza jöttek, kissé lehűlt az idő, ésegyrészt a kicsi Etelka nyöszörgött és sírt végig, mert nem bírta elviselni, hogy fúj aszél, illetve, hogy az anyja nem ül mindig mellette a sátorban, másrészt, az akkor négyéves Medárda oda somfordált az anyja mellé, aki éppen egy karate formagyakorlatelvégzésbe mélyedt belé és nem véve észre a hirtelenül közvetlen mellette termőkislányt úgy fejbe rúgta azt, hogy menten kiterült. Na, mondtam, ez a nyaralás ígynem fog semmi jót sem szülni, meg kértem szépen, hogy nyugodjon le, addigfoglalkozom én a gyermekekkel, majd amikor úgy érezte, hogy megtalálta a lelki
 16. 16. békéjét, fel tettem gyermekestől az első buszra, amely haza hozta őt a két gyermekkel.Én még kint maradtam ott néhány napig, ha már sátrastól és gyermekrongyostól,ágyneműstől oda kihurcolkodtunk, hiszen nem tudtunk volna két gyermekkel és annyicuccal mindketten haza jönni, meg kellett várni a hét végét, amikor az édesapjaautóval utánam tud jönni. És az anyagi helyzetünk, így hullámzott tovább és tovább, a következő nyáron is, aTurula foganása előtti hetekig, amely foganást annyira ellenzett Emőnek az anyja általimmár nagyon keményen megfenyegetett lelke (Most már aztán elég legyen!), hogymost Etelkának a lázát ugrasztotta fel hirtelen annyira, hogy mentőt kellett hívnom ésbevinnem a sürgősségre. Ekkor megijedt és megadta magát a sorsának és Turula nyomban meg is fogant.Ettől kezdve, mintegy varázsütésre az anyagi gondjaink is megenyhültek, miközben akét nagyobb (De akkor még kicsi leány) majdhogynem egyszerre lett beteg Emőnekaz anyjával való találkozásait követő második – harmadik napon menetrendszerűen.Ez viszont, most már egy az egyben figyelmeztetett is, hogy Emőnél már megint bajvan az emeleten, rá kell szólni, hogy hagyja abba a sors- és gyermektámadásait.Turula születése előtt egy hónappal, annyira ki verte a biztosítékot az óvodai vírusokellen, amelyeket állítólag Medárda haza hoz magával az óvodából (És ez abszurdhisztériáját annak ellenére verte ki nekem, hogy az én ellenkezésem ellenére, ő írattabe korábban Medárdát az óvodába!), hogy megijedvén attól, hogy az agressziójávaltönkre teszi a jövendő gyermeket, néhányszor arcon kellett ütnöm, hogy térjenmagához és csendesedjen le. Magához is tért, és teljesen le is csendesedett végleg ésaz ambícióit át tette a szabad szülésére. Ezt viszont szó szerint annyira jól„megcsinálta”, hogy engem csak akkor költött fel álmomból, amikor a baba már jöttlefelé a hüvelyében. Nekem csak annyi dolgot hagyott, hogy fogjam ki a babát, majdazzal a kezemben, őt hanyatt fektetve az ágyamon, tegyem a babát az ő mellére. Megpersze, a köldökzsinór elvágást, meg a szülés utáni takarítást, másnapi mosást. Turula születése után viszont, legalább is a korábbi állapotokhoz képest, egyenesenel kezdtünk prosperálni. – Mindezt azért írom le, mert amíg Emő el nem hagyott, ésezt követően nem kezdett el velem szemben ellenségesen viselkedni, illetve reánk az őellenségeiként gondolni, én soha nem kellett féljek attól, hogy valaha is teljesenleszegényedhetünk, hiszen minden jel arra mutatott és a gyakorlati következmények ismindig ezt jelezték, hogy mindössze arról van szó, hogy az anyai tudattalanját mikorképes lenyugtatni és a gyermekáldás képzetével - ami egyre világosabb volt a jelek ésa tények logikájában, hogy az anyagi áldással egy forrásból ered! –, majd a család
 17. 17. képzetével szemben nem ellenkezni. Ezt a kérdést viszont már egyenesen a sorsoldotta meg, mert időközben és az anyja ide vonatkozó ijesztgetései folytánelveszítette azt a belső önszabályozó képességét, amit a kapcsolatunk elején mégtudott működtetni, és amely szerint a metafizikai ismeretekkel és a megfelelőspirituális tudattal rendelkező nők, akkor fogannak meg, amikor ők éppen akarnak.(Úgy, ahogy Medárda foganását pl. már „megengedtük”, ha én azt nem is akartamkimondottan, csak nem bántam már, ha megfogan és el is kezdtem viccelni vele. Ésúgy ahogy az Ividő foganását is akartuk már Violával az egy éves, bocsánat: 11hónapos rendszeres szexuális kapcsolat után.) A sors tehát úgy oldotta meg ezt, hogy amikor Turula egy éves lett, én vettem egyszámítógépet Emőnek, amibe internet vonalat is szereltünk, és el mentem Sopronbaelőadásokat tartani és horoszkópkészítéssel a három gyermekes családnak pénztkeresni, Emőt mindennap meglátogatta az édesanyja és teljesen át vette a feleségeméletképzelete és akarata fölött az irányítást. Megdumálta tehát a lányát, hogy azmellettem nem lehet igazából boldog, és mindjárt elmúlik a szépsége és még meg semismerte a boldogságot, hagyja azt a butaságot, hogy velem szemben őszintének kelllennie, szerezze meg a kitűzött terminusnál hamarabb az asztrológusi diplomáját ésváljék tőlem önálló asztrológussá. Szövetkezzen vele, ő szerez majd neki rendelőket,az a lényeg hogy Emő tegye magát tőlem minél függetlenebbé és azt követőenboldoggá. A szerencsétlen Emő bele is ment a játékba, titokban az anyjától kapottsürgősségi vizsga-pénzt elküldte az asztrológiai iskolába, és le is vizsgázott, majdkapcsolatot teremtett Solykával az első internetes romantikus szerelmével, aki egypesti bulvár-portált működtetett. Ettől a férjcsalással kevert, romantikus élménytől persze, megzavarodott és rögtönmeg is fogant a méhébe még egy magzat. Persze, ezt nem vette észre, de legalább isnem tudtuk meg egész nyáron, és miután az anyjával való boldogság-üzérkedéseitbevallotta boldogan is éltünk néhány hétig, vagyis addig amíg gyanús nem lettszámára az, hogy nem jött meg a menstruációja két hónapja és a foganási tesztetelvégeztük. Ekkor szinte be állt a pánik, de én nem tudtam, hogy az egész lelkizavarának - aminek a foganás volt köszönhető... -, a hátterében nem csak az anyjaáskálódása áll, hanem a Solyka iránt érzett romantikus vágyódás is, és csak annyitmondtam, hogy amennyiben nem akarja azt, hogy agykárosult, púpos, vagy bénagyermeket szüljön – hiszen csak arról a szemmel látható energiaveszteségről tudtam,amiben az anyja „kezelései” után itthon találtam és aminek a következményétől: ateljes energetikai lerobbanásból, a nyár végére valahogy kiszedtem – akkor most
