ELS VERTEBRATS
Laura Ceamanos
Judit Domec
Disseny, Creació i
Avaluació d'Activitats
Mediades per la
Tecnologia Digital
Index
1. Introducció
2. Justificació
3. Nivell i duració
4. Objectius
5. Competències
6. Continguts
7. Concepcions errònie...
Introducció
Aquesta unitat didàctica té com a objectiu aproximar el món dels vertebrats als
alumnes que cursen el tercer c...
Justificació
Degut a que un dels continguts del cicle mitjà d’educació primària es basa en la
classificació dels diferents...
Nivell i duració del tema
 Destinataris:
Cicle mitjà d’Educació Primària (3er curs)
 Duració del tema:
8 sessions de 60’...
Objectius generals
 Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de
l’àrea de forma personal i...
Objectius específics
Conèixer la terminologia adequada per a la classificació dels grups d’animals
vertebrats.
Identific...
Competències bàsiques
Competències de l’àrea
• Identificar, localitzar i descriure les principals característiques natural...
Competències bàsiques de
l’àmbit digital
Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i
d’a...
Continguts
El món dels éssers vius
• Classificació dels diferents grups de vertebrats de l’entorn proper i no tant proper ...
Concepcions errònies
• Les balenes i els dofins són peixos o amfibis, no són mamífers.
• Tots els animals respiren per pul...
SESSIÓ 1: WEBQUEST
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Investiguem amb la
webquest!
Gran grup
Petit grup
Portàt...
Activitats d’ensenyament –aprenentatge
SESSIÓ 2: WEBQUEST II
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Investiguem am...
SESSIÓ 3: DESPLAÇAMENT, MEDI I EXTREMITATS VERTEBRATS
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Recordem!
Individual
...
SESSIÓ 4: EXTREMITATS I RESPIRACIÓ I
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Recordem! Grup classe 5’
El mestre far...
SESSIÓ 5: RESPIRACIÓ II
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Recordem!
Grup classe 5’
El mestre recordarà que le...
SESSIÓ 6: SANG FREDA I SANG CALENTA.
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Diferenciació
d’animals de
sang freda ...
SESSIÓ 7: Presentació I
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Posada en comú del
temari
Grup petit Portàtils 60’
...
SESSIÓ 8: Presentacions II
ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ
Expliquem els
vertebrats a la classe.
Grups
ANNE...
Recursos materials
Els recursos materials utilitzats en la present unitat didàctica:
 Pissarra
 Guix
 PDI
 Llibreta
 ...
Metodologia i estratègies
didàctiques
o Aquesta unitat didàctica s’ha dissenyat en base a la teoria de la concepció constr...
Criteris d’avaluació I activitats
d’avaluació
AVALUACIÓ INICIAL: Serveix per fer un diagnòstic de coneixements previs dels...
Conclusions
• Tot i ser conscients que la unitat didàctica està estructurada amb una durada que difícilment
podria posar-s...
ANNEX 1
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2421801/cos
_i_extremitats.htm
ANNEX 2
https://www.youtube.com/watch?v=OSUq-36BmJU
ANNEX 3
https://www.youtube.com/watch?v=LUzTLsf_rVw
ANNEX 4
ANNEX 5
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/24
21822/com_es_mou_que_.htm
ANNEX 6
Com són les extremitats d’aquests animals? I la seva boca? Com tenen recoberta la pell ?
Investigació: Cerca infor...
ANNEX 7
Mamífers/
Cetacis
Mamífers/
ratpenat
AuspeixosRèptilsAmfibis
ANNEX 8
ANNEX 9
ANNEX 10
Completa els diferents tipus de respiració i indica a quin grup de vertebrats
pertanyen. Classifica a cada grup e...
ANNEX 11
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2421824/co
m_respira_qui_.htm
ANNEX 12
ANNEX 13
ANNEX 14
http://www.youtube.com/watch?v=7aCVrbvstSs&feature=related
ANNEX 15
http://www.youtube.com/watch?v=7aCVrbvstSs&feature=related
ANNEX 16
ANNEX 17
ANNEX 18
RÚBRICA D’EXPOSICIÓ ORAL EN GRUP
GRUP Nº: TEMA:
COMPONENTS DEL GRUP:
CRITERI
CONTINGUT
Exposen el contingut de ma...
