Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
Đ I H C ĐÀ N NG

LÊ TH KIM THƯ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T
NH HƯ NG Đ N
C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY C PH ...
Công trình ñư c hoàn thành t i
Đ I H C ĐÀ N NG

Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS.Nguy n M nh Toàn

Ph n bi n 1: TS. H H u ...
1
M

Đ U

1. Tính c p thi t c a ñ tài
Trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t ngày càng sâu r ng
hi n nay v n ñ ch ñ ng l ...
2
- Ki m ñ nh tác ñ ng c a các nhân t ñ n c u trúc v n và rút
ra các k t lu n.
3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u
- Đ i tư...
3
5. B c c ñ tài
Chương 1: Cơ s lý lu n v c u trúc v n và các nhân t nh
hư ng ñ n c u trúc v n c a doanh nghi p
Chương 2: ...
4
doanh nghi p ñư c hình thành b ng n ph i tr . Khi t su t n càng
cao thì m c ñ ph thu c c a doanh nghi p vào ch n càng l ...
5
(4) Lãi su t ti n vay c a cá nhân và DN là như nhau
(5) Th trư ng v n là th trư ng hoàn h o
M nh ñ s 1: Trong ñi u ki n ...
6
Như v y, vi c s d ng n làm tăng giá tr doanh nghi p. S
d ng n càng nhi u thì giá tr doanh nghi p càng tăng và gia tăng
ñ...
7
Lý thuy t tr t t phân h ng (The Pecking – order Theory)
Lý thuy t tr t t phân h ng, lý gi i các quy t ñ nh tài tr c a
do...
8
1.3.2. C u trúc tài s n
Trong m t th gi i không ch c ch n v i thông tin b t ñ i x ng
thì c u trúc tài s n c a doanh nghi...
9
chính th p b i vì n u công ty b phá s n, th trư ng th c p có tính
c nh tranh cho hàng t n kho và các thi t b s n xu t c ...
10
2.1.2. Ngành B t ñ ng s n
a. Tiêu chí x p các công ty vào ngành B t ñ ng s n
S GDCK TP.HCM ti n hành phân ngành cho m t...
11
l c 6) - nơi mà các ñi u ki n v s phát tri n c a th trư ng v n,
năng l c huy ñ ng n c a các doanh nghi p có ưu th hơn V...
12
doanh thư ng xuyên c a các công ty, ñánh d u m t th trư ng B t
ñ ng s n ñang ph c h i c n nhi u v n ñ ñ u tư phát tri n...
13
qu ho t ñ ng, R i ro kinh doanh, S tăng trư ng c a DN, Đ c ñi m
riêng c a tài s n doanh nghi p, Hình th c s h u c a DN....
14
Tác gi s d ng t l giá v n hàng bán/t ng doanh thu thu n
ñ ph n ánh ñ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p. T l giá v n...
15
2.4. PHÂN TÍCH CÁC Y U T MÔI TRƯ NG KINH T VĨ
MÔ NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG
TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T ...
16
3.1.2. Quy trình nghiên c u
Bư c 1: L a ch n các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n các
công ty ngành B t ñ ng s n niêm y...
17
Bư c 6: Xác ñ nh các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a
các doanh nghi p – ñư c bi u hi n qua ch tiêu t su t n b ng c...
18

X4
X6
X7
X8

: T su t sinh l i tài s n (ROA)
: H s bi n thiên ROA (BT.ROA)
: T c ñ tăng trư ng tài s n (TTg.TS)
: T l ...
19
K t qu cho th y, mô hình th 4 c b n bi n ñ u th c s có
ý nghĩa v m t th ng kê thông qua vi c xem xét h s t, m c ý nghĩa...
20
B ng 3.7: Gi thi t và k t qu phân tích th c nghi m s nh hư ng
c a các nhân t trong mô hình ñ n c u trúc v n
Gi
Nhân t

...
21
th y hình th c tài tr cho các ho t ñ ng kinh doanh ch y u d a vào
ngu n v n ng n h n ñ b sung nhu c u v n dài h n.
K t ...
22
K T LU N
Xây d ng c u trúc v n h p lý v i m c tiêu ñ m b o ngu n v n
n ñ nh cho ho t ñ ng s n xu t và t i ưu hóa hi u q...
23
Đ tài ñã khái quát ñư c ñ c ñi m kinh doanh c a ngành B t
ñ ng s n và th c tr ng c u trúc v n c a các công ty c ph n ng...
24
Do ñ c thù các công ty ngành b t ñ ng s n kinh doanh trong
nhi u lĩnh v c nên vi c tách s li u cho riêng lĩnh v c b t ñ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Các yếu tố tác động tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên sàn HOSE

11.046 visualizaciones

Publicado el

Các yếu tố tác động tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên sàn HOSE sử dụng phần mềm eviews

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Các yếu tố tác động tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên sàn HOSE

 1. 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG LÊ TH KIM THƯ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY C PH N NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GIAO D CH CH NG KHOÁN TP H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng- Năm 2012
 2. 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS.Nguy n M nh Toàn Ph n bi n 1: TS. H H u Ti n Ph n bi n 2: PGS.TS. Nguy n Ng c Vũ Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t ngày càng sâu r ng hi n nay v n ñ ch ñ ng l a ch n m t cơ c u tài tr h p lý gi a v n ch s h u và v n vay nh m m c tiêu t i ña hóa giá tr doanh nghi p càng tr nên c p thi t. Song song v i v n ñ ñó thì vi c tìm ra nh ng nhân t nào tác ñ ng ñ n c u trúc v n c a các doanh nghi p và m c ñ nh hư ng c a t ng nhân t ra sao cũng là m t v n ñ r t ñư c quan tâm. M i ngành ñ u có nh ng ñ c thù riêng, c u trúc v n ñ c trưng riêng. Vì v y, nghiên c u các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a m t ngành c th là th t s c n thi t. Th trư ng B t ñ ng s n Vi t Nam cũng ñã có nh ng bư c phát tri n ñáng ghi nh n. Tuy nhiên, s phát tri n c a th trư ng này còn nhi u b t c p và khó khăn, nh t là nhu c u v v n. V i ñ c ñi m là m t ngành ñòi h i v n l n và ph thu c r t nhi u vào ngu n v n vay, trong khi tín d ng thì ngày càng b th t ch t và m t b ng lãi su t cho vay l i cao, các công ty c ph n ngành B t ñ ng s n c n tìm ra m t c u trúc v n sao cho t i ña hóa ñư c l i nhu n và gia tăng giá tr doanh nghi p. V i nh ng lí do ñó, tôi ch n nghiên c u ñ tài: “Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty c ph n ngành b t ñ ng s n niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán Tp H Chí Minh”. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa các v n ñ lý lu n cơ b n v c u trúc v n và các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n; - Phân tích và ñánh giá th c tr ng c u trúc v n c a các công ty; - L a ch n và phân tích các nhân t có tác ñ ng ñ n c u trúc v n c a các công ty nghiên c u;
