Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
กลับด้าน
การเรียนรู้
ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
Ph.D. Educational Technology and Communications
Chulalongkorn University
ktt...
สถิติและตัวชี้วัดการศึกษาของประเทศไทย
1 2 3 4 5 6 7 8
จัดอยู่ในอันดับ 8 ในกลุ่มอาเซียน
ผลการทดสอบนานาชาติ PISA / TIMMS
ต่่...
โลก “เปลี่ยนเร็ว” แต่...
การศึกษา “เปลี่ยนช้า”
? ? ? ?
“การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก”...
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน “ขาดคุณภาพ”
? ? ? ?
ความตกต่่าทางการศึกษามีหลายสาเหตุ
สาเหตุส่าคัญประการหนึ่งคือ.....
“ยังเน้นการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน”
“กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน”
“กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเส...
ทักษะการเรียนรู้ที่ส่าคัญ
ในศตวรรษที่ 21
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
2. การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
...
“ไม่เน้นการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน”
“กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน”
“กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการ...
การจัดการเรียนการสอน
“อย่างมีคุณภาพ”
ควรท่าอย่างไร ?
Eric Mazur
PEER
INSTRUCTION
Aaron Sams &
Jonathan Bergmann
EDUCA 2014
การเรียนแบบกลับด้าน
Flipped Learning
การเรียนแบบกลับด้าน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบหนึ่ง
น่าเอาการบรรยายหรื...
การเรียนแบบกลับด้าน
Flipped Learning
ความส่าคัญของการเรียนแบบกลับด้าน
การเรียนรู้ในชั้นเรียนเน้นการเรียน
แบบกระตือรือร้น (...
?
?
ผู้เรียนเรียนรู้ล่วงหน้าจากสื่อชนิด
ต่างๆ ที่ครูจัดให้ และสรุปเนื้อหา
เตรียมมาทากิจกรรมในชั้นเรียน
แบ่งพื้นที่การเรียน...
?
?
ความจา
ความเข้าใจ
การนาไปใช้
การวิเคราะห์
การประเมิน
การสร้างสรรค์
ผู้เรียนเรียนรู้ล่วงหน้าจากสื่อชนิด
ต่างๆ ที่ครูจัด...
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อมีคนพูดถึงการเรียนแบบกลับด้าน คนก็มักจะนึกถึงวีดีโอ
- เป็นการใช้วีดีโอทดแทนการส...

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
The Flipped Class: Myths vs. Reality (Bergmann, Overmyer and Wilie, 2013)
http://www...
- แนวคิดของการเรียนแบบกลับด้านจะเป็นการเรียนแบบ
กระตือรือร้น (Active learning) ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
- ใช้การเรียนแบบผสมผส...
“Eric Mazur ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไม่
เพียงแต่จัดการเรียนแบบกลับด้านเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเว็บไซต์...
ครูผู้สอนต้องท่างานเพิ่ม หรือมีการฝึกทักษะใหม่ๆ เพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจกังวลกับโอกาสในการเรียนแบบพบหน้า กังวลกับ
การฟังบรรยา...
รูปแบบห้องเรียนกลับด้านจะมี
ความนิยมมากขึ้นและก่อให้เกิดการน่า
เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้สนับสนุนการเรียน
การสอน โดยเฉพาะพัฒนาก...
ระดับการศึกษา กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน จ่านวน
ผู้เรียน
จ่านวนผู้เรียน
(ควบคุม)
เครื่องมือ การเก็บข้อมูล กรอบ...
เนื้อหา / วิชา ระดับ
ผู้เรียน
กิจกรรม
นอกชั้นเรียน
สื่อน่าเสนอ
ผู้เรียน
กิจกรรม
ในชั้นเรียน
การ
ประเมิน
จุดประสงค์
ของการศ...
สรุปการวิเคราะห์การเรียนการสอนแบบกลับด้าน
– วีดิโอการบรรยายมีการน่ามาใช้มากที่สุด และมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ เช่น
e-book CAI ...
เมื่อไหร่
ที่ควรใช้การเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้กลับด้าน
เมื่อครูต้องการเวลาสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในชั้น...
ได้ลงมือปฏิบัติงานในชั้นเรียน
ได้ฝึกฝนทักษะการคิดระดับสูง
ได้พัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะของแต่ละรายวิชา
ได้ทากิจกรรมที่ช่วยใ...
ความรับผิดชอบต่อการเรียน
ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21
การรู้จักวางแผน กากับ และตรวจสอบการเรียนของตนเอง
ทักษะในกา...
มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีเวลาและโอกาสมากขึ้นในการดูแล ช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เ...
แล้วจะออกแบบการเรียนการสอนอย่างไร ?
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้นอกชั้นเรียนหรือไม่ ?
2. ครูมีความพร้อมในการจัดการเ...
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้นอกชั้นเรียนหรือไม่ ?
วิเคราะห์ผู้เรียน
ความรู้และทักษะพื้นฐาน
ความสามารถพิเศษ
ลักษณะกา...
2. ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้าน
หรือไม่ ?
สภาพแวดล้อมของการเรียน
บรรยากาศของการเรียน
สื่อการ...
3. เนื้อหาแบบใดที่ใช้สอนแบบกลับด้าน การจัด/เลือก/แบ่งเนื้อหา
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเรียนและเรียนรู้ในชั้นเรียนทาอย่างไร ?...
(Reigeluth, 1980, 1983, 1999; Dick, Carey and Carey, 2009; Jackson, 1993; Marek, 1997; Chen, 2002; วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเ...
(Reigeluth, 1980, 1983, 1999; Dick, Carey and Carey, 2009; Jackson, 1993; Marek, 1997; Chen, 2002; วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเ...
บทเรียน 1 บทเรียน 2 บทเรียน 3 บทเรียน 4
ทฤษฎีสี
โครงสร้างเนื้อหา : เชิงมโนทัศน์
(Conceptual Structure)
แม่สี
วัตถุธาตุ
แม่...
เป้าหมาย
โครงสร้างเนื้อหา : เชิงกระบวนการ
(Procedural Structure)
ขั้นตอนย่อย
2.3
ขั้นที่ 4
ขั้นตอนย่อย
2.1
ขั้นตอนย่อย
2.2...
โครงสร้างเนื้อหา : เชิงกระบวนการ
(Procedural Structure)
สอดแม่แรง
เข้าใต้
ท้องรถ
ใส่ยาง
4
ก่าหนดวิธี
การใช้
แม่แรง
หาจุดยก...
4. สื่อและวิธีการนาเสนอแบบใดที่เหมาะให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ก่อนเรียน ?
คัดเลือกเนื้อหา
เขียนบทบรรยาย
เตรียมสื่อประกอบ
บ...
วีดีโอบรรยายเนื้อหา
Content Lecture Video
หมายถึง สื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้บรรยายเนื้อหา ข้อมูล เรื่องราว
ความรู้ต่...
วีดีโอบรรยายเนื้อหา
Content Lecture Video
1. ใช้น่าเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนน่าไปศึกษาก่อนเรียนในชั้นเรียน
2. น่าเสนอเนื้อหาใ...
วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
เลือกเนื้อหา
เขียนบทบรรยาย
เตรียมสื่อประกอบ
บันทึกการบรรยาย
ตัดต่อวีดีโอ
บันทึกไฟล์...
6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
1. เลือกเนื้อหา
เลือกหัวข้อที่จะท่าวีดีโอ
วิเคราะห์-เพิ่มเติมเนื้อหา
เรียบเรียง แ...
6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
2. เขียนบทบรรยาย
เขียนบทพูด
ระบุสื่อประกอบการน่าเสนอ
ตรวจทาน-ซักซ้อม
บทบรรยาย (Sc...
6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
3. เตรียมสื่อประกอบ
ผลิตเอง
สืบค้น-ดาวน์โหลด
ตัดต่อเบื้องต้น
ภาพนิ่ง
PowerPoint
ข...
6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
4. บันทึกการบรรยาย
บันทึกเสียง
บันทึกวีดีโอ
6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
5. ตัดต่อวีดีโอ *
ตัดต่อเสียง
แทรกสื่อประกอบ
ใส่เทคนิคพิเศษ
ภาพ
ข้อความ
วีดีโอคลิ...
6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา
6. บันทึกไฟล์วีดีโอ
Export file
AVI
FLV
Mp4
others
5. จะทาสื่อสาหรับนาเสนอเนื้อหาและส่งให้กับผู้เรียนได้อย่างไร ?
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ตาราเรียน หนังสือ และ
เอกสารประ...
6. เมื่อไม่ต้องบรรยายเนื้อหาครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างไร ?
การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรีย...
8. กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบใดเหมาะสาหรับการเรียนรู้แบบกลับด้าน ?
กลยุทธ์การเรียนการสอน
การเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning...
การเรียนรู้แบบเชิงรุก
Active Learning
(Bonwell and Eison, 1991; Bonwell, 2000)
1. การเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)
...
Writing
(Minute paper)
Large group
discussion
Self-assessment
Writing
(Minute paper)
Think-pair-share
Informal group
Triad...
Center for Research on Learning and Teaching, University of Michigan
8. จะประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านอย่างไร ?
1. การสังเกต (Observe)
2. การสอบถาม (Questionnaire)
3. สัมภาษณ์ (Inte...
FL-ID MODEL
FL-ID MODEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสาหรับการเรียนแบบกลับด้านทาอย่างไร ?
- ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
- ความพร้อมด้านเวลา
- มาตรการหรื...
10. การเตรียมครูให้พร้อมสาหรับการเรียนแบบกลับด้านทาอย่างไร ?
- ปรับกระบวนทัศน์ของครูผู้สอน
- ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการส...
บทบาทของครูผู้สอนในชั้นเรียนอาจเปลี่ยนไปจากเดิม จากครูเป็นศูนย์กลางเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเพียง
ก่าหนดวิธีการเรียนที...
กลับด้าน
การเรียนรู้
ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
Ph.D. Educational Technology and Communications
Chulalongkorn University
ktt...
Flipped learning-privateschool-CM59
Flipped learning-privateschool-CM59
Flipped learning-privateschool-CM59
Flipped learning-privateschool-CM59
Flipped learning-privateschool-CM59
Próximo SlideShare
Cargando en…5
×

