Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ตอนที่ 3 การนำเสนอข้อมูล

4.998 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

ตอนที่ 3 การนำเสนอข้อมูล

 1. 1. ตอนที่ 3การนาเสนอข้อมูล
 2. 2. การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การนาเสนอข้อมูลเพือเผยแพร่ให้ผูอื่นได้รบรู ้ ่ ้ ั ข่าวสารหรือผลงานอย่างใดอย่างหนึงสามารถทาได้หลายวิธี ่ เช่น การนาเสนอหน้าชั้นเรียน การจัดทารายงาน เอกสาร การจัดทาปายประกาศ การจัดทาสือนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ้ ่ เป็ นต้น ซึ่งการจัดทาสื่อนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์กาลังได้ รับความนิยมมากในปั จจุบน เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว ั และมีความน่าสนใจกว่าการนาเสนอวิธีอื่นๆ โดยต้องใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยในการจัดทา สือเพือนาเสนอร่วมด้วย เช่น โปรแกรมไมโครซอฟเวิรด ่ ่ ์ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยท์ เป็ นต้น
 3. 3. อุ ปกรณ์ทเี่ กียวข้องกับการนาเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ่ จอภาพ ใช้แสดงข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิง ภาพเคลือนไหว ซึ่งขนาดของจอภาพ ่ ่ มีส่วนทาให้ขอมูลชัดเจน สวยงาม และน่าสนใจ ้
 4. 4. ลาโพง ใช้แสดงข้อมูลประเภทเสียง เมาส์ ใช้คลิกที่คอมพิวเตอร์เพือเลือกข้อมูล หรือเปลียนข้อมูลขณะนาเสนอ ่ ่โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์
 5. 5. เครื่องพิมพ์ ใช้นาเสนอข้อมูลโดยการพิมพ์ขอความและภาพบนกระดาษ ซึ่งข้อมูลที่ ้นาเสนอจะชัดเจนและสวยงามเพียงใดขึ้ นอยู่กบประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ ั
 6. 6. จอรับภาพ เป็ นจอขนาดใหญ่ใช้รบภาพที่ฉายจากเครื่องโปรเจกเตอร์ซึ่งเชือมกับ ั ่คอมพิวเตอร์แล้ว โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ แสดงผลข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิง ภาพเคลือนไหวบนจอภาพ ใช้สาหรับการนาเสนอ ่ ่ข้อมูลที่มีผูชมและผูฟังจานวนมาก เพราะจอมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ ้ ้ทัวถึง ่
 7. 7. การนาเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล(Microsoft Excel) โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลมีลกษณะเหมือนแผ่นกระดาษ ที่ ั สามารถเขียนข้อความ สร้างกราฟ สร้างตาราง สร้างแผนภาพและรูปภาพลง ไปได้ รวมทั้งช่วยในการคานวณตัวเลข วิเคราะห์และวางแผนข้อมูลได้อีกด้วย
 8. 8. 1. การเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล เมือเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ ่เรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลมีข้ นตอนการ ัปฏิบติ ดังนี้ ั 1. กดปุ่ ม Start 2. เลือนตัวชี้ เมาส์ไปที่ Programs ่ 3. เลือก Microsoft Office 4. เลือก Microsoft Office Excel
