Anaya t 7 la vida a la prehistòria

Eduardo CONNOLLY
Eduardo CONNOLLYMestre d'educació especial en Escola Pública
ANAYA T-7 La vida a la
Prehistòria
Per Antonio Suau Forés, professor
del IES Xarc, curs 2014-15
Index
Introducció
Tasca Inicial
1. Llegeix el text i respon les qüestions.
• Qui era Australopithecus?
• Relaciona l’afirmació segënt amb el text que has
llegit: «La majoria d’Australopithecus no són els
nostres avantpassants, sinó cosins próxims»
1. Observa les il·lustracions.
• Indica diferències entre un goril·la i un ésser humà.
• Enumera els grans èxits en l’evolució humana. Creus
que el bipedisme va ser improtant? Per q´`e?
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
L’evolució
1 La prehistòria i les seves etapes
1.1 La ciència històrica
• a
Historia = Ciència que estudia el passat per
entrendre el present i preparar el futur.
Què estudia? Aspectes polítics, econòmics,
socials, culturals i artístics
L’historiador es demana quines van estar les
cases i les conseqüències dels fets passats.
Prehistòria i Història, depenen de la invenció
de l’escriptura
1.2 Les etapes de la prehistòria
• a
Prehistòria va des de l’aparició dels homínids (4,4
milions d’anys aproximadament) a la invencio de
l’escriptura (3250 aC aprox)
La prehistòria es divideix en etapes:
• Paleolític (pedra antiga) 4,4 milions d’anys a 10.000 a
C aprox.. Comença a desenvolupar-se la fabricació
d’instruments
• Neolític (pedra nova), 10.000 a 4500 aC aprox.
Millora de fabricació d’estris de pedra
• Edat dels metalls, 4.500 a 1.000 aC. Es pot dividir en
• Edat del Coure
• Edat del Bronce
• Edat del Ferro
1.3 Les excavaciones arquològiques
• a
Els arqueòlegs treballen amb fonts:
• restes material (ossos, intruments, etc)
així com restes d’animals i vegetals.
Aquestes restes es troben a excavacions
arqueològiques, extraient diferents capes
del terreny.
Restes estudiades per especialistes que
enllacen totes les dades extretes de restes.
Què poden trobar els arqueòlegs?
Tasques per a progresar
• Resoldre problemes.
1. Calcula els anys que va durar
la preshistòria i cada una de
les seves etapes.
– Quina és la de major durada?
– I la de menor?
2. Indica a quin període de la
prehistòria corresponen les
dates segúents.
– 25.000aC.
– 3.500 aC
– 7.500 aC
• Obtenir informació
3. De les fonts següents, quines
aporten dades sobre els habitants
d’una cova prehistòrica?
a) Un fotografia;
b) Un punxó d’os;
c) Una resta òssia.
• Elaborar una sintesi
4. Amb ajuda del text i de les
il·lustracions, explica en un deu
línes en què consisteix una
excavació arqueològica, quines són
les seues fases i quiens restes s’hi
poden trobar.
2. Origen i evolució de la
humanitat
2.1 L’origen de l’ésser humà
Primats apareixen fa un 65 milions
d’anys
Hominids Grans simis
Orangutans
Ximpanzé
Esser humà Goril·la
2.2 Diferècies entre homínids i
simis
Diferències entre homínids i simis
• Bipedisme i posició erecta = alliberació de
les mans
• Polze separat en la mà = millor capacitat per
agafar les coses
• Augment de la grandaria del cervells i del
crani = augment de la intel·ligència
(desenvolupament de capacitats com pensar,
parlar o fabricar instruments)
2.3 El procés d’hominització
5 a 8 milions d’anys: comença procés d’hominització
(evolució cap al ésser humà actual)
Posible causa: canvi climàtic que provoca deforestació
que, a la vegada, obligarà als primats a baixar dels
arbres i viure al terra.
I ha diverses teories evolutives des de
l’austrolopithecus al ésser humà actual passant per
diferents representants del gènere homo
L’eslabó perdut?
Una branca
fracasada....
L’Australopithecus
LA EVOLUCIÓ
Homo Hàbilis
Homo Erectus
• L’homo erectus va estar el primer
hominid en sortir d’Àfrica.
• Va descobrir com fer i emplear el
foc.
Atapuerca: Homo Ergaster,
• Atapuerca, a Burgos,
és un dels jaciments
més importants pels
antropòlegs perquè
s’han trobat gran
quantitat de restes
humanes de diferents
fases evolutives.
• La 1ª és l’Home
Ergaster
Homo Ergaster
Atapuerca: Homo Ergaster,
Atapuerca: Homo Heidibergensis
• La 2ª és l’Home
Heidibergensis
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Atapuerca:, Homo Antecessor
• La 3ª, Homo Antecessor
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
DISTRIBUCIÓ DE L’HOME
PERL MÓN
• Des d’Àfrica,
l’Homo Erectus
es va extendre
per tot el Vell
Món arrivant
fins a Xina.
Canibalisme
• Se sap que els nostres
avantpassat van
practicar el
canibalisme per les
marques de rossegades
de dents humanes als
ossos d’homes.
L’home de Neandertal
• L’homo Sapiens Neandertalis és
una branca perduda de
l’hominització.
• Va viure a Europa durant
l’època glacial. Acavada aquesta,
no és va adaptar a la nova
situació i va estar substituit per
l’Homo Sapiens Sapiens
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
• Finalment, una nova onada evolutiva,
l’homo Sapiens, va sortir d’Àfrica i
va conquerir tot el món, fins
Amèrica.
L’homo sapiens sapiens
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Tasques per a progressar
• Valorar aportacions
1. Fixa’t en les il·lusracions i compara la capacitat
cranial i els instruments dels hominids. Quies
conclusions n’obtens?
• Comprendre l’espai.
2. Observa el mapa: quines espècies d’hominids
van viure només en Àfrica? Qins van sortir
d’Àfrica i per on es van estendre?
Difusió de l’ésser humà
3. La forma de vida en el
paleolític
3.1 El temps i l’espai
• Paleolític: periode que va des de l’aparició dels primers
homínids (4,4 milions d’anys aC aprox.) fins la descoberta de
l’agricultura i ramaderia (10.000 aC aprox.)
• Origen de l’home va estar Àfrica, a zones càlides.
• Els homínids s’expandiran per Europa i Asia també.
• Els hominids que s’adapten als canvis de climes,
principalment, sobreviuen. Els que no, desapareixen.
• Primers homínids: economia depredadora = s’alimenten de la caça
(bisonts, cèrvols, rens, cavalls mamuts), pesca i recolecció de
plantes (fruites, cereals salvatges, etc) i grans naturals
• Instruments fabricats:
– de pedra treballada amb cops d’altres pedres ( destrals o
bifaços, puntes de fletxa, ganivets, etc)
– d’os i banyes (arpons, hams i agulles).
• Descobriment del foc (1,5 milions d’anys) permet:
- llum calor
- esapnater animals
- cuinar aliments.
- favoreix les realcions socials al seu voltant.
3.2 Les formes de vida
3.3 La societat les creences i
l’art
• Organització social: base = la tribu (20-30 ind).
– Posible cap de tribu (guerrer fort, bruixot o curander
• Vida nómada per la seua vida depredadora
• Habitació: o coves o cabanes
• Creences religioses: adoració forces de la natura; rituals
màgics per afavorir activitats necesaries (caça, fecunditat)
• Activitats artístiques:
– material petit transportable ha arribat als nostres díes
(venus, bastons de comandament, caps d’aimals, adorns,e
tc).