de

Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 1 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 2 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 3 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 4 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 5 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 6 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 7 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 8 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 9 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 10 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 11 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 12 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 13 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 14 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 15 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 16 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 17 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 18 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 19 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 20 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 21 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 22 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 23 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 24 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 25 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 26 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 27 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 28 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 29 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 30 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 31 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 32 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 33 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 34 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 35 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 36 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 37 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 38 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 39 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 40 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 41 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 42 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 43 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 44 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 45 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 46 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 47 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 48 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 49 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 50 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 51 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 52 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 53 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 54 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 55 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 56 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 57 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 58 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 59 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 60 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 61 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 62 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 63 Flipped learning-privateschool-CM59 Slide 64
Próximo SlideShare
Review of the flipped learning literature int he STEM disciplines
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

1 recomendación

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Flipped learning-privateschool-CM59

Descargar para leer sin conexión

ไฟล์นำเสนอในงานมหกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 23-24 กันยายน 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Flipped learning-privateschool-CM59

 1. 1. กลับด้าน การเรียนรู้ ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ Ph.D. Educational Technology and Communications Chulalongkorn University kttpud@yahoo.com Flipped Learning
 2. 2. สถิติและตัวชี้วัดการศึกษาของประเทศไทย 1 2 3 4 5 6 7 8 จัดอยู่ในอันดับ 8 ในกลุ่มอาเซียน ผลการทดสอบนานาชาติ PISA / TIMMS ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ผลการทดสอบระดับชาติ NT / O-NET World Economic Forum: WEF ผู้เรียนขาดทักษะการคิดระดับสูง PISA 2012  “การศึกษาไทย มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร” ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือ อยู่ในการศึกษาภาคบังคับอย่างน้อย 9 ปี มีงบประมาณด้านการศึกษาสูงถึง 500,000 ล้านบาทและเป็นอันดับสองของโลก ทั้งๆ ที่....
 3. 3. โลก “เปลี่ยนเร็ว” แต่... การศึกษา “เปลี่ยนช้า” ? ? ? ? “การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก” ...
 4. 4. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน “ขาดคุณภาพ” ? ? ? ? ความตกต่่าทางการศึกษามีหลายสาเหตุ สาเหตุส่าคัญประการหนึ่งคือ.....
 5. 5. “ยังเน้นการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน” “กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน” “กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ส่งเสริมการคิดระดับสูง” “ขาดการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม” “ผู้เรียนยังต้องขวนขวายเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน” “ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะส่าคัญ (ในศตวรรษที่ 21)” ? ? ? ?
