Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próximo SlideShare
What to Upload to SlideShare
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

0

Compartir

Info 001

Descargar para leer sin conexión

infographic for presentation

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en recomendar esto

Info 001

 1. 1. สไลด์ประกอบการอบรมบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน วันที่ 18 – 20 เมษายน 2560 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาพกิจกรรมการอบรม
 2. 2. Infographic ในการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ การผลิตสื่อ ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย kttpud@yahoo.com
 3. 3. TOPIC : 1 INTRODUCTION
 4. 4. ความหมาย Infographic คาว่า “Infographic” มาจากคาว่า “Info” กับคาว่า “Graphic” ผสมกัน Info คือ Information หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ความรู้ ความ คิดเห็น ผลสารวจ ผลการประเมิน ข่าวสาร รายงาน เหตุการณ์/สถานการณ์ สถิติ ฯลฯ ที่สามารถส่งผ่านกระบวนการสื่อสารแบบต่าง ๆ Graphic คือ ภาพที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อความหมายหรือช่วย ประกอบการสื่อความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจนและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น Info + graphic
 5. 5. ความหมาย Infographic Infographic หมายถึง ภาพกราฟิก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ผู้ดูเกิดความรู้ความเข้าใจในสารสนเทศที่นาเสนอได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น และจูงใจให้คล้อยตามได้ในกรณีที่นาไปใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วนคือ ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข กราฟิก ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพพิมพ์
 6. 6. First Infographic ผลงาน Infographic ในอดีต
 7. 7. First Infographic Florence Nightingale's Rose Diagram ผลงาน Infographic ในอดีต
 8. 8. First Infographic ผลงาน Infographic ในอดีต
 9. 9. ลักษณะของภาพกราฟิก Infographic กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์, 2560 * * * * * * สร้างได้จากคอมพิวเตอร์
 10. 10. ประโยชน์ของ Infographic เข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ ประหยัดเวลาการนาเสนอ นาไปใช้งานได้หลากหลายช่องทาง
 11. 11. ชนิดของ Infographic งาน Infographic ที่เป็นภาพนิ่ง (Still images) Infographic Motion graphic งาน Infographic ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation/Multimedia)
 12. 12. ใช้สำหรับเล่ำประวัติ หรือเหตุกำรณ์ หรือกำรดำเนินกำร ตำมลำดับเวลำ TIMELINE รูปแบบของ Infographic
 13. 13. ใช้แสดง กระบวนกำรหรือวิธีทำ ที่สำมำรถนำไป ปฏิบัติตำมได้ USEFUL BAIT รูปแบบของ Infographic
 14. 14. ใช้แสดงกำร เปรียบเทียบ ระหว่ำงข้อมูล 2 ชุด COMPARISON รูปแบบของ Infographic
 15. 15. ใช้ระบุขั้นตอนหรือ กระบวนกำรทำงำน โดยอำจใช้แทน TIMELINE ROAD MAP รูปแบบของ Infographic
 16. 16. ใช้สำหรับแสดง เส้นทำงหรือ วิธีกำรดำเนินกำร จนบรรลุวัตถุประสงค์ FLOW CHART รูปแบบของ Infographic
 17. 17. ใช้สำหรับให้ข้อมูล เพิ่มเติม ขยำย หรือ อธิบำยรำยละเอียด ของหัวข้อที่นำเสนอ LISTED รูปแบบของ Infographic
 18. 18. ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล ที่แปลงจำกข้อควำม/ตัวเลข มำเป็นภำพ หรือ แผนภูมิ VISUALIZED ARTICLE รูปแบบของ Infographic
 19. 19. ใช้สำหรับแสดง โครงสร้ำงหรือ ส่วนประกอบ ของข้อมูลหลัก STRUCTURE รูปแบบของ Infographic
 20. 20. ใช้สำหรับเสนอ ข้อมูลที่มีตัวเลข ที่น่ำสนใจมำก ๆ NUMBER PORN รูปแบบของ Infographic