 9. 9. 4 32 1
 10. 10. 1 2. ส่วนประกอบและหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 1 2 34 5 7 68 11 9 10
 11. 11. 1. แถบแสดงชื่อเรื่อง (Title Bar) แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อแฟ้ มที่กาลัง ใช้งาน2. ปุ่ มควบคุมการย่อขยายหน้าต่างโปรแกรมและการปิ ดหน้าต่าง3. แถบเมนู (Menu Bar) แสดงรายการคาสังหลักที่ใช้โปรแกรม ่4. แถบเครื่องมือ (Tool Bar) แสดงปุ่ มคาสังและรายการคาสังในโปรแกรมที่ ่ ่ ใช้บ่อย5. ช่องใส่สูตร (Formula Bar) ใช้สาหรับปอนข้อมูลและแสดงชื่อเซลล์ของ ้ ข้อมูล สูตร และฟังก์ชนในส่วนที่เลือก ั
 12. 12. 6. เซลล์ (Cell) เป็ นช่องสี่เหลียมขนาดเล็กเรียงต่อกันเป็ นแผ่นกระดาษขนาดใหญ่โดย ่ กระดาษแต่ละแผ่นจะมีจานวนเซลล์หลายร้อยเซลล์7. สดมภ์หรือคอลัมน์ (Columns) แสดงเป็ นตัวอักษร A, B, C …IV มี ทั้งหมด 256 สดมภ์ เรียงจากซ้ายไปขวาในแนวนอน8. แถวหรือบรรทัด (Rows) เป็ นตัวเลขตั้งแต่ 1-65536 เรียงลาดับจากบนลงล่าง9. ชื่อแผ่นชีต (Sheet Tab) มีท้ งหมด 16 แผนโดยอัตโนมัติ ั10. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานการณ์ทางานของเซลล์11. แถบเลือน (Scroll Bar) ใช้สาหรับเลือนดูหน้าเอกสารทั้งขึ้ นและลง ่ ่ ซ้ายและขวา
 13. 13. 3. การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลล์การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลล์มีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกคาสัง Office ่ 2. เลือก Exit (จบการทางาน) 3. ถ้ายังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างคาถามดังภาพ ให้ คลิกที่ปม Yes เมือต้องการบันทึกข้อมูลก่อนออกจากโปรแกรม หรือคลิกปุ่ ม ุ่ ่ No เมือไม่ตองการบันทึกข้อมูล และหากต้องการทางานต่อไปโดยไม่ออก ่ ้ จากโปรแกรมให้คลิกที่ปม Cancel ุ่
 14. 14. 1 3 2
 15. 15. 4. การสร้างตาราง การสร้างตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลสามารถทาได้ 2 วิธี ได้แก่ การจัดรูปแบบด้วยตนเอง และการจัดรูปแบบอัตโนมัติการสร้างตารางโดยการจัดรูปแบบด้วยตนเอง มีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกเมาส์คางลากคุลมพื้ นทีทีตองการสร้างตาราง ้ ่ ่ ้ 2. คลิกเครืองหมาย ่ ทีคาสัง Border (เส้นขอบ) ่ ่ แล้วเลือกเส้นขอบตามที่ตองการ ้
 16. 16. 12
 17. 17. 5. การสร้างแผนภูมิ การสร้างแผนภูมิเป็ นการนาเสนอข้อมูลตัวเลขทีมีการเปรียบเทียบ ่กันด้วยภาพ ทาให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลนั้นได้ง่าย เราสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล สร้างแผนภูมิได้หลายรูปแบบเช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น และแผนภูมิวงกลม เป็ นต้น
 18. 18. ส่วนประกอบของแผนภูมิแผนภูมิต่างๆ มีส่วนประกอบดังนี้ 1. เป็ นส่วนแสดงชื่อของแผนภูมิ มี 3 ส่วน คือชื่อแผนภูมิ ชื่อข้อมู ลใน แกน X และชื่อข้อมูลแกน Y 2. เป็ นพื้ นที่แผนภูมิ 3. เป็ นคาอธิบายว่ารูปสีเหลียมใดแสดงข้อมูลชุดใด ่ ่ 4. เป็ นข้อมูลแต่ละตัวโดยอาจแสดงออกมาเป็ นรูปแท่ง เส้น 5. แกน X 6. แกน Y