 4. 4. 2 - Ki m ñ nh tác ñ ng c a các nhân t ñ n c u trúc v n và rút ra các k t lu n. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: C u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM - Ph m vi nghiên c u: + Ph m vi v th i gian Báo cáo tài chính c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM trong 05 năm 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011. + Ph m vi v n i dung Nghiên c u v th c tr ng c u trúc v n và xác ñ nh các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM. + Ph m vi v không gian Lu n văn nghiên c u ñ i v i 13 công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM có ñ y ñ d li u ñư c nêu trong các báo cáo tài chính. 4. Phương pháp nghiên c u - Phương pháp ñ nh tính: Qua vi c thu th p thông tin, dùng phương pháp th ng kê mô t , so sánh ñ phân tích, ñánh giá th c tr ng cơ c u v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n. - Phương pháp ñ nh lư ng: S d ng ph n m m SPSS16.0 ñ xác ñ nh h s h i qui, trên cơ s ñó xây d ng phương trình các nhân t tác ñ ng ñ n c u trúc v n. T ñó, ki m ñ nh s tác ñ ng c a các nhân t ñ n c u trúc v n c a các công ty trên. Khi quá trình ki m ñ nh hoàn t t, ñ tài ti n hành phân tích k t qu và ñưa ra m t s ki n ngh phù h p v i hi n tr ng c a ngành B t ñ ng s n. - Tài li u s d ng trong lu n văn g m ngu n tài li u th c p thu th p t báo cáo tài chính c a 13 công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM; ngu n tài li u sơ c p ñư c thu th p qua các giáo trình và các nghiên c u ñã ñư c công b .
 5. 5. 3 5. B c c ñ tài Chương 1: Cơ s lý lu n v c u trúc v n và các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a doanh nghi p Chương 2: Th c tr ng v c u trúc v n các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh Chương 3: Phương pháp nghiên c u và k t qu th c nghi m s nh hư ng c a các nhân t ñ n c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh và m t s ki n ngh 6. T ng quan tài li u nghiên c u CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V C U TRÚC V N NH HƯ NG Đ N VÀ CÁC NHÂN T C U TRÚC V N C A DOANH NGHI P 1.1. T NG QUAN V C U TRÚC V N DOANH NGHI P 1.1.1. Khái ni m và thành ph n c a c u trúc v n a. Khái ni m Tác gi s nghiên c u c u trúc v n theo quan ñi m: C u trúc v n c a doanh nghi p là quan h t l gi a toàn b n ph i tr và v n ch s h u ñư c tính t b ng cân ñ i k toán c a doanh nghi p. b. Các thành ph n trong c u trúc v n 1.1.2. Các ch tiêu ph n ánh c u trúc v n c a doanh nghi p Ch tiêu ñư c s d ng ph bi n ñ nghiên c u c u trúc v n là ch tiêu t su t n và t su t n trên v n ch s h u. N ph i tr T su t n = * 100% T ng tài s n Ch tiêu này cho bi t m c ñ tài tr tài s n c a doanh nghi p b ng các kho n n , nghĩa là cho bi t bao nhiêu ph n trăm tài s n c a
 6. 6. 4 doanh nghi p ñư c hình thành b ng n ph i tr . Khi t su t n càng cao thì m c ñ ph thu c c a doanh nghi p vào ch n càng l n tính t ch c a doanh nghi p càng th p. N ph i tr * 100% T su t n trên v n ch s h u = V n ch s h u Ch tiêu t su t n trên v n ch s h u hay còn g i là ñòn cân n th hi n m c ñ ñ m b o n b i v n ch s h u, ph n ánh tính t ch tài chính, năng l c tài chính, kh năng ch ñ ng c a doanh nghi p v ngu n v n kinh doanh. 1.1.3. Khái ni m c u trúc v n t i ưu M t c u trúc v n ñư c coi là t i ưu khi chi phí s d ng v n trung bình (WACC – Weighted Average Cost of Capital) th p nh t, khi ñó, giá tr doanh nghi p ñ t ñư c là l n nh t. 1.1.4. M i quan h gi a c u trúc v n và giá tr doanh nghi p 1.2. TÓM LƯ C CÁC LÝ THUY T V C U TRÚC V N DOANH NGHI P 1.2.1. Lý thuy t v c u trúc v n theo quan ñi m truy n th ng Lý thuy t c u trúc v n t i ưu: C u trúc v n có tác ñ ng ñ n chi phí s d ng v n và giá tr doanh nghi p hay nói cách khác có m t ñi m t i ưu ñó chi phí s d ng v n trung bình c a doanh nghi p là nh nh t và giá tr doanh nghi p cao nh t. 1.2.2. Lý thuy t v c u trúc v n theo quan ñi m hi n ñ i a. Lý thuy t v c u trúc v n theo quan ñi m c a Modigliani và Miller Mô hình này nh m phân tích tác ñ ng c a thu và chi phí s d ng v n lên s thay ñ i cơ c u v n c a DN. Trư ng h p không có thu Các gi ñ nh: (1) Không có thu TNDN và thu TNCN (2) Không có chi phí giao d ch (3) Không có chi phí phá s n và chi phí kh n khó tài chính
 7. 7. 5 (4) Lãi su t ti n vay c a cá nhân và DN là như nhau (5) Th trư ng v n là th trư ng hoàn h o M nh ñ s 1: Trong ñi u ki n không có thu giá tr công ty có vay n (VL) b ng giá tr c a công ty không vay n (VU), nghĩa là VL = VU. M nh ñ s 2: L i nhu n yêu c u trên v n c ph n có quan h cùng chi u v i m c ñ s d ng ñòn b y tài chính hay t s n . D k E = k 0 + (k 0 − k D ) E Trong ñó: kE : L i nhu n yêu c u hay l i nhu n kỳ v ng trên v n c ph n kD : Lãi su t hay chi phí s d ng n k0 : Chi phí s d ng v n khi công ty s d ng 100% v n c ph n D : Giá tr n hay trái phi u c a công ty phát hành E : Giá tr v n c ph n c a công ty Khi m t doanh nghi p tăng s d ng n trong cơ c u v n thì r i ro m t kh năng thanh toán mà doanh nghi p g p ph i cũng gia tăng. Do ñó, l i nhu n trên v n c ph n cũng ph i tăng lên. Như v y, trong trư ng h p không có thu thì c u trúc v n c a doanh nghi p không nh hư ng ñ n giá tr doanh nghi p. Trư ng h p có thu M nh ñ s 1: Trong trư ng h p có thu thu nh p công ty, giá tr công ty có vay n (VL) b ng giá tr công ty không vay n (VU) c ng v i hi n giá c a lá ch n thu . VL=VU+T.D Trong ñó: VL : T ng giá tr c a doanh nghi p s d ng n VU : T ng giá tr c a doanh nghi p không s d ng n D : T ng s n s d ng T : Thu su t thu thu nh p doanh nghi p Khi công ty vay n thì ti t ki m ñư c thu do l i ích t m ch n thu t lãi vay.