 21. 21. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Knowledge How to Findings News Rank Statistics Campaign Advertising 1 2 3
 22. 22. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Knowledge สาระความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอให้ผู้ดูได้ทราบเรื่องราว ต่าง ๆ ที่ผู้นาเสนอเห็นว่าน่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ดูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สาระความรู้อาจได้มาจาก หนังสือ ตารา แนวคิด ทฤษฎี หรือทักษะความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ของผู้ที่ เคยประสบความสาเร็จมาก่อน สาระความรู้หาได้ทั่วไป แต่ควรต้องมีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และควรมีการอ้างอิงที่มาของ ข้อมูล
 23. 23. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic How to วิธีการ (How to) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอให้ผู้ดูได้ทราบถึงวิธีการ หรือขั้นตอนในการทางานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ดูสามารถนาไป ปฏิบัติหรือดาเนินการได้ถูกต้อง การระบุวิธีการ/ขั้นตอน ควรให้มีความชัดเจน มีความ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และมีขั้นตอนน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น การใช้ภาพประกอบมีความสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ดูเข้าใจ ในวิธีการ/ขั้นตอนมากขึ้น
 24. 24. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Findings ข้อค้นพบ (Findings) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า การสารวจ การวิจัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงและ เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้ควรระบุช่วงเวลาด้วย การระบุข้อค้นพบ เลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ ๆ ที่ ผู้ดูควรทราบ โดยเน้นผลจากการศึกษามากกว่าวิธีการศึกษา หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูล การใช้ภาพประกอบมีความสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ดูเข้าใจ ในข้อค้นพบที่นาเสนอมากขึ้น
 25. 25. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic News ข่าวสาร (News) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นามาเสนอให้ผู้ดูได้รับทราบ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การนาเสนอข่าวสารควรระบุเวลาให้ชัดเจน เนื่องจาก เหตุการณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และควรมี การอ้างอิงถึงที่ของข้อมูลด้วย การใช้ภาพประกอบมีความสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ดูเข้าใจ ในเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น โดยอาจใช้ภาพเหตุการณ์จริง ประกอบกับภาพกราฟิก
 26. 26. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Rank 1 2 3 อันดับ (Rank) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอให้ผู้ดูได้ทราบถึงการจัด อันดับของข้อมูล ทราบสิ่งใดมาก-น้อยกว่ากัน สิ่งใดมากที่สุด ไปจนถึงสิ่งใดที่น้อยที่สุด การจัดอันดับมักมีตัวเลขแสดงสถิติของข้อมูลนั้น ๆ ประกอบไปด้วย เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น การนาเสนอมักใช้แผนภูมิ (Graph) เป็นหลัก โดยเลือก ชนิดของแผนภูมิที่เหมาะสม และตัดรายละเอียดที่ไม่จาเป็น ของแผนภูมิออก