 6. 6. ทักษะการเรียนรู้ที่ส่าคัญ ในศตวรรษที่ 21 1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 2. การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม 3. ความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา 4. การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและสื่อ 5. คอมพิวเตอร์ และการรู้เทคโนโลยี 6. ความเข้าใจในความแตกต่างและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 7. วิชาชีพและการพึ่งพาตนเอง 7Cs The Seven Cs - 21st Century Lifelong Skills
 7. 7. “ไม่เน้นการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน” “กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน” “กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดระดับสูง” “บูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม” “ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน” “ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ส่าคัญในศตวรรษที่ 21” เน้นการจัดการเรียนการสอน “อย่างมีคุณภาพ” ในชั้นเรียน ปรับกระบวนทัศน์ ในการจัดการเรียนการสอน
 8. 8. การจัดการเรียนการสอน “อย่างมีคุณภาพ” ควรท่าอย่างไร ?
 9. 9. Eric Mazur PEER INSTRUCTION
 10. 10. Aaron Sams & Jonathan Bergmann EDUCA 2014
 11. 11. การเรียนแบบกลับด้าน Flipped Learning การเรียนแบบกลับด้าน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานแบบหนึ่ง น่าเอาการบรรยายหรือการน่าเสนอ เนื้อหาของครูผู้สอนออกไปไว้นอกชั้นเรียน หรือนอกเวลาเรียนโดยให้สื่อหรือวัสดุการเรียน แบบต่างๆ แก่ผู้เรียนน่าไปศึกษานอกเวลา ก่อนที่จะเข้าเรียนเนื้อหานั้นๆ ในชั้นเรียน เทคโนโลยีมีบทบาทในการน่าเสนอเนื้อหา และมีปฏิสัมพันธ์นอกชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ใช้เวลาในชั้นเรียนส่าหรับการปฏิบัติ งานที่เคยให้ผู้เรียนท่าเป็นการบ้าน มาท่า ในชั้นเรียนหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ผู้เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ โดยใช้ความรู้จากที่ครูมอบหมายให้ไปศึกษา มาล่วงหน้าก่อนการเรียนในชั้นเรียนและ เทคโนโลยีมีส่วนเสริมในกิจกรรม ของชั้นเรียน ในชั้นเรียน (Bergmann, Overmyer and Wille, 2012; Bergmann and Sams, 2014) บทบาทของผู้เรียน คือ ปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน บทบาทของครู คือ การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล / กลุ่ม
 12. 12. การเรียนแบบกลับด้าน Flipped Learning ความส่าคัญของการเรียนแบบกลับด้าน การเรียนรู้ในชั้นเรียนเน้นการเรียน แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมของชั้นเรียน เน้นการใช้ความคิดระดับสูง เน้นการเรียนรู้ ร่วมกันและเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยขยาย ความรู้จากเนื้อหาที่ศึกษามาก่อนหน้า ผู้เรียนก่ากับ และตรวจสอบ การเรียนรู้ของตนเอง การน่าเสนอเนื้อหารายวิชา ด้วยสื่อหรือวัสดุการเรียนแบบต่างๆ ที่ครูพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีในการน่าเสนอ เนื้อหา และมีการติดต่อสื่อสารนอกชั้นเรียน ระหว่างผู้สอน-ผู้เรียน / ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกชั้นเรียน ในชั้นเรียน - ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี - ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี - ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง - ครูมีทักษะด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี - ครูมีทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบ การเรียนการสอน - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง - ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น - ผู้เรียนก่ากับและตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง และพัฒนาตามศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเอง - ครูมีเวลามากขึ้นในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน - ครูสามารถช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม (Spencer, Wolf and Sams, 2011; EDUCAUSE, 2012; Fulton, 2012; Bishop, 2013; Rochester Institute of Technology, 2013; Center of Teaching and learning, 2014)
 13. 13. ? ? ผู้เรียนเรียนรู้ล่วงหน้าจากสื่อชนิด ต่างๆ ที่ครูจัดให้ และสรุปเนื้อหา เตรียมมาทากิจกรรมในชั้นเรียน แบ่งพื้นที่การเรียนออกเป็น 3 ส่วน ก่อนเข้าชั้นเรียน ในชั้นเรียน หลังชั่วโมงเรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ร่วมกิจกรรม ทุกคนมีส่วนร่วม เน้นการคิดระดับสูง กากับ/ตรวจสอบการเรียนของตนเอง ขยาย/ใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาก่อนหน้า ผู้เรียนใช้ความรู้จากการฝึกฝน และปฏิบัติในชั้นเรียนไปพัฒนา องค์ความรู้/ผลิตผลงาน ? การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนรู้ผ่านสื่อ การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบโครงงาน การเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน การออกแบบ - การผลิต การสร้างสรรค์ผลงาน การนาเสนอผลงงาน การเผยแพร่ผลงาน
 14. 14. ? ? ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การประเมิน การสร้างสรรค์ ผู้เรียนเรียนรู้ล่วงหน้าจากสื่อชนิด ต่างๆ ที่ครูจัดให้ และสรุปเนื้อหา เตรียมมาทากิจกรรมในชั้นเรียน แบ่งพื้นที่การเรียนออกเป็น 3 ส่วน ก่อนเข้าชั้นเรียน ในชั้นเรียน หลังชั่วโมงเรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ/ร่วมกิจกรรม ทุกคนมีส่วนร่วม เน้นการคิดระดับสูง กากับ/ตรวจสอบการเรียนของตนเอง ขยาย/ใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาก่อนหน้า ผู้เรียนใช้ความรู้จากการฝึกฝน และปฏิบัติในชั้นเรียนไปพัฒนา องค์ความรู้/ผลิตผลงาน ? สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ในระดับสูง
 15. 15. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง - เมื่อมีคนพูดถึงการเรียนแบบกลับด้าน คนก็มักจะนึกถึงวีดีโอ - เป็นการใช้วีดีโอทดแทนการสอนของครู - เป็นหลักสูตรแบบออนไลน์ - นักเรียนท่างานโดยไม่มีโครงสร้างหรือรูปแบบ - นักเรียนใช้เวลาทั้งหมดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ - นักเรียนแยกกันท่างาน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการเรียนแบบกลับด้าน หน้า 62 The Flipped Class: Myths vs. Reality (Bergmann, Overmyer and Wilie, 2013) http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php
