Mô hình dự báo ARIMA

Nghiên Cứu Định Lượng
Nghiên Cứu Định LượngResearcher en (TT Nghiên Cứu Định Lượng - nghiencuudinhluong.com)

Giới thiệu mô hình dự báo ARIMA

MÔ HÌNH DỰ BÁO ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average)
George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ARIMA (Autoregressive
Integrated Moving Average - Tự hồi qui tích hợp Trung bình truợt), và tên của họ thuờng
đuợc dùng dể gọi tên các quá trình ARIMA tổng quát, áp dụng vào việc phân tích và dự
báo các chuỗi thời gian. Phương pháp Box-Jenkins với bốn buớc: nhận dạng mô hình thử
nghiệm, uớc luợng, kiểm dịnh bằng chẩn doán, và dự báo.
Có nhiều phương pháp dự báo, ví dụ PP sử dụng hồi quy bội (yêu cầu nhiều biến, nhiều
dữ liệu và người nghiên cứu phải có lý thuyết tốt). Nhưng mô hình ARIMA sẽ giúp dự báo
với độ tin cậy cao hơn từ các PP lập mô hình kinh tế lượng truyền thống, đặc biệt đối với
dự báo ngắn hạn. Tuy nhiên nếu làm luận văn cử nhận, thạc sỹ thì không nên chỉ dùng
mô hình này vì nó tương đối dễ.
Số quan sát tối thiểu để dùng được ARIMA là 50, môi trường dự báo trong tương lai ít có
sự biến động. ARIMA đuợc sử dụng khá phổ biến trong dự báo ngắn hạn, từ ARIMA có
thể mở rộng PP dự báo ARCH và GARCH
Đọc thêm chương 21, 22 của Guja (Basic economietric Gujarati 2002)
Quy trình dự báo bằng PP ARIMA (Phương pháp Box-Jenkins)
-

Bước 1 : Nhận dạng mô hình ARIMA(p,d,q)
d : chính là bậc tích hợp, bậc sai phân
p,q xác định bằng đồ thị correlogram (SAC,SPAC)

-

Bước 2 : Ước luợng các tham số cho mô hình ARMIA

TH1: ARIMA (p,0,q)  trường hợp đơn giản
LS Y C AR(1) AR(2) … AR(p) MA(1) MA(2)… MA(q)
TH2 : ARIMA(p,d,q)
LS D(Y) C AR(1) AR(2) … AR(p) MA(1) MA(2)… MA(q)
-

-

Bước 3 : Kiểm tra và chuẩn đoán
Xem xét sai số (phần dư) có phải là nhiễu trắng (ngẫu nhiên thuần túy) không ?
Nếu có thì đó là mô hình đụơc chọn, nếu không thì chọn mô hình khác hoặc bắt
đầu lại
Bước 4 : Dự báo

Chú ý : Tìm kiếm mô hình ARIMA là một quá trình thử và sai.

Commented [s1]: Nếu d=0 ; nếu d=1 thì gõ d(y) ; d=2 thì gõ
d(y,2).
Với Y là biến phụ thuộc
Commented [s2]: Đại diện cho Y(t-1) – Độ trễ bậc 1
Commented [s3]: Đại diện chọ Y(t-p) – Độ trễ bậc p
Commented [s4]: Đại diện cho U(t-q), Ut chính là sai số hay
phần dư
Ví dụ thực hành : Dùng data rice.wf1

Kiểm tra tính dừng bằng PP đồ thị
RICE
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

 Chuỗi có xu thế (tăng, giảm) tức chưa dừng
D(RICE)
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

 Chuỗi này nằm ngang thì chuỗi Drice có khả năng dừng (Phương sai và trung bình
của tất cả các thời điểm đều xấp xỉ bằng nhau thì chuỗi đó dừng)
 Nhìn trên đồ thị có thể phán đóan không đúng, nên ta dùng Kiểm định Unit Root
text
Null Hypothesis: D(RICE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic

Prob.*

-6.969006

0.0000
Test critical
values:

1% level

-3.489659

5% level

-2.887425

10% level

-2.580651

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Kiểm định ADF ( Augmented Dickey – Fuller) cho chuỗi D(RICE) ta thấy P-value(ADF) = 0
(<alpha)  D(RICE) dừng
Vậy RICE ~ I(1) , hay d=1
Xác định p,q bằng đồ thị correlogram

[Số bậc trễ (lags) thông thường bằng xấp xỉ căn bậc hai số quan sát = sqrt(120)  11]
Partial Correlation : đồ thị tự tương quan riêng phần (PAC), Autocorrelation : hệ số tự
tương quan (AC)
Thanh đồ thị nằm bên trái nếu giá trị là âm, bên phải nếu giá trị dương ; gạch đứt 2 bên
chính là đường giới hạn (Đường giới hạn = ± 1.96 x (1/sqrt(n)))
Thanh nằm trong hai giới hạn thì coi như giá trị của nó bằng 0 (giá trị không đáng kể)
Cách xác định p,q
-

-

p là bậc của AR : AR(p) sẽ dựa vào đồ thị PAC (partial correlation) , xét từ độ
trễ đầu tiên thanh nào nằm ngoài đuờng giới hạn và sau đó giảm 1 cách đáng
kể sau 1 độ trễ (theo đồ thị) thì hệ số tự tương quan riêng phần của bậc đó
chính là p. Hay xét giá trị PAC bậc nào có giá trị lớn và sau đó giảm về 0 một
cách đáng kể.
q là bậc của MA : MA(q) sẽ dựa vào đồ thị AC (auto correlation), tương tự p

Chú ý : p, q thừơng ở 3 thanh đầu (hay 3 độ trễ đầu tiên) ; nếu p,q nằm ngoài 3 độ trễ thì
đó là 1 trường hợp khác
Xét TH trên, với k=1 (k là độ trễ) ta thấy thanh đồ thị AC và PAC đều lọt ra ngoài đường
giới hạn và các thanh đồ thị khác đều lọt vào 2 đường giới hạn.  p=q=1
Vậy MH nhận dạng là ARIMA(1,1,1) [mô hình nghi ngờ] , ARIMA(0,1,1) , ARIMA(1,1,0) ,
ARIMA(0,1,0)  Thử và sai để quyết định mô hình

Commented [s5]: Hai mô hình này là giảm bậc của p,q
Commented [s6]: Mô hình này ít xảy ra, có thể không xem
xét cũng đuợc, p và q luôn nằm trong vùng giới hạn

(Có thể viết phương trình ra nếu muốn)
C
AR(1)
MA(1)
Sai số là ngẫu nhiên
thuần túy
AIC
MAPE
Theil’s

ARIMA(1,1,1)
28.5**
0.20
0.22
Yes

ARIMA(1,1,0)
28.57**
0.387***
----Yes

ARIMA(0,1,1)
28.268
----0.382***
Yes

11.8
2.863
0.015

11.8
2.852
0.015

11.8
2.887
0.015

** Kiểm định Ttest có ý nghĩa thống kê (Pro <alpha) ; *** Kiểm định Ttest rất ý nghĩa thống kê (Pro = 0)

Commented [s7]: Quan tâm nhất, xem thử phần dư ước
luợng có phải là nhiễu trắng không (white noise)  Sử dụng
kiểm định Q-statistic của phần dư (lags=11)  quan trọng hơn
cả các chi tiêu đo độ chính xác MAPE, Thel’s
Commented [s8]: AIC chỉ so sánh đụơc giữa các mô hình có
cùng bậc d , lúc đó có thể dùng các chỉ tiêu đo độ chính xác
của mô hình MAPE, Theil’s (Kết quả đuợc lưu khi forecast)
Xét TH ARIMA(1,1,1)