ANNEX 19
RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
COMPONENTS DEL GRUP:
TEMA:
CRITERI SÍ NO
Us ha quedat clar tot el que han e...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Unitat didàctica: Els vertebrats

269 visualizaciones

Publicado el

A continuació, presentem la nostra Unitat Didàctica mediada per la tecnologia digital, corresponent a l'assignatura Disseny, Creació i Avaluació d'Activitats Mediades per la Tecnologia Digital, que tracta sobre els animals vertebrats.

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
269
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
7
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • NOTA: Aquesta sessió es realitza a l’aula de biologia.
 • Unitat didàctica: Els vertebrats

  1. 1. ELS VERTEBRATS Laura Ceamanos Judit Domec Disseny, Creació i Avaluació d'Activitats Mediades per la Tecnologia Digital
  2. 2. Index 1. Introducció 2. Justificació 3. Nivell i duració 4. Objectius 5. Competències 6. Continguts 7. Concepcions errònies 8. Activitats d’ensenyament –aprenentatge 9. Recursos materials 10. Metodologia i estratègies didàctiques 11. Criteris d’avaluació i activitats d’avaluació 12. Conclusions 13. Bibliografia i webgrafia
  3. 3. Introducció Aquesta unitat didàctica té com a objectiu aproximar el món dels vertebrats als alumnes que cursen el tercer curs de primària. Aquesta pràctica permet conèixer i classificar els cinc grups, utilitzant mètodes directes i indirectes, com l’exploració, l’experimentació, l’observació i la pràctica, entre d’altres, i les característiques pròpies d’aquests. Hem iniciat aquesta unitat didàctica amb una webquest, on s’aprofundeix sobre els aspectes més curriculars, seguit de la part pràctica, on s’exemplifiquen les activitats d’ensenyament - aprenentatge que es duran a terme, i finalitzat pel temari metodològic i les accions avaluatives.
  4. 4. Justificació Degut a que un dels continguts del cicle mitjà d’educació primària es basa en la classificació dels diferents tipus de vertebrats, hem decidit realitzar una unitat didàctica per tal que l’alumnat reflexioni, a partir dels animals més propers del seu entorn, tot realitzant un ampli ventall d’activitats a l’aula, de les quals algunes d’elles estan mediades per les TIC. A més a més, pensem que és molt important desenvolupar correctament aquest tema, amb la finalitat que l’alumnat assoleixi els coneixements necessaris, per tal de poder interactuar amb el medi i respectar-lo.
  5. 5. Nivell i duració del tema  Destinataris: Cicle mitjà d’Educació Primària (3er curs)  Duració del tema: 8 sessions de 60’ a l’àrea de Coneixement del Medi
  6. 6. Objectius generals  Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea de forma personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics), i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.  Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).  Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural; analitzar- ne l’organització, les característiques i les interaccions, i aplicar aquesta anàlisi a diferents escales espacials i temporals.  Participar activament en el treball en grup adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, i argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.  Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp, ja sigui com a eines per obtenir informacions o bé com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
  7. 7. Objectius específics Conèixer la terminologia adequada per a la classificació dels grups d’animals vertebrats. Identificar les principals característiques dels diferents grups de vertebrats i saber-los distingir. Conèixer les característiques observables i no observables de cadascun dels grups de vertebrats (respiració, extremitats, desplaçament, etc.) Relacionar i diferenciar els diferents tipus de vertebrats. Conèixer algunes de les característiques atòpiques d’alguns grups de vertebrats.