 16. 16.  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง The Flipped Class: Myths vs. Reality (Bergmann, Overmyer and Wilie, 2013) http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php การเรียนแบบกลับด้าน คือ - การเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการติดต่อของบุคคลระหว่างครูกับนักเรียน - เป็นสภาพของการเรียนที่นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง - เป็นชั้นเรียนที่ครูไม่ได้เป็นปราชญ์บนเวที แต่เป็นคนคอยแนะน่าอยู่ข้างๆ - เป็นการผสมผสานการสอนตรงกับการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง - นักเรียนที่ขาดเรียนหรือเจ็บป่วยหรือมีกิจกรรมที่จ่าเป็นอื่นๆ จะไม่ถูกทอดทิ้ง - เป็นชั้นเรียนที่เนื้อหาจะถูกรวบรวม และจัดเก็บไว้เพื่อการทบทวนหรือปรับปรุง - ชั้นเรียนเป็นที่ที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในการเรียนรู้ - เป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล หน้า 62
 17. 17. - แนวคิดของการเรียนแบบกลับด้านจะเป็นการเรียนแบบ กระตือรือร้น (Active learning) ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม - ใช้การเรียนแบบผสมผสานและการเรียนผ่านอุปกรณ์ - คุณค่าของวิธีการอยู่ที่การปรับเปลี่ยนเวลาเรียนไปสู่การปฏิบัติ และให้ผู้เรียนสามารถซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน - วัดทักษะการน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้เรียนคนอื่นๆ ผ่านกิจกรรมปฏิบัติ - ในระหว่างการเรียนครูท่าหน้าที่ผู้แนะน่า หรือที่ปรึกษาให้กับ ผู้เรียนแต่ละคนตามการร้องขอ 7 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT FLIPPED CLASSROOM EDUCAUSE: 2012 “ครูบางคนอาจใช้เพียงบางรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอน และอาจใช้เพียงไม่กี่ครั้งตลอดภาคเรียน”
 18. 18. “Eric Mazur ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไม่ เพียงแต่จัดการเรียนแบบกลับด้านเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่ไป ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสปรึกษาหารือ ซักถามเนื้อหานอกเหนือจากที่ ศึกษาจากการบรรยาย” ที่ Penn State สามารถรองรับผู้เรียนได้ถึง 1,300 คนในชั้นเรียน ใช้ส่าหรับการเปิดอภิปราย การบรรยายของวิทยากรรับเชิญ หรือการ ลงมือปฏิบัติโดยการดูแลของผู้เรียนที่ท่าหน้าที่ผู้ช่วยสอน 7 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT FLIPPED CLASSROOM EDUCAUSE: 2012 “Pause” “Forward” “Backward” ผู้เรียนสามารถควบคุมการบรรยายได้ตามต้องการ ซึ่งมีประโยชน์มากโดยเฉพาะส่าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินและผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
 19. 19. ครูผู้สอนต้องท่างานเพิ่ม หรือมีการฝึกทักษะใหม่ๆ เพิ่มเติม ผู้เรียนอาจกังวลกับโอกาสในการเรียนแบบพบหน้า กังวลกับ การฟังบรรยายแบบออนไลน์และรวมถึงโอกาสในการเข้าถึง อินเตอร์เน็ตส่าหรับนักเรียนบางคน หรือมีอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน การน่าเสนอวีดีโอการบรรยายอย่างรวดเร็ว 7 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT FLIPPED CLASSROOM EDUCAUSE: 2012 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและพัฒนา ทักษะทางเทคโนโลยีของครูผู้สอน
 20. 20. รูปแบบห้องเรียนกลับด้านจะมี ความนิยมมากขึ้นและก่อให้เกิดการน่า เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้สนับสนุนการเรียน การสอน โดยเฉพาะพัฒนาการอย่าง ต่อเนื่องของ Mobile Device จะช่วยให้ ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกมากขึ้น หลักสูตรต่างๆ มีแนวโน้มจะใช้การเรียน การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่เห็นชัดเจนของครูผู้สอนหน้าห้อง ไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับ ผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น กิจกรรมต่างๆ สามารถน่าโดย ผู้เรียน การสื่อสารระหว่างผู้เรียนจะมีความส่าคัญในการปฏิบัติงานตามที่ได้เรียนรู้ 7 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT FLIPPED CLASSROOM EDUCAUSE: 2012
 21. 21. ระดับการศึกษา กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน จ่านวน ผู้เรียน จ่านวนผู้เรียน (ควบคุม) เครื่องมือ การเก็บข้อมูล กรอบแนวคิดหลัก Lage ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย 40 - ส่ารวจ หลังเรียน LS Kaner ป.ตรี กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย - - ส่ารวจ หลังเรียน LS Bergmann ม.ปลาย - - - - - - - Talbert ป.ตรี กลุ่มเล็ก+ทดสอบ วีดีโอบรรยาย 7 - ส่ารวจ หลังเรียน PBL Gannod ป.ตรี-โท การบ้าน+กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย 20-160 - ส่ารวจ ก่อน-หลัง Co-op Toto ชั้นปีที่ 2 - วีดีโอบรรยาย+สอบ 74 - ส่ารวจ ก่อน-หลัง ต่างกัน AL, LS Zappe ป.ตรี การบ้าน+กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย+สอบ 77 - ส่ารวจ ระหว่าง-หลังเรียน AL Demetry ป.ตรี กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย+สอบ 125 - - - PBL Day ป.ตรี-โท กลุ่มเล็ก วีดีโอ+การบ้าน 28 18 ส่ารวจ+ทดสอบ หลังเรียน Constr. Foertsh ป.ตรี-โท กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย 415 234 ส่ารวจ หลังเรียน Co-op Kellog ป.ตรี - บทเรียนคอมฯ - - - - LS Warter-Peraz ปีที่ 1-2 บรรยาย+กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย 25-30 - ส่ารวจ ก่อน-หลัง PBL, CL Dollar ป.ตรี กลุ่มเล็ก บทเรียนคอมฯ - - ทดสอบ ก่อน-หลัง LS Tan ชั้นปีที่ 1 บรรยาย+วีดีโอ การบ้าน 75 - ส่ารวจ หลังเรียน Al Baker ป.ตรี กลุ่มเล็ก บทเรียนคอมฯ - - - หลังเรียน AL Bland ปีที่2-4 การบ้าน การบ้าน - - ส่ารวจ หลังเรียน AL Franciszkowicz ปีที่ 1-2 การบ้าน การบ้าน 1074 - ส่ารวจ ระหว่าง-หลังเรียน Al, PBL Thomas ป.ตรี การบ้าน วีดีโอบรรยาย 405 275-668 ทดสอบ หลังเรียน - Stelzer ป.ตรี บรรยาย-กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย+ คอมพิวเตอร์ 500+ 500+ ส่ารวจ+ทดสอบ หลังเรียน Al Moravec ปีที่ 1-2 บรรยาย+กลุ่มเล็ก วีดีโอบรรยาย 795 1310 ส่ารวจ+ทดสอบ หลังเรียน Al Strayer ป.ตรี กลุ่มเล็ก บทเรียนคอมฯ 23 26 ส่ารวจ หลังเรียน Piagetian Papadopoulos ป.ตรี บรรยาย บทเรียนคอมฯ +การบ้าน 43 11 ส่ารวจ+ทดสอบ ก่อน-หลัง PBL (Bishop, 2013)วิเคราะห์การเรียนการสอนแบบกลับด้าน 22