 27. 27. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Statistics สถิติ (Statistics) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอเป็นตัวเลขเพื่อให้ผู้ดูได้ ทราบข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าสถิติทั่วไปได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เป็นต้น ค่าสถิติเป็นการแปลความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกมากเป็นตัวเลข แล้วใช้ตัวเลขนั้น ๆ อธิบายถึงลักษณะ ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้ภาพประกอบมีความสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ดูเข้าใจ ในข้อมูลเชิงปริมาณมากขึ้นกว่าการใช้ตัวเลขนาเสนอเพียง อย่างเดียว
 28. 28. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Campaign การรณรงค์ (Campaign) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ดูเกิด ความตระหนักหรือรับทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีผลต่อผู้ดู ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อเชิญชวนให้ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ที่ จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในที่สุด การนาเสนอมักใช้หัวเรื่องที่เร้าความสนใจ และข้อมูลที่ ผู้ดูไม่ทราบมาก่อน เพื่อดึงความสนใจของผู้ดู การใช้ภาพประกอบมีความสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ดูเกิด ความรู้สึกคล้อยตามข้อมูลที่นาเสนอ
 29. 29. ข้อมูลที่นิยมนามาทา Infographic Advertising โฆษณา (Advertising) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่นาเสนอเพื่อชักจูงให้ผู้ดู ซึ่งเป็น ผู้บริโภคได้เห็นความสาคัญของสินค้าหรือบริการได้ทราบถึง คุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดผลทาง ธุรกิจของผู้ประกอบการ การโฆษณา เป็นการระบุถึงส่วนดีของสินค้าหรือบริการ และหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงสิ่งที่จะนาไปสู่จุดด้อยหรือข้อเสีย ของผลิตภัณฑ์ การใช้ภาพประกอบมีความสาคัญที่จะช่วยจูงใจให้ ผู้บริโภคเกิดความนิยมชมชอบและซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด
 30. 30. TOPIC : 2 SAMPLES
 31. 31. ตัวอย่างผลงาน Infographic
 32. 32. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
 33. 33. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
 34. 34. ระบุขั้นตอนการปฏิบัติ
 35. 35. เปรียบเทียบ
 36. 36. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
 37. 37. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
 38. 38. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
 39. 39. TOPIC : 3 Data Analysis
 40. 40. การจัดการข้อมูลสาหรับ Infographic ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) “มีข้อมูลเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่า จะได้สารสนเทศอย่างเดียวกัน” “มีสารสนเทศอย่างเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่า จะได้ความรู้อย่างเดียวกัน” “มีความรู้อย่างเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่า จะนาไปใช้ได้เหมือนกัน”
 41. 41. ข้อมูล (Data) คือ สาระเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว ที่เราได้จากการรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งหลาย หรือเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัด (Measurement) ด้วยวิธีการต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บรวบรวมไว้โดยบุคคลอย่างมีเป้าหมาย ข้อมูลเหล่านั้นมีทั้งที่เป็นความจริง ความเท็จ หรือกึ่งจริงกึ่งเท็จ และมีทั้งที่เป็น ข้อเท็จจริง หรือ ข้อคิดเห็น หรือความเชื่อของบุคคล ลักษณะของข้อมูล เป็นทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีทั้งที่เป็นรูปธรรม และ นามธรรม ข้อมูลไม่ใช่ความรู้ แต่อาจกลายเป็นความรู้ได้ความรู้ของบุคคลหนึ่งอาจ กลายเป็นข้อมูลของอีกบุคคลหนึ่ง ข้อมูลทั้งหลายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้อย่าง รวดเร็วและตลอดเวลา