 19. 19. 2 6 31 5 4
 20. 20. วิธีการสร้างแผนภูมิการสร้างแผนภูมิทุกชนิดต้องใช้ขอมูลจากตาราง และมีข้ นตอนการสร้าง ดังนี้ ้ ั 1. คลิกเมาส์ลากคลุมตารางที่ตองการนาข้อมูลมาสร้างแผนภูมิ ้ 2. คลิกคาสัง Insert (แทรก) ่ 3. เลือก Chart (ตาราง) เลือกชนิดของตารางตามที่ตองการ ้
 21. 21. 12 3
 22. 22. 4. พิมพ์ชื่อแผนภูมิโดยคลิกเมาส์ทีแผนภูมิ ่ 4.1 คลิกที่ Chart Tools (เครืองมือแผนภูมิ) เลือก ่ Layout (เค้าโครง) 4.2 คลิกที่ Chart Titles (ชื่อแผนภูมิ) 4.3 พิมพ์ชื่อแผนภูมิลงไป
 23. 23. 4.14.2 4.3
 24. 24. 5. พิมพ์ชื่อแกนประเภท X โดยคลิกเมาส์ทีแผนภูมิ ่ 5.1 คลิกที่ Chart Tools (เครื่องมือแผนภูมิ) เลือก Layout (เค้าโครง) 5.2 คลิกที่ Axis Titles (ชื่อแกน) 5.3 คลิกที่ Primary Horizontal Axis Titles (ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ) 5.4 คลิกที่ Axis Below Titles (ชื่อใต้แกน) พิมพ์ชื่อแกนประเภท X
 25. 25. 5.2 5.1 5.4 5.35.4
 26. 26. 6. พิมพ์ชื่อแกนประเภท Y ในช่อง โดยคลิกเมาส์ทีแผนภูมิ ่ 6.1 คลิกที่ Chart Tools (เครื่องมือแผนภูมิ) เลือก Layout (เค้าโครง) 6.2 คลิกที่ Axis Titles (ชื่อแกน) 6.3 เลือก Primary Vertical Axis Titles (ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ) 6.4 เลือก Rotated Titles (ชื่อแบบหมุน) พิมพ์ชื่อแกนประเภท Y
 27. 27. 6.1 6.2 6.4 6.36.4
 28. 28. ความรูเ้ พิมเติม ่ หลังเสร็จสิ้ นการสร้างแผนภูมิแล้ว ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิในแผนงานใหม่ให้เลือก As new sheet :โปรแกรมจะสร้างแผ่นงานขึ้ นมา 1 แผ่น เพือเป็ นแผ่นงานที่ ่แสดงแผนภูมิ ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิในแผ่นงานทีใช้อยู่จึง ่เลือก As object in :
 29. 29. การนาเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์(Microsoft PowerPoint) โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ เป็ นโปรแกรมทีมี ่ ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลในแบบสไลด์ สือผสมหรือ่ มัลติมีเดีย โดยนาเสนอได้ท้ ง ข้อความตัวเลข ตัวอักษร ภาพนิง ั ่ ภาพเคลือนไหว และสียงได้ในเวลาเดียวกัน ่
 30. 30. 1. การเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ การเข้าสู่โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์หลังจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วมีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกทีปม Start ่ ุ่ 2. เลือกเมาส์ไปชี้ ที่ Programs หรือ All Programs 3. เลือก Microsoft Office 4. เลือก Microsoft Office PowerPoint
 31. 31. 32 4 1