 22. 22. เนื้อหา / วิชา ระดับ ผู้เรียน กิจกรรม นอกชั้นเรียน สื่อน่าเสนอ ผู้เรียน กิจกรรม ในชั้นเรียน การ ประเมิน จุดประสงค์ ของการศึกษา Li et al. (2013) บูรณาการ เทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาตรี ชั้นที่ 1-4 - เรียนรู้จากสื่อ - ถามค่าถาม - แสดงความคิดเห็น - สื่อออนไลน์ (Facebook) - เกม / วีดีโอสาธิต - รายงานปากเปล่า - อภิปราย - ปฏิบัติ - ผลสัมฤทธิ์ - ความพึงพอใจ - การร่วมกิจกรรม ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ เรียนแบบกลับด้าน Toqueer (2013) การอบรมการจัดการ และภาวะผู้น่า ผู้ใหญ่ - เรียนรู้จากสื่อ - บันทึกเนื้อหา - วีดีโอบรรยาย - ทดสอบ - ชี้แจง ทบทวน - อภิปราย - ความรู้ความเข้าใจ - เจตคติ - การมีส่วนร่วม ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ เรียนแบบกลับด้าน Clark (2013) คณิตศาสตร์ มัธยม ผู้เรียน 2 กลุ่ม - เรียนรู้จากสื่อ - อ่านเนื้อหา - ดูการสาธิต - วีดีโอบรรยาย - เสียงบรรยาย - ระบบBlackboard - ปฏิบัติกิจกรรม - การน่าความรู้ไปใช้ - ทดสอบ - ส่ารวจ - สัมภาษณ์ - ทดสอบ เปรียบเทียบการเรียนแบบ กลับด้านกับแบบเดิม Wiginton (2013 คณิตศาสตร์ มัธยม (เกรด 9) ผู้เรียน 3 กลุ่ม - เรียนรู้จากสื่อ - บันทึกเนื้อหา - ถามค่าถาม - วีดีโอบรรยาย - เนื้อหาออนไลน์ - เว็บไซต์ (Blog) - Active learning - Mastery learning - Traditional - ปฏิบัติกิจกรรม - ทดสอบ - แบบทดสอบ - แบบวัด Self-efficacy - แบบสัมภาษณ์กลุ่ม - แบบสังเกต ตรวจสอบการเรียน 3 แบบ - Active learning - Mastery learning - Traditional Enfield (2013) การผลิตสื่อโทรทัศน์ ปริญญาตรี - เรียนรู้จากสื่อ - วีดีโอ 38 ชุด - เนื้อหาอ่าน 2 ชุด - ทดสอบ - สาธิต - อภิปราย / ปฏิบัติ - ส่ารวจ - สัมภาษณ์ - ทดสอบ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ เรียนแบบกลับด้าน Kim et al. (2014) วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ปริญญาตรี ผู้เรียน 3 กลุ่ม - เรียนรู้จากสื่อ - วีดีโอบรรยาย - ระบบ LMS - Hang out - การแก้ปัญหา - การท่าโครงงาน - การอภิปรายกลุ่ม - ส่ารวจ - สัมภาษณ์ - ตรวจงานเอกสาร ตรวจสอบผลของผู้เรียน 3 กลุ่ม Butt (2014) คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี ปีที่ 4 - อ่านเนื้อหา - บันทึกการอ่าน - ถาม-ตอบออนไลน์ - หนังสือเรียน - ระบบ Moodle - แบบส่ารวจออนไลน์ - ซักถาม - อภิปราย - สรุปเนื้อหา - ส่ารวจ - สอบถาม พัฒนาวิธีการเรียนแบบ กลับด้าน Palanski (2012) วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี - เรียนรู้จากสื่อ - ท่าแบบทดสอบสั้นๆ ออนไลน์ - วีดีโอบรรยาย - แบ่งกลุ่ม / ทบทวน – ท่า แบบฝึกหัด ท่าผัง / เสนอความคิด - ทดสอบ - สังเกต - สัมภาษณ์ พัฒนาวิธีการสอนแบบ กลับด้าน Thompson (2012) บริหารธุรกิจ เบื้องต้น ปริญญาตรี ผู้เรียน - เรียนรู้จากสื่อ - วีดีโอบรรยาย - ทดสอบสั้น ๆ - ซักถาม - ตอบค่าถาม - ท่าโครงงาน - สอบถาม - สัมภาษณ์ เปรียบเทียบผลวิธีสอน 2 แบบ เดชรัตน สุขก่า เนิด (2556) เศรษฐศาสตร์ (ม.เกษตรศาสตร์) ปริญญาตรี -- เรียนรู้จากสื่อ - ซักถามออนไลน์กับผู้สอน - วีดีโอ / อินโฟกราฟิก - เนื้อหาออนไลน์ - Facebook -- การอภิปราย - เกมสถานการณ์ จ่าลอง - ทดสอบความรู้ - สอบถาม - สังเกต พัฒนาวิธีการสอนแบบ กลับด้าน สุพิศ ฤทธิ์แก้ว (2556) คณิตศาสตร์ (ม.วลัยลักษณ์) ปริญญาตรี - เรียนรู้จากสื่อ - สืบค้นข้อมูล จากระบบออนไลน์ - ซักถามออนไลน์กับผู้สอน - เว็บไซต์ค้นหาข้อมูล - สื่อในระบบออนไลน์ - Youtube - ClassStart.org - การน่าเสนอความรู้ – การทดสอบ - การระดมสมอง - การร่วมกันแก้ปัญหา - การท่าแบบฝึกหัด - สังเกต - สอบถาม - ทดสอบ พัฒนาวิธีการสอนแบบ กลับด้าน วิเคราะห์การเรียนการสอนแบบกลับด้าน (กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์, 2557) 11
 23. 23. สรุปการวิเคราะห์การเรียนการสอนแบบกลับด้าน – วีดิโอการบรรยายมีการน่ามาใช้มากที่สุด และมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ เช่น e-book CAI หรืออาจเป็น PowerPoint นอกจากนี้ยังอาจเป็นเอกสารที่ให้ ผู้เรียนอ่านมาล่วงหน้า เช่น หนังสือ ต่ารา เอกสารประกอบ หรือจาก เว็บไซต์ที่ครูก่าหนด - มักใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น การอภิปราย การระดม สมอง การร่วมแก้ปัญหา แบ่งกลุ่มทบทวน ท่าแบบฝึกหัด และการน่าเสนอ แนวคิดหรือผลงาน - แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมินการปฏิบัติ แบบประเมินผลงาน แบบส่ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ - ส่วนใหญ่ใช้การเรียนแบบกระตือรือร้น (Active learning) ควบคู่ไปกับ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) หรือการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) การท่าโครงงาน (Project approach) และ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Performance-based) สื่อน่าเสนอเนื้อหา กิจกรรมในชั้นเรียน เครื่องมือวัด กลยุทธ์การเรียนรู้ ในชั้นเรียน
 24. 24. เมื่อไหร่ ที่ควรใช้การเรียนการสอน แบบการเรียนรู้กลับด้าน เมื่อครูต้องการเวลาสาหรับ การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในชั้นเรียน
 25. 25. ได้ลงมือปฏิบัติงานในชั้นเรียน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดระดับสูง ได้พัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะของแต่ละรายวิชา ได้ทากิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ ได้รับการดูแล แนะนา ช่วยเหลือในการเรียน มีโอกาสบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ในระดับสูง การจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ        
 26. 26. ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 การรู้จักวางแผน กากับ และตรวจสอบการเรียนของตนเอง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม    
 27. 27. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีเวลาและโอกาสมากขึ้นในการดูแล ช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้ในชั้นเรียน สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามที่หลักสูตรกาหนด สาหรับครูผู้สอนจะช่วยให้    