 18. 18. nagyon szedje össze magát, mert nincs kedvem tolószékben taszigálni egyszellemileg, vagy akár testileg is soha fel nem nőni képes gyermeket, csak azért, mertő engedett a hülye anyja dumájának és hagyta magát teljesen megzavarni. Emő, láthatóan össze is szedte magát, amennyire össze szedhette a nagy szerelmititokkal és a velem szembeni hazugsággal a szívében, és Ennek megfelelően, Rékameg is született, a természetben és az otthon könnyen született nővérei után, szégyenszemre, tizenhárom órás otthoni vajúdás után, fent a Nagy Laji dombján álló megyeikorházban, annak rendje és módja szerint: a nyaka köré tekeredett köldökzsinórral!Csak ősszel, egy véletlenül köztem és Solyka között lezajló internetes incidenskövetkeztében jöhettem rá, hogy ha testileg nem is, de a foganási és a várandóságiidőszakban, lelkileg meg voltam a feleségem által csalva. Mindegy, mondtam, aszarvaimtól még be tudok menni a lakásba, fontos, hogy a gyermekek mindegészségesek. És az Emő mágikus erejű, újabb gyermekáldástól már érthetően irtózótudattalanját se erőltessük tovább: fel tetettünk tehát egy spirált a méhszájába a Rékaszületése után hat hónappal. És a dolgok ily módon el lévén rendezve, és Emő metafizikai maga- figyelésébennémely tapasztalatot nyerve, a Réka születését követően, nem volt nálunk, az elsőelválás utáni visszatérésüket megelőző, cukorkázás miatti Réka és Turula bőrkiütését,valamint a Turula szamárköhögését kivéve emlékezetes betegség, vagy emlékezetesanyagi gond. Még akkor sem, amikor először, majd másodikszor is szétrobbantottaEmő a családot. Sőt, miután vissza költőztek, vettem meg a második, sokkal jobbanmegkímélt, még egészen új kinézésű és még abszolút jól futó fehér Ladámat. De mégazután sem lett semmi anyagi gond, hogy másodszor is elhagyott. Sőt: négy hónappal,a végső családelhagyás után, tehát azt követően, hogy már nem volt itt Emő anyagibőség-elhajtónak, illetve rendelés-elhatónak, annyi pénzem volt, hogy miután Violátmegismertem, megkértem, hogy jöjjön vissza és „gyermekvigyázzkodjon”(nevelőnősködjön, bébi-szitterkedjen) nálunk két három hónapig annak érdekében,hogy tudjak a sok rendelésnek eleget tenni. És csakugyan az első három hónapját ki isfizettem (15O euro, az itt tartózkodási költségein kívül.), majd megegyeztünk abban,hogy ettől kezdve már szabályos élettársak leszünk. De már nem is lett azt követőentöbb, amiből fizetni még pluszban neki vagy bárkinek is, 15O eurókat havonta. És most itt ülök, a nyárutói verőfénytől védő barakk előtt a tavak partján, háttal aHargitának és nézem a Csíksomlyó hegyét a tévéből is közismert „szent” nyereggel,ami éppen csupasz, és szeretném a tudattalanomat kifordítani annak az érdekében,
 19. 19. hogy megbizonyosodjak: tényleg az én, gyermekeim jövője és családi biztonságamiatti aggódó, rejtett egzisztenciális félelmem volt az oka a nyári anyagi krízisünknek,vagy inkább a nálam sokkal nagyobb mágikus erővel bíró, volt - feleségeimnek azugyancsak ide vonatkozó és sokkal nyíltabb és élénkebb karmikus (tehát: negatív)képzeleti tevékenysége hajtja-e el a család felől azokat a normális számú rendeléseket(Azért írtam többes számban a feleséget, mert az Ividő születése után, eldöntöttükViolával hogy össze házasodunk.), amelyek logikusan és gyakorlatilag be kellettvolna érkezzenek folyamatosan. (Már csak abból kifolyólag is, hogy mindenki, akiolvassa vagy látja, dicséri honlapjaimat, illetve a rajtuk található anyagok minőségét.).Nem tudom tehát eldönteni egyelőre, hogy a nyilván, engem is tükröző, mindenkori„asszonyaim” ősbizalom-hiányból eredő egzisztenciális hitetlensége, vagy éppen azén, mindeddig mélyen rejtett gyermekek miatti egzisztenciális félelmem, ami ott kelllegyen a tudattalan képzeletvilágomban a horoszkópom tanúsága szerint? Mivel asztrológusként sokszor találkoztam azzal a jelenséggel, hogy a sors-vizsgáltszemély a gyermekeinek a féltésére hivatkozva, még önmaga előtt is, vált a múltrendszerben besúgóvá, vagyis erkölcsi halottá. Vagy, szintén a gyermekekrehivatkozva, féltékenykedett azoknak az anyjára, vagy nőként a gyermekei apjára éskövetett el azzal szemben erkölcsi vétségeket, vagy követett el más féle, a karmájajellege szerinti, erkölcsi, vagy sorsrontó hibákat. Hát én is, alapos vizsgálatnakvetettem alá magamat ebből a szemszögből, de egészen biztos vagyok abban, hogyamennyiben tényleg annyira súlyosan (gazdasági sorsrontóan) létezik bennem ez azegzisztencia-féltés, az semmiképpen nem a magam féltése miatt van, mivel énúgymond, már a túlvilágra is fel vagyok készülve. Nincs amiért a magam-féltését agyermekekre fogjam tehát, mert rég óta nem féltem magam és ha féltem is, azt is csakmiattuk, hogy tudjam becsülettel felnevelni őket. Ha félek tehát a gazdaságileépüléstől, az csakis amiatt van, hogy nagyon súlyosnak érzem azt azéletfeladatomat, hogy a tudatosan családromboló anyától származó, de annak azerkölcsi csapongásaitól megmentett, általam gondozott és nevelt, tehát nálam fejlődőgyermekeimet úgy vigyem el a felnőtt kor küszöbéig, hogy ne ismételjék meg sem azanyjuk felelőtlenkedéseit, sem az én párkapcsolati zavar miatti, lelki egyensúly-vesztéseimet (Mérleg – karma), és ha lehet, tragikus tapasztalatok nélkül sikerüljönnekik a megváltódási képességeiket megszerezni. És lehetőleg nem az én koromban,hanem sokkal, de sokkal hamarabb, fiatalabban. -------------------------------------------------------------