 32. 32. 2. ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์ 1. แถบแสดงชื่อเรือง (Title Bar) แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อแฟ้ มทีกาลัง ่ ่ ใช้งาน 2. ปุ่ มควบคุมการย่อขยายหน้าต่างโปรแกรมและการปิ ดหน้าต่างโปรแกรม 3. แถบเมนู (Menu Bar) แสดงรายการคาสังหลักทีใช้ในโปรแกรม ่ ่ 4. แถบเครืองมือ (Tools Bar) แสดงปุ่ มคาสังและรายการคาสังในโปรแกรม ่ ่ ่ ทีใช้บ่อย ่ 5. แท็ปและปุ่ มสาหรับแสดงสไลด์ในแบบต่างๆ 6. พื้ นทีกรอกข้อความ ่ 7. พื้ นที่ของสไลด์ (ภาพนิง) ่ 8. ช่องสาหรับพิมพ์หมายเหตุของแต่ละสไลด์ 9. แถบแสดงสถานการณ์พมพ์ ิ
 33. 33. 2 1 3 4 5 6 79 8
 34. 34. 3. การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์การออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์มีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกทีคาสัง Office ่ ่ 2. เลือก Close (ปิ ดทางาน) 3. ถ้ายังไม่มีการบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างคาถามดังภาพ ให้คลิก ที่ Yes เมือต้องการบันทึกข้อมูลก่อนการออกจากโปรแกรม หรือคลิกทีปุ่ม ่ ่ No เมือไม่ตองการบันทึกข้อมูล และหากต้องการทางานต่อไป โดยไม่ออก ่ ้ จากโปรแกรมให้คลิกทีปุ่ม Cancel ่
 35. 35. • 1 2 3
 36. 36. 4. การพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์การพิมพ์ขอความลงบนสไลด์มีข้ นตอนดังนี้ ้ ั 1. คลิกเมาส์บนสไลด์ทีจะพิมพ์ขอความ ่ ้ 2. พิมพ์ขอความลงบนในกรอบ ้
 37. 37. 12
 38. 38. 5. การกาหนดรูปแบบและขนาดของตัวอักษรการกาหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษรมีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกเมาส์เลือกข้อความที่ตองการกาหนดรูปแบบ ้ 2. คลิกสัญลักษณ์ ของช่องรูปแบบตัวอักษร แล้วเลือก รูปแบบตัวอักษรที่ตองการ ้ 3. คลิกสัญลักษณ์ ของช่องขนาดตัวอักษร แล้วเลือกขนาด ตัวอักษรที่ตองการ ้
 39. 39. 12 3
 40. 40. 6. การเพิมสไลด์ ่วิธีที่ 1 คลิกที่ปมคาสัง New Slide (สร้างภาพนิง) ที่แถบเครื่องมือ ุ่ ่ ่ 1
 41. 41. วิธีที่ 2 คลิกที่สไลด์เล็กด้านซ้ายมือ คลิกขวาที่เมาส์ แล้วเลือก New Slide (สร้างภาพนิง) ่ 2
 42. 42. 7. การใช้เค้าโครงภาพนิงอัตโนมัติ ่ การใช้เค้าโครงภาพนิงอัตโนมัติ มีข้ นตอนดังนี้ ่ ั 1. คลิกคาสัง Layout (เค้าโครง) ่ 2. คลิกเลือกรูปแบบเค้าโครงภาพนิงทีตองการ ่ ่ ้
 43. 43. 1 2
 44. 44. ความรูเ้ พิมเติม ่ เค้าโครงภาพนิง (Slide Layout) มีให้เลือกหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมี ่ ลักษณะที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างเค้าโครงภาพนิ่งแบบทีใส่หัวเรื่องและข้อความ ่ เค้าโครงภาพนิ่งแบบทีใส่หัวเรื่อง ่ ข้อความและตาราง ภาพ หรือแผนภูมิ
 45. 45. 8. การตกแต่งสไลด์ให้สวยงาม การตกแต่งสไลด์ให้สวยงาม มีหลายวิธีดงนี้ เช่น เปลียนสีอกษร ั ่ ัเติมภาพลงในสไลด์เติมสีพนหลังของสไลด์ เป็ นต้น ื้ 8.1 การเปลียนสีของตัวอักษร มีข้ นตอนดังนี้ ่ ั 1. คลิกเมาส์เลือกข้อความที่ตองการเปลียนสี ้ ่ 2. คลิกเลือกสีที่มีอยู่แล้วหรือคลิก More Colors (สีเพิมเติม) เพือเลือกสีอื่นที่ไม่แสดง ่ ่ 3. คลิกเลือกสีตามต้องการ 4. คลิกปุ่ ม OK (ตกลง)