 42. 42. สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้ว โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ บุคคล สารสนเทศถือเป็นข้อมูลอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้ แต่อาจกลายเป็นความรู้ได้ สารสนเทศที่ถูกต้องจะนาไปสู่ความรู้ที่มีประโยชน์ อาจกล่าวได้ว่า ถ้าข้อมูลเป็นผลที่ได้มาจากการวัด สารสนเทศจะเป็นผลที่ ได้มาจากการประเมิน สารสนเทศจะให้ประโยชน์ต่อการที่จะนาไปทาให้เกิดความรู้แก่ บุคคล หรือองค์กรต่อไป
 43. 43. ความรู้ (Knowledge) คือ ผลสรุปของการสังเคราะห์สารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความสาคัญและ ความสัมพันธ์ของสารสนเทศเทียบเคียงกับความรู้ที่มีอยู่ หรือกับเกณฑ์ทั่วไป หรือกับ เป้าหมาย นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความคิดเห็น ความเชื่อและประสบการณ์ของบุคคล จน ได้ผลสรุปที่ชัดเจน ถูกต้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปได้อย่าง เหมาะสม ความรู้เป็นสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ ความรู้ต่าง ๆ ถือเป็นข้อมูลอย่างหนึ่ง ความรู้ของบุคคลหนึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของ บุคคลนั้นและอาจกลายไปเป็นข้อมูลของอีกบุคคลหนึ่งได้
 44. 44. การจัดการข้อมูลสาหรับ Infographic ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) ได้จากการรับรู้ การสืบค้น และการเก็บรวบรวม ได้จากการประมวลผลข้อมูล (วิเคราะห์-ประเมิน) ได้จากการศึกษา การเรียนรู้ การนาไปใช้ การปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ได้ เปลี่ยนแปลงยาก จนกว่าจะพบสิ่งที่มีเหตุมีผลดีกว่า มีอยู่ทั่วไปหรือเฉพาะ มีอยู่ทั่วไปหรือเฉพาะ มีอยู่ในตัวบุคคล
 45. 45. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) I n f o g r a p h i c
 46. 46. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information)
 47. 47. สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge)
 48. 48. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge)
 49. 49. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) 1. ผักและผลไม้มีหลายสี 2. โดยทั่วไปแบ่งได้ 6 สี ได้แก่ 1. สีม่วง 2. สีแดง 3. สีส้ม 4. สีเหลือง 5. สีขาว 6. สีเขียว
 50. 50. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ผลสรุปในภาพรวม แผนภูมิจัดลาดับ
 51. 51. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) จาแนกประเภท/จัดกลุ่มของอุปกรณ์ จัดระบุจานวนของอุปกรณ์แต่ละกลุ่ม
 52. 52. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) สาระสาคัญของข้อมูลจากภาพ
 53. 53. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ค่า F มาก = เปิดรูรับแสงน้อย ภาพชัดลึก ความเร็วชัตเตอร์มาก ภาพไม่สั่น ค่า ISO น้อยภาพคมชัด
 54. 54. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) แผนภูมิจัดลาดับ ผลสรุปข้อมูลจากภาพ
 55. 55. ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ระบุลาดับขั้นตอนที่สาคัญ
 56. 56. TOPIC : 4 How to design
 57. 57. จะใช้งาน Infographic เมื่อใด ?
 58. 58. เมื่อต้องการอธิบาย เรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 1
 59. 59. ใช้นาเสนอข้อมูล รายงาน หรือ Portfolio 2
 60. 60. อธิบายการทางาน หรือบอกขั้นตอนต่าง ๆ 3
 61. 61. ใช้เปรียบเทียบ หรือแสดง ความแตกต่าง ของข้อมูล 4
 62. 62. ช่วยในการตัดสินใจ เพื่อซื้อ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า 5
 63. 63. นาเสนอข้อเท็จจริง ที่น่าสนใจ 6
 64. 64. มีข้อความแต่ไม่ดึงดูด ความสนใจ 7
 65. 65. ใช้กระตุ้น ให้เกิดความตระหนัก 8
 66. 66. ให้ข้อมูล กับกลุ่มเป้าหมาย 9
 67. 67. TOPIC : 5 Steps of design