 20. 20. Az engem örökérvényűnek szánt, misztikus sorozat-írásaiban rágalmazó, magátszékely anarchista prófétának nevező, volt besúgómban: Nagy Attila Puliban,megtaláltam hát, az egzisztenciális félelmeim legfőbb külső megtestesítőjét. A Kökösközség egyik omladozó falú házában (Tulajdonképpen az illető személy agykárosultfelesége által örökölt házban) éldegél ez a magát szerencsétlenné tett és maga melléengem le rántani szándékozó gazember, felesége betegnyugdíjából. De ennek ellenére,az internetes tevékenysége által rengeteg magyar közéleti személyiséget rágalmazmég rajtam kívül, az állítólagos „hiba-leleplező és nemzetépítő jellegű” kritikaicikkeivel. Ez, a hívek által elhajtott – azoknak a papjukról gondoskodó önzetlenjóságával visszaélő - hajdani Unitárius kispap, mostanában Nagy Puli Atilla nevűanarchista prófétaként tette ismertté magát a sötét misztikát kedvelő, magyar nyelvűinternetező kibicek körében, úgy, hogy kinevezte magát a székelységi közvéleményönjelölt képviselője. Mivel viszont, az én potenciális horoszkóp-rendelőim, csakis azinterneten értesülhetnek arról, hogy létezem, illetve ott értesülhetnek a munkámjellegéről és minőségéről, az ismerőseim több rendbéli, ide vonatkozó figyelmeztetéseután, kénytelen voltam a revolveres volt-papnak, Nagy Puli Attilának az internetestevékenységét és az ott, többek között ellenem is, kjifejtett rágalmazó “írástudói”tevekenységének a köz-ártalmas jellegét kielemezni, két alkalommal írtam hozzamegszólító levelet. Íme az első:Kedves, volt-besúgóm, magát újabban valamiért Pulinak neveztető Nagy Attila! Nem szoktam a hozzád hasonló sötét figuráknak válaszolni, de a te, kizárólag azáltalad kieszelt, velem kapcsolatos hazudozásaidon álló – És semmiféle más tárgyvalóságon nem álló! – ellenem irányuló internetes rágalmazásaid, éppen abból atájékozatlanságból fakadnak, mint más, volt szekus besúgóké. Ti., hogy nálam jóvalfiatalabb vagy és amikor a kommunista diktatúra alatti időkben, a mai László Zitaszínésznő társaságában, a te, Zitának több rendben is kifejtett kívánságodra,találkozgattunk, a gyermekkoromról nem kérdeztél semmit, mivel erre nem voltakkíváncsiak a tartó-tisztjeid (Ők csak a Kokosi fedőnév alatt írt jelentéseidre voltakkíváncsiak, de nem osztották meg veled a többi besúgótól szerzett, velem kapcsolatosértesüléseiket.). Ezért, a személyemmel kapcsolatos értesülésekben hiányosantájékozott maradtál. Én ötvennyolc éves vagyok ugyanis és nagyon csodálkozomazon, hogy nálam sokkal fiatalabb férfiaknak, van fölösleges ideje és energiája arra,
 21. 21. hogy azt, a tiedhez hasonló, égbekiáltó hazudozások kieszelésével és e hazugságokonalapuló, erkölcsi diverziónak szánt rágalmazások irkálgatásával töltse. Szóval kedves volt-besúgóm, talán az úton-útfélen, a saját, vagy az álneveid alattvégzett nevetségesen hitelrontásom és sarlatánozásom helyett, sokkal jobban tettedvolna, ha az újabb pénzkölcsönadás megtagadása utáni internetes bosszúállásodat nemköveted el velem szemben és vissza hozod a kilencvenes évek során több alkalommalis kölcsönkért pénzeimet. És ha emígy, emberi módon, kibékültünk volna,elmesélhettem volna neked, hogy annak ellenére, hogy én városi gyermekként nőttemfel, miközben te falusi környezetben nevelkedtél - mégis veled ellentétben, akitkatolikus papi pályára szántak - a mostoha apám – áldott legyen érte, mert csak most,hogy több gyermekes apa vagyok én is, tudom értékelni a tradicionális nevelésimódszerét! – már tíz éves koromban csináltatott számomra egy, az övénél kisebbfejszét, be vitt a fásszínbe és megmutatta azt, hogy miként kell a fát úgy felvágni,hogy ne ejtsek kárt magamban. (Hordani azelőtt is én hordtam a házba azt a tűzi fát,amit ő vágott.) Egy évre rá, negyedik osztályosan, már itthon csíkban, én láttam el ahárom szobás-konyhás ősi lakásunkat fával. Később, már az ő átlagon felülien nagyfejszének a teljes birtokosaként már magam hasítottam fel a rönköket nyaranta, hogy afavágógép elvághassa. (Később nem is tudtam annál kisebb fejszével fát vágni, hamáshol erre szükség keletkezett.) Mivel a nevelőapám gáteres volt, kamasz korombanmár keményen rönköltem a Szentegyázasfalusi deszka-gyári rönktéren éskásztázgattam az „anyagtéren” a vakációkban, rendes munkásként, segédmunkásibérrel. Közben a kapálást is volt alkalmam gyakorolni évekig, a rendszeres disznó- éstyúkpajta pucolás és udvartakarítás mellett. Végül, a fűrészgyári bakter mellett, akinappal falusi házakat épített, a kőművességnél kötöttem ki, hiszen a sorskörülményekmiatt, a Marosvásárhelyi Építészeti Szakközépiskolába felvételiztem és azt ki isjártam. – Téglafal- és kéményrakásból, vakolásból mindig tízesem volt. Ahadseregben meg autóvezetés mellett, autószerelést is tanultam nyolc hónapon át,majd a nevemre kapott öreg Bucegi-t javítottam, amivel hadgyakorlatokra szállítottama szakaszom légelhárító gépágyúit. A kétkezi fizikai munkát tehát márgyermekkoromban keményen megkóstoltam – Nem úgy mint te! - és értek is,majdnem minden fiatalkorunkban divatban levő, mesterséghez (A mészárosságotkivéve...) és attól, hogy bármiféle tárgyi munkát kell végezzek, soha nem fáztam. Éserre tanítom és nevelem a lányaimat is! Következésképpen én nem a munkától való kóros iszonyatom, illetve amunkanélküli megélhetési lehetőség miatt választottam az asztrológusi szakmát és
 22. 22. hivatást – És aki nem hiszi, hogy csakugyan hivatásként és nem könnyű és laza pénz-szerzési foglalkozásként, trükkös megélhetési csalásként gyakoroltam azt, kérem,olvasson bele csak egyedül a Horoszkópházakról szóló tanulmányomba. – mint te anaplopást, hanem azért, mert a magánéletem helyrehozása mellett, egy, az orvosokáltal meg nem értett, át nem látott és diagnosztizálhatatlannak nyilvánított, több eleműés több dimenziós, egyszerre fizikai és pszichikai betegségkomplexumból sikerülnagyon hamar kikerülnöm e tudomány segítségével. És akkor azt mondtam, hogy ezaz a tudomány, amit egész korábbi életemben, a besúgói minőségedről mit semsejtően veled is beszélgetve, kerestem. Azt, hogy mennyire vagyok sarlatán, vagysem, nem egy, a többszörös pénztartozása miatt velem szemben (de egyébként is...)lelkileg komplexállt és a második papi-hitét is, de a tárgyi valóságot is folytonosanletagadó személy fogja megmondani, hanem azok, akik nem csak besúgási és sohameg nem adandó pénzkérési szándékkal, vagyis hátsó gondolatokkal terheltenkerestek meg, hanem akik tiszta szível és a szakértelmem iránti bizalommal fordultakés fordulnak hozzám. Azok ugyanis, nem jutottak olyan közösségi kitaszítottságba ésmegvetettségbe mint te, hanem sikerült a sors-kríziseikből kikeveredni és alkotómódon és