 8. 8. 6 Như v y, vi c s d ng n làm tăng giá tr doanh nghi p. S d ng n càng nhi u thì giá tr doanh nghi p càng tăng và gia tăng ñ n t i ña khi doanh nghi p ñư c tài tr 100% n . M nh ñ s 2: Trong trư ng h p có thu , l i nhu n yêu c u trên v n c ph n có quan h cùng chi u v i m c ñ s d ng ñòn b y tài chính hay t s n , m i quan h này ñư c di n t b i công th c: k E = k 0 + (k 0 − k D )(1 − T ) D E b. Lý thuy t cân ñ i (The trade – off Theory) Khi t s n gia tăng làm phát sinh m t lo i chi phí, g i là chi phí kh n khó tài chính, làm gi m ñi s gia tăng giá tr c a công ty có vay n . Đ n m t ñi m nào ñó c a t s n , chi phí kh n khó tài chính s vư t qua l i ích c a lá ch n thu , khi y giá tr công ty có vay n b t ñ u gi m d n. Lý lu n tương t , chi phí s d ng v n trung bình c a công ty b t ñ u tăng lên. Theo Jensen và Meckling (1976), c u trúc v n t i ưu ñư c xác ñ nh t i ñi m mà kho n l i t thu có ñư c do tài tr n cân b ng v i chi phí do tài tr b ng n . Giá tr doanh nghi p lúc này là: VL = VU + T.D - Chi phí kh n khó tài chính C u trúc v n t i ưu trong trư ng h p này là c u trúc v n g m m t ph n n và m t ph n v n ch s h u, khi l i ích t m t ñ ng n tăng thêm v a ñ ñ bù tr s gia tăng c a chi phí kh n khó tài chính d tính. c. Lý thuy t thông tin b t ñ i x ng (The Asymmetric Information Theory) So v i các nhà ñ u tư bên ngoài các nhà qu n tr thư ng có thông tin ñ y ñ hơn v tri n v ng tương lai. Hi n tư ng này g i là s b t cân x ng v thông tin. Lý thuy t phát tín hi u (Signaling Theory) Theo lý thuy t tín hi u, vi c l a ch n cơ c u v n c a m t doanh nghi p có th truy n nh ng d u hi u cho ngư i ñ u tư bên ngoài v thông tin c a ngư i bên trong doanh nghi p.
 9. 9. 7 Lý thuy t tr t t phân h ng (The Pecking – order Theory) Lý thuy t tr t t phân h ng, lý gi i các quy t ñ nh tài tr c a doanh nghi p d a trên cơ s thông tin b t cân x ng. Các ông cho r ng có m t tr t t ưu tiên khi tài tr các kho n ñ u tư: ñ u tiên là vi c s d ng các ngu n v n hi n có bên trong doanh nghi p (l i nhu n gi l i), ti p theo là các kho n vay n và cu i cùng là huy ñ ng v n c ph n m i. d. Lý thuy t chi phí ñ i di n (The Agency Theory) Lý thuy t này cho r ng, ho t ñ ng tài chính c a doanh nghi p liên quan ñ n các gi i h u quan khác nhau. Ch y u là c ñông, nhà qu n lý và các trung gian tài chính. Gi a h có s khác nhau v l i ích và cách ti p c n n . Vì th , có th xu t hi n các mâu thu n và ñ gi i quy t các mâu thu n này s xu t hi n chi phí ñ i di n. VL = VU + T.D - Các chi phí phát sinh liên quan Các chi phí phát sinh liên quan g m chi phí kh n khó tài chính và chi phí ñ i di n. 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A DOANH NGHI P 1.3.1. Quy mô doanh nghi p Quy mô ñư c xem là d u hi u ñ u tiên ñ các nhà ñ u tư bên ngoài bi t ñ n doanh nghi p. M t doanh nghi p có quy mô l n s là l i th trong n n kinh t th trư ng c nh tranh như hi n nay. Do ñó, h u h t các doanh nghi p ñ u hư ng t i vi c m r ng quy mô ñ t n d ng l i th quy mô l n. Nh ng doanh nghi p ñ t ñư c quy mô l n là k t qu c a m t quá trình phát tri n lâu dài, do ñó ñư c bi t ñ n nhi u và t o ñư c uy tín trên th trư ng; m t khác, m t quy mô l n tương ng v i m t ti m l c tài chính v ng m nh, doanh nghi p càng có ñi u ki n ti p c n th trư ng tài chính và các t ch c tài chính tín d ng hơn các doanh nghi p có quy mô nh . Vì v y, doanh nghi p s d dàng hơn trong vi c tìm ki m các ngu n tài tr .