– pintures rupestres (Altamira, Lascaux)
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Tasques per a progresar
• Comprendre la realitat històrica.
1. Què vol dir que l’economia era
depredadora?
• Obtenir informació.
2. Amb l’ajuda del text i de les
il·lustracions, fes una fitx sobre la
vida en el Paleolític. Pautes:
– Habitatges: on vivien) Eren
permanents? Per què?
– Alimentacó: què menjaven i com
ho obetnien?
– Instruments: com fabricaven els
estris de pedra?
– Vestits: com vetien? D’on
obtenien els materials per a
realitzar-los? Ab quins utensilis
els elaboraven?
– Art: quines anifestacions
artístiques feien?
3. El foc s’obenia per fregament i
persucissió. Cerca informació i
explica en què consisteix cda un.
Quin es representa en el dibuix?
4. El paleolític a Espanya
4.1 Els primers habitans
(800.000-5.000 aC)
• Primeres restes.
– Home d’Orce (Granada)
– Homo Antecessor (Atapuerca, Burgos), 800.000
o Posible predecissor dels Neandertals 0
o´relació amb Homo Sapines
o depredador y posiblement canibalisme.
o estris de pedra
• A la penínsla van viure Neandertlas (darrera
colonia a Gibraltar i Asturies) y Sapiens.
4.2 Les manifestacions artístiques
(35.000-5.000 aC)
 Pintures rupestres
– Al final del Paleolític
– Posible significat religós.
– Localitzacións i tipus
o Zona Cantàbrica
• a coves de difícil accés. Bona conservació: Altamira (Cantabria),
Tito Bustillo (Asturies)
• animals, realisme, color (vermell, ocre)
o Zona Mediterrània
• a coves: Cogull (Lleida), Valltorta (Castelló)
• representacions escenes de caça, esquematisme, colors vermell i
negre.
Exemples d’art paleolític a
Espanya
La pintura rupestre va sorgir fa uns 35.000 anys. A
Espanya es distingueixen dues zones:
•La zona cantàbrica: Altamira (i d’altres).
Representaciones d’animals amb gran realisme i de
gran tamany (A) i mans (B). També simbols
estranys. Interpretació: posible caràcter magic-
religios.
• La zona mediterrània: pintures esquemàtiques on
apareixen figures humanes (escenes de dansa a
Cogull (C) i de caça a Valltorta.
Tasques per a progressar
• Valorar aportacions
1. Homo antecessor es considera el primer europeu. Explica
per què.
• Utilitzar estratèges
2. Compara les pintures de les zones cantàbrica i
mediterrània: què representen, com es pinta, quins colors
s’utilitzen, on es localitzen, etc.
5. La forma de vida en el neolític
5.1 El temps i l’espai
• Neolític, 10.000-4.500 aprox.
– Inici de l’agricultura i ramaderia
– Creixent Fèrtil i des d’allí s’extens a planures de
grans rius Tigris i Eufrates, Nil, Indo, Yang-tse.
– Apareix de forma independent a Amèrica.
5.2 Les formes de vida.
• Fi darrera glaciació: les homes cerquen noves formes de
trobar aliment: adeprenene agriculturaa i ramaderia =
economia productora.
•Agricultura: homes aprenen que llavors enterrades i
regades poden produïr noves plantes. Arros i blat
principalment a l’inici.
• Ramaderia: aprenen domesticar animals i criar-los en lloc
de caçar-los. Primers. Els cans. Aprofitament de cuir i llana
per vestit.
• Anomenem canvis com Revolució Neolítica
• Instruments de pedra però pulimentada i adaptats a
noves tasques agrícoles.(arada de pedra, falçs per segar,
molins de ma,e tc).
5.3.1 La societat, les creences i
l’art
• Economia productora permet augment població
• Vida passa a ésser sedentaria. Aparició dels poblats (cabanes de
canyes, branques i després de pedra tova.
• Especialització del treball
• Augment de les desigualtats socials
• Creences religioses: culte als astres (calendaris per saber quan s’ha
de sembrar, quan recollir), deesa mare (fertilitat del camp) i als
morts.
•Manifestació artística més important: la ceràmica (formes variades)
5.3.2 Les creences i l’art
• Creences religioses: culte als
astres (calendaris per saber
quan s’ha de sembrar, quan
recollir), deesa mare (fertilitat
del camp) i als morts.
•Manifestació artística més
important: la ceràmica (formes
variades)
Tasques per a progressar
• Compredre la realitat històrica
1. Per què l’econoia del neolític era
productora?
2. Dels invents següents, indica
quins es van produir en el
neolític: a) arpó; b) aixada; c)
falç; d) foc, e) ceràmica, f) molí
de ma.
• Obtenir informació
3. Amb l’ajuda del text i de les
Il·lustracions, elabora una fitxa
sobre la forma de vida en el
neolític. Pautes:
– habitatges. On vivien? Eren permanents?
Per què?
– alimentació: com obtenien els aliments?
–Instruments: quins nous esris van ser
necessaris i per a què s’utilitzaven?
–Vestts: com vestien? D’on obtenien els
materials per a realitzar-los i amb quins
utensilis ls elaboraven?
–Art: quina va ser la anifestació artística
principal?
6. La forma de vida a l’Edat dels
Metalls
6.1 El temps i l’espai
• Edat dels Metalls (4.500 fins 1.000 aC aprox)
• Coure (4.500 a 2.200 aC aprox)
• Surt al Creixent Fèrtil
• Objetes d’adorn principalment
• Bronze (2.200 –1.500 aC aprox)
• Aliatge de coure i estany
• Ferro (1.500 en avant)
• Descobriment de l’escriptrura. Inici Història
6.2 Les activitats
econòmiques i els invents
• Agricultura i ramaderia, base economia.
• Invent de l’arada tirada per bous: més terra
llaurada
• Metalls: permet millora d’estris (aixades i falç;
armes; altres utensilis.
• Tècniques de treball del metall, es
perfeccionen.
1. Treballa en fred, gopejant amb martell
2. Forja, calentant metall abans de golpejar
3. Fosa, fonent metall i donant-li forma amb
motllos.
•
6.2 Les activitats econòmiques i
els invents
• Els poblats es fortifiquen: lluita per
les terres i materies primeres
• L’artesania: millora els teixits de lli i
llana; ceràmica millora més per
l’invent del torn.
• Comerç: comença el comerç a llarga
distància cercant materies primeres i
de luxe.
• terrestre: millora per invenció
roda
• marítim: millora amb invenció
vela.
Tasques per a progresar
 Comprendre la realitat històrica.
1. Relaciona les característiques
següents amb una fase de l’edat
dels metalla:
a) Objectes d’adorn;
b) 4.500 aC;
c) Creixent Fèrtil
 Valorar les aportacions culturals.
2. A La torca és un adorn, realitzat en
metall, que té forma de ferradura.
Quin e pot ser l’us? Actualment
s’utilitzen aquest tipus d’adorns?
 Produïr textos.
3. Redacta un tet breu sobre els
invents que es van produir en
l’edat dels metalls i els
avantatges que vn suposar.
4. Explica com va evolubionar les
tècniques metal·lurgiques.
7. La forma de vida en l’edat dels
metalls (II)
7.1 Les transformacions socials
• Augment de la població.
• Aparicio primeres petites ciutats, algunes
s’enmurallen per defensar-se (lluita pel
control dels metalls)
• Societat més complexa.
• especialització del treball
• jerarquització social
• Augment de les diferencies socials (rics
i pobres)
7.2 L’art en l’edat dels metalls
• Primeres manifestaciones
arqueològqiques
• Monuments megalítics: menhir i