egészségesen tovább lépni, épen úgy mint nekem annak idején. Ami az anyjuknak: Kozma Emőnek, a nálam levő gyermekeivel való, általad jólmegcsavart megveretési meséjét illeti, amivel ugyancsak hitelteleníteni igyekszel: 2O1O pünkösd vasárnapján, miután Emő két hónapon át rejtegette előlem és análam levő testvéreik elől, a nála levő, két kisebbik testvért, végre a nyomukraakadtam és a az édesanyjának a csíkszentgyörgyi háza udvarán meg is találtam a kéthónapja nem látott gyermekeimet. És így megláthatták a testvérek is egymást, ésmiután a kapun belől levő kicsik valósággal koppanva neki rontottak a kapu-kerítésének azon kitörő örömükben, hogy meghallották a hangunkat, lévén, hogy aszégyenérzet még érvényben van a csíki székely falvakban, Emő és az anyjakénytelenek voltak minket beengedni a kapun belül. Miután kijátszottuk magunkat,elérkezett a búcsúzás ideje és a két kicsi gyermek (6 és 4 évesek) el kezdtek kérlelni,hogy vigyem magunkkal őket. „Apuka én veletek akarok menni, vigyél magaddal.” –közelítettek meg külön - külön és kérleltek halkan. Azt mondtam nekik, hogy csakakkor vihetem magunkkal őket, ha az édesanyjuk elengedi.” Erre fel mindkettenkérlelni kezdték Emőt, aki az ő anyja házának a bejárata előtti kőlépcsőn ült, hogyengedje el őket „apukával”, de ő nemet mondott. Erre fel a két nagyobb is – akik az énfennhatóságom alá tartoztak törvény szerint – oda ment a lépcsőhöz és ők is elkezdték kérlelni az anyjukat, hogy engedje el jönni a testvéreiket. Én az udvar másik
 23. 23. részében, háttal a jelenetnek pakoltam össze az autóm szerszámait, amellyel korábbanegy biciklit javítgattam. Medárda (a legnagyobb, akkor 12 éves) számon kérő hangotütve meg, azt mondta az anyjuknak, hogy: „- Miért vagy olyan kegyetlen, engedd előket velünk, nem elég, hogy két hónapja nem engedted meg, hogy találkozzunk ésvelük legyünk?” Erre fel, a kicsik el kezdtek sírni. Medárda újból szólt: „- Hát nincsszíved, nem látod, hogy sírnak.” Erre a kicsik jobban el kezdtek sírni és Etelka – akitEmő korábban a leginkább elkényeztetett, de aki ennek ellenére és az anyja nagycsodálkozására elsőnek jelentette ki, hogy velem marad, el kezdett kiabálni, hogy:„Engedd el őket, nem látod, hogy sírnak!” Erre fel Emő azt mondta, hogy: - „Mostsírnak, de Ti mindjárt el mentek és akkor nem fognak sírni.” Amikor kimondta azt,hogy ti mindjárt elmentek, Turula (A kisebbik középső, vagyis a nagyobbik kicsi.)hangosan felzokogott. – Ekkor és erre fel, kezdte el Etelka (De kimondottan csak ő,Medárda nem!) ütögetni a kis kezével az édesanyja fejét, de akkor kilépett az Emőanyja a házból, azt hajtogatva, hogy ne cirkuszolyunk az ő háza előtt, mert meghalljáka szomszédok. Én is oda fordultam erre, hogy mi is történik, és fél szememmel láttammég, hogy Etelka rá üt még kettőt Emő fejére, de azután már nem üthette tovább, merta Emő felállt. Én viszont nem álltam meg, hogy a volt anyósomnak meg ne mondjam,hogy nem mi csináljuk a cirkuszt, hanem ti, akik elrejtettétek előlem és a testvéreikelől a kicsiket.” Hát ez volt az én a nagy anya-verésre való gyermek-buzdításom, amelyről NagyPuli szóról szóra ezt olvashatta annak idején a www.asztrologosz.com c. portálon, deő ezt már teljesen másként, vagyis ellenkező értelműre átköltve adta elő. Mint ahogy merő hazugság az is, hogy László Zita, engem az eljegyzésünk napján(sicc!) elhagyott volna, hiszen három évig jártunk még, ugymond jegyben az eljegyzésután, és három év múlva, amiatt váltunk szét lassan – lassan, mert én időközbenmagamhoz vettem a Zalárd nevű fiamat, akit a nagyszüleire hagyott az elsőfeleségem, és ettől kezdve, nem csak lelkileg nem lehettem teljesen a Zitáé, ahogyanazt egy romatikus lelkű, fiatal lány elvárja, hanem Székeludvarhelyre sem utazhattamolyan gyakran mint azelőtt. És akkor is csak a fiam társaságában. És így tovább...,rágalomról rágalomra, fölényes és nyegle lekezeléstől még lenézőbb becsmérlésekig,ennyi – vagyis SEMMI! - a valóság-alapja minden egyes sztorinak, amiket ez a dúsfantáziával megáldott, és a saját kútfejéből Nietzche féle felsőbbrendűségi őrületbenszenvedő, és ez őrült kútfejéből antikrisztusi eszméket böfögő, állítólag: székely(?) a-marhista eszed, rólam az interneten kiokádott.III.
 24. 24. Nagy Attila Puli, nem csak, hogy mindig nagyon vigyázott arra, hogy gyermekesemmiképpen ne szülessen, de az internet különböző fórumain nyitott rovataiban ésblogjaiban található bemutatkozásai alapján, nyíltan és büszkén vallja magát afelesége betegnyugdíján élősködő munkakerülőnek. – Az egyik ellenem intézettgyalázkodásában ugyanis, azt is elkottyintotta, miközben a gazdaságitámadhatatlanságát bizonygatta, hogy az agykárosult felesége beteg- nyugdíjából él!Ez a férfi elvégezte ugyan a katolikus teológiát, de papi felszentelése előtt ott hagyta,majd az Unitárius teológiát is, és unitárius papként működött is három évet,mindaddig, amíg a sorozatos részegeskedését és az ezzel járó kötelesség-mulasztást éserkölcstelen viselkedését követően, az egyház, a hívek több rend báli jelentésére,megszabadult tőle. Ez, a magát vallásos anarchista prófétának nevező észlágyult, aki egy egész kisfilozófiát, de inkább: amolyan hippi ideológiát épített a munkakerülése és azingyenélése misztikus erkölcs-elméleti indoklására, ossza az észt az interneten OrbánViktornak és Tőkés Lászlónak arról, hogy mit is kellene tenniük a nemzetért: a merőképzelgésen kívül: az égvilágán SEMMIT! És ama zseniális megvilágosodását követően, hogy neki nem kell dolgozni, a Puli,majd valamiért az jicahahmeir művésznevet is felvette. Az általa anarchistának képzelt, de mindössze irracionálisan misztikus, zagyvaírásait meg lehet találni szerte a neten és bárki, aki ezekből csak hármat is elolvas,azonnal képet alkothat magának Nagy Puli Attila épelméjűségéről, tehát:szavahihetőségéről, a személyi tudata kottyant voltáról, de mindez nem lenne baj,hanem az, hogy e beszámíthatatlanságával a mélységes gerinctelenség és erkölcsinihilizmus is együtt jár. Ez az ember, aki velem a diktatúra idején ismerkedett meg, éppen a Turulalányomnak az otthonunkban való megszületése reggelén (A baba, aki akkor éjszakaszületett és a két nővérkéje, még aludt.) felállított hozzánk másnaposan egy, akkoréppen kékre-zöldre vert vastag derekú, vastag nyakú és ugyancsak vastag hangú nővelés ketten meg akartak győzni – főként az általam addig nem ismert nő voltrámenősebb a meggyőzési törekvésekben ...- arról, hogy adjak az, akkor még csakáltalam Attilaként és a barátomként ismert férfinek (Jóval később, az internetesnyilvános bosszúállása megtétele után sok évvel később, derült csak ki, hogy abarátomnak képzelt személy azért keresete és kérte ki a barátságomat, mert a