Để xem xét sai số (hay phần dư) có phải là ngẫu nhiên thuần túy (hay nhiễu trắng) không)
là xét đồ thị tự tương quan của phần dư (AC) : Nếu tất cả các thanh đồ thị AC đều nằm
trong 2 đường giới hạn thì chứng tỏ sai số là nhiễu trắng hoặc nếu tất cả các giá trị Prob >
alpha thì chứng tỏ tất cả các giá trị AC đều bằng nhau và bằng 0 hay sai số là nhiễu trắng.
Vậy, với đồ thị trên chứng tỏ sai số là nhiễu trắng
Tiếp tục, dự báo :
Dự báo tĩnh (static forecast) thì chính xác hơn dự báo động (Dynamic forecast)

(2 đuờng xanh, đỏ các bám xát nhau càng tốt  AIC ,MAPE,Theil’s càng bé càng tốt)
(lưu lại các chỉ tiêu đo độ chính xác: MAPE = 2,863, hệ số Theil’s = 0.0166)
Mô hình này sử dụng đụơc nhưng vẫn chưa tốt (do 2 giá trị AR(1) và MA(1) không có ý
nghĩa thống kê, mặc dù chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều đến nó có ý nghĩa thống
kê hay không)

Commented [s9]: Hệ số MAPE <=10% là tốt
Commented [s10]: Hệ số Theil’s <=0.55 là tốt
(giá trị dự báo điểm ở tháng 7 = 3924.2 & giá trị dự báo khoảng ở độ tin cậy 95%  mô
hình càng kém tin cậy nếu khoảng này càng rộng )
Vậy nếu muốn dự báo cho tháng 8 thì sao???  lấy giá trị dự báo tháng 7 đưa vào giá trị
thực (rice) và bấm lại lệnh dự báo
Kiểm tra kết quả xem có chính xác không : [plot rice ricef111]
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
90

91

92

93
RICE

94

95

96

97

98

99

RICEF111

Nếu xem xét các chỉ số đo độ chính xác, cùng với các hệ số hồi quy (Ar(1),Ma(1)) có ý
nghĩa thống kê thì ta nên chọn mô hình ARIMA(1,1,0) . Mặc dù trong dự báo ARIMA các
hệ số hồi quy AR(1) và MA(1) không cần quan tâm nhưng nếu có ý nghĩa thống kê thì vẫn
tốt hơn.
Lựa chọn mô hình tốt hơn và viết PT dự báo ??? (đọc thêm chương 22)
Vậy, viết phương trình dự báo ARIMA như thế nào ? Ví dụ ARIMA(1,1,1)

Recomendados

Dự báo chỉ số VNIndex bằng mô hình ARIMA por
Dự báo chỉ số VNIndex bằng mô hình ARIMADự báo chỉ số VNIndex bằng mô hình ARIMA
Dự báo chỉ số VNIndex bằng mô hình ARIMABeriDang
7.3K vistas19 diapositivas
Mô hình arima por
Mô hình arimaMô hình arima
Mô hình arimaBinh Minh
25.3K vistas43 diapositivas
Phát hiện và khắc phục phương sai thay đổi (heteroskedasticity) trên Eview, S... por
Phát hiện và khắc phục phương sai thay đổi (heteroskedasticity) trên Eview, S...Phát hiện và khắc phục phương sai thay đổi (heteroskedasticity) trên Eview, S...
Phát hiện và khắc phục phương sai thay đổi (heteroskedasticity) trên Eview, S...vietlod.com
74.1K vistas18 diapositivas
Mo hinh ARDL por
Mo hinh ARDLMo hinh ARDL
Mo hinh ARDLnghiencuudinhluong
6.4K vistas10 diapositivas
Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng ( phần mềm Eviews) por
Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng ( phần mềm Eviews)Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng ( phần mềm Eviews)
Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng ( phần mềm Eviews)Quynh Anh Nguyen
227.4K vistas32 diapositivas
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH por
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH
Dự báo giá vàng Việt Nam sử dụng mô hình GARCH BeriDang
1.1K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề tài ứng dụng mô hình arima vào dự báo giá, RẤT HAY por
Đề tài ứng dụng mô hình arima vào dự báo giá, RẤT HAYĐề tài ứng dụng mô hình arima vào dự báo giá, RẤT HAY
Đề tài ứng dụng mô hình arima vào dự báo giá, RẤT HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
6.8K vistas89 diapositivas
Mô hình ARDL por
Mô hình ARDLMô hình ARDL
Mô hình ARDLNghiên Cứu Định Lượng
12.3K vistas3 diapositivas
ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ chăm sóc THÚ CƯNG, HAY! por
ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ chăm sóc THÚ CƯNG, HAY!ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ chăm sóc THÚ CƯNG, HAY!
ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ chăm sóc THÚ CƯNG, HAY!Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
119.6K vistas33 diapositivas
huong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-bao por
huong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-baohuong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-bao
huong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-bao2311990
3.6K vistas31 diapositivas
Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giá por
Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giáChuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giá
Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giáHan Nguyen
9.7K vistas53 diapositivas
Lý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao học por
Lý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao họcLý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao học
Lý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao họcletuananh1368
12K vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