  8. 8. Competències bàsiques Competències de l’àrea • Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals, humanes i socials d’un territori utilitzant conceptes i procediments geogràfics. • Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis que es poden observar en els materials i en els objectes tecnològics, en els éssers vius, en els ecosistemes propers i en la Terra vista com a planeta; identificar evidències, i extreure conclusions que possibilitin prendre decisions per actuar. • Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn. Competències transversals • Competències comunicatives – Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i tecnològics. – Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, convèncer i dialogar. – Conèixer els diferents codis artístics i l'ús de les tècniques i recursos , propis de l'àrea, que ajuden a l'alumnat a iniciar-se en la percepció i comprensió del món que els envolta. També li permeten ampliar les seves possibilitats d'expressió i comunicació amb els altres per mitjà dels recursos que li proporcionen els llenguatges artístics, promovent la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat. • Competències metodològiques – Utilitzar habilitats de planificació del treball. – Utilitzar habilitats per a la recollida i el tractament de la informació. – Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.
  9. 9. Competències bàsiques de l’àmbit digital Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge • Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals • Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració • Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals
  10. 10. Continguts El món dels éssers vius • Classificació dels diferents grups de vertebrats de l’entorn proper i no tant proper a partir d’algunes característiques observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles. • Interès per la protecció i cura d’animals de l’entorn proper. • Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic. Persones, cultures i societats • Identificació de les relacions interpersonals dins la comunitat o el grup. Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes. Connexions amb altres àrees • Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals. • Comunicació d’informacions amb diferents llenguatges simbòlics. • Descoberta i valoració del patrimoni natural i cultural. • Utilització dels recursos de les TIC. Cerca guiada de la informació a Internet.
  11. 11. Concepcions errònies • Les balenes i els dofins són peixos o amfibis, no són mamífers. • Tots els animals respiren per pulmons. • El ratpenat és una au, no és un mamífer perquè té ales i potes. • Tots els animals tenen dents per mastegar. • Els pingüins i els estruços poden volar perquè tenen ales. • Els peixos i els amfibis no es diferencien; confusió entre els dos grups. • Tots els animals són de sang calenta. • No existeixen animals que viuen en el medi aquàtic i terrestre alhora.
  12. 12. SESSIÓ 1: WEBQUEST ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Investiguem amb la webquest! Gran grup Petit grup Portàtils Internet 60’ El mestre presentarà als alumnes la present unitat didàctica. Els hi comentarà com està estructurada i com seran les sesions que la composen. Tanmateix, formaà grups de 4/5 alumnes per tal de treballar de manera grupal. Se’ls hi repartiràun portàtil a cada grup i accediran a la següent webquest:http://elmondelsanimalsvertebrats.webnode.es/ Navegaran per aquesta i realitzaran les dues primeres tasques. Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  13. 13. Activitats d’ensenyament –aprenentatge SESSIÓ 2: WEBQUEST II ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Investiguem amb la webquest! Gran grup Petit grup Portàtils Internet 60’ L’alumnat tornarà a la webquest i realitzaran la tercera i quarta tasca: http://elmondelsanimalsvertebrats.webnode.es/
