SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
Nazioarteko elkartasunerako
eskubidea: garai berriei begira?
JosuOskoz,
JuanIbarrondo
etaAndrésKrakenberger
Argituzelkartea
S
ufrimenduhandianmurgil-
duta—Israel-Gaza,Ukraina,
Siria,Afrikakogerrak,sun-
tsipenak,uholdeak—,azke-
naldianalbisteinteresga-
rriakeresortudira.GizaEs-
kubideetarakoNazioBatuenKontseiluak
ebazpenhistorikoaonetsidumultinazio-
naleietagizaeskubideeiburuz,EBketa
AEBekaurkakobotoaemanbaduteere.
Halaber,Kontseiluarensaio-aldihorretan,
aldarrikapen-proiektuberriaaurkeztuda
herrieketapertsoneknazioartekoelkarta-
sunerakoduteneskubideareninguruan.
VirginiaDandanadituindependentea
dagizaeskubideenetanazioartekoelkar-
tasunarenarloan,etaherriekzeinpertso-
neknazioenartekoelkartasunerakoduten
eskubideaaldarrikatzekoproiektubaten
aurretikotestuaaurkeztudu,GizaEskubi-
deenKontseiluakazterdezan.
Agirihorrijarraikiz,mundukonazioen
etaherrienartekoelkartasunaprintzipio
zabaladaetaezdamugatzenherrialdeen
artekoasistentzia,lankidetza,laguntza,
karitateedoasistentziahumanitariora;ai-
tzitik,honakohauekerehartzenditubere
gain:harremaneniraunkortasuna—bere-
zikiharremanekonomikoena—,planeta-
komunitatekokideguztienbizikidetzaba-
ketsua,elkarteakberdintasun-baldintze-
tan,etaetekinaknahizzamakmodu
bidezkoanbanatzea.
Gainera,herrien,pertsonen,estatuen
etagobernuetakoerakundeenartekointe-
resak,helburuaketaekintzakbatzeko
tresnatzataurkeztuda,mundukogizarte-
arenordenarietabizirauteariberarieuste-
koasmoz.
Horrezgainera,baterakoekintzaeska-
tzendutenhelburukolektiboakerdiestea
duxede,eskubideennazioartekoarau-sis-
temaoinarrihartuta,bakea,segurtasuna
etagizaeskubideaksustatzeko.
Horrekguztiakzenbaitprintzipioditu
oinarrian,esaterako,justizia,ekitatea,bi-
zikidetzabaketsua,erabakitasunlibrea,
elkarrekikoerrespetuaetaarduraherrial-
deenartekoharremanetan,norberaren
aberastasunenzeinnaturabaliabideen
gainekoburujabetzairaunkorra,etaherri
bakoitzakberegarapen-helburuakaske
zehaztekodueneskubidea,kanpoko
esku-sartzerikgabe.
Elkartasunprebentiboaetalankidetza
diragauzatzenarideneskubideberrihori
bereiztendutenezaugarriak.
Gizaeskubideguztiakbabesteaetabete-
tzendirelaziurtatzeaxededutenekintzek
ezaugarritzenduteelkartasunprebenti-
boa.Estatueidagokienez,horrekdakar
erabaterrespetatuetabetetzeanazioarte-
kozuzenbidearenaraberaegokitzenzaiz-
kienbetebeharrak;etaherriei,pertsonei,
gizartezibilari,horrenerakundeeietaaba-
rreidagokienez,estatuenahaleginakosatu
behardituzteildohorretangauzatzendi-
renjarduerenbitartez.
Nazioartekolankidetzarenabiapuntuko
premisadaherrialdebatzuek,beharbada,
ezdituztelabeharrezkobaliabideakziur-
tatzekogizaeskubideeiburuzkonazioar-
tekohitzarmenetanadierazitakoeskubi-
deakeraginkorrakdirela.Horrenbestez,
horiegitekogauzadirenestatuekgainera-
koeilagundubehardiete;hartara,gizaes-
kubideakbesteestatubatzuetanbetetzen
laguntzekojardunbehardute—izaneuren
kabuzedoelkarrekin—,nazioartekozu-
zenbidearenfuntsezkoprintzipioekineta
gizaeskubideeningurukoaraudiarekin
batetorriz.
Finean,nazioartekoelkartasunerakoes-
kubideafuntsezkogizaeskubidebatda,
etahorrenarabera,gizakiguztieketaherri
guztiekeskubideadutegizarteharmonia-
tsuarionuraateratzeko,berdintasunezeta
bereizkeriarikgabe,mundukoordenapo-
litikoetaekonomikoazuzenaetabidezkoa
izanik,bertangizaeskubideetafuntsezko
askatasunguztiakbete-beteangauzatzeko
aukeraizanik.
Pertsonek,herriek—herriindigenaketa
gutxiengoakbarne—beharluketeizanna-
zioenartekoelkartasunarentitular,baita
gizartezibilekotaldeetaerakundeekere,
herritarrenarteanhalakotzatidentifika-
tzendireneketa/edohirugarrenakhala-
kotzatjotzendituztenek,estatuakbarne.
Nagusiki,estatuaketaestatuzkanpoko
agenteakizangodiranazioartekoelkarta-