 68. 68. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic กาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย คัดลือกข้อมูลที่สาคัญ จัดกลุ่มข้อมูล กาหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ ร่างแบบ ออกแบบ/ผลิตงาน ตรวจสอบ Steps of design
 69. 69. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic กาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย - กิจกรรม งานประจา งานอดิเรก - ความสนใจ ติดตามอะไรอยู่ กาลังมองหาอะไร - ความคิดเห็น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรบ้าง อย่างไร ระบุกลุ่มเป้าหมายกาหนดวัตถุประสงค์ 1. เพื่อ ..................... 2. เพื่อ ..................... 1
 70. 70. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic คัดเลือกข้อมูลที่สาคัญ - สถิติที่น่าสนใจ - เรื่องที่มีผลต่อจิตใจ - เรื่องที่พูดย้า ๆ - เรื่องที่มีเหตุผล - เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน - เรื่องที่กาลังเป็นที่สนใจ คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ 2
 71. 71. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic จัดกลุ่มข้อมูล คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ 3 ปัญหาที่เกิด สถานที่ วิธีแก้ไข ผลกระทบ สาเหตุ ผู้เกี่ยวข้อง ? ? ?
 72. 72. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic กาหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ 4 ต้น กลาง จบ Hot !!!
 73. 73. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic TWO HATS คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ 4 คือ คานึงถึงทั้งผู้ส่งสาร (อยากบอกอะไร) และผู้รับสาร (อยากรู้อะไร) ถ้าสิ่งที่ผู้ส่งสาร เสนอให้กับผู้รับสารเป็นสิ่งที่ผู้รับสารอยากรู้ ผลงานก็ประสบความสาเร็จ แต่ถ้าไม่ตรงกันผลงานนั้นก็ จะไม่เป็นที่สนใจของผู้รับสาร
 74. 74. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic HOT ISSUE 4 Hot !!! โดยใช้เรื่องราวที่กาลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันมาใช้เป็นแนวทางหรือแนวคิดในการออกแบบ ทั้งนี้ต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงประเด็นที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือมีความอ่อนไหวมาก ๆ คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ
 75. 75. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic LADDER 4 คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ เป็นการแสดงเรื่องราวที่เป็นเหตุและผลต่อเนื่องกันไป โดยอาจใช้คาถามในใจว่า แล้วไง....แล้ว....แล้วไง....ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงบทสรุป ขยันเรียน เรียนเก่ง ได้งานดี เงินเดือนเยอะ ร่ารวย
 76. 76. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic STORYTELLING 4 ต้น กลาง จบ คานึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเสมอ ใช้กับการนาเสนอแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ซึ่งจะต้องมี จุดเริ่มต้น (สถานการณ์ ที่เป็นเหตุหรือปัญหา) จุดกลาง (การดาเนินการ/ผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้น/วิธีการแก้ปัญหา) และจุดจบ (ข้อสรุป-ความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ)
 77. 77. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ร่างแบบ 5 1. กาหนดโครงสร้าง 2. จัดวางหัวเรื่องหลัก/หัวเรื่องรอง 3. กาหนดรูปแบบ/ทิศทางการเล่าเรื่อง 4. จัดกลุ่มข้อมูล 5. กาหนดความสัมพันธ์/การเชื่อมโยง 6. จัดวางภาพประกอบ 7. กาหนดจุดสนใจ 8. กาหนดส่วนประกอบอื่น ๆ