huong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-bao por 2311990
huong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-baohuong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-bao
huong dan-thuc-hanh-eview-trong-du-bao
23119903.6K vistas
Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giá por Han Nguyen
Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giáChuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giá
Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro tỷ giá
Han Nguyen9.7K vistas
Lý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao học por letuananh1368
Lý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao họcLý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao học
Lý thuyết Tài chính hành vi - Tiểu luận cao học
letuananh136812K vistas
Hồi qui vói biến giả por Cẩm Thu Ninh
Hồi qui vói biến giảHồi qui vói biến giả
Hồi qui vói biến giả
Cẩm Thu Ninh74K vistas
Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong) por Quynh Anh Nguyen
Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong)Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong)
Tổng kết công thức kinh tế lượng ( kinh te luong)
Quynh Anh Nguyen418.9K vistas
Bài giảng thẩm định dự án đầu tư por CleverCFO Education
Bài giảng thẩm định dự án đầu tưBài giảng thẩm định dự án đầu tư
Bài giảng thẩm định dự án đầu tư
CleverCFO Education41.8K vistas
kinh tế lượng por vanhuyqt
kinh tế lượngkinh tế lượng
kinh tế lượng
vanhuyqt57.3K vistas
MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI DỮ LIỆU CHÉO por 希夢 坂井
MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI DỮ LIỆU CHÉOMÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI DỮ LIỆU CHÉO
MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI DỮ LIỆU CHÉO
希夢 坂井17.8K vistas
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán por SInhvien8c
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoánChương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán
Chương 1 môn phân tích và đầu tư chứng khoán
SInhvien8c24.7K vistas
Lý thuyết danh mục đầu tư por maianhbang
Lý thuyết danh mục đầu tưLý thuyết danh mục đầu tư
Lý thuyết danh mục đầu tư
maianhbang34.2K vistas
Bài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiền por Nam Cengroup
Bài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiềnBài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiền
Bài tập tài chính doanh nghiệp phần giá trị của dòng tiền
Nam Cengroup55.5K vistas
Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH và GARCH để dự báo chỉ số VNIndex trong ngắn hạn... por BeriDang
Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH và GARCH để dự báo chỉ số VNIndex trong ngắn hạn...Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH và GARCH để dự báo chỉ số VNIndex trong ngắn hạn...
Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH và GARCH để dự báo chỉ số VNIndex trong ngắn hạn...
BeriDang4.6K vistas