 25. 25. szekuritate által rám állított besúgó volt.), egy újabb olyan kölcsönt, amiről tudhatóvolt, hogy az előzőekhez hasonlóan, soha nem fog megadni, és amit aszerencsétlenségemre meg tagadtam akkor tőle (Hiszen, ha lett volna is annyi pénzemakkor, az a család növekedett szükségleteinek a fedezésére volt szükséges!). Ezt a kölcsönadási elhárítást utólag, ő, a lehető leg aljasabb módon megbosszulta,és különböző rólam kiagyalt sztoriknak az interneten való közlésével, el kezdte ahiteltelenítésemet, a családom gazdasági tönkre tétele érdekében. Miután többen is rá kérdeztek, hogy mi a helyzet ezekkel a Nagy Puli –„beszámolókkal”, utána néztem , hogy ki lehet az illető, majd az írásokban közölt,témán kívüli adatokat látva, teljesen világos lett számomra, hogy az illető, Balázs F.Attilával egyetemben, aki szintén a papi eskületétel előtt hagyta ott a katolikusteológiát, szintén szekuritate-s besúgó volt. És ez a gyanúm beigazolódott a 2O11tavaszán, amikor is CNSAS központban a megfigyelti „Poetul” (A költő) fedőnévenösszeállított dossziémat tanulmányozhattam. Barázs F. Attilában volt annyi becsület,hogy a tényt elismerte, Nagy Puli Attila viszont, mivel sokkal kisebb kaliberű besúgóvolt, mintsem, hogy másoknak a gyanúját is felkeltette volna, úgy képzeli, hogy az énszavahihetőségemnek az ő újabb kiagyalt, lejárató morális mesék segítségével történőhitelteleníts által, az ügyet megúszhatja. Ennek az érdekében elkezdett, szerte a netenengem fitymálni, kigúnyolni és meggyalázni, tegezve hozzám intézve a szavait, le„Szilárdkázni” és ebből a fenséges szakértői pozíciójából le sarlatánozni. És ezt a sötét mocskolódást folytatja 2O11 tavasza óta, mikor a számtalan blogjaközül valamelyiken, mikor különböző más fórumokon álnevek alatt (Pl. azwww.erdely.ma.ro c. portálon, ahol a moderátor nem képes magát észre venni és akülönböző fedőnevek alatt megjelenő, átlátszó Puli-beszólásokat nyakló nélkülbeereszti, mondván, hogy ezek a fölényeskedő és nagyképű, áttetszően jellegzetesPuli-féle gúnyolódások, a demokratikus ellenvéleményt szülők táborából érkeznek. A 2OO4 április 13-ai, kölcsönkérő „baráti” látogatásuk kapcsán, Puli - Attila aztállítja, hogy az a nő, akit akkor a feleségeként bemutatott, nem volt általa kékre –zöldre verve, és, hogy én hazudok amikor azt állítom, hogy ők másnaposak voltak.Mondjuk, ez rendben is lenne, holott, akkor meg hogy a csudában történhetett meg,hogy éppen reggel 8 órakor fogyott el a pénzük és éppen Csíkszeredában, és éppenmiért volt nekik annyira fontos és sürgős az újabb vissza nem fizetendő pénz-adományt kérni? (Mert állítólag anélkül nem tudtak - Gyergyószentmiklósra, vagySzékeludvarhelyre, már nem emlékszem. - tovább utazni.) De ha nem voltakmásnaposak, vagy éppen fél-részegek, mint ahogy én akkor határozottan érzékeltem,
 26. 26. és ami a külsejükből is lerítt, akkor egyenesen tudatos vétek-számba megy, az akegyetlenül érzéketlen és otromba viselkedésük, ahogy tekintet nélkül arra, hogy a kétszobás lakásunk kis szobájában, mindössze néhány órára a szülés – születés élet-drámája után, pihen és alszik a feleségem és az éppen frissen megszületett kislányunk:Turula. (A volt feleségem ugyanis semmiképpen nem akarta ezt a harmadik kislányunkatsem korházban megszülni, és amikor azt érezte, hogy szülnie kell – korábban márhárom alkalommal is szült - addig várt, amíg nem érezte, hogy a baba ereszkedik ki aszülőcsatornán, és csak ekkor ébresztett fel engem az álmomból, hogy éppen csakannyi időm volt, miután talpra ugrottam, hogy alája dughattam a tenyerem éskifoghattam a belőle csendesen kisikló kislányt.) Amennyiben nem voltak valamilyen alkoholos italtól, illetve a másnaposságtólelkábulva és a nappali éber tudatuknál voltak mindketten, akkor emberilegelfogadhatatlan az a könyörtelen rámenősség, ahogyan akkor engem kezelésbe vettek– főként az addig általam ismeretlen, zöld- és kék monoklis asszony – abból a célból,hogy adjak nekik kölcsön pénzt, és ezt hajtogatták és nyíltan hitetlenkedtek, akkoramikor azt mondtam, hogy jelenleg nincs semmi pénz a háznál. Nem emlékszem ugyan, hogy volt-e pénzünk, vagy sem, de akkor is, ha lett volna,nekik tekintettel kellett volna lenni arra, hogy egy újszülött körüli adminisztrációsügyintézés pénzkiadással jár egyrészt, és másrészt ilyenkor a szülők sem tudnaknéhány napig pénzkeresettel foglalkozni. És az, gondolom, nem tartozik most ehhez atémához, hogy miért kellett nekünk otthon szülni. – Ezt csak azért írom, mertmegszoktam már, hogy a Nagy Attila kórusvezető ide vonatkozó hangütésére, azasztrológiával szemben rossz indulattal, illetve a spiritualitással szemben babonásidegenkedéssel viselkedő székelyföldi emberek, ilyenkor ezzel szoktak támadni,ahelyett, hogy az aktuális téma lényegére figyelnének. - Hanem az, hogy ilyen un.szakrális körülmények között nekem éppen nem arra volt arra szükségem, hogy arrafigyeljek, és attól szorongjak, hogy ezek a rámenős személyek – főként az asszony...-mennyiben zavarják meg Turulát és Emőt. Arra nem térek ki, hogy az addigbarátomnak képzelt Nagy Attila és a vaskos felesége, a rámanős hangoskodásukkal acsalád szülés utáni idillikus nyugalmát mennyiben bontják meg. Illetve arra, hogyidőm és energiám sem volt akkor arra, hogy el kezdjek azon gondolkozni, hogy vajonaz otthon levő családi pénzből tudok-e nekik ilyen körülmények között, egy újabb,soha viszont nem látandó pénzt adni, úgy, hogy mindenre maradjon?