 10. 10. 8 1.3.2. C u trúc tài s n Trong m t th gi i không ch c ch n v i thông tin b t ñ i x ng thì c u trúc tài s n c a doanh nghi p s có tác ñ ng tr c ti p lên c u trúc v n c a nó càng l n. C u trúc tài s n có th ñư c chia thành tài s n c ñ nh và tài s n lưu ñ ng. V m t lý thuy t, khi t l tài s n c ñ nh chi m t tr ng l n, doanh nghi p có cơ h i th ch p các tài s n này ñ ti p c n các ngu n v n bên ngoài. 1.3.3. Hi u qu ho t ñ ng Hi u qu kinh doanh ño lư ng kh năng sinh l i t ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p thông qua các ch tiêu như kh năng sinh l i tài s n (Return on Assets - ROA), kh năng sinh l i v n ch s h u (Return on Equity - ROE). Theo lý thuy t M&M các doanh nghi p có kh năng sinh l i l n thư ng s d ng n như là m t rào ch n thu thu nh p doanh nghi p. 1.3.4. R i ro kinh doanh R i ro kinh doanh là nh ng r i ro liên quan ñ n nh ng ho t ñ ng c a doanh nghi p trong tương lai. Khi r i ro kinh doanh càng l n, ni m tin c a các nhà ñ u tư vào doanh nghi p không cao, vì v y kh năng ti p c n các ngu n v n t bên ngoài th p. 1.3.5. S tăng trư ng c a doanh nghi p Lý thuy t chi phí ñ i di n, t c ñ tăng trư ng cao g i ý k t qu kinh doanh kh quan, chính vì th các c ñông s không mu n chia s ưu th này v i các ch n . Lý thuy t tr t t phân h ng (Myers, 1984), doanh nghi p có t c ñ tăng trư ng cao thư ng có nhu c u v n nhi u hơn trong khi ngu n l i nhu n gi l i không ñ , v n vay s ñư c s d ng ñ n. 1.3.6. Đ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p Đ c ñi m riêng c a tài s n có th ño lư ng b ng t l giá v n hàng bán/t ng doanh thu thu n ho c t l chi phí R&D/t ng doanh thu. Các công ty có các s n ph m ñ c ñáo thư ng có ñòn b y tài
 11. 11. 9 chính th p b i vì n u công ty b phá s n, th trư ng th c p có tính c nh tranh cho hàng t n kho và các thi t b s n xu t c a công ty có th không có. Nghiên c u c a Titman và Wessels năm 1988 cũng cho k t qu m i tương quan âm gi a t l ñòn b y tài chính và ñ c ñi m riêng c a s n ph m d ch v cung c p c a doanh nghi p. 1.3.7. Hình th c s h u c a doanh nghi p S khác bi t v hình th c s h u trong các lo i hình doanh nghi p s b ràng bu c b i nh ng quy ñ nh có tính pháp lý v tư cách pháp nhân, ñi u ki n ho t ñ ng, cơ ch v n hành và m c tiêu ho t ñ ng. Do v y, m c ñích, ñi u ki n và kh năng ti p c n các ngu n tài chính c a m i doanh nghi p có hình th c s h u khác nhau là khác nhau. 1.3.8. Thu Các doanh nghi p ch u thu su t biên cao hơn s có xu hư ng s d ng nhi u n hơn nh m hư ng l i t t m ch n thu . 1.3.9. M t s nhân t vĩ mô nh hư ng ñ n c u trúc v n c a doanh nghi p TÓM T T CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 TH C TR NG V C U TRÚC V N VÀ CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GDCK TP. H CHÍ MINH 2.1. KHÁI QUÁT V TH TRƯ NG B T Đ NG S N VÀ Đ C ĐI M C A NGÀNH B T Đ NG S N 2.1.1. Th trư ng B t ñ ng s n a. Ho t ñ ng c a th trư ng B t ñ ng s n t 2007 ñ n 2011 b. Đ c trưng c a th trư ng tín d ng B t ñ ng s n
 12. 12. 10 2.1.2. Ngành B t ñ ng s n a. Tiêu chí x p các công ty vào ngành B t ñ ng s n S GDCK TP.HCM ti n hành phân ngành cho m t công ty niêm y t t i S vào m t ngành c p 3 duy nh t trong H th ng ngành kinh t Vi t Nam (VSIC 2007) d a trên ho t ñ ng kinh doanh chính c a công ty ñó. Các công ty ñ tài ñang nghiên c u ña s ñ u ho t ñ ng ña ngành ngh nhưng ho t ñ ng kinh doanh chính v n là ho t ñ ng kinh doanh b t ñ ng s n nên ñư c x p vào ngành B t ñ ng s n. b. Đ c ñi m c a ngành B t ñ ng s n c. Nh ng thách th c ñ i v i ngành B t ñ ng s n năm 2011 2.1.3. Đ c ñi m c a m u nghiên c u 2.2. TH C TR NG V C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GDCK TP.HCM Ph n này ñ tài s phân tích các ch tiêu t su t n , t su t n trên v n ch s h u và cơ c u n c a các công ty qua 5 năm t 2007 - 2011. N ph i tr s d ng trong ñ tài này là bao g m c n ng n h n và n trung và dài h n. 2.2.1. T su t n Qua b ng s li u 2.1 ta th y, t l n bình quân c a các công ty ngành B t ñ ng s n là 54.93% nghĩa là có 54.93% tài s n c a các công ty này ñư c hình thành t n . Đi u ñó cho th y, ña s các công ty c ph n ngành B t ñ ng s n ñang có cơ c u tài chính nhi u r i ro v i t s n khá cao n u so sánh v i t s n bình quân 41,6% trong m t nghiên c u v “Các nhân t tác ñ ng ñ n cơ c u v n c a công ty niêm y t trên TTCK Vi t Nam” c a Tr n Hùng Sơn (2008). V i n n kinh t ñang trong môi trư ng l m phát và lãi su t cao như hi n nay thì chi phí tr lãi c a các công ty này là m t áp l c không h nh . Tuy nhiên, xét v ñ c ñi m kinh t k thu t c a ngành và so sánh v i t su t n c a các công ty ngành B t ñ ng s n Trung Qu c (xem ph