  14. 14. SESSIÓ 3: DESPLAÇAMENT, MEDI I EXTREMITATS VERTEBRATS ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Recordem! Individual Grup classe ANNEX 1 Portàtils Educaplay ANNEX 2 ANNEX 3 PDI ANNEX 4 30’ El mestre repartirà a cada alumne un portàtil i els hi demanarà que realitzin l’activitat “Cos i extremitats” (annex 1) en la que hauran d’aparellar les extremitats de cada animal amb el seu cos. A continuació, es passaran dos vídeos que ajudaran a entendre els diferents tipus de desplaçament que es donen en els animals vertebrats, i els diferents medis on es troben. https://www.youtube.com/watch?v=OSUq-36BmJU https://www.youtube.com/watch?v=LUzTLsf_rVw El mestre exposarà a la PDI fotografies d’animals vertebrats entre els quals es troben alguns dels que han aparellat anteriorment (annex 4). Els hi formularà preguntes de tipus tots es desplacen de la mateixa manera? Com ho fan? Tots tenen ales poden volar? Com són les seves extremitats? Són totes iguals? On es troben aquests animals normalment? On viuen? etc. D’aquesta manera es detectaran els coneixements previs dels alumnes. Com podem descriure aquests animals? Parelles Parelles ANNEX 4 PDI Portàtils ANNEX 5 Educaplay 30 El mestre demanarà que per parelles, els alumnes descriguin les principals característiques de les extremitats dels animals que han vist amb anterioritat (extremitats, boca i recobriment de la pell) i que els relacionin amb el seu medi ( terrestre/aquàtic o ambdós). Si escau, podran consultar-ho en Internet. El mestre repartirà a cada parella un portàtil i demanarà als alumnes que realitzin l’activitat “Com es mou què?” (annex 5) hauran de triar la resposta correcte d’entre les proposades. Es recuperaran les preguntes anteriors per tornar a dóna'ls-hi resposta després de la recerca d’informació. Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  15. 15. SESSIÓ 4: EXTREMITATS I RESPIRACIÓ I ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Recordem! Grup classe 5’ El mestre farà un recordatori de les principals característiques dels vertebrats observades en la sessió anterior (recobriment de la pell , tipus de boca, extremitats). Agrupació animals vertebrats De quin animal es tracta? Grup classe PDI ANNEX 6 25’ El mestre visualitzarà a la PDI una fitxa (annex 6) i entre tot el grup classe hauran d’omplir-lo, tenint en compte les característiques treballades fins el moment. Grup classe PDI ANNEX 7 ANNEX 8 ANNEX 9 30’ Es tractaran les diferències i similituds dels diferents grups de vertebrats en relació amb les característiques anteriorment tractades, per tal de treballar les confusions que es poden generar entre animals. Es formularan conflictes cognitius com per exemple, el cas del ratpenat , les balenes, els peixos o els dofins, entre d’altres: “en quin grup es troba el ratpenat?”, “si és un au, per què no té plomes?”, “si és un mamífer, per què té ales?”, “en quin grup es troben les balenes?”, “les balenes són com els peixos?”, “per què no té escates la balena?”. Pel primer conflicte cognitiu, s’exposaran fotografies de l’ anatomia de les ales d’un au i d'un ratpenat per resoldre dubtes. Pel segon conflicte cognitiu s’exposaran fotografies de balenes i dofins sortint de l’aigua. Un cop observades les fotografies, es preguntaria “per què surten de l’aigua les balenes i no els peixos?” Per resoldre dubtes la classificació correcta de les balenes, es visualitzarà el següent vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=cvcbR7nYGCw&feature=related En acabar se’ls formularà preguntes per tal d’induir-los a descobrir la característica compartida de les mames amb la resta d’ animals vertebrats com “com penseu que s’assemblen les balenes i els dofins a nosaltres? I a la resta de mamífers? Que fan amb les seves cries quan són petits? ” Se’ls mostrarà també fotos en annex 9. Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  16. 16. SESSIÓ 5: RESPIRACIÓ II ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Recordem! Grup classe 5’ El mestre recordarà que les balenes respiren per pulmons i que els peixos per brànquies. Tanmateix, qüestionarà com respiren els altres tipus de vertebrats. Com respiren els animals? Grup classe ANNEX 10 5’ El mestre repartirà a cada alumne una fitxa (annex 10) en la que han de completar els diferents tipus de respiració i indicar a quin grup de vertebrats pertanyen. Tipus de respiració animals vertebrats Parelles ANNEX 11 Educaplay Portàtils 10’ Després d’observar els diferents tipus de respiració, es realitzarà l’activitat “Com respira qui?” (annex 11). El mestre repartirà un portàtil per parelles i la realitzaran conjuntament. Hauran d’associar cada animal amb el seu tipus de respiració. Finalment es farà una posada en comú. La Metamorfosi Grup classe Parelles ANNEX 12 ANNEX 13 ANNEX 14 Portàtils PDI 25’ El mestre mostrarà una imatge d’un cap gros (annex 12) i formularà preguntes respecte el seu medi i la seva respiració. A continuació es formulen les mateixes preguntes amb la