 27. 27. Mondom: amennyiben nem voltak sem reggeli szíverősítő pálinkától kapatosak,sem kialvatlanul és másnaposan kábultak, még nagyobb a vétkük az akkori rámenősés kíméletlen, sőt: egyenesen könyörtelen - Nem, hogy megértés és elemi empátianélküli - követelőzésük miatt! Arról, hogy az elutasítás miatti, sötét bosszú-vágyában, utólag mit követett el velemszemben ez a sötét lelkű Júdás, most ne essék szó. Hanem csak arról, hogy Puli aztállítja, hogy a igazságtalanul vádolom a feleségét alkohol fogyasztással, mert agy-károsult lévén, neki nem is szabad alkoholt innia. Rendben kérdem én, de mikortólnem kezdve nem volt szabad innia? Illetve, mikortól kezdve kezdte ezt a tiltástkomolyan venni és betartani? És ha tudták, hogy nem szabad a feleségének alkoholtinnia, miért mentek el egy olyan csíkszeredai családi buliba és miért költötték el azutazási pénzüket alkoholra éppen ott, ahol tudvalevő volt, hogy a háziak és avendégeik alkoholt isznak? - És, ha így történt, miért álltak ezért rajtam bosszút? Illetve, miért hazudja most azt Puli Attila, hogy miközben én kimentem akonyhába, vagy a vécére, vagy hova, állítólag be ment hozzuk a néhány órája mégszülő feleségem, akinek akkor még logikus módon, az adott körülmények között(hiszen, nem korházi szüléseknél a placenta három – négy órával később válik le.)még bőven véreznie is kellett volna, és ebben a szülés utáni állapotában, éppen azzal arólam való állítólagos árulkodással lepte meg és vette a bizalmába Pulit, hogy smafuaz egész asztrológiám és a metafizikai tanulmányaim egytől egyig nagy álnokságok,mert én, amennyiben nem szednék altatót, nem tudnék még csak aludni sem. Vajon miért épít erre a képtelenségre – Ti, hogy az alig szült feleségem ott hagytavolna a francba a kis Turulát és kilesvén, hogy én éppen mikor nem vagyok aszobában, és kihasználván ezt a „megfelelő” alkalmat, neki fogott Pulinak rólamárulkodni ...? Mert hiszen egyéb dolga sem volt szülés után, csak a zajt keltő, és őtnyilván zavaró Pulikát velem szemben a bizalmába fogadni! (- Jaj Istenem, hogy ez abesúgáson edződött magyar gonoszság még mire nem képes! - Egy egész „spirituálisvezetői álnokságot leleplező” erkölcsi rágalom-elméletet kieszelni úgy, hogy az alapjaa fizikai – tárgyi valóságban egyenesen lehetetlen! Főként, hogy én soha sehol nemhirdettem magam spirituális vezetőnek, sem mesternek, sem gurunak, de méganarchista prófétának sem úgy mint ő saját magát, hanem mindig csak egyszerűasztrológusnak! Mi haszna lehet ennek az antikrisztusi nihilistának ebből a rólamszóló halomba hordott mocsokból, a sötét bosszúálláson kívül?
 28. 28. Ő azt állítja – Hogy oda ne rohanjak! - , hogy annak az érdekében írja rólammindezt, hogy megvédje tőlem, illetve a sarlatáni praktikáimtól az ártatlan és óvatlanmagyar embereket, akikért ugyebár, ő prófétasága aggódik, és vérzik értük az ő,volt-besúgói szíve... – Ó, hogy Pulinak ez, a „népét” éppen tőlem féltő aggodalmamennyire megható!_Azon kivül, hogy másoknak sokkal többel tartozik, van a Puli félekölcsönkérősdinek egy másik, un. parasztosan, vagy ha úgy tetszik proletárosanpraktikus oldala is. Valahol, valamely, a számtalan rólam és hozzám szóló, szavaitdirekt nekem, „Szilárdkának” intézett – Mármint, hogy az ő többet nem tejelőSzilárdkájához intéző! -, „spirituális emléknek” nevezett eszmefuttatásai között,elismeri, hogy kölcsönöket vett tőlem, de, mondja ő, az ingyenélő vigéc, hogy ezek akölcsönök bagatellek, mivel a lej mai értékének megfelelően, ő mindössze háromlejnyi kölcsönöket kért tőlem annak idején. – Ez is éppen úgy igaz, mint mindenrólam szóló, velem kapcsolatos, „stopposoktól” hallott számtalan sztorija. Nevicceljünk: három lejért, sem akkoriban sem most, nem vittek Csíkból és nem isvisznek el, sem az utas-leső stopposok, sem a kamionosok, és az autóbusz-vállalatoksoförei pláne, hogy nem. Még a Hargitafürdői eltérőig sem... Sőt: ennyi pénzért még maga Puli is restellte volna hozzám feljönni, nem hogyszámomra azokat a szerencsétlenül gügye sztorikat kieszelni és még pirulás nélkülelő is adni, amelyeknek a meghallgatása után, az asztrológusi tanácsaimmalpróbáltam rajta, a kölcsönadás mellett segíteni. (Az más kérdés, hogy akárcsak aszélhámosok általában, és akárcsak ő most is, sokkal intelligensebbnek ésrátermettebbnek érezte magát mint én, és a fenébe kívánt a tanácsaimmal együtt,csak adjam már neki oda azt a pénzt, mert már csorgott a nyála arra a gondolatra,hogy amint kilépik a lépcsőházunk ajtaján az első kocsmáig repülni fog.) Szóval,még azzal is érvel ez a nagypróféta újonnan, hogy nem is lett volna nekem, akkoramiből adjak, mert szerinte akkor is olyan csóró voltam mint most. Azt hagyjuk,hogy most sem vagyok egyáltalán csóró – És hozzá képest, aki az agybajos feleségeomladozó, repedt falú és repedt sarkú kicsi putrijában lakik, aztán semmiképpen nemszámítok „csórónak”! - mivel annak ellenére, hogy a bosszúja sikeresen eredményesés egyetlen új rendelőtől sem kapok még csak érdeklődő levelet sem, ami ótalelepleztem, hogy besúgó volt és ő erre szorgalmasan el kezdett sarlatánozni, de azéhségsztrájkom hírére, éppen azoktól kaptam annyi anyagi segítséget, amennyit soha
 29. 29. nem is tudtam volna elképzelni, és éppen azoktól, akikről ő azt állítja, hogy becsaptam és átvertem: a volt rendelőimből lett barátaimtól és volt tanítványaimtól. Szóval, hagyjuk azt, hogy minden jel arra mutat egyelőre, hogy az én és a családom gazdasági tönkretételét célzó számításai egyelőre, fordítva fognak elsülni, és maradjunk meg annál, hogy éppen akkoriban, amikor ő még járogatott hozzám kölcsönökért, történetesen éppen bőven volt pénzem, mivel előbb a Budapesti Bethlen Gábor alapítványtól kaptam egy egész évi ösztöndíjat regényírásra. (-Amit egyébként, sok más írótársamtól eltérően be is teljesítettem: 8OO oldalas, tehát két könyves regényt írtam, és mostanában készülők megírni a trilógia újabb darabját, amelynek az egyik kulcs-szereplője éppen Puli lesz. – Ő fogja átvenni tehát a regényben a második könyv közepéig a főhős Géza nevű barátja által elfoglalt, ellenpont szerepkörét. A gonosz sámán tehát a Táltos Bolonddal szemben.) Majd, amíg az Elta-nak voltam az előadó-asztrológusa, illetve később is, amikor csak egyedül éltem, szintén volt bőven pénzem, mivel akkoriban még román nyelven is készítettem horoszkópot és azok inkább rendeltek, mint a magyarok. Szóval, történetesen akkor éppen volt amiből adjak kölcsön és amiből annál sokkal minőségibb életet éljek, mint amilyet élhet most ez a munkakerülő az őseitől örökölt vagyonának az eltékozlása után. De nem kell ő nekem ezeket a „kölcsönöket” megadnia, hiszen nyomban be is tömném a szájába mindet, amiért a három, majd négy gyermekes családom megsemmisítésére törekszik cinikus-békésen valamelyik pusztai cserefája alatt szunnyadó démonjai hatására. És ezt, a gyors kalkulust is, csak azért írtam le, hogy kimutassam: folyamatosan ezt csinálja: hazudik, csúsztat és ferdít, majd e hazugságból és csúsztatásaiból ácsolt tényekre alapozva rágalmaz és erkölcsileg számon kér.IV. Tíz éven át éltem komoly családi, vagy akárcsak házastársi veszekedések nélkül is,abban a gyümölcsöző házasságban, amelyből négy gyermekem született, miközben,amint utólag az kiderült, a szerencsétlen, volt- feleségemet már a házasságunk elsőhónapjaiban azzal gyötört az anyja, hogy kapartassa el magzat korukban az elsőtőlkezdve az összes gyermekünket, majd, hogy nem létezik, hogy boldog tud lenni egynála 25 évvel idősebb férfi mellett és keressen magának szeretőt aki őt „igazán”