 13. 13. 11 l c 6) - nơi mà các ñi u ki n v s phát tri n c a th trư ng v n, năng l c huy ñ ng n c a các doanh nghi p có ưu th hơn Vi t Nam thì t su t n này có th ch p nh n ñư c. Khi t su t n cao công ty d lâm vào tình tr ng ki t qu tài chính n u n n kinh t g p ph i suy thoái, nhưng t t c các công ty ñ u ch u r i ro ñ n m t m c ñ nào ñó và không ph i c ít r i ro thì t t hơn. Do ñó, không có m t t su t n t t cho m i công ty vì nó s thay ñ i phù h p v i t ng giai ño n kinh doanh. T su t n qua các năm c a các công ty cũng khác nhau do nh ng năm qua th trư ng B t ñ ng s n ñang trong giai ño n khó khăn, ch u nh hư ng c a kh ng ho ng kinh t , c a các chính sách tín d ng nên vi c s d ng v n vay nh m tài tr cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a các công ty ngành B t ñ ng s n qua m i năm thì có s ñi u ch nh linh ho t ñ phù h p v i tình hình chung c a n n kinh t . 2.2.2. T su t n trên v n ch s h u N u xét theo khía c nh t ch tài chính thì t su t n trên VCSH bình quân c a các công ty ngành B t ñ ng s n t 2007 ñ n 2011 (b ng 2.2) là 167.79% có nghĩa là tài s n c a các công ty ñư c tài tr ch y u b i các kho n n . Đáng chú ý là t su t n trên VCSH c a SC5, HDC, UIC, VIC trên 200% ñây là nh ng công ty có t su t n cao và cũng là các công ty có quy mô l n và có b dày l ch s . V i s li u này cho th y, kh năng t ch tài chính c a các công ty trong ngành v n còn th p, ho t ñ ng ch y u d a trên v n vay, ñ r i ro cao. Phân tích 2 ch tiêu trên cho th y, c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM nghiêng v n vay v i t su t n trên t ng tài s n là 54.93% và t su t n trên v n ch s h u là 167.79%, ñi u này là hoàn toàn phù h p v i ñ c ñi m kinh t - k thu t c a ngành.ñ ñ m b o cho ho t ñ ng s n xu t kinh
 14. 14. 12 doanh thư ng xuyên c a các công ty, ñánh d u m t th trư ng B t ñ ng s n ñang ph c h i c n nhi u v n ñ ñ u tư phát tri n. 2.2.3. Cơ c u các kho n n Qua ñ th 2.1 cho th y, giá tr các kho n vay ng n h n cao hơn v n vay dài h n. Trong khi t l vay dài h n bình quân là 35.03% thì t l vay ng n h n bình quân là 64.97% x p x g n g p 2 l n vay dài h n. Nhìn vào t l n bình quân qua các năm c a các công ty ta th y, có s d ch chuy n d n t s d ng n ng n h n qua dài h n nhưng s d ch chuy n này r t ch m. Đi u này ch ng t các công ty ch y u ho t ñ ng b ng n ng n h n, trong khi ñó ngành B t ñ ng s n có ñ c thù là ñ u tư B t ñ ng s n, xây d ng kéo dài, bi u hi n c a s m t cân ñ i trong cơ c u ñ u tư và cơ c u v n. Tóm l i, qua phân tích c u trúc v n c a 13 công ty ngành B t ñ ng s n cho th y các công ty có c u trúc v n ch y u là n vay. Như v y, có th kh ng ñ nh, ph n l n các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM ph thu c quá nhi u vào n ng n h n và ñang ti m n r i ro v kh năng thanh toán. 2.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GDCK TP.HCM 2.3.1. Cơ s l a ch n các nhân t nh hư ng - D a vào nh ng lý thuy t v c u trúc v n c a các nhà kinh t h c trên th gi i và các nghiên c u th c nghi m trong và ngoài nư c ñã ñư c công b . - K t h p v i th c tr ng s phát tri n cũng như ñ c ñi m c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam và c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. - K ñ n, ñ tài ñã l a ch n và phân tích m t s nhân t g n li n v i ñ c ñi m ngành. Đ tài t p trung nghiên c u 7 nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM g m: Quy mô doanh nghi p, C u trúc tài s n, Hi u
 15. 15. 13 qu ho t ñ ng, R i ro kinh doanh, S tăng trư ng c a DN, Đ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p, Hình th c s h u c a DN. 2.3.2. Gi thi t v m i tương quan gi a c u trúc v n và các nhân t nh hư ng và ño lư ng các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n a. Quy mô doanh nghi p Gi thi t quy mô doanh nghi p quan h cùng chi u v i t su t n . Đ tài s d ng ch tiêu doanh thu và v n ch s h u ñ ñánh giá quy mô doanh nghi p. b. C u trúc tài s n Gi thi t t i các doanh nghi p ngành B t ñ ng s n c u trúc tài s n có quan h cùng chi u v i t su t n . Đ tài s d ng ch tiêu t tr ng c a tài s n c ñ nh trên t ng tài s n ñ th hi n c u trúc tài s n c a doanh nghi p. c. Hi u qu ho t ñ ng Gi thi t hi u qu ho t ñ ng có th quan h cùng chi u cũng có th quan h ngh ch chi u v i t su t n . Ch tiêu ñánh giá: T su t sinh l i trên tài s n (ROA) T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE) d. R i ro kinh doanh Gi thi t nhân t r i ro kinh doanh và t su t n có quan h ngư c chi u. S d ng h s bi n thiên ñ ñánh giá r i ro kinh doanh. Doanh nghi p nào có r i ro kinh doanh càng nh thì càng ít r i ro hơn, lúc ñó ñòn cân n tr nên h p d n hơn. e. S tăng trư ng c a doanh nghi p Gi thi t nhân t s tăng trư ng c a doanh nghi p s quan h cùng chi u v i t su t n . S d ng t c ñ tăng trư ng tài s n qua các năm ñ ñánh giá m i quan h gi a s tăng trư ng và c u trúc v n c a công ty. f. Đ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p Gi thi t c a ñ tài là ñ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p và t su t n có tương quan âm.