 46. 46. 1 2 43
 47. 47. 8.2 การเติมสีพื้นหลังสไลด์ มีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกเลือกคาสัง Disign (ออกแบบ) ่ 2. เลือนเมาส์มาชี้ ที่ Background Styles ่ (พื้ นหลัง) คลิกทีเครืองหมาย ่ ่ 3. คลิกเลือกสีทีตองการหรือตกแต่งสีรูปแบบอื่นโดยเลือก ่ ้ Format Background
 48. 48. 1 2 3
 49. 49. 8.3 การเติมภาพลงในสไลด์ มีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกพื้ นที่ในสไลด์ที่ตองการใส่ภาพ ้ 2. คลิกคาสัง Insert (แทรก) เลือก Picture (รูปภาพ) และ ่ Clip Art (ภาพตัดปะ) หรือ Form File (จากแฟ้ ม) 3. พิมพ์ชื่อภาพที่ตองการ แล้วคลิกกดเอนเทอร์เพือค้นหาภาพ ้ ่ ทั้งหมดที่มีไฟด์ 4. คลิกภาพที่ตองการ แล้วกด Insert (แทรก) ้ 5. ถ้าต้องการลดและขยายขนาดของภาพ ให้คลิกที่ภาพแล้วเลือน ่ เมาส์ไปที่สญลักษณ์ O เมือปรากฏลูกศร ั ่ ให้คลิกลูกศร แล้วลากภาพไปด้านข้างด้านบนหรือด้านล่าง และคลิกที่ สัญลักษณ์ เมือต้องการหมุนภาพ ่
 50. 50. 2 1 3
 51. 51. 45
 52. 52. 9. การเติมลักษณะพิเศษให้สไลด์ การเติมลักษณะพิเศษให้สไลด์ ใช้เพิมความสนใจในการนาเสนอ ่ ข้อมูล ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การเพิมลูกเล่นแสดงข้อความ เมือ ่ ่ เปลียนสไลด์ การเพิมเสียงเพลงหรือเสียงบรรยายประกอบการนาเสนอ ่ ่ สไลด์ เป็ นต้นการเพิมลูกเล่นในการแสดงข้อความในสไลด์ ่ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ตองการเพิมลักษณะพิเศษ ้ ่ 2. คลิกเลือกที่ปม Animation (โครงร่างเคลือนไหว) ุ่ ่ 3. คลิก เลือกลักษณะพิเศษตามต้องการ โดยการคลิกแต่ละครั้ง สไลด์จะแสดงสิ่งที่เลือกให้เห็น
 53. 53. 1 2 3
 54. 54. ความรู้เพิ่มเติม ถ้าต้องการใช้ลกษณะพิเศษรูปแบบเหมือนกันทุกสไลด์ ให้ ั คลิกทีปม Apply to all (ใช้กบทุกภาพนิง) แต่ถาต้องการ ่ ุ่ ั ่ ้ ให้สไลด์อื่นแตกต่างออกไปให้คลิกสไลด์ทีจะกาหนดรูปแบบ ่ แล้วเลือกรูปแบบแสดงข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 55. 55. 10. การบันทึกงานนาเสนอการบันทึกงานนาเสนอ มีข้ นตอนดังนี้ ั 1. คลิกคาสัง Office Button ่ 2. เลือก Save (บันทึก) 3. คลิกที่สญลักษณ์ ั เพือเลือกไดรฟ์ ที่จะบันทึก ่ 4. พิมพ์ชื่อที่จะบันทึกแล้วคลิกที่ปม Save (บันทึก) ุ่
 56. 56. 12 3 4
 57. 57. 11. การนาเสนอสไลด์ หลังจากทาสไลด์เสร็จแล้วและบันทึกข้อมูลแล้วก็สามารถนาเสนอข้อมูลได้ทนทีโดยมีข้ นตอน ดังนี้ ั ั 1. คลิกที่คาสัง View (ชม) ่ 2. เลือก Slide Show (นาเสนอภาพนิง) หรือกดปุ่ ม F5 ที่แผงแปน ่ ้ อักขระ 3. คลิกที่สญลักษณ์ ั เพือแสดงสไลด์ก่อนหน้านี้ ่ คลิกที่สญลักษณ์ ั เพือใช้ตวชี้ ภาพหรือข้อความ ่ ั คลิกที่สญลักษณ์ ั เพือใช้คาสังต่างๆ ในการนาเสนอสไลด์ ่ ่ คลิกที่สญลักษณ์ ั เพือแสดงสไลด์ถดไป ่ ั
 58. 58. 1 23

×