sunerakoeskubidearidagozkionbetebe-
harrentitularrak,zereginhoriizanikeran-
tzukizunakdituztelako.Horietakoasko
estatuenbetebeharrenantzekoakizan
daitezke,etahorienosagarri.
Hala,nazioartekoelkartasunerakoes-
kubideakzenbaitbetebeharinposatuko
dizkieestatuei,halanolaezegiteapertso-
nakbizitzekobitartekoakedobesteesku-
bidebatzukurritzendituztenmerkatari-
tzalibrekohitzarmenakedoinbertsio-itu-
nak,lankidetza-jarduneanezinposatzea
gizaeskubideakgauzatuetahorietazgoza-
tzeagalaraziedozailtzendutenbetekizu-
nak,ezhartzeapartelegezkontrako
arma-merkataritzan,edotaezahultzea
etorkizunekobelaunaldieneskubideak.
Argituzenustetan,funtsean,nazioarte-
koelkartasunarenaraberakoadaegungo
erronkaglobalakgaindituahalizatea,bes-
teakbeste,berotzeglobalaedopobrezia
zeingoseadesagerraraztea,beraunazioar-
tekozuzenbidegaraikideakoinarritzat
hartukoduenfuntsezkoprintzipioberria
denheinean.Gauzaberagertatzendabe-
harrezkosuertatzendenaurrerapenare-
kin,pertsonaguztientzakogizaeskubide
guztiakbete-beteangauzatzealortzeko.
Horiguztiaaldaketaeraldatzaileagerta-
tzekobeharrarenondorioda,etaaldaketa
horrekherrialdeguztieietapertsonaguz-
tieiaplikadakizkiekeenberdintasuneko,
iraunkortasunerrealetaeraginkorreko,
etajustiziasozialekohelburuakhartube-
harditubarnean.Eskubideberriagarai
berrirako?Presakoadelaustedugu.
Nagusiki,estatuaketa
estatuzkanpokoagenteak
izangodiranazioarteko
elkartasunerako
eskubidearidagozkion
betebeharrentitularrak,
zereginhoriizanik
erantzukizunakdituztelako
Oportunismokriminala
Israeldarren azken lurreko inbasioa dela
eta, mehatxua nahiz eta mahai gainean
izan denbora osoz, ez zen gauzatzen;
are gehiago, Israelgo Gobernuak berak
iragarri zuen momentuz ez zuela hasiko.
Bat-batean dena aldatu eta lurreko inba-
sioari ekin zion, hain zuzen, munduko
beste puntan,Ukrainan, Gazako gatazka-
rekin zer ikusirik ez zuela, abioi bat erori
zenean... Kasualitatea edo oportunismo
hutsa?
Ez dakit, baina egoera batzuetan, ten-
tsioa oso handia denean, edozein gertae-
rak alda dezake momentuko egoera;
azken finean, errazagoa baita sarraski bat
hastea mundu osoa beste sarraski batekin
okupatuta dagoenean, ezer gertatzen ez
denean baino... Ez zen horrela gertatu
Danimarkan, nazi batek gazte pila bat hil
zituenean? Lehendabizi leherketa bat
hirian eta jende guztia horra begira jarri
zenean, irla batean hasi zuen benetako
sarraskia.
RafaGardeVicinay.Gasteiz.
Bakemina
Mundukotxapelketajoanzen,etazir-
kuarenosteanezdaogirikgeratzen.
Gazakohondartzabatean,Aljeriakojoka-
lariakbailiran,umebatzukaridirafutbole-
anjokatzen.RonaldoedoMessiizatearekin
ezduteegitenamets.NahiagodituzteBrahi-
miedoBentaleb.Desertukoazeriekezdute-
lakodirurikirabaziBrasilen.Euroakzerren-
dakoumeeiemateanahiagoizandute.
Bitartean suziriak eta bonbak entzuten
dira han eta hemen. Telebistan partidu
gehiago ikusterik ez dagoenez, hainbat
israeldarrek egongela kalera atera dute,
besaulki erosoetatik bonbardaketak ikus-
teko. Golak ospatu ordez, beren armada-
ren eztandak txalotzen dituzte orain.
Akaso txalo egin dute, bai, danbada
horietako batek lau nerabe hil dituenean
ere; Gazako hondartzan futbolean joka-
tzen ari ziren lau umeak zendu direnean.
Misilak eta leherketak entzuten dira
han eta hemen. Norgehiagoka ez da
bukatu, zoritzarrez: 64 Palestinak, 1.875
Israelek.
IñigoTobesSesma.Lizarra.
ZUZENDARIARI
BERRIAkirakurleeneskutitzakplazaratzenditu.Ezdituzte1.400karakterebainogehiagoizanbehar,tarteak
barne,etaBERRIAkmoztekoeskubideadu.Helbidehonetarabidalibehardira,izen-abizenaketaherriaadiera-
zita:Berria,MartinUgaldekulturparkea,20140Andoain.EskutitzakInternetbidezbidaltzeko:iritzia@berria.eus.%
BERRIA
Ostirala, 2014ko abuztuaren 8a
Iritzia14