 16. 16. 14 Tác gi s d ng t l giá v n hàng bán/t ng doanh thu thu n ñ ph n ánh ñ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p. T l giá v n hàng bán càng nh ch ng t vi c qu n lý các kho n chi phí trong giá v n hàng bán càng t t. g. Hình th c s h u c a doanh nghi p Đư c ño lư ng b ng t l s h u nhà nư c. Qua s li u th ng kê b ng 2.3 cho th y, các công ty không có v n góp nhà nư c ít quan tâm ñ n vay n , còn các công ty có s b o h c a nhà nư c l i tranh th t n d ng l i th c a vi c vay n . B ng 2.4: Gi thi t nghiên c u c a ñ tài Bi n và ño lư ng Nhân t Quy mô Doanh thu (DTHU) = Doanh thu thu n doanh nghi p Gi thi t V n ch s h u (VCSH) = V n ch s h u bq C u trúc tài s n T tr ng tài s n c ñ nh (TT.TSCĐ) = TSCĐ/ T ng (+) (+) tài s n bình quân T su t sinh l i tài s n (ROA) = L i nhu n trư c Hi u qu thu /T ng tài s n bình quân ho t ñ ng T su t sinh l i v n ch s h u (ROE) = L i nhu n (+/-) sau thu / V n ch s h u bình quân R i ro H s bi n thiên ROA (BT.ROA) = Đ l ch chu n kinh doanh ROA/ Giá tr trung bình ROA S tăng trư ng T c ñ tăng trư ng tài s n (TgT.TS) = [(T ng tài s n c a DN năm n+1) - (T ng tài s n năm n)]/T ng tài s n năm n Đ c ñi m riêng T l giá v n hàng bán (GVHB) = Giá v n hàng c a tài s n DN bán/T ng doanh thu thu n Hình th c s h u c a DN (-) (+) (-) T l s h u nhà nư c (HTSH) 1: Có s h u nhà nư c (C) 0: Không có s h u nhà nư c Trong ñó: (+) Cùng chi u; (-) Ngư c chi u; (C) Có nh hư ng
 17. 17. 15 2.4. PHÂN TÍCH CÁC Y U T MÔI TRƯ NG KINH T VĨ MÔ NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GDCK TP.HCM 2.4.1. T c ñ tăng trư ng GDP 2.4.2. Trình ñ phát tri n c a th trư ng ch ng khoán 2.4.3. Chính sách ti n t 2.4.4. Tình hình l m phát TÓM T T CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U VÀ K T QU TH C NGHI M S NH HƯ NG C A CÁC NHÂN T Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GDCK TP.HCM VÀ M T S KI N NGH 3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U CÁC NHÂN T Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N 3.1.1. Mô hình nghiên c u Tác gi l a ch n mô hình h i quy tuy n tính b i d a trên nguyên t c bình phương nh nh t v i s h tr c a ph n m m phân tích d li u SPSS 16.0 ñ nghiên c u các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty c ph n ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM. Mô hình h i quy t ng th có d ng: Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ... + β n X n + ε Trong ñó: X 1 , X 2 ,..., X n : Bi n ñ c l p c a mô hình Y : Bi n ph thu c β 0 : H s t do β1 , β 2 ,..., β n : Các tham s chưa bi t c a mô hình ε : Sai s c a mô hình
 18. 18. 16 3.1.2. Quy trình nghiên c u Bư c 1: L a ch n các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM Đ tài s d ng ch tiêu t su t n ñ ñ i di n cho c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n. Đ tài ch n ra 7 nhân t ñ phân tích m i quan h gi a chúng v i chính sách vay n c a các công ty ñang nghiên c u, ñó là: Quy mô doanh nghi p, c u trúc tài s n, hi u qu ho t ñ ng, r i ro kinh doanh, s tăng trư ng c a doanh nghi p, ñ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p, hình th c s h u c a doanh nghi p Bư c 2: Thu th p d li u Bư c 3: Mã hóa bi n Nhân t Bi n mã hóa Doanh thu X1 V n ch s h u X2 T tr ng tài s n c ñ nh X3 T su t sinh l i tài s n X4 T su t sinh l i VCSH X5 R i ro kinh doanh H s bi n thiên ROA X6 S tăng trư ng c a DN T c ñ tăng trư ng tài s n X7 Đ c ñi m riêng c a tài s n DN T l giá v n hàng bán X8 Hình th c s h u c a DN T l s h u nhà nư c D C u trúc v n T su t n Y Quy mô doanh nghi p C u trúc tài s n Hi u qu ho t ñ ng Bi n ñ c l p Bi n ph thu c Bư c 4: Ki m tra d li u trư c khi phân tích h i quy Bư c 5: Xác ñ nh m i quan h tương quan gi a các bi n b ng cách tính h s tương quan r (Pearson Correlation Coefficient) M c ñích: Xác ñ nh m c ñ tương quan gi a các bi n ñ l a ch n các bi n ñ c l p có quan h tuy n tính v i bi n ph thu c và lo i b hi n tư ng ña c ng tuy n gi a các bi n ñ c l p v i nhau
 19. 19. 17 Bư c 6: Xác ñ nh các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các doanh nghi p – ñư c bi u hi n qua ch tiêu t su t n b ng cách phân tích h i quy tuy n tính ñơn, h i quy tuy n tính b i và sau ñó xây d ng mô hình h i quy. Bư c 7: Ki m ñ nh s vi ph m các gi ñ nh c a mô hình và ñưa ra k t qu nghiên c u c a ñ tài. 3.2. K T QU XÁC Đ NH CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T TRÊN S GDCK TP.HCM 3.2.1. Phân tích h s tương quan t ng ph n r Khi xem xét h s tương quan gi a bi n ph thu c và các bi n ñ c l p qua b ng 3.2, có th xác ñ nh ñư c m t bi n có m i quan h ch t ch và có ý nghĩa v i t su t n ( r >0.5) là bi n quy mô v n ch s h u (X2), các bi n còn l i (tr bi n quy mô doanh thu (X1) và t c ñ tăng trư ng tài s n (X7) ít có quan h ( r ≈ 0)) thì h u như ñ u có quan h nhưng m c ñ ch t ch chưa cao ( r <0.5). 3.2.2. Phân tích h i quy tuy n tính ñơn gi a t su t n và các nhân t nh hư ng K t qu b ng 3.3 v h s xác ñ nh ñ phù h p R2 c a mô hình h i quy ñơn cho th y r ng, t su t n c a các công ty này không ch u s tác ñ ng c a m t nhân t ñ c l p mà ch u s tác ñ ng ñ ng th i c a nhi u nhân t . 3.2.3. Phân tích h i quy tuy n tính b i gi a t su t n và các nhân t nh hư ng a. L a ch n bi n ñưa vào mô hình h i quy b i Mô hình h i quy: Y = β0 + β2 X 2 + β3 X 3 + β 4 X 4 + β6 X 6 + β7 X 7 + β8 X 8 + D Trong ñó: Bi n ph thu c: Y : T su t n (TSNO) Bi n ñ c l p: X 2 : Quy mô v n ch s h u (VCSH) X 3 : T tr ng TSCĐ (TT.TSCD)