Similar a Mô hình dự báo ARIMA

S dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_gia por
S dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_giaS dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_gia
S dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_giaTRINH DUC
61 vistas7 diapositivas
Biz Forecasting Lecture7 por
Biz Forecasting Lecture7Biz Forecasting Lecture7
Biz Forecasting Lecture7Chuong Nguyen
540 vistas28 diapositivas
Mô hình ARDL por
Mô hình ARDLMô hình ARDL
Mô hình ARDLnghiencuudinhluong
2.2K vistas10 diapositivas
Kỹ thuật dự báo por
Kỹ thuật dự báoKỹ thuật dự báo
Kỹ thuật dự báosong2009
2.4K vistas14 diapositivas
Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes) por
Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes) Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes)
Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes) Le Nguyen Truong Giang
3.4K vistas39 diapositivas
Chuong 1 tin hoc cn minitab por
Chuong 1 tin hoc cn minitabChuong 1 tin hoc cn minitab
Chuong 1 tin hoc cn minitabSanSan171
193 vistas48 diapositivas

Similar a Mô hình dự báo ARIMA(20)

S dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_gia por TRINH DUC
S dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_giaS dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_gia
S dng mo_hinh_arima_trong_d_bao_gia
TRINH DUC61 vistas
Biz Forecasting Lecture7 por Chuong Nguyen
Biz Forecasting Lecture7Biz Forecasting Lecture7
Biz Forecasting Lecture7
Chuong Nguyen540 vistas
Kỹ thuật dự báo por song2009
Kỹ thuật dự báoKỹ thuật dự báo
Kỹ thuật dự báo
song20092.4K vistas
Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes) por Le Nguyen Truong Giang
Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes) Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes)
Chương 4: Kiểm Đồ Thuộc Tính (Control Charts for Attributes)
Chuong 1 tin hoc cn minitab por SanSan171
Chuong 1 tin hoc cn minitabChuong 1 tin hoc cn minitab
Chuong 1 tin hoc cn minitab
SanSan171193 vistas
Mot phuong phap_tinh_do_tin_cay por trungbao10
Mot phuong phap_tinh_do_tin_cayMot phuong phap_tinh_do_tin_cay
Mot phuong phap_tinh_do_tin_cay
trungbao1047 vistas
Chương 6: Một Số Kỹ Thuật Kiểm Soát Quá Trình Khác (Spc Techniques) por Le Nguyen Truong Giang
Chương 6: Một Số Kỹ Thuật Kiểm Soát Quá Trình Khác (Spc Techniques)Chương 6: Một Số Kỹ Thuật Kiểm Soát Quá Trình Khác (Spc Techniques)
Chương 6: Một Số Kỹ Thuật Kiểm Soát Quá Trình Khác (Spc Techniques)
DSKTD - C9 - Xu ly ket qua do.pptx por ssuserc841ef
DSKTD - C9 - Xu ly ket qua do.pptxDSKTD - C9 - Xu ly ket qua do.pptx
DSKTD - C9 - Xu ly ket qua do.pptx
ssuserc841ef21 vistas
Bai 6 uoc luong tham so por batbai
Bai 6  uoc luong tham soBai 6  uoc luong tham so
Bai 6 uoc luong tham so
batbai178 vistas
Thuchanh Ktdk-matlab por mark
Thuchanh Ktdk-matlabThuchanh Ktdk-matlab
Thuchanh Ktdk-matlab
mark 6.7K vistas
Pca principal componentsanalysis por SongLam123
Pca principal componentsanalysisPca principal componentsanalysis
Pca principal componentsanalysis
SongLam123107 vistas
Sta301 - kinh tế lượng por home
Sta301 - kinh tế lượngSta301 - kinh tế lượng
Sta301 - kinh tế lượng
home17.2K vistas
Phân tích hồi quy và ngôn ngữ R (1): Phân tích hồi quy tuyến tính por Tài Tài
Phân tích hồi quy và ngôn ngữ R (1): Phân tích hồi quy tuyến tínhPhân tích hồi quy và ngôn ngữ R (1): Phân tích hồi quy tuyến tính
Phân tích hồi quy và ngôn ngữ R (1): Phân tích hồi quy tuyến tính
Tài Tài27.2K vistas
SPC training.pptx por THihi5
SPC training.pptxSPC training.pptx
SPC training.pptx
THihi525 vistas