 30. 30. boldoggá tudja tenni. És a végén azzal zsarolta, hogy megmondja nekem azt, hogy aházasságkötésünk előtt, a feleségem, az anyja könyörgése hatására, nem mondta megaz édesapjának azt, hogy biológiailag nem ő az apja, hanem valaki más, mert az anyjaterhes volt vele jóval azelőtt, hogy először ők ketten (Mármint Emőnek az apja és azanyja) szeretkeztek. Szerintem, csodával határos, hogy Emő ilyen vészterhes családiháttéri körülmények és lelki meghasonlás között is, tíz éven át bírta, és csak aztkövetően költözött vissza az őt tíz éven át csábítgató anyjához, hogy annak aházastársi hűség alól „felszabadító” szövetkezései hatására, megengedte magának azta luxust, hogy hónapokig tartó titkos internetes kommunikáción keresztül,egyoldalúan szerelmes legyen. De ez már nem ide tartozik. Az viszont igen, hogyilyen, általam egyáltalán nem ismert háttéri hatások és ellenséges körülmények közöttis, tíz évig éltem – általam végül is, végig boldognak érzékelt, és messzemenőengyümölcsöző – házasságban, amire jön ez az antikrisztusi – anarchista megváltásielméleteket hirdető „teológus”, akit csak egy kemény tudatmódosító gyógyszerekenélő, gyermektelen nő képes elviselni, és azt állítja, hogy velem egy nő sem volt képeskomoly kapcsolatban élni! – És, hogy persze, és főként, ez a Puli által adu ászkéntkivágott ”TÉNY” azt is jelenti szerinte természetesen, hogy az én tulajdonképpen egysarlatán asztrológus vagyok. És még fel is szólít ez a Júdás, hogy fogjak neki ilyenáltala kivágott komoly érvek ellen védekezni! Majd röhög, és vigyorogva hirdeti,hogy ő milyen jól szórakozik a nyomorúságomon, mivel a gyermekeim anyagifenntartása érdekében ezeket a magyarázkodásokat kénytelen voltam megtenni.Hiszen a rendelőim nem Erdélyből származnak, hanem külföldről, mivel az Erdélyiekúgy képzelik, hogy a közülük valók nem lehetnek jó asztrológusok, hanem csakis aMagyarországiak, de főként a Budapestiek. A külföldi potenciális rendelők viszontelolvasván a Puli rágalmainak csak az első mondatait, belőle sem kérnek, de belőlemsem. Hát persze, hogy meg kell kísérelnem a rágalmaktól tisztázni magam és a pályánmaradásom érdekében, elmondani, hogy menyire hiteles személyiség a forrás, vagyisaz, akitől éppen származik a hiteltelenítés „becsületes és kompetens” műve. – Azt, hogy ő, akinek nincs semmi felelőssége és gyermekei miatti egzisztenciálisgondja, mert sem gyermeke, sem anyagi keresetet biztosító munkája nincsen, mivel afelesége betegnyugdíjából él, a horoszkópjából kiolvasható, gyávasága miatt sohanyíltan fel nem vállalt hatalomgyakorlási sóvárgásának megfelelően, arról irkál azinterneten, hogy az általa provokált nehéz helyzetemen fölényesen ő csak mosolyog ésengem ugrat, most már nyíltan is megvetve ezért, nem csak a hátam mögött, mintszekus besúgó korában.
 31. 31. - Persze, hogy élvezi ezt a fölöttem gyakorló hatalom illúzióját keltő helyzetetNagy Attilának (Puli) nevezett, volt szekus besúgó! Bizonyára az engem irredentaeszmék hirdetésével és ezért, a társadalomra nézve veszélyes elemként feltüntető, ártóbesúgói jelentéseit is ugyanúgy élvezte! Vagy azokat, amelyekben azt állítja, hogyfiatalság-megrontó beat-irodalmat tartogatok és azzal rontom meg a fiatalok morálisképzeletét. Bizonyára most is élvezi azt, hogy engem a gyermekeimmel szembenigazdasági felelősségem miatt, magyarázkodó védekezésre kényszeritett. Azt, hogy azáltal, hogy a színes hazudozásain és a vastag valóságferdítésein – Az állítólag innen –onnan (állítólag mindig autó stoppolás közben...) hallott történeteknek a Pulisansajátos értelmezésein alapuló, nyilvános rágalmakat jelentetett meg rólam, szerte azinterneten. Hiszen ennek a steril férfinek, a mások mocskolásán és tönkretételén kívül,nincs semmi más élvezeti lehetősége az életében!V. Azok számára, akik személyesen nem ismernek, bizonyára hihetőnek is tűnnekezek a hazugságok, amelyek a gyakorlatban pontosan annyira felelnek meg avalóságnak, mint amennyire igaz (ő szerinte!) az is, hogy az Erdélyi magyaroktöbbsége utálja Orbán Viktort. (Mellékesen: az ő „beszámolói” szerint, állítólag azerdélyiek által utált Orbán Viktor helyett, Gyurcsány Ferencet tartja ez a hamisprófétaa magyar országgyűlési szószólójának! - Aki nem hiszi, elolvashatja : „GyurcsányFerenc, mondd meg Orbán Viktornak, hogy mi erdélyi magyarok nem kérünk a kettősállampolgárságból..., stb.” ( www.spiritualis.blogter.hu – Nagy Attila Puli művek.) A Nagy Puli által rólam terjesztett rágalmaknak tehát, annyiban van tárgyi-valóságalapja tehát, amennyiben, nekünk, Erdélyi magyaroknak nem csak, hogy „nem kell” aFidesz – Kereszténydemokrata többségű Parlament által megszavazott Magyarországihonosítás, de ráadásul még finnyáskodva, orrot húzva, ki is kérjük azt magunknak,mert állítólag „megalázónak” találjuk – a Nagy Okos Puli prófétánk szerint. A Nagy Puli önjelölt misztikus nihilista és politikai defetista által rólam terjesztett,sarlatánozások, valamint a többi személyi és szakmai becsmérlések, éppen akkoravalóság-alappal rendelkeznek, mint amennyire igaz az, hogy mi, erdélyi magyaroktöbbsége, ő szerinte utáljuk és üres bálványnak tekintjük Tőkés Lászlót. Úgy ésannyira igaz minden, amit rólam, az ő mindenkire lövöldöző, primitív hírnévszerzésivágyában az internet különböző helyein (Blogjaiban és cikkeiben) a nagy