 28. 28. แล้วจะออกแบบการเรียนการสอนอย่างไร ? 1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้นอกชั้นเรียนหรือไม่ ? 2. ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน หรือไม่ ? 3. เนื้อหาแบบใดที่ใช้สอนแบบกลับด้าน การจัด/เลือก/แบ่งเนื้อหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเรียนและเรียนรู้ในชั้นเรียนทาอย่างไร ? 4. สื่อและวิธีการนาเสนอแบบใดที่เหมาะสมให้ผู้เรียนไปศึกษา เรียนรู้ก่อนเรียน ? 5. จะทาสื่อสาหรับนาเสนอเนื้อหาและส่งให้กับผู้เรียนได้อย่างไร ? 6. เมื่อไม่ต้องบรรยายเนื้อหาครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้นเรียนอย่างไร ? 7. กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบใดบ้างที่เหมาะสาหรับการเรียนรู้ แบบกลับด้าน ? 8. จะประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านอย่างไร ? 9. การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสาหรับการเรียนแบบกลับด้านทา อย่างไร ? 10. จะต้องเตรียมครูให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ กลับด้านอย่างไรบ้าง ? How to Flip ?
 29. 29. 1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้นอกชั้นเรียนหรือไม่ ? วิเคราะห์ผู้เรียน ความรู้และทักษะพื้นฐาน ความสามารถพิเศษ ลักษณะการเรียน โอกาสและความพร้อม * ทัศนคติและการคาดหวัง การสนับสนุนจากผู้ปกครอง ฯลฯ- ศึกษาจากข้อมูลเดิม - สังเกต - สอบถาม - สัมภาษณ์ เวลาและโอกาส ในการเข้าถึงเนื้อหา
 30. 30. 2. ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้าน หรือไม่ ? สภาพแวดล้อมของการเรียน บรรยากาศของการเรียน สื่อการเรียนรู้ ความรู้และทักษะของครู เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ บุคลากรสนับสนุน การสนับสนุนจากโรงเรียน - ศึกษาจากสภาพจริง - SWOT Analysis - Front-end Analysis - นโยบายของโรงเรียน วิเคราะห์บริบท
 31. 31. 3. เนื้อหาแบบใดที่ใช้สอนแบบกลับด้าน การจัด/เลือก/แบ่งเนื้อหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้ก่อนเรียนและเรียนรู้ในชั้นเรียนทาอย่างไร ? วิเคราะห์เนื้อหา พิจารณาคัดเลือกเนื้อหา จัดทาโครงสร้างเนื้อหา จัดวางเนื้อหาหลัก เพิ่มเติมเนื้อหาสนับสนุน จัดลาดับเนื้อหาในบทเรียน จัดลาดับการนาเสนอเนื้อหา เนื้อหาความรู้เชิงอธิบาย (Declarative knowledge) เป็นเนื้อหาในเชิงทฤษฎีเพื่อให้เกิดความ เข้าใจและ/หรือแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้การวิเคราะห์-สังเคราะห์ เนื้อหาความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural knowledge) แสดงลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและความชานาญ 24
 32. 32. (Reigeluth, 1980, 1983, 1999; Dick, Carey and Carey, 2009; Jackson, 1993; Marek, 1997; Chen, 2002; วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเผ่า, 2548) ความสาคัญของทฤษฎีขยายความคิด ขั้นตอนการจัดการเนื้อหา ตามแนวทฤษฎีขยายความคิด 1. พิจารณาคัดเลือกเนื้อหา 2. จัดทาโครงสร้างเนื้อหา 3. จัดวางเนื้อหาหลักให้เป็นระบบ 4. เพิ่มเติมเนื้อหาสนับสนุน 5. จัดเนื้อหาลงในบทเรียนระดับต่างๆ 6. จัดลาดับเนื้อหาภายในบทเรียนย่อยๆ ทฤษฎีขยายความคิด Elaboration Theory 1. ช่วยให้ครูสามารถเลือกและวิเคราะห์เนื้อหาที่สาคัญ และเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 2. ช่วยให้ครูสามารถจัดลาดับความสาคัญและเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาในระดับต่างๆ 3. ช่วยให้ครูสามารถจัดทาโครงสร้างเนื้อหาได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและถูกต้อง 4. ช่วยให้ครูสามารถกาหนดเนื้อหาที่เป็น - เนื้อหาความรู้เดิมที่จาเป็น - เนื้อหลัก - เนื้อหารอง - เนื้อหาย่อย - เนื้อหาอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง - เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ที่กว้างขวาง และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 5. ช่วยให้ครูมีความชัดเจนในการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับบทเรียนย่อยๆ (Charles M. Reigeluth, 1980) “แนวทางการเลือกใช้กลยุทธ์ในการจัดการ เนื้อหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ”
 33. 33. (Reigeluth, 1980, 1983, 1999; Dick, Carey and Carey, 2009; Jackson, 1993; Marek, 1997; Chen, 2002; วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเผ่า, 2548) 1. พิจารณาคัดเลือกเนื้อหา 2. จัดทาโครงสร้างเนื้อหา 3. จัดวางเนื้อหาหลักให้เป็นระบบ 4. เพิ่มเติมเนื้อหาสนับสนุน 5. จัดเนื้อหาลงในบทเรียนระดับต่างๆ 6. จัดลาดับเนื้อหาภายในบทเรียนย่อยๆ ทฤษฎีขยายความคิด Elaboration Theory (Charles M. Reigeluth, 1980) 1. โครงสร้างเนื้อหาเชิงมโนทัศน์ (Conceptual structure) 2. โครงสร้างเนื้อหาเชิงทฤษฎี (Theoretical structure) 3. โครงสร้างเนื้อหาเชิงกระบวนการ (Procedural structure) โครงสร้างเนื้อหา กลยุทธ์การจัดล่าดับเนื้อหา (หน้า 124) (หน้า 121) 1. การจัดล่าดับของการขยายความคิด 2. จัดล่าดับเนื้อหาพื้นฐานที่จ่าเป็นต่อการเรียนรู้ 3. สรุปใจความส่าคัญของเนื้อหา 4. สังเคราะห์เนื้อหา 5. เปรียบเทียบกับความรู้เดิม 6. การใช้กลยุทธ์กระตุ้นทางปัญญา 7. ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง ขั้นตอนการจัดการเนื้อหา ตามแนวทฤษฎีขยายความคิด
 34. 34. บทเรียน 1 บทเรียน 2 บทเรียน 3 บทเรียน 4 ทฤษฎีสี โครงสร้างเนื้อหา : เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Structure) แม่สี วัตถุธาตุ แม่สี ของแสง จิตวิทยาเกี่ยวกับสี สารจาก ธรรมชาติ สาร สังเคราะห์ แสง พืช สัตว์ แร่ธาตุ สีเอกรงค์ สีส่วนรวม ความเข้ม ของสี สี ตัดกัน สีร้อน สีเย็น ความเป็นมาของสี แม่สี คุณลักษณะของสี 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 โครงสร้างเนื้อหาเชิงมโนทัศน์ (Conceptual structure) 1. แสดงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันตามล่าดับจาก เนื้อหาหลัก (superordinate) เนื้อหารอง (coordinate) และ เนื้อหาย่อย (subordinate) ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์กันในแนวตั้ง ทิศทางจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา 2. แสดงเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้อย่างเป็นล่าดับขั้นตอน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันในแนวนอน 1 2 3 4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตัวอย่าง
 35. 35. เป้าหมาย โครงสร้างเนื้อหา : เชิงกระบวนการ (Procedural Structure) ขั้นตอนย่อย 2.3 ขั้นที่ 4 ขั้นตอนย่อย 2.1 ขั้นตอนย่อย 2.2 ทักษะย่อย 1.1 ทักษะย่อย 1.3 ทักษะพื้นฐาน 1.2 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ทักษะย่อย 2.2.1 ทักษะย่อย 2.2.2 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6 โครงสร้างเนื้อหาเชิงกระบวนการ (Procedural structure) แสดงล่าดับความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนในกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากทักษะย่อย และทักษะพื้นฐานที่ต้องมีก่อนเรียน ไปสู่ ขั้นตอนหลัก และไปสู่ขั้นตอนต่อไป บางขั้นตอนอาจมีขั้นตอนย่อยที่ต้องปฏิบัติก่อนไปยังขั้นตอนต่อไป ซึ่งในแต่ละขั้นตอนย่อย อาจมี ทักษะย่อยอื่นๆ ด้วย ทิศทางจะเริ่มจากล่างขึ้นบนและจากซ้ายไปขวา ทักษะที่ต้องมีมาก่อน การเรียนในเนื้อหานี้ พัฒนาทักษะ-การปฏิบัติ ตัวอย่าง (Dick, Carey and Carey, 2009 p.84)