Más de Nghiên Cứu Định Lượng

The relationship between financial decisions and equity risk por
The relationship between financial decisions and equity riskThe relationship between financial decisions and equity risk
The relationship between financial decisions and equity riskNghiên Cứu Định Lượng
49 vistas8 diapositivas
Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises.pdf por
Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises.pdfManagerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises.pdf
Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises.pdfNghiên Cứu Định Lượng
158 vistas13 diapositivas
Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises por
Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprisesManagerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises
Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprisesNghiên Cứu Định Lượng
97 vistas22 diapositivas
How does capital structure affect firm s market competitiveness.pdf por
How does capital structure affect firm s market competitiveness.pdfHow does capital structure affect firm s market competitiveness.pdf
How does capital structure affect firm s market competitiveness.pdfNghiên Cứu Định Lượng
103 vistas15 diapositivas
The Effects of Business Model on Bank’s Stability por
The Effects of Business Model on Bank’s StabilityThe Effects of Business Model on Bank’s Stability
The Effects of Business Model on Bank’s StabilityNghiên Cứu Định Lượng
80 vistas12 diapositivas
The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaini... por
The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaini...The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaini...
The role of perceived workplace safety practices and mindfulness in maintaini...Nghiên Cứu Định Lượng
219 vistas19 diapositivas

Más de Nghiên Cứu Định Lượng(20)

Último

ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vistas147 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vistas127 diapositivas
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vistas103 diapositivas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vistas431 diapositivas
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
15 vistas381 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
30 vistas175 diapositivas

Último(19)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vistas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