 78. 78. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ออกแบบ/ผลิตงาน 6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการออกแบบ Infographic มากที่สุดได้แก่ Adobe Illustrator เนื่องจากมีตัวเลือกการทางานที่ตอบสนองการสร้างงาน Infographic ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ เช่น Microsoft Visio หรือ Microsoft PowerPoint มาใช้สร้างงานก็ได้ หรืออาจใช้โปรแกรมที่มีแม่แบบ (Template) สาเร็จมาใช้สร้างงาน ซึ่งสามารถ ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่นิยมใช้คือ PiktoChart (piktochart.com) Venngage (venngage.com) Visme (visme.co) Infogr (infogr.am) เป็นต้น การออกแบบงาน Infographic มีหลักการที่ควรคานึงถึง ดังนี้ 1. หลักการออกแบบ (การจัดองค์ประกอบ) 2. หลักการใช้สี 3. หลักการออกแบบการนาเสนอ
 79. 79. หลักการออกแบบ (การจัดองค์ประกอบ) Infographic 6 เป็นหลักการทางทัศนศิลป์ที่นามาจากทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principle of Composition) ซึ่งจะช่วยให้ผลงานInfographic มีความสวยงามและน่าสนใจ สิ่งที่ผู้ออกแบบต้องตระหนักรู้และนามาใช้ในการจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานให้มีความสวยงามและ เหมาะสม ประกอบด้วย 1. สัดส่วน (Proportion) คือ ขนาดขององค์ประกอบแต่ละส่วนจะต้องมีความเหมาะสม แต่ละส่วนจะต้องไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป จนทาให้ ภาพรวมของงานดูไม่หมาะสม 2. ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากันขององค์ประกอบแต่ละส่วน โดยปกติจะต้องคานึงถึงความสมดุลของภาพทั้งซ้ายและขวาไม่หนัก หรือเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป ความสมดุลมี 2 แบบ คือ แบบซ้าย-ขวาเหมือนกัน (Symmetry) กับแบบซ้าย-ขวาไม่เหมือนกัน (Asymmetry) 3. ความกลมกลืน (Harmony) คือ ความเหมือนกันขององค์ประกอบแต่ละส่วนซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องเหมือนกันไปทั้งหมดทุกอย่าง แต่ต้องดู ไม่ขัดแย้งกันคือมีความกลมกลืนกันนั่นเอง 4. ความแตกต่าง (Contrast) คือความแตกต่างกันขององค์ประกอบในบางส่วน ซึ่งจะช่วยให้งานดูไม่จืดชืด ไม่น่าเบื่อและช่วยให้เกิดจุดสนใจ ของภาพ สิ่งสาคัญที่ควรยึดถือคือ การสร้างความแตกต่างท่ามกลางความกลมกลืนและสร้างความกลมกลืนบนความแตกต่าง 5. จังหวะ (Rhythm) คือ การซ้ากันขององค์ประกอบ ซึ่งมีผลให้ผลงานมีความกลมกลืนกันในภาพและช่วยสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในผลงาน 6. การเน้น (Emphasize) คือ การสร้างจุดสนใจ (Point of interest) ซึ่งเป็นจุดสาคัญของผลงาน เป็นวิธีการที่ช่วยให้จุดสนใจมีความเด่น เป็นพิเศษกว่าส่วนอื่น ๆ ทาให้รู้ว่าจุดสาคัญของผลงานอยู่ที่ใดหรือรู้ว่าอะไรคือจุดสาคัญ 7. เอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบทุกส่วน เป็นเรื่องราวเดียวกัน เป็นเหตุเป็นผลกันและมีสาระสาคัญที่ ต้องการสื่อความเข้าใจเพียงเรื่องเดียว เอกภาพเป็นผลที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมตามหลักการทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะ ทาให้ผลงานเกิดเอกภาพขึ้นเองในที่สุด
 80. 80. หลักการออกแบบ Infographic 6 การใช้สีในการออกแบบ Infographic 1. ใช้สีหลักไม่เกิน 3 สี 2. สัดส่วนของการใช้สี ใช้สีพื้น (Dominant) ประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด สีรอง (Secondary) ประมาณ 30% และจุดเด่น (Highlight) ประมาณ 10% 3. เลือกโทนสีที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร เช่น Pastel หรือ Earth tone ฯลฯ และ คานึงถึงจิตวิทยาเกี่ยวกับสี เช่น ใช้สีแรง ๆ เมื่อต้องการกระตุ้นให้เห็นความสาคัญหรืออันตราย หรือสีอ่อน ๆ เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือใช้สีสดใสกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ๆ เป็นต้น 4. สีพื้นหลังควรเลือกสีโทนสว่าง เพราะทาให้ดูง่าย สบายตา 5. ใช้สีตัดกันระหว่างพื้นหลังกับข้อความหรือภาพที่ต้องการเน้นเพื่อให้เกิดจุดสนใจ เห็นได้เด่นชัด และช่วยให้จดจาได้นาน 6. อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรื่องสีได้ เช่น colourlovers.com, Palette.com, design-seeds.com, Adobe color CC เป็นต้น