imatge d’una granota (annex 13). S’explicarà que la transformació del cap gros a granota es degut a la metamorfosis. Per parelles, hauran de cercar la definició d’aquesta paraula en Internet i expressar per escrit com creuen ells que afecta transformació en els amfibis. Es posarà en comú dels aspectes rellevants i es visualitzarà un vídeo per resoldre dubtes (annex 14): http://www.youtube.com/watch?v=7aCVrbvstSs&feature=related Dibuixem! Grups Cartolines Colors 15’ Es demanarà que, en petits grups, dibuixin en una cartolina les diferents etapes de la vida d’una granota, indicant en quina fase tenen brànquies i en quina tenen pulmons Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  17. 17. SESSIÓ 6: SANG FREDA I SANG CALENTA. ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Diferenciació d’animals de sang freda i sang calenta. Grup classe Parelles Animals de l’aula de Biologia Portàtils Annex 15 5’ 15’ 10’ Es pregunta a l’alumnat què saben/pensen del concepte “sang freda” i “sang calenta”. S’agafaran els hàmsters i les iguanes de l’aula de biologia (un parell de cada animal). L’alumnat els agafaran perquè apreciïn, mitjançant l’experiència del tacte, la diferència de temperatura dels seus cossos Recuperant la pregunta inicial, es posaran en comú les conclusions. S’explicarà que els animals de sang calenta són aquells que mantenen la seva temperatura corporal de manera constant (ens posem a nosaltres mateixos com a exemple) i els de sang freda depenen del seu medi ambient. El mestre repartirà a cada parella un portàtil i cadascuna d’elles hauran de realitzar les dues activitats proposades del Educaplay (annex 15): http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2361992/anima ls_de_sang_freda.htm http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2362033/anima ls_de_sang_calenta.htm Grup classe ANNEX 16 PDI 15’ Es mostren unes imatges termogràfiques infraroges de mamífers, aus, rèptils, amfibis i peixos. Es demanarà a l’alumnat que especifiquin les característiques de cada grup que veuen en cadascuna de les imatges. Individual ANNEX 17 15’ Els alumnes hauran de diferenciar diferents tipus de vertebrats, segons el tipus de sang. Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  18. 18. SESSIÓ 7: Presentació I ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Posada en comú del temari Grup petit Portàtils 60’ El mestre farà 5 grups heterogenis. A cadascun d’ells se l’assignarà un dels temes donats en la present unitat (diferenciació entre vertebrats i invertebrats, classificació dels vertebrats, desplaçament i medi dels vertebrats, extremitats dels vertebrats, respiració dels vertebrats, i sang freda i calenta). Hauran de crear una presentació del tema adjudicat perquè a continuació l’expliquin a la resta dels alumnes. D’aquesta manera, entre tot el grup classe es farà una petita síntesi sobre el conjunt de la seqüència. Podran utilitzar quelcom recurs que es pugui visualitzar a la PDI i alhora compartir amb la resta, com un power point, prezzi, cmaps, blog, etc. Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  19. 19. SESSIÓ 8: Presentacions II ACTIVITAT AGRUPAMENT MATERIAL TEMP. DESCRIPCIÓ Expliquem els vertebrats a la classe. Grups ANNEX 18 ANNEX 19 PDI 60’ Cada grup haurà d’exposar el seu tema a la resta de la classe. El mestre valorarà a través d’una rúbrica el contingut, la distribució de les intervencions, el material complementari, l’interès, l’estructura, el temps i la vocalització de l’exposició (annex 18) . La resta d’alumnes valorarà a través d’una altra rúbrica l’exposició dels seus companys, per tal de que els co- avaluïn (annex 19). A mesura que cada grup acabi l’exposició, penjarà el seu material al fòrum de la classe. Activitats d’ensenyament –aprenentatge
  20. 20. Recursos materials Els recursos materials utilitzats en la present unitat didàctica:  Pissarra  Guix  PDI  Llibreta  Bolígraf  Llapis  OrdinadorS  Projector  Cartolines  Colors  Animals dissecats  Càmara fotográfica (opcional)