alineaments, cromlec, dolmens i els
més complexos dolmens de cambra.
Tasques per a progressar
• Comprendre la realitat històrica
1. Escriu tres transformacions socials provocades per
la metal·lurgia
• Conèixer manifestacions artístiques
2. Quines diferències hi ha entre unmenhir, un
alienament i un cromlec?
Tasques per a progressar
• Obtenir informació
3. Observa les il·lustracionse i respon:
Com es transportaven els grans blocs de
pedra? Com s’´lçaven? Quin monument
s’està construint i per a què servía?
• Planifiar treball
4. Cerca en internet informació sobre un
monument megalític i elabora una fitxa
amb les seves característiques.
8. El neolític i la metal·lúrgia en
Espanya
8.1 El neolític (5.000-
2500 aC)
• El Neolític arriba a la Península Ibèrica per dos
rutes
• Mediterrània
• Nord d’Àfrica
• Priimeres cultures Neolitiques
•Catalunya (cultura dels vasos de forma
quadrada)
• Ansalusia (cultura d’Almeria)
• Manifestació principal: ceràmica. Varios tipus
però els més freqüents:
• decorada amb incissions fetes amb petxina
d’un molusc
• polida per deixar superfície lisa.
8.2 L’edat dels metalls (2500- 1er
mil·leni aC)
• Arriba a la Península pels pobles procedents de la
mediterrània Oriental que arribarien a les costes sud
i est.
• Metal·luriga del coure (2500-2000 aC)
•Los Millares (Almeria): poblats
enmurallatas, arquitectura megalítica
(dolmens i sepulcres de corredor
(“coves”) com la de Menga o El
Romeral.(Antequera, Málaga)
• Metal·lurgia del bronze (2000-1000 aC)
•El Argar (Almeria i Granada).
Enterraments individuals en fosses
ogerres.
• Illes Balears: onstruccions
megal·litiques diferents a les peninsulars
(Taules, navetes Talaiots)
• Metal·lugia del ferro (1.000-èpoc aromana)
• introduida pels celtes i pobles
colonitzadors (fenicis i grecs)
• Introducció de l’esccriptur.
Tasques per a progressar
• Localitzar informació
1. Localitza en un mapa de la Península les cultures
neolítiques i metal·lúrgiques.
• Utilitzar estratègies
2. Relaciona amb les metal·lúrqies del coure, bronze o
ferro: a) celtes; b) El argar; c) Los millares; d) Fenicis
i grecs.
Tasques per a progressar (II)
• Conèixer manifestacions
artístiques
3. Amb l’ajuda de les
fotografies, explic com
són una taula, un
talaiot i una naveta.
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
9. La prehistòria a les Illes
Balears (I)
• Poblament més tardà dona una periodització diferent.
• arcaic
• pretalaiòtic
• talaiotic
9.1 El periode arcaic: els primers
probladors
• Primers probladors de Balears: data
desconeguda. Van des de 3.000 anys
fins a 7.000 anys aC
• No es sap d’on van venir. El que diu el
llibre (àrees pirinenques i sud de Frnça
es una soberana tonteria)
• Poques restes materials (puntes e sílex,
agulles d’os, etc)
• Vivirien de la caça (Myotragus).
9.2 El pretalaiòtic, 2500-1300 C
• Introducció d’innovacions des de península i Mediterrània oriental.
• Ceràmic decorada llisa (dimensions reduïdes)
• Petits objectes de pedra i os, eines de coure i bronze. Posible població estable a les
Pitiuses.
• Viuen a : coves naturals, coves artificials de tipologia diversa (hipogeus).
• Aparicio de cases de nou tipus, amb parets de pedra (navetes) en forma de ferradura
allargada
• A Mallorca, per habitatge
• a Menorca, per enterrament (N. Dels Tudons)
• Activitats econòmiques: agricultura de cereals i ramadería (ovelles i cabres).
Perduració d’activitats pre-neolítiques (caça, pesca i recol·lecció)
Tasques per progressar
• Dominar continguts foamentals.
1. Quins són les construccions més caraterísitques de
l’època pretalaiòtica?
• Comprendre l’espai
2. On es troben els jaciments del pretalaòtic?
• Produïr textos
3. Fes una relació dels instruments i les eines que
empraven les societats pretlaòtiques.
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
10. La prehistòria a les Illes
Balears (II)
9.3 El talaiòtic (1.300 aC- 123 aC
aprox)
• Canvis a Mallorca i Menorca a causa:
•:Arribada de pobles de la M.
Oriental
• Otras.
• Talaiot, construcció típica
• Fortificació dels poblats (muralles
ciclòpeas)
• A Menorca, monument pecculiar: taules.
• Utensilis talaiotics:
• armes de bronzo i ferro. Significat:
societat militar i jerarquitzada
• Ceràmiques:llisa i més gruixuda.
Tasques per a progressar
• Dominar continguts fonamentals
1. On apareixen les taules? Qina n’era la funció?
• Elaborar síntesis
2. Amb l’ajuda del text, elabora unacronologia dels diferents
periodes en què ses divideix la prehistòria de les Illes
Balears?
• Comprendre l’espai
3. On es troben els jaciments del periode talaiòtic?
• Produïr textos
4. Descriu, amb les teves pròpies paraules en què consistia
un talaiot.
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Comprova les teves
competències• Usar vocabulari adequat
1. Escru la definició dels conceptes següents:
- Arquietectura megalítica - Paleolític - Homo antecessor - Prehistòria
- Venus paleolítica - metal·lurgia.
• Produir textos escrits
2. Explica les diferències que hi ha enre una economía depredadora i una altra de
productora.
En la teva resposta has d’incloure, com a minim, els termes següents.
- caça - pesca -recol·lecció - Alimentació - recusos - economía
-Agricultura - reamaderia - revolució Neolítica
3. Reacta un text de cinc linies on exlpiquis la importància que van tenir aquests
invents per als ésser humans de la seva època:
- el foc - l’arada
• Organitzar informació temporal.
4. Ordena cronològicament les expècies d’hominids següents:
5. Relaciona els fets hitòrics següents am el seu periode corresponent: paleolític (P),
neolític (N) o edat dels Metalls (EM):
- invenció de l’agricultura i la ramadería
- Descoerta del foc
- Invenció del torn de terrisser
Comprova les teves
competències
6. Assigna les imatges inferiors a uná època de la prehistòria. Explica què representa
caaimatge, de quin material està realitzada i per a què servia.
Comprova les teves
competències
• Sintetitzari organitzar la informació
7. Organitza i resumeix, en un quadre con el superior, les difer’encies que hi ha
entre les diverses espècies d’hominids
• Relacionar informacions
8. Emparella cada definició amb el seu terme:
Definicios:
1. Progressiva adquisió dels trets propis del hominids.
2. Divisió del treball entre el s membres d’una societat.
3. Gran pedra clavada verticalmente en terra.
4. Pintura realitzada sobre les parets i els sostres de coves o abrics rocosos.
Termes:
A. Menhir.
B. Especialització.
C. Rupestre.
D. Procés d’hominització.
Comprova les teves
competències
Comprova les teves
competències
• Conèixer maniestacions artítiques
9. Demostra els teus coneixements sore l’art
prehistòric. Per a això, respon les
preguntes relacionades amb la imatge
inferior:
– Què és’
– A quin periíodre de la prehist`roria
correspon?
– Com es va construir?
– Qina funció tenia?
1 de 85