 81. 81. หลักการออกแบบ เพื่อการนาเสนอ Infographic 6 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) คือการทาให้ผลงานดูง่าย สบายตา ไม่รกรุงรัง มีปริมาณของข้อมูลพอเหมาะ มีเนื้อหาที่สาคัญ ครบถ้วน มีการจัดวางที่ดี ตัวอักษร (Text) และภาพไม่ควรเล่นขนาดมากเกินไป ไม่ใช้แบบตัวอักษรที่อ่านยาก ภาพมีขนาด พอเหมาะและไม่มากเกินความจาเป็น ใช้รูปแบบ (Style) เดียวในงาน Infographic แต่ละชิ้น ไม่ใส่รายละเอียดมากเกินไป ใช้สี ไม่เกิน 3 สีหลัก สีพื้นหลัง (background) และสีพื้นหน้า (Foreground) ควรแตกต่างกันอย่างชัดเจน องค์ประกอบต่าง ๆ ของ ภาพ มีเท่าที่จาเป็น ไม่นาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหามาร่วมนาเสนอ เพราะจะทาให้สับสนหรือทาให้สื่อสารผิดวัตถุประสงค์ 2. ความสม่าเสมอ (Consistency) เป็นการนาเสนอรูปแบบและองค์ประกอบของภาพที่มีความกลมกลืนและสอดคล้องกันไป ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ผู้ดูสับสน โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับข้อมูลในระดับ/ประเภทเดียวกัน เช่น ถ้านาเสนอรายละเอียดเป็นหัวข้อ ย่อย ๆ แบบใด ก็ใช้รูปแบบนั้นกับหัวข้อย่อยอื่น ๆ ด้วย และควรใช้สีเดียวกัน ขนาดเดียวกัน ใช้ภาพประกอบที่เป็นรูปแบบ เดียวกัน หลีกเลี่ยงการใช้ภาพกราฟิกและภาพถ่ายปนกัน ไม่ใช้ภาพสีปนภาพขาวดา และไม่ใช้ภาพกราฟิกต่างสไตล์ 3. ความชัดเจน (Clarify) เป็นการทาให้ข้อมูลสารสนเทศช่วยให้ผู้ดูเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ ไม่สร้างความสับสน ไม่คลุมเครือ ไม่ต้องตีความซ้า และมีประเด็นหลักที่ สื่อสารเพียงเรื่องเดียว 4. ความสวยงาม (Aesthetic) การนาเสนอเนื้อหามีความสาคัญมากกว่าความสวยงาม อย่างไรก็ตามการออกแบบงาน Infographic ที่สวยงามจะช่วยกระตุ้น จูงใจ และตรึงความสนใจของผู้ดูได้ดียิ่งขึ้น มีการกาหนดทิศทางของการมองภาพอย่าง เหมาะสมและต่อเนื่อง การควบคุมทิศทางการมองภาพที่ดีจะช่วยควบคุมการรับรู้ข้อมูลของผู้ดูไปด้วย ทาให้ผู้ดูสามารถรับรู้ ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและตามลาดับที่ผู้ออกแบบกาหนดไว้
 82. 82. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ออกแบบ/ผลิตงาน 6 1. เลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ทางาน Infographic โดยเลือกใช้โปรแกรมที่ผู้ออกแบบ ถนัดและคุ้นเคย 2. กาหนดขนาดของงาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ต้องการนาเสนอ เช่น นาไปพิมพ์ลงใน กระดาษ ก็ตั้งค่าตามขนาดหน้ากระดาษที่จะพิมพ์ ถ้านาเสนอทางเว็บไซต์ก็ตั้งค่าให้เหมาะกับการนาเสนอ ถ้า ต้องการนาเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint ก็ตั้งค่าตามปกติของโปรแกรม 3. กาหนดพื้นที่ของแต่ละส่วน ตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ โดยอาจเลือกโครงสร้างจากแม่แบบ (Template) สาเร็จรูปหรือดูจากตัวอย่างผลงาน Infographic ที่มีผู้จัดทาไว้ก่อนก็ได้ การกาหนดพื้นที่จะช่วย ให้สามารถจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ตามโครงสร้างที่กาหนด เป็นระเบียนเรียบร้อย ดูสบายตา บ่งบอกถึง ความสามารถในการออกแบบของผู้ผลิตผลงาน 4. สร้างวัตถุ (Object) โดยใช้เครื่องมือที่ใช้สร้างรูปร่าง (Shape tool) ปรับขนาด ใส่สี ทั้งสีของ รูปร่างและสีของพื้นหลัง (Background)
