Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sociaistema5
Sociaistema5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio
Anuncio

Tema 5

 1. 1. TEMA 5: A UNIÓN EUROPEA Lara Rarís Frois 3ºA
 2. 2. O PROCESO DE CREACIÓN DA UE: a necesidade dun bloque comercial europeo <ul><li>Tratado de Roma: un mercado común europeo </li></ul><ul><li>Mercado interior único: unidade económica e política </li></ul><ul><li>Políticas concretas do Tratado de Roma: </li></ul><ul><ul><li>Libre circulación </li></ul></ul><ul><ul><li>Libertade de competencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Leis comúns </li></ul></ul><ul><li>Economías de escala, para competir con EE.UU. e Xapón </li></ul>
 3. 3. A unión europea <ul><li>Tratado da Unión Europea = Tratado de Maastricht (1992) </li></ul><ul><li>Unión Monetaria </li></ul><ul><li>Eleccións ao Parlamento Europeo </li></ul><ul><li>Novos dereitos para os cidadáns e cidadás. </li></ul><ul><li>Políticas de solidaridade </li></ul><ul><li>Política exterior e de defensa común (a cal non se conseguiu) </li></ul><ul><li>2002 euro </li></ul><ul><li>Sucesivas ampliacións </li></ul>
 4. 4. A unidade de europa <ul><li>Unidade en valores fundamentais </li></ul><ul><li>Gran potencia económica pero con importantes desequilibrios </li></ul><ul><li>Debilidades: políticas exterior e común e o desequilibrio económico </li></ul>
 5. 5. A UNIÓN EUROPEA: obxectivos da UE <ul><li>Impulso do progreso económico e social </li></ul><ul><li>Afirmación da identidade europea no ámbito internacional </li></ul><ul><li>Implantación dunha cidadanía europea </li></ul><ul><li>Desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza </li></ul><ul><li>Mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario </li></ul>
 6. 6. A unión europea e a heteroxeneidade <ul><li>Niveis de desenvolvemento económico e social distinto </li></ul><ul><li>Diversidade cultural </li></ul><ul><li>Disparidades rexionais </li></ul><ul><li>Problema da identidade nacional </li></ul>
 7. 7. Unha política rexional solidaria <ul><li>Política económica rexional = Fondos de cohesión/ Fondos estructurais </li></ul><ul><li>Préstamos </li></ul><ul><li>Infraestruturas de transporte e enerxía </li></ul><ul><li>Obras públicas para a solución de problemas do medio natural </li></ul><ul><li>Políticas de fomento da cultura, da educación, da problemática xuvenil, etc. </li></ul><ul><li>Creación de postos de traballo </li></ul><ul><li>Préstamos e subvencións aos sectores agrícola e pesqueiro </li></ul>
 8. 8. A ampliación da Unión Europea <ul><li>Grandes desequilibrios nos países que se intregaron nos últimos anos </li></ul><ul><li>Grado de desenvolvemento moi distinto </li></ul><ul><li>Fondos comunitarios para eses novos países </li></ul>
 9. 9. AS INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA <ul><li>Consello europeo </li></ul><ul><ul><li>Composición </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións </li></ul></ul><ul><li>Consello da Unión Europea </li></ul><ul><ul><li>Composición </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións </li></ul></ul><ul><li>Parlamento Europeo </li></ul><ul><ul><li>Composición </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións </li></ul></ul><ul><li>Comisión Europea </li></ul><ul><ul><li>Función </li></ul></ul><ul><ul><li>Composición </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Tribunal de xustiza </li></ul><ul><ul><li>Composición </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcións </li></ul></ul><ul><li>Defensor do pobo europeo </li></ul><ul><ul><li>Función </li></ul></ul><ul><ul><li>Composición </li></ul></ul><ul><li>Outras institucións </li></ul><ul><ul><li>Banco Central Europeo </li></ul></ul><ul><ul><li>Tribunal de Contas </li></ul></ul><ul><ul><li>Comité das Rexións </li></ul></ul><ul><ul><li>Banco Europeo de Investimentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Comité Económico e Social </li></ul></ul>