Mô hình dự báo ARIMA

 • 1. MÔ HÌNH DỰ BÁO ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average - Tự hồi qui tích hợp Trung bình truợt), và tên của họ thuờng đuợc dùng dể gọi tên các quá trình ARIMA tổng quát, áp dụng vào việc phân tích và dự báo các chuỗi thời gian. Phương pháp Box-Jenkins với bốn buớc: nhận dạng mô hình thử nghiệm, uớc luợng, kiểm dịnh bằng chẩn doán, và dự báo. Có nhiều phương pháp dự báo, ví dụ PP sử dụng hồi quy bội (yêu cầu nhiều biến, nhiều dữ liệu và người nghiên cứu phải có lý thuyết tốt). Nhưng mô hình ARIMA sẽ giúp dự báo với độ tin cậy cao hơn từ các PP lập mô hình kinh tế lượng truyền thống, đặc biệt đối với dự báo ngắn hạn. Tuy nhiên nếu làm luận văn cử nhận, thạc sỹ thì không nên chỉ dùng mô hình này vì nó tương đối dễ. Số quan sát tối thiểu để dùng được ARIMA là 50, môi trường dự báo trong tương lai ít có sự biến động. ARIMA đuợc sử dụng khá phổ biến trong dự báo ngắn hạn, từ ARIMA có thể mở rộng PP dự báo ARCH và GARCH Đọc thêm chương 21, 22 của Guja (Basic economietric Gujarati 2002) Quy trình dự báo bằng PP ARIMA (Phương pháp Box-Jenkins) - Bước 1 : Nhận dạng mô hình ARIMA(p,d,q) d : chính là bậc tích hợp, bậc sai phân p,q xác định bằng đồ thị correlogram (SAC,SPAC) - Bước 2 : Ước luợng các tham số cho mô hình ARMIA TH1: ARIMA (p,0,q)  trường hợp đơn giản LS Y C AR(1) AR(2) … AR(p) MA(1) MA(2)… MA(q) TH2 : ARIMA(p,d,q) LS D(Y) C AR(1) AR(2) … AR(p) MA(1) MA(2)… MA(q) - - Bước 3 : Kiểm tra và chuẩn đoán Xem xét sai số (phần dư) có phải là nhiễu trắng (ngẫu nhiên thuần túy) không ? Nếu có thì đó là mô hình đụơc chọn, nếu không thì chọn mô hình khác hoặc bắt đầu lại Bước 4 : Dự báo Chú ý : Tìm kiếm mô hình ARIMA là một quá trình thử và sai. Commented [s1]: Nếu d=0 ; nếu d=1 thì gõ d(y) ; d=2 thì gõ d(y,2). Với Y là biến phụ thuộc Commented [s2]: Đại diện cho Y(t-1) – Độ trễ bậc 1 Commented [s3]: Đại diện chọ Y(t-p) – Độ trễ bậc p Commented [s4]: Đại diện cho U(t-q), Ut chính là sai số hay phần dư
 • 2. Ví dụ thực hành : Dùng data rice.wf1 Kiểm tra tính dừng bằng PP đồ thị RICE 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  Chuỗi có xu thế (tăng, giảm) tức chưa dừng D(RICE) 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  Chuỗi này nằm ngang thì chuỗi Drice có khả năng dừng (Phương sai và trung bình của tất cả các thời điểm đều xấp xỉ bằng nhau thì chuỗi đó dừng)  Nhìn trên đồ thị có thể phán đóan không đúng, nên ta dùng Kiểm định Unit Root text Null Hypothesis: D(RICE) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12) t-Statistic Augmented Dickey-Fuller test statistic Prob.* -6.969006 0.0000
 • 3. Test critical values: 1% level -3.489659 5% level -2.887425 10% level -2.580651 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Kiểm định ADF ( Augmented Dickey – Fuller) cho chuỗi D(RICE) ta thấy P-value(ADF) = 0 (<alpha)  D(RICE) dừng Vậy RICE ~ I(1) , hay d=1 Xác định p,q bằng đồ thị correlogram [Số bậc trễ (lags) thông thường bằng xấp xỉ căn bậc hai số quan sát = sqrt(120)  11]