Recomendados

La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaEduardo CONNOLLY
1.6K vistas52 diapositivas
La PrehistòRia por
La PrehistòRiaLa PrehistòRia
La PrehistòRiaalope3752
942 vistas10 diapositivas
Tema 9 La Prehistòria por
Tema 9 La PrehistòriaTema 9 La Prehistòria
Tema 9 La Prehistòriacsantan2
5.8K vistas72 diapositivas
Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana) por
Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)
Una mica historia (de la Prehistòria a l'Edat mitjana)lpavon8
4.9K vistas84 diapositivas
9 la prehistòria por
9 la prehistòria9 la prehistòria
9 la prehistòriaisabelbelmonte
1.4K vistas13 diapositivas
La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaMar Burgada
2.1K vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tema 9. la prehistòria mariona por
Tema 9. la prehistòria marionaTema 9. la prehistòria mariona
Tema 9. la prehistòria marionaIES VIDRERES
11.7K vistas71 diapositivas
La Prehistòria por
La PrehistòriaLa Prehistòria
La PrehistòriaJoan Camps Pons
4.8K vistas70 diapositivas
La Prehistoria por
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoriarogembak
18.9K vistas20 diapositivas
La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaGemma Ajenjo Rodriguez
3.1K vistas30 diapositivas
Presentació neus i maria b por
Presentació  neus i maria bPresentació  neus i maria b
Presentació neus i maria beduardriudavets
1.3K vistas8 diapositivas
Prehistòria por
PrehistòriaPrehistòria
PrehistòriaCarles Olmedo Quirós
20.7K vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tema 9. la prehistòria mariona por IES VIDRERES
Tema 9. la prehistòria marionaTema 9. la prehistòria mariona
Tema 9. la prehistòria mariona
IES VIDRERES11.7K vistas
La Prehistoria por rogembak
La PrehistoriaLa Prehistoria
La Prehistoria
rogembak18.9K vistas
Paleolitics por paulaa7
PaleoliticsPaleolitics
Paleolitics
paulaa74.5K vistas
Prehistoria 4t por fragarlop
Prehistoria 4tPrehistoria 4t
Prehistoria 4t
fragarlop1.8K vistas
La prehistòria por mflore22
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
mflore225.2K vistas
La Prehistòria. 3r i 4rt por martin_ros
La Prehistòria. 3r i 4rtLa Prehistòria. 3r i 4rt
La Prehistòria. 3r i 4rt
martin_ros1.7K vistas
Anaya t 7 la vida a la prehistòria por IES Xarc
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
IES Xarc2.5K vistas
Treball alumnes 2013-2014: Paleolitic por Erica Ztz
Treball alumnes 2013-2014: PaleoliticTreball alumnes 2013-2014: Paleolitic
Treball alumnes 2013-2014: Paleolitic
Erica Ztz2.2K vistas
Unitat 9 prehistòria por David de A
Unitat 9 prehistòriaUnitat 9 prehistòria
Unitat 9 prehistòria
David de A4.7K vistas

Destacado

Les primeres civilitzacions (inacabat) por
Les primeres civilitzacions (inacabat)Les primeres civilitzacions (inacabat)
Les primeres civilitzacions (inacabat)Eduardo CONNOLLY
1K vistas28 diapositivas
El relleu exemples por
El relleu exemplesEl relleu exemples
El relleu exemplesEduardo CONNOLLY
3.4K vistas41 diapositivas
La formació del relleu por
La formació del relleuLa formació del relleu
La formació del relleuEduardo CONNOLLY
1.4K vistas21 diapositivas
Ens orientam por
Ens orientamEns orientam
Ens orientamEduardo CONNOLLY
2.4K vistas39 diapositivas
El sector primari por
El sector primariEl sector primari
El sector primariEduardo CONNOLLY
8.4K vistas75 diapositivas
Antic Egipte por
Antic Egipte Antic Egipte
Antic Egipte Eduardo CONNOLLY
5.6K vistas79 diapositivas

Destacado(20)

Les primeres civilitzacions (inacabat) por Eduardo CONNOLLY
Les primeres civilitzacions (inacabat)Les primeres civilitzacions (inacabat)
Les primeres civilitzacions (inacabat)
Eduardo CONNOLLY1K vistas
El medi fisic i els seus elements la terra por Eduardo CONNOLLY
El medi fisic i els seus elements la terraEl medi fisic i els seus elements la terra
El medi fisic i els seus elements la terra
Eduardo CONNOLLY2K vistas