 32. 32. nyilvánossággal „közöl”, mint amennyire igaz az (Ő szerinte, illetve az ő politikai ésmisztikus hőbörgéseiben megtalálható!), hogy mi erdélyi magyarok, „kiröhögjük” éselutasítjuk Tőkés László mellett és Szilágyi Zsolt és Toro T. Tibor mellett, SemlyénZsoltot, Németh Zsoltot, Kövér Lászlót, Lázár Jánost, Navracsis Tibort, MorvaiKrisztinát, Gaudi Nagy Tamást, és más Magyarországi politikusokat, de emellett mégazokat a magyar írókat is, akik fel emelik a szavunkat értünk és akik a magukképességeik és lehetőségeik szerint harcolnak mind a székelyföldi autonómiáért, mindRomániai Magyarok ügyeinek a kezelése közben a jognak és a törvényességnek azérvényesítéséért, a kisebbségi törvények betartásáért. Annyira igaz tehát mindaz a sok sötét rágalom, amit ez a volt egyházi, majdkulturális szekus- besúgó rólam és a családomról az internet széltében – hosszábanelképesztő szorgalommal terjeszt, mint amennyire igaz az, hogy nekünk nem kell, ésmi hevesen elutasítjuk a székelyföldi autonómia politikai úton történő instaurálását. Úgy igaz tehát mindaz, amivel engem a volt besúgóm: Nagy Puli az ő internet-helyein, mint mindenkit kiokító spirituális (prófétai! - sic!) szakértő és persze: erdélyierkölcsi példakép „bevádol”, mint amennyire jogtalannak érezzük mi, erdélyimagyarok szerinte azt, hogy jogtalan azoknak a Magyarországi állampolgároknak alelkiismeret furdalása, akik a Gyurcsány propagandának és a Kovács Lászlóirracionális ijesztésének bedőlve, NEM-el szavaztak a határon kívül rekedt magyarokkettős állampolgárságára. Köszönöm szépen tehát a volt besúgómnak, Nagy Attila Pulinak (más művésznevén: Jicih-valaminek...), hogy ebbe az általa évek alatt az interneten létrehozott,misztikus – politikai erkölcsi-fertőbe, mint legfőbb ellenséget belekevert, mertennél jobb és ékesebb bizonyítékot arra, hogy „még asztrológusként is”(!),megtartottam az írástudói felelősségemet és mindig igyekeztem lehetőleg többet adni,mint amennyit kaptam, nem is lehet találni.VI.A Nagy Attila Pulinak az asztrológiai sorsképlete.A saját blogjain található bemutatkozó szövegében és születési adataiban, valamint amisztikusan locsogó és a locsogóan misztikus cselekvés- és munka ellenesfilozófiájából, hanem az emlékezetemben élesen élő gerinctelen és férfiatlan
 33. 33. személyiségében is elég támpontot találok ahhoz, hogy a következő, általam elvégzettasztrológiai beállítást abszolút hitelesnek lássam: Első szempontom természetesen az önfenntartásnak az elkerülése, illetve azélősködésre való erős hajlam, sőt: a nemes és messzemenő felelőtlenkedéssel(Szaturnusz) párosuló, és hamis metafizikai filozófiával mint hivatkozási elmélettelalátámasztott nyílt szembeszegülés volt az önfenntartást szolgáló bármiféle gazdaságijellegű (jövedelem-hozó) tevékenységekkel szemben. Ezért tettem tehát a VízöntőSárkányfarkat a II. házba. Ezt követően a horoszkóp majdnem minden eleme, már aharmadik, negyedik beállítás után, tökéletesen a helyére került:1) A keleti csend misztikájának és a belső introspeckció filozófiájának (A zenmisztikájának) a követési hajlama egyértelműen következik a XII. ház csúcsánegyüttálló Napnak és Merkúrnak ebből a pozíciójából. Vagyis az, hogy a Skorpió-napa XII. házba kerül, igazolja a beállítás helyességét.2) Pulinak a csaknem nőiesen kellemes társalgási módja, lágy hangja, és ugyanakkor abefogadást segítő, ellenszegülést nem kiváltó, és persze: fogás nélküli kommunikációskészsége és főként a szabadság költői illúzióját keltő, a személyi felelősség kérdésétkikerülő, a felelősség alóli zseniális kisiklási képessége, mind a XI. házban álló,Skorpió Neptun-Vénusz bolygó-párnak a pozíciójában tökéletesen tükröződik.3) A hivatás megcsúfolása, majd a teljes hivatásnélküliség, illetve a társadalmi -közösségi dezorientáltság (pap korában disco szervezése pl. a lelkészi hivatalban) ésaz ezzel, a közösségépítéssel szembeni nihilizmussal való szemérmetlen kérkedés,akárcsak a fizikai magamutogatásig elmenő exkibicionizmus, valamint a háttérbőlvaló hatalomgyakorlás (ármánykodás) vágya, akárcsak az öncélú, félelem-keltő ésrágalmazó kritika gyakorlása, tökéletesen tükröződik a X. Horoszkópházban, vagyistársadalmi közösségi életkörében álló Mérleg-Lilithben. Már ez a három tétel is eléglenne ahhoz, hogy biztos lehessek a képlet helyes beállításában.4) Az ösztönösen jó, metafizikai - spirituális orientációs készsége (teológiaitanulmányok folytatása), teljesen vissza igazolja a 9. házban álló aránylag pozitívHold-Plútó páros pozícióját. De ugyanúgy, az általa vallásos anarchizmusnaknevezett, ide vonatkozó lelki degenerációhoz vezető spirituális tévelygési hajlamai is,
 34. 34. tükrözik a IX. ház csúcsán álló abszolút negatív Uránusznak a jelentését. (PozitívUránusz: tényleges szabadsághoz vezető forradalom. Negatív Uránusz: anarchia,terrorizmus, stb.)5) A gyáva alattomos támadások, valamint a nyíltság és a férfiasság - gerincességtudatos kerülése, a becsületes harci magatartás moráljának a teljes elvetése, és persze,az újjászületést elősegíteni hivatott gyakorlati életfeladatok felvállalásával szembeninyílt lázadás és szarkazmus, párosulva a szellemi – spirituális megújhodásra valóképtelenséggel, újfent tökéletesen tükröződik, az Oroszlánban és a 8 házban állóteljesen negatív Marsának a jelentésében! - És persze, az ugyancsak ide vonatkozósterilitásra való hajlam minden értelemben (Férfiatlanság. mind fizikai, mindspirituális értelemben vett, megtermékenyítési képesség hiánya.) Sőt: atermékenységnek és a gyermekáldásnak a nyílt, liberális elhárítása, elítélése! De atitkos, és gyáva háttérterrorizmus folytatása is ide tartozik (Mármint a 8. házban állónegatív Oroszlán-mars jelentéséhez.), amit Puli ellenem, egy a rossz hírnévkeltésnekkiszolgáltatott négy gyermekes családapával szemben folytat, akinek nincs hétköznapigyakorlati munkából származó biztos jövedelme.6) És a mindezeket hamis egységbe és összhangba állító, magas fokú hazudozásra éstisztességtelenségre és szélhámosságra és elvi és gyakorlati csalásra, információ-ferdítő csúsztatásokra és notórius (beteges) hazudozásra, valamint másokrágalmazására, befeketítésére való hajlam, valamint annak a képtelensége, hogyészrevegye azt, hogy ezzel elsősorban önmagának árt a legtöbbet (Akárcsak én fiatalés még érett férfi- koromban is, a szabályozatlan szenvedélyességemmel!), amit a III.horoszkóp-házban álló, teljesen negatív Jupiterje jelöl! De azt is jelenti ez a közvetlentapasztalatok életkörében álló, teljesen negatívan fényszögelt Jupiter (Amimindenképpen csak negatív fényszögeket kap, mint az én marsom ugyanebben apozícióban, tehát nem csak asztrológusként ismerem a következményeket!), attólfüggetlenül, hogy én miképpen állítom be a képletet, vagyis, hogy hova teszem azAszcendenst és hogyan helyezem el a bolygókat a házakban...), hogy Puli veleszületetten képtelen arra, hogy a közvetlen tapasztalataiból, tehát a közvetlenkörnyezete visszajelzéseiből, az ő személyes sorsára, a személyes sorsa rendezésérevonatkozó kreatív következtetéseket levonja és a megfelelő elhatározásokat idejébenmeghozza. (Ezért került oda szegény, hogy az agybajos felesége által örökölt,düledező és tenyérnyi repedésű házában és annak a betegnyugdíjából élve, továbbra is

×