  21. 21. Metodologia i estratègies didàctiques o Aquesta unitat didàctica s’ha dissenyat en base a la teoria de la concepció constructivista de l’educació. o Les activitats d’ensenyament i aprenentatge tenen com a objectiu la construcció de coneixement per part de l’alumne a partir dels seus coneixements previs. Per aquest motiu, totes les sessions parteixen de la detecció de les idees prèvies dels alumnes per afavorir la construcció d’aprenentatge i promoure l’autonomia. D’altra banda, les preguntes plantejades al llarg de les sessions tenen com a objectiu detectar les possibles concepcions errònies dels alumnes, i d’aquesta manera presentar els conflictes cognitius adients per promoure un canvi conceptual. o El desenvolupament de les sessions té com a objectiu l’aprenentatge significatiu per part dels alumnes. Per aquest motiu, es busca contextualitzar totes les activitats d’ensenyament i aprenentatge en un marc proper pels alumnes. o Les activitats proposades presenten un caràcter divers per promoure la construcció de coneixement a partir de l’observació i mitjançant activitats d’ identificació, selecció, comparació i classificació dels diferents aspectes tractats al llarg de les sessions. o Per altra banda, s’han dissenyat activitats per treballar de manera individual i grupal amb l’objectiu d’afavorir la construcció de coneixement entre els alumnes i promoure la cooperació , la negociació i presa de decisions. o Els recursos materials utilitzats tenen com objectiu promoure la motivació dels nens i afavorir l’atenció a la diversitat d’acord amb les necessitats de cada nen. A més, es potencia la utilització de les TIC per la cerca, selecció i interpretació d’ informació així com pel treball individual i grupal. o L’avaluació serà continuada tenint en compte tot el conjunt: diagnòstica, formativa i sumativa.
  22. 22. Criteris d’avaluació I activitats d’avaluació AVALUACIÓ INICIAL: Serveix per fer un diagnòstic de coneixements previs dels alumnes, detectar concepcions errònies sobre el contingut objecte d’aprenentatge així com per, si s’escau, adequar les estratègies metodològiques i els continguts. En la nostra unitat didàctica l’avaluació inicial es du a terme en les primeres sessions, en concret amb una pluja d’idees, un intent d’agrupament dels animals no guiat pel mestre i, ja en la segona sessió, un conflicte cognitiu per tal que eles alumnes modifiquin els seus esquemes de coneixement a partir de l’observació. AVALUACIÓ FORMATIVA: Es du a terme durant el procés d’aprenentatge i és una eina útil per avaluar l’evolució de la construcció de coneixement dels alumnes i, d’altra banda, serveix al mestre per adequar i millorar la metodologia que utilitza. Al llarg de la unitat didàctica que presentem, cada subapartat del tema central conté activitats formatives per tal d’observar com es desenvolupa la unitat. AVALUACIÓ SUMATIVA O FINAL: Serveix per conèixer el grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge dels alumnes. La nostra unitat didàctica planteja una activitat competencials que ajuda a interpretar el grau d’adquisició de coneixements i competències adquirits: l’exposició oral en grups sobre cadascun dels cinc grups de vertebrats. Tant el mestre com els alumnes l’avaluen amb una rúbrica. Tanmateix, es tindrà en compte tota la feina realitzada amb anterioritat.
  23. 23. Conclusions • Tot i ser conscients que la unitat didàctica està estructurada amb una durada que difícilment podria posar-se a la pràctica en una aula convencional, l’elaboració de la unitat ha sigut enriquidora ja que les dificultats que hem trobat durant el procés ens ha ajudat a ajustar i replantejar constantment les estratègies d’aprenentatge dels continguts. • El plantejament de la unitat a partir de les concepcions errònies dels alumnes ha posat de manifest la importància de presentar els continguts de manera significativa per tal que els alumnes, a través de conflictes cognitius, puguin construir el seu aprenentatge de manera eficient i constructiva. • El principal entrebanc que hem trobat ha sigut trobar el grau just d’aprofundiment dels continguts i saber el nombre d’activitats necessàries per treballar certs aspectes. Basant-nos en els prerequisits conceptuals de l’etapa per a la qual està dissenyada la unitat, hem buscat vies per superar aquestes dificultats a través d’analogies, vídeos, fotografies... • La necessitat de despertar interès en els alumnes per un contingut científic ha fet que intentéssim elaborar activitats motivadores per als alumnes: jocs, experimentacions, visionat de vídeos, etc. • No ha sigut fàcil decidir l’estructura dels diferents continguts del tema. Finalment, hem intentat fer una seqüenciació lògica tenint en compte els continguts previs dels alumnes i que els aspectes tractats en una sessió servissin per comprendre millor els continguts de les sessions posteriors.