Similar a Anaya t 7 la vida a la prehistòria

La història de la humanitat por
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitatFotosorpina
2.4K vistas18 diapositivas
1humanitatprehis1 por
1humanitatprehis11humanitatprehis1
1humanitatprehis1jesus gutierrez
408 vistas15 diapositivas
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria por
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriaPreguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriavolcabisaroques
2.4K vistas3 diapositivas
Treball prehistòria conjunt por
Treball prehistòria conjuntTreball prehistòria conjunt
Treball prehistòria conjuntEvaBlanch
573 vistas45 diapositivas

Similar a Anaya t 7 la vida a la prehistòria(20)

La història de la humanitat por Fotosorpina
La història de la humanitatLa història de la humanitat
La història de la humanitat
Fotosorpina2.4K vistas
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria por volcabisaroques
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriaPreguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria
volcabisaroques2.4K vistas
Treball prehistòria conjunt por EvaBlanch
Treball prehistòria conjuntTreball prehistòria conjunt
Treball prehistòria conjunt
EvaBlanch573 vistas
Tema 11 el paleolític por molives3
Tema 11 el paleolíticTema 11 el paleolític
Tema 11 el paleolític
molives31.5K vistas
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític por Guillem Barceló
Tema 3 La Prehistòria 1: PaleolíticTema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Tema 3 La Prehistòria 1: Paleolític
Guillem Barceló2.6K vistas
Tema 1. la prehistòria por mabr36
Tema 1. la prehistòriaTema 1. la prehistòria
Tema 1. la prehistòria
mabr3613.1K vistas
Hominidsacatalunya2 1211302337833670 9 por ges_c_tarda
Hominidsacatalunya2 1211302337833670 9Hominidsacatalunya2 1211302337833670 9
Hominidsacatalunya2 1211302337833670 9
ges_c_tarda666 vistas
Prehistoria por Oriol
PrehistoriaPrehistoria
Prehistoria
Oriol2.6K vistas
Els Primers Humans por alope3752
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humans
alope37521.4K vistas
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS por Ferran Mistelera
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSUnitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Ferran Mistelera147 vistas

Más de Eduardo CONNOLLY

Mascarillas y medidores por
Mascarillas y medidoresMascarillas y medidores
Mascarillas y medidoresEduardo CONNOLLY
643 vistas12 diapositivas
El medi físic i els seus elements sistema solar por
El medi físic i els seus elements sistema solarEl medi físic i els seus elements sistema solar
El medi físic i els seus elements sistema solarEduardo CONNOLLY
1.4K vistas15 diapositivas
El imperi roma repàs per 2on por
El imperi roma repàs per 2onEl imperi roma repàs per 2on
El imperi roma repàs per 2onEduardo CONNOLLY
1.8K vistas34 diapositivas
Prova de la resta por
Prova de la restaProva de la resta
Prova de la restaEduardo CONNOLLY
12.9K vistas3 diapositivas
Recerca de recursos a internet útils pels mestres por
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestresEduardo CONNOLLY
22.7K vistas12 diapositivas
La organización juvenil española pionera del buceo en España por
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaLa organización juvenil española pionera del buceo en España
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaEduardo CONNOLLY
2.7K vistas49 diapositivas

Más de Eduardo CONNOLLY(11)

El medi físic i els seus elements sistema solar por Eduardo CONNOLLY
El medi físic i els seus elements sistema solarEl medi físic i els seus elements sistema solar
El medi físic i els seus elements sistema solar
Eduardo CONNOLLY1.4K vistas
Recerca de recursos a internet útils pels mestres por Eduardo CONNOLLY
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestres
Eduardo CONNOLLY22.7K vistas
La organización juvenil española pionera del buceo en España por Eduardo CONNOLLY
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaLa organización juvenil española pionera del buceo en España
La organización juvenil española pionera del buceo en España
Eduardo CONNOLLY2.7K vistas
Vols ser milionari unió europea. por Eduardo CONNOLLY
Vols ser milionari unió europea.Vols ser milionari unió europea.
Vols ser milionari unió europea.
Eduardo CONNOLLY2.6K vistas
Vols ser milionari relleu d'espanya por Eduardo CONNOLLY
Vols ser milionari relleu d'espanyaVols ser milionari relleu d'espanya
Vols ser milionari relleu d'espanya
Eduardo CONNOLLY2.7K vistas
Fra Juníper Serra: 300 aniversari por Eduardo CONNOLLY
Fra Juníper Serra: 300 aniversariFra Juníper Serra: 300 aniversari
Fra Juníper Serra: 300 aniversari
Eduardo CONNOLLY3.7K vistas
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca) por Eduardo CONNOLLY
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)
Eduardo CONNOLLY5.3K vistas

