Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

і засідання методичної комісії учителів ум 2014 2015

План засідання

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

і засідання методичної комісії учителів ум 2014 2015

 1. 1. ІІ ззаассііддаанннняя ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї ууччииттеелліівв ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа ллііттееррааттууррии ППееддааггооггііччннаа ііддееяя –– ццее ккррииллаа,, ннаа яяккиихх ззллііттааєє ппееддааггооггііччннаа ттввооррччііссттьь ВВ.. ССууххооммллииннссььккиийй
 2. 2. ППллаанн 11.. ААннаалліізз ррооббооттии ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї ввччииттеелліівв ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа ллііттееррааттууррии ззаа ммииннууллиийй 22001133-- 22001144 ннааввччааллььнниийй рріікк іі ззааввддаанннняя ннаа ннооввиийй 22001144--22001155 ннааввччааллььнниийй рріікк .. ООббггооввоорреенннняя ппллааннуу ррооббооттии ккооммііссііїї ББіілляясснниикк ММ..ДД..,, ггооллоовваа ккооммііссііїї 22.. ППррооггррааммнноо--ммееттооддииччннее ззааббееззппееччеенннняя ооссввііттннььооїї ггааллууззіі «УУккррааїїннссььккаа ммоовваа»,, «УУккррааїїннссььккаа ллііттееррааттуурраа» ннаа ннооввиийй ннааввччааллььнниийй рріікк ААннддрруущщееннккоо НН..ММ..,, ННВВКК::ЗЗШШ №66--((ДДННЗЗ)) РРооггооззаа НН..ММ..,, ШШЗЗШШ №55 33.. ММееттооддииккаа ппііддггооттооввккии шшккоолляярріівв ддоо ннааууккооввоо-- ддооссллііддннииццььккооїї ррооббооттии ММААНН.. ЗЗ ддооссввііддуу ррооббооттии ДДоонниикк ТТ..ВВ.. ННВВКК:: ссппееццііааллііззооввааннаа шшккооллаа ІІ--ІІІІ сстт..-- ллііццеейй
 3. 3. 44.. ВВииммооггии ддоо ппооррттффооллііоо ввччииттеелляя.. РРееккооммееннддааццііїї.. ДДоолляя ЗЗ..ББ..,, ШШЗЗШШ № 55 55.. ТТееооррііяя іі ппррааккттииккаа ппррооееккттннооггоо ннааввччаанннняя.. ППррееззееннттааццііяя ддооссввііддуу.. ППооппррааввккоо НН..ММ.. ННВВКК:: ссппееццііааллііззооввааннаа шшккооллаа ІІ--ІІІІ сстт..-- ллііццеейй 66.. ППррееззееннттааццііяя ннооввиинн ІІннттееррннееттуу,, ббллооггуу ммееттооддииччннооїї ккооммііссііїї.. ППррееззееннттааццііяя ББооййккоо ОО..ІІ..,, ШШЗЗШШ № 77
 4. 4. ММееттооддииччннаа ппррооббллееммаа «ФФооррммуувваанннняя ннааццііооннааллььнноо ссввііддооммооїї ттввооррччооїї ооссооббииссттооссттіі шшлляяххоомм ррееааллііззааццііїї ввииммоогг ннооввооггоо ДДеерржжааввннооггоо ссттааннддааррттуу ууппрроовваадджжеенннняя ііннннооввааццііййнниихх ттееххннооллооггіійй іі ккооммппееттееннттннііссннооггоо ппііддххооддуу ннаа ууррооккаахх ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ттаа ллііттееррааттууррии»..
 5. 5. ППррііооррииттееттнніі ннааппрряяммккии Розвиток творчих здібностей учнів на уроках словесності; запровадження інформаційно-комунікативних та проектної технологій, створення власних відео- та медіатек, сучасних особистісно орієнтованих технологій (інтерактивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, створення ситуацій успіху та ін.)
 6. 6. ППррііооррииттееттнніі ннааппрряяммккии Розвиток творчих здібностей учнів на уроках словесності; запровадження інформаційно-комунікативних та проектної технологій, створення власних відео- та медіатек, сучасних особистісно орієнтованих технологій (інтерактивне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, створення ситуацій успіху та ін.)

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

План засідання

Vistas

Total de vistas

514

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

273

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×