Más contenido relacionado

Destacado

Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?
Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?
Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?KrakenbergerORG
 
Piden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturas
Piden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturasPiden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturas
Piden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturasKrakenbergerORG
 
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias Alava
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias AlavaLecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias Alava
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias AlavaKrakenbergerORG
 
Memoria, Historia y derechos humanos. El Correo
Memoria, Historia y derechos humanos. El CorreoMemoria, Historia y derechos humanos. El Correo
Memoria, Historia y derechos humanos. El CorreoKrakenbergerORG
 
Necesitamos sinderesis. Noticias Gipuzkoa
Necesitamos sinderesis. Noticias GipuzkoaNecesitamos sinderesis. Noticias Gipuzkoa
Necesitamos sinderesis. Noticias GipuzkoaKrakenbergerORG
 
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El Correo
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El CorreoEl Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El Correo
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El CorreoKrakenbergerORG
 
Derechos humanos, medios y fin. Noticias Gipuzkoa
Derechos humanos, medios y fin. Noticias GipuzkoaDerechos humanos, medios y fin. Noticias Gipuzkoa
Derechos humanos, medios y fin. Noticias GipuzkoaKrakenbergerORG
 
Derechos humanos, medios y fin. Diario Noticias Alava
Derechos humanos, medios y fin. Diario Noticias AlavaDerechos humanos, medios y fin. Diario Noticias Alava
Derechos humanos, medios y fin. Diario Noticias AlavaKrakenbergerORG
 
Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...
Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...
Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...KrakenbergerORG
 
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario Vasco
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario VascoEl Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario Vasco
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario VascoKrakenbergerORG
 
Expertos evidencian en el Parlamento la practica de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la practica de torturasExpertos evidencian en el Parlamento la practica de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la practica de torturasKrakenbergerORG
 
Crisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infanciaCrisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infanciaKrakenbergerORG
 
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias Gipuzkoa
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias GipuzkoaLecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias Gipuzkoa
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias GipuzkoaKrakenbergerORG
 
Expertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturasExpertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturasKrakenbergerORG
 
Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguen
Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguenQue ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguen
Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguenKrakenbergerORG
 
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. GaraKrakenbergerORG
 
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. DeiaKrakenbergerORG
 
Con ellas llego el escandalo. Noticias Gipuzkoa
Con ellas llego el escandalo. Noticias GipuzkoaCon ellas llego el escandalo. Noticias Gipuzkoa
Con ellas llego el escandalo. Noticias GipuzkoaKrakenbergerORG
 

Destacado (18)

Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?
Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?
Derecho a la solidaridad internacional, ¿un derecho para un nuevo tiempo?
 