Anaya t 7 la vida a la prehistòria

 • 1. ANAYA T-7 La vida a la Prehistòria Per Antonio Suau Forés, professor del IES Xarc, curs 2014-15
 • 4. Tasca Inicial 1. Llegeix el text i respon les qüestions. • Qui era Australopithecus? • Relaciona l’afirmació segënt amb el text que has llegit: «La majoria d’Australopithecus no són els nostres avantpassants, sinó cosins próxims» 1. Observa les il·lustracions. • Indica diferències entre un goril·la i un ésser humà. • Enumera els grans èxits en l’evolució humana. Creus que el bipedisme va ser improtant? Per q´`e?
 • 7. 1 La prehistòria i les seves etapes
 • 8. 1.1 La ciència històrica • a Historia = Ciència que estudia el passat per entrendre el present i preparar el futur. Què estudia? Aspectes polítics, econòmics, socials, culturals i artístics L’historiador es demana quines van estar les cases i les conseqüències dels fets passats. Prehistòria i Història, depenen de la invenció de l’escriptura
 • 9. 1.2 Les etapes de la prehistòria • a Prehistòria va des de l’aparició dels homínids (4,4 milions d’anys aproximadament) a la invencio de l’escriptura (3250 aC aprox) La prehistòria es divideix en etapes: • Paleolític (pedra antiga) 4,4 milions d’anys a 10.000 a C aprox.. Comença a desenvolupar-se la fabricació d’instruments • Neolític (pedra nova), 10.000 a 4500 aC aprox. Millora de fabricació d’estris de pedra • Edat dels metalls, 4.500 a 1.000 aC. Es pot dividir en • Edat del Coure • Edat del Bronce • Edat del Ferro
 • 10. 1.3 Les excavaciones arquològiques • a Els arqueòlegs treballen amb fonts: • restes material (ossos, intruments, etc) així com restes d’animals i vegetals. Aquestes restes es troben a excavacions arqueològiques, extraient diferents capes del terreny. Restes estudiades per especialistes que enllacen totes les dades extretes de restes.
 • 11. Què poden trobar els arqueòlegs?
 • 12. Tasques per a progresar • Resoldre problemes. 1. Calcula els anys que va durar la preshistòria i cada una de les seves etapes. – Quina és la de major durada? – I la de menor? 2. Indica a quin període de la prehistòria corresponen les dates segúents. – 25.000aC. – 3.500 aC – 7.500 aC • Obtenir informació 3. De les fonts següents, quines aporten dades sobre els habitants d’una cova prehistòrica? a) Un fotografia; b) Un punxó d’os; c) Una resta òssia. • Elaborar una sintesi 4. Amb ajuda del text i de les il·lustracions, explica en un deu línes en què consisteix una excavació arqueològica, quines són les seues fases i quiens restes s’hi poden trobar.
 • 13. 2. Origen i evolució de la humanitat
 • 14. 2.1 L’origen de l’ésser humà Primats apareixen fa un 65 milions d’anys Hominids Grans simis Orangutans Ximpanzé Esser humà Goril·la
 • 15. 2.2 Diferècies entre homínids i simis Diferències entre homínids i simis • Bipedisme i posició erecta = alliberació de les mans • Polze separat en la mà = millor capacitat per agafar les coses • Augment de la grandaria del cervells i del crani = augment de la intel·ligència (desenvolupament de capacitats com pensar, parlar o fabricar instruments)
 • 16. 2.3 El procés d’hominització 5 a 8 milions d’anys: comença procés d’hominització (evolució cap al ésser humà actual) Posible causa: canvi climàtic que provoca deforestació que, a la vegada, obligarà als primats a baixar dels arbres i viure al terra. I ha diverses teories evolutives des de l’austrolopithecus al ésser humà actual passant per diferents representants del gènere homo
 • 21. Homo Erectus • L’homo erectus va estar el primer hominid en sortir d’Àfrica. • Va descobrir com fer i emplear el foc.
 • 22. Atapuerca: Homo Ergaster, • Atapuerca, a Burgos, és un dels jaciments més importants pels antropòlegs perquè s’han trobat gran quantitat de restes humanes de diferents fases evolutives. • La 1ª és l’Home Ergaster Homo Ergaster
 • 24. Atapuerca: Homo Heidibergensis • La 2ª és l’Home Heidibergensis
 • 26. Atapuerca:, Homo Antecessor • La 3ª, Homo Antecessor
 • 28. DISTRIBUCIÓ DE L’HOME PERL MÓN • Des d’Àfrica, l’Homo Erectus es va extendre per tot el Vell Món arrivant fins a Xina.
 • 29. Canibalisme • Se sap que els nostres avantpassat van practicar el canibalisme per les marques de rossegades de dents humanes als ossos d’homes.
 • 30. L’home de Neandertal • L’homo Sapiens Neandertalis és una branca perduda de l’hominització. • Va viure a Europa durant l’època glacial. Acavada aquesta, no és va adaptar a la nova situació i va estar substituit per l’Homo Sapiens Sapiens
 • 32. • Finalment, una nova onada evolutiva, l’homo Sapiens, va sortir d’Àfrica i va conquerir tot el món, fins Amèrica. L’homo sapiens sapiens
 • 34. Tasques per a progressar • Valorar aportacions 1. Fixa’t en les il·lusracions i compara la capacitat cranial i els instruments dels hominids. Quies conclusions n’obtens? • Comprendre l’espai. 2. Observa el mapa: quines espècies d’hominids van viure només en Àfrica? Qins van sortir d’Àfrica i per on es van estendre?
 • 36. 3. La forma de vida en el paleolític
 • 37. 3.1 El temps i l’espai • Paleolític: periode que va des de l’aparició dels primers homínids (4,4 milions d’anys aC aprox.) fins la descoberta de l’agricultura i ramaderia (10.000 aC aprox.) • Origen de l’home va estar Àfrica, a zones càlides. • Els homínids s’expandiran per Europa i Asia també. • Els hominids que s’adapten als canvis de climes, principalment, sobreviuen. Els que no, desapareixen.
 • 38. • Primers homínids: economia depredadora = s’alimenten de la caça (bisonts, cèrvols, rens, cavalls mamuts), pesca i recolecció de plantes (fruites, cereals salvatges, etc) i grans naturals • Instruments fabricats: – de pedra treballada amb cops d’altres pedres ( destrals o bifaços, puntes de fletxa, ganivets, etc) – d’os i banyes (arpons, hams i agulles). • Descobriment del foc (1,5 milions d’anys) permet: - llum calor - esapnater animals - cuinar aliments. - favoreix les realcions socials al seu voltant. 3.2 Les formes de vida
 • 39. 3.3 La societat les creences i l’art • Organització social: base = la tribu (20-30 ind). – Posible cap de tribu (guerrer fort, bruixot o curander • Vida nómada per la seua vida depredadora • Habitació: o coves o cabanes • Creences religioses: adoració forces de la natura; rituals màgics per afavorir activitats necesaries (caça, fecunditat) • Activitats artístiques: – material petit transportable ha arribat als nostres díes (venus, bastons de comandament, caps d’aimals, adorns,e tc). – pintures rupestres (Altamira, Lascaux)