 • 4. Partial Correlation : đồ thị tự tương quan riêng phần (PAC), Autocorrelation : hệ số tự tương quan (AC) Thanh đồ thị nằm bên trái nếu giá trị là âm, bên phải nếu giá trị dương ; gạch đứt 2 bên chính là đường giới hạn (Đường giới hạn = ± 1.96 x (1/sqrt(n))) Thanh nằm trong hai giới hạn thì coi như giá trị của nó bằng 0 (giá trị không đáng kể) Cách xác định p,q - - p là bậc của AR : AR(p) sẽ dựa vào đồ thị PAC (partial correlation) , xét từ độ trễ đầu tiên thanh nào nằm ngoài đuờng giới hạn và sau đó giảm 1 cách đáng kể sau 1 độ trễ (theo đồ thị) thì hệ số tự tương quan riêng phần của bậc đó chính là p. Hay xét giá trị PAC bậc nào có giá trị lớn và sau đó giảm về 0 một cách đáng kể. q là bậc của MA : MA(q) sẽ dựa vào đồ thị AC (auto correlation), tương tự p Chú ý : p, q thừơng ở 3 thanh đầu (hay 3 độ trễ đầu tiên) ; nếu p,q nằm ngoài 3 độ trễ thì đó là 1 trường hợp khác Xét TH trên, với k=1 (k là độ trễ) ta thấy thanh đồ thị AC và PAC đều lọt ra ngoài đường giới hạn và các thanh đồ thị khác đều lọt vào 2 đường giới hạn.  p=q=1 Vậy MH nhận dạng là ARIMA(1,1,1) [mô hình nghi ngờ] , ARIMA(0,1,1) , ARIMA(1,1,0) , ARIMA(0,1,0)  Thử và sai để quyết định mô hình Commented [s5]: Hai mô hình này là giảm bậc của p,q Commented [s6]: Mô hình này ít xảy ra, có thể không xem xét cũng đuợc, p và q luôn nằm trong vùng giới hạn (Có thể viết phương trình ra nếu muốn) C AR(1) MA(1) Sai số là ngẫu nhiên thuần túy AIC MAPE Theil’s ARIMA(1,1,1) 28.5** 0.20 0.22 Yes ARIMA(1,1,0) 28.57** 0.387*** ----Yes ARIMA(0,1,1) 28.268 ----0.382*** Yes 11.8 2.863 0.015 11.8 2.852 0.015 11.8 2.887 0.015 ** Kiểm định Ttest có ý nghĩa thống kê (Pro <alpha) ; *** Kiểm định Ttest rất ý nghĩa thống kê (Pro = 0) Commented [s7]: Quan tâm nhất, xem thử phần dư ước luợng có phải là nhiễu trắng không (white noise)  Sử dụng kiểm định Q-statistic của phần dư (lags=11)  quan trọng hơn cả các chi tiêu đo độ chính xác MAPE, Thel’s Commented [s8]: AIC chỉ so sánh đụơc giữa các mô hình có cùng bậc d , lúc đó có thể dùng các chỉ tiêu đo độ chính xác của mô hình MAPE, Theil’s (Kết quả đuợc lưu khi forecast)
 • 5. Xét TH ARIMA(1,1,1) Để xem xét sai số (hay phần dư) có phải là ngẫu nhiên thuần túy (hay nhiễu trắng) không) là xét đồ thị tự tương quan của phần dư (AC) : Nếu tất cả các thanh đồ thị AC đều nằm trong 2 đường giới hạn thì chứng tỏ sai số là nhiễu trắng hoặc nếu tất cả các giá trị Prob > alpha thì chứng tỏ tất cả các giá trị AC đều bằng nhau và bằng 0 hay sai số là nhiễu trắng. Vậy, với đồ thị trên chứng tỏ sai số là nhiễu trắng Tiếp tục, dự báo :
 • 6. Dự báo tĩnh (static forecast) thì chính xác hơn dự báo động (Dynamic forecast) (2 đuờng xanh, đỏ các bám xát nhau càng tốt  AIC ,MAPE,Theil’s càng bé càng tốt) (lưu lại các chỉ tiêu đo độ chính xác: MAPE = 2,863, hệ số Theil’s = 0.0166) Mô hình này sử dụng đụơc nhưng vẫn chưa tốt (do 2 giá trị AR(1) và MA(1) không có ý nghĩa thống kê, mặc dù chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều đến nó có ý nghĩa thống kê hay không) Commented [s9]: Hệ số MAPE <=10% là tốt Commented [s10]: Hệ số Theil’s <=0.55 là tốt
 • 7. (giá trị dự báo điểm ở tháng 7 = 3924.2 & giá trị dự báo khoảng ở độ tin cậy 95%  mô hình càng kém tin cậy nếu khoảng này càng rộng ) Vậy nếu muốn dự báo cho tháng 8 thì sao???  lấy giá trị dự báo tháng 7 đưa vào giá trị thực (rice) và bấm lại lệnh dự báo Kiểm tra kết quả xem có chính xác không : [plot rice ricef111] 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 90 91 92 93 RICE 94 95 96 97 98 99 RICEF111 Nếu xem xét các chỉ số đo độ chính xác, cùng với các hệ số hồi quy (Ar(1),Ma(1)) có ý nghĩa thống kê thì ta nên chọn mô hình ARIMA(1,1,0) . Mặc dù trong dự báo ARIMA các hệ số hồi quy AR(1) và MA(1) không cần quan tâm nhưng nếu có ý nghĩa thống kê thì vẫn tốt hơn. Lựa chọn mô hình tốt hơn và viết PT dự báo ??? (đọc thêm chương 22)
 • 8. Vậy, viết phương trình dự báo ARIMA như thế nào ? Ví dụ ARIMA(1,1,1)