Piden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturas
Piden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturasPiden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturas
Piden que Espana explique por que no investiga las denuncias de torturas
 
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias Alava
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias AlavaLecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias Alava
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Diario Noticias Alava
 
Memoria, Historia y derechos humanos. El Correo
Memoria, Historia y derechos humanos. El CorreoMemoria, Historia y derechos humanos. El Correo
Memoria, Historia y derechos humanos. El Correo
 
Necesitamos sinderesis. Noticias Gipuzkoa
Necesitamos sinderesis. Noticias GipuzkoaNecesitamos sinderesis. Noticias Gipuzkoa
Necesitamos sinderesis. Noticias Gipuzkoa
 
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El Correo
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El CorreoEl Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El Correo
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. El Correo
 
Derechos humanos, medios y fin. Noticias Gipuzkoa
Derechos humanos, medios y fin. Noticias GipuzkoaDerechos humanos, medios y fin. Noticias Gipuzkoa
Derechos humanos, medios y fin. Noticias Gipuzkoa
 
Derechos humanos, medios y fin. Diario Noticias Alava
Derechos humanos, medios y fin. Diario Noticias AlavaDerechos humanos, medios y fin. Diario Noticias Alava
Derechos humanos, medios y fin. Diario Noticias Alava
 
Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...
Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...
Expertos dan credito a las denuncias de torturas contra detenidos incomunicad...
 
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario Vasco
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario VascoEl Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario Vasco
El Derecho debe prevalecer sobre las pasiones. Diario Vasco
 
Expertos evidencian en el Parlamento la practica de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la practica de torturasExpertos evidencian en el Parlamento la practica de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la practica de torturas
 
Crisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infanciaCrisis y politicas publicas de infancia
Crisis y politicas publicas de infancia
 
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias Gipuzkoa
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias GipuzkoaLecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias Gipuzkoa
Lecciones de intolerancia de la Diputacion de Alava. Noticias Gipuzkoa
 
Expertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturasExpertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturas
Expertos evidencian en el Parlamento la existencia de torturas
 
Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguen
Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguenQue ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguen
Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguen
 
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Gara
 
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia
¿Esta el señor Maroto incitando al odio?. Deia
 
Con ellas llego el escandalo. Noticias Gipuzkoa
Con ellas llego el escandalo. Noticias GipuzkoaCon ellas llego el escandalo. Noticias Gipuzkoa
Con ellas llego el escandalo. Noticias Gipuzkoa
 

Nazioarteko elkartasunerako eskubidea: garai berriei begira?