 • 41. Tasques per a progresar • Comprendre la realitat històrica. 1. Què vol dir que l’economia era depredadora? • Obtenir informació. 2. Amb l’ajuda del text i de les il·lustracions, fes una fitx sobre la vida en el Paleolític. Pautes: – Habitatges: on vivien) Eren permanents? Per què? – Alimentacó: què menjaven i com ho obetnien? – Instruments: com fabricaven els estris de pedra? – Vestits: com vetien? D’on obtenien els materials per a realitzar-los? Ab quins utensilis els elaboraven? – Art: quines anifestacions artístiques feien? 3. El foc s’obenia per fregament i persucissió. Cerca informació i explica en què consisteix cda un. Quin es representa en el dibuix?
 • 42. 4. El paleolític a Espanya
 • 43. 4.1 Els primers habitans (800.000-5.000 aC) • Primeres restes. – Home d’Orce (Granada) – Homo Antecessor (Atapuerca, Burgos), 800.000 o Posible predecissor dels Neandertals 0 o´relació amb Homo Sapines o depredador y posiblement canibalisme. o estris de pedra • A la penínsla van viure Neandertlas (darrera colonia a Gibraltar i Asturies) y Sapiens.
 • 44. 4.2 Les manifestacions artístiques (35.000-5.000 aC)  Pintures rupestres – Al final del Paleolític – Posible significat religós. – Localitzacións i tipus o Zona Cantàbrica • a coves de difícil accés. Bona conservació: Altamira (Cantabria), Tito Bustillo (Asturies) • animals, realisme, color (vermell, ocre) o Zona Mediterrània • a coves: Cogull (Lleida), Valltorta (Castelló) • representacions escenes de caça, esquematisme, colors vermell i negre.
 • 45. Exemples d’art paleolític a Espanya La pintura rupestre va sorgir fa uns 35.000 anys. A Espanya es distingueixen dues zones: •La zona cantàbrica: Altamira (i d’altres). Representaciones d’animals amb gran realisme i de gran tamany (A) i mans (B). També simbols estranys. Interpretació: posible caràcter magic- religios. • La zona mediterrània: pintures esquemàtiques on apareixen figures humanes (escenes de dansa a Cogull (C) i de caça a Valltorta.
 • 46. Tasques per a progressar • Valorar aportacions 1. Homo antecessor es considera el primer europeu. Explica per què. • Utilitzar estratèges 2. Compara les pintures de les zones cantàbrica i mediterrània: què representen, com es pinta, quins colors s’utilitzen, on es localitzen, etc.
 • 47. 5. La forma de vida en el neolític
 • 48. 5.1 El temps i l’espai • Neolític, 10.000-4.500 aprox. – Inici de l’agricultura i ramaderia – Creixent Fèrtil i des d’allí s’extens a planures de grans rius Tigris i Eufrates, Nil, Indo, Yang-tse. – Apareix de forma independent a Amèrica.
 • 49. 5.2 Les formes de vida. • Fi darrera glaciació: les homes cerquen noves formes de trobar aliment: adeprenene agriculturaa i ramaderia = economia productora. •Agricultura: homes aprenen que llavors enterrades i regades poden produïr noves plantes. Arros i blat principalment a l’inici. • Ramaderia: aprenen domesticar animals i criar-los en lloc de caçar-los. Primers. Els cans. Aprofitament de cuir i llana per vestit. • Anomenem canvis com Revolució Neolítica • Instruments de pedra però pulimentada i adaptats a noves tasques agrícoles.(arada de pedra, falçs per segar, molins de ma,e tc).
 • 50. 5.3.1 La societat, les creences i l’art • Economia productora permet augment població • Vida passa a ésser sedentaria. Aparició dels poblats (cabanes de canyes, branques i després de pedra tova. • Especialització del treball • Augment de les desigualtats socials • Creences religioses: culte als astres (calendaris per saber quan s’ha de sembrar, quan recollir), deesa mare (fertilitat del camp) i als morts. •Manifestació artística més important: la ceràmica (formes variades)
 • 51. 5.3.2 Les creences i l’art • Creences religioses: culte als astres (calendaris per saber quan s’ha de sembrar, quan recollir), deesa mare (fertilitat del camp) i als morts. •Manifestació artística més important: la ceràmica (formes variades)
 • 52. Tasques per a progressar • Compredre la realitat històrica 1. Per què l’econoia del neolític era productora? 2. Dels invents següents, indica quins es van produir en el neolític: a) arpó; b) aixada; c) falç; d) foc, e) ceràmica, f) molí de ma. • Obtenir informació 3. Amb l’ajuda del text i de les Il·lustracions, elabora una fitxa sobre la forma de vida en el neolític. Pautes: – habitatges. On vivien? Eren permanents? Per què? – alimentació: com obtenien els aliments? –Instruments: quins nous esris van ser necessaris i per a què s’utilitzaven? –Vestts: com vestien? D’on obtenien els materials per a realitzar-los i amb quins utensilis ls elaboraven? –Art: quina va ser la anifestació artística principal?
 • 53. 6. La forma de vida a l’Edat dels Metalls
 • 54. 6.1 El temps i l’espai • Edat dels Metalls (4.500 fins 1.000 aC aprox) • Coure (4.500 a 2.200 aC aprox) • Surt al Creixent Fèrtil • Objetes d’adorn principalment • Bronze (2.200 –1.500 aC aprox) • Aliatge de coure i estany • Ferro (1.500 en avant) • Descobriment de l’escriptrura. Inici Història
 • 55. 6.2 Les activitats econòmiques i els invents • Agricultura i ramaderia, base economia. • Invent de l’arada tirada per bous: més terra llaurada • Metalls: permet millora d’estris (aixades i falç; armes; altres utensilis. • Tècniques de treball del metall, es perfeccionen. 1. Treballa en fred, gopejant amb martell 2. Forja, calentant metall abans de golpejar 3. Fosa, fonent metall i donant-li forma amb motllos. •
 • 56. 6.2 Les activitats econòmiques i els invents • Els poblats es fortifiquen: lluita per les terres i materies primeres • L’artesania: millora els teixits de lli i llana; ceràmica millora més per l’invent del torn. • Comerç: comença el comerç a llarga distància cercant materies primeres i de luxe. • terrestre: millora per invenció roda • marítim: millora amb invenció vela.
 • 57. Tasques per a progresar  Comprendre la realitat històrica. 1. Relaciona les característiques següents amb una fase de l’edat dels metalla: a) Objectes d’adorn; b) 4.500 aC; c) Creixent Fèrtil  Valorar les aportacions culturals. 2. A La torca és un adorn, realitzat en metall, que té forma de ferradura. Quin e pot ser l’us? Actualment s’utilitzen aquest tipus d’adorns?  Produïr textos. 3. Redacta un tet breu sobre els invents que es van produir en l’edat dels metalls i els avantatges que vn suposar. 4. Explica com va evolubionar les tècniques metal·lurgiques.
 • 58. 7. La forma de vida en l’edat dels metalls (II)
 • 59. 7.1 Les transformacions socials • Augment de la població. • Aparicio primeres petites ciutats, algunes s’enmurallen per defensar-se (lluita pel control dels metalls) • Societat més complexa. • especialització del treball • jerarquització social • Augment de les diferencies socials (rics i pobres)
 • 60. 7.2 L’art en l’edat dels metalls • Primeres manifestaciones arqueològqiques • Monuments megalítics: menhir i alineaments, cromlec, dolmens i els més complexos dolmens de cambra.