  24. 24. ANNEX 1 https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2421801/cos _i_extremitats.htm
  25. 25. ANNEX 2 https://www.youtube.com/watch?v=OSUq-36BmJU
  26. 26. ANNEX 3 https://www.youtube.com/watch?v=LUzTLsf_rVw
  27. 27. ANNEX 4
  28. 28. ANNEX 5 https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/24 21822/com_es_mou_que_.htm
  29. 29. ANNEX 6 Com són les extremitats d’aquests animals? I la seva boca? Com tenen recoberta la pell ? Investigació: Cerca informació i fotografies per indicar i descriure les característiques de les extremitats dels següents animals vertebrats i el seu medi. Pots afegir dibuixos. Animal Nombre d’extremitats Forma ( potes, aletes, ales ) Mans / dits Forma boca Recobriment pell Medi Extremitats superiors Extremitats inferiors Cangur Pingüí Serp Granota Ratpenat Balena tigre Ocell Cocodril tauró
  30. 30. ANNEX 7 Mamífers/ Cetacis Mamífers/ ratpenat AuspeixosRèptilsAmfibis
  31. 31. ANNEX 8
  32. 32. ANNEX 9
  33. 33. ANNEX 10 Completa els diferents tipus de respiració i indica a quin grup de vertebrats pertanyen. Classifica a cada grup els animals de la fitxa d’extremitats.
  34. 34. ANNEX 11 https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2421824/co m_respira_qui_.htm
  35. 35. ANNEX 12
  36. 36. ANNEX 13
  37. 37. ANNEX 14 http://www.youtube.com/watch?v=7aCVrbvstSs&feature=related
  38. 38. ANNEX 15 http://www.youtube.com/watch?v=7aCVrbvstSs&feature=related
  39. 39. ANNEX 16
  40. 40. ANNEX 17
  41. 41. ANNEX 18 RÚBRICA D’EXPOSICIÓ ORAL EN GRUP GRUP Nº: TEMA: COMPONENTS DEL GRUP: CRITERI CONTINGUT Exposen el contingut de manera precisa. Exposen el contingut amb algunes imprecisions o mancances. El contingut està ple d’imprecisions, mancances, errors conceptuals... DISTRIBUCIÓ DE LES INTERVENCIONS El grup es distribueix les intervencions de manera desigual i asimètrica. En general, la durada de les intervencions és igual, tot i que alguns alumnes intervenen massa o massa poc. El grup es distribueix les intervencions de manera equitativa. MATERIAL COMPLEMENTARI El suport visual de l’exposició és nul o, si n’hi ha, és de baixa qualitat. El suport visual de l’exposició és adequat (fotos, dibuixos...) L’exposició s’acompanya de suports visuals especialment atractius i de gran qualitat. INTERÈS L’exposició no aconsegueix mantenir l’ atenció de la classe. L’exposició és interessant però de vegades es fa monòtona. L’exposició atreu l’atenció de la classe i manté l’interès durant tota l’exposició. ESTRUCTURA Sense estructura clara o desencertada. Estructura senzilla però adequada, tot i que podria millorar la categorització o definició d’alguns apartats. Estructura correcta que dóna una idea clara dels apartats. Categorització adequada. VOCALITZACIÓ Costa d’entendre el discurs i seguir l’exposició. Veu clara tot i que de vegades costa d’entendre alguns fragments. Veu clara, volum adequat i bona vocalització. TEMPS Massa llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema. Deficient control del temps. Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps. Temps ajustat al previst. Bon control de la durada. OBSERVACIONS:
  42. 42. ANNEX 19 RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ COMPONENTS DEL GRUP: TEMA: CRITERI SÍ NO Us ha quedat clar tot el que han explicat els vostres companys? En general, el to de veu és l’adequat per poder seguir les seves explicacions? Han fet servir un material atractiu per l’exposició oral (fotos, dibuixos...)? Us ha agradat com ho han explicat? OBSERVACIONS:

  ×