 36. 36. โครงสร้างเนื้อหา : เชิงกระบวนการ (Procedural Structure) สอดแม่แรง เข้าใต้ ท้องรถ ใส่ยาง 4 ก่าหนดวิธี การใช้ แม่แรง หาจุดยก เพื่อสอด แม่แรง เตรียมยางดี และเครื่องมือ 1 ยกรถ 2 ถอดยาง 3 เอารถลง 5 การเปลี่ยนยางรถยนต์ ยกรถ ด้วย แม่แรง บล็อคยาง ทั้งหน้า และหลัง คลาย น็อต แม่แรง ดูว่ารถ และแม่แรง มั่นคง ใช่ ไม่ 3 ถอด น็อต ใส่ น็อต ถอด ยาง ใส่ ยาง พัฒนาทักษะ-การปฏิบัติ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ภาระงาน / เงื่อนไข หลังจากการเรียน ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนยางรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน มีความปลอดภัย และจัดเก็บ อุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเรียบร้อย ภายในเวลาไม่เกิน 20 นาที ตัวอย่าง (Dick, Carey and Carey, 2009 p.87)
 37. 37. 4. สื่อและวิธีการนาเสนอแบบใดที่เหมาะให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ก่อนเรียน ? คัดเลือกเนื้อหา เขียนบทบรรยาย เตรียมสื่อประกอบ บันทึกการบรรยาย ตัดต่อวีดีโอ บันทึกไฟล์วีดีโอ วีดีโอบรรยายเนื้อหา - สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ - ตาราเรียน หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียน - แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 31
 38. 38. วีดีโอบรรยายเนื้อหา Content Lecture Video หมายถึง สื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้บรรยายเนื้อหา ข้อมูล เรื่องราว ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังมีความรู้ความรู้เข้าใจในเนื้อหาที่ บรรยาย สื่อวีดิทัศน์บรรยายเนื้อหาจะมีเสียงบรรยายของผู้สอนหรือผู้บรรยาย เป็นหลักและอาจแทรกสื่อชนิดอื่นๆ เข้าไปประกอบเนื้อหาที่บรรยาย เช่น ข้อความ แผนผัง ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือวีดิโอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังมีความเข้าใจในเนื้อหาที่บรรยายได้มากที่สุด วีดิทัศน์บรรยายเนื้อหาแต่ละเรื่องควรมีความยาวไม่เกิน 15 นาที (8-15 นาที) ความหมาย
 39. 39. วีดีโอบรรยายเนื้อหา Content Lecture Video 1. ใช้น่าเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนน่าไปศึกษาก่อนเรียนในชั้นเรียน 2. น่าเสนอเนื้อหาให้ผู้เรียนประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3. ผู้เรียนสามารถศึกษา-ทบทวนได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการในทุกที่ ทุกเวลา 4. ช่วยลดเวลาการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนลงและเพิ่มเวลาส่าหรับการปฏิบัติ กิจกรรมให้มากขึ้น 5. ผู้เรียนที่ขาดเรียนจะไม่พลาดการเรียนรู้เนื้อหา หรือกรณีที่ครูติดภาระงานอื่น ผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ 6. ครูสามารถใช้สอนไปได้ตลอดจนกว่าเนื้อหาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูล เพิ่มเติม ความส่าคัญ
 40. 40. วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา เลือกเนื้อหา เขียนบทบรรยาย เตรียมสื่อประกอบ บันทึกการบรรยาย ตัดต่อวีดีโอ บันทึกไฟล์วีดีโอ
 41. 41. 6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา 1. เลือกเนื้อหา เลือกหัวข้อที่จะท่าวีดีโอ วิเคราะห์-เพิ่มเติมเนื้อหา เรียบเรียง และ จัดล่าดับเนื้อหา เนื้อหา (ข้อมูล)
 42. 42. 6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา 2. เขียนบทบรรยาย เขียนบทพูด ระบุสื่อประกอบการน่าเสนอ ตรวจทาน-ซักซ้อม บทบรรยาย (Script)
 43. 43. 6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา 3. เตรียมสื่อประกอบ ผลิตเอง สืบค้น-ดาวน์โหลด ตัดต่อเบื้องต้น ภาพนิ่ง PowerPoint ข้อความ แผนภูมิ แผนภาพ วีดีโอคลิป คลิปเสียง
 44. 44. 6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา 4. บันทึกการบรรยาย บันทึกเสียง บันทึกวีดีโอ
 45. 45. 6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา 5. ตัดต่อวีดีโอ * ตัดต่อเสียง แทรกสื่อประกอบ ใส่เทคนิคพิเศษ ภาพ ข้อความ วีดีโอคลิป อะนิเมชั่น ฯลฯ * ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 46. 46. 6 วิธีง่ายๆ กับการท่าวีดีโอบรรยายเนื้อหา 6. บันทึกไฟล์วีดีโอ Export file AVI FLV Mp4 others
 47. 47. 5. จะทาสื่อสาหรับนาเสนอเนื้อหาและส่งให้กับผู้เรียนได้อย่างไร ? - สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ - ตาราเรียน หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียน - แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ช่องทางการนาเสนอ แจกให้โดยตรง อัพโหลดขึ้นเว็บที่รับฝาก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของโรงเรียน เว็บไซต์ของครู ระบบจัดการบทเรียน (LMS) ระบบ Cloud
 48. 48. 6. เมื่อไม่ต้องบรรยายเนื้อหาครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างไร ? การออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ขั้นนาเสนอเนื้อหา ขั้นนา/ทบทวน ขั้นเรียนรู้/ปฏิบัติ ขั้นสรุป/ประเมิน ขั้นใช้ความรู้ - ก่อนเรียน - ระหว่างเรียน - หลังเรียน
 49. 49. 8. กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบใดเหมาะสาหรับการเรียนรู้แบบกลับด้าน ? กลยุทธ์การเรียนการสอน การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) การเรียนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-based Learning) การเรียนแบบนาตนเอง (Self-directed Learning) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individualized Learning) ฯลฯ 1. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. เน้นการพัฒนาการคิดระดับสูง 3. เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน/การเรียนแบบร่วมมือ 4. ผู้เรียนดูแล-ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 5. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 6. เป็นการขยายความรู้ความเข้าใจจาก เนื้อหาที่เรียนรู้มาก่อนหน้า แนวทางการออกแบบกิจกรรม