  • 1. Nazioarteko elkartasunerako eskubidea: garai berriei begira? JosuOskoz, JuanIbarrondo etaAndrésKrakenberger Argituzelkartea S ufrimenduhandianmurgil- duta—Israel-Gaza,Ukraina, Siria,Afrikakogerrak,sun- tsipenak,uholdeak—,azke- naldianalbisteinteresga- rriakeresortudira.GizaEs- kubideetarakoNazioBatuenKontseiluak ebazpenhistorikoaonetsidumultinazio- naleietagizaeskubideeiburuz,EBketa AEBekaurkakobotoaemanbaduteere. Halaber,Kontseiluarensaio-aldihorretan, aldarrikapen-proiektuberriaaurkeztuda herrieketapertsoneknazioartekoelkarta- sunerakoduteneskubideareninguruan. VirginiaDandanadituindependentea dagizaeskubideenetanazioartekoelkar- tasunarenarloan,etaherriekzeinpertso- neknazioenartekoelkartasunerakoduten eskubideaaldarrikatzekoproiektubaten aurretikotestuaaurkeztudu,GizaEskubi- deenKontseiluakazterdezan. Agirihorrijarraikiz,mundukonazioen etaherrienartekoelkartasunaprintzipio zabaladaetaezdamugatzenherrialdeen artekoasistentzia,lankidetza,laguntza, karitateedoasistentziahumanitariora;ai- tzitik,honakohauekerehartzenditubere gain:harremaneniraunkortasuna—bere- zikiharremanekonomikoena—,planeta- komunitatekokideguztienbizikidetzaba- ketsua,elkarteakberdintasun-baldintze- tan,etaetekinaknahizzamakmodu bidezkoanbanatzea. Gainera,herrien,pertsonen,estatuen etagobernuetakoerakundeenartekointe- resak,helburuaketaekintzakbatzeko tresnatzataurkeztuda,mundukogizarte- arenordenarietabizirauteariberarieuste- koasmoz. Horrezgainera,baterakoekintzaeska- tzendutenhelburukolektiboakerdiestea duxede,eskubideennazioartekoarau-sis- temaoinarrihartuta,bakea,segurtasuna etagizaeskubideaksustatzeko. Horrekguztiakzenbaitprintzipioditu oinarrian,esaterako,justizia,ekitatea,bi- zikidetzabaketsua,erabakitasunlibrea, elkarrekikoerrespetuaetaarduraherrial- deenartekoharremanetan,norberaren aberastasunenzeinnaturabaliabideen gainekoburujabetzairaunkorra,etaherri bakoitzakberegarapen-helburuakaske zehaztekodueneskubidea,kanpoko esku-sartzerikgabe. Elkartasunprebentiboaetalankidetza diragauzatzenarideneskubideberrihori bereiztendutenezaugarriak. Gizaeskubideguztiakbabesteaetabete- tzendirelaziurtatzeaxededutenekintzek ezaugarritzenduteelkartasunprebenti- boa.Estatueidagokienez,horrekdakar erabaterrespetatuetabetetzeanazioarte- kozuzenbidearenaraberaegokitzenzaiz- kienbetebeharrak;etaherriei,pertsonei, gizartezibilari,horrenerakundeeietaaba- rreidagokienez,estatuenahaleginakosatu behardituzteildohorretangauzatzendi- renjarduerenbitartez. Nazioartekolankidetzarenabiapuntuko premisadaherrialdebatzuek,beharbada, ezdituztelabeharrezkobaliabideakziur- tatzekogizaeskubideeiburuzkonazioar- tekohitzarmenetanadierazitakoeskubi- deakeraginkorrakdirela.Horrenbestez, horiegitekogauzadirenestatuekgainera- koeilagundubehardiete;hartara,gizaes- kubideakbesteestatubatzuetanbetetzen laguntzekojardunbehardute—izaneuren kabuzedoelkarrekin—,nazioartekozu- zenbidearenfuntsezkoprintzipioekineta gizaeskubideeningurukoaraudiarekin batetorriz. Finean,nazioartekoelkartasunerakoes- kubideafuntsezkogizaeskubidebatda, etahorrenarabera,gizakiguztieketaherri guztiekeskubideadutegizarteharmonia- tsuarionuraateratzeko,berdintasunezeta bereizkeriarikgabe,mundukoordenapo- litikoetaekonomikoazuzenaetabidezkoa izanik,bertangizaeskubideetafuntsezko askatasunguztiakbete-beteangauzatzeko aukeraizanik. Pertsonek,herriek—herriindigenaketa gutxiengoakbarne—beharluketeizanna- zioenartekoelkartasunarentitular,baita gizartezibilekotaldeetaerakundeekere, herritarrenarteanhalakotzatidentifika- tzendireneketa/edohirugarrenakhala- kotzatjotzendituztenek,estatuakbarne. Nagusiki,estatuaketaestatuzkanpoko