 20. 20. 18 X4 X6 X7 X8 : T su t sinh l i tài s n (ROA) : H s bi n thiên ROA (BT.ROA) : T c ñ tăng trư ng tài s n (TTg.TS) : T l giá v n hàng bán (GVHB) D : Hình th c s h u (HTSH) b. Phân tích h i quy b i gi a t su t n v i các nhân t nh hư ng Đánh giá ñ phù h p c a mô hình Mô hình ñư c xác ñ nh bư c 4. H s R2 ñi u ch nh tăng d n và bư c 4 là 0.709 cao hơn bư c ñ u tiên có ñ y ñ các bi n (0.691) ñi u này có nghĩa mô hình có th gi i thích ñư c 70.9% th c t s thay ñ i c a t su t n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM và các bi n b lo i b là nh ng bi n ít có m i quan h v i bi n ph thu c, do ñó, s lư ng bi n gi m ñi là c n thi t. Đi u ñó s làm cho ñ phù h p c a mô hình càng cao. Ki m ñ nh ñ phù h p c a mô hình Tr th ng kê F l n m c 8.324 v i m c ý nghĩa Sig.<0.05. Vì v y, s an toàn khi bác b gi thi t H0 cho r ng t t c các h s h i quy ñ u b ng 0. Bư c ñ u cho th y mô hình tuy n tính b i phù h p v i t p d li u và có th s d ng ñư c. Các thông s th ng kê trong mô hình B ng 3.6: Các tham s th ng kê trong mô hình Coefficientsa Unstandardized Model Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B 4 (Constant) Std. Error t Beta Sig. Tolerance VIF 276.413 60.418 4.575 .002 Log_VCSH -39.469 9.848 -1.448 -4.008 .004 .186 5.387 Log_ROA -31.257 10.874 -.481 -2.875 .021 .864 1.157 40.170 11.807 -.275 .128 Log_TgT.TS GVHB .647 3.402 .009 .669 1.495 -.728 -2.148 .064 .211 4.748
 21. 21. 19 K t qu cho th y, mô hình th 4 c b n bi n ñ u th c s có ý nghĩa v m t th ng kê thông qua vi c xem xét h s t, m c ý nghĩa quan sát Sig. cùng v i h s h i quy chu n hóa Beta. Các h s chu n hóa Beta c a bi n quy mô v n ch s h u (X2), t su t sinh l i tài s n (X4) và t l giá v n hàng bán (X8) mang d u âm ch ng t hai bi n này có quan h ngư c chi u v i t su t n . Riêng t c ñ tăng trư ng tài s n (X7) có h s Beta dương hay có tác ñ ng dương ñ n t su t n . V i k t qu này, mô hình 4 s ñư c ch n làm mô hình th hi n m i quan h tương quan gi a t su t n v i các nhân t nh hư ng là quy mô v n ch s h u (X2), t su t sinh l i tài s n (X4), t c ñ tăng trư ng tài s n (X7) và t l giá v n hàng bán (X8). Vì các bi n ñ c l p trong mô hình 4 ñư c ño lư ng b i các ñơn v khác nhau nên các h s Beta s d ng là h s ñã ñư c chu n hoá. Mô hình t su t n ñư c bi u di n như sau: Y = 276.413 − 39.469 X 2 − 31.257 X 4 + 40.17 X 7 − 0.275 X 8 Hay TSNO = 276.413 − 39.469VCSH − 31.257 ROA + 40.17TgT .TS − 0.275GVHB Dò tìm s vi ph m các gi ñ nh c n thi t - Ki m ñ nh gi ñ nh liên h tuy n tính - Ki m ñ nh gi ñ nh phương sai c a sai s không ñ i - Ki m ñ nh gi ñ nh v phân ph i chu n c a ph n dư - Ki m ñ nh gi ñ nh v tính ñ c l p c a sai s - Đo lư ng ña c ng tuy n Mô hình h i quy b i th a các ñi u ki n ñánh giá và ki m ñ nh ñ phù h p cho vi c rút ra các k t lu n nghiên c u. c. K t qu xác ñ nh các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM
 22. 22. 20 B ng 3.7: Gi thi t và k t qu phân tích th c nghi m s nh hư ng c a các nhân t trong mô hình ñ n c u trúc v n Gi Nhân t K t qu thi t STT nghiên c u Bi n 1 Quy mô doanh nghi p Quy mô v n ch s h u (+) (-) 2 C u trúc tài s n T tr ng TSCĐ (+) (K) 3 Hi u qu ho t ñ ng T su t sinh l i tài s n (+/-) (-) 4 R i ro kinh doanh (-) (K) (+) (+) T l giá v n hàng bán (-) (-) T l s h u nhà nư c (C) (K) Ph n trăm thay ñ i trong thu nh p S tăng trư ng c a T c ñ tăng trư ng tài doanh nghi p s n 5 Đ c ñi m riêng c a 6 tài s n doanh nghi p Hình th c s h u 7 doanh nghi p Trong ñó: (+) Cùng chi u; (-) Ngư c chi u; (C) Có nh hư ng; (K) Không nh hư ng 3.3. ĐÁNH GIÁ K T QU NGHIÊN C U C U TRÚC V N VÀ CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N NIÊM Y T T I S GDCK TP.HCM Các công ty ngành B t ñ ng s n th c hi n chính sách vay n khá cao, ph n ánh m t c u trúc v n không ñ m b o tính t ch và ti m n r i ro cao th hi n t su t n bình quân c a các công ty là 54.93% và t su t n trên VCSH là 167.79% l n hơn 1 trong ñó có s khác bi t khá l n gi a các công ty. Trong cơ c u n c a các công ty ngành B t ñ ng s n, t su t n ng n h n khá l n 64.97% g p g n 2 l n n dài h n. Đi u này cho