 • 61. Tasques per a progressar • Comprendre la realitat històrica 1. Escriu tres transformacions socials provocades per la metal·lurgia • Conèixer manifestacions artístiques 2. Quines diferències hi ha entre unmenhir, un alienament i un cromlec?
 • 62. Tasques per a progressar • Obtenir informació 3. Observa les il·lustracionse i respon: Com es transportaven els grans blocs de pedra? Com s’´lçaven? Quin monument s’està construint i per a què servía? • Planifiar treball 4. Cerca en internet informació sobre un monument megalític i elabora una fitxa amb les seves característiques.
 • 63. 8. El neolític i la metal·lúrgia en Espanya
 • 64. 8.1 El neolític (5.000- 2500 aC) • El Neolític arriba a la Península Ibèrica per dos rutes • Mediterrània • Nord d’Àfrica • Priimeres cultures Neolitiques •Catalunya (cultura dels vasos de forma quadrada) • Ansalusia (cultura d’Almeria) • Manifestació principal: ceràmica. Varios tipus però els més freqüents: • decorada amb incissions fetes amb petxina d’un molusc • polida per deixar superfície lisa.
 • 65. 8.2 L’edat dels metalls (2500- 1er mil·leni aC) • Arriba a la Península pels pobles procedents de la mediterrània Oriental que arribarien a les costes sud i est. • Metal·luriga del coure (2500-2000 aC) •Los Millares (Almeria): poblats enmurallatas, arquitectura megalítica (dolmens i sepulcres de corredor (“coves”) com la de Menga o El Romeral.(Antequera, Málaga) • Metal·lurgia del bronze (2000-1000 aC) •El Argar (Almeria i Granada). Enterraments individuals en fosses ogerres. • Illes Balears: onstruccions megal·litiques diferents a les peninsulars (Taules, navetes Talaiots) • Metal·lugia del ferro (1.000-èpoc aromana) • introduida pels celtes i pobles colonitzadors (fenicis i grecs) • Introducció de l’esccriptur.
 • 66. Tasques per a progressar • Localitzar informació 1. Localitza en un mapa de la Península les cultures neolítiques i metal·lúrgiques. • Utilitzar estratègies 2. Relaciona amb les metal·lúrqies del coure, bronze o ferro: a) celtes; b) El argar; c) Los millares; d) Fenicis i grecs.
 • 67. Tasques per a progressar (II) • Conèixer manifestacions artístiques 3. Amb l’ajuda de les fotografies, explic com són una taula, un talaiot i una naveta.
 • 69. 9. La prehistòria a les Illes Balears (I) • Poblament més tardà dona una periodització diferent. • arcaic • pretalaiòtic • talaiotic
 • 70. 9.1 El periode arcaic: els primers probladors • Primers probladors de Balears: data desconeguda. Van des de 3.000 anys fins a 7.000 anys aC • No es sap d’on van venir. El que diu el llibre (àrees pirinenques i sud de Frnça es una soberana tonteria) • Poques restes materials (puntes e sílex, agulles d’os, etc) • Vivirien de la caça (Myotragus).
 • 71. 9.2 El pretalaiòtic, 2500-1300 C • Introducció d’innovacions des de península i Mediterrània oriental. • Ceràmic decorada llisa (dimensions reduïdes) • Petits objectes de pedra i os, eines de coure i bronze. Posible població estable a les Pitiuses. • Viuen a : coves naturals, coves artificials de tipologia diversa (hipogeus). • Aparicio de cases de nou tipus, amb parets de pedra (navetes) en forma de ferradura allargada • A Mallorca, per habitatge • a Menorca, per enterrament (N. Dels Tudons) • Activitats econòmiques: agricultura de cereals i ramadería (ovelles i cabres). Perduració d’activitats pre-neolítiques (caça, pesca i recol·lecció)
 • 72. Tasques per progressar • Dominar continguts foamentals. 1. Quins són les construccions més caraterísitques de l’època pretalaiòtica? • Comprendre l’espai 2. On es troben els jaciments del pretalaòtic? • Produïr textos 3. Fes una relació dels instruments i les eines que empraven les societats pretlaòtiques.
 • 75. 10. La prehistòria a les Illes Balears (II)
 • 76. 9.3 El talaiòtic (1.300 aC- 123 aC aprox) • Canvis a Mallorca i Menorca a causa: •:Arribada de pobles de la M. Oriental • Otras. • Talaiot, construcció típica • Fortificació dels poblats (muralles ciclòpeas) • A Menorca, monument pecculiar: taules. • Utensilis talaiotics: • armes de bronzo i ferro. Significat: societat militar i jerarquitzada • Ceràmiques:llisa i més gruixuda.
 • 77. Tasques per a progressar • Dominar continguts fonamentals 1. On apareixen les taules? Qina n’era la funció? • Elaborar síntesis 2. Amb l’ajuda del text, elabora unacronologia dels diferents periodes en què ses divideix la prehistòria de les Illes Balears? • Comprendre l’espai 3. On es troben els jaciments del periode talaiòtic? • Produïr textos 4. Descriu, amb les teves pròpies paraules en què consistia un talaiot.
 • 80. Comprova les teves competències• Usar vocabulari adequat 1. Escru la definició dels conceptes següents: - Arquietectura megalítica - Paleolític - Homo antecessor - Prehistòria - Venus paleolítica - metal·lurgia. • Produir textos escrits 2. Explica les diferències que hi ha enre una economía depredadora i una altra de productora. En la teva resposta has d’incloure, com a minim, els termes següents. - caça - pesca -recol·lecció - Alimentació - recusos - economía -Agricultura - reamaderia - revolució Neolítica 3. Reacta un text de cinc linies on exlpiquis la importància que van tenir aquests invents per als ésser humans de la seva època: - el foc - l’arada
 • 81. • Organitzar informació temporal. 4. Ordena cronològicament les expècies d’hominids següents: 5. Relaciona els fets hitòrics següents am el seu periode corresponent: paleolític (P), neolític (N) o edat dels Metalls (EM): - invenció de l’agricultura i la ramadería - Descoerta del foc - Invenció del torn de terrisser Comprova les teves competències
 • 82. 6. Assigna les imatges inferiors a uná època de la prehistòria. Explica què representa caaimatge, de quin material està realitzada i per a què servia. Comprova les teves competències
 • 83. • Sintetitzari organitzar la informació 7. Organitza i resumeix, en un quadre con el superior, les difer’encies que hi ha entre les diverses espècies d’hominids
 • 84. • Relacionar informacions 8. Emparella cada definició amb el seu terme: Definicios: 1. Progressiva adquisió dels trets propis del hominids. 2. Divisió del treball entre el s membres d’una societat. 3. Gran pedra clavada verticalmente en terra. 4. Pintura realitzada sobre les parets i els sostres de coves o abrics rocosos. Termes: A. Menhir. B. Especialització. C. Rupestre. D. Procés d’hominització. Comprova les teves competències
 • 85. Comprova les teves competències • Conèixer maniestacions artítiques 9. Demostra els teus coneixements sore l’art prehistòric. Per a això, respon les preguntes relacionades amb la imatge inferior: – Què és’ – A quin periíodre de la prehist`roria correspon? – Com es va construir? – Qina funció tenia?