agenteakizangodiranazioartekoelkarta- sunerakoeskubidearidagozkionbetebe- harrentitularrak,zereginhoriizanikeran- tzukizunakdituztelako.Horietakoasko estatuenbetebeharrenantzekoakizan daitezke,etahorienosagarri. Hala,nazioartekoelkartasunerakoes- kubideakzenbaitbetebeharinposatuko dizkieestatuei,halanolaezegiteapertso- nakbizitzekobitartekoakedobesteesku- bidebatzukurritzendituztenmerkatari- tzalibrekohitzarmenakedoinbertsio-itu- nak,lankidetza-jarduneanezinposatzea gizaeskubideakgauzatuetahorietazgoza- tzeagalaraziedozailtzendutenbetekizu- nak,ezhartzeapartelegezkontrako arma-merkataritzan,edotaezahultzea etorkizunekobelaunaldieneskubideak. Argituzenustetan,funtsean,nazioarte- koelkartasunarenaraberakoadaegungo erronkaglobalakgaindituahalizatea,bes- teakbeste,berotzeglobalaedopobrezia zeingoseadesagerraraztea,beraunazioar- tekozuzenbidegaraikideakoinarritzat hartukoduenfuntsezkoprintzipioberria denheinean.Gauzaberagertatzendabe- harrezkosuertatzendenaurrerapenare- kin,pertsonaguztientzakogizaeskubide guztiakbete-beteangauzatzealortzeko. Horiguztiaaldaketaeraldatzaileagerta- tzekobeharrarenondorioda,etaaldaketa horrekherrialdeguztieietapertsonaguz- tieiaplikadakizkiekeenberdintasuneko, iraunkortasunerrealetaeraginkorreko, etajustiziasozialekohelburuakhartube- harditubarnean.Eskubideberriagarai berrirako?Presakoadelaustedugu. Nagusiki,estatuaketa estatuzkanpokoagenteak izangodiranazioarteko elkartasunerako eskubidearidagozkion betebeharrentitularrak, zereginhoriizanik erantzukizunakdituztelako Oportunismokriminala Israeldarren azken lurreko inbasioa dela eta, mehatxua nahiz eta mahai gainean izan denbora osoz, ez zen gauzatzen; are gehiago, Israelgo Gobernuak berak iragarri zuen momentuz ez zuela hasiko. Bat-batean dena aldatu eta lurreko inba- sioari ekin zion, hain zuzen, munduko beste puntan,Ukrainan, Gazako gatazka- rekin zer ikusirik ez zuela, abioi bat erori zenean... Kasualitatea edo oportunismo hutsa? Ez dakit, baina egoera batzuetan, ten- tsioa oso handia denean, edozein gertae- rak alda dezake momentuko egoera; azken finean, errazagoa baita sarraski bat hastea mundu osoa beste sarraski batekin okupatuta dagoenean, ezer gertatzen ez denean baino... Ez zen horrela gertatu Danimarkan, nazi batek gazte pila bat hil zituenean? Lehendabizi leherketa bat hirian eta jende guztia horra begira jarri zenean, irla batean hasi zuen benetako sarraskia. RafaGardeVicinay.Gasteiz. Bakemina Mundukotxapelketajoanzen,etazir- kuarenosteanezdaogirikgeratzen. Gazakohondartzabatean,Aljeriakojoka- lariakbailiran,umebatzukaridirafutbole- anjokatzen.RonaldoedoMessiizatearekin ezduteegitenamets.NahiagodituzteBrahi- miedoBentaleb.Desertukoazeriekezdute- lakodirurikirabaziBrasilen.Euroakzerren- dakoumeeiemateanahiagoizandute. Bitartean suziriak eta bonbak entzuten dira han eta hemen. Telebistan partidu gehiago ikusterik ez dagoenez, hainbat israeldarrek egongela kalera atera dute, besaulki erosoetatik bonbardaketak ikus- teko. Golak ospatu ordez, beren armada- ren eztandak txalotzen dituzte orain. Akaso txalo egin dute, bai, danbada horietako batek lau nerabe hil dituenean ere; Gazako hondartzan futbolean joka- tzen ari ziren lau umeak zendu direnean. Misilak eta leherketak entzuten dira han eta hemen. Norgehiagoka ez da bukatu, zoritzarrez: 64 Palestinak, 1.875 Israelek. IñigoTobesSesma.Lizarra. ZUZENDARIARI BERRIAkirakurleeneskutitzakplazaratzenditu.Ezdituzte1.400karakterebainogehiagoizanbehar,tarteak barne,etaBERRIAkmoztekoeskubideadu.Helbidehonetarabidalibehardira,izen-abizenaketaherriaadiera- zita:Berria,MartinUgaldekulturparkea,20140Andoain.EskutitzakInternetbidezbidaltzeko:iritzia@berria.eus.% BERRIA Ostirala, 2014ko abuztuaren 8a Iritzia14