 50. 50. การเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning (Bonwell and Eison, 1991; Bonwell, 2000) 1. การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 2. การเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) 3. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Verbal Learning) 4. การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 6. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Performance-Based Learning) หลักการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ในการเรียนแบบกลับด้าน 1. ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. เน้นการใช้ความคิดระดับสูง 3. เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน / ร่วมมือ 4. ผู้เรียนดูแลและตรวจสอบการเรียนรู้ ของตนเอง 5. เรียนรู้จากการปฏิบัติ 6. ขยายความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาที่ เรียนมาก่อนหน้า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ มุ่งให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในชั้นเรียนโดยไม่ใช่นั่ง ฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว เน้นการคิดระดับสูง โดยครู เปลี่ยน บทบาทเป็นจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้สนับสนุนและ ช่วยเหลือในการเรียนรู้ของผู้เรียน กลยุทธ์การเรียนแบบกระตือรือร้น แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
 51. 51. Writing (Minute paper) Large group discussion Self-assessment Writing (Minute paper) Think-pair-share Informal group Triad group Peer review Case studies Group evaluations Interactive lecture Brains storming Hands-on technology Role playing Game or simulation Forum theater Inquiry learning Jigsaw discussion Experiential Learning (Site visits)Pause and reflections แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง Collaborative – Cooperative learning Complex learningIndividual or Group การเรียนรู้ แบบเชิงรุก Active Learning (Center of Research on Learning and Teaching, University of Michigan; 2014; Rochester Institute of Technology, 2013; Center of Teaching and Learning, University of Minnesota, 2014)
 52. 52. Center for Research on Learning and Teaching, University of Michigan
 53. 53. 8. จะประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้านอย่างไร ? 1. การสังเกต (Observe) 2. การสอบถาม (Questionnaire) 3. สัมภาษณ์ (Interview) 4. การทดสอบ (Test) 5. การวัดเจตคติ (Attitude test) 6. การวัดภาคปฏิบัติ (Performance test) 7. การประเมินผลงาน (Product evaluation) วิธีการประเมิน การประเมินการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กลับด้าน การประเมินการเรียนการสอน
 54. 54. FL-ID MODEL
 55. 55. FL-ID MODEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 56. 56. 9. การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสาหรับการเรียนแบบกลับด้านทาอย่างไร ? - ความพร้อมด้านเทคโนโลยี - ความพร้อมด้านเวลา - มาตรการหรือข้อตกลง - เงื่อนไขการเรียน - การวางแผนการเรียน การเตรียมผู้เรียน 1. ตรวจสอบดูว่าผู้เรียนมีความโอกาสและความ พร้อมในการเรียนรู้แบบกลับด้าน 2. ชี้แจงวิธีการเรียนและทาข้อตกลงกับผู้เรียนหรือ อาจกาหนดมาตรการร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนทราบ บทบาทของตนเองในการเรียนแบบนี้ 3. ให้ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนของตนเอง 4. สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน 5. ชี้แจงและกาหนดนัดหมายต่างๆ ให้ชัดเจนและ ดาเนินการก่อนเริ่มกระบวนการเรียนการสอน 6. ถ้ามีโอกาสควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจกับ ผู้ปกครองด้วย
 57. 57. 10. การเตรียมครูให้พร้อมสาหรับการเรียนแบบกลับด้านทาอย่างไร ? - ปรับกระบวนทัศน์ของครูผู้สอน - ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการสอน - ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา - ทักษะการออกแบบกิจกรรมฯ - ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี - ทักษะด้านการจัดการชั้นเรียน - ทักษะการสื่อสาร 1. จัดอบรม ชี้แจงทาความเข้าใจหรือให้ทดลอง ฝึกปฏิบัติออกแบบการเรียนการสอนแบบการ เรียนรู้กลับด้าน 2. ทดลองจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เห็นว่า เหมาะสม 1 เนื้อหา 3. ให้ความรู้เพิ่มเติมและฝึกทักษะที่สาคัญและจาเป็น เกี่ยวกับการสอน 4. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี เช่น การผลิต สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนสอนแบบ ผสมผสาน (Online+F2F) การใช้ช่องทางติดต่อ สื่อสารกับผู้เรียนทางระบบออนไลน์ เป็นต้น 5. จัดสรรทรัพยากรหรือบุคลากรช่วยสนับสนุนใน การจัดการเรียนการสอนของครู การเตรียมครูผู้สอน
 58. 58. บทบาทของครูผู้สอนในชั้นเรียนอาจเปลี่ยนไปจากเดิม จากครูเป็นศูนย์กลางเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเพียง ก่าหนดวิธีการเรียนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนแล้วปล่อยให้ผู้เรียนด่าเนินกิจกรรมไปโดยที่ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ แนะน่า ตรวจสอบและประเมินการท่ากิจกรรมของผู้เรียน สรุปสาระส่าคัญ ของบทเรียนได้อย่าง เป็นรูปธรรม วัดและประเมินผล การเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับสภาพจริง ตรวจสอบการปฏิบัติ และให้ข้อมูลป้อนกลับ ช่วยเหลือผู้เรียน ที่ต้องการค่าแนะน่า ใช้ค่าถามที่กระตุ้น และส่งเสริมการคิด ก่ากับ ดูแลการท่า กิจกรรมของผู้เรียน ชี้แจงหรือ มอบหมาย กิจกรรมล่วงหน้า จูงใจ กระตุ้น เสริมแรง แนะน่า ตักเตือน ฯลฯ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป ทบทวนเนื้อหา หรือ ประเมินก่อนเรียน ชี้แจง มอบหมาย งาน/กิจกรรม แจกเอกสาร สื่อ-วัสดุอุปกรณ์ ปฏิสัมพันธ์ นอกเวลาเรียน ผ่านระบบออนไลน์ สรุป
 59. 59. กลับด้าน การเรียนรู้ ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ Ph.D. Educational Technology and Communications Chulalongkorn University kttpud@yahoo.com Flipped Learning
 • MichellePalma19

  Nov. 28, 2021

ไฟล์นำเสนอในงานมหกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 23-24 กันยายน 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Vistas

Total de vistas

814

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

34

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×