 11. 11. A POLÍTICA AGRARIA E PESQUEIRA DA UNIÓN EUROPEA: unha política agraria común <ul><li>Autoabastecemento </li></ul><ul><li>Modernización </li></ul><ul><li>Fomento da agricultura intensiva </li></ul><ul><li>Concentración das explotacións </li></ul><ul><li>Créditos baratos </li></ul><ul><li>Asegurar prezos mínimos </li></ul><ul><li>Limitación das importacións de alimentos de países extraeuropeos. </li></ul>
 12. 12. Obxectivos da PAC <ul><li>Causa do cambio da política agraria común = aumento da producción </li></ul><ul><li>MEDIDAS </li></ul><ul><ul><li>Reducir a superficie de cultivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversión de terras de cultivo en xonas forestais </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducir os prezos de garantía </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomento das prácticas agrícolas sustentables </li></ul></ul><ul><ul><li>O FEOGA (Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria) (40%) </li></ul></ul>
 13. 13. O sector pesqueiro comunitario <ul><li>Importancia do sector pesqueiro/ marítimo da Unión Europea </li></ul><ul><li>Obxectivos da política pesqueira común: </li></ul><ul><ul><li>Evitar a sobreexplotación/ pesca </li></ul></ul><ul><li>MEDIDAS </li></ul><ul><ul><li>Establecemento de zonas de pesca </li></ul></ul><ul><ul><li>Vixilancia do tamaño e o volume das capturas </li></ul></ul><ul><ul><li>Acordos e tratados con Estados que non pertencen á Unión Europea </li></ul></ul><ul><ul><li>Método de acuicultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulso da investigación no sector marítimo </li></ul></ul>
 14. 14. OS GRANDES EIXES INDUSTRIAIS: As principais zonas industriais da Unión Europea <ul><li>Importancia do sector industrial </li></ul><ul><li>A principal zona de desenvolvemento industrial de Europa </li></ul><ul><li>Tipos de industria nesta zona industrial: </li></ul><ul><ul><li>Tradicional </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderna </li></ul></ul><ul><li>Outras zonas industriais </li></ul><ul><li>Crise industrial nos países do leste de Europa da Unión Europea </li></ul>
 15. 15. A producción industrial <ul><li>Proceso de desestruturación </li></ul><ul><li>Deslocalización </li></ul><ul><li>Consecuencias </li></ul><ul><li>Problema de falta dos recursos enerxéticos </li></ul>
 16. 16. OS SERVIZOS, O COMERCIO E AS COMUNICACIÓN: Cara a unha economía de servizos <ul><li>Importanciia do sector servizos (70% da poboación activa) </li></ul><ul><li>Causas do aumento do sector servizos: </li></ul><ul><ul><li>O desenvolvemento tecnolóxico </li></ul></ul><ul><ul><li>As novas actividades que precisan as sociedades avanzadas </li></ul></ul>
 17. 17. O comercio <ul><li>Gran volume </li></ul><ul><li>42% das exportacións mundiais </li></ul>
 18. 18. Os transportes <ul><li>Política comunitaria para mellorar a rede de transportes </li></ul><ul><li>Transportes por estrada (autoestradas e autovías) </li></ul><ul><li>Rede ferroviaria </li></ul><ul><li>Transporte marítimo de mercadorías (construcción de portos) </li></ul><ul><li>Transporte aéreo </li></ul>
 19. 19. ESPAÑA NA UNIÓN EUROPEA: A entrada de España en Europa <ul><li>Obstáculos: </li></ul><ul><ul><li>Réxime dictatorial </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptación da economía española </li></ul></ul>
 20. 20. A CEE e a UE tras a incorporación española <ul><li>1986 entrada de España </li></ul><ul><li>Único comisario europeo </li></ul><ul><li>54 deputados europeos no Parlamento Europeo </li></ul>
 21. 21. Balance da incorporación da España á Unión Europea <ul><li>Gran influencia do desenvolvemento económico e social actual </li></ul><ul><li>Fondos europeos e aumento da renda per cápita (preto da media europea , 96’3%) </li></ul><ul><li>Investimento da Unión Europea. </li></ul>
 22. 22. Utilización dos fondos europeos <ul><li>Tramos de autovía e AVE </li></ul><ul><li>Melloras das infraestruturas de transporte </li></ul><ul><li>Programas educativos (Erasmus) </li></ul><ul><li>Tarxeta Sanitaria Europea </li></ul><ul><li>Restauración de edificios históricos </li></ul><ul><li>Construción de grandes complexos culturais </li></ul>

×