 23. 23. 21 th y hình th c tài tr cho các ho t ñ ng kinh doanh ch y u d a vào ngu n v n ng n h n ñ b sung nhu c u v n dài h n. K t qu nghiên c u các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n niêm y t t i S GDCK TP.HCM, c th là t su t n , cho th y ch có 4 y u t nh hư ng ñ n t su t n c a công ty là quy mô v n ch s h u, t c ñ tăng trư ng tài s n, t su t sinh l i tài s n và t l giá v n hàng bán. Đi u này ch ng t , chính sách vay n c a các công ty ngành B t ñ ng s n ph thu c khá nhi u vào quy mô doanh nghi p, s tăng trư ng c a doanh nghi p, hi u qu ho t ñ ng kinh doanh cũng như ñ c ñi m riêng c a tài s n c a doanh nghi p trong ñó quy mô doanh nghi p, hi u qu kinh doanh và ñ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p quan h ngư c chi u v i t su t n còn s tăng trư ng c a doanh nghi p quan h cùng chi u v i t su t n . 3.4. M T S KI N NGH HOÀN THI N C U TRÚC V N C A CÁC CÔNG TY NGÀNH B T Đ NG S N 3.4.1. M c tiêu xây d ng c u trúc v n - Xây d ng c u trúc v n ñ t ñư c ngu n v n n ñ nh, ñ m b o kh năng thanh toán - Xây d ng c u trúc v n ñ t ñư c chi phí s d ng v n bình quân th p nh t - Xây d ng c u trúc v n h p lý nh m gia tăng giá tr 3.4.2 M t s ki n ngh ñ i v i doanh nghi p a. Qu n lý t t chi phí b. Đi u ti t t tr ng n ng n h n, n dài h n và VCSH c. Khai thác các kênh huy ñ ng v n d. Nâng cao năng l c qu n lý tài chính 3.4.3. Các ki n ngh khác TÓM T T CHƯƠNG 3
 24. 24. 22 K T LU N Xây d ng c u trúc v n h p lý v i m c tiêu ñ m b o ngu n v n n ñ nh cho ho t ñ ng s n xu t và t i ưu hóa hi u qu s d ng v n ñó là m t trong nh ng vai trò quan tr ng c a qu n lý tài chính công ty. V i ñ tài “Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty c ph n ngành b t ñ ng s n niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán Tp H Chí Minh”, lu n văn ñã ñ t ñư c m t s k t qu nh t ñ nh v m t lý thuy t và th c ti n cũng như còn t n t i m t s h n ch như sau: 1. K t qu ñ t ñư c - V nghiên c u lý thuy t Xác ñ nh ñư c c u trúc v n doanh nghi p bao g m m i quan h gi a VCSH và v n vay th hi n b ng ch tiêu t su t n , phát hi n nh ng ưu ñi m cũng như h n ch khi l a ch n c u trúc v n tài chính thiên v s d ng VCSH hay vay n , ñây chính là lý do hình thành các quan ñi m khác nhau trong các lý thuy t c u trúc v n hi n ñ i. Đ tài cũng ñã h th ng ñư c m t s lý thuy t v c u trúc v n, nh ng nguyên t c xây d ng c u trúc v n ñ ng th i tìm hi u các nhân t tác ñ ng ñ n c u trúc v n c a doanh nghi p v m t lý lu n. Xây d ng thành công phương pháp xác ñ nh các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n doanh nghi p b ng các công c th ng kê toán và ph n m m SPSS, nâng cao tính thuy t ph c cho k t qu c a ñ tài. - V m t th c ti n Ti p t c nghiên c u phân tích c u trúc v n trong th c ti n b ng vi c phân tích ñ nh lư ng:
 25. 25. 23 Đ tài ñã khái quát ñư c ñ c ñi m kinh doanh c a ngành B t ñ ng s n và th c tr ng c u trúc v n c a các công ty c ph n ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM trong giai ño n 2007-2011. K t qu nghiên c u mô hình các nhân t nh hư ng ñ n c u trúc v n c a các công ty c ph n ngành B t ñ ng s n niêm y t trên S GDCK TP.HCM b ng th t c BACKWARD cho th y có b n nhân t nh hư ng m nh ñ n c u trúc v n c a các công ty nghiên c u, ñó là quy mô doanh nghi p (-), hi u qu ho t ñ ng kinh doanh (-), s tăng trư ng c a doanh nghi p (+) và ñ c ñi m riêng c a tài s n doanh nghi p (-). C b n nhân t này góp ph n gi i thích ñ n 70.9% ý nghĩa c a mô hình. Đi u ñó có th kh ng ñ nh, b n nhân t trên ñóng vai trò quan tr ng trong quy t ñ nh c u trúc v n c a các công ty. Đây s là cơ s khoa h c cho vi c ho ch ñ nh chính sách tài tr m t cách h p lý góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Đ tài cũng ñã ñ xu t m t s ki n ngh ñ hoàn thi n cơ c u tài tr c a các công ty trong ngành ñ các nhà qu n tr doanh nghi p xem xét khi xây d ng c u trúc v n. 2. Nh ng h n ch còn t n t i Đ tài phân tích s li u trong 5 năm 2007-2011 nên ñ dài th i gian chưa ñ l n ñ ñánh giá xu th phát tri n c a doanh nghi p d a trên các ch tiêu phân tích. Bên c nh ñó, do m u nghiên c u ch h n ch 13 công ty nên k t qu nghiên c u ch chính xác m t ch ng m c nh t ñ nh. Đ tài không ñi sâu vào phân tích cơ c u ngu n v n n vay nên trong ñ tài m c ñ nh t t c các kho n vay ñ u là vay n c a các t ch c tín d ng.
 26. 26. 24 Do ñ c thù các công ty ngành b t ñ ng s n kinh doanh trong nhi u lĩnh v c nên vi c tách s li u cho riêng lĩnh v c b t ñ ng s n ñ phân tích là r t khó. Đ tài này không th c hi n m t cu c kh o sát nh m tìm ra nhi u nh t các nhân t tác ñ ng ñ n quy t ñ nh c u trúc v n c a các công ty ngành B t ñ ng s n. M t h n ch khác c a vi c thu th p và x lý d li u c a ñ tài là vi c tính toán các s li u tài chính ñư c xây d ng hoàn toàn t báo cáo tài chính c a các công ty, nghĩa là giá tr tài s n hay nghĩa v n ,... ñ u ñư c tính toán theo giá tr s sách mà không xét ñ n giá tr th trư ng c a chúng. Do nh ng gi i h n c a s phát tri n th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, nh ng quy ñ nh c a chu n m c k toán trong vi c trình bày báo cáo tài chính c a doanh nghi p nên vi c s d ng giá tr th trư ng là h t s c khó khăn. Vi c ñưa ra m t c u trúc v n phù h p không ph i là ñi u ñơn gi n nên ñ tài chưa ñưa ra m t gi i pháp c th ñ hoàn thi n c u trúc v n c a các công ty c ph n ngành B t ñ ng s n mà ch m i ñưa ra nh ng ki n ngh mang tính chung chung. T nh ng k t qu và h n ch nêu trên, lu n văn có th là cơ s ñ m ra hư ng nghiên c u sâu hơn, r ng hơn và toàn di n hơn, kh c ph c ñư c nh ng h n ch ñ hoàn thi n hơn v n ñ nghiên c u trong tương lai.

×