 83. 83. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ออกแบบ/ผลิตงาน 6 5. พิมพ์ข้อความ (Text tool) เลือกแบบอักษร (Font) ขนาด (Size) ลักษณะ (Type) และสี (Color) สาหรับข้อความอาจมีการจัดพิมพ์เตรียมไว้ก่อนแล้วทาการคัดลอก (Copy) มาวาง (Paste) ลงใน โปรแกรมที่ใช้ทา Infographic 6. ใส่ภาพประกอบที่เตรียมไว้ โดยการแทรก (Insert) ซึ่งผู้ผลิตควรจัดเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนที่จะ เริ่มทางาน ภาพประกอบควรเลือกภาพที่มีคุณภาพดี มีความชัดเจน โดยอาจใช้โปรแกรม Adobe Photoshop แก้ไข/ปรับปรุงคุณภาพของภาพก่อนนามาใช้งาน 7. ใส่การเชื่อมโยง (ถ้ามี) เพื่อแสดงความสัมพันธ์กันของข้อมูลต่าง ๆ ที่นาเสนอ โดยอาจใช้ เส้นนา หรือใช้ลูกศรชี้ทาง หรือใส่ตัวเลขลาดับ เป็นต้น 8. ใส่รายละเอียด (ถ้ามี) และเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการวัตถุ ได้ดีคือเครื่องมือ Alignment หรือ Align ซึ่งใช้จัดวัตถุต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เช่น จัดชิดซ้าย จัดกลาง จัดชิด ขวา จัดชิดด้านบน จัดชิดด้านล่าง หรือจัดระยะของวัตถุให้ห่างเท่า ๆ กันทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เป็นต้น งาน Infographic ที่มีการออกแบบที่ดีและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากจะใช้สื่อสารข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพแล้วยังบ่งบอกถึงศักยภาพของผู้ออกแบบ/ผู้ผลิตผลงานอีกด้วย
 84. 84. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic ตรวจสอบ 7 การตรวจสอบผลงาน อาจนาไปผู้อื่นช่วยพิจารณาและให้ความคิดเห็น จากนั้นทาการ บันทึกและส่งออกไฟล์ภาพที่เป็นมาตรฐาน โดยปกติจะส่งออกเป็นไฟล์ JPG, PNG, หรือ TIFF แล้วแต่ว่าต้องการนาไปใช้งานแบบใด สาหรับโปรแกรม PowerPoint สามารถบันทึกเป็นไฟล์ภาพได้ 2 ชนิดคือ JPG และ PNG
 85. 85. Infographic เริ่มต้นสร้างงาน Infographic สาหรับมือใหม่ สาหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิก หรือกราฟิกดีไซน์ ควร ศึกษาตัวอย่างจากงานออกแบบ Infographic ต่าง ๆ ให้มากเข้าไว้โดยสามารถเลือกชมได้จาก เว็บไซต์ Google โดยใช้คาค้น Infographic ในโหมดรูปภาพ จะพบตัวอย่างงาน Infographic จานวนมากที่สามารถนามาศึกษาและเลือกใช้เป็นแบบอย่างในการออกแบบงานของตนเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เว็บไซต์ในการออกแบบงาน Infographic จากตัวอย่างที่ให้ไว้ในรายการ อ้างอิง โดยเข้าไปสมัครสมาชิกก็จะสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่เว็บไซต์สร้างงาน Infographic ของเราเองได้ และควรหมั่นฝึกหัดสร้างสรรค์ผลงาน Infographic บ่อย ๆ จะช่วยให้เกิดความ ชานาญและได้ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น.
 86. 86. Infographic เอกสารอ้างอิง กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์. (2557). คู่มือการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะสากลในศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ สากลในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย. เชียงใหม่. ธัญธัช นันทน์ชนก. (2559). INFOGRAPHIC DESIGN ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป. Infographic Thailand, บริษัท. (2559). เอกสารประกอบการอบรม “การสร้าง INFOGRAPHIC แบบมืออาชีพ. กรุงเทพฯ.
 87. 87. Infographic แหล่งข้อมูล http://infographicthailand.com/ เว็บไซต์ให้บริการจัดทา Infographic www.piktochart.com www.venngage.com www.visme.co www.infogr.am www.canva.com/create/infographics/ เว็บไซต์ให้บริการกาหนดค่าสี www.colourlovers.com www.palette.com www.design-seeds.com
 88. 88. Infographic ภาพกิจกรรมการอบรม

infographic for presentation

Vistas

Total de vistas

693

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

3

Acciones

Descargas

26

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×